Bilag. Region Midtjylland. Beretning vedrørende revisionen af Ringkjøbing Amts årsregnskab for til Regionsrådets møde den 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Beretning vedrørende revisionen af Ringkjøbing Amts årsregnskab for 2006. til Regionsrådets møde den 14."

Transkript

1 Region Midtjylland Beretning vedrørende revisionen af Ringkjøbing Amts årsregnskab for 2006 Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 9

2 RINGKJØBING AMT (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 11 Beretning nr. Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret

3 Side 1 1 Generelt 2 Redegørelse for den udførte revision 2.1 Revisionsstrategi, revisionsplan og forvaltningsrevision 2.2 Den løbende revision 2.3 Den afsluttende revision 2.4 Rapportering og revisionsbemærkninger 3 Årsregnskabet 3.1 Amtets årsregnskab for Ledelsens regnskabserklæring 3.3 Revisionspåtegning 4 Revision af årsregnskabet 4.1 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger 4.2 Budget- og bevillingskontrol 4.3 Lønninger og vederlag 4.4 Den amtskommunale momsudligningsordning 4.5 Sygesikring 4.6 Sociale udgifter med statsrefusion 4.7 Indtægter - skatter og generelle tilskud 4.8 Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner 4.9 Anlægsvirksomhed i øvrigt 4.10 Balancen 5 Vurdering af amtets økonomi 5.1 Indledning 5.2 Det finansielle resultat 5.3 Overholdelse af kassekreditreglen 6 Meraktivitetspulje på sygehusområdet 7 Afgivne revisionsberetninger vedrørende Revisionsberetninger afgivet til Ringkjøbing Amtsråd/ Regionsrådet i Region Midtjylland 8 Revisionens bemærkninger 8.1 Regnskabsaflæggelsen for Statuskonti, herunder forbehold i revisionspåtegningen Side 3 Side 5 Side 5 Side 6 Side 7 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 9 Side 11 Side 12 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 15 Side 16 Side 16 Side 18 Side 18 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 21 Side 22 Side 22 Side 22

4 Side Materielle anlægsaktiver 8.4 Uafklarede forhold Bilag 1 Oversigt over revisionspåtegnede regnskaber og opgørelser for 2006 Bilag 2 Områder med særlige rapporteringskrav Bilag 3 Lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet Bilag 4 Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet Side 23 Side 25 Side 26 Side 29 Side 30 Side 34

5 Side 3 Til Regionsrådet i Region Midtjylland Kommunernes Revision A/S (KR) har den 26. september 2007 afsluttet revisionen af Ringkjøbing Amts regnskab for året Ringkjøbing Amt er i kraft af kommunalreformen ophørt pr. 31. december 2006 og regnskabet for 2006 er således det sidste for amtet. I henhold til 71 i Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne har Regionsrådet ansvaret for at afgive regnskabet for Ringkjøbing Amt til revision samt for efterfølgende af træffe afgørelse om eventuelt fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabets godkendelse. Om den afsluttede revision afgives følgende beretning: 1 Generelt Revisionen er udført efter bestemmelserne i amtets revisionsregulativ og er tilrettelagt under hensyntagen til reglerne i regulativet for amtets kasse- og regnskabsvæsen. Det har været den amtskommunale ledelses ansvar at sikre, at mål, strategier og handlingsplaner for amtet forelå samt at der blev foretaget resultatopfølgning. Ledelsen har haft ansvaret for at aflægge regnskab for anvendelsen af midlerne. Ved forvaltningen har amtets ledelse været forpligtet til at sikre, at der blev taget skyldige økonomiske hensyn. Det har været ledelsens ansvar at opbygge hensigtsmæssige administrative systemer og interne kontroller, der bl.a. har skullet sikre en ordentlig styring af økonomien samt at love og andre regler blev overholdt. Ledelsen tilrettelagde amtets registreringssystemer, interne kontrolsystemer og procedurerne ved regnskabsaflæggelsen med henblik på at give et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af regnskabet. Det indebærer, at der skulle tilrettelægges en forvaltning, der omfattede de nødvendige økonomistyrings- og regnskabssystemer, herunder interne kontroller, så der kunne aflægges et pålideligt regnskab, der dokumenterer, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, og at de tilsigtede resultater er opnået inden for de udstukne rammer.

6 Side 4 Det er revisors ansvar at planlægge og udføre revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik samt danske revisionsstandarder og herunder gennemgå og vurdere, om ledelsen har opfyldt sine forpligtelser til at sikre, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved udførelse af amtsrådets beslutninger. Formålet med den afsluttende revision af Ringkjøbing Amts regnskab er at efterprøve, om w årsregnskabet er korrekt opstillet på grundlag af bogføringen w årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og forskrifter samt amtsrådets beslutninger w amtsrådets afgørelse om revisionens bemærkninger til tidligere års regnskaber foreligger, og at afgørelsen ikke giver anledning til yderligere bemærkninger w årsregnskabet giver et retvisende billede af amtets samlede finansielle stilling og den økonomiske forvaltning.

7 Side 5 2 Redegørelse for den udførte revision 2.1 Revisionsstrategi, revisionsplan og forvaltningsrevision Revisionsstrategi KR s revisionsstrategi tager udgangspunkt i almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper for revision af amtskommunale regnskaber. Revisionen sker i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og under iagttagelse af gældende lovgivning samt amtets revisionsregulativ. Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor. Der foretages ikke detailgennemgang af alle områder, idet der lægges vægt på væsentlige og risikofyldte elementer. Revisionen er gennemført ved kontrol af udvalgte forretningsgange og interne kontroller, herunder en stikprøvevis gennemgang af bilag og bogføring. Revisionsplan Revisionsstrategien udmønter sig i en konkret revisionsplan, der er udarbejdet på baggrund af amtets budget og KR s generelle kendskab til amtet. I vurderingen af de revisionsmæssige risici tager vi udgangspunkt i kvaliteten af den interne kontrol og amtets ledelsestilsyn. Desuden sætter vi fokus på de områder, amtet prioriterer højt. I revisionsplanen er revisionshandlingerne på lovmæssige og væsentlige områder indarbejdet. Lovpligtig forvaltningsrevision Som anført i bemærkningerne til 42 i Styrelsesloven omfatter den lovpligtige revision både finansiel revision og løbende forvaltningsrevision. Den løbende forvaltningsrevision udføres som en integreret del af den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder. Udgangspunktet herfor er bl.a. analyser og vurderinger, som understøtter den almindelige revision af regnskabet. Med baggrund i disse revisionshandlinger har vi vurderet, hvorvidt amtets ressourcer anvendes økonomisk hensigtsmæssigt i forhold til de fastsatte målsætninger.

8 Side Den løbende revision Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den amtskommunale forvaltning. Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, og dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i amtet. Forretningsgange Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen af det enkelte område. Der er således fokuseret på amtets målsætninger og strategier for området, samt hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn, er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. Vi har stikprøvevis efterprøvet forretningsgangene ved at følge sagsbehandlingen af et antal af amtets dispositioner eksempelvis udbetaling af lønninger. Kasseeftersyn Vi har i årets løb foretaget uanmeldt kasseeftersyn af likvide beholdninger ved amtets hovedkasse og andre væsentlige kasser. Formålet er at konstatere, hvorvidt amtets likvide aktiver er i overensstemmelse med de respektive pengeinstitutters oplysninger. Mål og bevillinger Vi har undersøgt, om foretagne dispositioner er i overensstemmelse med fastlagte mål, bevillinger, amtsrådets og udvalgenes øvrige beslutninger samt love og andre forskrifter, herunder bestemmelserne i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner". Om den løbende revision henvises til revisionsberetning nr. 9 af 12. marts 2007.

9 Side Den afsluttende revision Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl, dvs. at regnskaberne er korrekte og giver et retvisende billede af amtets samlede økonomiske resultat og stilling. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision. Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser. I det omfang vores vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et område, har vi vurderet, om ressourcer m.v. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. 2.4 Rapportering og revisionsbemærkninger Revisionsbemærkninger, der skal behandles af regionsrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under kapitel 8, Revisionens bemærkninger. Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis w regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med amtsrådets beslutninger w der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser w lovligheden af en post eller disposition må anses for tvivlsom w der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af de konstaterede mangler w de foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt. De orienteringer og kommentarer, som revisionen har givet anledning til, er anført som konklusioner under de enkelte afsnit. Generelt er alle vore konklusioner drøftet med den administrative ledelse og de berørte forvaltninger inden udformningen af den endelige beretning. Vi henleder i øvrigt opmærksomheden på følgende bilag, som er vedlagt beretningen: w Bilag 1 - indeholder en oversigt over de specialregnskaber og opgørelser, som vi har revideret og påtegnet i løbet af regnskabsåret 2006 w Bilag 2 - indeholder enkelte områder, som amtet administrerer for eller i samarbejde med staten, hvor der i bekendtgørelser og cirkulærer m.v. både er krav om revisionspåtegning og særlig rapportering om det udførte revisionsarbejde w Bilag 3 - indeholder lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet w Bilag 4 - indeholder lovpligtig redegørelse til Socialministeriet.

10 Side 8 3 Årsregnskabet 3.1 Amtets årsregnskab for 2006 Det reviderede regnskab for 2006 har omfattet amtets årsberetning samt de oversigter, bemærkninger og redegørelser, der i henhold til de gældende regler for regnskabsaflæggelse skal udarbejdes. Hovedtallene udviser (mill. kr.): Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Finansielt resultat Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) Samlet resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Positive tal = overskud/tilgodehavender. Negative tal = underskud/gæld. Oprindeligt budget -347 Primo Regnskab Ultimo For forklaring af afvigelserne mellem budget og regnskab henvises til amtets årsberetning

11 Side Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi indhentet bekræftelse fra direktionen om regnskabets fuldstændighed. 3.3 Revisionspåtegning Revisionspåtegning (konklusion) På baggrund af den udførte revision har vi forsynet amtets årsberetning med følgende påtegning: "Til Regionsrådet i Region Midtjylland Vi har revideret årsregnskabet for Ringkjøbing Amt for regnskabsåret 1. januar december 2006, der aflægges i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser. Ledelsens ansvar for årsrapporten Forretningsudvalget har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, bestemmelserne i Ringkjøbing Amts revisionsregulativ samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen har vi overvejet amtets interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede, for at udforme revisionshandlinger, som under omstændighederne er hensigtsmæssige. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af forretningsudvalget anvendte regnskabspraksis er passende, om de af forretningsudvalget

12 Side 10 udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion Forbehold Vi har konstateret bogføringsfejl omkring årsskiftet, som bevirker at 2 likvide konti fremstår i regnskabet med ca. 341 mio. kr. for meget i likvid beholdning. Beløbene er modposteret under kortfristet gæld og påvirker således ikke egenkapitalen. Amtets ultimobalance indeholder herudover 6 konti vedrørende likvide aktiver med en samlet nettosaldo på minus 143,7 mio. kr., som ikke er afstemt. Vi har følgelig ikke kunnet kontrollere aktivernes tilstedeværelse, ligesom vi ikke har kunnet kontrollere periodiseringen omkring årsskiftet. Forholdet kan have betydning for resultatopgørelsen. Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen. Konklusion Bortset fra ovenstående forbehold er det vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af amtets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af amtets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser.

13 Side 11 4 Revision af årsregnskabet Vi har undersøgt, om amtets regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i de gældende konteringsregler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Det er påset, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.m. Vi har ligeledes påset, om tilsynsmyndighedens godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil en sådan kræves. Vi har påset, om de opførte aktiver og passiver i balancen har været undergivet fornøden kontrol. Endvidere har vi undersøgt, om de forpligtelser, bl.a. garantiforpligtelser, eventualrettigheder og leasingaftaler, der os bekendt påhviler amtet, er korrekt registreret. Endelig er det i forbindelse med regnskabsafslutningen påset, om mellemværender med eksterne institutioner m.v., som amtet fører regnskab for, er korrekt opgjort. Ved hjælp af vores forskellige analyseværktøjer DataAnalyse og SaldoAnalyse har vi anvendt regnskabsanalytiske revisionsmetoder for at minimere den samlede revisionsrisiko. Via detailrevision har vi supplerende indhentet dokumentation for udvalgte enkeltposter i regnskabet og for lovligheden heraf. De typisk anvendte metoder har her været afstemninger, analyser af konti m.v., fysisk kontrol, efterregning, stikprøvevis kontrol af bilag samt gennemgang af skriftlige aftaler. Konklusion Regnskabsafslutningen har været præget af strukturreformen og et deraf følgende stort arbejdspres blandt andet i kraft af, at medarbejderne, som har varetaget regnskabafslutningen samtidigt har skullet varetage nye opgaver i regionsregi. Endvidere er en lang række medarbejdere overgået til anden beskæftigelse hos andre myndigheder, ligesom amtets samarbejdspartnere i form at kommuner og andre amter også har været berørt af reformen. Regnskabsafslutningen er ligeledes påvirket af en række atypiske forhold, afledt af amtets nedlukningssituation. For at sikre en hurtigere og mere smidig regnskabsaflæggelse er det i forhold til opgørelse af regningskrav mellem kommunerne og Ringkjøbing Amt aftalt, at det vil være acceptabelt, at der udarbejdes og fremsendes regninger inden udgangen af Dette bevirker, at regningerne i visse situationer delvis hviler på et kvalificeret skøn og at der ikke foretages efterregulering, når det endelige regningsgrundlag foreligger.

14 Side 12 Nedlukningssituationen og det forhold, at en lang række nøglemedarbejdere er overgået til nye funktioner, har ligeledes påvirket det afsluttende revisionsarbejde, idet vi ofte har måttet anvende ekstra ressourcer for at fremskaffe fornødent revisionsbevis. Som følge af dette har revisionen først kunnet afsluttes i slutningen af september På trods af ovenstående er det vores opfattelse, at amtets regnskabsaflæggelse som helhed er foretaget i overensstemmelse med formkravene, udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Revisionen har dog medført forbehold i påtegningen af regnskabet, jfr. afsnit 8 om revisionens bemærkninger. 4.1 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Den afsluttende revision har omfattet en opfølgning på bemærkninger fra tidligere revisionsbesøg, herunder en gennemgang af amtets afgørelser med hensyn til fremsatte bemærkninger og efterlevelse af eventuelle berigtigelser. Konklusion Opfølgningen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer. 4.2 Budget- og bevillingskontrol Vi har undersøgt, om amtets bevillingsniveauer er fastlagt i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler. Vi har endvidere påset, om amtets finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. Konklusion Det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler. Det aflagte regnskab viser, at der er mindre bevillingsoverskridelser på sundhedsudvalgets og teknik- og miljøudvalgets område.

15 Side Lønninger og vederlag Ved revisionen af lønninger og vederlag har vi w kontrolleret lønudbetalingen til den administrative ledelse w stikprøvevis gennemgået udbetalte lønninger og nyansattes lønmæssige indplaceringer w kontrolleret vederlæggelsen til amtsrådets medlemmer w kontrolleret, at lønkontoret som aftalt, selv forestår kontrollen af, at lønudbetalinger til personalet på lønkontoret er korrekt w kontrolleret, at der er foretaget afstemning af de til Skat afgivne oplysninger om løn m.v., ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag er afregnet og afstemt w kontrolleret, at mellemregningskonti afstemmes. Konklusion Gennemgangen af lønudbetalingen til den administrative ledelse, nyansatte samt øvrige lønninger viser, at lønudbetalingen følger gældende overenskomster og aftaler. Vederlæggelsen af amtsrådets medlemmer følger ligeledes gældende regler herunder de kriterier, som amtsrådet har vedtaget. Vi har endvidere konstateret, at lønkontoret har foretaget egenkontrollen af lønudbetalingen til personalet på lønkontoret for året Amtet har endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold m.v. til skattemyndighederne. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat m.v. dokumenteret. 4.4 Den amtskommunale momsudligningsordning Vi har ved revisionen fokuseret på amtets administration af området, hvor vi har påset, at bidrag til udligningsordningen stemmer med modtagne oplysninger samt at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler. Vi har blandt andet haft fokus på, om amtets artskontering er korrekt, da den har direkte indflydelse på købsmomsrefusionerne.

16 Side 14 Konklusion Det er vor opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og at såvel bidrag til som refusion fra udligningsordningen er korrekt optaget i regnskabet. 4.5 Sygesikring Til sikring af korrekt sammenhæng mellem sygesikringssystemet og økonomisystemet har vi fået forelagt dokumentation for, at der er foretaget afstemning for de enkelte ydergrupper. Vi har stikprøvevis efterprøvet afstemningerne i forhold til den underliggende dokumentation herunder, at indberetning til Skat er i overensstemmelse med sygesikringssystemets udvisende. Konklusion De foreliggende afstemninger dokumenterer sammenhængen mellem sygesikringssystemet og økonomisystemet. 4.6 Sociale udgifter med statsrefusion Vi har foretaget gennemgang af amtets sociale udgifter med statsrefusion, og herunder revideret amtets anmodning til Socialministeriet om restafregning af refusion for For det nærmere indhold af gennemgangen henvises til bilag 4, lovpligtig redegørelse til Socialministeriet, jævnfør bekendtgørelse om revision af de sociale regnskaber med statsrefusion. Konklusion Vi har konstateret enkelte fejl, som er foranlediget rettet i den endelige refusionsopgørelse.

17 Side Indtægter - skatter og generelle tilskud Vi har ved revisionen på området fokuseret på de væsentligste indtægts- og finansieringskilder. Under gennemgangen har vi kontrolleret at skatteindtægter, generelle tilskud og udligning er optaget korrekt i regnskabet. Grundlaget har været forvaltningens afstemningsmateriale, som dokumenterer de enkelte poster i regnskabet til eksterne skrivelser m.v. Konklusion Det er vor opfattelse, at indtægterne er optaget korrekt i regnskabet. 4.8 Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner er ministeriet og forberedelsesudvalgene bemyndiget til på en række områder at regulere amternes økonomiske dispositioner i Bemyndigelsen medfører blandt andet, at amterne kan pålægges, at w nedsætte rådighedsbeløb til anlægsprojekter, afsat på budget 2006 w nedsætte driftsbevillinger, afsat på budget Samtidigt medfører bemyndigelsen, at amterne inden for fastsatte beløbsgrænser skal søge om godkendelse af blandt andet w anlægsprojekter, der strækker sig ind i 2007 eller senere år w indgåelse af leje- og leasingkontrakter og lignende kontrakter, som indebærer udgiftsmæssige bindinger i 2007 w positive og negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2006 w positive eller negative tillægsbevillinger til driftsbudgettet for Vi har undersøgt, om amtet har efterkommet eventuelle pålæg og om der er indhentet godkendelse af bevillinger m.v., som er omfattet af reguleringsbemyndigelsen.

18 Side 16 Konklusion Amtet har os bekendt ikke fra ministeriet og forberedelsesudvalg modtaget pålæg om nedsættelse af driftsbevillinger og rådighedsbeløb, afsat på budget Herudover har vi i udvalgte stikprøver konstateret, at amtet har indhentet fornødne godkendelser vedrørende anlægsprojekter, leasingkontrakter samt tillægsbevillinger fra forberedelsesudvalgene i Region Midtjylland. 4.9 Anlægsvirksomhed i øvrigt Vi har undersøgt amtets regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning i forhold til aflæggelsen følges. Konklusion Af regnskabets fortegnelse over afsluttede anlægsarbejder fremgår en række anlægsprojekter over 2 mio. kr, som burde have været forelagt særskilt til amtsrådets godkendelse. I fortegnelsen over igangværende arbejder redegøres der for afgivne anlægsbevillinger og afholdte udgifter. Det fremgår af fortegnelsen, at der er flere anlægsprojekter, hvor bevillingen er overskredet. For så vidt angår værdiansættelse af anlægsprojekterne i balancen, henvises til kapitel 8, Revisionens bemærkninger Balancen Amtets balance er primært revideret ved at sikre, at der foreligger afstemninger for samtlige balancekonti. For at sikre korrekt udvisende i regnskabet er der så vidt muligt foretaget stikprøvevis gennemgang af de specificerede beløb til eksternt materiale, og amtets forretningsgange og ledelsestilsyn er vurderet.

19 Side 17 Konklusion Generelle forhold Vores generelle indtryk er, at der ikke har været et tilstrækkeligt ledelsestilsyn og at der ikke har været tilrettelagt de fornødne kvalitetskontroller, som skulle sikre en fornuftig kvalitet i afstemningerne. Vores gennemgang har vist, at en række statuskonti ikke foreligger afstemt eller ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Ovenstående har betydning for vores revisionspåtegning (konklusion) for regnskabet, ligesom forholdene kan have betydning for efterreguleringsopgørelsen. Der henvises til kapitel 8, Revisionens bemærkninger. Specifikke forhold Materielle og immaterielle anlægsaktiver Vi har konstateret, at visse materielle anlægsaktiver ikke er korrekt indregnet i amtets ultimobalance, ligesom der hersker usikkerhed om målingen af visse anlægsaktiver. Der henvises herom til kapitel 8, Revisionens bemærkninger. Finansielle anlægsaktiver Vi er bekendt med, at Regionen endnu ikke har modtaget alle opgørelser over udlån til betaling af ejendomsskat og udlån til motorkøretøjer. Der kan således komme justeringer i forhold til de indregnede tilgodehavender. Omsætningsaktiver På baggrund af ændringer i efterreguleringsbestemmelserne i skattelovgivningen, tilbagemelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Danske Regioner har Ringkjøbing Amt i 2006 afskrevet indkomstskatterestancer med 21,5 mio. kr. Efter aflæggelsen af årsregnskabet og udarbejdelsen af efterreguleringsoversigten for delingen af amtets formue, er der opstået tvivl om, hvorvidt tilgodehavendet burde have været afskrevet i Vi vil derfor anbefale, at regionen søger en afklaring heraf, inden der overfor de modtagende myndigheder fremlægges tillæg til efterreguleringsoversigten.

20 Side 18 5 Vurdering af amtets økonomi 5.1 Indledning Vi har foretaget en overordnet analyse af den økonomiske udvikling i 2006 med fokus på følgende hovedtemaer: w Vurdering af det finansielle resultat w Overholdelse af kassekreditreglen. Vi har afgrænset økonomivurderingen til disse forhold, da det på grund af amtets nedlukning pr. 31. december 2006 ikke er relevant at vurdere økonomien i et fremadrettet perspektiv. Vurdering burde tillige indeholde en belysning af udviklingen i likviditeten, men amtets bogførte likvide beholdning ultimo 2006 er påvirket af væsentlige periodiseringsfejl, ligesom flere likvide konti ikke foreligger afstemt. Følgelig har vi undladt at belyse dette. 5.2 Det finansielle resultat Vi har foretaget en vurdering af det finansielle resultat for Konklusion Amtets regnskab viser et underskud på 829,7 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret underskud på 347,8 mio. kr. Der er således tale om et væsentligt forringet finansielt resultat set i forhold til det oprindeligt forventede. Det finansielle underskud kan henføres til merudgifter på såvel driftssom anlægsvirksomhed, som der er givet tillægsbevillinger til. For en nærmere uddybning af afvigelserne i forhold til det oprindelige budget henvises til regnskabsforklaringerne i amtets årsberetning 2006.

21 Side Overholdelse af kassekreditreglen Amtet skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser således, at kommunens likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, altid skal være positiv. Det betyder, at amtets gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ. Konklusion Amtet har overholdt kassekreditreglen i 2006.

22 Side 20 6 Meraktivitetspulje på sygehusområdet Revisionen og resultaterne af meraktivitetspuljen på sygehusområdet er rapporteret i en særskilt revisionsberetning. Der henvises til revisionsberetning nr. 10.

23 Side 21 7 Afgivne revisionsberetninger vedrørende Revisionsberetninger afgivet til Ringkjøbing Amtsråd/ Regionsrådet i Region Midtjylland Ud over nærværende beretning om revisionen af årsregnskabet er der afgivet følgende delberetninger: Beretning om Revisionsbesøg i perioden fra august til december 2006 Statstilskud i 2006 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v. Nr. 9 10

24 Side 22 8 Revisionens bemærkninger Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger: 8.1 Regnskabsaflæggelsen for 2006 Nedlukningssituationen og det forhold, at en lang række nøglemedarbejdere er overgået til nye funktioner, har påvirket det afsluttende revisionsarbejde, og vi har ofte måttet anvende ekstra ressourcer for at fremskaffe fornødent revisionsbevis. Kvaliteten af det fremlagte regnskabsmateriale har ikke været tilfredsstillende. Samlet er det vores vurdering, at opgaven med at organisere den regnskabsmæssige nedlukning af Ringkjøbing Amt ikke har haft en tilstrækkelig ledelsesmæssig bevågenhed og ikke er blevet prioriteret højt nok. Som følge af ovenstående er denne revisionsberetning først afgivet i september måned 2007 og beretningen er således ikke afgivet rettidigt i forhold til de gældende bestemmelser. 8.2 Statuskonti, herunder forbehold i revisionspåtegningen Vores generelle indtryk er, at der ikke har været et tilstrækkeligt ledelsestilsyn og at der ikke har været tilrettelagt de fornødne kvalitetskontroller, som skulle sikre en fornuftig kvalitet i afstemningerne. Vores gennemgang har vist, at en række statuskonti ikke foreligger afstemt eller ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Ovenstående har betydning for vores revisionspåtegning (konklusion) for regnskabet, ligesom forholdene kan have betydning for efterreguleringsopgørelsen. Vi har forsynet revisionspåtegningen af regnskabet for 2006 med følgende forbehold: Vi har konstateret bogføringsfejl omkring årsskiftet, som bevirker, at 2 likvide konti fremstår i regnskabet med ca. 341 mio. kr. for meget i likvid beholdning. Beløbene er modposteret under kortfristet gæld og påvirker således ikke egenkapitalen. Amtets ultimobalance indeholder herudover 6 konti vedrørende likvide aktiver med en samlet nettosaldo på minus 143,7 mio. kr., som ikke er afstemt. Vi har følgelig ikke kunnet kontrollere aktivernes tilstedeværelse, ligesom vi ikke har kunnet kontrollere periodiseringen omkring årsskiftet. Forholdet kan have betydning for resultatopgørelsen.

25 Side 23 Vi har herudover konstateret, at der henstår en saldo på afstemnings- og kontrolkontoen (funktion 8.62) på 92,1 mio. kr. Der er tale om koncerninterne banktransaktioner, som burde være tillagt likvide aktiver, idet kontoen burde være nulstillet. Kontoen har ikke haft statushenvisning, hvorfor såvel kortfristet gæld og egenkapital ikke fremstår korrekt i det godkendte regnskab for Forholdet er berigtiget i 2007 i likvidationsregnskabet. For god ordens skyld skal det anføres, at forbeholdet i revisionspåtegningen alene knytter sig til årsregnskabet og ikke til efterreguleringsopgørelsen, hvor de likvide konti er afstemt pr. 23. maj Materielle anlægsaktiver Vi har i beretning nr. 12 om revision af efterreguleringsoversigt ultimo 2006, som er afgivet samtidig med denne beretning, afgivet følgende revisionsbemærkning, som gengives her i sin fulde ordlyd, da mange af de nævnte forhold har betydning for vurderingen af regnskabet for 2006: Nedskrivning af værdier I likvidationsperioden er der foretaget regnskabsmæssige nedskrivninger på i alt ca. 110 mio. kr. vedrørende anlæg fra 2004 og 2005 og 37 mio. kr. vedrørende igangværende anlæg Efter vores opfattelse er der tale om væsentlige afvigelser, som er omfattet af 38, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 380 af 25. april 2007 (om fordeling af aktiver, passiver m.v.). Sådanne afvigelser skal der iflg. bekendtgørelsen redegøres nærmere for i efterreguleringsopgørelsen. Følgende forhold skal i den forbindelse bemærkes: Vi har i forbindelse med den løbende revision udtaget et antal anlægssager og vurderet de faktisk anvendte aktiveringsprocenter. Hvis der alene fokuseres på anlægsprojekternes konkrete indhold, er det vores opfattelse, at aktiveringsprocenterne er for lave. De faktisk anvendte aktiveringsprocenter skal imidlertid ses i sammenhæng med, at amtet har foretaget nedskrivninger med tilbagevirkende kraft på en række anlæg. Disse nedskrivninger er modregnet i udgifter til nyanlæg. Dette betyder eksempelvis, at et gymnasium, hvor aktiveringsprocenten er 50%, dækker over en aktiveringsandel for nyanlæg fratrukket en nedskrivning på den gamle del af bygningen. I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amter burde nedskrivningen af eksisterende anlæg og aktiveringen af nye anlægsaktiver være holdt adskilt. Amtet har på vores anmodning redegjort for de foretagne nedskrivninger på de projekter, som vi har udtaget til revision. Ud fra disse redegørelser og vores gennem-

26 Side 24 gang af afholdte anlægsudgifter har vi vurderet, at nettoværdisætningen godt kan forenes med reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amter. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på følgende forhold: 1. Der er en meget stor elastik i disse vurderinger. Værdisætningen kan således sagtens svinge mange millioner kroner og alligevel være i overensstemmelse med reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amter. 2. Der er efter vores vurdering tale om en ændring af amtets hidtidige praksis, som i nogle tilfælde går helt tilbage til åbningsbalancen 1. januar 2004 og dermed revurderer de skøn, som blev foretaget dengang. 3. Ovennævnte redegørelser/dokumentation for nedskrivninger er udarbejdet på vores foranledning og til brug for vores revision. Efter vores opfattelse er nedskrivningerne foretaget ud fra en viden, som administrationen har haft om nogle konkrete anlæg, mere end der er tale om en systematisk gennemgang og (byggeteknisk) revurdering af samtlige anlæg. Endvidere har vi i vores stikprøvevise revision fokuseret på anlæg med lav aktiveringsprocent, som overgår til Regionen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der er andre anlæg, hvor nedskrivning af værdierne også kan være relevant. Fejl i værdisætning af anlægsaktiver I forbindelse med revisionen har vi konstateret følgende konkrete fejl i værdisætningen: w 3 anlægsarbejder, hvor der ikke har været udgifter i Disse anlæg må anses for afsluttede. Ringkjøbing Amt har imidlertid ikke aktiveret disse anlægsarbejder - forstået således, at der ikke afskrives på aktiverne i ovennævnte år. Dette bevirker, at kommunerne overtager et aktiv, der er værdiansat for højt w Manglende regulering af afskrivningsgrundlaget i forbindelse med nedskrivninger på 110 mio. kr. Ifølge oplysninger fra forvaltningen er der i alt afskrevet ca. 1 mio. kr. for meget w Vi har i en tidligere revisionsberetning peget på manglende afskrivninger på 4,8 mio. kr. p.g.a. forkert anvendt startdato for afskrivning. Dette forhold er ikke rettet og forvaltningen har beregnet betydningen af dette til ca. 5 mio. kr. Regionen har oplyst, at de konkrete fejl vil blive rettet i tillæg til efterreguleringen.

27 Side Uafklarede forhold Vi har afdækket nedenstående forhold, som ved revisionens afslutning endnu ikke var endeligt afklaret eller berigtiget: w Tilskrevne renter i december 2006 vedrørende bankindeståender og kursregulering af lån er ikke bogført w På afstemningen vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter er der noteret, at der mangler slutafregning fra én kommune w På afstemningen vedrørende lån til motorkøretøjer er der noteret adskillige differencer mellem de medtagne beløb og de notater, som findes i Regionen. For eksempel er der for en kommune noteret kr., men der er kun medtaget kr. Forvaltningen har oplyst, at der fortsat mangler oplysninger fra nogle kommuner og at man derfor har anvendt egne oplysninger w Funktion Pantebreve indeholder tilgodehavender vedrørende selvejende institutioner, der overdrages til de enkelte kommuner. De akkumullerede afdrag frem til primo 2004 er omkonteret til funktion mellemregningskonti. Afdragene er således ikke reelt betalt af institutionerne, men står nu registreret som et kontant mellemværende. Da der således reelt er tale om afdragsfrie lån, har Regionen oplyst, at værdisætningen i forhold til efterreguleringsopgørelsen vurderes påny w Beløb til senere afvikling (funktion 9.59). Af kontoens afstemning fremgår et beløb på ,00 kr. vedrørende Økonomistyrelsen. Posten burde have været bogført på driften forinden årsafslutningen og repræsenterer derfor ikke en reel værdi på status w Vi har ikke modtaget nogen årsopgørelse over vintertjeneste og har følgelig heller ikke revisionspåtegnet en sådan w Ejendomsskatteopgørelser er ikke indsendt fra alle kommuner. Følgelig har de bogførte ejendomsskatter ikke kunnet dokumenteres i fuldt omfang. Herning, den 26. september 2007 KOMMUNERNES REVISION A/S Poul Schlosser / John D. Jensen Fremsendt via mail forsynet med digital signatur.

28 Side 26 Bilag 1 Oversigt over revisionspåtegnede regnskaber og opgørelser for 2006 Vi har revideret og påtegnet følgende specialregnskaber, opgørelser og indberetninger: Projekt Ancient groundwater resevoirs in buried valleys, for perioden 30. september juni 2006 Projekt Ancient groundwater resevoirs in buried valleys, for perioden 30. september august 2006 Projekt Ancient groundwater resevoirs in buried valleys, for perioden 30. september december 2006 Projekt Stafetten for perioden 1. juni maj 2006 Projekt Stafetten for perioden 1. juni december 2006 Projekt Udviklingsprojekt AKT-området, Måbjergskolen for perioden Projekt Regional landbrugsstrategi for perioden Projekt Indvandrerkurser for 2006 Projekt Etablering af netværk for medarbejdere ved boformerne for 2006 Projekt Lykke er at klare det der kommer for 2006 Projekt Gerner Å VMP II vådområdeprojekt for 2006 Projekt Nedbringelse af ventetiden i børnepsykiatrien - projektnr.: for perioden 1. januar december 2006 Projekt Udgående sygeplejerske i ungdomspsykiatrien - projektnr.: for perioden 1. januar december 2006 Projekt Nedbringelse af tvangsforanstaltninger på de psykiatriske afdelinger i Ringkjøbing Amt - projektnr for perioden 1. august december 2006 Projekt Udlægning af opgaver privatpraktiserende - projektnr.: for perioden 1. december december 2006

29 Side 27 Projekt Samarbejdsmodel demens, projektnr for perioden 1. oktober september 2006 Projekt Etablering af netværk for medarbejdere ved forsorgshjemmenes beskæftigelsestilbud for perioden 1. januar december 2006 Projekt Fra daglejer til godsejer for 2006 Projekt FAUST j.nr /3 for 2006 Projekt Sund Arbejdsplads 2004 Projekt STOR, struktureret og tværsektorielt tilbud til overvægtige småbørn og deres familier i Ringkjøbing Amt j.nr /27/MBT Revisorerklæring vedrørende afregning af uhævede feriepenge 2006 Revisorerklæring vedrørende AMU-aktiviteter for 1. kvartal 2006 Revisorerklæring vedrørende AMU-aktiviteter for 2. kvartal 2006 Revisorerklæring vedrørende AMU-aktiviteter for 3. kvartal 2006 Indberetning af Åben Uddannelse 1. kvartal 2006 Indberetning af Åben Uddannelse 2. kvartal 2006 Indberetning af Åben Uddannelse 3. kvartal 2006 Indberetning af Åben Uddannelse 4. kvartal 2006 Opgørelse vedrørende børneteater for 2006 Opgørelse vedrørende indkøb af naturvidenskabelige lærebøger for 2006 Opgørelse vedrørende indkøb af computerudstyr 3. klasse for 2006 Opgørelse for gennemført aktivitet for Introduktionsforløb inden for Social- og sundhedsområdet for perioden 20. februar 2006 til 17. marts 2006 Opgørelse for gennemført aktivitet for Introduktionsforløb inden for Social- og sundhedsområdet for perioden 4. maj 2006 til 2. juni 2006 Opgørelse for gennemført aktivitet for Introduktionsforløb inden for Social- og sundhedsområdet for perioden 4. til 29. september 2006 Opgørelse vedrørende Høfde 42, Harboøre Tange, projektering og etablering af indkapsling ved spuns, regnskab for 2006/2007 for perioden 1. januar juni 2007

30 Side 28 Saldoopgørelse vedrørende momsrefusion for 2006 Refusion af tjenestemandspensioner 1. halvår 2006 Refusion af tjenestemandspensioner 2. halvår 2006 Regnskab vedrørende værditabsordning for boligejere i henhold til lov om forurenet jord, Dejbjergvej 21, for perioden 22. februar august 2006 Regnskab vedrørende værditabsordning for boligejere i henhold til lov om forurenet jord, Egerisvej 22, for perioden 22. februar august 2006 Regnskab vedrørende værditabsordning for boligejere i henhold til lov om forurenet jord, Klosterhedevej 26, for perioden 22. februar august 2006 Regnskab vedrørende værditabsordning for boligejere i henhold til lov om forurenet jord, Kølkær Hovedgade 32, for perioden 22. februar august 2006 Regnskab vedrørende værditabsordning for boligejere i henhold til lov om forurenet jord, Lægårdvej 5, for perioden 22. februar august 2006 Regnskab vedrørende værditabsordning for boligejere i henhold til lov om forurenet jord, Lægårdvej 9, for perioden 22. februar august 2006 Regnskab vedrørende værditabsordning for boligejere i henhold til lov om forurenet jord, Nørregade 38a, for perioden 22. februar august 2006 Regnskaber for selvejende institutioner med hvilke Ringkjøbing Amt har indgået driftsoverenskomst: w Den selvejende institution C. M. Schuberts Minde w Den selvejende institution Kollektivcentret Bytoften w Den selvejende institution Børnehjemmet Toften w Den selvejende institution Børne og ungdomspensionen Østervang w Den selvejende institution Rosengården w Den selvejende institution Struer Skole- og behandlingshjem w Den selvejende institution Holstebro Krisecenter

31 Side 29 Bilag 2 Områder med særlige rapporteringskrav Revision af regnskaber med tilskud fra Sundhedsministeriet I forbindelse med revision af regnskaber med tilskud fra Sundhedsministeriet kan der være fastsat krav om særlig rapportering af det udførte revisionsarbejde. Denne rapportering er udarbejdet løbende i tilknytning til de enkelte regnskaber. Revision af regnskaber med tilskud fra Socialministeriet I forbindelse med revision af regnskaber med tilskud fra Socialministeriet kan der være fastsat krav om særlig rapportering af det udførte revisionsarbejde. Denne rapportering er udarbejdet løbende i tilknytning til de enkelte regnskaber. Revision af regnskaber med tilskud fra Undervisningsministeriet I forbindelse med revision af regnskaber med tilskud fra Undervisningsministeriet kan der være fastsat krav om særlig rapportering af det udførte revisionsarbejde. Denne rapportering er udarbejdet løbende i tilknytning til de enkelte regnskaber. Revision af regnskaber med støtte fra Den Europæiske Regionalfond I forbindelse med revision af regnskaber med støtte fra Den Europæiske Regionalfond er der fastsat krav om særlig rapportering af det udførte revisionsarbejde. Denne rapportering er udarbejdet løbende i tilknytning til det enkelte regnskab.

32 Side 30 Bilag 3 Lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet Bilag til revisionsberetning nr. 11 vedrørende Ringkjøbing Amt ( ), jf. bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 om revision af de sociale regnskaber med statsrefusion samt bekendtgørelse nr. 675 af 22. juni 2004 om revision af statsligt løntilskud til (amts)kommunale arbejdsgivere vedrørende Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om servicejob

33 Side 31 1 Redegørelse for den udførte revision Dette bilag er en særskilt redegørelse til Beskæftigelsesministeriet på baggrund af rapporteringskravene i 83 i bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 og 24 i bekendtgørelse nr. 675 af 22. juni Opfølgning på Beskæftigelsesministeriets behandling af revisionsberetning for året 2005 og evt. tidligere år Der er ingen punkter til opfølgning. 1.2 Revisionsbemærkninger afgivet i delberetninger Til orientering for Beskæftigelsesministeriet er der ikke afgivet revisionsbemærkninger i delberetningen om den løbende revision for 2006, der kan henføres til ministeriets ressortområde. 1.3 Revisionsbemærkninger afgivet i den afsluttende beretning Til orientering for Beskæftigelsesministeriet oplyses, at der ikke er afgivet revisionsbemærkninger i den afsluttende beretning om revisionen af regnskabet for 2006, der kan henføres til ministeriets ressortområde.

34 Side Personsager Revisionen af personsager er udført i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 og bekendtgørelse nr. 675 af 22. juni 2004 om revision af amternes regnskaber på det sociale område. Der er ved revisionen af de henhørende områder under Ringkjøbing Amt foretaget kontrol af udbetalingerne for en 3 måneders periode, dog vægtes helhedsindtrykket af personsagen. Ved gennemgangen af de enkelte sager har vi desuden kontrolleret, at bogførte udbetalinger m.v. er sket med hjemmel i gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser inden for de forskellige områder. Oplysninger til bedømmelse af de enkelte sager er indhentet ved gennemgang af sagsakterne. Det er påset, at der i videst muligt omfang foreligger dokumentation for fastsættelse af ydelserne, og at der er etableret en forudgående kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, så der ikke med urette udbetales uforenelige ydelser samtidig.

35 Side 33 2 Redegørelse for revision af personsager og eventuelt fravalg af personsagsgennemgang 2.1 Redegørelse for revision af personsager Efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler, der er konstateret ved gennemgangen af de reviderede personsager. Vurderingen af væsentlighed er foretaget på stikprøveniveau. For jobtræning og servicejob er alle fejl og mangler i den enkelte personsag medtaget. Såfremt fejlen eller manglen er systematisk, er dette anført Jobtræning Der er ved gennemgangen af 3 sager ikke konstateret fejl og mangler Servicejob Der er ved gennemgangen af 1 sag ikke konstateret fejl og mangler. 2.2 Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Vi har ikke foretaget fravalg af personsagsgennemgang i 2006.

36 Side 34 Bilag 4 Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet Bilag til revisionsberetning nr. 11 vedrørende Ringkjøbing Amt ( ), jf. bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 om revision af de sociale regnskaber med statsrefusion

37 Side 35 1 Indledning/revisorerklæring Dette bilag er en særskilt redegørelse til Socialministeriet på baggrund af rapporteringskravene i 83 i bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar Revisorerklæring på anmodning om restafregning af refusion Anmodning til Socialministeriet om restafregning af refusion er forsynet med følgende revisorerklæring: Uafhængig revisors erklæring til Region Midtjylland Vi har revideret den af Ringkjøbing Amt udarbejdede refusionsopgørelse vedrørende sociale udgifter for regnskabsåret 1. januar december 2006, der opgøres i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder samt Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 675 af 22. juni Regionens ledelse har ansvaret for refusionsopgørelsen. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om refusionsopgørelsen. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og reglerne i Ringkjøbing Amts revisionsregulativ, bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder samt Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 675 af 22. juni Revisionen er tilrettelagt efter danske revisionsstandarder samt de særlige regler, som gælder for amtskommunal virksomhed. Formålet hermed er at opnå høj grad af sikkerhed for, at refusionsopgørelsen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter refusionsopgørelsens beløb og oplysninger. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

38 Side 36 Konklusion Det er vor opfattelse, at refusionsopgørelsen vedrørende sociale udgifter for regnskabsåret 1. januar december 2006 er korrekt opgjort og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder samt Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 675 af 22. juni Om den udførte revision afgives følgende beretning:

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Beretning vedrørende revisionen af Viborg Amts årsregnskab for 2006. til Regionsrådets møde den 14.

Bilag. Region Midtjylland. Beretning vedrørende revisionen af Viborg Amts årsregnskab for 2006. til Regionsrådets møde den 14. Region Midtjylland Beretning vedrørende revisionen af Viborg Amts årsregnskab for 2006 Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 7 VIBORG AMT (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C FYNBUS Beretning nr. 9 (side 134-145) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej Bilag til sag om endelig godkendelse af regnskaber og revisionsberetninger vedrørende 2006 for Forberedelsesudvalget samt for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Oversigt over revisionsberetninger

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune for Den sagkyndige revision skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jr. 42 i lov om kommunernes

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009 Fælledvej 1 5000 Odense C. Tlf.: 3312 6545 E-mail: kr@bdo.dk ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 186 231) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af

Læs mere

REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING AF 11. JANUAR 2017

REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING AF 11. JANUAR 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder henhørende under regionsrådet, jf. lovens 28 stk. 2.

Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder henhørende under regionsrådet, jf. lovens 28 stk. 2. Kontraktbilag 6 Region Syddanmark Revisionsregulativ for Region Syddanmark Indhold 1 Generelt 2 Opgavedeling mellem ledelse og revisor 3 Grundlaget for revisionsopgaven 4 Revisionens tilrettelæggelse og

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-10) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ Den sagkyndige revision Frederikssund Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Frederikssund

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

RANDERS KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 332. Revisionen af regnskabet for året 2006. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006

RANDERS KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 332. Revisionen af regnskabet for året 2006. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 RANDERS KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 332 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 731.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Region Syddanmark Beretning om revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007

Region Syddanmark Beretning om revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Region Syddanmark Beretning om

Læs mere