MEDLEMSNYT. Etik og investeringer. Ny hjemmeside på vej. Plej din pension eller lad den passe sig selv. Februar 09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSNYT. Etik og investeringer. Ny hjemmeside på vej. Plej din pension eller lad den passe sig selv. Februar 09"

Transkript

1 Februar 09 MEDLEMSNYT Etik og investeringer Ny hjemmeside på vej Plej din pension eller lad den passe sig selv Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer

2 Etik, aktivt ejerskab og investeringer holdningen er klar Bestyrelserne har netop vedtaget fælles retningslinjer for etik og aktivt ejerskab for pensionskassernes investeringer. De nye retningslinjer betyder, at pensionskasserne vil få en skarpere profil på området. Allerede inden administrationsfællesskabet mellem AP, MP og PJD blev en realitet ved årsskiftet 2007/2008, ønskede de tre bestyrelser en fælles holdning til pensionskassernes etiske retningslinjer for investeringer. Derfor var dette på dagsordenen ved et bestyrelsesseminar i september Medlemmerne bakker op For at sikre at de nye retningslinjer er i tråd med medlemmernes ønsker, blev der i november og december 2008 gennemført en repræsentativ medlemsundersøgelse med over respondenter. Undersøgelsen, som blev gennemført af Capacent Epinion, viser, at mere end tre fjerdedele af pensionskassernes medlemmer ønsker, at deres pensionskasse skal bruge resurser på etiske aspekter i forbindelse med sine investeringer. Cirka 85 pct. af medlemmerne mener, at de fokusområder, som nu indgår i de nye retningslinjer, er rigtige og dækkende, mens 15 pct, mener, at der skal tilføjes eller fjernes områder. Medlemsundersøgelsen kan ses på Bygger på internationale principper Udgangspunktet for pensionskassernes investeringer er at agere økonomisk ansvarligt over for medlemmerne og samtidig opføre sig ansvarligt over for det omgivende samfund. Pensionskasserne ønsker derfor at påvirke selskaber til på både kort og lang sigt at få en mere værdiskabende adfærd og agere socialt ansvarligt. Retningslinjerne for etik og aktivt ejerskab bygger på UN Global Compact (Global Compact), FN s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) og OECD s Principles of Corporate Governance. Global Compact, som blev lanceret af FN i 2000, består af 10 principper, som opsummerer, hvad man som socialt ansvarlig investor bør være opmærksom på. Selskaber, som pensionskasserne investerer i, skal som minimum leve op til principperne i Global Compact. I 2005 inviterede FN en række af verdens største institutionelle investorer til sammen at udarbejde nogle principper for ansvarlige investeringer UN PRI. Principperne opsummerer, hvad investorer bør gøre for at kunne optræde ansvarligt. Pensionskasserne har underskrevet UN PRI og derved påtaget sig at overholde principperne og blandt andet inddrage forhold som corporate governance, sociale forhold og miljøforhold i investeringsprocessen. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) vedtog i 1999 Principles of Coporate Governance. Det er retningslinjer for god selskabsledelse og handler om, hvordan forholdet mellem ledelse og aktionærer bør være, og hvilke krav der generelt bør stilles til en ledelse. Pensionskasserne stiller krav om, at ledelsen i de selskaber, der investeres i, lever op til de internationale retningslinjer vedrørende god selskabsledelse. De nye retningslinjer for etik og aktivt ejerskab bliver implementeret i løbet af 2009.

3 Pensionskassernes retningslinjer er delt op i to hovedområder: etik og aktivt ejerskab. Social ansvarlighed og miljø Retningslinjerne for etik vedrører social ansvarlighed og miljø. De er udarbejdet med afsæt i resultaterne for medlemsundersøgelsen og opdelt i syv underkategorier. De er nærmere defineret i de samlede Retningslinjer for social ansvarlighed, miljø og aktivt ejerskab ved aktie- og obligationsinvesteringer. Heri kan man også læse om screeningskriterierne for underkategorierne. De syv underkategorier vedrørende social ansvarlighed og miljø Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Miljø Anti-korruption Våben Handelsblokade Brud på andre etiske normer Pensionskasserne ønsker at sikre, at investeringerne altid overholder retningslinjerne for social ansvarlighed og miljø. Et af midlerne til at sikre dette er systematisk overvågning ved hjælp af blandt andet kvartalsvise screeninger af selskaberne. I forbindelse med screeningen bliver der indsamlet og analyseret oplysninger, udarbejdet rapporter og alvoren i eventuelle beskyldninger om overtrædelser bliver dokumenteret. Hvis et selskab ikke overholder pensionskassernes etiske retningslinjer, bliver det sat på fokuslisten, og der vil som udgangspunkt blive iværksat en nærmere analyse. En sådan analyse kan munde ud i, at selskabet bliver kontaktet og bedt om en redegørelse, og selskabet kan i værste fald blive ekskluderet fra porteføljen eller investeringsuniverset generelt. En sådan beslutning kan dog være af stor betydning for både pensionskasserne og selskabet, og derfor skal grundlaget for beslutningen være veldokumenteret. Aktivt ejerskab I medlemsundersøgelsen tilkendegav mere end tre fjerdedele af medlemmerne, at pensionskasserne skal udøve aktivt ejerskab. Det vil sige at gå i dialog med et selskab, hvis det viser sig, at selskabet ikke overholder retningslinjer for etik eller aktivt ejerskab. Aktivt ejerskab er udtryk for, at man som investor udøver sine rettigheder som ejer for derved at påvirke selskaber til på både kort og lang sigt at få en mere værdiskabende adfærd og agere socialt ansvarligt. Udgangspunktet er, at man for eksempel stemmer på generalforsamlinger og går i dialog med selskaberne i stedet for at afhænde investeringerne. De samlede Retningslinjer for social ansvarlighed, miljø og aktivt ejerskab ved aktie- og obligationsinvesteringer indeholder grundige beskrivelser af de vedtagne retningslinjer for aktivt ejerskab, som gælder for alle pensionskassernes investeringer i aktier og obligationer. Retningslinjerne kan ses på www. unipension.dk. Medstiftere af Dansif I 2008 så et nyt netværk for professionelle investorer lyset. Netværket hedder Dansif og beskæftiger sig med SRI (Socially Responsible Investments). Pensionskasserne er blandt medstifterne, og Zaiga Strautmane, som er ESG Program Manager og jurist i pensionskasserne, blev valgt ind i Dansif s bestyrelse. Formålet med Dansif er at være et upartisk forum, hvor institutionelle investorer og rådgivere kan diskutere SRI-emner, problemstillinger og løsninger eventuelt med inddragelse af forskere, medier, NGO er og andre interesseorganisationer. Læs mere på: MEDLEMSNYT februar 2009

4 Kontorenter tåler sammenligning Kontorenten er den rente, som pensionskassen tilskriver medlemmernes konti hvert år. Den består af grundlagsrente og rentebonus. Grundlagsrenten er den rentesats, som indgår i de forsikringstekniske beregninger. Rentebonus forekommer, når investeringsafkastet overstiger grundlagsrenten. I tabellen nedenfor har vi samlet branchens kontorenter for Som man kan se af tabellen, er der store forskelle mellem pensionsinstitutternes kontorenter. Men på trods af de lavere kontorenter ligger pensionskasserne lunt i tabellen sammenlignet med resten af branchen. Pensionsinstitut Arkitekternes Pensionskasse (AP): AP Pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD) MP Pension Alm. Brand TopDanmark Top Liv V PFA Pension SEB Pension TopDanmark Top Liv I Nordea Liv & Pension Skandia Pension Danica Pension Kontorente 2009 (efter skat) 4,25 pct. 4,00 pct. 4,00 pct. 3,25 pct. 3,00 pct. 3,00 pct. 3,00 pct. 2,00 pct. 2,00 pct. 1,75 pct. 1,50 pct. 1,50 pct. Ekstra indbetalinger i 2008 Pensionskassernes medlemmer har traditionen tro sparet op og sparet skat. Der er også i 2008 blevet indbetalt ekstra til både livsvarige ordninger, ratepension og kapitalpension. AP Antal indskud Indskud i alt kr kr. Gennemsnit pr. indskud kr kr. MP Antal indskud Indskud i alt kr kr. Gennemsnit pr. indskud kr kr. PJD Antal indskud Indskud i alt kr kr. Gennemsnit pr. indskud kr kr.

5 Ny hjemmeside på vej For de fleste mennesker er det helt naturligt at søge på nettet efter informationer også når det gælder pension. En ny hjemmeside er på vej til AP, MP og PJD s medlemmer. Endnu en udløber af administrationsfællesskabet for AP, MP og PJD er en ny fælles hjemmeside, som lanceres i slutningen af februar. Her vil du som medlem kunne læse om emner med relevans på tværs af pensionskasserne og finde specifikke informationer om og for dig som arkitekt, dyrlæge, jordbrugsakademiker, magister eller psykolog. Den nye hjemmeside findes på adresserne: Personligt log on i næste fase egne data med et personligt log on. Udviklingen af denne funktion er i opstartsfasen og er afhængig af anden systemudvikling. Den personlige del af hjemmesiden forventes klar i 2010.s Den nye hjemmeside bliver lanceret i slutningen af februar. I første omgang giver hjemmesiden ikke mulighed for adgang til dine Der er en fælles indgangsside for de tre pensionskasser med fælles presserum og info om for eksempel investeringer. Herfra kan man klikke sig videre til sin egen pensionskasse. 05 MEDLEMSNYT februar 2009

6 Finanskrisen i 2008 Finansielt set har 2008 været et af de mest turbulente år nogensinde: fald i aktiemarkederne på 40 pct., korte amerikanske statsobligationsrenter nær nul, fald i oliepriserne fra 145 til 35 USD pr. tønde og gigantiske støttepakker til de finansielle systemer i hele verden. Det er ikke mange måneder siden, at hovedbekymringen hos nationalbanker og regeringer var risikoen for overophedning af økonomien og inflation. Den Europæiske centralbank, ECB, hævede så sent som i juli renten for at bremse væksten og inflationspresset. Og i oktober fremlagde regeringen herhjemme et forslag om genindførelse af SP-ordningen (Den Særlige Pensionsopsparing) for at bremse økonomien. Nu er situationen imidlertid en helt anden: recession. Kreditkrisen tager til Krisen startede med udlånstab på det amerikanske sub-prime marked. Det er et marked for realkreditlån til husejere, der ikke har førsteklasses kreditværdighed. I løbet af efteråret gik krisen over i en ny og mere dramatisk fase, idet flere amerikanske forsikringsselskaber, banker og børsmæglerselskaber kom i betydelige problemer. Det mest dramatiske var betalingsstandsningen i den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers den 15. september Lehman Brothers var en global investeringsbank med et utal af forretningsforbindelser over alt på jorden, og konsekvenserne af deres betalingsstandsning oversteg de flestes værste anelser. Den amerikanske centralbank skred ind, men tilliden til banksystemet forsvandt, og selv sunde banker kom i problemer, fordi de ikke kunne hente likviditet på interbankmarkedet. Konsekvensen blev, at alle lande blev tvunget ud i bankpakker, sådan som vi også har set det herhjemme. Fra kreditkrise til økonomisk krise Kreditkrisen har betydet, at bankerne er blevet mere forsigtige og har strammet kreditvurderingen ved udlån. Den massive presseomtale har medvirket til, at forbrugerne er blevet mere tilbageholdende, og det sætter en recessions-spiral i gang i den reale økonomi: mindre efterspørgsel, mindre produktion, færre arbejdspladser osv. En række lande har allerede indført eller er på vej med vækstpakker. Det gælder blandt andet USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Danmark, som ellers hidtil har haft en særdeles god økonomisk udvikling. Selv om der er grund til at tro, at økonomien igen vil vende, kan der godt gå en rum tid, før der kan ses pålidelige tegn på bedring måske først i løbet af Markante fald i aktiekurser Det amerikanske aktiemarked er faldet mere end 40 pct. i kalenderåret Målt på kursudviklingen er det kun sket en gang i de seneste næsten 200 år, og det var i Men 2008 har også været et dårligt år for andre aktiver, Tabel 1. Største kursstigninger og kursfald siden 1989 fx ejendomme, råvarer og forskellige obligationstyper. Eneste område med højt afkast var statsobligationer. Figur 1. Udviklingen i danske og globale aktier i 2008 Krisen har også ramt mange valutaer. For eksempel faldt den svenske krone på få uger med over 15 pct. i forhold til danske kroner. Island blev også meget hårdt ramt, og Ruslands økonomi blev undergravet af den lave oliepris hen over efteråret. De daglige kursudsving på alle markederne steg også i løbet af efteråret. Det betød en markant forøgelse af risikoniveauet. Til eksempel kan det nævnes, at de fem største daglige kursfald og stigninger siden 1989 alle har fundet sted i Fem største daglige fald Fem største daglige stigninger i OMXC20 siden 1989 i OMXC20 siden oktober ,1% 13. oktober ,0% 22. oktober ,6% 29. oktober ,6% 6. november ,4% 4. november ,9% 24. oktober ,3% 19. september ,8% 10. oktober ,1% 8. december ,5% Dansk Totalindeks MSCI Verdensindeks

7 Negative afkast i 2008 De faldende aktiekurser medfører negative afkast i alle tre pensionskasser. Resultaterne er dog ganske forskellige som følge af forskellige investeringsstrategier. De foreløbige afkast fremgår af tabellen nedenfor. AP og PJD har en højere aktieandel end MP, og AP har tilmed en meget stor ejendomsportefølje, som er faldet i værdi. Modsvarende har MP haft en højere obligationsandel end AP og PJD. Det forklarer, hvorfor MP s afkast er mindre negativt end AP og PJD s i Pensionskasserne måler afkastet i forhold til afkastet af et strategisk benchmark. Det strategiske benchmark er en passiv portefølje med den af bestyrelsen fastlagte risikoprofil. AP og PJD har klaret sig dårligere end benchmark, mens MP s afkast er lidt bedre end benchmark. Det skyldes, at pensionskassernes aktieforvaltere i 2008 har klaret sig dårligere end markedsindeksene, mens afkastet på obligationssiden har været bedre end markedet. MP er tungere på obligationssiden, mens AP Foreløbige afkast AP MP PJD Afkast før skat -21,2% -8,3% -19,4% Afkast af strategisk benchmark -19,3% -10,3% -18,4% Afkastforskel (performance) -1,9% +2,0% -1,0% og PJD er tungere på aktiesiden, og det forklarer forskellene i performance. Både AP, MP og PJD har tilpasset porteføljerne efter markederne i Det har været vurderet navnlig i AP og PJD om høje aktieandele og en stor ejendomsportefølje giver for store kortsigtede risici, men alle tre pensionskasser har holdt fast i den overordnede investeringsstrategi. Aktier giver de største tab Erfaringsmæssigt har aktier givet gode afkast på langt sigt, men 2008 har dog langt fra bidraget til det billede. Og det er da også resultaterne på aktieområdet, som ikke er tilfredsstillende. Pensionskassernes eksterne aktieforvaltere har klaret sig dårligere end markedsindeksene i 2008, og pensionskasserne vurderer løbende, om det giver anledning til udskiftning. Det er foreløbig konklusionen, at de eksterne forvaltere over årene har leveret gode resultater, og at det er et ekstremt års markedsudvikling, som har betinget de utilfredsstillende resultater. 07 MEDLEMSNYT februar 2009

8 Plej din pension eller lad den passe sig selv I pensionskasserne kan du vælge mellem basisdækninger og fleksible dækninger. Basisdækningerne er one size fits all, og de stiller ingen krav. De fleksible dækninger er skræddersyede til gengæld kræver de løbende opmærksomhed. Tidligere tilbød pensionskasserne alene basisdækninger med samme dækning til alle medlemmer. Sådan er det ikke længere. I dag kan du vælge mellem basisdækninger og fleksible dækninger og derved i højere grad selv vælge sammensætningen af din pensionsdækning. Fleksibiliteten er et tilbud. Foretager du dig ikke noget, bevarer du dine hidtidige dækninger. Hvis du ønsker at benytte de fleksible pensionsdækninger, kræver det, at du enten er optaget i eller har valgt dig over på de nye pensionsordninger ved omvalgene (2004 i AP og PJD og 2008 i 2008). 1 På generalforsamlingerne i april stiller bestyrelserne forslag om at harmonisere pensionskassernes regler og paragraffer. Det vil medføre ændringsforslag i alle tre pensionskasser. Basisdækninger eller fleksibilitet? Helt firkantet kan man sige, at du skal vælge basisdækningerne, hvis du ikke selv ønsker at bruge tid på din pensionsordning. Basisdækningerne giver en robust pensionsdækning livet igennem og minimerer risikoen for, at du eller din familie står uden dækning i tilfælde af dødsfald, invaliditet og alderspension. Det er da også pensionskassernes erfaring, at basisdækningerne er et godt valg for langt de fleste medlemmer. Til gengæld kan det være, at du i perioder betaler for en dækning, du ikke har brug for. Tag for eksempel den 10-årige ægtefælledækning, som 1. Der gælder desuden visse begrænsninger for fleksibiliteten. Det er for eksempel en betingelse, at du vælger inden for de rammer, der kan være fastsat via overenskomst på dit ansættelsesområde. Du kan blive afkrævet helbredsoplysninger, hvis du vil ændre din dækning betydeligt. De gældende regler for pensionskassernes ordninger findes i pjecerne Pensionsvilkår Regler og paragraffer på

9 Ved alder Ved invaliditet Ved dødsfald Basisdækninger - Livsvarig pension - Alderssum - Særligt for MP: Børnepension for børn født før 1. januar Invalidepension svarende til den beregnede alderspension - Børnepension - 10-årig ægtefællepension Gruppeforsikring Ja. Sum ved invaliditet, sum ved visse kritiske sygdomme og sum ved død. Særligt for AP/PJD: Sum ved ulykke. Fleksible dækninger - Mulighed for forhøjet startpension - Mulighed for fravalg af alderssum - Mulighed for rate- og kapitalpension for frivillige bidrag - Særligt for ansatte under overenskomst: Mulighed for rate- og kapitalpension for maks. 30 pct. af det obligatoriske bidrag - Mulighed for at skrue op og ned for dækningen ved invaliditet evt. mod helbredsoplysninger - Mulighed for fravalg af børnepension - Mulighed for livsvarig ægtefællepension eller fravalg af ægtefællepension - Mulighed for at skrue op og ned for ægtefælledækningen Ja (obligatorisk). Sum ved invaliditet, sum ved visse kritiske sygdomme og sum ved død. er en del af basispakken: mange medlemmer betaler i de første år til en ægtefælle, de ikke har. Men når de så bliver gift, er ægtefællen automatisk sikret, uden de behøver at tage pensionen op til revision. Du kan derimod med fordel vælge de fleksible dækninger, hvis du gennemgår din pensionsordning med 2-3 års mellemrum eller når der sker ændringer i dit liv: jobskifte, ægteskab, børn, skilsmisse og nedgang i bidrag eller bidragsophør af andre årsager som fx orlov, arbejdsløshed eller sygdom. De fleksible dækninger giver næsten frit valg på alle hylder inden for de gældende regler, og du betaler kun for de dækninger, du har behov for. Det er dit ansvar, at dækninger og behov følges ad, men vi vil gerne hjælpe dig på vej. Din livssituation Nedenfor har vi beskrevet nogle forskellige livssituationer, som måske kan hjælpe dig med at vælge mellem basis og fleksibilitet. Passer en eller flere af situationerne på dig, kan du med fordel benytte dig af de fleksible dækninger. Du er kommet sent i gang med at indbetale til pension Hvis man kommer sent i gang med sine pensionsindbetalinger, mangler man nogle års opsparing. Det betyder, at man har lave dækninger ved både tab af erhvervsevne, død og alderspension. Derfor kan man overveje at supplere med en ratepension i pensionskasserne og eventuelt skrue op for sin dækning ved tab af erhvervsevne og dødsfald. Du har holdt pause med dine indbetalinger Meget ofte er det barsel, rejse eller uddannelse, som sætter en midlertidig stopper for pensionsindbetalingerne. Men det kan også skyldes anden orlov, uddannelse, arbejdsløshed eller lignende. Her gælder de samme overvejelser som ovenfor. Du er selvstændig Svingende bidragsindbetalinger kan medføre, at dækningen ved tab af erhvervsevne og dødsfald er tilsvarende svingende. I dette tilfælde kan det være en mulighed at fastsætte dækningen til et bestemt niveau. Du er single og har ingen børn Har du ingen forsørgerforpligtelser, kan du fravælge ægtefælle- og børnedækning ved død. Din ægtefælle har ingen erhvervsindtægt Hvis en ægtefælle, registreret partner eller arveberettiget samlever ikke har nogen indtægt, kan det være en god idé med en livsvarig ægtefællepension. Muligheden for at ændre ægtefælledækningen er også til stede i de gamle pensionsordninger. Læs mere i pjecen Valgmuligheder i pensionskassen på 09 MEDLEMSNYT februar 2009

10 Generalforsamlinger 2009 Dato Sted Deadline for medlemsforslag AP 21. april Arkitekternes Hus, Strandgade, København 27. februar jf. vedtægternes 8 MP 16. april Scandic Hotel, Vester Søgade, København 19. februar jf. vedtægternes 5, stk. 4 PJD 23. april Axelborg, Axeltorv, København 9. marts jf. vedtægternes 4, stk. 4 PAL-kompensationen afsluttet pensionister fik automatisk PAL-kompensationen udbetalt. I alt har pensionisterne fået udbetalt 176 mio. kr. før skat. Alle andre medlemmer fik valget mellem at lade pengene gå ind på pensionsordningen, få dem udbetalt kontant med en afgift på 60 pct. eller lade pengene overføre til et andet pensionsinstitut medlemmer fik pengene sat ind på deres pensionsordning i pensionskasserne. I alt er der indsat 375 mio. kroner medlemmer fik pengene udbetalt. I alt er der udbetalt 30 mio. kroner efter afgift. 229 medlemmer overførte deres PAL-kompensation til et andet pensionsinstitut. ABC om pension Forsikring & Pension, forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheforening, har lanceret et online opslagsværk om pension: PensionsABC. ABC en forklarer de grundlæggende sammenhænge i det danske pensionssystem. Skal du flytte? Vil du være sikker på, at vores breve når frem til dig på din nye adresse? Så skal du give os besked, inden du flytter. Send en mail til og husk at skrive dit CPR-nummer.

11 Spørgehjørnet Opkræver I kursværn, hvis jeg vil flytte min opsparing? Nej, hverken AP, MP eller PJD har aktiveret sine kursværn, men muligheden foreligger. Lever jeres kontorenter op til kravene om tilbageholdenhed? Ja, selv om pensionskassernes kontorenter er blandt branchens højeste, påtager vi os ikke forpligtelser ud over det tilladte. AP s kontorente er 4,25 pct., MP s kontorente er 3,25 pct. og PJD s kontorente er 4 pct. alle efter skat. Kan jeg få omregnet pension i de nye pensionsordninger? At vælge den nye pensionsordning svarer de facto til omregnet pension i den gamle ordning. I de nye pensionsordninger tilbyder vi Forhøjet startpension, som betyder, at du kan vælge at få en større pension som yngre pensionist (mellem 0 og 28 pct.). Har I fusioneret pensionskasserne? Nej, vi har etableret et administrationsfællesskab, men der er stadig tre pensionskasser med tre bestyrelser og tre pengekasser. Er Unipension en ny pensionskasse? Nej. Unipension er alene en regnskabsmæssig foranstaltning, som pensionskassernes administrationsfællesskab bruger i regnskabsmæssige sammenhænge. Kontant på DR handlede for nylig om kritisk sygdom har I det? Ja, både AP, MP og PJD har en gruppeforsikring med dækning ved visse kritiske sygdomme. Kontakt medlemsafdelingen, hvis du mener, at du selv eller for eksempel en kollega er berettiget til udbetaling ved kritisk sygdom. Hvornår sender I den årlige pensionsoversigt? Alle får tilsendt den årlige pensionsoversigt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingerne og resumeer af årsrapporterne i starten af april måned. Hvad er forskellen på en ydelsesgaranti og en rentegaranti? Ydelsesgarantien vedrører en bestemt ydelse eller udbetaling ved pensionering, mens en rentegaranti vedrører en bestemt forrentning gennem et opsparingsforløb. Kan jeg lave min livsvarige ordning om til en ratepension? Nej. Din eksisterende livsvarige pension kan ikke laves om til hverken ratepension eller kapitalpension, men du kan fremadrettet vælge at bruge en del af dine indbetalinger til rateeller kapitalpension. Hvorfor skal MP s medlemmer betale mere end AP og PJD s medlemmer i administrationsomkostninger? MP's økonomi er sådan, at der er behov for at konsolidere egenkapitalen. Det behov har AP og PJD ikke. Det gør MP ved dels at nedsætte kontorenten til 3,25 pct., dels ved at tilbageholde omkostningsoverskuddet. MP's omkostninger udgør 2 pct. af indbetalingerne, men der bliver opkrævet 5 pct. efter det tekniske grundlag for at være forsigtige. Under normale omstændigheder ville MP tilbageføre de overskydende 3 pct. som bonus til medlemmerne. Det er de 3 pct., som bliver tilbageholdt til konsolidering i Når økonomien i MP bliver bedre, vil pensionskassen igen kunne udlodde dette overskud. 11 MEDLEMSNYT februar 2009

12 Pensionsrådgivning Som medlem af pensionskasserne har du mulighed for at få personlig rådgivning om din pension. Medlemsafdelingen er åben for telefoniske henvendelser på mandag-torsdag mellem 9 og 16 og fredag mellem 9.30 og Vi tilbyder også personlig rådgivning. Det er muligt at aftale et møde i pensionskasserne, og vores pensionsrådgivere kommer også til Fyn og Jylland. Ring og book et møde. Rådgivning i Odense Slotsgade 21B, 4. sal, 5000 Odense Tirsdag 10. marts Tirsdag 21. april Tirsdag 26. maj Rådgivning i Aalborg Østerågade 19, 3., 9000 Aalborg Onsdag 11. marts Onsdag 22. april Onsdag 27. maj Rådgivning i Århus Vestgården, Vesterbro Torv 1-3, 7.sal Torsdag 12. marts Torsdag 23. april Torsdag 28. maj A-kassen på visit Som noget nyt kommer Per Magelund fra Magistrenes Arbejdsløshedskasse på besøg i pensionskasserne og rådgiver medlemmerne. Tilbudet gælder alle medlemmer på tværs af pensionskasserne: Torsdag 26. februar Torsdag 19. marts Torsdag 30. april Onsdag 20. maj Redaktion: Niels Erik Eberhard (ansv.), Pernille Mølgaard Toft (red.). Foto: Scandinavian StockPhoto. Layout og tryk: Fihl-Jensen Grafisk Produktion A/S. Oplag: Unipension, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, telefon , telefax , Åbningstider: Mandag - torsdag , fredag Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Medlems nyt. Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension. Din fremtid lige nu. Side 2

Medlems nyt. Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension. Din fremtid lige nu. Side 2 Medlems nyt Din fremtid lige nu november 2013 Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension Side 2 Akademikere lever længere Hvad betyder det for pensionen? Side 4 Aktier bag et godt resultat

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

kolleger. Vi plejer at sige, at MP on tour er pension i løs vægt.

kolleger. Vi plejer at sige, at MP on tour er pension i løs vægt. MAJ 2007 MP on tour MP spørger tillidsrepræsentanter til råds 7 ejendomme solgt Generalforsamlingen 2007 Det lave renteniveau præger fortsat regnskabet Spørgehjørnet 2 3 5 8 9 12 MP on tour MP on tour

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

nyt B PP Positivt afkast i første halvdel af 2003 AUGUST 2003

nyt B PP Positivt afkast i første halvdel af 2003 AUGUST 2003 MEDLEMSMØDER I EFTERÅRET: B PP DANMARK mp nyt M A G I S T R E N E S P E N S I O N S K A S S E AUGUST 2003 NU OGSÅ FOR ÆGTEFÆLLER OG SAMLEVERE MP inviterer traditionen tro til møder i hele landet i løbet

Læs mere

ÅRS RAPPORT 2011. MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816

ÅRS RAPPORT 2011. MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816 ÅRS RAPPORT 2011 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816 Indholdsfortegnelse Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 3 Ledelsens beretning Side 4 Unipension version 2.0

Læs mere

MP NYT. Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen

MP NYT. Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen MP NYT JUNI 2005 Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen Nyt navn og børnepension til samleveres børn er nogle af de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på årets generalforsamling På generalforsamlingen

Læs mere

Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer CVR-nr: 2076 6816 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,3 pct. i 2013

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning Overblik 2014 3 Forord 4 Ledelsesberetning 5 Investeringer 12 Forventninger til 2015 16 Honorar og aflønning

Læs mere

Årsrapport 2013 Arkitekternes Pensionskasse

Årsrapport 2013 Arkitekternes Pensionskasse Årsrapport 2013 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,3 pct. i 2013 Side 8 Risikostyring og

Læs mere

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 22 07 86 15) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens beretning 5 Ledelsens påtegning

Læs mere

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 30 18 60 28) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) 2013 Unoterede aktier og fast ejendom en del af vores retningslinjer Side 12 I dialog med selskaberne Side

Læs mere

Udviklingen på værdipapirmarkederne fra januar 2012 og til august 2014

Udviklingen på værdipapirmarkederne fra januar 2012 og til august 2014 BERETNING 2012-2013 Forord De sidste par år er udviklingen langsomt og ret usikkert gået i retning af spirende optimisme og bedre udsigter, både i Danmark og udlandet. Der er grund til at understrege

Læs mere

DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV. Nr. 65 Marts 2006

DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV. Nr. 65 Marts 2006 Nr. 65 Marts 2006 Pen-Sam's forebyggelseskampagne kan i år fejre 10 års jubilæum, men de gode ideer og de mange budskaber er endnu ikke brugt op. Derfor fortsætter kampagnen med nye initiativer og tiltag.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. ÅRSRAPPORT 2010 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

PENSIONDANMARK A/S. Årsrapport 2008. Langelinie Allé 41 2100 København Ø. CVR nr. 16163279

PENSIONDANMARK A/S. Årsrapport 2008. Langelinie Allé 41 2100 København Ø. CVR nr. 16163279 PENSIONDANMARK A/S Årsrapport 2008 Langelinie Allé 41 2100 København Ø CVR nr. 16163279 indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING RESUME 1 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 MISSION, VISION OG VÆRDIER 7 MEDLEMMER, VIRKSOMHEDER

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER APRIL 2013 Side 2: HAR du den RIGtIGE PENSIONSORdNING Side 5: NåR OmKOStNINGER bliver til INdtÆGt Side 6 SLUt med PAPIR OG PORtO Fremover vil du i højere grad modtage information fra pensionskassen digitalt

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 2009

BERETNING OG REGNSKAB 2009 BERETNING OG REGNSKAB 2009 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Indkaldelse til generalforsamling Overblik Stærkt comeback for aktier og virksomhedsobligationer i 2009.

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

beretning og regnskab

beretning og regnskab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 beretning og regnskab 2001 magistrenes pensionskasse Indhold Femårsoversigt - hovedtal 4 Årets resultat 2001

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning 4 Forord 5 Bestyrelsen / Ny formand / Samarbejdsstrategi fortsætter / Medlemsservice 7 Skattereform / 2 mia.

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere