Sorø Erhvervs- og Turistråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Erhvervs- og Turistråd"

Transkript

1 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø Telefon: Telefax: CVR: DK Bank: Sorø Erhvervs- og Turistråd CVR-nummer Revisionsprotokollat af 23. februar 2013 vedrørende årsregnskab for 2012

2 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet Indledning Konklusion på den udførte revision revisionspåtegning Forhold af ledelsesmæssig interesse Revisionens omfang og udførelse 49 2 Andre forhold af regnskabsmæssig relevans der er konstateret ved revisionen 50 3 Den udførte revision Revision af forretningsgange og interne kontroller Generelle it-kontroller Ikke-korrigeret fejlinformation 51 4 Kommentarer til revisionen og årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen, inklusiv eventualposter og lignende 52 5 Andre opgaver 53 6 Øvrige forhold Skattemæssige forhold 53 7 Erklæringer i forbindelse med revisionen Ledelsens regnskabserklæring Revisors erklæringer 54 47

3 1 Revision af årsregnskabet 1.1 Indledning Som foreningens valgte revisor har vi revideret det af ledelsen fremlagte udkast til årsregnskab for regnskabsåret 1. januar december Protokollen omfatter tillige årsrapporterne for Arv efter boet af Marinus Hermansen samt Uddannelsesfonden. Årsregnskabet udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: DKK Indeværende år Sidste år Årets resultat Aktiver i alt Egenkapital Konklusion på den udførte revision revisionspåtegning Den udførte revision har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger til årsregnskabet. Såfremt årsregnskabet vedtages i den foreliggende form, og der ikke under ledelsens behandling og vedtagelse af årsregnskabet fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet for 2012 med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.> 1.3 Forhold af ledelsesmæssig interesse På grund af selskabets størrelse er der ingen funktionsadskillelse mellem bogholder og kasserer, hvilket svækker en effektiv intern kontrol. Vi skal dog tilføje, at vi gennem vor revision ikke er stødt på forhold, der kunne give anledning til nogen mistanke om besvigelser. Bemærkningen er derfor heller ikke fremsat for at bringe medarbejderens hæderlighed i tvivl. Bemærkningen er alene fremsat ud fra det principielle forhold, at en manglende funktionsadskillelse giver risiko for uopdagede fejl og besvigelser, der ikke nødvendigvis måtte blive opdaget ved den normale revision. Vi opfordrer derfor ledelsen til at føre udvidet opsyn på dette område. 48

4 1.4 Revisionens omfang og udførelse Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse, revisors ansvar og rapportering samt ledelsens ansvar er uændret, hvorfor vi henviser til vor tiltrædelsesprotokol af 13. februar Revisionen af årsregnskabet har været tilrettelagt og udført i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder samt yderligere krav efter dansk revisorlovgivning. Revisionen skal sikre, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder foretagne regnskabsmæssige skøn. Som forberedelse til revisionen af årsregnskabet for 2012 har vi drøftet forventningerne til den økonomiske udvikling for 2012 med direktionen, herunder risici relateret til selskabets aktiviteter. Vi har endvidere drøftet risici forbundet med regnskabsaflæggelsen og de tiltag, ledelsen har iværksat til styring heraf. Vi har på baggrund heraf udarbejdet vor revisionsstrategi med henblik på at målrette vort arbejde mod væsentlige og risikofyldte områder. Vi har identificeret følgende regnskabsposter og områder, hvortil der efter vor opfattelse knytter sig særlige risici for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet: Omsætning Tilgodehavender Kortfristet gæld Direkte omkostninger På øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens udførelse har derfor haft et mindre omfang. Revisionen er udført med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsregnskabets oplysninger og beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget analyser, gennemgang og vurdering af forretningsgange, interne kontrolsystemer og kontrolprocedurer samt gennemgang og vurdering af bogholderiposteringer og dokumentation herfor. Revisionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt det udarbejdede årsregnskab opfylder lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi vurderet den valgte regnskabspraksis, ledelsens regnskabsmæssige skøn samt ledelsens afgivne oplysninger i øvrigt. 49

5 Revisionen er udført i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet. 2 Andre forhold af regnskabsmæssig relevans der er konstateret ved revisionen Vi har konstateret, at der er udbetalt honorarer til personer, som ikke er indberettet til Skat. Af Skattekontrollovens 7 A stk. 2 fremgår at indberetningspligten bl. a. omfatter: Honorar, provision og andet vederlag for personlig arbejds- eller tjenesteydelse, når beløbet er B- indkomst og der efter merværdiafgiftsloven ikke skal svares merværdiafgift af beløbet. Det henstilles til ledelsen, at der fremover sker den pligtige indberetning 3 Den udførte revision Under revisionen i årets løb har vi gennemgået bogføringen og bilagsmaterialet samt udvalgte forretningsgange inden for regnskabsmæssige områder i det omfang, vi har anset for nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. Vi har foretaget uanmeldt kasseeftersyn den 13. december Eftersynet har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi har i året fravalgt at udføre følgende revisionshandlinger: Saldomeddelelse debitorer Debitormassen består af mindre beløb hos erhvervskunder. Det vurderes ikke, at udsendte saldomeddelelser vil blive besvaret. Saldomeddelelser til debitorer er derfor fravalgt. 3.1 Revision af forretningsgange og interne kontroller Vi har gennemgået regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områder, samt vurderet om de er hensigtsmæssige og sikrer en pålidelig økonomirapportering. Herudover har vi foretaget en vurdering af, om de regnskabsmæssige systemer giver et pålideligt grundlag for udarbejdelse af selskabets årsregnskab. Bemærkninger til den udførte revision er gennemgået med selskabets daglige ledelse. Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger, hvorfor vi kan konkludere at der er etableret tilstrækkelige og effektive forretningsgange og interne kontroller på væsentlige og risikofyldte områder. 50

6 3.2 Generelle it-kontroller I forbindelse med vor revision har vi foretaget en overordnet gennemgang og vurdering af selskabets administrative it-kontroller, herunder af system-, data- og driftssikkerhed. Det er vor vurdering, at selskabet er afhængige af it i de daglige forretningsprocesser, dog vurderes selskabets it-anvendelse ikke at være risikofyldt. Vi mener, at der er etableret tilstrækkelige og effektive generelle it-kontroller, således at vi kan basere vor revision herpå. Ledelsen bør dog være opmærksom på, at bogføringsprogrammet er af ældre dato og at det kan medføre fremtidige ekstraomkostninger til genskabelse af bogholderiet i forbindelse med datatab. 3.3 Ikke-korrigeret fejlinformation I henhold til de internationale revisionsstandarder skal vi over for selskabets øverste ledelse redegøre for ikke-korrigeret fejlinformation. Alle væsentlige beløbsmæssige fejl og mangler i årsregnskabet er rettet i samarbejde med den daglige ledelse og regnskabsafdelingen. Der er dog mindre differencer på skyldige omkostninger og gavekort, der ikke er korrigeret. Det er min vurdering at de ikke korrigerede fejl udgør mindre end. DKK Kommentarer til revisionen og årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 2012 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er beskrevet i årsregnskabet. Vi finder den anvendte regnskabspraksis hensigtsmæssig og er enige med ledelsen i, at aflæggelse af årsregnskabet efter denne regnskabspraksis giver et retvisende billede. 4.2 Resultatopgørelsen Vi har foretaget en regnskabsanalyse af resultatopgørelsens poster, herudover har vi sammenlignet posterne med tidligere år og budgetterne for regnskabsåret, samt foretaget stikprøvevis kontrol at posternes rigtighed. 51

7 4.3 Balancen, inklusiv eventualposter og lignende Aktivernes tilstedeværelse og værdiansættelse samt fuldstændigheden af gæld og forpligtelser er revideret uden bemærkninger. I den forbindelse er der indhentet engagementsforespørgsel hos selskabets pengeinstitutter til bekræftelse af mellemværender, pantsætninger og øvrige sikkerhedsstillelser pr. 31. december Varebeholdninger Vi har i forbindelse med årsafslutningen foretaget stikprøvevis kontrol af varebeholdningernes fysiske tilstedeværelse. Kontroloptællingen, der blev foretaget den 3. januar 2013, forløb tilfredsstillende. Vi har kontrolleret, at varebeholdningerne er værdiansat efter samme principper som sidste år og i overensstemmelse med foreningens regnskabspraksis. Vi har foretaget en stikprøvevis kontrol af de anvendte priser. Ledelsen har i regnskabserklæringen til os erklæret, at ledelsen finder den foretagne værdiansættelse rimelig og forsvarlig. Vi kan efter vor gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser. 4.5 Tilgodehavender Vi har gennemgået foreningens tilgodehavender pr. 31. december Foreningens ledelse har i regnskabserklæringen til os erklæret, at tilgodehavender ikke er behæftet med risiko for tab ud over almindelige forretningsmæssige risici. Vi er enige i den af ledelsen foretagne vurdering og kan tilslutte os den i årsregnskabet foretagne værdiansættelse. 4.6 Gældsforpligtelser Vi har gennemgået gæld og skyldige beløb samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne. Vi har endvidere gennemgået og vurderet grundlaget for de skyldige og afsatte beløb. 52

8 5 Andre opgaver Vi har i dette regnskabsår leveret følgende øvrige ydelser til foreningen: Økonomisk rådgivning, assistance med opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst, herunder udarbejdelse af skattemæssige specifikationer, og assistance med udarbejdelse af årsregnskabet, herunder opstilling. Der er ikke væsentlige forhold at berette om vedrørende disse opgaver. 6 Øvrige forhold 6.1 Skattemæssige forhold Den foretagne revision af årsregnskabet er tilrettelagt med henblik på at opfylde lovgivningens bestemmelser om revision og er således ikke tilrettelagt med det sigte at opgøre den skattepligtige indkomst eller på at kontrollere, at alle poster er behandlet skattemæssigt korrekt. Skattevæsenets fortolkning af de enkelte regnskabsposter kan være forskellige fra den fortolkning selskabet har anlagt. Derfor kan det ikke udelukkes, at der senere kan blive rejst spørgsmål om enkelte posters skattemæssige behandling. Vi har dog ikke under revisionen konstateret forhold, der efter vort skøn og fortolkninger af gældende skattelove, giver anledning til reguleringer af den skattepligtige indkomst, udover hvad der fremgår af bilaget til selskabets selvangivelse. Som led i den løbende drift foretager selskabet transaktioner med Tommy Sejr Møller og dennes øvrige selskaber. Ledelsen har i regnskabserklæringen til os oplyst, at transaktioner foregår på markedsmæssige vilkår. 7 Erklæringer i forbindelse med revisionen 7.1 Ledelsens regnskabserklæring Som led i revisionen af årsregnskabet har vi indhentet bekræftelse fra ledelsen om årsregnskabets fuldstændighed herunder, at det indeholder alle oplysninger om pantsætninger, garantistillelser, nærtstående parter, retssager, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder. Ledelsen har endvidere erklæret, at alle fejl, som ledelsen er blevet forelagt, er korrigeret i årsregnskabet. Vi har påset, at korrektionerne er indarbejdet. 53

9 7.2 Revisors erklæringer I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse, at: Vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Sorø, 23. februar 2013 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Arne Laursen Partner, registreret revisor Forevist bestyrelsen den 23. februar 2013 Johannes Dahl Lumholt Claus N. Kristiansen Jens Christian Poulsen Carsten Nøddeskou Niels-Erik Jespersen Tina Nisted Ekstrøm Torben Lund Jensen 54

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskab for 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem

Læs mere

Revisionsprotokollat af xx. juli 2008

Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 til årsregnskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7

345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7 &&&&& "#$%&'()*'"+$,"#-"'$.*$-/'"$%$0"+12#"*+"& 345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7 ;

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail Info@ap.dk An indcpendent memberfinn of

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Revisionsprotokollat af

Læs mere