JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 JAMMERBUGT KOMMUNE Fællesmøde Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget 24. september 2008 kl. 17:00 Mødelokale 2, Brovst Rådhus 1/7

2 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til temamøde den 24. september Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Indsatsen overfor unge Ansøgningsskema til LBR Statustal for beskæftigelsesområdet Eventuelt /7

3 1. Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Resume Det er et krav fra ministeren, at LBR skal udarbejde en plan for særligt virksomhedsrettede initiativer, som skal indgå i Beskæftigelsesplan Indholdet drøftes i samråd med Beskæftigelsesudvalget. Sagsfremstilling Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer: Uddrag af skabelon til udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2009: Beskæftigelsesministeren har med hensyn til den årlige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd (LBR) udmeldt følgende indsatsområder for anvendelsen af tilskuddet i 2009, med henblik på at sikre en sammenhæng til de beskæftigelsespolitiske indsatsområder: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatsen og formidlingsaktiviteter over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet for hvem den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse. I beskæftigelsesplanen skal indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, jf. 47, stk. 4, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR s virksomhedsplan skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 10. januar Der skal med andre ord, være fokus på, at udsatte grupper opnår tilknytning til arbejdsmarkedet via projekter, som er rettet direkte mod virksomhederne. Eksempel herpå kunne være rotationsprojekt hvor ledige opnår beskæftigelse som social og sundhedshjælpere, afledt af at social og sundhedshjælpere opkvalificeres til social og sundhedsassistenter. Et andet eksempel kunne være intensivt samarbejde med et begrænset antal virksomheder om eksempelvis virksomhedspraktik støttet af mentorordninger, målrettet gruppen af unge, ikke arbejdsmarkedsparate kvinder. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2008: Fraværende den 24. september 2008: 3/7

4 2. Indsatsen overfor unge Resume Drøftelse af ideer til tiltag overfor gruppen af unge under 30 år. Specielt med fokus på ikke arbejdsmarkedsparate kvinder. Sagsfremstilling Et af ministerens indsatsområder for 2009 er en styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse. Jobcenter Jammerbugt har opstillet følgende mål i Beskæftigelsesplan 2009: Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og a-dagpengemodtagere under 30 år nedbringes med 12 % fra 195 til 177 personer fra december 2007 til december Seneste tal fra Jobindsats.dk viser, at det samlede antal af unge er steget fra 195 i december 2007 til 209 i juni 2008 (data i Jobindsats.dk vises desværre med nogle måneders forsinkelse). Den samlede stigning skyldes en stigning i antallet af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fra 75 i december 2007 til 106 i juni Data trukket i KMD Opera 9. september 2008 viser, at der er 108 ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i Jammerbugt. (Opera er implementeret i Jammerbugt i juni 2008, systemet er endnu så nyt, at vi ikke med sikkerhed kan sige, at data fra Jobindsats.dk og Opera er sammenlignelige). Der er en overvægt af ikke-arbejdsmarkedsparate kvinder under 30 år i forhold til mænd (juni 2008: 63 kvinder og 43 mænd). Der skal igangsættes projekter med specielt fokus på de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kvinder. LBR og BES bedes drøfte ideer til tiltag. Se evt. nærmere i Beskæftigelsesplan 2009 for ideer til tiltag. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2008: Fraværende den 24. september 2008: 4/7

5 3. Ansøgningsskema til LBR Resume Ansøgningsskema til LBR Sagsfremstilling Forslag til projektansøgningsskema til LBR er under udarbejdelse. Udkast til skema og tilhørende vejledning diskuteres. Når ansøgningsskemaet er færdigt, er hensigten at alle projektansøgninger til LBR skal ske gennem udfyldelse af skemaet. Forslag til ansøgningsskema og tilhørende vejledning fremsendes inden fællesmødet. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2008: Fraværende den 24. september 2008: 5/7

6 4. Statustal for beskæftigelsesområdet Resume Orientering om statustal for beskæftigelsesområdet pr. 1. september Sagsfremstilling Statustal er vedlagt som bilag til LBR s medlemmer. Beskæftigelsesudvalget bedes medbringe statustal udleveret ved mødet den 3. september Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2008: Fraværende den 24. september 2008: 6/7

7 5. Eventuelt Det lokale beskæftigelsesråd den 24. september 2008: Fraværende den 24. september 2008: Referent: Underskrifter 7/7

8 Jammerbugt Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

9 1.1 Den udførte revision 1.2 Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale 1.3 Opgørelse af endelig restafregning af statsrefusion 1.4 Regnskab for det lokale Beskæftigelsesråd 1.5 Lån efter Boligstøttelovgivningen 1.6 Opgørelse af endelig restrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet 1.7 Årsopgørelse vedrørende kommunale servicejob jobtræning 1.8 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager jf. Servicelovens Regnskab vedrørende restafregning af flaskehalsindsatsen 1.10 Kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand 1.11 Systemafstemninger af udbetalingssystemer 1.12 Statusafstemninger 1.13 Revision af bevillingssager 1.14 Ledelses- og kvalitetstilsyn 1.15 Opfølgning af afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 Side AFSLUTNING 2.1 Konklusion på den udførte revision Revisors erklæring 15 Bilag 1: Korrektioner til refusionsskema 16 Bilag 2: Resultater vedrørende revision af bevillingssager

10 3 1. REVISION AF OMRÅDER MED REFUSION ELLER TILSKUD FRA STATEN Vi har den 15. august 2008 afsluttet revisionen af kommunens regnskab vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, danske revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt: Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder. Bekendtgørelse nr. 260 af 20. marts 2007 om udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob. Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om udbetaling af børnefamilieydelse til personer der ikke er fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens 1, m.v. og de kommunale revisorers revision af børnefamilieydelsen. 1.1 Den udførte revision Vi har i forbindelse med revisionen af områderne der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten efterprøvet, om Regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen. De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende. Anvendelsen af edb-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. Revisionen er i øvrigt udført med udgangspunkt i en talmæssig og kritisk gennemgang af Kommunens anmodning til Ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra Staten. Alle relevante opgørelser og specialregnskaber er inddraget. Ved revisionen af opgørelser, specialregnskaber og lignende er der foretaget afstemning til de enkelte hovedbogskonti.

11 4 Bevillinger fra forskellige forsøgs- og andre puljer, der er tilgået kommunen og regnskabsaflagt i løbet af året er ligeledes revideret, jævnfør fortegnelsen i beretning vedrørende årsregnskabsrevisionen. Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af relevant bilagsmateriale, hvor vi blandt andet har påset, at bogføringen er behørigt dokumenteret, og at de autoriserede konteringsregler er fulgt. Desuden er det stikprøvevis kontrolleret, at det enkelte bilag er forskriftsmæssigt attesteret og anvist, ligesom det er påset, at der foreligger fornøden kvittering eller anden dokumentation for afholdte udgifter. For udgifter og indtægter, der er genstand for personbogføring, er der foretaget afstemning til regnskabsmaterialet, herunder relevante edb-materialer (registrantlister, periodeopgørelser, tillæg- og fradragslister og lignende). 1.2 Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale: Vi har i forbindelse med den afsluttende revision foretaget en overordnet regnskabsanalyse af driftsregnskabet for regnskabsåret Resultaterne af denne overordnede analyse fremgår af særskilt beretning vedrørende årsregnskabet på det finansielle område. 1.3 Opgørelse af endelig restafregning af statsrefusion I forbindelse med vores gennemgang af grundlaget for opgørelsen af statsrefusion for regnskabsåret 2007 har vi anvendt vores analyseværktøj, KommunalDataAnalyse, hvor vi på grundlag af Kommunens registreringer i KMD s økonomisystem blandt andet har udarbejdet en rapport, som indeholder alle direkte registrerede udgifter og indtægter, som danner grundlag for hjemtagelse af statsrefusion. Vi har i forbindelse med vores gennemgang af statsrefusionsskemaet ikke foretaget korrektioner. Kommunen har dog selv korrigeret statsrefusionsskemaet således, at kommunen kan hjemtage netto kr. mere i statsrefusion. Herudover har kommunen selv foretaget korrektioner af den foreløbige restafregning således at der kan hjemtages yderligere kr. i refusion. Den samlede nettokorrektion udgør herefter mere i refusion til kommunen. Korrektionerne på refusionsskemaet er specificeret i bilag 1. Konklusion vedrørende statsrefusionsskemaet: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af statsrefusionsskemaet for regnskabsåret

12 er vi af den opfattelse, at dette er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Refusionsskemaet vedrørende statsrefusion er påtegnet uden forbehold. 1.4 Regnskab for Det lokale beskæftigelsesråd: Vi har i forbindelse med vores revision af midler til Det lokale beskæftigelsesråd for regnskabsåret 2007 ikke foretaget korrektioner af den udarbejdede opgørelse. Konklusion vedrørende midler til Det lokale beskæftigelsesråd: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af opgørelse vedrørende midler til Det lokale beskæftigelsesråd for regnskabsåret 2007, er vi af den opfattelse, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende retningslinjer for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt grundlag for opgørelse af forbrugte midler og hjemtagelse af tilskud. Opgørelsen over midler til Det lokale beskæftigelsesråd er påtegnet uden forbehold. 1.5 Lån efter Boligstøttelovgivningen: Vi har i forbindelse med vores afsluttende revision af refusionsopgørelserne vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen for regnskabsåret 2007 ikke foretaget korrektioner af opgørelsen. Vi har dog aftalt med kommunen, at tab vedrørende låneordning 5 i 3. kvartal 2007 (3.848,80 kr.) medtages og korrigeres i afregning for 1. halvår Konklusion vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsopgørelserne vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen er vi af den opfattelse, at opgørelserne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af udarbejdelse af korrekt grundlag for opgørelse af lån efter Boligstøttelovgivningen. Refusionsopgørelserne vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen er påtegnet uden forbehold. 1.6 Opgørelse af endelig restrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet

13 6 I forbindelse med vores gennemgang af grundlaget for opgørelsen af statsrefusion af forsørgelsesydelser og programtilskud efter Integrationslovens bestemmelser m.fl. har vi anvendt vores analyseværktøj, KommunalDataAnalyse, hvor vi på grundlag af Kommunens registreringer i KMD s økonomisystem blandt andet har udarbejdet en rapport, som indeholder alle direkte registrerede udgifter og indtægter, som danner grundlag for hjemtagelse af statsrefusion. Grund-, program- og resultattilskud samt tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne er opgjort på grundlag af registreringer i Kommunens edb-system over de borgere, som er omfattet af Integrationslovens bestemmelser om tilskud. Registreringerne i edb-systemet indeholder blandt andet oplysninger om, hvilke måneder Kommunen har betalt for danskundervisning mv. og i hvilke måneder en ansøger er aktiveret m.v. Vi har med udgangspunkt i dette grundlag korrigeret refusionsskemaet for regnskabsåret 2007 således, at kommunen kan hjemtage netto kr. mindre i refusion. Korrektionen vedrører fejlagtigt hjemtaget grundtilskud til en borger som er fraflyttet kommunen. Herudover har kommunen foretaget korrektioner således at der kan hjemtages mere i tilskud. Korrektionen vedrører et uledsaget flygtningebarn samt en familiesammenføring. Den samlede nettokorrektion udgør herefter kr. mere i refusion til kommunen. Konklusion vedrørende refusionsskemaet vedrørende Integrationslovens bestemmelser: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsskemaet vedrørende Integrationslovens bestemmelser for regnskabsåret 2007 er vi af den opfattelse, at dette er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster, registreringer i forhold til deltagelse i programaktiviteter m.v. og gældende refusionsregler for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusion og tilskud. Refusionsskemaet vedrørende statsrefusion er påtegnet uden forbehold. 1.7 Årsopgørelse vedrørende kommunale servicejob og jobtræning: Vi har i forbindelse med vores revision af årsopgørelsen vedrørende kommunale servicejob og jobtræning for regnskabsåret 2007 foretaget korrektioner således at kommunen kan hjemtage kr. mere i refusion. Korrektionen indgår i den samlede korrektion af statsrefusionsskemaet. Konklusion vedrørende tilskud til kommunale servicejob og jobtræning:

14 7 På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af opgørelserne vedrørende tilskud til kommunale servicejob og jobtræning er vi af den opfattelse, at opgørelserne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af udarbejdelse af korrekt grundlag for opgørelse af tilskud til kommunale servicejob og jobtræning samt refusion herfor. Årsopgørelsen vedrørende tilskud til kommunale servicejob og jobtræning er påtegnet uden forbehold. 1.8 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176. Vi har i forbindelse med vores revision af årsopgørelsen vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 for regnskabsåret 2007 korrigeret kommunens opgørelse, således at kommunen kan hjemtage yderligere kr. i refusion. Korrektionen vedrører 4 sager vedrørende Servicelovens bestemmelser for børn og unge samt en regulering i forhold til timekontrol på ældreområdet. Herudover har kommunen selv korrigeret den foreløbige opgørelse med netto kr. Den samlede netto korrektion udgør derfor kr. Konklusion vedrørende særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af årsopgørelsen vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 er vi af den opfattelse, at opgørelserne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der nu er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af udarbejdelse af korrekt grundlag for opgørelse vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176. Årsopgørelsen vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 er påtegnet uden forbehold. 1.9 Regnskab vedrørende restafregning af flaskehalsindsatsen: Restafregning vedrørende flaskehalsindsatsen var på tidspunktet for revisionen ikke udarbejdet. Kommunen har anmodet ministeriet om udsættelse af påtegningsfristen.

15 Kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand: Vi har konstateret, at der er foretaget kontrolberegning af de budgetterede priser på praktisk bistand og personlig pleje indenfor fritvalgsområdet. Konklusion kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af kontrolberegninger af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand er vi af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange på området Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer Vi har i forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang påset, at der foreligger afstemninger mellem de udbetalte beløb fra edb-systemerne i 2007, økonomisystemet og indberetninger til Skat. Endelig har vi stikprøvevis kontrolleret, at der er foretaget ultimo afstemning af væsentlige mellemregningskonti, der er tilknyttet edb-systemerne. Vi har i forbindelse med gennemgangen af ovennævnte edb-systemer ikke konstateret fejl eller mangler. Konklusion vedrørende systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er det dog vores overordnede opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for systemafstemning af sociale udbetalingssystemer, og at disse efterleves Statusafstemninger Vi har foretaget gennemgang af statusafstemninger pr. ultimo 2007 med henblik på at konstatere, hvorvidt der er etableret hensigtsmæssige rutiner for området samt hvorvidt der administreres i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Resultaterne af denne gennemgang fremgår af særskilt beretning vedrørende årsregnskabet på det finansielle område Revision af bevillingssager Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ressortministeriernes revisionsbekendtgørelser og har i den forbindelse aflagt besøg i de enkelte afdelinger i kommunen i regnskabsåret 2007.

16 9 Formålene med revisionsbesøgene i Afdelingerne har været at vurdere, hvorvidt der i Kommunen er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet for Vi har ved besøgene stikprøvevis efterprøvet om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. I tilknytning hertil har vi vurderet om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er således tale om en såvel juridisk kritisk som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision). Endeligt har vi stikprøvevis efterprøvet, om man ved etablering af nye bevillingssager og ved den løbende lovpligtige opfølgning har udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker sammenholdelse af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige eller uberettigede ydelser. Det samlede omfang og resultaterne af vores revision af bevillingssager fremgår af redegørelsen til ressortministerierne jf. bilag 2. I det følgende har vi fremhævet væsentlige konstateringer og supplerende oplysninger som vores revision af bevillingssager har givet anledning til Beskæftigelsesområdet Sygedagpenge Vi har tilrettelagt vores revision af sygedagpengeområdet, således at alle elementer i forbindelse med den af Beskæftigelsesministeriet udvalgte Temarevision for 2007 er omfattet af vores revision. I forbindelse med revisionen af sygedagpengeområdet har vi i en række bevillingssager blandt andet konstateret At der er konstateret slip i de lovpligtige opfølgninger af kortere eller længere varighed. At der i bevillingssager er konstateret, at ressourceprofilen ikke foreligger eller ikke lever op til kravene i Bekendtgørelse 1402 af 13. december 2006, som dokumentation for forlængelse af dagpengeudbetalingen eller bevilling af virksomhedspraktik. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang (fejl i 10 ud af 15 sager)er det vores opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Der er efterfølgende udtaget supplerende stikprøver med fokus på perioden 1. september 31. december Dette grundet en formodning om, at kvaliteten i den daglige drift, som resultat af tidligere iværksatte tiltag i regnskabsåret 2007, ville kunne registreres med en positiv udvikling.

17 10 Vi har i den forbindelse foretaget revision af yderligere 10 bevillingssager, hvor der blev konstateret fejl i 5 af bevillingssagerne. Vi kan således konstatere at der sket et fald i antallet af fejl, men at antallet af fejl med refusionsmæssig betydning fortsat er for højt. Vi skal på baggrund af de konstaterede problemstillinger anbefale, at der for området sker en opstramning af allerede udarbejdede arbejdsgangsbeskrivelser således at det i forhold til Sygedagpengelovgivningens bestemmelser sikres, At der vedrørende lovpligtig opfølgning sikres rettidighed indenfor sygedagpengeområdet samt, at opfølgningerne er fyldestgørende i henhold til Sygedagpengelovens bestemmelser. At det sikres, at dokumentationsgrundlaget for forlængelser og tilbud om virksomhedspraktik foreligger. Revision jf. forliget om fleksjob Ved revisionen af området ledighedsydelse og fleksjob har vi, begrundet i ændringslov nr. 565 af 9. juni stk. 2, haft et særligt fokus på om der var udarbejdet et dokumenteret grundlag for: Visitation til og bevilling af fleksjob jf. Beskæftigelseslovens 70 a (nye bevillingssager) Fortsat berettigelse jf. Aktivlovens 74 c (gamle bevillingssager). I forbindelse med vores gennemgang 25 bevillingssager, hvor der var tale om nytilkendelser af fleksjob jf. Beskæftigelseslovens 70a, har vi ikke konstateret fejl med betydning for bevillingsgrundlaget jf. Beskæftigelseslovens 70a. I forbindelse med vores gennemgang af 20 bevillingssager, hvor der var tale om revurderinger af eksisterende bevillinger af fleksjob jf. Aktivlovens 74c, har vi konstateret fejl i 4 af bevillingssagerne, hvor fejlen har betydning i forhold til reglerne om revurdering jf. Aktivlovens 74c. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er det vores opfattelse, at området i relation til nyvisiterede jf. Beskæftigelseslovens 70a og revurderinger jf. Aktivlovens 74c administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ernst & Young skal ikke træffe beslutning om, hvorvidt kommunen har ret til refusion i de bevillingssager, hvor Aktivlovens 74 c ikke er efterlevet, men udelukkende redegøre for de faktiske forhold. Beslutningen om retten til refusion er en myndighedsopgave som påhviler ressortministeriet jf. Bekendtgørelse 1060 af 24. oktober stk. 6.

18 11 Kontanthjælp og aktivering efter Aktivlovens og Beskæftigelsesloven. Med hensyn til administrationen af områderne vedrørende kontanthjælp efter Aktiv- og Beskæftigelseslovens bestemmelser, er vi af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning samt principielle afgørelser (fejl i 33 ud af 43 bevillingssager). Der er efterfølgende udtaget supplerende stikprøver med fokus på perioden 1. september 31. december Dette grundet en formodning om, at kvaliteten i den daglige drift, som resultat af tidligere iværksatte tiltag i regnskabsåret 2007, ville kunne registreres med en positiv udvikling. Vi har i den forbindelse foretaget revision af yderligere 14 bevillingssager, hvor der blev konstateret fejl i 6 af bevillingssagerne. Vi kan således konstatere at der sket et fald i antallet af fejl, men at antallet af fejl med refusionsmæssig betydning fortsat er for højt Vi skal særligt fremhæve følgende konstaterede fejltyper: Fejlkonteringer af forsørgelsesydelser: I forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret fejlkontering af forsørgelsesydelsen med refusionsmæssig betydning eller risiko for refusionsmæssig betydning i 18 ud af 43 bevillingssager, hvor der udbetales forsørgelsesydelse. Fejlene fremkommer på baggrund af uoverensstemmelse mellem borgerens aktivitetsstatus og kontering af forsørgelsesydelsen. Det er vores opfattelse, at fejlkonteringerne i vid udstrækning kan tilskrives utydelige eller upræcise beskrivelser af snitflader og forretningsgange mellem udbyder, myndighedsperson i jobcentret og ydelsesansvarlig. Manglende eller mangelfulde jobplaner I forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret, at der i 13 ud af 33 bevillingssager ikke foreligger eller kun mangelfuldt er udarbejdet en jobplan, forud for opstart i tilbud efter Beskæftigelsesloven. Jobplanen er efter vores opfattelse en garantiforskrift for borgeren. Et påbegyndt tilbud, uden en fyldestgørende jobplan, kan i yderste konsekvens blive afvist som ugyldig, idet borgeren har ret til en jobplan. Herudover er jobplanen et yderst effektivt værktøj for den enkelte sagsbehandler, idet en faglig kvalificeret og korrekt jobplan sikrer, at sagsbehandler har overvejet og udformet et mål for borgeren i samarbejde med borgeren. Sygeopfølgning jf. Aktivlovens bestemmelser I forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret, at der i 4 ud af 33 bevillingssager, hvor

19 12 Beskæftigelsesafdelingen har haft kendskab til borgerens sygdom ikke ses at være foretaget de nødvendige vurderinger af behovet for udarbejdelse af sygeopfølgningsplan, eller at denne ikke er udarbejdet og iværksat jf. Aktivlovens 12b. Fejlene kan efter vores opfattelse have haft refusionsmæssig betydning. Individuelle kontaktforløb jf. Beskæftigelseslovens bestemmelser I forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret, at der i 14 ud af 33 bevillingssager ikke er afholdt lovpligtigt individuelt kontaktforløb rettidigt, eller det lovpligtige individuelle kontaktforløb ikke opfylder de lovgivne krav til indhold og rettidighed jf. bekendtgørelse nr af 18. november 2005 og jf. bekendtgørelse nr af 19. december Revalidering efter Aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Med hensyn til administrationen af området vedrørende revalidering efter Aktiv- og Beskæftigelseslovens bestemmelser, er vi på baggrund af konstateringerne i vores gennemgang (fejl i 5 ud af 6 sager) af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Den væsentligste fejltype består i at der i flertallet af bevillingssager ikke kontinuerligt er afholdt lovpligtigt individuelt kontaktforløb, eller det lovpligtige individuelle kontaktforløb ikke opfylder de lovgivne krav til indhold og tidsintervaller. Endvidere har vi i halvdelen af bevillingssagerne konstateret, at der ikke er udarbejdet/revideret jobplan i forbindelse med tilbud efter Beskæftigelsesloven. Konklusioner og anbefalinger vedrørende beskæftigelsesområdet. Vi skal på baggrund af de fremhævede problemstillinger anbefale, at der sker en præcisering og videreudvikling af allerede udarbejdede arbejdsgangsbeskrivelser, opgave- og ansvarsbeskrivelser og snitfladebeskrivelser med henblik på fremadrettet at sikre en yderligere optimering af driften indenfor de kritiske driftsområder. Ligeledes skal vi anbefale, at der etableres et velstruktureret ledelses og handlingstilsyn der tager udgangspunkt i de ovenfor beskrevne kritiske driftsområder. Videre skal vi anbefale, at der etableres lærings- og kompetenceudviklingsforløb med henblik på at opnå en fælles forståelse for administrationen indenfor driftsområderne. Udover ovenstående skal vi anbefale at der sker opstramning af det allerede etablerede ledelses-

20 13 og kvalitetstilsyn. Dette i forhold til at sikre at antallet af fejl og mangler minimeres på de enkelte driftsområder. Vi er bekendte med, at der ledelsesmæssigt fortsat tages initiativer med henblik på, at ovennævnte fejl og mangler fremadrettet vil blive reduceret. Såfremt det ønskes bidrager vi gerne, og efter aftale, til en løsning af ovennævnte problemstillinger Hjælp efter Servicelovens bestemmelser vedrørende børn og unge (Servicelovens 41, 42 og 52). På baggrund af de samlede resultater af vores revision af områderne vedrørende Servicelovens bestemmelser vedrørende børn og unge er vi af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelser. Revisionen af bevillingssager er foretaget i Specialafsnittet. Vi skal særligt fremhæve følgende konstaterede fejltyper: At der mangler aktuelle handleplaner. At der mangler aktuelle undersøgelse jf. Servicelovens 50 At der ikke er sket regulering af merudgiftsydelse pr. 1. januar At der ikke er sket regulering af timelønnen vedrørende udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage At der mangler aktuel dokumentation for løn tab (ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42). Herudover har vi konstateret en række enkeltstående fejltyper. Administrationen af området bærer præg af at sagsområdet er nyt for en del af rådgiverne samt at man i en længere periode har været presset ressourcemæssigt. Der har været langvarig sygemelding og der er en stor sagsmængde. Vi er samtidigt blevet oplyst, at afdelingen på grund de manglende ressourcer, har prioriteret den faglige del af driften (sagsarbejdet), og har dermed ikke fået udarbejdet de nødvendige rutiner, interne retningslinier og procedurer, som kan sikre en lovmedholdig sagsadministration og et ensartet serviceniveau. Vi har drøftet ovennævnte problemstillinger med ledelsen i Børne- og familierådgivningen og har anbefalet følgende:

21 14 At der udarbejdes interne retningslinier der sikre et ensartet serviceniveau At der udarbejdes interne retningslinier for et struktureret ledelsestilsyn At der udarbejdes interne retningslinier for kontrol af uddata fra udbetalingssystemerne At der sker en generel faglig opdatering på den teknisk administrative del af området At der udarbejdes snitfladebeskrivelser mellem de to afdelinger (Specialafsnittet og familierådgivningen) At der foretages teknisk administrativ gennemgang af bevillingssagerne på området (med henblik på at sikre de korrekte satser og reguleringer) Vi har efterfølgende aftalt med kommunen at de foretager teknisk administrativ gennemgang af berørte bevillingssager (se ovenstående). Vi har samtidigt aftalt et forløb i oktober måned 2008, hvor kommunen i fællesskab med os, vil danne rammerne for et nyt administrationsgrundlag på området. Vi forventer naturligvis at vores anbefalinger fortsat efterleves og følges meget tæt således, at der fremadrettet kan sikres en hensigtsmæssig og betryggende (sags)administration på alle væsentlige områder Internt ledelses- og kvalitetstilsyn Vi har i forbindelse med revisionen indenfor beskæftigelsesområdet drøftet eksisterende forretningsgange mv. på de enkelte driftsområder. Vi har i den forbindelse konstateret, at der foreligger skriftligt og tydeligt administrationsgrundlag for langt de fleste af driftsområderne. Det er dog opfattelsen at det i den daglige drift ikke til fulde efterleves. Samtidigt har vi konstateret, at det interne kontrolmiljø ikke fuldt ud fungerer hensigtsmæssigt og betryggende, hvorfor vi skal anbefale at der generelt indenfor beskæftigelsesområdet sker opstramning af det allerede etablerede ledelses- og kvalitetstilsyn. Dette i forhold til at sikre at antallet af fejl og mangler minimeres på de enkelte driftsområder. Vi er opmærksomme på, at afdelingen er i en opstarts- og udviklingsfase, hvor der hele tiden arbejdes på at udvikle nye beskrivelser og retningslinier for den daglige drift Opfølgning af afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2006 Vi har påset, at ressortministeriernes bemærkninger for regnskabsåret 2006 er iagttaget af Jammerbugt kommune.

22 15 Med hensyn til Beskæftigelsesministeriets bemærkninger vedrørende fleksjobsområdet i Aabybro kommune for 2. halvår 2006 kan det oplyses, at resultaterne vedrørende fleksjobsforliget fejlagtigt ikke var medtaget i revisionsberetningen. Resultaterne for 2. halvår 2006 er medtaget i bilaget til denne revisionsberetning. På baggrund af Arbejdsdirektoratets skrivelse af 13. juni 2008 vedrørende foretages der en særskilt afrapportering af resultaterne der vedrører 2. halvår 2006 i forhold til den særlige gennemgang af fleksjobsområdet. Årsagen til denne særskilte afrapportering er, at der kan være tvivl om, der har været foretaget revision af 50 % af de sager der er omfattet af den særlige gennemgang i 2. halvår Vores afrapporteringen finder sted ultimo oktober måned 2008 og vil blive fremsendt som et supplement til denne revisionsberetning. 2. AFSLUTNING 2.1 Samlet konklusion på den udførte revision På baggrund af de samlede resultater af revisionen af området, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder i Jammerbugt Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2007.

23 16 Det er samtidig vores vurdering, at man i alt væsentligt lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Resultaterne af vores gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om. 2.2 Revisors erklæringer I henhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Aalborg, den 15. august Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab John W. Gedde Statsautoriseret revisor BILAG 1: Korrektioner på refusionsskemaet til Socialministeriet Teknisk/regnskabsmæssige rettelser til endeligt refusionsskema vedrørende regnskabsåret 2007 Konto Område Brutto Netto 5.42 grp. 001 Botilbud

24 grp grp grp. 003 Uledsagede flygtningebørn Tilskud til Servicejob Tilskud til andelshavere Netto mere refusion til Jammerbugt kommune:

25 Bilag 2 til revisionsberetning nr. 2 Jammerbugt Kommune Redegørelse til ressortministerierne af omfang samt resultater af revisionen af bevillingssager. SIDE 1

26 Merudgiftsydelse efter Servicelovens 41 Vi har foretaget revision af 8 personsager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 41. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 7 af personsagerne. De konstaterede fejl i de 7 personsager kan henføres til nedenstående fejltyper: at der i 5 bevillingssager ikke er sket regulering pr. 1. januar (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 2 bevillingssager er benyttet fejlagtig udbetalingspraksis (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 1 bevillingssager er sket fejlkontering af ydelse (fejlen har refusionsmæssig betydning) at der i 1 bevillingssag er sket bevilling forud for ansøgningstidspunktet (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 3 bevillingssager mangler handleplan (ved bevillinger jf. Servicelovens 52) (fejlen har ikke udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 1 bevillingssag mangler undersøgelse jf. Servicelovens 50 (ved bevillinger jf. Servicelovens 52) (fejlen har ikke udbetalings- og refusionsmæssig betydning) På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang, er det vores opfattelse at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens 42 Vi har foretaget revision af 8 personsager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 42. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 5 af personsagerne. De konstaterede fejl i de 5 personsager kan henføres til nedenstående fejltyper: at der i 2 bevillingssager ikke foreligger aktuel dokumentation for mistet indtægt / nedgang i tid (fejlen kan have udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 1 bevillingssag udbetales for flere timer end der fratrækkes fra arbejdsgiver (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 2 bevillingssager ikke er sket regulering af timelønnen vedrørende udbetaling på enkeltdage (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) SIDE 2

27 at der i 1 bevillingssag ikke reageres på relevant dokumentation fra arbejdsgiver der angiver at ansøger sættes op i tid (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 1 bevillingssag benyttes for høj procentsats ved beregning af pension (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 1 bevillingssag ikke er udbetalt særlig ferietillæg pr. 1. maj (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 1 bevillingssag ikke er foretaget vurdering af eventuelle besparelser (fejlen kan have udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 2 bevillingssager mangler handleplan (ved bevillinger jf. Servicelovens 52) (fejlen har ikke udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 1 bevillingssag mangler undersøgelse jf. Servicelovens 50 (ved bevillinger jf. Servicelovens 52) (fejlen har ikke udbetalings- og refusionsmæssig betydning) På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang, er det vores opfattelse at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Enkeltudgifter efter Aktivlovens 81, 82, 83 og 85. Vi har foretaget revision af 8 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens 81, 82, 83 og 85. Vi har i den forbindelse ikke konstateret væsentlige fejl eller mangler. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Passiv kontanthjælp (passiv hjælp, hvor der ikke er tilbud efter Beskæftigelsesloven) Vi har foretaget revision af 17 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens 25. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 12 af bevillingssagerne. De væsentligste fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: I 6 bevillingssager ses der ikke at være foretaget løbende opfølgninger i det individuelle kontaktforløb i henhold til Beskæftigelseslovens kapitel 7. Fejlene kan have haft refusionsmæssig betydning. At der i 9 bevillingssager ikke er overensstemmelse mellem ansøgers aktivitetsstatus og SIDE 3

28 konteringen af forsørgelsesydelserne. Fejlene har haft refusionsmæssig betydning Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Aktiv kontanthjælp (tilbud efter Beskæftigelseslovens kapitel 10 og 11 m.v.) Vi har foretaget revision af 21 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Beskæftigelseslovens bestemmelser. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 16 af bevillingssagerne. De væsentligste fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: At der i 7 bevillingssager ikke er udarbejdet jobplan i forbindelse med bevilling af tilbud efter Beskæftigelseslovens bestemmelser. Fejlene har umiddelbart ikke haft refusionsmæssig betydning. At der i 9 bevillingssager ikke er overensstemmelse mellem ansøgers aktivitetsstatus og konteringen af forsørgelsesydelserne. Fejlene har haft refusionsmæssig betydning At der i 5 bevillingssager ikke ses at være afholdt individuelt kontaktforløb, eller at samtalerne i det individuelle kontaktforløb ikke lever op til lovens krav. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Kontanthjælp under forrevalidering Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens bestemmelser. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 5 af bevillingssagerne. De væsentligste fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: At der i 4 sager ikke er afholdt det lovpligtige individuelle kontaktforløb med højst 3 måneders interval. Fejlene kan have haft refusionsmæssig betydning. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. SIDE 4

29 Særlig støtte (kontanthjælp) efter Aktivlovens 34 Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens 34. Vi har i forbindelse med vores gennemgang af bevillingssagerne ikke konstateret væsentlige fejl og mangler. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er vi af den opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Revalidering og tilbud efter Beskæftigelseslovens kap. 10, 11 og 12 Vi har foretaget revision af 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens kapitel 6. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 5 af bevillingssagerne. De væsentligste fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: I 5 bevillingssager ses det ikke umiddelbart, at der er foretaget løbende opfølgninger i det individuelle kontaktforløb i henhold til Beskæftigelseslovens kapitel 7. Fejlen er af formel karakter. I 3 bevillingssager er der ikke udarbejdet/revideret jobplan i forbindelse med afgivelse af tilbud. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er vi af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Dagpenge ved sygdom og fødsel med en varighed under 52 uger Vi har foretaget revision af 18 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Sygedagpengelovens bestemmelser. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 8 af bevillingssagerne. De konstaterede fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: At der i 8 bevillingssager ikke er foretaget kontinuerlig og rettidig opfølgning efter Dagpengelovens bestemmelser. Fejlene har refusionsmæssig betydning. SIDE 5

30 Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Dagpenge ved sygdom og fødsel med en varighed over 52 uger Vi har foretaget revision af 7 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Sygedagpengelovens bestemmelser. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 8 af bevillingssagerne. De væsentligste fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: At der i 7 bevillingssager ikke er foretaget kontinuerlig og rettidig opfølgning i henhold til Dagpengelovens bestemmelser. Fejlen er af formel karakter. At der i 5 bevillingssager er sket forlængelse uden at der foreligger dokumentation for grundlaget i form af opdateret ressourceprofil og/eller lægelig dokumentation. Fejlen er af formel karakter. At der i 1 bevillingssag ikke ses at foreligge ressourceprofil forud for deltagelse i virksomhedspraktik. Fejlen er af formel karakter og har refusionsmæssig betydning for så vidt angår virksomhedspraktikken. At1 bevillingssag er fortsat i dagpengestatistikken uden afslutning, på trods af, at ansøger er raskmeldt på et tidligere tidspunkt. Fejlen er af formel karakter og har efter vores opfattelse haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning. Samlet konklusion indenfor sygedagpengeområdet På baggrund af resultaterne af vores gennemgang (fejl i 10 ud af 15 sager)er det vores opfattelse, at området ikke fulgt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Førtidspension m.v. Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Pensionsloven. Vi har i den forbindelse ikke konstateret fejl i bevillingssagerne. Revision af bevillingssager jf. fleksjobforliget Revision af nytilkendelser i 2007 Vi har foretaget revision af 25 bevillingssager, hvor ansøger er visiteret til fleksjob i perioden 1. januar 2007 til 31. december Vi har i den forbindelse ikke konstateret fejl med betydning for SIDE 6

31 bevillingsgrundlaget jf. Beskæftigelseslovens 70a. Vi har i forbindelse med gennemgangen konstateret, at der i 9 bevillingssager ikke er afholdt rettidigt individuelt kontaktforløb eller det afholdte individuelle kontaktforløb ikke er fyldestgørende. Revision af revurderingssager i perioden 1. januar 30. juni 2007 Vi har foretaget revision af 20 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Beskæftigelsesloven og Aktivloven. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 4 af bevillingssagerne, hvor fejlen har betydning i forhold til reglerne om revurdering jf. Aktivlovens 74c. Vi har yderligere i forbindelse med vores gennemgang konstateret, at der i 9 bevillingssager ikke er afholdt rettidigt individuelt kontaktforløb eller det afholdte individuelle kontaktforløb ikke er fyldestgørende. Ernst & Young skal ikke træffe beslutning om, hvorvidt kommunen har ret til refusion i de bevillingssager, hvor Aktivlovens 74 c ikke er efterlevet, men udelukkende redegøre for de faktiske forhold. Beslutningen om retten til refusion er en myndighedsopgave som påhviler ressortministeriet jf. Bekendtgørelse 1060 af 24. oktober stk. 6. Revision af nytilkendelser i 2. halvår Aabybro Kommune Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvor ansøger er visiteret til fleksjob i 2. halvår Vi har i den forbindelse konstateret fejl med betydning for bevillingsgrundlaget jf. Beskæftigelseslovens 70a i 2 bevillingssager. Revision af revurderingssager i perioden 2. halvår Aabybro Kommune Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Beskæftigelsesloven og Aktivloven. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 5 af bevillingssagerne, hvor fejlen har betydning i forhold til reglerne om revurdering jf. Aktivlovens 74c. Ernst & Young skal ikke træffe beslutning om, hvorvidt kommunen har ret til refusion i de bevillingssager, hvor Aktivlovens 74 c ikke er efterlevet, men udelukkende redegøre for de faktiske forhold. Beslutningen om retten til refusion er en myndighedsopgave som påhviler ressortministeriet jf. Bekendtgørelse 1060 af 24. oktober stk. 6. Integrationsydelse, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde. SIDE 7

32 Vi har foretaget revision af 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Integrationslovens bestemmelser. Vi har i den forbindelse ikke konstateret væsentlige fejl eller mangler. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Børnefamilieydelse og ydelser efter Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Vi har foretaget revision af 10 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Børnetilskud - og Børnefamilieydelsesloven. Vi har i den forbindelse ikke konstateret væsentlige fejl og mangler. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er vi af den opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Boligstøtte Vi har foretaget revision af 10 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Boligstøtteloven. Vi har i forbindelse med vores gennemgang af bevillingssagerne ikke konstateret væsentlige fejl og mangler. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er vi af den opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Folkepensioner Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Pensionsloven. Vi har i den forbindelse ikke konstateret fejl i bevillingssagerne. Fravalgte revisionsområder I henhold til regnskabsbekendtgørelsens 69, stk. 5, jf. 65. stk. 3 skal revisionen redegøre for og begrunde fravalg af gennemgang af personsager på områder eller konti, hvor revisor på anden måde har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen er betryggende, samt at revisor har udarbejdet en turnusrevisionsplan for de konti, der ikke bliver revideret hvert år. Vi har med udgangspunkt i de anførte bestemmelser fravalgt gennemgang af personsager for følgende områder for 2007 med de anførte begrundelser. SIDE 8

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version

FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version 12.09.2008 JANUAR FEBUAR MARTS APRIL T 1 Nytår S 1 S 1 O 1 F 1 TMU 18 M 1 2.Pinsedag F 2 1 M 2 BKU M 2 BKU T 2 L 2 T 2 SSU L 3 T 3 SSU T 3 F 3 TMU 14 S 3 O 3

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 Revisionspåtegning 3 Bemærkninger der skal

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 22 (side 463-497) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 13 (Side 309-342) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 401-436) Revision af årsregnskabet for 2014. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo.

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 401-436) Revision af årsregnskabet for 2014. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo. Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. DK-6 Kolding VARDE KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 41-436) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

ODDER KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende revision for regnskabsår 2007

ODDER KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende revision for regnskabsår 2007 Tomsagervej 3 8230 Aabyhøj Tlf.: 8746 5500, Fax: 8746 5501 E-mail: aarhus@kr.dk ODDER KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende revision for regnskabsår 2007

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 12 (side 162 189) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere