Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune"

Transkript

1 Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011

2 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid: barnets ret til at bestemme over egen tid... 3 Bestemme over egen tid... 3 Leg... 4 Forpligtende fællesskaber... 4 Fysisk trivsel... 5 Omsorg og dannelse... 5 Social læring i SFO... 6 SFO- og skolesamarbejdet... 6 Samarbejdet mellem forældre og SFO... 7 Personalet i SFO... 7 Overgange fra dagtilbud til SFO og videre til klub... 8 Revision af mål- og indholdsbeskrivelsen... 8 Praktiske oplysninger om SFO er i Hillerød Kommune... 9 Side 2 af 9

3 Indledning mål og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker Mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i en dynamisk sammenhæng med politikker på børne- og unge-området herunder primært: FN s børnekonvention Den sammenhængende børnepolitik som er en del af grundlaget for Fælles Børn Fælles Ansvar Værdierne og den røde tråd i Fælles Børn Fælles Ansvar Skolepolitikken Hillerød Kommunes sundhedspolitik og -strategi I Hillerød Kommune arbejder vi ud fra et anerkendende børnesyn, hvor barnets ressourcer er i fokus, og hvor vi respekterer barnets hjemlige opvækstbetingelser. Mål- og indholdsbeskrivelsen kan betragtes som den overordnede ramme for hver enkelt SFOs pædagogiske læreplan. Der er 6 obligatoriske emner i læreplanerne i SFO erne i Hillerød Kommune, som er: Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Værdier i SFO Fritid: barnets ret til at bestemme over egen tid Hillerød Kommunes 4 overordnede værdier: Tillid Interesse Tid Omsorg gælder også for SFO erne og omsættes i den daglige praksis, idet fokus er på glade og livsduelige børn i udvikling. Fritid er en rettighed som barnet ifølge børnekonventionen har, og i det meget travle liv familierne har i dag, vil det være særligt vigtigt at fastholde et sted hvor livet foregår på barnets præmisser. Bestemme over egen tid SFO er ramme om en stor del af barnets fritid, og en af de helt grundlæggende værdier for SFO er barnets ret til at bestemme over egen tid og voksnes respekt for barnets fritid. Fokus på værdien har baggrund i ønsket om, at barnet har en god oplevelse af selv at kunne vælge, af lystfuld væren og grin som en vigtig del af barndommen. Barnets frie valg er en vigtig motivation for læring. Den sociale læring der finder sted, når barnet indgår i de sociale relationer med andre børn og voksne, i såvel strukturerede som ikke Side 3 af 9

4 strukturerede aktiviteter, er meget vigtig for barnets dannelse og læring. Det frie valg skaber trivsel og motivation, og vil på den måde skabe et godt grundlag for den boglige læring, som finder sted i undervisningstiden. Det er ligeledes ved barnets frie valg, at den viden det har fået på anden vis skal afprøves og efterleves. Det betyder At SFO danner ramme om lege og aktiviteter, som barnet selv har igangsat, såvel som aktiviteter struktureret og igangsat af SFO-personalet At der er forskellige tilbud til barnet, der understøtter kompetenceudviklingen og er beskrevet i den pædagogiske læreplan ift. de 6 temaer At barnet skal understøttes i at starte / vælge aktiviteter ud fra egne interesser At barnets ønske om fordybelse i videst muligt omfang skal respekteres At der er tid og rum til barnets egne eksperimenter At SFO skal tilbyde passende forstyrrelse til at befordre barnets fortsatte udvikling Leg En anden grundlæggende værdi er leg, fordi megen læring og udvikling sker igennem legen. Legen er grundlag for barnets sproglige, motoriske, sansemæssige, relationelle og sociale læring. Igennem legen gør barnet erfaringer med forhandlinger, demokratiske processer og det at kunne håndtere modstand. Det betyder at SFO skal Skabe plads, tid og rum til legen på legens og barnets præmisser der skal være mulighed for fordybelse Understøtte barnets evne til at udbygge og skabe lege Stimulere barnets kreative og eksperimenterende lege Forpligtende fællesskaber En tredje grundlæggende værdi i SFO er forpligtende fællesskaber, hvor barnet oplever at have indflydelse på egen fritid igennem demokratiske og sociale processer, og hvor barnet samtidig respekterer andre børns og voksnes præferencer. Vi arbejder med inklusion ud fra ønsket om, at barnet skal opleve sig selv som en del af fællesskabet. Det betyder At SFO i forskellige former arbejder med demokratiske processer, hvorigennem barnet får erfaringer med at indgå i (demokratiske processer) sådanne. At barnet understøttes i at indgå i fællesskaber At barnet er ansvarligt i fællesskaber i forhold til barnets alder Side 4 af 9

5 Fysisk trivsel En fjerde grundlæggende værdi er fysisk trivsel, hvilket sætter fysisk aktive børn og sunde valgmuligheder i fokus. Det er et naturligt element i SFO at der er bevægelse, frisk luft og naturoplevelser. Det betyder, at SFO skal Tilbyde mange forskellige slags fysiske aktiviteter, lege og idræt hvilket understøttes af systematisk kompetenceudvikling af SFO-personalet og evt. certificering. Tilbyde gode og sunde eftermiddagsmåltider Omsorg og dannelse I SFO møder barnet omsorg igennem personalets forholdemåde og børne-fællesskaber. Desuden er fritiden i SFO en væsentlig arena for barnets dannelse. Der skal altid være tid til fordybelse og fortrolige snakke, hvor den voksne støtter det enkelte barn. Det er vigtigt, at den voksne er troværdig i dette samarbejde og tager ansvar samt handler efter de givne rammer for at sikre omsorgen for barnet. SFO skal derfor: Sikre, at barnet er en del af fællesskabet og føler sig som sådan Være opmærksom på relationerne i børnegruppen og aktivt medvirke til det enkelte barns trivsel Understøtte at der er aktiviteter for alle børn Tilbyde kulturoplevelser og give barnet mulighed for selv at deltage i skabelse Give rammer for, at barnet kan udvikle sig kreativ t Tilbyde ture ud af huset i lokalområdet på skole-fridage Give barnet mulighed for at deltage i tilberedning af eftermiddagsmåltid Være tydelig i holdningen til sprogbrug: dannelse og opdragelse i sprogbrugen samt anerkendende tilgang i sproget Give omsorg for et barn i vanskeligheder: aktivt bidrage til fælles handleplaner med skolen og øvrige samarbejdspartnere samt implementere og følge op på handleplaner Side 5 af 9

6 Social læring i SFO Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune De fleste børn i Hillerød tilbringer igennem 4 år af deres liv en stor del af deres fritid i SFO, og i denne tid foregår megen social læring. I den sociale læring indgår såvel barn-barn-relationen som barn-voksen-relation. SFO skal derfor: Kommunikere klart om normer og værdier Omsætte værdien ligeværd i praksis Signalere og håndhæve respekt for forskellighed og mangfoldighed Understøtte barnet i at kunne indgå i et fællesskab herunder danne og vedligeholde venskaber Understøtte at barnet holder aftaler Hjælpe barnet til at kunne begå sig herunder præsentere barnet for forskellige handlemuligheder ift. konflikthåndtering Arbejde med barnets kompetencer til at tabe og vinde og til at acceptere til- og fravalg, både når det gælder en selv og andre SFO og skolesamarbejdet Fritidsdelen er en vigtig del af skolen, og SFO-lederen er en del af skolens pædagogiske ledelsesteam. Samarbejdet mellem SFO og skole foregår på mange planer og har til formål at sikre en sammenhæng for barnet ved at de voksne samarbejder. Formålet med samarbejdet er helt overordnet at fremme barnets trivsel, så den enkelte inkluderes i fællesskabet. Det foregår både i skoletid og SFO-tid. Skole og SFO arbejder ud fra fælles værdier og fælles grundlag, og der er derfor sammenhæng i arbejdsformerne men ikke sammenfald, idet undervisning og fritidsdel også indebærer forskelle. SFO giver lektiestøtte i form af, at barnet har mulighed for at lave lektier i SFO-tiden. SFO understøtter lektie-arbejdet igennem hyggelige rammer og støtter efter individuelle aftaler barnet i at huske at lave lektier / gå i lektie-café i skolen. SFO- og skolesamarbejdet sker bl.a. igennem: Lærer pædagog samarbejde. Samarbejdet er obligatorisk i indskolingen og kan med fordel finde sted i forhold til de øvrige klassetrin, hvor de pædagogiske kompetencer ligeledes kan supplere de lærerfaglige kompetencer. Samarbejdet sker med respekt for hinandens kernekompetencer, hvilket bidrager til en fælles kultur Skoleassistenter, som er bindeleddet mellem lærere og pædagoger, fordi de arbejder i både undervisnings- og fritidsdelen. Side 6 af 9

7 Samarbejdet omfatter endvidere bl.a.: o Planlægning og tilrettelæggelse af undervisning o Samarbejde om konfliktløsning o Fælles faciliteter og materialer o Samarbejdsaftaler o Underretningspligt o Skole/hjemsamtaler o Elevplaner. Samarbejdet mellem forældre og SFO Samarbejdet mellem forældre og SFO er helt centralt i SFO s daglige praksis. SFO har en styrke i det uformelle. Det er i SFO-tiden at forældrene kan få en hurtig uformel snak med personalet, for lige at få eller give en briefing. I skolen er det typisk mere formelt og skal arrangeres. I den uformelle kontakt mellem SFO-pædagog og forældre er der et stort element af vejledning og rådgivning om børneopdragelse. Den enkelte skole tilrettelægger skole-hjem-samarbejdet, herunder i hvilket omfang og på hvilke måder SFO indgår i samarbejdet. Der ses store fordele for alle parter i, at SFO indgår i skole-hjem-samtaler i indskolingen, når der er behov for det. SFO skal Være troværdige samarbejdspartnere for forældrene Tilbyde forældre værktøjer til at få andre perspektiver på barnet Være til stede og følge op i vanskelige situationer altid med udgangspunkt i barnets tarv Personalet i SFO For at SFO en kan leve op til indholdet i denne mål- og indholdsbeskrivelse er det helt afgørende, at leder og medarbejdere i SFO en er fagligt dygtige og har menneskelige egenskaber, der gør dem i stand til at handle kompetent i mange forskellige situationer i SFO en. Desuden er personalet vigtige rollemodeller for børnene. Pædagogerne er til stede og nærværende og har fokus på børnenes trivsel og tager udgangspunkt i det enkelte barns styrker, kompetencer og muligheder. Børnene har krav på at blive set, hørt og taget alvorligt. Den voksne tager sig tid til at forstå det enkelte barn. Side 7 af 9

8 Personalet i SFO er kendetegnet ved følgende: At have et relevant og opdateret fagligt fundament At kunne agere som o En del af indskolingen o Formidlere o Projektmagere, der har evnen til at opfange barnets signaler og omsætte læreplanens indhold i konkrete aktiviteter o Observatører herunder kunne dokumentere observationer At arbejde ud fra et helhedssyn At være i besiddelse af: o Empati o Evnen til at løse konflikter o Kreativitet evnen til at se muligheder frem for begrænsninger o Udviklingsparathed og fleksibilitet o Evnen til refleksion o Personlighed og evnen til at bruge sig selv i det pædagogiske arbejde Organiseringen i SFO har ligeledes stor betydning og er bl.a. kendetegnet ved følgende: Åben struktur og kommunikation Tid til fælles refleksion Tæt samarbejde om fælles børn fælles ansvar Overgange fra dagtilbud til SFO og videre til klub Overgange mellem SFO og henholdsvis dagtilbud og klub fastlægges overordnet af Fælles Børn Fælles Ansvar og understøttes af lokale aftaler i distrikterne institutionerne imellem. Videregivelse af oplysninger følger procedurerne beskrevet i Fælles Børn Fælles Ansvar. SFO sikrer, at der er et flow i barnets kompetenceudvikling på baggrund af oplysninger fra børnehaven. Revision af mål og indholdsbeskrivelsen Denne mål- og indholdsbeskrivelse skal senest tages op til revision i Side 8 af 9

9 Praktiske oplysninger om SFO er i Hillerød Kommune I Hillerød Kommune er SFO et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. SFO tilbydes kun børn, som er indskrevet i kommunale skoler. I tilknytning til specialskoler er der oprettet special-sfo er. I special-sfo er tilpasses fritidstilbuddet til de forskellige aldersgrupper, så børnene kan blive der, så længe de går i skole. Den til enhver tid gældende oversigt over SFO er i Hillerød Kommune med oplysning om SFOernes adresser og kapacitet findes på kommunes hjemmeside: Samme sted findes oplysninger om fx Indmeldelse og udmeldelse Forældrebetaling Tidlig SFO Åbningstider og lukkedage Side 9 af 9

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Center for Skole og Dagtilbud, efterår 2011 1 indholdsfortegnelse 1. FAKTA OM DAGTILBUDDET... 3 2. LEDELSE...7 3. VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udarbejdet i foråret 2011 Godkendt i Skolebestyrelsen 31/10 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag 2. Præsentation af Søndenvinden 3.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af praktikstedet... side 3 Uddannelsesplan: Særlige forhold... side 26 Forbesøg... side 27 Praktikvejledning... side 27 Organisering af kontakten til uddannelsesinstitutionen...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere