Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid"

Transkript

1 Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej Vamdrup Telefon EAN Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Dato 7. januar 2012 Sagsbehandler Laurits Kruse Direkte telefon Indhold: Indledning mål- og indholdsbeskrivelse Side 1. Værdier i de specialpædagogiske aktiviteter i barnets tid uden for undervisningen Side 2. Planlagt og medindflydelse over egen tid Side 2. Specialpædagogiske aktiviteter Side 3. Forpligtende fællesskaber Side 4. Fysisk trivsel Side 4. Omsorg og dannelse Side 4. Social læring i specialpædagogiske aktiviteter Side 5. Specialpædagogiske aktiviteter og samarbejdet i undervisningen Side 6. Samarbejdet mellem forældre og specialpædagogisk aktivitet Side 6. Personalet i specialpædagogisk aktivitet Side 7. Revision af mål- og indholdsbeskrivelsen Side 8. Indledning mål og Indholdsbeskrivelsen Mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i en dynamisk sammenhæng med politikker på børne- og unge-området herunder primært: Den sammenhængende børnepolitik i Kolding kommune Skolepolitikken udmeldt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Kolding 1

2 I Kolding Kommune arbejder vi ud fra et anerkendende børnesyn, hvor barnets ressourcer er i fokus, og hvor vi respekterer barnets opvækstbetingelser. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal i ses sammenhæng med den overordnede ramme for Rådhusskolens pædagogiske elev- og udviklingsplan. Der er nogle obligatoriske emner som er: Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Værdier i de specialpædagogiske aktiviteter De overordnede værdier vil fremgå af de efterfølgende beskrivelser og vil være en grundlæggende forståelse i de specialpædagogiske aktiviteter og vil derfor omsættes i den daglige praksis. Specialpædagogiske aktiviteter er et tilbud til børnene på Rådhusskolen, og i det meget travle liv familierne har i dag, vil det være særligt vigtigt at fastholde et sted hvor livet foregår med specialpædagogiske aktiviteter og i det omfang det er muligt inddrage børnene på barnets egne præmisser. Planlagt og medindflydelse over egen tid Specialpædagogiske aktiviteter er rammen om en stor del af barnets tid udenfor undervisningen på Rådhusskolen. Specialpædagogiske aktiviteter giver mulighed for barnet at have en tid hvor der er planlagt aktiviteter som giver barnet en tryg og indholdsrig fritid. Der vil være fokus på værdien med baggrund i ønsket om, at barnet har en god oplevelse af selv at kunne vælge, af lystfuld væren og grin som en vigtig del af barndommen. Barnets medindflydelse er en vigtig motivation for læring. Den sociale læring der finder sted, når barnet indgår i de sociale relationer med andre børn og voksne, i såvel strukturerede som ikke strukturerede aktiviteter, er meget vigtig for barnets dannelse og læring. Side 2

3 De specialpædagogiske aktiviteter skaber trivsel, tryghed og motivation, og vil på den måde skabe et godt grundlag for den læring, som finder sted i undervisningstiden samt i de specialpædagogiske aktiviteter. Det er ligeledes tænkt ud fra en ide om, at den viden barnet har fået på anden vis skal afprøves og efterleves. Det betyder At de specialpædagogiske aktiviteter kan danner ramme om lege og aktiviteter, som er igangsat af personalet At der er forskellige tilbud til barnet, der understøtter barnets udvikling jf. Rådhusskolens elevplaner. At barnet skal understøttes i at deltage i specialpædagogiske aktiviteter At barnets ønske om fordybelse i videst muligt omfang skal respekteres At der er tid og rum til barnets egne eksperimenter At de specialpædagogiske aktiviteter skal tilbyde passende forstyrrelse til at befordre barnets fortsatte udvikling Specialpædagogiske aktiviteter En anden grundlæggende værdi skal ses i sammenhæng med leg, fordi megen læring og udvikling sker igennem legen. Legen er grundlag for barnets sproglige, motoriske, sansemæssige, relationelle og sociale læring. Igennem legen gør barnet erfaringer med forhandlinger, demokratiske processer og det at kunne håndtere modstand. Det betyder at de specialpædagogiske aktiviteter skal: Sikre de nødvendige rammer for de specialpædagogiske aktiviteter, herunder planlægning af aktiviteter i det daglige, og på skolefridage. Skabe plads, tid og rum til legen på legens og barnets præmisser der skal være mulighed for fordybelse Understøtte barnets evne til at udbygge og skabe lege Stimulere barnets kreative og eksperimenterende lege Forpligtende fællesskaber En tredje grundlæggende værdi i de specialpædagogiske aktiviteter er at arbejde med muligheden forpligtende fællesskaber, hvor barnet oplever at have indflydelse på egen tid igennem demokratiske og sociale processer, og hvor barnet samtidig respekterer andre børns og voksnes præferencer. Vi Side 3

4 arbejder med inklusion ud fra ønsket om, at barnet skal opleve sig selv som en del af fællesskabet. Det betyder At de specialpædagogiske aktiviteter i forskellige former arbejder med demokratiske processer, hvorigennem barnet får erfaringer med at indgå i (demokratiske processer) sådanne. At barnet understøttes i at indgå i fællesskaber At barnet er ansvarligt i fællesskaber i forhold til barnets alder Fysisk trivsel En fjerde grundlæggende værdi er fysisk trivsel, hvilket sætter fysisk aktive børn og sunde valgmuligheder i fokus. Det er et naturligt element i de specialpædagogiske aktiviteter, at der er bevægelse, frisk luft og naturoplevelser. Det betyder, at de specialpædagogiske aktiviteter skal: Tilbyde mange forskellige slags fysiske aktiviteter, lege og idræt hvilket understøttes af personalet. Tilbyde gode og sunde eftermiddagsmåltider Omsorg og dannelse I de specialpædagogiske aktiviteter møder barnet omsorg igennem personalets forholdemåde og børne-fællesskaber der etableres. Desuden er de specialpædagogiske aktiviteter en væsentlig arena for barnets dannelse. Der skal altid være tid til fordybelse og fortrolige snakke, hvor den voksne støtter det enkelte barn. Det er vigtigt, at den voksne er troværdig i dette samarbejde og tager ansvar samt handler efter de givne rammer for at sikre omsorgen for barnet. De specialpædagogiske aktiviteter skal derfor: Sikre, at barnet er en del af fællesskabet og føler sig som sådan Være opmærksom på relationerne i børnegruppen og aktivt medvirke til det enkelte barns trivsel Understøtte at der er aktiviteter for alle børn Side 4

5 Tilbyde kulturoplevelser og give barnet mulighed for selv at deltage i skabelse Skabe rammer for, at barnet kan udvikle sig kreativ Design af egne oplevelser/aktiviteter Tilbyde ture ud af huset Give barnet mulighed for at deltage i tilberedning af et evt. eftermiddagsmåltid Være tydelig i holdningen til sprogbrug: dannelse og opdragelse i sprogbrugen samt anerkendende tilgang i sproget Give omsorg for et barn i vanskeligheder o aktivt bidrage til fælles planer på skolen og øvrige samarbejdspartnere samt implementere og følge op på vedtagne planer Social læring i specialpædagogiske aktiviteter De fleste børn på Rådhusskolen tilbringer en stor del af deres fritid på skolen, og i denne tid foregår megen social læring. I den sociale læring indgår såvel barn-barn-relationen som barn-voksen-relation. Personalet skal derfor: Kommunikere klart om normer og værdier Omsætte værdien ligeværd i praksis Signalere og fremme respekt for forskellighed og mangfoldighed Understøtte barnet i at kunne indgå i et fællesskab herunder danne og vedligeholde venskaber Understøtte at barnet holder aftaler Hjælpe barnet til at kunne begå sig herunder præsentere barnet for forskellige handlemuligheder ift. konflikthåndtering Arbejde med barnets kompetencer til at tabe og vinde og til at acceptere til- og fravalg, både når det gælder en selv og andre Anerkende barnet for det det er. Specialpædagogiske aktiviteter og samarbejdet i undervisningen De specialpædagogiske aktiviteter er en vigtig del af skolen, der er derfor vigtigt at samarbejdet foregår på mange planer og har til formål at sikre en sammenhæng for barnet ved at de voksne samarbejder. Side 5

6 Formålet med samarbejdet er helt overordnet at fremme barnets trivsel, så den enkelte inkluderes i fællesskabet. Det foregår både i undervisningstiden og de specialpædagogiske aktiviteter udenfor undervisningstiden. På Rådhusskolen arbejdes der ud fra fælles værdier og fælles grundlag, og der er derfor sammenhæng i arbejdsformerne men ikke sammenfald, idet undervisning og specialpædagogiske aktiviteter udenfor undervisningstiden også indebærer forskelle. Samarbejdet sker bl.a. igennem: Lærer pædagog samarbejde. Samarbejdet er obligatorisk og finder sted i forhold til de alle klassetrin. Samarbejdet sker med respekt for hinandens kernekompetencer, hvilket bidrager til en fælles kultur Samarbejdet omfatter bl.a.: Planlægning og tilrettelæggelse af undervisning og de specialpædagogiske aktiviteter Samarbejde om konfliktløsning Fælles faciliteter og materialer Fælles vedtagne beslutninger Samarbejdsaftaler Underretningspligt Skole/hjemsamtaler Elevplaner. Samarbejdet med forældre Samarbejdet med forældre i sammenhæng med de specialpædagogiske aktiviteter er helt centralt i daglige praksis. Rådhusskolen tilrettelægger skole-hjem-samarbejdet således at der aftales i hvilket omfang og på hvilke måder de specialpædagogiske aktiviteter indgår i samarbejdet. Der ses store fordele for alle parter i, at de specialpædagogiske aktiviteter barnet deltager i indgår i skole-hjem-samtaler når der er behov for det. Personalet skal: Være troværdige samarbejdspartnere for forældrene Tilbyde forældre værktøjer til at få andre perspektiver på barnet Side 6

7 Være til stede og følge op i vanskelige situationer altid med udgangspunkt i barnets tarv Samarbejdet med foreninger, klubber mv. At blive inkluderet i fællesskaber i et foreningsliv, klub eller andet er lige så vigtigt for børn på Rådhusskolen som det er for børn i den almindelige folkeskole. Hvis vi kan inkludere flere børn i det omgivende samfundet i det nærområde de bor ved at have fokus på foreningsliv eller klubber, samt de menneskelige ressourcer, der her kunne være tilgængelige, vil vi kunne udvide børnenes muligheder for at blive inkluderet. Dette vil kræve at der etableres et partnerskab med de foreninger, organisationer og andre relevante samarbejdspartnere som er tilgængelige i Kolding kommune. Der skal derfor søges at der afsættes den nødvendige tid til etablering af kontakt til foreninger eller klubber. Personalet skal: Være troværdige samarbejdspartnere for forening eller klub Tilbyde forældre værktøjer til at deltage i børenes foreningsliv eller klub Være til stede og følge op i vanskelige situationer altid med udgangspunkt i barnets tarv Der henvises i øvrigt til Rådhusskolens inklusionsstrategi Personalet For at personalet på Rådhusskolen kan leve op til indholdet i denne mål- og indholdsbeskrivelse er det helt afgørende, at ledere og medarbejdere er fagligt dygtige og har menneskelige egenskaber, der gør dem i stand til at handle kompetent i mange forskellige situationer. Desuden er personalet vigtige rollemodeller for børnene. Pædagogerne skal derfor være til stede og nærværende samt have fokus på børnenes trivsel og tager udgangspunkt i det enkelte barns styrker, kompetencer og muligheder. Børnene har krav på at blive set, hørt og forstået samt blive taget alvorligt. Den voksne tager sig tid til at forstå det enkelte barn. Side 7

8 Personalet er kendetegnet ved følgende: At have et relevant og opdateret fagligt fundament At kunne agere som: En del af hele skolens virksomhed Formidlere Projektmagere, der har evnen til at opfange barnets signaler og omsætte de vedtagne planers indhold til konkrete aktiviteter Observatører herunder kunne dokumentere observationer At arbejde ud fra et helhedssyn At være i besiddelse af: Empati Evnen til at løse konflikter Kreativitet evnen til at se muligheder frem for begrænsninger Udviklingsparathed og fleksibilitet Evnen til refleksion Personlighed og evnen til at bruge sig selv i det pædagogiske arbejde Organiseringen i de specialpædagogiske aktiviteter har ligeledes stor betydning og er bl.a. kendetegnet ved følgende: Tydelig struktur og kommunikation Tid til fælles refleksion Tæt samarbejde om fælles børn fælles ansvar Dokumentation, samt beskrivelser af mål og indhold i de specialpædagogiske eftermiddagsaktiviteter. Revision af mål og indholdsbeskrivelsen Denne mål- og indholdsbeskrivelse skal senest tages op til revision i Side 8

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udarbejdet i foråret 2011 Godkendt i Skolebestyrelsen 31/10 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag 2. Præsentation af Søndenvinden 3.

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere