K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod"

Transkript

1 Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 13. marts 2009 har Revisortilsynet i medfør af dagældende revisorlovs 19, stk. 3, og 4, indbragt revisionsvirksomheden A. L. Revision og registreret revisor Anne Lippert for Revisornævnet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede Anne Lippert har været beskikket som registreret revisor fra den 14. november 1995 og har siden den 25. marts 2004 ifølge ReviReg været tilknyttet A. L. Revision, CVR-nr Sagen drejer sig, om revisionsvirksomheden har implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem samt om indklagede personligt har handlet i strid med god revisorskik ved afgivelse af revisorerklæringer. Sagens omstændigheder er følgende: Revisionsfirmaet A. L. Revision blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året Det fremgår af kontrollantens indberetning af 5. november 2008, at der til revisionsvirksomheden er knyttet en registreret revisor, og at revisionsvirksomheden ikke reviderer virksomheder som omhandlet i revisorlovens 10, stk. 2, 3-5. pkt. Indberetningen indeholder endvidere følgende forbehold og konklusion: Forbehold Virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem indeholder ikke tilstrækkelige procedurebeskrivelser for de handlinger, kvalitetssystemet omfatter. Ligeledes indeholder systemet ikke tilstrækkelig selvstændige notater vedr. planlægning, besvigelser, substansrevision og konklusion. Systemet er derfor ikke omfangsrigt nok til at opfylde kravene. Samtidig har vi konstateret, at de afgivne erklæringer ikke fuldt ud overholder kravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet rækkefølgen og opbygningen af erklæringerne ikke følger regelsættet for så vidt angår revisionserklæringer, mens påtegningens sammensætning og indhold ikke opfylder kravene for så vidt angår review erklæringer. Konklusion Som følge af de anførte forbehold, er det vores opfattelse, at der ikke er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, der opfylder alle regler. Vi er 1

2 ikke blevet bekendt med forbehold, der afkræfter, at revisors erklæringer på erklæringsopgaven er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer. Vi er derimod blevet bekendt med, at de afgivne erklæringer ikke overholder lovgivningens krav. Kvalitetskontrollantens arbejdspapirer understøtter den afgivne konklusion. Indklagede har vedrørende årsrapport 2007 for et A ApS den 30. maj 2008 afgivet følgende revisionserklæring: Den udførte revision Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsrapporten er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsrapporten anførte beløb og øvrige oplysninger og har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsrapportens informationer som helhed er fyldestgørende. Dette omfatter bl.a. at revidere om ledelsesberetningen, anvendt regnskabspraksis, resultat, balance samt noter i årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. Det er ledelsen ansvar at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede iht. årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde en årsrapport, der giver et retvisende billede. Konklusion Det er min opfattelse, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regn skabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. " Indklagede har vedrørende årsrapport 2007 for vognmandsforretningen A ApS den 30. maj 2008 afgivet følgende revisionserklæring: Jeg har i forbindelse med revisionen af årsrapporten for perioden 0l/01-31/ for vognmandsforretningen A ApS assisteret med udarbejdelse af efterfølgende regnskabsmæssige specifikationer. Specifikationerne skal anvendes i sammenhæng med den reviderede årsrapport. Jeg har ikke foretaget revision i skattemæssig henseende. Opgørelsen er udarbejdet på grundlag af selskabets årsrapport, som jeg har revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Revisionen af årsrapporten er tilrettelagt med henblik på at udfylde årsregnskabslovens bestemmelser om revision og tager således ikke specielt sigte på opgørelse af den skattepligtige indkomst. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder. 2

3 Jeg har kontrolleret de reguleringer, der er foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det er min opfattelse, at den skattepligtige indkomst er opgjort i overensstemmelse med gældende skatteregler. Alle væsentlige forhold, som jeg er blevet bekendt med, er medtaget i den skattemæssige indkomstopgørelse. " Indklagede har vedrørende årsrapport 2006/07 for B ApS den 28. oktober 2007 afgivet følgende revisionserklæring: Den udførte revision Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsrapporten er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsrapporten anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsrapportens informationer som helhed er fyldestgørende. Dette omfatter bl.a. at revidere om ledelsesberetningen, anvendt regnskabspraksis, resultat, balance samt noter i årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. Det er ledelsens ansvar at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i h t årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde en årsrapport, der giver et retvisende billede. Supplerende oplysninger Selskabet har tabt over 40 % af anpartskapitalen. Der henvises herom til ledelsesberetningen. Selskabets fortsatte drifter afhængig af, at der opnås tilfredsstillende fremtidige driftsresultater. Årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering og har derfor afgivet nedenstående konklusion. Selskabets ledelse har undladt at foretage de foranstaltninger i anledning af anpartskapital tabet, som står anført i anpartsselskabslovens 52, hvilket kan medføre ansvar for selskabets ledelse. Men ledelsen har dog foretaget et indskud på ca kr. i selskabet, til den daglige drift. Dette lån til selskabet retter i en vis grad op på forholdet omkring kapitaltabet. Konklusion Det er min opfattelse, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede afselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. " Indklagede har afgivet følgende erklæring på bilag til årsrapport 2006/07 for B ApS den 28. oktober 2007: 3

4 Jeg har i forbindelse med revisionen af årsrapporten for perioden 01/ til 30/ for B ApS assisteret med udarbejdelse af efterfølgende regnskabsmæssige specifikationer. Specifikationerne skal anvendes i sammenhæng med den reviderede årsrapport. Jeg har ikke foretaget revision i skattemæssig henseende. Opgørelsen er udarbejdet på grundlag at selskabets årsrapport, som jeg har revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Revisionen af årsrapporten er tilrettelagt med henblik på at udfylde årsregnskabslovens bestemmelser om revision og tager således ikke specielt sigte på opgørelse af den skattepligtige indkomst. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder. Jeg har kontrolleret de reguleringer, der er foretaget ved opgørelsen at den skattepligtige indkomst. Det er min opfattelse, at den skattepligtige indkomst er opgjort i overensstemmelse med gældende skatteregler. Alle væsentlige forhold, som jeg er blevet bekendt med, er medtaget i den skattemæssige indkomstopgørelse. " Indklagede har vedrørende årsrapport 2006/07 for C ApS den 28. oktober 2007 afgivet følgende revisionserklæring: Den udførte revision Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsrapporten er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsrapporten anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsrapportens informationer som helhed er fyldestgørende. Supplerende oplysninger Selskabet har tabt over 40 % af anpartskapitalen. Der hen vises herom til ledelsesberetningen. Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at der opnås tilfredsstillende fremtidige driftsresultater. Årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering og har derfor afgivet nedenstående konklusion. Selskabets ledelse har undladt at foretage de foranstaltninger i anledning af anpartskapital tabet, som står anført i anpartsselskabslovens 52, hvilket kan medføre ansvar for selskabets ledelse. Men ledelsen har dog foretaget et indskud på ca kr. i selskabet, til den daglige drift. Dette lån til selskabet retter i en vis grad op på forholdet omkring kapitaltabet. Konklusion 4

5 Det er min opfattelse, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regn- skabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Indklagede har på bilag til årsrapport 2006/2007 for C ApS den 28. oktober 2007 afgivet følgende erklæring: Jeg har i forbindelse med revisionen af årsrapporten for perioden 0l/ til 30/ for C ApS assisteret med udarbejdelse af efterfølgende regnskabsmæssige specifikationer. Specifikationerne skal anvendes i sammenhæng med den reviderede årsrapport. Jeg har ikke foretaget revision i skattemæssig henseende. Opgørelsen er udarbejdet på grundlag af selskabets årsrapport, som jeg har revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Revisionen af årsrapporten er tilrettelagt med henblik på at udfylde årsregnskabslovens bestemmelser om revision og tager således ikke specielt sigte på opgørelse af den skattepligtige indkomst. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder. Jeg har kontrolleret de reguleringer, der er foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det er min opfattelse, at den skattepligtige indkomst er opgjort i overensstemmelse med gældende skatteregler. Alle væsentlige forhold, som jeg er blevet bekendt med, er medtaget i den skattemæssige indkomstopgørelse. Indklagede har vedrørende årsrapport 2007 for malerfirmaet D den 1. maj 2008 afgivet følgende revisionserklæring: Foranstående regnskab har jeg udarbejdet pa grundlag af virksomhedens bogføring, samt forelagte bilag og meddelte oplysninger. Jeg har tilrettelagt og udført mit arbejde med det formål at assistere indehaveren,, med at aflægge årsrapporten i overensstemmelse med lovgivningens regler herom og god regnskabsskik. Arbejdet er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for assistance med ikke reviderede årsregnskaber. Udvalgte regnskabsposter er analyseret. Årsrapporten vedrører kun de dele af s økonomiske forhold, der vedrører virksomheden. Efter min mening giver årsrapporten et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, samt økonomiske stilling og resultat. Regnskabsmaterialet har ikke givet anledning til bemærkninger. Ved skrivelse af 16. december 2008 har Revisortilsynet meddelt, at Revisortilsynet havde til hensigt at træffe afgørelse dels om at indbringe sagen for Revisornævnet, dels om at revisionsvirksomheden skal gennemgå en fornyet kvalitetskontrol, der skal afklare, om forholdene er bragt i orden. 5

6 Indklagede har i en skrivelse af 25. januar 2009 fremsat sine synspunkter vedrørende Revisortilsynets høring. Af skrivelse fremgår blandt andet følgende: Det jeg kan læse, ud af din skrivelse fra d 16. december 2008, kan jeg læse, at I har to væsentlige kritikpunkter vedrørende A L Revision og dermed to væsentlige kritikpunkter på mig (Anne Lippert), da jeg er ejeren af enkeltmandsvirksomheden A L Revision, og som også er den eneste person som er beskæftiget i virksomheden. Så vidt jeg kan læse så er jeres to kritikpunkter at mine dokumentationer og mine beskrivelser i mine arbejdspapir ikke er tilstrækkelige. Hertil har jeg følgende at sige. Hos stort set alle mine klienter, både enkeltmandsfirmaerne og ApS'erne er der kun en person/ejer i virksomhederne. Jeg får en mappe med deres bilag hvert kvt, hvorefter jeg kontere bilagene, bogføre disse og indberetter momsen. Jeg ved således konstant hvad der sker i årets løb hos alle mine klienter, idet jeg gør ovennævnte, og mødes således også med dem 4 eller 2 gange om året (i hvert fald) Overordnet har jeg en fil som jeg kalder for " klientplanlægning." Her anfører jeg alle mine klienter med firma navn, kontaktperson, klientens branche, hvor langt jeg er kommet med klienten (arbejdsmæssig, samt om der er bemærkninger (mangler ting o l) Herudover så bliver hver klient oprettet med alle fornødne oplysninger og check liste. Dette er mine arbejdsredskaber. Standard af chekliste og klients data (for ikke review) har jeg vedlagt, bilag 1. Bilag 1 er altså mine standard arbejdspapir i denne forbindelse. Får jeg (ikke review) klienter hvor der er punkter som ikke er på her, men som bør føres på, ja så gør jeg det for den pågældende klient. Dette finder jeg ud af når jeg har mit første møde med en ny klient. Her udspørger jeg selvfølgelig den nye klient om alt vedr personens firma. Men jeg udspørger også om andet, så som om der forefinde underholdningsbidrag, udlejning af sommerhus, værelser, om der forefindes indtægter fra udlandet, skibsanparter, udlandsk ejd o l. Og gør der dette, så kommer disse også med på min checkliste/ klientsdata som standard check. Og igen, ja så er der kun mig ansat i firmaet, så jeg laver alt ikke bare fra A til Z, men fra A til Å. Så jeg har pulsen på alt, hvad der sker Om som nævnt ovenfor, så er alle mine klienter medmindre det drejer sig om mine ApS'er" ikke review " klienter.. Vedr. Min få ApS'er udføres samme proces som ovenfor samt ca. en 35 siders arbejdspapir index siden er vedlagt. Også for mine ApS'er gælder samme princip, at jeg laver alt fra A ti1 Å. Så jeg ved alt om dem 6

7 For alle mine klienters vedkommende gælder at de ikke er større end at jeg laver revision på alle konti, også på mine alle mine enkeltmandsfirmaer (ikke review) firmaer. Til sidst kan jeg oplyse at i 2008 har alle mine ApS er har fravalgt, og dem der ikke har haft ordinær generalforsamling endnu, vil fravælge revision i fremtiden Det har jeg talt med dem alle sammen om. Af Revisortilsynets sagsfremstilling af 13. marts 2009 fremgår blandt andet følgende: Kvalitetskontrollanten har kontrolleret 4 erklæringsopgaver, som er udført af registreret revisor Anne Lippert: 1. A ApS (revision) 2. B ApS (revision) 3. C ApS (revision) 4. Malerfirmaet D v/... D (review) Gennemgang af de enkelte punkter Nedenfor er følgende punkter gennemgået: (a) Revisionsvirksomheden har ikke etableret og implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem, idet følgende forhold er konstateret: l. Kvalitetsstyringssystemet indeholder ikke tilstrækkelige procedurer for revisors uafhængighed samt accept og fortsættelse af klientforhold. 2. Kvalitetsstyringssystemet indeholder ikke tilstrækkelige procedurer for planlægningen og udførelsen af erklæringsopgaver med sikkerhed. 3. Kvalitetsstyringssystemet indeholder ingen procedurer for efterfølgende intern kontrol. 4. Revisionsvirksomheden har ikke kunnet dokumentere, at der er foretaget tilstrækkelig opdatering af kvalitetsstyringssystemet. (b) Manglerne i revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem har medført, at revisor ikke har kunnet anvende dette i forbindelse med planlægningen og udførelsen af sine erklæringsopgaver. (c) Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation for revisors accept og fortsættelse af klientforhold, planlægningen af erklæringsopgaven er mangelfuld og det udførte arbejde heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret, idet følgende forhold er konstateret l. Der foreligger ingen tilstrækkelig stillingtagen til revisors uafhængighed på kontrolsagerne. 2. På revisionssagerne foreligger der ingen dokumenteret revisionsstrategi, fastlæggelse af væsentlighedsniveau, og revisors vurdering af risiko, herunder risiko for besvigelser var mangelfuldt udført. 3. De udarbejdede revisionsplaner er mangelfulde. De har nærmest karakter af at være en regnskabscheckliste, og de er ikke tilpasset den konkrete revisionsopgave. 4. Dokumentationen for det udførte revisionsarbejde på kontrolsagerne er ikke fyldestgørende. (d) Afgivne erklæringer på kontrolsagerne er ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen, idet bl.a. følgende forhold er konstateret: 7

8 l. Afgivne erklæringer på bilag til årsrapporter er ikke udformet i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen. 2. Den afgivne erklæring på årsrapporten for 2007 for malerfirmaet D v/... D er ikke udformet i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen. Punkt (a) og (b) ligger til grund for indbringelse af revisionsvirksomheden, mens punkt (c) og (d) ligger til grund for indbringelse af revisor. Ad a) Revisionsvirksomheden har ikke etableret og implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem Ad b) Manglerne i revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem har medført, at revisor ikke har kunnet anvende dette i forbindelse med planlægningen og udførelsen af sine erklæringsopgaver 1) Faktiske forhold Revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem består af excelregneark, der er udarbejdet af revisionsvirksomheden selv. Kvalitetsstyringssystemet er oprindeligt udarbejdet og igangsat i Kvalitetsstyringssystemet er identisk med den revisionsplan, som revisor anvender på erklæringsopgaver. Vedrørende procedurer for revisors uafhængighed samt accept og fastholdelse af klientforhold Det fremgår af kontrollantens arbejdspapirer, at kvalitetsstyringssystemet ikke har procedurer for revisors vurdering af uafhængighed i forhold til den pågældende klient. Det fremgår af de udarbejdede revisionsplaner på kontrolsagerne, at revisor skal besvare, hvorvidt hun er uafhængig af klienten. Desuden kan der tilføjes bemærkninger til denne besvarelse. De vurderinger, der ligger til grund for revisors besvarelse fremgår imidlertid ikke af revisionsplanerne eller kvalitetsstyringssystemet. Det fremgår af kontrollantens arbejdspapirer, at kvalitetsstyringssystemets procedurer ikke indeholder tilstrækkelige procedurer for accept og fortsættelse af klientforhold. Procedurerne for revisors vurdering af klientens integritet var ufuldstændige. Kvalitetsstyringssystemet indeholdt ingen dokumenterede procedurer for, at revisor skal foretage en risikoanalyse, der sikrer, at revisionsvirksomheden ikke betjener klienter eller udfører opgaver, som kan skade virksomhedens omdømme. Vedrørende procedurer for planlægning og udførelse af erklæringsopgaver med sikkerhed Kontrollanten konstaterede, at kvalitetsstyringssystemet ikke indeholder tilstrækkelige procedurer for planlægning af udførelse af revisionsopgaver. Kvalitetsstyringssystemets standardrevisionsplan indeholder ingen beskrivelser af planlægning af revisionsopgaver, herunder planlægningsnotater, fastlæggelse af væsentlighedsniveau og revisors vurderinger af risici for væsentlig fejlinformation. Standardrevisionsplanens beskrivelse af udførelse af revisionen bærer præg af at være en regnskabscheckliste, idet den stort set ikke indeholder beskrivelser af revisionshandlinger. Det fremgår bl.a. ikke af standardrevisionsplanen, hvornår revisor skal indhente eksterne bekræftelse ved revisionen, herunder indhentelse af ledelsens regnskabserklæring. 8

9 Kvalitetsstyringssystemet indeholder ingen procedurer for afgivelse af hverken delkonklusioner eller afsluttende konklusion på revisionsopgaven, og der var ingen procedurer for udarbejdelse af revisionsprotokollater. Derudover indeholder kvalitetsstyringssystemet ikke procedurer for planlægning og udførelse af øvrige erklæringsopgaver med sikkerhed, herunder reviewopgaver. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at kontrollanten konstaterede, at revisionsvirksomheden har udført reviewopgaver i løbet af Vedrørende procedurer og udførelse af efterfølgende intern kontrol Det fremgår af kontrollantens arbejdspapirer, at kvalitetsstyringssystemet ikke har procedurer for efterfølgende intern kontrol. Vedrørende opdatering af kvalitetsstyringssystemet Det fremgår af kontrollantens arbejdspapirer, at der ikke foreligger dokumentation for, at kvalitetsstyringssystemet er blevet opdateret siden implementeringen i Ad c) Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation for revisors accept og fortsættelse af klientforhold, planlægningen af erklæringsopgaven er mangelfuld og det udførte arbejde heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret, idet følgende forhold er konstateret 1) Faktiske forhold Kontrollanten konstaterede følgende forhold vedrørende kontrolsagerne: A. ApS Vedrørende accept af klientforholdet Revisor har vurderet, at hun er uafhængig af klienten. Kriterierne for revisors vurdering af uafhængighed fremgår imidlertid ikke af revisionsplanerne. Vedrørende planlægning af revisionsopgaven Der forelå ingen dokumenteret revisionsstrategi. Der forelå ingen dokumentation for hverken fastlæggelse af væsentlighedsniveau eller revisors risikovurderinger, herunder vurdering af risiko for besvigelser. Kontrollanten har anført i sine arbejdspapirer, at revisor har gået alt igennem. Vedrørende revisionsplanen Revisionsplanen er ikke tilpasset den pågældende kunde Revisionsplanen indeholder ikke tilstrækkelige beskrivelser af de revisionshandlinger, der skal udføres ved en revision. Revisionsplanen indeholder ingen beskrivelser om indhentelse af eksterne bekræftelse til brug for revisionsopgaven, eller begrundelser for ikke at indhente eksterne bekræftelser Vedrørende udførelse af revisionsopgaven Der foreligger ikke tilstrækkelige delkonklusioner på revisionsopgaven. Delkonklusionerne indeholder ingen beskrivelser af de regnskabsposter, der er kontrolleret, og der er stort set ingen beskrivelse af resultatet af revisionen af de pågældende regnskabsposter.. Der foreligger ingen afsluttende konklusion på revisionsopgaven. Kontrollanten konkluderede, at der ikke forelå fyldestgørende dokumentation for det udførte revisionsarbejde. B. ApS 9

10 Vedrørende accept af klientforholdet Revisor har vurderet, at hun er uafhængig af klienten. Kriterierne for revisors vurdering af uafhængighed fremgår imidlertid ikke revisionsplanerne. Vedrørende planlægning af revisionsopgaven Der forelå ingen dokumenteret revisionsstrategi. Der forelå ingen dokumentation for hverken fastlæggelse af væsentlighedsniveau eller revisors risikovurderinger, herunder vurdering af risiko for besvigelser. Kontrollanten har anført i sine arbejdspapirer, at revisor har gået alt igennem. Vedrørende revisionsplanen Revisionsplanen er ikke tilpasset den pågældende kunde Revisionsplanen indeholder ikke tilstrækkelige beskrivelser af de revisionshandlinger, der skal udføres ved en revision. Revisionsplanen indeholder ingen beskrivelser om indhentelse af eksterne bekræftelse til brug for revisionsopgaven, eller begrundelser for ikke at indhente eksterne bekræftelser Vedrørende udførelse af revisionsopgaven Der foreligger ikke tilstrækkelige delkonklusioner på revisionsopgaven. Delkonklusionerne indeholder ingen beskrivelser af de regnskabsposter, der er kontrolleret, og der er stort set ingen beskrivelse af resultatet af revisionen af de pågældende regnskabsposter. Der foreligger ingen afsluttende konklusion på revisionsopgaven. Kontrollanten konkluderede, at der ikke forelå fyldestgørende dokumentation for det udførte revisionsarbejde. C. ApS Vedrørende accept af klientforholdet Revisor har vurderet, at hun er uafhængig af klienten. Kriterierne for revisors vurdering af uafhængighed fremgår imidlertid ikke revisionsplanerne. Vedrørende planlægning af revisionsopgaven Der forelå ingen dokumenteret revisionsstrategi. Der forelå ingen dokumentation for hverken fastlæggelse af væsentlighedsniveau eller revisors risikovurderinger, herunder vurdering af risiko for besvigelser. Kontrollanten har anført i sine arbejdspapirer, at revisor har gået alt igennem. Vedrørende revisionsplanen Revisionsp-lårien er ikke tilpasset den pågældende kunde Revisionsplanen indeholder ikke tilstrækkelige beskrivelser af de revisionshandlinger, der skal udføres ved en revision. Revisionsplanen indeholder ingen beskrivelser om indhentelse af eksterne bekræftelse til brug for revisionsopgaven, eller begrundelser for ikke at indhente eksterne bekræftelser Vedrørende udførelse af revisionsopgaven Der foreligger ikke tilstrækkelige delkonklusioner på revisionsopgaven. Delkonklusionerne indeholder ingen beskrivelser af de regnskabsposter, der er kontrolleret, og der er stort set ingen beskrivelse af resultatet af revisionen af de pågældende regnskabsposter. Der foreligger ingen afsluttende konklusion på revisionsopgaven. Kontrollanten konkluderede, at der ikke forelå fyldestgørende dokumentation for det udførte revisionsarbejde. 10

11 D. firma Revisor har vurderet, at hun er uafhængig af klienten. Kriterierne for revisors vurdering af uafhængighed fremgår imidlertid ikke af arbejdspapirerne. Kontrollanten vurderer, at det udførte arbejde på reviewopgaven ikke er tilstrækkelig til at dokumentere den afgivne reviewpåtegning. Ad d) Afgivne erklæringer på kontrolsagerne er ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen Klagen: Revisortilsynets klage vedrører: 1. Revisionsvirksomheden har ikke etableret og implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem. 2. Manglerne i revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem har medført, at revisor ikke har kunnet anvende dette i forbindelse med planlægningen og udførelsen af sine erklæringsopgaver, hvorfor revisor personligt er indbragt for overtrædelser af erklæringsbekendtgørelsen. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har vedrørende revisionsvirksomheden henvist til, at det følger af revisorlovens bestemmelser, jf. revisorlovens 11, stk. 4, og 8, i bekendtgørelse nr. 337 af 10. maj 2004, at en revisionsvirksomhed ikke alene skal have de fornødne kvalitetsstyringssystemer, afpasset under hensyn til revisionsvirksomhedens størrelse og karakter, samt regler for styring af uafhængigheden både generelt og konkret, men revisionsvirksomheden skal også være i stand til at dokumentere såvel dette som efterlevelsen af god revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at revisionsvirksomheden har opstillet de fornødne procedurer. Revisorvirksomheden skal tillige kunne dokumentere, at disse procedurer konkret er blevet fulgt for hvert enkelt sags vedkommende. Kvalitetsstyringssystemet indeholder ikke tilstrækkelige procedurer for revisors uafhængighed samt accept og fortsættelse af klientforhold, planlægning og udførelse af erklæringsopgaver, efterfølgende intern kvalitetskontrol samt opdatering af kvalitetsstyringssystemet. Manglerne i revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem har medført, at revisor ikke har kunnet anvende dette i forbindelse med planlægningen og udførelsen af sine erklæringsopgaver. Implementeringen af et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem er af afgørende betydning for enhver revisionsvirksomhed med henblik på at overholde de fundamentale regler om revisors habilitet samt kvaliteten af revisors erklæringer. Derfor anser Revisortilsynet manglende kvalitetsstyring som en grov tilsidesættelse af revisorlovgivningen. Revisortilsynet har vedrørende Anne Lippert henvist til, at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for revisors accept og fortsættelse af klientforhold, planlægningen af erklæringsopgaven er mangelfuld og det udførte arbejde heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret. Der foreligger ingen tilstrækkelig stillingtagen til revisors uafhængighed på kontrolsagerne. På revisionssagerne foreligger der ingen dokumenteret revisionsstrategi, fastlæggelse af væsentlighedsniveau, og revisors vurdering af risiko, herunder risiko for besvigelser 11

12 er mangelfuldt udført. De udarbejdede revisionsplaner er mangelfulde og har nærmest karakter af at være en regnskabscheckliste. Planlægningen har været mangelfuld og dokumentationen for det udførte revisionsarbejde på kontrolsagerne er ikke fyldestgørende. Afgivne erklæringer på kontrolsagerne er ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen, herunder mangler der oplysning om den regnskabsmæssige begrebsramme, den supplerende oplysning er ikke indsat korrekt, omtale af revisionsstandarder er undladt, omtale af ledelsens ansvar og revisors ansvar er i visse tilfælde undladt, sætningen om, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold, når dette var tilfældet, er undladt. Heller ikke reviewerklæringen er udformet i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen. Revisortilsynet har endvidere anført, at uanset om det er revisionsvirksomhedens ansvar at få etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem, skal revisor, som udfører opgaver omhandlet i revisorlovens 1, stk. 2, følge reglerne i revisorloven. Revisor skal ifølge revisorlovens 2, stk. 2, udføre sine opgaver i overensstemmelse med god revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder. På baggrund af de af kvalitetskonsulentens gennemgåede enkeltsager er det Revisortilsynets vurdering, at indklagede ikke har overholdt revisorlovens ved udførelsen af de konkrete sager, herunder i et enkelt tilfælde ikke overholdt reglerne i erklæringsbekendtgørelsens 5, stk. 1, nr. 1, nr. 5-6, 5, stk. 2, 5, stk. 3, samt 10, stk. 1, nr. 2 og nr. 3. Herved har indklagede personligt handlet i strid med god revisorskik. Indklagede har delvist erkendt, at der har været væsentlige fejl dels vedrørende kvalitetskontrol, dels vedrørende de konkrete erklæringer. Indklagede vil hurtigst muligt rette op på forholdene og har endvidere oplyst, at de selskaber, hun i fremtiden har, har fravalgt revision. Indklagede har endvidere henvist til, at hun som eneejer af virksomheden har et indgående kendskab til samtlige klienter og udfører revision på alle konti. Indklagede har under et møde i Revisornævnet den 23. oktober 2009 i det væsentlige henvist til sine skriftlige indlæg i sagen. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer (2003-loven) og i medfør af denne udstedte bekendtgørelser. Revisionsvirksomheden Ifølge revisorlovens 14, og 15, stk. 3, er den indklagede revisionsvirksomhed underlagt kvalitetskontrol efter de nærmere regler, der er fastsat herom i bekendtgørelse nr. 337 af 10. maj Denne kvalitetskontrol, som det påhviler Revisortilsynet at udføre, skal navnlig være rettet mod de forhold, der var angivet i dagældende bekendtgørelsens 8. Af denne bestemmelse samt revisorlovens 11, stk. 4, følger, at en revisionsvirksomhed ikke alene skal have de fornødne kvalitetsstyringssystemer afpasset under hensyn til revisionsvirksomhedens størrelse og karakter, samt regler for styring og uafhængigheden både generelt og konkret, men revisionsvirksomheden skal også være i stand til at dokumentere såvel dette som efterlevelsen af god revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder. Det er derfor nødvendigt, at revisionsvirksomheden har opstillet de fornødne generelle procedurer, ligesom revisionsvirksomheden skal kunne dokumentere, at disse procedurer konkret er blevet fulgt for hver enkelt sags vedkommende, jf. 8, stk. 2. Heller ikke 12

13 revisionsvirksomhedens størrelse er en tilstrækkelig begrundelse til at fravige disse meget fundamentale regler og normer for enhver form for revisionsarbejde. Revisornævnet lægger til grund, at revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem ikke har været hensigtsmæssigt og ikke opfylder lovgivningens krav herom. Vedrørende de konkrete erklæringsopgaver finder nævnet endvidere, at det er godtgjort, at der ikke forelå dokumentation for tiltrædelsesprotokollat, aftalebrev, dokumentation for overholdelse af uafhængighedsreglerne, planlægningsnotater, delkonklusioner, afsluttende notat eller indhentet regnskabserklæring fra ledelsen. Revisornævnet finder på denne baggrund, at indklagedes revisionsvirksomhed herved har tilsidesat 2, stk. 2, i lov om statsautoriserede og registrerede virksomheder. Med hensyn til sanktionsfastsættelsen bemærkes, at i sager, som angår utilstrækkelig implementering af et kvalitetsstyringssystem, og som er indbragt af Revisortilsynet i henhold til revisorlovs 19, stk. 4, om virksomhedsansvar, fastsættes sædvanligvis efter nævnets faste praksis en bøde på kr., medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Virksomhedens størrelse eller den omstændighed, at virksomheden ikke længere afgiver revisionserklæringer, kan ikke begrunde en fravigelse af det sædvanlige udgangspunkt for bødefastsættelsen. Den bøde, der er forskyldt af den indklagede revisionsvirksomhed i medfør af den dagældende revisorlovs 20, stk. 4, fastsættes derfor til kr. Indklagede personligt Nævnet finder det endvidere godtgjort, at indklagede personligt ud over det ansvar, der foreligger i kraft af virksomhedsansvaret konkret har afgivet erklæringer i strid med erklæringsbekendtgørelsens 5 og 10, herunder erklæringer, hvori der mangler oplysning om den regnskabsmæssige begrebsramme, hvor den supplerende oplysning ikke er indsat korrekt, hvor omtale af revisionsstandarder er undladt og hvor omtale af ledelsens ansvar og revisors ansvar er undladt. Revisornævnet finder dog, at de ovennævnte overtrædelser er en følge af, at virksomheden ikke har et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem, hvilket er sanktioneret som anført oven for. Henset hertil samt til overtrædelsernes karakter finder nævnet, at denne del af klagen efter omstændighederne kan afgøres ved, at indklagede i medfør af 20, stk. 1, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, tildeles en advarsel. Thi bestemmes: Indklagede, A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert, CVR-nr , pålægges en bøde på kr. Indklagede, registreret revisor Anne Lippert, tildeles en advarsel. 13

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e: Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober

Læs mere

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e:

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e: Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S K mod Statsautoriseret revisor Benny Jensen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. februar 2009 har politidirektøren for K i medfør af dagældende

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990. Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere