Anbefalingerne, der er mere indgående behandlet nedenfor, kan sammenfattes til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalingerne, der er mere indgående behandlet nedenfor, kan sammenfattes til:"

Transkript

1 Kære Peter Birch Sørensen Dette notat kommer med en række anbefalinger til, hvordan barriererne for øget produktivitet og innovationskraft i den offentlige sektor kan nedbrydes gennem et øget samarbejde mellem byggeog anlægsbranchen og den offentlige sektor. Anbefalingerne, der er mere indgående behandlet nedenfor, kan sammenfattes til: Større og mere professionelle bygherreorganisationer For offentlige bygherrer, der kun sjældent optræder i bygherrerollen, kan det være vanskeligt at opbygge og vedligeholde de nødvendige kompetencer som bygherre. Dansk Byggeri anbefaler derfor, at der etableres større og mere professionelle bygherreorganisationer, hvor de offentlige bygherrer, der kun i begrænset omfang bygger større projekter kan få varetaget bygherrerollen. Revision af bygherrevejledningen Bygherrevejledningen bør revideres, så den i højere grad reflekterer erfaringerne med tidlig inddragelse, tilskynder til at opnå gentagelseseffekter og til, at offentlige bygherrer samarbejder på tværs. Ved en revision af bygherrevejledningen kunne man også indarbejde vejledningerne fra samarbejdet i Værdibyg, f.eks. erfaringerne med kvalitet som tildelingskriterium. Professionelt bygherreråd Der er flere eksempler på, at problemer i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver kan henføres til, at beslutninger om økonomi, risikoforhold og tidsplaner er baseret på for optimistiske eller utilstrækkelige vurderinger. Disse problemer vil i mange tilfælde kunne undgås, hvis bygherren i byggeprocessens indledende faser havde gennemført en audit af bygherrens væsentlige beslutninger. Der bør derfor indføres krav om, at et professionelt bygherreråd inddrages i bygge- og anlægsopgaver over en vis størrelse. Tidlig inddragelse af de udførende Erfaringsmæssigt har inddragelse af de udførendes viden og erfaring på et tidligt tidspunkt i processen sikret bygbarhed og gode og sikre byggetekniske løsninger. Erfaringer viser også, at der ved tidlig inddragelse af de udførende virksomheder ofte vil kunne opnås mere omkostningseffektive løsninger, fordi der tages hensyn til produktionsapparatet ligesom tids- og procesplan kan optimeres i forhold til det, der skal bygges. Gentagne samarbejder Øget anvendelse af gentagne samarbejder og bedre muligheder for, at kommuner kan samarbejde om at udbyde f.eks. børnehaver og skoler sammen. Hermed vil man i højere grand kunne opnå den nødvendige volumen og gentagelse af både samarbejder og projekter, som kan give produktivitetsgevinster. Øget digitalisering Der bør udarbejdes en målrettet strategiplan for hurtig og effektiv udbredelse af digitale videndelings- og kommunikationsprocesser i byggeriet. Det kan f.eks. ske på baggrund af det udviklingsprojekt, der aktuelt gennemføres i regi af Videncenter for produktivitet og digitalisering af byggeriet, i daglig tale Cuneco. Færre fravigelser fra AB reglerne De offentlige bygherrer skal forpligtes til at bruge AB reglerne og fravigelser skal kun kunne forekomme, hvor der kan gives en fyldestgørende forklaring på hvorfor. Dette følg eller forklar princip kendes allerede fra bekendtgørelsen om alment boligbyggeri.

2 En større brug af omvendt udbud En større brug af omvendte udbud, hvor den økonomiske ramme er fastlagt og kommunikeret som en del af udbuddet, bør fremmes. Optimering af byggeprocessen Anvendelsen af vejledninger og anbefalinger af best practise i forbindelse med optimering af byggeprocessen indarbejdes i bygherrevejledningen for statslige bygherrer. Baggrunden for anbefalingerne er gennemgået nedenfor. Dansk Byggeri står naturligvis til rådighed med en uddybning af ovenstående, hvis det måtte ønskes. Med venlig hilsen Vibeke Gaardsholt Dansk Byggeri

3 1. Bygherrekompetencer hos offentlige udbydere. Forberedelsen af et bygge- og anlægsarbejde er afgørende for, at udbyder får det optimale forhold mellem pris og kvalitet i byggeriet. For den offentlige såvel som for private bygherrer indebærer denne forberedelse, at bygherren etablerer en kompetent bygherreorganisation, der matcher den valgte samarbejdsform. Den offentlige bygherre er ikke et entydigt begreb. Den offentlige bygherre spænder fra de mindste kommuner, der kun meget sjælendt udbyder større byggeopgaver til Vejdirektoratet og Femern A/S, som udbyder store milliardprojekter. Hvad der er en kompetent bygherreorganisation afgøres af projektets størrelse og den erfaring som bygherren har. En bygherreorganisation skal bl.a. have kompetence til at kunne træffe et kvalificeret valg af entrepriseform, udbudsform og samarbejdsform samt forholde sig til hvilke ydelser, der skal leveres til hvilken kvalitet og til hvilken tid. Derudover skal en bygherreorganisation være i stand til at kommunikere og tage stilling til uforudsete og uklare forhold i projektet, herunder til betalingsspørgsmål, og skal kunne håndtere konflikter ad hoc. Imidlertid ses det i stadig stigende grad, at bygherrefunktionen hos det offentlige bliver varetaget af forvaltninger, der ikke har bygherrekompetence som professionelt arbejdsområde. Endnu værre bliver det, når politikkerne bestemmer hvilken samarbejdsform, der skal benyttes uden tanke for, om bygherrefunktionen matcher den valgte samarbejdsform. Som eksempel kan fremhæves sygehusbyggeriet Kolding, hvor udbuddet blev aflyst pga. for få bydende og højere bud end projektet var budgetteret til. Efterfølgende udbud i storentrepriser er sket uden, at bygherreorganisationen er fulgt med. Den er stadig gearet til en totalentreprise til trods for at koordinerings- og tilsynskravene er steget betydeligt med den valgte entrepriseform storentrepriser. De manglende bygherrekompetencer betyder også, at det udbudsmateriale som bygherrerne stiller til rådighed for de bydende, i stigende grad fremstår som risikofyldt, uklart og fejlbehæftet. Den seneste tid har været karakteriseret af, at en del bygherrer har udbudt store projekter med en stor risikoprofil, som det har vist sig, at markedet i vidt omfang har fravalgt. Der har ikke været bydende nok. Det har medført, at bygherrerne ikke har kunnet skabe tilstrækkelig konkurrence, og at de afgivne bud har været for høje i forhold til bygherrernes overslag. I eksemplet fra sygehusprojektet i Kolding lå det afsatte budget omkring 50 % under de modtagne tilbudspriser. Markedet har siden 2008 i væsentlig grad ændret sig, idet der blandt de udførende er blevet meget mindre villighed til at påtage sig uforholdsvis store risici. Der har udviklet sig en øget bevidsthed i branchen om, at det er godt at koncentrere sig om projekter med en overskuelig og kalkulerbar risikoprofil, som man kan forvente at tjene penge på. Der er i branchen flere eksempler på, at virksomheder som ikke har haft dette fokus er gået konkurs. For de bygherrer der ikke er opmærksomme på, at de udførende i langt højere grad end tidligere enten fravælger projekter med en uklar risikoprofil eller prisætter risikoen, betyder det øgede

4 omkostninger og ineffektivitet i afviklingen af byggeprojekterne, og øgede transaktionsomkostninger for de tilbudsgivende entreprenører Den manglende forventningsafstemning mellem bygherrernes overslag og de bydendes prissætning har betydet, at en række store udbud må gå om, f.eks. Københavns Arena, fængslet på Falster, en del af sygehusudbuddene for blot at nævne nogle. Større og mere professionelle bygherreorganisationer Bygherreorganisationen skal matche projektets størrelse og den valgte samarbejdsform. En effektiv byggeproces kan ikke tilrettelægges professionelt uden tilstrækkelige og ligeværdige kompetencer hos både bygherre og entreprenør. For offentlige bygherrer, der kun sjældent optræder i bygherrerollen, kan det være vanskeligt at opbygge og vedligeholde de nødvendige kompetencer som bygherre. Dansk Byggeri anbefaler derfor, at der etableres større og mere professionelle bygherreorganisationer, hvor de offentlige bygherrer, der kun i begrænset omfang bygger større projekter kan få varetaget bygherrerollen. Revision af bygherrevejledningen Samtidig bør bygherrevejledningen revideres, så den i højere grad reflekterer erfaringerne med tidlig inddragelse, tilskynder til at opnå gentagelseseffekter og til, at offentlige bygherrer samarbejder på tværs. Ved en revision af bygherrevejledningen kunne man også indarbejde vejledningerne fra Værdibyg, jf. nedenfor, f.eks. erfaringerne med kvalitet som tildelingskriterium. Se for en samlet oversigt over udarbejdede vejledning og for en nærmere præsentation af samarbejdet i Værdibyg. Professionelt bygherreråd Der er flere eksempler på, at problemer i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver kan henføres til, at beslutninger om økonomi, risikoforhold og tidsplaner er baseret på for optimistiske eller utilstrækkelige vurderinger. Disse problemer vil i mange tilfælde kunne undgås, hvis bygherren i byggeprocessens indledende faser havde gennemført en audit af bygherrens væsentlige beslutninger. Der bør derfor indføres krav om, at et professionelt bygherreråd inddrages i bygge- og anlægsopgaver over en vis størrelse. Bygherrerådet skal være uafhængigt af projektorganisationen. Bygherrerådets opgave skal være at underkaste bygherrens rolle og beslutninger i de indledende faser en audit. Denne audit kan eventuelt gennemføres ved markante milepæle i de indledende faser, men mindst én gang inden kontraktudbud. De emner, som de ansvarlige for et udbud af et offentligt bygge- eller anlægsarbejde skal drøfte med / redegøre for over for et bygherreråd i forbindelse med en audit, kan fx være: Valg af udbuds- entreprise og samarbejdsform herunder totalentreprise, hoved- fagentreprise Tidlig inddragelse af de udførende Kompetencekrav til projektorganisationen Budget for opgaven Tidsplan for opgaven Myndighedsforhold og -tilladelser Bygherrerisiko

5 Hensigtsmæssig fordeling af risiko mellem udbyder og bydende Væsentlige tekniske og udførelsesmæssige forhold Et bygherreråd vil kræve en investering i ressourcer på kort sigt, men vil med meget stor sandsynlighed resultere i ressourcebesparelser og kvalitetsforbedringer i løbet af relativt kort tid. 2. Tidlig inddragelse af de udførende Som nævnt ovenfor lykkes det langt fra altid at skabe et udbudsprojekt, der kan realiseres indenfor den forudsatte økonomiske ramme. En af måderne at sikre både en højere kvalitet og en større realisme i udbudsprojektet er tidlig inddragelse af de udførende virksomheders kompetencer. Tidlig inddragelse har endvidere potentiale for at kunne føre til rationelle løsninger i en højere byggeteknisk kvalitet. Der er visse udbudsretslige begrænsninger forbundet med at inddrage de udførende tidligt i processen, når der er tale om offentlige udbud. Men både i planlægning af offentlige og private byggerier bør der arbejdes for, at beslutningen om, hvem der skal forestå byggeriet, træffes så tidligt i processen, at de udførende virksomheder og centrale materialeleverandører (typisk systemleverandører) kan inddrages i så god tid, at de kan bidrage med viden om konstruktive løsninger, byggeproces m.m. Fra den private sektor, der ikke er omfattet af udbudsreglerne, kan der peges på flere gode eksempler på tidlige inddragelse, f. eks. renoveringen af Rødovre Centrum og byggerier med Danica Ejendomme som bygherre. Erfaringsmæssigt har inddragelse af de udførendes viden og erfaring på et tidligt tidspunkt i processen sikret bygbarhed og gode og sikre byggetekniske løsninger. Erfaringer viser også, at der ved tidlig inddragelse af de udførende virksomheder ofte vil kunne opnås mere omkostningseffektive løsninger, fordi der tages hensyn til produktionsapparatet ligesom tids- og procesplan kan optimeres i forhold til det, der skal bygges. 3. Gentagne samarbejder En af udfordringerne i forhold til at høste stordriftsfordele, og derigennem øge produktiviteten i byggeriet, er, at man i Danmark ikke bygger i store serier. Det kan der være gode argumenter for, men det er medvirkende til at gøre det vanskeligt at øge produktiviteten. Mulighederne for stordriftsfordele og gentagelseseffekter indtænkes kun alt for sjældent, når der planlægges og udbydes store offentlige byggerier. Herved tilgodeses andre hensyn, men det er med reduceret produktivitet til følge. Dansk Byggeri har tidligere fremført dette overfor kommissionen. Ved offentlige udbud ses meget ofte, at bygherreorganisationen dannes til lejligheden, at arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere, materiale- og materielleverandører sammensættes ad hoc fra sag til sag. Når mange forskellige interessenter skal arbejde sammen for første gang, bliver byggeomkostningerne større, end hvis interessenterne kendte hinanden og var vant til at samarbejde.

6 De igangværende sygehusprojekter er et godt eksempel på, at for hvert sygehus sammensættes et nyt hold. Det er fordyrende, og man går glip af synergieffekterne både ved gentagelse og industrialisering af projekterne. Øget anvendelse af gentagne samarbejder og bedre muligheder for, at kommuner kan samarbejde om at udbyde f.eks. børnehaver sammen. Hermed vil man i højere grad kunne opnå den nødvendige volumen og gentagelse af både samarbejder og projekter, som kan give produktivitetsgevinster. 4. Digitale platforme En større anvendelse af digitale platforme i forbindelse med kontraktudbud vil give fordele, hvis de anvendes på en sådan måde, at sammenstilling og analyse af tilbud delvist kan foretages direkte fra platformen. Nogle udbud sker allerede på basis af rådgivernes projektering i 3D. Denne fremgangsmåde kunne styrkes, så de udførende i højere grad kunne drage nytte af det eksisterende 3D projektmateriale. Dansk Byggeri har analyseret omkostningerne til mængdeudtræk ved tilbudsberegning og det er vurderingen, at der ligger et potentiale på op til 2 mia. kr. årligt ved at udbyde projekter med oplysninger om mængder eller sikre adgang til mængdeudtræk i digitale modeller. Digitale data kan tillige anvendes til at simulere byggerier og derigennem afklare problemer i projektet længe før problemerne viser sig i udførelsesfasen. Endelig kan digitale data anvendes i udførelsesfasen fx er det muligt at bruge data direkte i forbindelse med styringen af entreprenørmaskiner ved større grave- og jordflytningsopgaver. En øget digital udveksling af projektdata mellem de projekterende og de udførende samt mellem de udførende og de driftsansvarlige rummer betydelige kvalitets- som produktivitetsforbedringer. I byggeriet har der siden 2003 været arbejdet med udvikling af fælles digitale udvekslings- og videndelingsstandarder. Ind til videre har digitaliseringen været hæmmet af manglende standardisering og reel vilje til at arbejde i digitale modeller, hvor informationer kan genbruges. Forsøg med at regulere området via bekendtgørelser for offentligt byggeri har ikke været tilstrækkeligt til at sikre implementeringen af fælles standarder og videndelingssystemer. I anlægsbranchen har parterne - Vejdirektoratet, Banedanmark, FRI og Danske Anlægsentreprenører - taget initiativ til udviklingen af Det digitale Anlæg, som afprøves i praksis, fx på de forskellige udbud af den nye jernbanestrækning mellem København og Ringsted. Der bør udarbejdes en målrettet strategiplan for hurtig og effektiv udbredelse af digitale videndelings- og kommunikationsprocesser i byggeriet. Det kan f.eks. ske på baggrund af det udviklingsprojekt, der aktuelt gennemføres i regi af Videncenter for produktivitet og digitalisering af byggeriet, i daglig tale Cuneco.

7 5. Fravigelser fra ABR 89, AB 92 og ABT 93. AB regelgrundlaget (ABR 89, AB 92 og ABT 93) er et optimeret aftaledokument, der afbalancerer bygherrens og entreprenøren/rådgiverens rettigheder og pligter mod hinanden i en fair balance. Alt for ofte ser man bygherrer, der misforstår AB s grundlæggende forudsætninger og fraviger dokumenterne ensidigt til skade for entreprenørerne og rådgiverne. Som eksempel på en fravigelse fra AB kan nævnes at entreprenøren i tilfælde af fejl i udbuddet skal regne med største ydelse. I 2, stk. 2 i AB 92 hedder det ellers, at entreprenøren i tilfælde af uklarheder i udbudsmaterialet skal regne med mindste ydelse. Er den bydende ikke opmærksom på denne fravigelse påtager han sig en større risiko end der er indregnet i tilbuddet. Når bygherren fraviger AB 92 overser han, at de bydende vurderer og kapitaliserer den forøgede risiko som fravigelserne fra AB indebærer, eller at de bydende opgiver at byde på de udbudte opgaver. Hermed kommer bygherren til at betale uforholdsvis for risikoafdækningen, frem for at betale for de realydelser som skal leveres. Det er imidlertid ikke kun i forhold til de udførende virksomheder, at der er problemer med udbudsmaterialet. Bygherrerne er ofte ikke i stand til at beskrive, hvilken ydelse deres rådgivere skal levere. Hvis rådgiverydelsen ikke er klart beskrevet af bygherren, følger det af almindelige fortolkningsregler, at rådgiveren kun har den for ham mindst bydefulde ydelse med i sit tilbud. Den meget hårde priskonkurrence på rådgivningsydelserne, som er baseret på en mangelfuld beskrivelse af rådgivningsydelsen, medfører derfor ofte, at de udbudsmaterialer, som rådgiverne udarbejder til entreprenørerne, er mangelfulde, idet rådgiverne naturligvis kun laver det udbudsmateriale, som deres billige honorar berettiger til. Det forøger entreprenørernes risiko, med den følge at risikoen kalkuleres, eller man opgiver at byde på opgaven Den grundlæggende misopfattelse af brugen af byggeriets aftaledokumenter hos bygherrerne fordyrer byggeriet væsentligt og medfører mange krav som følge af ekstraarbejder, som i mange tilfælde udløser voldgiftsager. Det medfører store tab, ikke bare for kreditorerne, men for samfundet som helhed, når risikoelementerne fremtvinger konkurser. Der kan henvises til følgerne af Brødrene Andersens, Sjælsø Gruppens og Pihls konkurser for blot at nævne de seneste aktuelle tilfælde. De offentlige bygherrer skal forpligtes til at bruge AB reglerne og fravigelser skal kun kunne forekomme, hvor der kan gives en fyldestgørende forklaring på hvorfor. Dette følg eller forklar princip kendes allerede fra bekendtgørelsen om alment boligbyggeri. 6. Øget anvendelse af omvendt udbud Udbudsformen omvendt udbud benyttes kun i ringe omfang af de offentlige bygherrer. Ved omvendt udbud forstås, at man, billedligt talt, udbyder et problem og lader leverandørerne beskrive løsningen frem for på traditionel vis at udbyde en løsning, og så lade leverandørerne konkurrere om, hvem der kan levere den billigste løsning. Hermed reduceres konkurrencen i byggeriet til at udelukkende at være på pris. Det hæmmer virksomhedernes incitamenter til at udvikle nye og innovative løsninger.

8 En større brug af omvendte udbud, hvor den økonomiske ramme er fastlagt og kommunikeret som en del af udbuddet, bør fremmes.

9 6. Byggeprocessen Der kunne høstes betydelige produktivitetsgevinster ved at sætte fokus på optimering af byggeprocessen. Der har gennem de seneste år været arbejdet målrettet med at effektivisere byggeprocessen fx i regi af det tværfaglige samarbejde i Værdibyg. Værdibyg har udarbejdet en lang række vejledninger og anbefalinger af best practice til optimering af de forskellige dele af byggeprocessen fra programmering og projektering over udførelse og til bygningsdrift. Der arbejdes i Værdibyg videre med anbefalinger, der primært tager sigte på at effektivisere processerne i tilknytning til bygningsrenovering. Hovedfokus i vejledningerne fra Værdibyg er at imødegå tab af viden i de mange overgange, der er i procesforløbet for et byggeri, samt at inddrage de kompetencer, der er til rådighed, blandt de mange aktører, der er involveret i et byggeprojekt. Målet er at øge produktiviteten i byggeriet ved at anvise procesforløb, der optimerer byggeprocessen og samtidig sikrer byggeri uden fejl og mangler. Anvendelsen af vejledninger og anbefalinger af best practise indarbejdes i bygherrevejledningen, jv. ovenfor.

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

ANALYSE AF PRODUKTIVITETSPOTENTIALER I BYGNINGSRENOVERING UDFØRT FOR DANSK BYGGERI, MTH, NCC OG IDA-BYG I REGI AF RENOVERING PÅ DAGSORDENEN

ANALYSE AF PRODUKTIVITETSPOTENTIALER I BYGNINGSRENOVERING UDFØRT FOR DANSK BYGGERI, MTH, NCC OG IDA-BYG I REGI AF RENOVERING PÅ DAGSORDENEN ANALYSE AF PRODUKTIVITETSPOTENTIALER I BYGNINGSRENOVERING UDFØRT FOR DANSK BYGGERI, MTH, NCC OG IDA-BYG I REGI AF RENOVERING PÅ DAGSORDENEN 1 Om analysen Byggeriets parter har vurderet t i forskellige

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Produktivitet kræver udvikling - og gode rammevilkår

Produktivitet kræver udvikling - og gode rammevilkår Produktivitet kræver udvikling - og gode rammevilkår på at øge produktiviteten i renovering, så man får mere for pengene. Det er omstridt om produktiviteten i bygningsrenovering er god eller ej. Uanset

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

ANALYSE AF PRODUKTIVITETSPOTENTIALER I RENOVERING

ANALYSE AF PRODUKTIVITETSPOTENTIALER I RENOVERING ANALYSE AF PRODUKTIVITETSPOTENTIALER I RENOVERING UDFØRT 2014 FOR DANSK BYGGERI, MTH, NCC OG IDA-BYG I REGI AF RENOVERING PÅ DAGSORDENEN Chief Advisor Thomas Uhd og Advisor Jakob Byg Hornbek 1 Om analysen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Totalentrepriser det rigtige valg?

Totalentrepriser det rigtige valg? Totalentrepriser det rigtige valg? Banebranchens Dag 2014 Svend Poulsen, projektchef Atkins Terminal 3, Xian Airport People s Republic of China Emner Hvorfor totalentrepriser? Roller og kommunikation Risiko

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 2 Offentligt GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG TRANSPORTUDVALGETS

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde

Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Oktober 2013 Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionen har bedt en række aktører, herunder DI, om input til kommissionens videre

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Den fælles målsætning i byggeriet: Det rigtige hus, til den rigtige pris og til den rigtige tid

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

UDBUDS- OG ANLÆGSSTRATEGI

UDBUDS- OG ANLÆGSSTRATEGI 2013-2014 Kultur- og Fritidsforvaltningen Tekst: Lars Høier, (A&U) Grafi k: Marianne Rich-Byberg (P&B), Nyropsgade 1, 5. sal, 1602 København V Indledning er en professionel indkøbsorganisation, der anvender

Læs mere

Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen. Lise Haugaard. Formål med vejledningen

Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen. Lise Haugaard. Formål med vejledningen Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen Lise Haugaard Formål med vejledningen Belyse og tydeliggøre overvejelser, der bør tages inden - man fordeler ansvar og risiko mellem bygherre

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Dagsorden Teknisk dialogmøde 3

Dagsorden Teknisk dialogmøde 3 Dagsorden Teknisk dialogmøde 3 1. Opsamling og konklusioner fra de to foregående møder (Søren) 2. Opsummerende gennemgang af den påtænkte projekterings- og udførelsesproces. (Henrik) 3. Evaluering og delaflevering

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

Udbudsstrategi og entrepriseform

Udbudsstrategi og entrepriseform Udbudsstrategi og entrepriseform Dagsorden Byggeriets udfordringer, herunder de forskellige interessenters forventninger (Byggechef Kurt Reitz, Region Sjælland) Bygherrens udfordringer og handlemuligheder,

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland.

Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Slagelse Sygehus NFA (Ny Fælles Akutafdeling) Oplæg Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og

Læs mere

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise 1. Baggrund I kontrakten med Rådgiverkonsortiet Medic OUH er angivet, at Nyt OUH projektet skal udbydes i stor- og fagentrepriser.

Læs mere

Hvad er Bygherreforeningen

Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Bygherreforeningen er en interesseorganisation for professionelle bygherrer i Danmark. Medlemsskaren repræsenterer ca. 100 af Danmarks største bygherrer,

Læs mere

Noter fra temamødet om bygherrens kernekompetencer 20. juni 2012 i København

Noter fra temamødet om bygherrens kernekompetencer 20. juni 2012 i København Noter fra temamødet om bygherrens kernekompetencer 20. juni 2012 i København Bygherreforeningens Kvalitets- og Procesudvalg lagde på dette medlemsmøde op til debat om bygherrens rolle og kompetencer og

Læs mere

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Hvordan ser CTS virkeligheden ud i Danmark. Der er i dag rigtig mange eksisterende CTS

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014 Vejen til det gode byggeri Jesper Johannesen Direktør Sikuki Nuuk Harbour A/S Før anlægschef i Departement for Boliger - før direktør INI Byggeteknik INI Bygningsingeniør

Læs mere

Intelligente indkøb af rådgiverydelser

Intelligente indkøb af rådgiverydelser Intelligente indkøb af rådgiverydelser September 2014 Forord Formålet med Intelligente indkøb af rådgiverydelser er, at bygherrer og andre indkøbere af rådgivning kan blive klogere på mulighederne for

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Workshop 307; AM2015 Signe Mehlsen, konsulent, BAR Bygge & Anlæg Kim Borch, konsulent, Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets dialogmøder med rådgivere

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 1 nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 Fremtidige samarbejdsformer i bygge anlægsbranchen Knud Erik Busk 2 Agenda Baggrund for tiltag om nye samarbejdsformer 5 typer samarbejdsformer OPP med eksempel OPS med

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i

Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i DFFU og DDSFB, 11. november 2015 Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i Region Syddanmark Karin Martinsen, chefjurist BYG INDHOLD 1) De omfattede sygehusprojekter 2) Nogle overordnede forudsætninger 3)

Læs mere

Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv

Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv Hans Peter Svendler Direktør Lean Construction DK årsmøde 2014 Bygherren skal mere på banen! 3 faser i mit indlæg: En case: Den Blå Planet - og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Den værdiskabende byggeproces

Den værdiskabende byggeproces Den værdiskabende byggeproces Bygherreforeningen 14. november 2012 Værdibyg Værdibyg Der er udfordringer i byggeprocessen som den enkelte part ikke kan løse alene Byggeriets parter løfter i flok En ny

Læs mere

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE TIDLIG INDDRAGELSE DE GODE GAMLE DAGE bygger 2 DE GODE GAMLE DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Entreprenøren bygger 3 DE KNAP SÅ GAMLE (MEN GODE!) DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Spærleverandøren

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon Årsmøde 2011. Workshop om arbejdsmiljø: Den professionelle bygherre varetager sit ansvar og forholder sig aktivt til mulighederne for koordinering af arbejdsmiljøprocessen Bygherreforeningen Borgergade

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen. 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814

Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen. 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814 Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814 Regulering som er uhensigtsmæssig i en produktivitetssammenhæng 1. Myndighedskrav og myndighedsbehandling Regel Beskrivelse

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Udgifter til ud-/tilbud

Udgifter til ud-/tilbud Udgifter til ud-/tilbud Den fælles interesse i at reducere transaktionsomkostningerne Af Jesper Nybo Andersen formand for Foreningen af Rådgivende Ingeniører 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Læs mere

BYGHERRENS KOMPETENCER ET FREMTIDSBILLEDE

BYGHERRENS KOMPETENCER ET FREMTIDSBILLEDE BYGHERRENS KOMPETENCER ET FREMTIDSBILLEDE 2 FREMTIDENS BYGHERRE I denne folder tegnes et billede af fremtidens bygherrekompetencer. Billedet afspejler udvalgte konklusioner fra Bygherreforeningens projekt

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis April 2011 Nyhedsbrev EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis Højesterets dom af 5. april 2011 om udbud af anlægsentreprisen Amager Strandpark krænkelse af

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler bips bips@bips.dk gf@bips.dk Dok.nr: 45116 Ref.:IME/IME E-mail:ime@frinet.dk 21. august 2008 FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler Generelle kommentarer FRI glæder sig over, at se at der trods

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere