RANDERS KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr Revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RANDERS KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 332. Revisionen af regnskabet for året 2006. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006"

Transkript

1 RANDERS KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 332 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret

2 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Side Revisionens formål, udførelse, omfang og ansvarsfordeling Side 3 2 Redegørelse for den udførte revision Side Revisionsstrategi, revisionsplan og forvaltningsrevision Side Den løbende revision Side Den afsluttende revision Side Rapportering og revisionsbemærkninger Side 7 3 Årsregnskabet Side Kommunens årsregnskab for Side Ledelsens regnskabserklæring Side Revisionspåtegning Side 10 4 Revision af årsregnskabet Side Årsregnskabets opbygning og indhold Side Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Side Budget og bevillingskontrol Side Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Side Personskat Side Tilskud og udligning Side Den kommunale købsmomsordning Side Lønninger og vederlag Side Renter Side Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Side Anlægsvirksomhed i øvrigt Side Forsyningsvirksomheder Side Balancen Side Anlægsaktiver Side Omsætningsaktiver Side Likvide beholdninger Side Hensatte forpligtelser Side Lånoptagelse Side Gældsforpligtelser Side 20

3 Side Egenkapital Tilsyn med decentrale bogføringssteder og afdelingskasser Vurdering af kommunens økonomi Indledning Udvikling i likviditeten Overholdelse af kassekreditreglen Revision af de sociale regnskaber områder med statsrefusion Revisionserklæring vedrørende de sociale itsystemer Løbende revision Forretningsgange Sagsbehandling Afsluttende revision Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Særlig gennemgang på fleksjobområdet Særlige opgaver og analyser Afgivne revisionsberetninger vedrørende Revisionsberetninger afgivet til Randers Byråd Øvrige redegørelser afgivet til Randers Kommune Revisionens bemærkninger Sagsrevision af sociale ydelser Status Side 21 Side 21 Side 23 Side 23 Side 23 Side 24 Side 25 Side 25 Side 26 Side 26 Side 26 Side 27 Side 27 Side 27 Side 29 Side 30 Side 30 Side 31 Side 32 Side 32 Side 33 Bilag 1 Oversigt over revisionspåtegnede regnskaber og opgørelser for Bilag 2 Områder med særlige rapporteringskrav Bilag 3 Lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet Bilag 4 Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet Bilag 5 Lovpligtig redegørelse til SKAT Bilag 6 Lovpligtig redegørelse til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bilag 7 Lovpligtig redegørelse til Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender Bilag 8 Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet vedrørende byfornyelse og udvikling af byer Side 35 Side 37 Side 39 Side 46 Side 52 Side 54 Side 58 Side 63

4 Side 3 Til Byrådet i Randers Kommune Kommunernes Revision A/S (KR) har den 15. august 2007 afsluttet revisionen af Randers Kommunes regnskab for året Randers Kommune er i kraft af kommunalreformen pr. 1. januar 2007 sammenlagt med Purhus Kommune, Nørhald Kommune samt del af Sønderhald, Langå og Mariager Kommune til Randers Kommune. Regnskabet for 2006 er således det sidste for Randers Kommune, og i henhold til 43 stk. 1 i Lov om revision af den kommunale inddeling har byrådet i Randers Kommune ansvaret for at afgive regnskabet til revision samt for efterfølgende at træffe afgørelse om eventuelt fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabets godkendelse. Samtidig fastlægger lovens 36, at de nye byråd/kommunalbestyrelser pr. 1. januar 2007 indtræder i de rettigheder og pligter, som byrådene/kommunalbestyrelserne i sammenlægningskommunerne har erhvervet/påtaget sig. Om den afsluttende revision afgives følgende beretning: 1 Generelt 1.1 Revisionens formål, udførelse, omfang og ansvarsfordeling Der udøves en fremadrettet revision, som understøtter byrådets og ledelsens bestræbelser på at udvikle og effektivisere den kommunale virksomhed. Revisionen udføres i tæt samarbejde med såvel kommunens ledelse som medarbejdere. Det tilstræbes at imødegå og rette eventuelle fejl og mangler inden regnskabsafslutningen, således at bemærkninger så vidt muligt undgåes. Revisionen er planlagt og udført efter bestemmelserne i kommunens revisionsregulativ og er tilrettelagt under hensyntagen til reglerne i regulativet for kommunens kasse og regnskabsvæsen. Det er den kommunale ledelses ansvar at sikre, at kommunens mål, strategier og handlingsplaner foreligger, og at der foretages resultatopfølgning. Ledelsen har ansvaret for at aflægge regnskab for anvendelsen af midlerne. Ved forvaltningen er kommunens ledelse forpligtet til at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn.

5 Side 4 Det er ledelsens ansvar at opbygge hensigtsmæssige administrative systemer og hensigtsmæssig intern kontrol, der bl.a. skal sikre en god styring af økonomien, samt at love og andre regler overholdes. Ledelsen tilrettelægger kommunens registreringssystemer, interne kontrolsystemer og procedurerne ved regnskabsaflæggelsen med henblik på at give et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af regnskabet. Det indebærer, at der skal tilrettelægges en forvaltning, der omfatter de nødvendige økonomistyrings og regnskabssystemer, herunder interne kontroller, så der kan aflægges et pålideligt regnskab, der dokumenterer, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, og at de tilsigtede resultater er opnået inden for de udstukne rammer. Det er revisors ansvar at planlægge og udføre revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik samt danske revisionsstandarder, og herunder gennemgå og vurdere, om ledelsen har opfyldt sine forpligtelser til at sikre, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved udførelse af byrådets beslutninger. Formålet med den afsluttende revision af Randers Kommunes regnskab er at efterprøve, om w årsregnskabet er korrekt opstillet på grundlag af bogføringen w årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og forskrifter samt byrådets beslutninger w byrådets afgørelse om revisionens bemærkninger til tidligere års regnskaber foreligger, og at afgørelsen ikke giver anledning til yderligere bemærkninger w årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens samlede finansielle stilling og den økonomiske forvaltning.

6 Side 5 2 Redegørelse for den udførte revision 2.1 Revisionsstrategi, revisionsplan og forvaltningsrevision Revisionsstrategi KR s revisionsstrategi tager udgangspunkt i almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper for revision af kommunale regnskaber. Revisionen sker i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og under iagttagelse af gældende lovgivning samt kommunens revisionsregulativ. Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor. Der foretages ikke detailgennemgang af alle områder, idet der lægges vægt på væsentlige og risikofyldte elementer. Revisionen er gennemført ved kontrol af udvalgte forretningsgange og interne kontroller, herunder en stikprøvevis gennemgang af bilag og bogføring. Revisionsplan Revisionsstrategien udmønter sig i en konkret revisionsplan, der er udarbejdet på baggrund af kommunens budget og KR s generelle kendskab til kommunen. I vurderingen af de revisionsmæssige risici tager vi udgangspunkt i kvaliteten af den interne kontrol og kommunens ledelsestilsyn. Desuden fokuserer vi på de områder, kommunen prioriterer højt. I revisionsplanen er revisionshandlingerne på lovmæssige og væsentlige områder indarbejdet. Lovpligtig forvaltningsrevision Som anført i bemærkningerne til 42 i Styrelsesloven omfatter den lovpligtige revision både finansiel revision og løbende forvaltningsrevision. Den løbende forvaltningsrevision udføres som en integreret del af den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder. Udgangspunktet herfor er bl.a. analyser og vurderinger, som understøtter den almindelige revision af regnskabet. Med baggrund i disse revisionshandlinger på udvalgte områder har vi vurderet, hvorvidt kommunens ressourcer anvendes økonomisk hensigtsmæssigt i forhold til de fastsatte målsætninger.

7 Side Den løbende revision Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen. Forretningsgange Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen af det enkelte område. Der er således fokuseret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. Tilsvarende er der ved revision af udvalgte forretningsgange på det sociale område fokuseret på, hvorvidt kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende procedurer, der sikrer, at gældende lovgivning overholdes, samt at itsystemerne anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. Vi har stikprøvevis efterprøvet forretningsgangene ved at følge sagsbehandlingen af kommunens dispositioner, eksempelvis udbetaling af sociale ydelser og lønninger. Kasseeftersyn Vi har den 8. september 2006 foretaget uanmeldt kasseeftersyn af likvide beholdninger ved kommunens hovedkasse og andre væsentlige kasser. Formålet er at konstatere, hvorvidt kommunens likvide aktiver er korrekt registreret i overensstemmelse med de respektive pengeinstitutters oplysninger. Mål og bevillinger Vi har undersøgt, om foretagne dispositioner er i overensstemmelse med fastlagte mål, bevillinger, byrådets og udvalgenes øvrige beslutninger samt love og andre forskrifter, herunder bestemmelserne i "Budget og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner".

8 Side Den afsluttende revision Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl, d.v.s. at regnskaberne er korrekte og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision. Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser. I det omfang vore vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et område, har vi vurderet, om ressourcer m.v. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. 2.4 Rapportering og revisionsbemærkninger Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under kapitel 9 Revisionens bemærkninger. Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis w regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger w der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser w lovligheden af en post eller disposition må anses for tvivlsom w der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af de konstaterede mangler w de foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt.

9 Side 8 Orientering og kommentarer De orienteringer og kommentarer, som revisionen har givet anledning til, er anført som konklusioner under de enkelte afsnit. Generelt er alle vore konklusioner drøftet med den administrative ledelse og de berørte forvaltninger inden udformningen af den endelige beretning. Vi henleder i øvrigt opmærksomheden på følgende bilag, som er vedlagt beretningen: w Bilag 1 oversigt over revisionspåtegnede regnskaber og opgørelser for 2006 w Bilag 2 indeholder områder med særlige rapporteringskrav w Bilag 3 indeholder lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen w Bilag 4 indeholder lovpligtig redegørelse til Socialministeriet, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen w Bilag 5 indeholder lovpligtig redegørelse til SKAT, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen w Bilag 6 indeholder lovpligtig redegørelse til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen w Bilag 7 indeholder lovpligtig redegørelse til Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen w Bilag 8 indeholder lovpligtig redegørelse til Socialministeriet vedrørende byfornyelse og udvikling af byer, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen.

10 Side 9 3 Årsregnskabet 3.1 Kommunens årsregnskab for 2006 Det reviderede regnskab for 2006 har omfattet kommunens årsregnskab samt de oversigter, bemærkninger og redegørelser, der i henhold til de gældende regler for regnskabsaflæggelse skal udarbejdes. Hovedtallene udviser (mio. kr.): Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomhederne Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomhederne Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. Kortfristede gældsforpligtelser Positive tal = overskud/tilgodehavender. Negative tal = underskud/gæld. Oprindeligt budget 3,5 73,5 18,5 Ultimo ,0 693,3 922,7 452,3 706,9 12,8 429,6 Regnskab 34,3 27,1 10,0 Ultimo ,3 1, ,7 536,7 918,4 457,6 788,9 15,4 263,1

11 Side Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet Revisionspåtegning På baggrund af den udførte revision har vi forsynet årsregnskabet med følgende påtegning: Til Byrådet i Randers Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Randers Kommune for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006, der aflægges efter Indenrigs og Sundhedsministeriets bestemmelser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Økonomiudvalget har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, bestemmelserne i kommunens revisionsregulativ og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kommunens udarbejdelse og aflæggelse af et års

12 Side 11 regnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af økonomiudvalget anvendte regnskabspraksis er passende, om de af økonomiudvalget udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med Indenrigs og Sundhedsministeriets bestemmelser.

13 Side 12 4 Revision af årsregnskabet 4.1 Årsregnskabets opbygning og indhold Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i de gældende regler fra Indenrigs og Sundhedsministeriet. Den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Det er påset, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.m. Vi har ligeledes påset, om tilsynsmyndighedens godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil en sådan kræves. Vi har påset, om de opførte aktiver og passiver i balancen har været undergivet fornøden kontrol. Endvidere har vi undersøgt, om de forpligtelser, bl.a. garantiforpligtelser, eventualrettigheder og leasingaftaler, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret. Endelig er det i forbindelse med regnskabsafslutningen påset, om mellemværender med eksterne institutioner, forsyningsvirksomheder m.v., som kommunen fører regnskab for, er korrekt opgjort. Ved hjælp af vore forskellige analyseværktøjer DataAnalyse og SaldoAnalyse har vi anvendt regnskabsanalytiske revisionsmetoder for at minimere den samlede revisionsrisiko. Via detailrevision har vi supplerende indhentet dokumentation for udvalgte enkeltposter i regnskabet og for lovligheden heraf. De typisk anvendte metoder har her været afstemninger, analyser af konti m.v., fysisk kontrol, efterregning, stikprøvevis kontrol af bilag samt gennemgang af skriftlige aftaler. Konklusion Det er vor opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Indenrigs og Sundhedsministeriet. 4.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. I denne gennemgang har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer.

14 Side 13 Konklusion Det er vor opfattelse, at forrretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret tilfredsstillende. 4.3 Budget og bevillingskontrol Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveauer er fastlagt i overensstemmelse med gældende regler. Konklusion Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler. 4.4 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Den afsluttende revision har omfattet opfølgning på eventuelle bemærkninger fra tidligere revisionsbesøg, herunder en gennemgang af kommunens afgørelser med hensyn til fremsatte bemærkninger og efterlevelse af eventuelle berigtigelser. Konklusion Opfølgningen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer. 4.5 Personskat Vi har kontrolleret, at de indtægtsførte skatter er i overensstemmelse med de af SKAT foretagne fordelinger og meddelte oplysninger. Endvidere har vi påset, at skatterne er bogført og periodiseret korrekt, jf. gældende konteringsregler. Det bemærkes, at den udførte revision i et vist omfang baserer sig på itsystemer, der henhører under andre myndigheders ansvarsområde.

15 Side 14 Konklusion Det er vor opfattelse, at skattebeløbene er korrekt optaget i regnskabet. 4.6 Tilskud og udligning Tilskud og udligning er sammenholdt med de af Indenrigs og Sundhedsministeriet udarbejdede opgørelser. Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering er i overensstemmelse med konteringsreglerne. Konklusion Det er vor opfattelse, at tilskuds og udligningsbeløb er korrekt optaget i regnskabet. 4.7 Den kommunale købsmomsordning Vi har ved den afsluttende revision fokuseret på kommunens administration af området, hvor vi har påset, at bidrag til udligningsordningen stemmer med modtagne oplysninger, samt at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler. Vi har haft særlig fokus på, om kommunens artskontering er korrekt, da den har direkte indflydelse på købsmomsrefusionerne. Konklusion Det er vor opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet, og at såvel bidrag til som refusion fra udligningsordningen er korrekt optaget i regnskabet. 4.8 Lønninger og vederlag Vi har i løbet af året gennemgået kommunens forretningsgange og stikprøvevis efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling i lønsagerne.

16 Side 15 Vi har ved revisionen af årsregnskabet undersøgt kommunens forretningsgange m.v. i forhold til interne kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at indberette til egne cprnumre m.v. Lønudbetalingen til den administrative ledelse er gennemgået. Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet. Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn m.v. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt Askat m.v. er afregnet og afstemt. Konklusion De interne kontroller udføres på betryggende vis i henhold til gældende regler. Gennemgangen af lønudbetalingen til den administrative ledelse har vist, at der ikke er foretaget fejludbetalinger. De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget. Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold m.v. til SKAT. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af Askat m.v. dokumenteret. 4.9 Renter Vi har undersøgt, om kommunen i tilstrækkeligt omfang har afstemt renteudgifter og indtægter til eksternt dokumentationsmateriale. Konklusion Det er vor opfattelse, at renteudgifter og indtægter er korrekt afstemt og optaget i regnskabet Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 For kommuner, der helt eller delvist indgår i en sammenlægning den 1. januar 2007, har Indenrigs og Sundhedsministeriet fastsat bestemmelser for regulering af anlægsmæssi

17 Side 16 ge og lignende dispositioner samt andre økonomiske dispositioner med økonomiske konsekvenser. Dette medfører bl.a., at Sammenlægningsudvalget forud for iværksættelsen skal godkende w anlægsprojekter, der strækker sig ind i 2007 w indgåelse af leje og leasingkontrakter og andre kontrakter, som indebærer udgiftsmæssige bindinger i 2007 w tillægsbevillinger til driftsbudgettet og rådighedsbeløb på anlægsbudgettet inden for beløbsgrænser på 0,5 mio. kr. for perioden 1. januar 30. april 2006 og 0,1 mio. kr. for perioden 1. maj 31. december Reglerne medfører endvidere, at Sammenlægningsudvalget kan pålægge byrådet at nedsætte rådighedsbeløb og driftsbevillinger afsat på budgettet for 2006 Vi har undersøgt, om kommunen har indhentet godkendelse for projekter, der er omfattet af godkendelsesordningen, og om kommunen har efterkommet eventuelle pålæg fra Sammenlægningsudvalget. Konklusion Kommunen har i fornødent omfang indhentet Sammenlægningsudvalgets godkendelser Anlægsvirksomhed i øvrigt Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning i forhold til aflæggelsen følges. Konklusion Det er vor vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med kommunens retningslinier og gældende lovgivning Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv ; d.v.s. at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter.

18 Side 17 Forsyningsområdet omfatter spildevand, renovation, varme og vand. Vi har ved revisionen påset, at w andele af administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne er beregnet og bogført i overensstemmelse med byrådets beslutning w renter af mellemværender med forsyningsvirksomhederne er beregnet og bogført i overensstemmelse med lovgivningens krav w reglerne for udvikling i kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne i 2005 og 2006 er overholdt w mellemværenderne med forsyningsvirksomhederne er korrekt optaget i balancen Konklusion Det er vor vurdering, at årets resultater af de enkelte forsyningsvirksomheder er korrekt optaget i årsregnskabet. Vi har undersøgt kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne i 2005 og 2006, jf. bekendtgørelse nr. 918 af 30. september 2005 om kommunernes mellemværende med de kommunale forsyningsvirksomheder. Kommunens samlede gæld til forsyningsvirksomhederne ultimo 2004 var på 17,6 mio. kr., og ultimo 2005 var gælden forøget til 29 mio. kr. Da kommunen i 2005 har oparbejdet gæld, skal gælden i henhold til bekendtgørelsens 4, stk. 1 reduceres tilsvarende i 2006, således at gælden ultimo 2006 højest svarer til status ultimo Kommunens gæld ultimo 2006 er på 18,9 mio. kr. Kommunen har dermed næsten til fulde efterlevet bekendtgørelsens 4, stk.1, idet gælden ultimo 2006 er 1,3 mio. kr. større end ultimo Balancen Kommunens balance er primært revideret ved at sikre, at der foreligger afstemninger for samtlige balancekonti. For at sikre korrekt udvisende i regnskabet er der så vidt muligt foretaget stikprøvevis gennemgang af de specificerede beløb til eksternt materiale, og kommunens forretningsgange og ledelsestilsyn er vurderet. Konklusion Det er vor vurdering, at kommunen har hensigtsmæssige afstemningsprocedurer.

19 Side Anlægsaktiver Materielle og immaterielle anlægsaktiver Det er påset, at de opførte aktiver er registreret i overensstemmelse med anlægskartotekets oplysninger. Anlægskartotekets oplysninger er stikprøvevis kontrolleret, og der er herunder foretaget kontrol af tilgange, afgange, afskrivning og andre ændringer. Konklusion Det er vor vurdering, at materielle og immaterielle anlægsaktiver er korrekt optaget og periodiseret i årsregnskabet. Vi har dog konstateret, at den bogførte afskrivning for spildevandsområdet i 2006 på 16,1 mio. kr. vedrører både 2005 og Afskrivningerne vedrørende 2005 udgør 8,7 mio. kr. Afskrivningerne for 2005 har dermed påvirket driften i 2006, således at det omkostningsbaserede resultat bliver 7,4 mio. kr. for lavt, mens resultatet i 2005 tilsvarende har været for højt. Forholdet har efter vor vurdering ikke betydning ved vurdering af om regnskabet er retvisende. Finansielle anlægsaktiver Det er påset, at de opførte aktiver er registreret i overensstemmelse med underliggende materiale samt indregnet i overensstemmelse med gældende regler, herunder at der er foretaget nedskrivning i forhold til forventning om tab på tilgodehavender. Endvidere er det i forbindelse med regnskabsafslutningen påset, om mellemværender med kommunale forsyningsvirksomheder er korrekt opgjort. Konklusion Det er vor vurdering, at finansielle anlægsaktiver er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet.

20 Side Omsætningsaktiver Det er påset, at kommunens varebeholdninger og fysiske aktiver til salg er registreret og indregnet i balancen, samt at omkostningsregistreringen er i overensstemmelse med kommunens registreringer, regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn. Der er stikprøvevis foretaget kontrol af korrekt indregning af tilgodehavender hos staten og kortfristede tilgodehavender i øvrigt. Det er påset, at kommunens beholdning af realkreditobligationer m.v. er optaget i overensstemmelse med ekstern dokumentation. Det er påset, at aktier, andelsbeviser og ejerandele i 60selskaber er indregnet i forhold til kommunens ejerandel af selskaberne i henhold til retningslinierne fra Indenrigs og Sundhedsministeriet. Konklusion Det er vor vurdering, at omsætningsaktiver er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet Likvide beholdninger Det er kontrolleret, at alle likvide aktiver er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet, og der er så vidt muligt foretaget kontrol til ekstern dokumentation. Konklusion Det er vor vurdering, at de likvide beholdninger er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet. Der henvises til kapitel 5 for gennemgang og vurdering af kommunens likviditet m.v Hensatte forpligtelser Vi har påset, at kommunens pensionsforpligtelse er opgjort i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Konklusion Vi har vurderet grundlaget for kommunens inddateringsgrundlag for den aktuarmæssige beregning og fundet det i overensstemmelse med de udmeldte retningslinier fra Indenrigs og Sundhedsministeriet.

21 Side Lånoptagelse Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. at påse, at denne følger Indenrigs og Sundhedsministeriets regler på området. Endvidere har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kategorier af udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhørende fortolkninger. Konklusion Kommunens lånerammeberegning og lånoptagelse er i overensstemmelse med gældende regler Gældsforpligtelser Vi har undersøgt, om de forpligtelser, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret, klassificeret og eventuelt kursreguleret. Kontrollen er så vidt muligt foretaget til eksternt dokumentationsmateriale. Kommunens mellemregningskonti er ligeledes påset afstemt. I forbindelse med disse afstemninger er det stikprøvevis konstateret, at der ikke er tale om gamle poster, men at udvisende på mellemregningskonti er korrekt periodiseret og optaget i regnskabet. Det er endvidere kontrolleret, at statens andel af beboerindskud er nedskrevet i overensstemmelse med kommunens forventning til tab. Vi har påset, om forpligtelser vedrørende leasing er korrekt registreret på balancen, og om de indgår korrekt i det udarbejdede omkostningsregnskab m.v. Konklusion Kommunens gældforpligtelser er generelt optaget korrekt i balancen. For mellemregningskontiene vedrørende ældreboligerne ses der dog ikke at være foretaget registreringer i 2005 og Vi har i beretning for årsregnskab 2005 omtalt nogle forhold vedrørende ældreboliger, og i den forbindelse oplyste forvaltningen, at registrering på statuskontiene ville ske i regnskabsår Dette ses ikke at være efterlevet.

22 Side 21 Med hensyn til mellemregningskontiene for lønområdet foreligger de afstemt ultimo regnskabsåret, men på flere konti er saldoen ikke specificeret tilstrækkeligt. Vi har i efteråret 2006 været behjælpelig med afstemning af 4 mellemregningskonti (ud af i alt 81 konti) vedrørende løn. Der ses ikke efterfølgende at være taget stilling til de poster af ældre dato, som indgik i specifikationerne, idet afstemninger ultimo 2006 er udarbejdet med udgangspunkt i afstemningerne fra efteråret 2006 uden hensyntagen til evt. poster af ældre dato. Forholdet omkring ældreboliger og lønninger er medtaget som revisionsbemærkning i afsnit Egenkapital Vi har påset, at kommunen har afstemt og specificeret egenkapitalen, og vi har gennemgået væsentlige posteringer, herunder posteringer foretaget direkte på egenkapitalen, eksempelvis afskrivninger, ned og opskrivninger samt andre justeringer i balancen. Konklusion Det er vor opfattelse, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt i henhold til Budget og regnskabssystemets regler Tilsyn med decentrale bogføringssteder og afdelingskasser Efter aftale om tilvalg skal vi foretage stikprøvevis tilsyn med decentrale bogføringssteder og afdelingskasser. Vi har i 2006 foretaget uanmeldte eftersyn ved følgende decentrale bogføringssteder: w Randers Ungdomsskole w Børnehaven Viborgvej w Børnehaven Nyvang w Kristrup Skole w Randers Renseanlæg w Områdecenter Lindevænget w Randers Kollektivhus.

23 Side 22 Formålet med besøgene har været at w påse, at evt. likvide midler behandles betryggende w vurdere bilagshåndtering/bogføring w vurdere administration af decentral løn w vurdere eventuel øvrig administration af midler (beboermidler m.v.). Konklusion Børnehaven Nyvang, Børnehaven Viborgvej, Kristrup Skole, Randers Ungdomsskole og Randers Renseanlæg Det er vor vurdering, at likvide midler, bogføring, bilagsbehandling og lønindberetning generelt sker betryggende i overensstemmelse med interne regler og kasse og regnskabsregulativets bestemmelser. Vi er over for den enkelte institution og forvaltningen fremkommet med enkelte administrative anbefalinger. Områdecenter Lindevænget og Randers Kollektivhus Der blev givet administrative anbefalinger vedrørende administrationen af terapikasser og handicapbus. Der blev endvidere givet administrative anbefalinger vedrørende administration af beboermidler. Disse anbefalinger forventes afklaret af områdecentrene. Ud over disse anbefalinger blev det konstateret, at der på Områdecenter Lindevænget blev administreret bankkonti for beboere. Med henvisning til Socialministeriets vejledning om betaling, administration og opbevaring m.v. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har vi anbefalet, at denne administration ophører. Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi i forbindelse med gennemgangen af disse bankkonti ikke har fundet uregelmæssigheder. Vedrørende likvide midler blev det for Randers Kollektivhus anbefalet, at der sker oftere afregning af beholdningen til banken. Dette af hensyn til den maksimale forsikringsdækning for likvider. Der blev endvidere afgivet nogle administrative anbefalinger vedrørende den øvrige håndtering af de likvide midler. Ud over ovenstående er det vor vurdering, at områdecentrene generelt håndterer bogføring, bilagsbehandling og lønindberetning på betryggende vis i overensstemmelse med interne regler og kasse og regnskabsregulativets bestemmelser.

24 Side 23 5 Vurdering af kommunens økonomi 5.1 Indledning Vi har foretaget en overordnet analyse af den økonomiske udvikling i Vi er opmærksomme på den særlige situation, kommunerne er i, da kommunalreformen har bevirket, at Randers Kommune pr. 1. januar 2007 er sammenlagt med en række andre kommuner. I henhold til Indenrigs og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 skal Gl. Randers Kommune månedsvis orientere Sammenlægningsudvalget i Ny Randers Kommune om den økonomiske udvikling på en række punkter. Da Gl. Randers Kommune efter den 1. januar 2007 således ikke har en selvstændig økonomi, er en langsigtet økonomisk analyse selvsagt ikke relevant. I stedet fokuseres på den forventede udvikling i likviditeten sammenholdt med den faktiske udvikling. 5.2 Udvikling i likviditeten Det fremgår af budgettet for 2006, at kasseforbruget i 2006 forventes at blive 61,3 mio. kr. Herudover er der i åres løb afgivet tillægsbevillinger finansieret af kasseholdningen med 169,5 mio. kr., således at det samlede forventede kasseforbrug udgør 230,8 mio. kr. Af regnskabet fremgår, at kasseforbruget i 2006 har udgjort 13,5 mio. kr. eller et mindreforbrug i forhold til det forventede på 217,3 mio. kr. Det mindre kasseforbrug kan i hovedtræk henføres til, at der overføres uforbrugte bevillinger for 202,8 mio. kr. på det skattefinansierede område inkl. ældreboliger. Endvidere er udlægget vedrørende forsyningsvirksomhederne reduceret med 19,2 mio. kr. Opmærksomheden henledes på, at kassebeholdningen ultimo 2006 påvirkes af, at w forskudsrefusioner for 2007 ikke er tilgået de gamle kommuner w forudlønninger for januar 2007 ikke er hævet hos de gamle kommuner

25 Side Overholdelse af kassekreditreglen Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning beregnet for de sidste 365 dage ikke må være negativ. Pr. udgangen af 2006 opfylder kommunen denne bestemmelse, da den gennemsnitlige kassebeholdning er positiv med ca. 250 mio. kr.

26 Side 25 6 Revision af de sociale regnskaber områder med statsrefusion Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisionens omfang og resultater såvel generelt som mere detaljeret. 6.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale itsystemer Socialministeriet har i bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 fastsat en række krav til de dokumentations og registreringssystemer, kommunen anvender i forbindelse med administrationen af en række opgaver på Socialministeriets og øvrige ministeriers ressortområder. Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et itmiljø med en tilfredsstillende system og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner. Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller tilskuddet anvender et itsystem eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages af andre end den dataansvarlige kommune. Kommunernes Revision A/S udarbejder, jf. aftale med KMD A/S, sådanne revisorerklæringer, som dermed dækker de kommuner, hvor KMD A/Si 2006 har varetaget databehandlingen. Konklusion Kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD A/S. Vi henviser til de udarbejdede erklæringer for 2006 af 9. marts 2007, som er tilsendt kommunen.

27 Side Løbende revision Forretningsgange I løbet af året reviderer vi udvalgte forretningsgange for det sociale område. Formålet med revisionen er at vurdere, om kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende procedurer, der sikrer, at gældende lovgivning overholdes, samt at itsystemerne anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. Konklusion Det er vor vurdering, at forretningsgangene for det sociale område fungerer godt. Vore stikprøver har vist, at de interne kontroller udføres, som det er fastsat i kasse og regnskabsregulativet, og at de opfylder de retningslinier, som er udstukket af ministerierne. Det er endvidere påset, at ledelsestilsynet er udført i overensstemmelse med de internt fastsatte regler herom Sagsbehandling Vi har revideret enkeltsager i henhold til gældende bekendtgørelser. Ved revision af personsager vægtes helhedsindtrykket, og om sagsbehandlingen foregår som fastlagt i kommunens procedurer. Kommunens administration vurderes, og det kontrolleres, om procedurerne er hensigtsmæssige og betryggende, samt om sagsbehandlingen lever op til fastlagte procedurer og gældende lovgivning. Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retslige grundlag i sagerne, herunder vurdering af begrundelser i journalnotater og den bagvedliggende dokumentation for ansøgningen. Konklusion Det er vor overordnede vurdering, at der er en god sagsbehandling og administration for områderne under Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender, SKAT og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet. Sagsbehandling og administration kan dog på enkelte områder forbedres, hvorfor der henvises til revisionsbemærkning i afsnit 9 vedrørende Sygedagpenge.

28 Side Afsluttende revision Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har endvidere stikprøvevis undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrørende refusionsanmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet. Vi har ligeledes kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidligere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne, samt om acontorefusioner i videst muligt omfang svarer til de forventede udgifter. Vi har påset, at der ved skattepligtige ydelser er foretaget korrekt beregning og afregning af Askat m.v. Relevante mellemregningskonti er påset afstemt, og vi har herunder vurderet kommunens administration og forretningsgange vedrørende behandling af tilbagebetalingspligtige ydelser. Konklusion Det er generelt vor vurdering, at kommunens procedurer vedrørende regnskabsaflæggelsen fungerer tilfredsstillende, og at det forelagte regnskabsmateriale har været af en god kvalitet. Den afsluttende revision har afdækket enkelte fejl i refusionsskemaerne, og det er konstateret, at der ikke i alle tilfælde er sket berigtigelser i overensstemmelse med tilbagemeldingerne på den løbende revision 2006 og tidligere år. Det er aftalt, at disse medtages som berigtigelse i Randers Kommune Særlig gennemgang på fleksjobområdet Som opfølgning på en praksisundersøgelse fra Den Sociale Ankestyrelse indgik regeringen den 7. februar 2006 en aftale om justering af fleksjobordningen. Undersøgelsen viste, at kommunerne i en række sager ikke kunne dokumentere, at alle veje var afprøvet inden de visiterede til fleksjob. Aftalen om justering af fleksjobordningen indebærer, at der fremadrettet stilles skærpede krav til kommunernes behandling af disse sager, herunder at manglende opfyldelse af disse krav kan medføre økonomiske konsekvenser for kommunerne, da retten til refusion kan mistes i 3 år. Disse ændringer trådte i kraft 1. juli 2006.

29 Side 28 Aftale om justering af fleksjobordningen betyder, at der stilles skærpede krav til kommunerne i forbindelse med nye bevillinger og revurderinger af sager, hvor der udbetales ledighedsydelse. De skærpede krav er, at kommunerne skal sikre, at beslutnings og revurderingsgrundlag i henholdsvis sager, hvor der bevilges fleksjob eller revurderes ved udbetaling af ledighedsydelse, er tilstrækkeligt dokumenteret og beskrevet i sagens ressourceprofil. Ressourceprofilen skal udarbejdes efter reglerne vedrørende udvikling, beskrivelse og vurdering af arbejdsevnen (arbejdsevnemetoden). Kravene til kommunerne fremgår af LAB 70a samt AKL 74 c. Såfremt grundlaget ikke er tilstrækkelig dokumenteret, kan kommunen miste retten til refusionen i en periode på 36 måneder. Perioden beregnes fra det tidspunkt, hvor visitationen eller revurderingen er foretaget eller skulle være foretaget. Samtidig med indførelse af de skærpede regler for kommunernes sagsadministration på fleksjobområdet pålagde Folketinget i Ændringsloven, at den kommunale revision skal have særlig fokus på området i en periode på 5 år efter reglernes vedtagelse d.v.s. fra 1. juli 2006 til og med Revisionen skal hvert år gennemgå halvdelen af kommunens nye bevillinger samt halvdelen af alle de sager, hvor der skal foretages revurdering. Konklusion Nytilkendelser fleksjob Der har været 21 nytilkendelser af fleksjob i perioden 1. juli til 31. december Der er derfor foretaget revision af i alt 10 sager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler. Revurderinger Der er 12 sager vedrørende ledighedsydelse som skal revurderes i perioden 1. juli til 31. december Der er derfor foretaget revision af 6 sager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler.

30 Side 29 7 Særlige opgaver og analyser Efter aftale med kommunen har vi i årets løb udført følgende arbejder: w Gennemgang af administrationen af taxaregninger w Assistance til afstemning af diverse mellemregningskonti vedrørende løn.

31 Side 30 8 Afgivne revisionsberetninger vedrørende Revisionsberetninger afgivet til Randers Byråd Ud over nærværende beretning om revisionen af årsregnskabet er der afgivet følgende delberetninger: Beretning om Nr. Dato Plejecentret Solbakken august 2007 Kulturhistorisk Museum august 2007 Randersegnens Biblioteker maj 2007 Tøjhushavens Børnehus maj 2007 Klub april 2007 KFUM s Ungdomsklub maj 2007 KFUM s Juniorklub maj 2007 KFUM s Fritidsgård maj 2007 KFUM s Busbørnehave maj 2007 KFUM s Fritidshjem maj 2007 Kristrup Børnehave maj 2007 KFUM s Børnehaveafdeling maj 2007 Kristrup Vuggestue maj 2007 Tirsdalens Børnehave maj 2007 Børnehaven Mariendal maj 2007 Børnehaven Himmelblå maj 2007 Børnehaven Platangården maj 2007 Platangårdens Vuggestue maj 2007 Vorup Fritidshjem maj 2007

32 Side 31 Vorup Ungdomsklub maj 2007 Vorup Juniorklub maj 2007 Pinsekirkens Børnehus maj 2007 Randers Børneasyl maj 2007 Børnehaven Bredstrupsgade maj 2007 Helsted Børnehave maj 2007 Fritidshjemmet Glentevej maj 2007 Børnehaven Glentevej maj 2007 Juniorklubben Glentevej maj 2007 Tjærbyvejens Børnehave maj 2007 Tjærbyvejens Vuggestue maj 2007 KFUK s Børnehave maj 2007 Lions Vuggestue maj 2007 Lions Børnehave maj 2007 Lille Skole For Voksne maj 2007 Børnehaven Rasmus Hougårdsvej maj 2007 Randers Erhvervs og Udviklingsråd maj 2007 Randers Ulandsværksted 9 1. maj 2007 GAIA Museum for udviklingshæmmedes kunst april Øvrige redegørelser afgivet til Randers Kommune w Redegørelse og regnskab vedrørende udgifter i forbindelse med ombygning af plejehjemmet Borupvænget til almene plejeboliger og servicefaciliteter, 8. september 2006.

33 Side 32 9 Revisionens bemærkninger Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger: 9.1 Sagsrevision af sociale ydelser Den udførte sagsrevision har generelt vist, at sagsbehandlingen er af god kvalitet og på mange områder er der ikke konstateret væsentlige fejl eller mangler i den udtagne stikprøve. På enkelte områder er sagsbehandlingen dog ikke i alle tilfælde sket fuldt ud i henhold til lovgivningen. Specielt på nedenstående område forekommer væsentlige fejl og mangler, der har udbetalingsmæssig og/eller refusionsmæssig betydning: Dagpenge ved sygdom og fødsel Ved gennemgangen har vi konstateret væsentlige fejl og mangler, der har udbetalingsmæssig og/eller refusionsmæssig betydning. De konstaterede forhold vedrører: w For sen visitation da første opfølgning er foretaget for sent w For sen opfølgning. Vi har påset, at der er foretaget korrekt refusionmæssig berigtigelse i år 2007 af ovennævnte forhold.

34 Side Status Det bemærkes, at der ikke er foretaget registreringer på statuskonti vedrørende ældreboliger. Endelig skal det oplyses, at der på flere af afstemningerne på lønområdet ikke er taget stilling til poster af ældre dato. Forholdene er omtalt under konklusionen under afsnit Gældsforpligtigelser. Vi vil efterfølgende påse, at de fornødne berigtigelser/afstemninger foretages. Randers, den 15. august 2007 Kommunernes Revision A/S Niels J. Buhl / Mogens Silkjær

35 Side 34 RANDERS KOMMUNE Bilag til beretning nr. 332 Afsluttende beretning for regnskabsåret

36 Side 35 Bilag 1 Oversigt over revisionspåtegnede regnskaber og opgørelser for 2006 Vi har revideret og påtegnet følgende specialregnskaber, opgørelser og indberetninger: Påtegningsdato Opgørelse over refusion af tjenestemandspensionsudgifter 1. halvår 2006 Perron 4 1. april 2005 til 31. marts 2006 Nordbyprojektet 2005 På vej mod best practice 1. januar 2006 til 30. juni 2006 Kørsel med handicappede til kurser under AOF 2005 Projektregnskab Den mobile udslusning, 1. september 2005 til 31. august 2006 Ændring af 4 badeværelser, Områdecenter Østbyen 1. juni 2005 til 31. maj 2006 Projektregnskab Epilelines 1. januar til 31. august 2006 slutregnskab Nedsættelse af amtskommunal grundskyld på produktionsjord kompensationsbeløb for 2006 Feriepengeerklæring 2006 Opgørelse over refusion af tjenestemandspensionsudgifter 2. halvår 2006 Civilforsvarsopgørelse 2006 Opgørelse over udgifter til børneteater 2006 Opgørelse over amtskommunale ejendomsskatter 2006 Projekt Bedre indsats særligt over for børn af forældre med misbrug eller psykisk sygdom 2006 Projet Ressourcepædagoger 2006 Kommunepuljen Frem juli august august september september oktober oktober oktober december december december januar marts marts marts marts marts 2007

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr Revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr Revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 158 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt.........................................................

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk Fælledvej 1 Aktieselskab 5000 Odense C CVR-nr. 29 79 40 30 ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 103-143) Afsluttende revision for året 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

FARUM KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 6. Revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006

FARUM KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 6. Revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 FARUM KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 6 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 207.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt.........................................................

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

VÆRLØSE KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 5. Revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006

VÆRLØSE KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 5. Revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 VÆRLØSE KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 189.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt.........................................................

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009 Fælledvej 1 5000 Odense C. Tlf.: 3312 6545 E-mail: kr@bdo.dk ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 186 231) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C FYNBUS Beretning nr. 9 (side 134-145) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Beretning vedrørende revisionen af Viborg Amts årsregnskab for 2006. til Regionsrådets møde den 14.

Bilag. Region Midtjylland. Beretning vedrørende revisionen af Viborg Amts årsregnskab for 2006. til Regionsrådets møde den 14. Region Midtjylland Beretning vedrørende revisionen af Viborg Amts årsregnskab for 2006 Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 7 VIBORG AMT (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 3 33 CVR-nr. 29 79 4 3 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4 Roskilde SOLRØD KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 164-199) Afsluttende beretning for regnskabsåret 21

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 33-83) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune for Den sagkyndige revision skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jr. 42 i lov om kommunernes

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 12 (side 162 189) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 9 (side 139-187) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-10) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ Den sagkyndige revision Frederikssund Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Frederikssund

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

ODDER KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende revision for regnskabsår 2007

ODDER KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende revision for regnskabsår 2007 Tomsagervej 3 8230 Aabyhøj Tlf.: 8746 5500, Fax: 8746 5501 E-mail: aarhus@kr.dk ODDER KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende revision for regnskabsår 2007

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Beretning vedrørende revisionen af Ringkjøbing Amts årsregnskab for 2006. til Regionsrådets møde den 14.

Bilag. Region Midtjylland. Beretning vedrørende revisionen af Ringkjøbing Amts årsregnskab for 2006. til Regionsrådets møde den 14. Region Midtjylland Beretning vedrørende revisionen af Ringkjøbing Amts årsregnskab for 2006 Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 9 RINGKJØBING AMT (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006)

Læs mere

Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder henhørende under regionsrådet, jf. lovens 28 stk. 2.

Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder henhørende under regionsrådet, jf. lovens 28 stk. 2. Kontraktbilag 6 Region Syddanmark Revisionsregulativ for Region Syddanmark Indhold 1 Generelt 2 Opgavedeling mellem ledelse og revisor 3 Grundlaget for revisionsopgaven 4 Revisionens tilrettelæggelse og

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING AF 11. JANUAR 2017

REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING AF 11. JANUAR 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere