JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 JAMMERBUGT KOMMUNE Fællesmøde Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget 24. september 2008 kl. 17:00 Mødelokale 2, Brovst Rådhus 1/7

2 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til temamøde den 24. september Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Indsatsen overfor unge Ansøgningsskema til LBR Statustal for beskæftigelsesområdet Eventuelt /7

3 1. Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Resume Det er et krav fra ministeren, at LBR skal udarbejde en plan for særligt virksomhedsrettede initiativer, som skal indgå i Beskæftigelsesplan Indholdet drøftes i samråd med Beskæftigelsesudvalget. Sagsfremstilling Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer: Uddrag af skabelon til udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2009: Beskæftigelsesministeren har med hensyn til den årlige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd (LBR) udmeldt følgende indsatsområder for anvendelsen af tilskuddet i 2009, med henblik på at sikre en sammenhæng til de beskæftigelsespolitiske indsatsområder: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatsen og formidlingsaktiviteter over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet for hvem den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse. I beskæftigelsesplanen skal indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, jf. 47, stk. 4, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR s virksomhedsplan skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 10. januar Der skal med andre ord, være fokus på, at udsatte grupper opnår tilknytning til arbejdsmarkedet via projekter, som er rettet direkte mod virksomhederne. Eksempel herpå kunne være rotationsprojekt hvor ledige opnår beskæftigelse som social og sundhedshjælpere, afledt af at social og sundhedshjælpere opkvalificeres til social og sundhedsassistenter. Et andet eksempel kunne være intensivt samarbejde med et begrænset antal virksomheder om eksempelvis virksomhedspraktik støttet af mentorordninger, målrettet gruppen af unge, ikke arbejdsmarkedsparate kvinder. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2008: Fraværende den 24. september 2008: 3/7

4 2. Indsatsen overfor unge Resume Drøftelse af ideer til tiltag overfor gruppen af unge under 30 år. Specielt med fokus på ikke arbejdsmarkedsparate kvinder. Sagsfremstilling Et af ministerens indsatsområder for 2009 er en styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse. Jobcenter Jammerbugt har opstillet følgende mål i Beskæftigelsesplan 2009: Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og a-dagpengemodtagere under 30 år nedbringes med 12 % fra 195 til 177 personer fra december 2007 til december Seneste tal fra Jobindsats.dk viser, at det samlede antal af unge er steget fra 195 i december 2007 til 209 i juni 2008 (data i Jobindsats.dk vises desværre med nogle måneders forsinkelse). Den samlede stigning skyldes en stigning i antallet af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fra 75 i december 2007 til 106 i juni Data trukket i KMD Opera 9. september 2008 viser, at der er 108 ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i Jammerbugt. (Opera er implementeret i Jammerbugt i juni 2008, systemet er endnu så nyt, at vi ikke med sikkerhed kan sige, at data fra Jobindsats.dk og Opera er sammenlignelige). Der er en overvægt af ikke-arbejdsmarkedsparate kvinder under 30 år i forhold til mænd (juni 2008: 63 kvinder og 43 mænd). Der skal igangsættes projekter med specielt fokus på de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kvinder. LBR og BES bedes drøfte ideer til tiltag. Se evt. nærmere i Beskæftigelsesplan 2009 for ideer til tiltag. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2008: Fraværende den 24. september 2008: 4/7

5 3. Ansøgningsskema til LBR Resume Ansøgningsskema til LBR Sagsfremstilling Forslag til projektansøgningsskema til LBR er under udarbejdelse. Udkast til skema og tilhørende vejledning diskuteres. Når ansøgningsskemaet er færdigt, er hensigten at alle projektansøgninger til LBR skal ske gennem udfyldelse af skemaet. Forslag til ansøgningsskema og tilhørende vejledning fremsendes inden fællesmødet. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2008: Fraværende den 24. september 2008: 5/7

6 4. Statustal for beskæftigelsesområdet Resume Orientering om statustal for beskæftigelsesområdet pr. 1. september Sagsfremstilling Statustal er vedlagt som bilag til LBR s medlemmer. Beskæftigelsesudvalget bedes medbringe statustal udleveret ved mødet den 3. september Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2008: Fraværende den 24. september 2008: 6/7

7 5. Eventuelt Det lokale beskæftigelsesråd den 24. september 2008: Fraværende den 24. september 2008: Referent: Underskrifter 7/7

8 Jammerbugt Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

9 1.1 Den udførte revision 1.2 Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale 1.3 Opgørelse af endelig restafregning af statsrefusion 1.4 Regnskab for det lokale Beskæftigelsesråd 1.5 Lån efter Boligstøttelovgivningen 1.6 Opgørelse af endelig restrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet 1.7 Årsopgørelse vedrørende kommunale servicejob jobtræning 1.8 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager jf. Servicelovens Regnskab vedrørende restafregning af flaskehalsindsatsen 1.10 Kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand 1.11 Systemafstemninger af udbetalingssystemer 1.12 Statusafstemninger 1.13 Revision af bevillingssager 1.14 Ledelses- og kvalitetstilsyn 1.15 Opfølgning af afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 Side AFSLUTNING 2.1 Konklusion på den udførte revision Revisors erklæring 15 Bilag 1: Korrektioner til refusionsskema 16 Bilag 2: Resultater vedrørende revision af bevillingssager

10 3 1. REVISION AF OMRÅDER MED REFUSION ELLER TILSKUD FRA STATEN Vi har den 15. august 2008 afsluttet revisionen af kommunens regnskab vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, danske revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt: Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder. Bekendtgørelse nr. 260 af 20. marts 2007 om udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob. Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om udbetaling af børnefamilieydelse til personer der ikke er fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens 1, m.v. og de kommunale revisorers revision af børnefamilieydelsen. 1.1 Den udførte revision Vi har i forbindelse med revisionen af områderne der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten efterprøvet, om Regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen. De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende. Anvendelsen af edb-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. Revisionen er i øvrigt udført med udgangspunkt i en talmæssig og kritisk gennemgang af Kommunens anmodning til Ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra Staten. Alle relevante opgørelser og specialregnskaber er inddraget. Ved revisionen af opgørelser, specialregnskaber og lignende er der foretaget afstemning til de enkelte hovedbogskonti.

11 4 Bevillinger fra forskellige forsøgs- og andre puljer, der er tilgået kommunen og regnskabsaflagt i løbet af året er ligeledes revideret, jævnfør fortegnelsen i beretning vedrørende årsregnskabsrevisionen. Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af relevant bilagsmateriale, hvor vi blandt andet har påset, at bogføringen er behørigt dokumenteret, og at de autoriserede konteringsregler er fulgt. Desuden er det stikprøvevis kontrolleret, at det enkelte bilag er forskriftsmæssigt attesteret og anvist, ligesom det er påset, at der foreligger fornøden kvittering eller anden dokumentation for afholdte udgifter. For udgifter og indtægter, der er genstand for personbogføring, er der foretaget afstemning til regnskabsmaterialet, herunder relevante edb-materialer (registrantlister, periodeopgørelser, tillæg- og fradragslister og lignende). 1.2 Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale: Vi har i forbindelse med den afsluttende revision foretaget en overordnet regnskabsanalyse af driftsregnskabet for regnskabsåret Resultaterne af denne overordnede analyse fremgår af særskilt beretning vedrørende årsregnskabet på det finansielle område. 1.3 Opgørelse af endelig restafregning af statsrefusion I forbindelse med vores gennemgang af grundlaget for opgørelsen af statsrefusion for regnskabsåret 2007 har vi anvendt vores analyseværktøj, KommunalDataAnalyse, hvor vi på grundlag af Kommunens registreringer i KMD s økonomisystem blandt andet har udarbejdet en rapport, som indeholder alle direkte registrerede udgifter og indtægter, som danner grundlag for hjemtagelse af statsrefusion. Vi har i forbindelse med vores gennemgang af statsrefusionsskemaet ikke foretaget korrektioner. Kommunen har dog selv korrigeret statsrefusionsskemaet således, at kommunen kan hjemtage netto kr. mere i statsrefusion. Herudover har kommunen selv foretaget korrektioner af den foreløbige restafregning således at der kan hjemtages yderligere kr. i refusion. Den samlede nettokorrektion udgør herefter mere i refusion til kommunen. Korrektionerne på refusionsskemaet er specificeret i bilag 1. Konklusion vedrørende statsrefusionsskemaet: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af statsrefusionsskemaet for regnskabsåret

12 er vi af den opfattelse, at dette er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Refusionsskemaet vedrørende statsrefusion er påtegnet uden forbehold. 1.4 Regnskab for Det lokale beskæftigelsesråd: Vi har i forbindelse med vores revision af midler til Det lokale beskæftigelsesråd for regnskabsåret 2007 ikke foretaget korrektioner af den udarbejdede opgørelse. Konklusion vedrørende midler til Det lokale beskæftigelsesråd: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af opgørelse vedrørende midler til Det lokale beskæftigelsesråd for regnskabsåret 2007, er vi af den opfattelse, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende retningslinjer for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt grundlag for opgørelse af forbrugte midler og hjemtagelse af tilskud. Opgørelsen over midler til Det lokale beskæftigelsesråd er påtegnet uden forbehold. 1.5 Lån efter Boligstøttelovgivningen: Vi har i forbindelse med vores afsluttende revision af refusionsopgørelserne vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen for regnskabsåret 2007 ikke foretaget korrektioner af opgørelsen. Vi har dog aftalt med kommunen, at tab vedrørende låneordning 5 i 3. kvartal 2007 (3.848,80 kr.) medtages og korrigeres i afregning for 1. halvår Konklusion vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsopgørelserne vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen er vi af den opfattelse, at opgørelserne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af udarbejdelse af korrekt grundlag for opgørelse af lån efter Boligstøttelovgivningen. Refusionsopgørelserne vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen er påtegnet uden forbehold. 1.6 Opgørelse af endelig restrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet

13 6 I forbindelse med vores gennemgang af grundlaget for opgørelsen af statsrefusion af forsørgelsesydelser og programtilskud efter Integrationslovens bestemmelser m.fl. har vi anvendt vores analyseværktøj, KommunalDataAnalyse, hvor vi på grundlag af Kommunens registreringer i KMD s økonomisystem blandt andet har udarbejdet en rapport, som indeholder alle direkte registrerede udgifter og indtægter, som danner grundlag for hjemtagelse af statsrefusion. Grund-, program- og resultattilskud samt tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne er opgjort på grundlag af registreringer i Kommunens edb-system over de borgere, som er omfattet af Integrationslovens bestemmelser om tilskud. Registreringerne i edb-systemet indeholder blandt andet oplysninger om, hvilke måneder Kommunen har betalt for danskundervisning mv. og i hvilke måneder en ansøger er aktiveret m.v. Vi har med udgangspunkt i dette grundlag korrigeret refusionsskemaet for regnskabsåret 2007 således, at kommunen kan hjemtage netto kr. mindre i refusion. Korrektionen vedrører fejlagtigt hjemtaget grundtilskud til en borger som er fraflyttet kommunen. Herudover har kommunen foretaget korrektioner således at der kan hjemtages mere i tilskud. Korrektionen vedrører et uledsaget flygtningebarn samt en familiesammenføring. Den samlede nettokorrektion udgør herefter kr. mere i refusion til kommunen. Konklusion vedrørende refusionsskemaet vedrørende Integrationslovens bestemmelser: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsskemaet vedrørende Integrationslovens bestemmelser for regnskabsåret 2007 er vi af den opfattelse, at dette er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster, registreringer i forhold til deltagelse i programaktiviteter m.v. og gældende refusionsregler for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusion og tilskud. Refusionsskemaet vedrørende statsrefusion er påtegnet uden forbehold. 1.7 Årsopgørelse vedrørende kommunale servicejob og jobtræning: Vi har i forbindelse med vores revision af årsopgørelsen vedrørende kommunale servicejob og jobtræning for regnskabsåret 2007 foretaget korrektioner således at kommunen kan hjemtage kr. mere i refusion. Korrektionen indgår i den samlede korrektion af statsrefusionsskemaet. Konklusion vedrørende tilskud til kommunale servicejob og jobtræning:

14 7 På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af opgørelserne vedrørende tilskud til kommunale servicejob og jobtræning er vi af den opfattelse, at opgørelserne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af udarbejdelse af korrekt grundlag for opgørelse af tilskud til kommunale servicejob og jobtræning samt refusion herfor. Årsopgørelsen vedrørende tilskud til kommunale servicejob og jobtræning er påtegnet uden forbehold. 1.8 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176. Vi har i forbindelse med vores revision af årsopgørelsen vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 for regnskabsåret 2007 korrigeret kommunens opgørelse, således at kommunen kan hjemtage yderligere kr. i refusion. Korrektionen vedrører 4 sager vedrørende Servicelovens bestemmelser for børn og unge samt en regulering i forhold til timekontrol på ældreområdet. Herudover har kommunen selv korrigeret den foreløbige opgørelse med netto kr. Den samlede netto korrektion udgør derfor kr. Konklusion vedrørende særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af årsopgørelsen vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 er vi af den opfattelse, at opgørelserne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der nu er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af udarbejdelse af korrekt grundlag for opgørelse vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176. Årsopgørelsen vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 er påtegnet uden forbehold. 1.9 Regnskab vedrørende restafregning af flaskehalsindsatsen: Restafregning vedrørende flaskehalsindsatsen var på tidspunktet for revisionen ikke udarbejdet. Kommunen har anmodet ministeriet om udsættelse af påtegningsfristen.

15 Kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand: Vi har konstateret, at der er foretaget kontrolberegning af de budgetterede priser på praktisk bistand og personlig pleje indenfor fritvalgsområdet. Konklusion kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af kontrolberegninger af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand er vi af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange på området Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer Vi har i forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang påset, at der foreligger afstemninger mellem de udbetalte beløb fra edb-systemerne i 2007, økonomisystemet og indberetninger til Skat. Endelig har vi stikprøvevis kontrolleret, at der er foretaget ultimo afstemning af væsentlige mellemregningskonti, der er tilknyttet edb-systemerne. Vi har i forbindelse med gennemgangen af ovennævnte edb-systemer ikke konstateret fejl eller mangler. Konklusion vedrørende systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er det dog vores overordnede opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for systemafstemning af sociale udbetalingssystemer, og at disse efterleves Statusafstemninger Vi har foretaget gennemgang af statusafstemninger pr. ultimo 2007 med henblik på at konstatere, hvorvidt der er etableret hensigtsmæssige rutiner for området samt hvorvidt der administreres i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Resultaterne af denne gennemgang fremgår af særskilt beretning vedrørende årsregnskabet på det finansielle område Revision af bevillingssager Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ressortministeriernes revisionsbekendtgørelser og har i den forbindelse aflagt besøg i de enkelte afdelinger i kommunen i regnskabsåret 2007.

16 9 Formålene med revisionsbesøgene i Afdelingerne har været at vurdere, hvorvidt der i Kommunen er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet for Vi har ved besøgene stikprøvevis efterprøvet om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. I tilknytning hertil har vi vurderet om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er således tale om en såvel juridisk kritisk som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision). Endeligt har vi stikprøvevis efterprøvet, om man ved etablering af nye bevillingssager og ved den løbende lovpligtige opfølgning har udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker sammenholdelse af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige eller uberettigede ydelser. Det samlede omfang og resultaterne af vores revision af bevillingssager fremgår af redegørelsen til ressortministerierne jf. bilag 2. I det følgende har vi fremhævet væsentlige konstateringer og supplerende oplysninger som vores revision af bevillingssager har givet anledning til Beskæftigelsesområdet Sygedagpenge Vi har tilrettelagt vores revision af sygedagpengeområdet, således at alle elementer i forbindelse med den af Beskæftigelsesministeriet udvalgte Temarevision for 2007 er omfattet af vores revision. I forbindelse med revisionen af sygedagpengeområdet har vi i en række bevillingssager blandt andet konstateret At der er konstateret slip i de lovpligtige opfølgninger af kortere eller længere varighed. At der i bevillingssager er konstateret, at ressourceprofilen ikke foreligger eller ikke lever op til kravene i Bekendtgørelse 1402 af 13. december 2006, som dokumentation for forlængelse af dagpengeudbetalingen eller bevilling af virksomhedspraktik. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang (fejl i 10 ud af 15 sager)er det vores opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Der er efterfølgende udtaget supplerende stikprøver med fokus på perioden 1. september 31. december Dette grundet en formodning om, at kvaliteten i den daglige drift, som resultat af tidligere iværksatte tiltag i regnskabsåret 2007, ville kunne registreres med en positiv udvikling.

17 10 Vi har i den forbindelse foretaget revision af yderligere 10 bevillingssager, hvor der blev konstateret fejl i 5 af bevillingssagerne. Vi kan således konstatere at der sket et fald i antallet af fejl, men at antallet af fejl med refusionsmæssig betydning fortsat er for højt. Vi skal på baggrund af de konstaterede problemstillinger anbefale, at der for området sker en opstramning af allerede udarbejdede arbejdsgangsbeskrivelser således at det i forhold til Sygedagpengelovgivningens bestemmelser sikres, At der vedrørende lovpligtig opfølgning sikres rettidighed indenfor sygedagpengeområdet samt, at opfølgningerne er fyldestgørende i henhold til Sygedagpengelovens bestemmelser. At det sikres, at dokumentationsgrundlaget for forlængelser og tilbud om virksomhedspraktik foreligger. Revision jf. forliget om fleksjob Ved revisionen af området ledighedsydelse og fleksjob har vi, begrundet i ændringslov nr. 565 af 9. juni stk. 2, haft et særligt fokus på om der var udarbejdet et dokumenteret grundlag for: Visitation til og bevilling af fleksjob jf. Beskæftigelseslovens 70 a (nye bevillingssager) Fortsat berettigelse jf. Aktivlovens 74 c (gamle bevillingssager). I forbindelse med vores gennemgang 25 bevillingssager, hvor der var tale om nytilkendelser af fleksjob jf. Beskæftigelseslovens 70a, har vi ikke konstateret fejl med betydning for bevillingsgrundlaget jf. Beskæftigelseslovens 70a. I forbindelse med vores gennemgang af 20 bevillingssager, hvor der var tale om revurderinger af eksisterende bevillinger af fleksjob jf. Aktivlovens 74c, har vi konstateret fejl i 4 af bevillingssagerne, hvor fejlen har betydning i forhold til reglerne om revurdering jf. Aktivlovens 74c. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er det vores opfattelse, at området i relation til nyvisiterede jf. Beskæftigelseslovens 70a og revurderinger jf. Aktivlovens 74c administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ernst & Young skal ikke træffe beslutning om, hvorvidt kommunen har ret til refusion i de bevillingssager, hvor Aktivlovens 74 c ikke er efterlevet, men udelukkende redegøre for de faktiske forhold. Beslutningen om retten til refusion er en myndighedsopgave som påhviler ressortministeriet jf. Bekendtgørelse 1060 af 24. oktober stk. 6.

18 11 Kontanthjælp og aktivering efter Aktivlovens og Beskæftigelsesloven. Med hensyn til administrationen af områderne vedrørende kontanthjælp efter Aktiv- og Beskæftigelseslovens bestemmelser, er vi af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning samt principielle afgørelser (fejl i 33 ud af 43 bevillingssager). Der er efterfølgende udtaget supplerende stikprøver med fokus på perioden 1. september 31. december Dette grundet en formodning om, at kvaliteten i den daglige drift, som resultat af tidligere iværksatte tiltag i regnskabsåret 2007, ville kunne registreres med en positiv udvikling. Vi har i den forbindelse foretaget revision af yderligere 14 bevillingssager, hvor der blev konstateret fejl i 6 af bevillingssagerne. Vi kan således konstatere at der sket et fald i antallet af fejl, men at antallet af fejl med refusionsmæssig betydning fortsat er for højt Vi skal særligt fremhæve følgende konstaterede fejltyper: Fejlkonteringer af forsørgelsesydelser: I forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret fejlkontering af forsørgelsesydelsen med refusionsmæssig betydning eller risiko for refusionsmæssig betydning i 18 ud af 43 bevillingssager, hvor der udbetales forsørgelsesydelse. Fejlene fremkommer på baggrund af uoverensstemmelse mellem borgerens aktivitetsstatus og kontering af forsørgelsesydelsen. Det er vores opfattelse, at fejlkonteringerne i vid udstrækning kan tilskrives utydelige eller upræcise beskrivelser af snitflader og forretningsgange mellem udbyder, myndighedsperson i jobcentret og ydelsesansvarlig. Manglende eller mangelfulde jobplaner I forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret, at der i 13 ud af 33 bevillingssager ikke foreligger eller kun mangelfuldt er udarbejdet en jobplan, forud for opstart i tilbud efter Beskæftigelsesloven. Jobplanen er efter vores opfattelse en garantiforskrift for borgeren. Et påbegyndt tilbud, uden en fyldestgørende jobplan, kan i yderste konsekvens blive afvist som ugyldig, idet borgeren har ret til en jobplan. Herudover er jobplanen et yderst effektivt værktøj for den enkelte sagsbehandler, idet en faglig kvalificeret og korrekt jobplan sikrer, at sagsbehandler har overvejet og udformet et mål for borgeren i samarbejde med borgeren. Sygeopfølgning jf. Aktivlovens bestemmelser I forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret, at der i 4 ud af 33 bevillingssager, hvor

19 12 Beskæftigelsesafdelingen har haft kendskab til borgerens sygdom ikke ses at være foretaget de nødvendige vurderinger af behovet for udarbejdelse af sygeopfølgningsplan, eller at denne ikke er udarbejdet og iværksat jf. Aktivlovens 12b. Fejlene kan efter vores opfattelse have haft refusionsmæssig betydning. Individuelle kontaktforløb jf. Beskæftigelseslovens bestemmelser I forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret, at der i 14 ud af 33 bevillingssager ikke er afholdt lovpligtigt individuelt kontaktforløb rettidigt, eller det lovpligtige individuelle kontaktforløb ikke opfylder de lovgivne krav til indhold og rettidighed jf. bekendtgørelse nr af 18. november 2005 og jf. bekendtgørelse nr af 19. december Revalidering efter Aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Med hensyn til administrationen af området vedrørende revalidering efter Aktiv- og Beskæftigelseslovens bestemmelser, er vi på baggrund af konstateringerne i vores gennemgang (fejl i 5 ud af 6 sager) af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Den væsentligste fejltype består i at der i flertallet af bevillingssager ikke kontinuerligt er afholdt lovpligtigt individuelt kontaktforløb, eller det lovpligtige individuelle kontaktforløb ikke opfylder de lovgivne krav til indhold og tidsintervaller. Endvidere har vi i halvdelen af bevillingssagerne konstateret, at der ikke er udarbejdet/revideret jobplan i forbindelse med tilbud efter Beskæftigelsesloven. Konklusioner og anbefalinger vedrørende beskæftigelsesområdet. Vi skal på baggrund af de fremhævede problemstillinger anbefale, at der sker en præcisering og videreudvikling af allerede udarbejdede arbejdsgangsbeskrivelser, opgave- og ansvarsbeskrivelser og snitfladebeskrivelser med henblik på fremadrettet at sikre en yderligere optimering af driften indenfor de kritiske driftsområder. Ligeledes skal vi anbefale, at der etableres et velstruktureret ledelses og handlingstilsyn der tager udgangspunkt i de ovenfor beskrevne kritiske driftsområder. Videre skal vi anbefale, at der etableres lærings- og kompetenceudviklingsforløb med henblik på at opnå en fælles forståelse for administrationen indenfor driftsområderne. Udover ovenstående skal vi anbefale at der sker opstramning af det allerede etablerede ledelses-

20 13 og kvalitetstilsyn. Dette i forhold til at sikre at antallet af fejl og mangler minimeres på de enkelte driftsområder. Vi er bekendte med, at der ledelsesmæssigt fortsat tages initiativer med henblik på, at ovennævnte fejl og mangler fremadrettet vil blive reduceret. Såfremt det ønskes bidrager vi gerne, og efter aftale, til en løsning af ovennævnte problemstillinger Hjælp efter Servicelovens bestemmelser vedrørende børn og unge (Servicelovens 41, 42 og 52). På baggrund af de samlede resultater af vores revision af områderne vedrørende Servicelovens bestemmelser vedrørende børn og unge er vi af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelser. Revisionen af bevillingssager er foretaget i Specialafsnittet. Vi skal særligt fremhæve følgende konstaterede fejltyper: At der mangler aktuelle handleplaner. At der mangler aktuelle undersøgelse jf. Servicelovens 50 At der ikke er sket regulering af merudgiftsydelse pr. 1. januar At der ikke er sket regulering af timelønnen vedrørende udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage At der mangler aktuel dokumentation for løn tab (ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42). Herudover har vi konstateret en række enkeltstående fejltyper. Administrationen af området bærer præg af at sagsområdet er nyt for en del af rådgiverne samt at man i en længere periode har været presset ressourcemæssigt. Der har været langvarig sygemelding og der er en stor sagsmængde. Vi er samtidigt blevet oplyst, at afdelingen på grund de manglende ressourcer, har prioriteret den faglige del af driften (sagsarbejdet), og har dermed ikke fået udarbejdet de nødvendige rutiner, interne retningslinier og procedurer, som kan sikre en lovmedholdig sagsadministration og et ensartet serviceniveau. Vi har drøftet ovennævnte problemstillinger med ledelsen i Børne- og familierådgivningen og har anbefalet følgende:

21 14 At der udarbejdes interne retningslinier der sikre et ensartet serviceniveau At der udarbejdes interne retningslinier for et struktureret ledelsestilsyn At der udarbejdes interne retningslinier for kontrol af uddata fra udbetalingssystemerne At der sker en generel faglig opdatering på den teknisk administrative del af området At der udarbejdes snitfladebeskrivelser mellem de to afdelinger (Specialafsnittet og familierådgivningen) At der foretages teknisk administrativ gennemgang af bevillingssagerne på området (med henblik på at sikre de korrekte satser og reguleringer) Vi har efterfølgende aftalt med kommunen at de foretager teknisk administrativ gennemgang af berørte bevillingssager (se ovenstående). Vi har samtidigt aftalt et forløb i oktober måned 2008, hvor kommunen i fællesskab med os, vil danne rammerne for et nyt administrationsgrundlag på området. Vi forventer naturligvis at vores anbefalinger fortsat efterleves og følges meget tæt således, at der fremadrettet kan sikres en hensigtsmæssig og betryggende (sags)administration på alle væsentlige områder Internt ledelses- og kvalitetstilsyn Vi har i forbindelse med revisionen indenfor beskæftigelsesområdet drøftet eksisterende forretningsgange mv. på de enkelte driftsområder. Vi har i den forbindelse konstateret, at der foreligger skriftligt og tydeligt administrationsgrundlag for langt de fleste af driftsområderne. Det er dog opfattelsen at det i den daglige drift ikke til fulde efterleves. Samtidigt har vi konstateret, at det interne kontrolmiljø ikke fuldt ud fungerer hensigtsmæssigt og betryggende, hvorfor vi skal anbefale at der generelt indenfor beskæftigelsesområdet sker opstramning af det allerede etablerede ledelses- og kvalitetstilsyn. Dette i forhold til at sikre at antallet af fejl og mangler minimeres på de enkelte driftsområder. Vi er opmærksomme på, at afdelingen er i en opstarts- og udviklingsfase, hvor der hele tiden arbejdes på at udvikle nye beskrivelser og retningslinier for den daglige drift Opfølgning af afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2006 Vi har påset, at ressortministeriernes bemærkninger for regnskabsåret 2006 er iagttaget af Jammerbugt kommune.

22 15 Med hensyn til Beskæftigelsesministeriets bemærkninger vedrørende fleksjobsområdet i Aabybro kommune for 2. halvår 2006 kan det oplyses, at resultaterne vedrørende fleksjobsforliget fejlagtigt ikke var medtaget i revisionsberetningen. Resultaterne for 2. halvår 2006 er medtaget i bilaget til denne revisionsberetning. På baggrund af Arbejdsdirektoratets skrivelse af 13. juni 2008 vedrørende foretages der en særskilt afrapportering af resultaterne der vedrører 2. halvår 2006 i forhold til den særlige gennemgang af fleksjobsområdet. Årsagen til denne særskilte afrapportering er, at der kan være tvivl om, der har været foretaget revision af 50 % af de sager der er omfattet af den særlige gennemgang i 2. halvår Vores afrapporteringen finder sted ultimo oktober måned 2008 og vil blive fremsendt som et supplement til denne revisionsberetning. 2. AFSLUTNING 2.1 Samlet konklusion på den udførte revision På baggrund af de samlede resultater af revisionen af området, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder i Jammerbugt Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2007.

23 16 Det er samtidig vores vurdering, at man i alt væsentligt lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Resultaterne af vores gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om. 2.2 Revisors erklæringer I henhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Aalborg, den 15. august Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab John W. Gedde Statsautoriseret revisor BILAG 1: Korrektioner på refusionsskemaet til Socialministeriet Teknisk/regnskabsmæssige rettelser til endeligt refusionsskema vedrørende regnskabsåret 2007 Konto Område Brutto Netto 5.42 grp. 001 Botilbud

24 grp grp grp. 003 Uledsagede flygtningebørn Tilskud til Servicejob Tilskud til andelshavere Netto mere refusion til Jammerbugt kommune:

25 Bilag 2 til revisionsberetning nr. 2 Jammerbugt Kommune Redegørelse til ressortministerierne af omfang samt resultater af revisionen af bevillingssager. SIDE 1

26 Merudgiftsydelse efter Servicelovens 41 Vi har foretaget revision af 8 personsager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 41. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 7 af personsagerne. De konstaterede fejl i de 7 personsager kan henføres til nedenstående fejltyper: at der i 5 bevillingssager ikke er sket regulering pr. 1. januar (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 2 bevillingssager er benyttet fejlagtig udbetalingspraksis (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 1 bevillingssager er sket fejlkontering af ydelse (fejlen har refusionsmæssig betydning) at der i 1 bevillingssag er sket bevilling forud for ansøgningstidspunktet (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 3 bevillingssager mangler handleplan (ved bevillinger jf. Servicelovens 52) (fejlen har ikke udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 1 bevillingssag mangler undersøgelse jf. Servicelovens 50 (ved bevillinger jf. Servicelovens 52) (fejlen har ikke udbetalings- og refusionsmæssig betydning) På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang, er det vores opfattelse at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens 42 Vi har foretaget revision af 8 personsager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 42. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 5 af personsagerne. De konstaterede fejl i de 5 personsager kan henføres til nedenstående fejltyper: at der i 2 bevillingssager ikke foreligger aktuel dokumentation for mistet indtægt / nedgang i tid (fejlen kan have udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 1 bevillingssag udbetales for flere timer end der fratrækkes fra arbejdsgiver (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 2 bevillingssager ikke er sket regulering af timelønnen vedrørende udbetaling på enkeltdage (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) SIDE 2

27 at der i 1 bevillingssag ikke reageres på relevant dokumentation fra arbejdsgiver der angiver at ansøger sættes op i tid (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 1 bevillingssag benyttes for høj procentsats ved beregning af pension (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 1 bevillingssag ikke er udbetalt særlig ferietillæg pr. 1. maj (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 1 bevillingssag ikke er foretaget vurdering af eventuelle besparelser (fejlen kan have udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 2 bevillingssager mangler handleplan (ved bevillinger jf. Servicelovens 52) (fejlen har ikke udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 1 bevillingssag mangler undersøgelse jf. Servicelovens 50 (ved bevillinger jf. Servicelovens 52) (fejlen har ikke udbetalings- og refusionsmæssig betydning) På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang, er det vores opfattelse at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Enkeltudgifter efter Aktivlovens 81, 82, 83 og 85. Vi har foretaget revision af 8 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens 81, 82, 83 og 85. Vi har i den forbindelse ikke konstateret væsentlige fejl eller mangler. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Passiv kontanthjælp (passiv hjælp, hvor der ikke er tilbud efter Beskæftigelsesloven) Vi har foretaget revision af 17 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens 25. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 12 af bevillingssagerne. De væsentligste fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: I 6 bevillingssager ses der ikke at være foretaget løbende opfølgninger i det individuelle kontaktforløb i henhold til Beskæftigelseslovens kapitel 7. Fejlene kan have haft refusionsmæssig betydning. At der i 9 bevillingssager ikke er overensstemmelse mellem ansøgers aktivitetsstatus og SIDE 3

28 konteringen af forsørgelsesydelserne. Fejlene har haft refusionsmæssig betydning Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Aktiv kontanthjælp (tilbud efter Beskæftigelseslovens kapitel 10 og 11 m.v.) Vi har foretaget revision af 21 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Beskæftigelseslovens bestemmelser. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 16 af bevillingssagerne. De væsentligste fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: At der i 7 bevillingssager ikke er udarbejdet jobplan i forbindelse med bevilling af tilbud efter Beskæftigelseslovens bestemmelser. Fejlene har umiddelbart ikke haft refusionsmæssig betydning. At der i 9 bevillingssager ikke er overensstemmelse mellem ansøgers aktivitetsstatus og konteringen af forsørgelsesydelserne. Fejlene har haft refusionsmæssig betydning At der i 5 bevillingssager ikke ses at være afholdt individuelt kontaktforløb, eller at samtalerne i det individuelle kontaktforløb ikke lever op til lovens krav. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Kontanthjælp under forrevalidering Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens bestemmelser. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 5 af bevillingssagerne. De væsentligste fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: At der i 4 sager ikke er afholdt det lovpligtige individuelle kontaktforløb med højst 3 måneders interval. Fejlene kan have haft refusionsmæssig betydning. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. SIDE 4

29 Særlig støtte (kontanthjælp) efter Aktivlovens 34 Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens 34. Vi har i forbindelse med vores gennemgang af bevillingssagerne ikke konstateret væsentlige fejl og mangler. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er vi af den opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Revalidering og tilbud efter Beskæftigelseslovens kap. 10, 11 og 12 Vi har foretaget revision af 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens kapitel 6. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 5 af bevillingssagerne. De væsentligste fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: I 5 bevillingssager ses det ikke umiddelbart, at der er foretaget løbende opfølgninger i det individuelle kontaktforløb i henhold til Beskæftigelseslovens kapitel 7. Fejlen er af formel karakter. I 3 bevillingssager er der ikke udarbejdet/revideret jobplan i forbindelse med afgivelse af tilbud. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er vi af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Dagpenge ved sygdom og fødsel med en varighed under 52 uger Vi har foretaget revision af 18 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Sygedagpengelovens bestemmelser. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 8 af bevillingssagerne. De konstaterede fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: At der i 8 bevillingssager ikke er foretaget kontinuerlig og rettidig opfølgning efter Dagpengelovens bestemmelser. Fejlene har refusionsmæssig betydning. SIDE 5

30 Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Dagpenge ved sygdom og fødsel med en varighed over 52 uger Vi har foretaget revision af 7 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Sygedagpengelovens bestemmelser. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 8 af bevillingssagerne. De væsentligste fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: At der i 7 bevillingssager ikke er foretaget kontinuerlig og rettidig opfølgning i henhold til Dagpengelovens bestemmelser. Fejlen er af formel karakter. At der i 5 bevillingssager er sket forlængelse uden at der foreligger dokumentation for grundlaget i form af opdateret ressourceprofil og/eller lægelig dokumentation. Fejlen er af formel karakter. At der i 1 bevillingssag ikke ses at foreligge ressourceprofil forud for deltagelse i virksomhedspraktik. Fejlen er af formel karakter og har refusionsmæssig betydning for så vidt angår virksomhedspraktikken. At1 bevillingssag er fortsat i dagpengestatistikken uden afslutning, på trods af, at ansøger er raskmeldt på et tidligere tidspunkt. Fejlen er af formel karakter og har efter vores opfattelse haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning. Samlet konklusion indenfor sygedagpengeområdet På baggrund af resultaterne af vores gennemgang (fejl i 10 ud af 15 sager)er det vores opfattelse, at området ikke fulgt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Førtidspension m.v. Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Pensionsloven. Vi har i den forbindelse ikke konstateret fejl i bevillingssagerne. Revision af bevillingssager jf. fleksjobforliget Revision af nytilkendelser i 2007 Vi har foretaget revision af 25 bevillingssager, hvor ansøger er visiteret til fleksjob i perioden 1. januar 2007 til 31. december Vi har i den forbindelse ikke konstateret fejl med betydning for SIDE 6

31 bevillingsgrundlaget jf. Beskæftigelseslovens 70a. Vi har i forbindelse med gennemgangen konstateret, at der i 9 bevillingssager ikke er afholdt rettidigt individuelt kontaktforløb eller det afholdte individuelle kontaktforløb ikke er fyldestgørende. Revision af revurderingssager i perioden 1. januar 30. juni 2007 Vi har foretaget revision af 20 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Beskæftigelsesloven og Aktivloven. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 4 af bevillingssagerne, hvor fejlen har betydning i forhold til reglerne om revurdering jf. Aktivlovens 74c. Vi har yderligere i forbindelse med vores gennemgang konstateret, at der i 9 bevillingssager ikke er afholdt rettidigt individuelt kontaktforløb eller det afholdte individuelle kontaktforløb ikke er fyldestgørende. Ernst & Young skal ikke træffe beslutning om, hvorvidt kommunen har ret til refusion i de bevillingssager, hvor Aktivlovens 74 c ikke er efterlevet, men udelukkende redegøre for de faktiske forhold. Beslutningen om retten til refusion er en myndighedsopgave som påhviler ressortministeriet jf. Bekendtgørelse 1060 af 24. oktober stk. 6. Revision af nytilkendelser i 2. halvår Aabybro Kommune Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvor ansøger er visiteret til fleksjob i 2. halvår Vi har i den forbindelse konstateret fejl med betydning for bevillingsgrundlaget jf. Beskæftigelseslovens 70a i 2 bevillingssager. Revision af revurderingssager i perioden 2. halvår Aabybro Kommune Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Beskæftigelsesloven og Aktivloven. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 5 af bevillingssagerne, hvor fejlen har betydning i forhold til reglerne om revurdering jf. Aktivlovens 74c. Ernst & Young skal ikke træffe beslutning om, hvorvidt kommunen har ret til refusion i de bevillingssager, hvor Aktivlovens 74 c ikke er efterlevet, men udelukkende redegøre for de faktiske forhold. Beslutningen om retten til refusion er en myndighedsopgave som påhviler ressortministeriet jf. Bekendtgørelse 1060 af 24. oktober stk. 6. Integrationsydelse, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde. SIDE 7

32 Vi har foretaget revision af 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Integrationslovens bestemmelser. Vi har i den forbindelse ikke konstateret væsentlige fejl eller mangler. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Børnefamilieydelse og ydelser efter Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Vi har foretaget revision af 10 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Børnetilskud - og Børnefamilieydelsesloven. Vi har i den forbindelse ikke konstateret væsentlige fejl og mangler. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er vi af den opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Boligstøtte Vi har foretaget revision af 10 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Boligstøtteloven. Vi har i forbindelse med vores gennemgang af bevillingssagerne ikke konstateret væsentlige fejl og mangler. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er vi af den opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Folkepensioner Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Pensionsloven. Vi har i den forbindelse ikke konstateret fejl i bevillingssagerne. Fravalgte revisionsområder I henhold til regnskabsbekendtgørelsens 69, stk. 5, jf. 65. stk. 3 skal revisionen redegøre for og begrunde fravalg af gennemgang af personsager på områder eller konti, hvor revisor på anden måde har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen er betryggende, samt at revisor har udarbejdet en turnusrevisionsplan for de konti, der ikke bliver revideret hvert år. Vi har med udgangspunkt i de anførte bestemmelser fravalgt gennemgang af personsager for følgende områder for 2007 med de anførte begrundelser. SIDE 8

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 13. august 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 4 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Århus Kommune. Beretning nr. 2

Århus Kommune. Beretning nr. 2 Århus Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2004 e 1 Til Århus Byråd Den 15. august 2005 har vi afsluttet revisionen

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra staten Den udførte revision 1

1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra staten Den udførte revision 1 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2008 Indholdsfortegnelse 1. Revision

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Hørsholm Kommune. Bilag 1 til beretning af 10. august 2011

Hørsholm Kommune. Bilag 1 til beretning af 10. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret

Læs mere

Århus Kommune. Beretning nr. 5. om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005

Århus Kommune. Beretning nr. 5. om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005 w Århus Kommune Beretning nr. 5 om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005 Til Århus Byråd Den 15. august 2006 har vi afsluttet revisionen

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version

FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version 12.09.2008 JANUAR FEBUAR MARTS APRIL T 1 Nytår S 1 S 1 O 1 F 1 TMU 18 M 1 2.Pinsedag F 2 1 M 2 BKU M 2 BKU T 2 L 2 T 2 SSU L 3 T 3 SSU T 3 F 3 TMU 14 S 3 O 3

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10.

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale,

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Qualityln Everything We Do

Brønderslev Kommune. Qualityln Everything We Do om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion elier tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2008 Qualityln Everything We Do i!l ERNST

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger med refusion eller tilskud

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Rødovre Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Rødovre Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Rødovre Kommune CVR-nr. 65 30 73 16 15. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 08-08-2016

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 15. august 2014 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011

Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011 Budget og Regnskab Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/03208 Dato: 08-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011 Bjørn Tell Økonomisk konsulent

Læs mere

Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med sagsbehandlerne.

Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med sagsbehandlerne. Sygedagpenge med en varighed på mere end 52 uger Formål og omfang På baggrund af de konstaterede fejl ved revisionsgennemgangen for 2009 har Furesø Kommune anmodet om en ekstra gennemgang af 15 sygedagpengesager

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Glostrup Kommune 2015

Glostrup Kommune 2015 Glostrup Kommune 2015 Ledelsesnotat for Center for Social Service Visitationen og det øvrige specialiserede voksenområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 18. juni 2014 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 3. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Egedal Kommune CVR-nr. 29 18 83 86 12. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 362 374) Løbende revision indtil april 2013 Delberetning for regnskabsåret 2012

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2015

Københavns Kommune. 3. juni 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere