FDFs hovedbestyrelse side 1/ 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDFs hovedbestyrelse side 1/ 9"

Transkript

1 FDFs hovedbestyrelse side 1/ 9 Møde for: FDFs hovedbestyrelse Møde nr. HB #2, 2015 Vært: Referent: Andagt: Deltagere: Troels-Henrik B. Krag Morten Frouvne Vincentz Anne Katrine Sylvest HOVEDBESTYRELSEN Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), Lars Pedersen (lp), Christian Skovsgaard Bjerre (csb), Amalie Kyndesen (ak), Marianne Thisgaard (mt), Anne Katrine Sylvest (aks), Kim Koch Rasmussen (kkr), Ejner Bank Andreasen (eba) LEDERGRUPPEN Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Peter Jeppesen (pj), Bitten Schjødt Kjær (bsk), Morten Krogsgaard (mk) (fredag) STABEN Heidi bak Nielsen (hbn), Troels Henrik B. Krag (th), Mette la Cour (mlc), Simon Fauerskov (sfa), Nanna F Kjølholt (nfk), Anders Flensburg Trankjær (aft), Brian Karstensen (bk). AFBUD Per Albert Bergmann (pb), Mødedato: Marts 2015 Mødetid: Fredag til lørdag Sted: Beskrivelse: Program: Hardsyssel Efterskole, Vejrum, 7600 Struer Dagsorden er tilgængelig på Leder.FDF.dk ugen op til mødet. Bilag til HB medlemmer tilstræbes lagt op i HB-gruppen ugen før. Der er åbent temadrøftelse lørdag kl samt Der er afsat 7 timers HB mødetid. På mødet deltager hhv., skoler og landsdelsledelser, se særskilt program herfor. Fredag HB møde, velkomst v/jkk (2,5) Natmad sammen med landsdelsledelse, evt. ankomne skolefolk. Lørdag morgenbuffet HB møde (1) Fællesmøde HB, skoler og landsdele, andagt v/amalie, HB Frokost Fællesmøde, fortsat Møde mellem HB og skoler Kaffe to-go HB møde (1,5) Møde mellem HB og landsdele Middagsmad HB møde (2) slut

2 FDFs hovedbestyrelse side 2/ 9 Dagsorden, HB-MØDE, marts 2015 Vejledning Tid/min. Punkt/ansvar 1. Protokol Fredag Referat fra sidste HB-møde O 5 MFV Referat fra seneste HB møde vedlagt som bilag. Behandles ikke. Iab. 1.2 Fastsættelse af dagsorden 10 MS Eventuel optagelse af ekstra punkter. I tillæg hertil ligger et program for mødet med hhv. skoler og landsdele og fællesmøder. Kort koordination og forventningsafstemning på de fælles møder i løbet af lørdagen. Tilføjet pkt Nord, orientering HBs facebookside vendes lige under punktet eventuelt. 1.3 Årshjul O 5 MFV HBs årshjul fremstilles i en opdateret version til orientering. AK / AMK bytter andagt. MT / LP bytter andagt. 1.4 Siden sidst O 10 MS Generalen har indledningsvist op til 10 minutter til et eller flere orienterende nedslag på de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden sidste HB møde. Kort refleksion fra MS vedr. spejdenes køb af middelgrundsfortet / ungdomsøen i Kbh. - og en kort indadrettet refleksion vedr. skriftligheden og vores omfang heraf i FDF. 2. HB-dagsorden Fredag FDFs ambition D 20 MS HB skal behandle et udkast til igangsætning af kommunikationen af FDFs vedtagne ambition. Ambitionen behandles som et åbent temapunkt lørdag for interesserede. HB behandler endvidere punktet lørdag eftermiddag i tidsrummet Det indstilles til at HB godkender planen for den umiddelbare kommunikation af ambitionen samt nedsættelsen af arbejdsgruppen til det videre arbejde med det grafiske- og sproglige udtryk. MS/JKK motiverede. - Der indgik en replik på at fremsendelse inden sæsonstart skal være i god tid, gerne varslet så kredse kan nå at tænke det ind i deres sæsonstartsplaner. - Send gerne noget til brug på ledermøderne/noget lederne kan få.

3 FDFs hovedbestyrelse side 3/ 9 - Overvej at skelne tydeligt med hvad der sendes gratis og hvad kredsene skal købe holdt op imod effekten/vigtigheden i at få det ud. HB godkendte planen. Fra HB indgår JKK, EBA, KKR og IKN i arbejdsgruppen. MS er tovholder i processen. 2.2 Midtvejsdebatten 2015 B 20 MS En arbejdsgruppe under HB har udarbejdet et udkast til program for midtvejdsdebatten samt et udkast til et budget. Begge dele ønskes behandlet, budgettet skal vedtages. Det indstilles at HB godkender rammerne for programmet samt økonomien i midtvejsdebatten. Der udover er der mulighed for at komme med ideer til Workshops. Arbejdsgruppen fik sparring på indholdet og retter det til. Der er fortsat mulighed for at byde ind på workshop elementer og emner. Der efterspørges mulighed for oprettelse af en børnegruppe ifm MD2015. HB godkendte midtvejsdebattens rammer jf bilaget og heruder budgettallene / økonomien. Arbejdsgruppen udsender mail inden næste møde. 2.3 Medlemstal Der fremstilles et bilag med de aktuelle medlemstal efter at langt de fleste kredse har foretaget indberetning. Der pågår opfølgning på kredse er forsat ikke trods rykkere har foretaget indberetning. Bilaget indeholder endvidere en procesplan for den videre behandling i staben og i HB. D 30 MFV Det indstilles at HB tager medlemstallet til efterretning samt godkender nedenstående plan for opfølgning på medlemstallene gennem Der ønskes input fra HB på hvilke organisatoriske data eller andre data vi ønsker at analysere nærmere på. Både hvad vi vil vide og hvorfor vil vide det. HB godkender også kommunikationsplanen for årets medlemsstatistik. Proces: - HB vilser en mere grundig bred temadrøftelse velkommen. - Tal og statistik skaber grundlag for en god debat også blandt vores frivillige (LD, kredse mv.) Ønsker til opfølgning/analyse: - Hvor ser vi tilbagegangen, aldersgrupper / klasser? - Er der flere kredse, der foretager oprydning? - ønsket at se på så mange mønstre og tendenser og gerne over flere års historik, indsæt nogle dimensioner, små/store, geografi, uddannelse. Jo mere des bedre. - KPI holdt op imod forbundets fokusområder og indsatsområder fra fx kredsen-i-centrum-året. - Spm: Kan vi bagudrettet analysere på udviklingsmålenes parametre. Svar: Det er nok tvivlsomt at det vil lykkes og skabe effekt. - Vi bør lave en krydsanalyse med nogle kvalitative parametre som vi spørger kredsene om. - Kan vi udvikle gode redskaber og værdifuld videndeling som staben kan tage med ud? - Hvilke medlemmer er potentielt ved at forlade FDF kan vi finde ud af det? HB modtog orienteringen og leverede input til ønskede analyser og tendenser og krydstabs. Kommunikationen er relativt fladt og neutral på nuværende tidspunkt. Ansvaret for medlemstilbagegangen er fælles anliggende. Der gennemføres inden sommerferien en kvalitativ undersøgelse som holdes op mod indberetningstallene.

4 FDFs hovedbestyrelse side 4/ Hjemmeside O 15 MFV HB modtager en status på hvor arbejdet med FDFs nye hjemmeside er i processen. Der kan stilles spørgsmål ift. både til- og fravalg af funktionalitet ift. nuværende setup samt konsekvenserne heraf. Det indstilles at HB tager orienteringen til efterretning. BK præsenterede siden og de overvejelser til ligger i til og fravalg. HB havde forståelsesspørgsmål og kommentarer til de nuværende til- og fravalg. IKN, AMK og PB er fortsat HBs deltagere i processen. Der blev udtrykt ros til arbejdet og det der er nået på tiden indtil nu. HB havde en drøftelse af online debatten i FDF i fremtiden. Arbejdsgrupperne (teknik og indhold) lægger op til at debatfora lægges udenfor hjemmesiden på sociale tjenester fx facebook. HB udvider dog ønsket til hjemmesiden: at debat udenfor sitet vises på selve sitet, fx i noget indlejring/iframet. HB modtog orienteringen med ovenstående kommentarer. Konsekvenserne for de tekniske til- og fravalg herunder økonomi redegøres der for på næste HB møde. 2.5 U-Mål: FDF i samarbejde B 30 BSK Efter HB vedtog strategien på Jan15 har staben udarbejdes en handlingsplan for de enkelte delmål under udviklingsmålet. Jf. FDFs strategikoncept skal HB vedtage handlingsplanen. Der fremsættes et bilag opsat i den skabelon for handlingsplaner der blev fremvist jan15. Punktet behandles af HB fredag aften og indgår også som et åbent orienteringspunkt på det fælles møde lørdag kl Vedr. selve strategien: Skolen - Der blev peget på at DGI er meget fremme i skoene ift åben skole og skolereformen og at FDF skal steppe op hvis vi skal med. Nogle svar herpå var at også skolen er søgende/famlende på åbenskole dimensionen, samt at FDF i vores egen skala har hjemmeside og kontaktdata/konsulenthjælpe på trapperne. Vi er med. Kirken ad. Delmål2, udsatte børn og unge. - Det afsnit kræver evt. en skærpelse. Hvem er mulige samarbejdspartnere (er de fx kirkelige) og hvad lægger vi i at støtte kredse. - HB havde en drøftelse af bredden i målsætningen at nå udsatte børn og unge, og gerne brede det endnu mere ud end fx kun at skele til den kirkelige verden. Kommunen Spm: DUFs konsulenttjeneste opererer de også på lokalt niveau? Svar: Ja. Processen herfra blev forklaret af BSK. HB vedtog strategien for FDF i samarbejde.

5 FDFs hovedbestyrelse side 5/ 9 Handlingsplanen - Generelt er handlingsplanen tænkt dynamisk således at vi kan opskalere, nedskalere, fjerne en handling eller fx ændre retning/fokus på en handling. - Der efterspørges en øget tænkning på nyt og innovativt - mere blå ocean fremfor forhold vi har gjort rykket på før. - Der spørges til om baseline analysen skal fremstå tydeligere, så vi har en god fortælling til LM2016. Dette vurderes. Kirken - Eventuelle strategiske partnerskaber bør godkendes af HB. Skolen - Udvælgelse af fokus på leg må ikke være en showstopper hvis en kreds vil arbejde med andet fx friluftsliv. Kommunen - Tilføj folkeoplysningsudvalg der hvor vi også fokuserer på de lokale samråd. - Måske er samrådshandlingen for ambitiøs og for virkelighedsfjern? - Overvej om vi kan være mere ambitiøse og aktiverende ift kredsbestyrelsen end blot nyhedsbreve. - Vær obs på at vi ikke udfører DUFs eller Landssamrådets arbejde. - Husk at medtænke FDFs repræsentant i DUFs styrelse hvor det giver mening. HB godkendte herefter handlingsplanen med ovenstående bemærkninger. Opfølgning herpå indføres i årshjulet. 2.6 FDFs repræsentationer O 10 MS Mundtlig status fra generalsekretæren på hvor langt vi er med opfordringen til FDFs repræsentationer for perioden Der henvises evt. til FDFs hjemmeside => Organisation => Repræsentationer. Det konstateres at vi ikke fælles på skoler og i FDF er skarpe på valgperioder og valgbarhed/mandat mv. Det skabes der nu klarhed over. MS fik sparring på en række navne. Lørdag Opgaver til LM2016 B 30 MS Der er udarbejdet en opgaveliste med formelle og uformelle opgaver som HB er kommet hjem med fra LM2014. De er opsat i en oversigt med handlinger, organisering, ansvar, tidsplan mv. HB skal i første omgang forholde sig til om opgaverne (især de uformelle dem et HB-medlem gav lovning på talerstolen) er korrekt medtaget. Derudover ønskes sparring og kommentarer på enkelte elementer mv. Der ønskes også tilkendegivelse hvis nogen HB medlemmer ønsker at komme tættere på nogle af opgaveprocesserne. HB udsatte grundet fejl i bilag at behandle oversigten.

6 FDFs hovedbestyrelse side 6/ DUF D 20 MFV Jonas Maibom FDFs repræsentant i DUFs styrelse inviteres med til en kort drøftelse omkring den igangsatte proces med revision af drifts-tilskudsmodellen. FDF er med i arbejdsgruppen repræsenteret ved MFV. HB orienteres indledningsvist herom og får lejlighed til at stille spørgsmål. Jonas Maibom gav orientering. Tipsmidlerne er under revision. Ekstern finansiering af tipspuljen menes nu at være politisk handlet på plads. Internt er nedsat en arbejdsgruppe, hvor samrådet er direkte repræsenteret ved Morten Frouvne, FDF og Charlotte Bach, DDS. HB udtrykte ros til Jonas arbejde i DUF. Ledelsen giver en orientering om situationen i samrådet og historikken på maj-mødet På augustmødet tages en større drøftelse ind om tipsrevisionen hvor Jonas Maibom inviteres igen. Lørdag Udvalg B 15 LG Der fremstilles en række udvalgskommisorier og/eller navne-emner ifm. nedsættelse af og igangsætning af udvalgsarbejde i FDF Kommissorium for ejendomsudvalget (tidligere byggetips) Indstilling: I forhold til det eksisterende kommissorium for udvalget er der en række ændringer i det nye kommissorium. 1. Navnet foreslås ændret til Ejendomsudvalget. 2. Udvalget yder rådgivning til landsforbundet i forbindelse med kredslukninger der involverer ejendomme. 3. Udvalget yder rådgivning til landsforbundet i forhold til driften af landsforbundets egne ejendomme. 4. Udvalget afgør selv ansøgningen til Julsøfonden. Kun ansøgninger der er særligt komplekse eller kræver en principiel beslutning afgøres af HB. HB godkendte dette kommissorium. HB godkendte endvidere et delegeret ansvar. Ejendomsudvalget tildeles kompetence til at træffe beslutninger om bevillinger, så længe det ligger indenfor fondens reglr og HBs principper. Kun i tilfælde hvor der skal dispenseres fra reglerne skal ansøgninger forbi hovedbestyrelsens bord Kommissorium for uddannelsesudvalget Der tilføjes landsdelsledelsernes uddannelse som punkt 3.5 HB godkendte kommissorium med ovenstående tilføjelse Kommissorium for fællesudvalget f. skoler og FDF

7 FDFs hovedbestyrelse side 7/ 9 HB godkendte dette uden rettelser U-Mål: Relationer og fællesskaber D 60 BSK En HB arbejdsgruppe bestående af Marianne, Iben og Amalie (+ Katrine, Bitten og Morten S) har siden sidste HB møde mødtes og udarbejdet et udkast til en strategi for udviklingsmålet vedr. relationer og fællesskaber. HB skal drøfte og behandle dette mhp at arbejdsgruppen kan viderebehandle strategien frem mod vedtagelsen på HB maj15. MT motiverede punktet. Og gennemførte en drøftelse af den oplistede nu-situation. Herefter igangsatte MT gruppearbejdet med at prioritere i delmål og overflytte evetuelle delmål til handlingstiltag. Vedr. kommunikation HB efterspørger at der gøres noget særligt ifm. kommunikationen? Strategien og handlingsplanen fortjener fuld kommunikation. Både den fulde tekst og det fulde dokument, men også noget mere indbydende / involverende. Der efterspørges noget mere event/kampagne orienteret. Arbejdsgruppen modtog indput fra gruppearbejder og kommer tilbage til næste HB møde med forslag til godkendelse. Lørdag Forretningsorden D 20 MS HB vedtog sidst en forretningsorden og udsatte behandlingen af to underliggende retningslinier. Disse to fremstilles til HBs drøftelse og vedtagelse Retningslinier for økonomi i FDF Godkendt. Retningslinerne gennemgåes mere detaljerete maj15 ifm. øknomigennemgang Retningslinier for ledelse i FDF HB ønsker at drøfte princip om åremålsansættelse for ansatte i staben samt stabens lønforhandlingsprincipper, som i dag sker med FU, hvor øvrige ansatte forhandler med nærmeste leder. Det blev understreget at opblødningen på at HB kan indgå i ansættelsesudvalg af stabsansatte blot er en tilpasnign til den praksis hvor HB ikke i dag deltager (fx specialkonsulenter) Retningslinier blev godkendt. Åremålsdrøftelse og stabens lønforhandlingsprincipper tilføjes årshjulet.

8 FDFs hovedbestyrelse side 8/ Naturvejlederprojekt Sletten O 15 PJ Der fremstilles et bilag til HB til orientering. FDF har modtaget midler fra friluftsrådet til FDFs naturvejleder b.la. omfattende en analyse af et fremtidigt friluftsbyggeprojekt på Sletten. Der gives en statur herpå. Det indstilles til at HB tager orienteringen til efterretning. Herunder særligt orienteringen vedr. planen for Ønske om at der medtænkes inddragelse af frivillige i processen. HB tog orienteringen til efterretning FDFs medlemssystem Carla O 15 MFV Der gives en status på FDFs medlemssystem Carla samt de overvejelser der er gjort ift. tilpasning til fremtidens behov og forventninger ift. medlemsadministration. Det indstilles at HB tager orienteringen til efterretning. Punktet blev udsat til maj Økonomifølgegruppe O 10 AFW Der gives en mundtlig status på arbejdet med igangsætning af HBs økonomifølgegruppe jf. vedtagelse jan15. Arbejdsgruppen forventer at mødes første gang i perioden frem mod maj15. Iab Økonomi K opfølgning O 10 MFV HB får jf. årshulet fremstillet en 4K opfølgning på Afslutning af årsregnskabet pågår, hvilket kan påvirke det fremstillede 4K resultat. Selve regnskabsbehandlingen finder sted maj15. AFW/MFV gav en kort indføring i 4K opfølgningen og det forventede 2014-årsresultat. HB modtog orienteringen Julsøfonden B 5 PJ Der fremstilles en række indstillinger fra byggetipsudvalget til HBs behandling på fremsendte ansøgninger til Julsøfonden. Det indstilles - at HB dispenserer fra de fastlagte regler og at kredsen der ansøger ydes lån som ansøgt. - at HB godkender den anden ansøgning. HB godkendte begge indstillinger HCT fonden HB modtager som fondsbestyrelse 2 gange årligt en række ansøgninger fra FDFere, som er på ophold på Silkeborg Højskole. Der ydes tilskud hertil såfremt dette godkendes. B 5 MFV

9 FDFs hovedbestyrelse side 9/ 9 HB bedes tage stilling til om ansøgningerne kan godkendes. HB godkendte tildeling på 10% af egenbetalingen. 3 Faste punkter 3.1 Ledelsesrapport O 10 MS Generalsekretæren fremstiller en ledelsesrapport til HB til orientering. Der var forskellige nedslag i ledelsesrapporten. 3.2 FU referat Fremstilling af seneste FU referat. O 5 MFV Iab. 3.3 Næste møde Opsamling på dette HB møde med nedslag på emner i bilag årshjulet mhp næste HB møde. D 5 MFV På maj15 skal HB levere input til JKKs MUS med generalsekretæren, påføres årshjulet. Ellers iab. 3.4 Eventuelt D 5 HBs facebookgruppe Frem mod evaluering af HBs FB gruppe maj15 ændres let i princippet om opdatering. Ale HB medlemmer opfodres til at levre indlæg og status opdateringer.

Kære Landsmødedeltager

Kære Landsmødedeltager dagsorden Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen af at udsende dagsorden til FDFs landsmøde, der finder sted på Hotel Nyborg Strand fra den 14.-16. november 2014. I denne fil finder du dagsorden

Læs mere

Landsmøde 2012. Dagsorden

Landsmøde 2012. Dagsorden Landsmøde 2012 Dagsorden Landsmøde2012 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen af at udsende dagsorden til FDFs Landsmøde, der finder sted på Hotel Nyborg Strand fra den 9.-11. november 2012.

Læs mere

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 2012 9. 11. november 2012 på Hotel Nyborg Strand

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 2012 9. 11. november 2012 på Hotel Nyborg Strand Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 2012 9. 11. november 2012 på Hotel Nyborg Strand Om referatet Referatet er et beslutningsreferat. Referatet afspejler ikke nødvendigvis den rækkefølge,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Ulrik Grønbjerg Andersen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Landsmøde 2012. Vedtægter

Landsmøde 2012. Vedtægter Landsmøde 2012 Vedtægter Landsmøde 2012 Nyt forslag til vedtægter Hovedbestyrelsen har nu fremlagt et revideret forslag til nye vedtægter, der skal drøftes på landsmødet til november. Dokumentet har ændret

Læs mere