Referat af møde i revisornetværket den 23. juni september 2010 Sags nr.: Tilstede var:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var:"

Transkript

1 Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010 Tilstede var: 3. september 2010 Sags nr.: Revisorer: Per Søgaard Jørgensen, Deloitte Carsten Blicher, E&Y Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO Helle Lorenzen, KPMG Niels Villadsen, PwC Henrik Carmel, Foreningen af Registrerede Revisorer Kai Nybo, Rigsrevisionen Per Møller Hansen, Rigsrevisionen Fra Undervisningsministeriet: Henrik Køber Michael Østergaard Ole Sten Volder Dagsorden: 1. Opfølgning på punkter fra seneste møde i revisornetværket den 17. december Revisorforslag om ændring af bekendtgørelse nr. 929 af 19. november 2002 om fusion og spaltning. 3. Revisorforslag om regelforenklinger. Tælleprincipper for brobygningselever. Revision af udlagt AMU-aktivitet - krav til den godkendte skoles revisor. 4. Status for overgangen til statens regnskabs- og revisionsregler for de regulerede institutioner. 5. Forvaltningsrevision - forventningsafstemning mellem Rigsrevisionen, institutionsrevisorer og Undervisningsministeriet. 6. Udmeldinger om ændringer i myndighedsinstrukser. 7. Indtægtsdækket virksomhed - afgrænsninger til den ordinære virksomhed og krav til fordelinger mv.

2 2 8. Undervisningsministeriets ansøgning om midler fra ABT- fonden (Anvendt Borgernær Teknologi) til projekt om digital regnskabsaflæggelse. 9. Forpligtelser i forbindelse med de selvejende institutioners indgåelse af huslejekontrakter set i lyset af god forvaltningsskik. 10. Elektronisk indberetning i regnskabsportalen, herunder ministeriets procedurer for validering af data før offentliggørelse. 11. Revisornetværkets rolle og deltagerkredsen. 12. Eventuelt Ad pkt. 1: Opfølgning på punkter fra seneste møde i revisornetværket den 17. december Definition af begrebet ledelse Ministeriet oplyste, at man endnu ikke har besluttet en entydig definition af begrebet ledelse, som skal anvendes på alle institutionsområder i forbindelse med kontering og regnskabsaflæggelse m.v. Revisionspåtegningen Det blev oplyst, at Rigsrevisionen og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har igangværende drøftelser om eventuelle justeringer i det eksisterende paradigme for afgivelse af revisionspåtegninger. Baggrunden for dette er, at der med de seneste ændringer i årsregnskabsloven er ændret i kravene til årsrapporten ( 11), ledelsespåtegningen ( 9) og revisionspligten ( 135). Den nye bestemmelse om muligheden for fravalg af revision af ledelsesberetningen, som findes i 135 i afsnit VII i årsregnskabsloven, finder dog ikke anvendelse for institutioner på Undervisningsministeriets område. Eventuelle justeringer i revisionspåtegningen aftales mellem Rigsrevisionen og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, hvorefter ministeriet orienteres. Ad pkt. 2: Revisorforslag om ændring af bekendtgørelse nr. 929 af 19. november 2002 om fusion og spaltning. I forbindelse med fusioner m.v. er aktieselskabslovens bestemmelser om tidspunktet for udarbejdelse af fusionsbalance ændret, jf. selskabslovens 237 stk. 4, hvoraf fremgår: Stk. 4. Fusionsplanen skal for hvert af de bestående kapitalselskaber være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning, jf. stk. 3, nr. 8, indgår. Overskrides fristen, kan modtagelsen af fusionsplanen ikke offentliggøres og fusionen dermed ikke vedtages.

3 3 Dermed er 6-måneders fristen erstattet af en 12-måneders frist. Ministeriet tilkendegav, at man i forbindelse med en kommende ændring af ministeriets bekendtgørelse om fusioner og spaltninger vil overveje en tilsvarende ændring. Ad pkt. 3: Revisorforslag om regelforenklinger. Tælleprincipper for brobygningselever. Revision af udlagt AMU-aktivitet - krav til den godkendte skoles revisor. Tælleprincipper for brobygningselever Ministeriet blev spurgt, om man vil overveje at ændre de eksisterende tælleprincipper, hvorefter eleverne skal tælles dagligt. Ministeriet oplyste, at alle regler om tilskud i øjeblikket vurderes i forbindelse med arbejdet med fornyelsen af selvejet. Der er dog ikke umiddelbart planer om at ændre tælleprincipperne for brobygningselever. Revision af udlagt AMU-aktivitet Reglerne om udlagt AMU-aktivitet er med virkning for finansåret 2010 blevet ændret, så det er den institution, som har udbudsgodkendelsen, som skal indberette den udlagte aktivitet til ministeriet, ligesom denne også modtager tilskuddet. I forhold til revision af tilskudsgrundlaget giver det visse problemer for revisor med at erklære sig om rigtigheden af den opgjorte aktivitet. Ændringen er foretaget for at præcisere, at det er institutionen, som har udbudsgodkendelsen, der har ansvaret for aktivitetens gennemførelse, ligesom institutionen har ansvaret for at tilskudsgrundlaget kan revideres. Ad pkt. 4: Status for overgangen til statens regnskabs- og revisionsregler for de regulerede institutioner. Ministeriet orienterede om status for overgangen til statens regnskabsog revisionsregler, som sker pr. 1. januar Det kommende regelsæt vil ikke komme til at afvige væsentligt fra de nuværende regler. Den væsentligste ændring af budgetmæssig betydning for regnskabsåret 2011 er, at småanskaffelsesgrænsen for aktivering/omkostningsførsel af anskaffelser forhøjes fra kr. til kr. Ministeriet oplyste, at de ændrede regler i forhold til afskrivningsperioder m.v. ikke sker med tilbagevirkende kraft. Anvendt regnskabspraksis pr.

4 4 31. december 2010 videreføres således for aktiver i behold ved udgangen af Ministeriet har den 26. august 2010 sendt et notat udarbejdet af Økonomistyrelsen til alle berørte institutioner, der beskriver de kommende regler. Notatet er godkendt af regeringens Økonomiudvalg. Ad pkt. 5: Forvaltningsrevision - forventningsafstemning mellem Rigsrevisionen, institutionsrevisorer og Undervisningsministeriet. Rigsrevisionen oplyste, at den udførte forvaltningsrevision og revisors afrapportering på de regulerede institutionsområder generelt er tilfredsstillende, selvom der er plads til forbedringer i forhold til undersøgelser af produktivitet og effektivitet. På de frie skoleområder er der derimod et behov for at ministeriet i højere grad vejleder skolernes bestyrelser om, hvordan de kan tilvejebringe et grundlag til brug for revisors undersøgelser af primært effektivitetsaspektet. Ministeriet og Rigsrevisionen har derfor aftalt, at ministeriet i forbindelse med regnskabsgennemgangen for 2009 har øget fokus på, om skolernes bestyrelser har etableret et grundlag til brug for undersøgelser af skolernes målopfyldelse m.v. Ad pkt. 6: Udmeldinger om ændringer i myndighedsinstrukser. Ministeriet blev gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige i at udmelde ændringer i myndighedsinstrukser, som har tilbagevirkende kraft. Desuden er det ønskeligt, at det fremgår klart, hvilke ting som er ændret. Ministeriet er enigt, og vil fremover søge at efterkomme ønskerne. Ad pkt. 7: Indtægtsdækket virksomhed - afgrænsninger til den ordinære virksomhed og krav til fordelinger mv. Rigsrevisionen orienterede om resultaterne af revisionen af den indtægtsdækkede virksomhed på professionshøjskolerne. Revisionen viste, at de fleste af skolerne har implementeret tilfredsstillende procedurer ved gennemførelse af den indtægtsdækkede virksomhed. Ved en af skolerne konstateredes det dog, at der ikke var etableret procedurer for udarbejdelse af for- og efterkalkulationer, ligesom der ikke var fastlagt fordelingsnøgler til brug for korrekt adskillelse mellem den ordinære og den indtægtsdækkede virksomhed.

5 5 Ad pkt. 8: Undervisningsministeriets ansøgning om midler fra ABT- fonden (Anvendt Borgernær Teknologi) til projekt om digital regnskabsaflæggelse. Ministeriet orienterede om, at man på baggrund af en prækvalifikationsansøgning er blevet godkendt af ABT- fonden til at ansøge om midler til et projekt om fuld digital regnskabsaflæggelse. Fondens formål er at administrere 3 mia. kr. i perioden til tiltag, der har til hensigt at effektivisere den offentlige sektor via arbejdskraftbesparende teknologi og bedre tilrettelæggelse af arbejdet. Ministeriet har fremsendt den endelige ansøgning til fonden, og forventer at få svar på denne senest i december Ad pkt. 9: Forpligtelser i forbindelse med de selvejende institutioners indgåelse af huslejekontrakter set i lyset af god forvaltningsskik. På baggrund af et konkret eksempel blev det drøftet, hvilke forpligtelser en skole med rimelighed kan acceptere fra udlejers side ved indgåelse huslejekontrakter. Der findes ikke egentlige regler for dette, men skolernes bestyrelser er forpligtet til sikre en forsvarlig forvaltning i forbindelse med skoledriften. I det konkrete tilfælde fremgår det bl.a. af kontraktudkastet, at al udvendig vedligeholdelse påhviler lejer. lejer har pligt til at vedligeholde synlige som ikke synlige udendørsarealer, herunder kloakledning. lejers vedligeholdelsespligt vedrørende forsynings- og afledningsledninger ikke er begrænset ved disses tilslutning til hovedledning. Der var enighed om, at forpligtelsen i det pågældende kontraktudkast var urimelig byrdefuld for lejer, samt at bestyrelsen ved indgåelse af kontrakten ville påtage sig risici, som ikke er forenelig med god forvaltningsskik. Ad pkt. 10: Elektronisk indberetning i regnskabsportalen, herunder ministeriets procedurer for validering af data før offentliggørelse. Data for alle institutionsområder er indberettet i regnskabsportalen, og alle områder er valideret og offentliggjort på nettet bortset fra erhvervsakademierne, hvor der for et par institutioner arbejdes med at identificere uoverensstemmelser mellem formålsregnskab, indberetning i regnskabsportalen og aflagt årsrapport. Ministeriet orienterede om procedurerne for validering af data før data frigives til offentliggørelse.

6 6 Ministeriet blev gjort opmærksom på, at det i regnskabsportalen ikke er muligt at indtaste nøgletal med én decimal, hvilket har vist sig uhensigtsmæssigt, når data anvendes til fx analyser på sektorniveau. I forbindelse med indberetning af data for regnskabsåret 2010 vil ministeriet være opmærksom på dette forhold. Ad pkt. 11: Revisornetværkets rolle og deltagerkredsen. En skoleforening har spurgt, om man kan blive repræsenteret i ministeriets revisornetværk. Ministeriet finder det ikke hensigtsmæssigt at udvide deltagerkredsen i netværket med repræsentanter fra skoleforeningerne, da formålet med netværket er at drøfte regnskabs- og revisionsmæssige problemstillinger med revisorkredsen på ministeriets ressortområde og med Rigsrevisionen. Det blev præciseret, at der ikke på disse netværksmøder må træffes beslutninger eller fastsættes regler mv., som har betydning for institutionerne. Beslutninger træffes og udmeldes af Undervisningsministeriet. Formålet med netværket er alene at dele viden og udveksle synspunkter i forhold til regnskabs- og revisionsmæssige problemstillinger. Ad pkt. 12: Eventuelt Udskiftning af medlem i netværket Ministeriet har udpeget Bo Colbe, Ernst & Young, som erstatning for Carsten Blicher i ministeriets netværk, da Carsten er blevet ansat i PricewaterhouseCoopers. Ministeriet takkede Carsten for hans aktive deltagelse i netværket. Håndbog om finansielle instrumenter Ministeriet oplyste, at ministeriet snarest lægger en håndbog på nettet om finansiering af ejendomme i selvejende institutioner. Formålet med håndbogen er at understøtte institutionernes bestyrelser i forhold til valg af finansieringsprodukt. Ole Sten Volder Controllerkontoret

Referat af møde i Undervisningsministeriets revisornetværk den 25. november 2010

Referat af møde i Undervisningsministeriets revisornetværk den 25. november 2010 Referat af møde i Undervisningsministeriets revisornetværk den 25. november 2010 Tilstede var: Revisorer: Søren Jensen, Deloitte Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO Helle Lorenzen, KPMG Niels Villadsen, PwC Kai

Læs mere

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets-

Læs mere

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere:

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013

Læs mere

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Side 1 af 37 Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Afrapportering Økonomistyrelsen; 14. december 2009 (revideret 4.5.2010 og 9.6.2010) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet. November 2012

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet. November 2012 Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet November 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen af selvejeområdet 26. oktober 2012 RN A411/12 I. Indledning 1. I tilknytning

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013. 12. august 2013 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013. 12. august 2013 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Bilag om tilskudsforvaltning

Bilag om tilskudsforvaltning Indhold 1. Indledning... 1 2. Krav til uddeling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3. Tilsagn og udbetaling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3.1 Risikovurdering... 2 3.2 Betingelser for tilskud...

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskab for 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7

345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7 &&&&& "#$%&'()*'"+$,"#-"'$.*$-/'"$%$0"+12#"*+"& 345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7 ;

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Høringsudkast 10. november 2010

Høringsudkast 10. november 2010 Høringsudkast 10. november 2010 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven (Opfølgning på universitetsevalueringen m.v.) 1 I lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 754

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 3. december 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 I dette statusbrev har Erhvervsstyrelsen valgt at fokusere på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den kommende lov om

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere