SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger Pædagogiske og didaktiske overvejelser Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse Sammenhæng mellem skole og praktikperioder Kriterier for skolens vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog Anvendelse af uddannelsesbog og elevens personlige uddannelsesplan Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheder og elev om afholdelse af prøver og udstedelse af beviser Overordnet bedømmelsesplan Bestemmelser om vurdering af elevkompetencer og støtte i forbindelse hermed Eksamensregler Udbud af valgfag Udbud af specialefag Ordensregler Side 1 af 12

2 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: SOSU Nykøbing, Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. med undervisningssteder Vestensborg alle 78 samt Skovalléen 30 32, Nykøbing Falster. Undervisningsplanen er udarbejdet i samarbejde med lokalt uddannelsesudvalg i foråret Planen vil blive evalueret senest juni Undervisningsplanen er udarbejdet på grundlag af: lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen), jf. Bekendtgørelse nr af 13. december 2007, bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang: Sundhed, omsorg og pædagogik. BEK nr. 163 af 07. marts 2008 med rettelse i BEK nr. 565 af 19. juni 2008 samt uddannelsesordninger for SOSU dateret og PAU dateret Undervisningsplanen afstikker rammer for læreprocesser, der kan hjælpe eleven til at finde sin personlige vej til uddannelsernes mål. Formålet med de enkelte uddannelser fremgår af undervisningsplanens afsnit 2. Undervisningsplanen muliggør gennemførelse af sammenhængende uddannelsesforløb mellem grundforløb og pædagogisk grunduddannelse, grundforløb, social- og sundhedshjælperuddannelse samt social- og sundhedsassistentuddannelsen og social- og sundhedshjælperuddannelse og social- og sundhedsassistentuddannelsen 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser. Undervisningsplanen skal sikre, at den enkelte elev har mulighed for at nå uddannelsens faglige og personlige kompetencer. Undervisningsplanen beskriver brugen af elevens uddannelsesplan, hvor hver elev kan være med til at forme sit uddannelsesforløb gennem personlige læringsmål. Skoleundervisningen består af områdefag, grundfag, specialefag og valgfag. Skoleundervisningen tilstræbes tilrettelagt i temaer, der har relation til praksis, og på en måde så elevens læreproces bliver en helhed. Undervisningen tilstræbes dagligt suppleret med en bevægelsesaktivitet, sangaktivitet eller tilsvarende. De ugentlige læringsaktiviteter omfatter gennemsnitligt 37 timer inklusive hjemmearbejde. Undervisningsplanens intention er at styrke sammenhængen mellem skole- og praktikperioder. Uddannelsernes skole- og praktikperioder skal sammen give mulighed for, at eleven kan nå faglige og personlige kompetencer. De faglige kompetencer svarer til mål for uddannelsernes enkelte fag og praktikperioder. De faglige kompetencer søges i løbet af uddannelserne integreret med personlige kompetencer i form af sociale, lærings- og udviklingskompetencer. Elevens faglige kompetencer søges udviklet gennem læreprocesser, der: sigter imod fagenes og praktikperiodernes mål inddrager de faglige og personlige kompetencer er helhedsorienteret via overordnede temaer, og hvor skoleundervisning og praktik så vidt muligt udgør en helhed, og fagene kompletterer indbyrdes hinanden. Elevens sociale kompetencer søges udviklet gennem metoder, der giver eleven mulighed for at: Side 2 af 12

3 udvikle initiativ, selvstændighed, engagement og ansvarlighed udvikle evnen til empati og til at møde andre mennesker på en respektfuld måde udvikle evnen til at yde omsorg for sig selv og andre opnå bevidsthed om egne ressourcer, samt udvikle og anvende disse positivt få forståelse for kommunikationens betydning erkende værdien af samarbejde udvikle evnen til selv at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning Elevens lærings- og udviklingskompetencer søges udviklet gennem metoder, der giver eleven mulighed for at: udvikle generel indsigt i læreprocesser samt for at udvikle indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer skærpe nysgerrigheden samt lysten til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser udvikle færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk udvikle færdigheder i at handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer udvikle kreativitet og åbenhed overfor forandringer udvikle beredskab til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed udvikle evnen til at anvende evaluering og selvevaluering i egen lærings- og udviklingsproces 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr. Skolens lærer har grunduddannelse indenfor et af skolens fagområder samt bred praksiserfaring og diplomuddannelse. Ressourcer og udstyr: Udgangspunktet er de rammer som SOSU Nykøbing F. til enhver tid råder over. Ressourcer og udstyr der anvendes skal: kvalitetsmæssigt at modsvare uddannelsens krav. være tilstrækkelige til at opfylde kravene i uddannelsesplanen. leve op til gældende regler for sikkerhed og arbejdsmiljø. 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse. Det tilstræbes at den enkelte elevs forudsætninger er udgangspunkt for elevens læring. I skoleundervisningen arbejdes med forskellige læreprocesser herunder problemløsende arbejde med temaer og projekter. At den enkelte elevs forudsætninger danner grundlag for resultatet af den individuelle læreproces, og dermed fører til individuel indsigt betyder, at der fokuseres på: læreres og vejlederes samarbejde med eleven styrker elevens viden og erkendelse om egen læringsstil, og dennes betydning for tilegnelsen af ny viden tilrettelæggelse af et læringsmiljø som fremmer elevens refleksive læring eleven opnår viden og erkendelse af, at følelsesmæssige og sociale relationer påvirker intellektuelle processer og omvendt eleven udvikler indsigt og erkendelse i at læring opnås ved at være aktiv part i læreprocessen. Gennem brug af individuelle læreprocesser tilstræbes, at eleven udvikler kompetencer til at lære og til selvstændige initiativer. Der lægges op til: Side 3 af 12

4 at eleven kontinuerligt sætter personlige og faglige mål at eleven formulerer forskellige former for problemstillinger at eleven udvikler sin evne til kritisk vurdering, og at eleven arbejder på holdningstilkendegivelse De individuelle læreprocesser rummer skriftlige opgaver, og skriftlighed indgår i alle fag. I praktikperioderne indgår øvelse i skriftlighed i relation til rapporter og dokumentation. Elevens personlige uddannelsesbog er et redskab i denne proces. Gennem gruppeprocesser lægges vægt på at eleven udviser initiativ og kreativitet udvikler samarbejdsevne og metoder for konfliktløsning udviser ansvar og medansvar for gruppearbejdet, og er aktiv i målrettede løsninger af konkrete opgaver I værkstedsundervisning arbejdes med kortere eller længerevarende kreative, fysiske, psykiske, kulturelle og håndværksmæssige emner og projekter. Eleven øver færdigheder, samt får mulighed for at reflektere over de anvendte faglige metoder. I praktikperioder arbejder eleven først under vejledning, senere afprøver og udfører de opgaverne selvstændigt, først i kendte, senere i nye situationer. En praktikperiode består af en introduktionsperiode, en arbejds- og afprøvningsperiode samt en afslutnings- og vurderingsperiode. Eleven øver faglige og personlige kompetencer på et stadigt stigende niveau og får mulighed for at reflektere. Viden opnås ved aktiv deltagelse i undervisning og vejledning baseret på dialog mellem lærer, vejleder og elev(er). Der lægges vægt på, at eleven gennem refleksion: opnår faglige og personlige kompetencer arbejder helhedsorienteret, samt styrker evnen til at indgå i tværfagligt samarbejde bliver bevidst om egne/andres holdninger og reaktionsmønstre bliver bevidst om egne udviklingspotentialer opnår øget indsigt i praksisfeltet. 1.5 Sammenhæng mellem skole og praktikperioder. I social- og sundhedshjælper-, social og sundhedsassistent- og pædagogiske grunduddannelse vil undervisning og læreprocesser være rettet mod såvel forrige som kommende praktik. Eleven arbejder med at formulere egne mål for praktikperioder, samt med hvordan aktiviteter på praktikstedet kan medvirke til at nå mål for praktikperioden. For at styrke helhed og sammenhæng i elevens uddannelse formulerer eleven personlige og faglige læringsmål for hvert skole- og praktikperiode. Formuleringen sker i samarbejde med henholdsvis skole og praktiksted, og indgår i elevens uddannelsesplan. Kontaktlærer, praktikkonsulent og praktikvejleder er ansvarlig for at følge op på elevens uddannelsesplan, og tage initiativ til eventuel revision. Elever på hovedforløb kan efter aftale med kontaktlærer, praktikkonsulent samt praktikkoordinator på praktikstedet gennemføre en praktikperiode eller del heraf på mindst 3 uger i et andet land. Praktikvejledere og praktikkoordinatorer planlægger i samarbejde med SOSU Nykøbing praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordning og undervisningsplan ud fra Side 4 af 12

5 pædagogiske overvejelser og lokale muligheder på det enkelte godkendte praktiksted. I hver praktikperiode kan tilrettelægges 1-2 dages skoleundervisning. Praktikperioden tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger. Praktiksteder godkendes efter principper udarbejdes af FUSS (det faglige udvalg for Sundhed, omsorg og pædagogik). Det daglige samarbejde sker i henhold til aftale mellem SOSU Nykøbing og praktiksteder. SOSU Nykøbing og praktiksted er i fællesskab ansvarlig for, at et praktiksteds godkendelse tages op efter behov, fx i forbindelse med væsentlige ændringer på praktikstedet. Praktikuddannelsen skal, som nævnt give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver indenfor området. Uddannelsernes vekselvirkning mellem skole- og praktikperioder skal sikre, at uddannelsen for den enkelte elev udgør en helhed, der stimulerer elevens lyst til og interesse for uddannelsen og den kommende erhvervsfunktion, samt styrker elevens aktive tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger. Praktikperiodernes mål skal sikre sammenhæng i elevens læreprocesser gennem uddannelsens skole- og praktikperioder. Praktikstedet har ansvar for gennemførelse af praktikken. SOSU Nykøbing og praktiksted samarbejder mhp. at skabe muligheder for at eleven kan opfylde målene for praktikperioderne. SOSU Nykøbing tager initiativ til, at samarbejdet etableres og vedligeholdes. Ved problemer af ansættelsesmæssig karakter træder praktikvirksomhedens personalepolitik i kraft. 1.6 Kriterier for skolens vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog. Der foregår en realkompetencevurdering af eleven se endvidere. Før den personlige samtale Vurdering af ansøgers formelle kompetencer ud fra oplysninger i ansøgningsskema herunder vurdering af: vedlagte dokumenter, eksamens papirer fra folkeskolen, andre uddannelser og kurser behov for Specialpædagogisk støtte eller mentor. erhvervserfaring indenfor pleje- omsorgsområdet eller anden erhvervserfaring. Merit tildeling i forhold til grundfag eller praktik. Indslusningssamtale: Yderligere afdækning af de formelle /læringsmæssige kompetencer gennem personlig samtale. Desuden afdækning af de sociale og personlige kompetencer ud fra interview guide. Ved indslusningssamtalen udarbejdes den endelige RKV. i samarbejde med ansøger. Dette sker indenfor de første 14 dage af uddannelsen Kompetenceafklaringen indebærer udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan der indeholder niveau for grundfag, valg af valgfri specialefag, valgfag, evt. godskrivning praktik, særlige behov. Side 5 af 12

6 Under uddannelsen har eleven 4 strukturerede samtaler med kontaktlæreren der følger op på den personlige uddannelsesplan og de personlige/faglige kompetencemål. 1.7 Anvendelse af uddannelsesbog og elevens personlige uddannelsesplan. Uddannelsesbogen skal sikre, at eleven har overblik over sit uddannelsesforløb. Elevens personlige uddannelsesplan er en del af uddannelsesbogen, og skal fungere som samarbejdsredskab mellem elev, lærer og praktikvejleder. Eleven indsætter grundforløbsbevis, standpunktsbedømmelser fra praktikperioder samt evt. oplysninger og dokumentation fra praktik i udlandet. Eleven skal med hjælp fra skole og praktiksted vedligeholde uddannelsesbogen med beviser og evt. revisioner af uddannelsesplanen. Uddannelsesbogen kan af skole, elev eller praktiksted suppleres med andre oplysninger om elevens uddannelse. Skole og elev udarbejder i forbindelse med uddannelsens start en uddannelsesaftale på baggrund af en realkompetencevurdering (RKV) (afsnit 1.4). Har eleven en uddannelsesplan fra folkeskolen eller anden uddannelse, tages udgangspunkt heri. Uddannelsesplanen skal fastholde elevens faglige og personlige læringsmål og understøtte elevens læreproces. Uddannelsesplanen skal indeholde oplysninger om det uddannelsesforløb, eleven planlægger at gennemføre, herunder: elevens tilkendegivelse af formål med uddannelsesforløbet oversigt over de uddannelsesperioder, eleven skal gennemføre oversigt over valg- og specialefag aftalt niveau på grundfag, herunder evt. fritagelse og fravalg (og konsekvenser heraf) elevens og praktikstedets aftaler om tilrettelæggelse af praktikforløb og praktikvejledning, evt. revision af uddannelsens forløb som følge af sygdom, barsel mm. elev, skole og praktiksteder er alle ansvarlige for at følge op på uddannelsesplanen og herunder tage initiativ til eventuel revision. Personfølsomme oplysninger må ikke skrives i uddannelsesplan af lærer eller vejleder. 1.8 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheder og elev om afholdelse af prøver og udstedelse af beviser. Eleven er ansvarlig for at medbringe praktikerklæring efter hvert afsluttet praktikforløb. Skoleerklæringer udleveres af kontaktlærer til eleven efter hver afsluttet skoleperiode. Uddannelsesbevis udstedes til eleven, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt. På Grundforløbet udsteder skolen et bevis for gennemført grundforløb. 1.9 Overordnet bedømmelsesplan. Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at SOSU Nykøbing lever op til krav for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt (jf. hovedbekendtgørelsen). Side 6 af 12

7 Skolebedømmelsen skal medvirke til at klarlægge elevens viden om eget niveau. at udpege områder, som kræver forstærket indsats. at informere praktiksted og skolesystem. at inspirere eleven til yderligere læring. Bedømmelsesplanen er del af SOSU Nykøbings kvalitetssikring. På SOSU Nykøbing opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen i det hele taget. Der gennemføres evaluering af undervisningens indhold, form og metode ved afslutningen af uddannelsen, og efter hver skole- og praktikperiode. Der gennemføres løbende evaluering af elevens personlige kompetencer. Bedømmelsesplanen for den enkelte elevs udvikling består af tre dele, som er beskrevet på uddannelsesniveau i afsnittet for hver enkelt uddannelse eller Grundforløb: vejledende evaluering og vejledende standpunktsbedømmelser afsluttende standpunktsbedømmelse (standpunktskarakterer) eksamen/ prøver Bestemmelser om vurdering af elevkompetencer og støtte i forbindelse hermed. Før optagelse og udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan, foretager uddannelsesvejleder en vurdering af elevens realkompetencer = det eleven kan formelle kompetencer = det, eleven har papir på ikke-formelle kompetencer = det, der kan dokumenteres fx i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. uformelle kompetencer = det, eleven har tilegnet sig andre steder. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om sprogkundskaberne er gode nok. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. De tre vurderinger skal ses som en helhed og har til formål at vurdere muligheder for at forkorte uddannelsen i form af merit og fravalg, at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven og om eleven har behov for supplerende kvalificering eller støtte for at kunne gennemføre uddannelsen. Etablering igangsættes efter aftale med uddannelsesvejleder eller evt. uddannelsesleder. Gennem uddannelsesforløbet tilbydes eleven vejledning, der har til formål at sikre elevens fastholdelse og gennemførelse af uddannelsen. I skoleperioderne gennemføres vejledningen af uddannelsesvejledere og af kontaktlærerne. I praktikperioderne varetages vejledningen af praktikvejledere på praktikstedet og af praktikkonsulenter. Uddannelsesvejleder vejleder elever med behov for specialpædagogisk støtte eller særlige vilkår til eksamen, samt formidle specialpædagogisk støtte og henvise til kurser på andre relevante institutioner. Elever 1 med særlige forudsætninger, der er anerkendt til specialpædagogisk støtte, skal have de fastlagte prøver tilpasset, så de imødekommer elevens forudsætninger. Elever, der ikke har opnået mindst karakteren 02 i forbindelse med en prøve eller standpunktsbedømmelse i et fag, der kræves bestået, eller ikke har opnået Side 7 af 12

8 standpunktsbedømmelsen "Godkendt" i et praktikforløb, tilbydes normalt et af skolens ledelse fastsat nyt skole- eller praktikforløb og eleven vurderes derefter på ny. Elever, der ved vejledende standpunktsbedømmelse i en skole- eller praktikperiode ikke har nået målene, har ret til og skal normalt tilbydes yderligere skole- eller praktikperiode. Varigheden af den yderligere periode aftales mellem praktiksted og skolens ledelse efter ansøgning til PASS/LUU. En elev kan normalt højst deltage i samme skoleperiode to gange. En elev kan ligeledes normalt kun gennemgå det samme praktikforløb med henblik på standpunktsbedømmelse 2 gange. Bliver en elev syg eller af anden grund uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, tilrettelægger skolen en ny prøve. Tidspunkt for sygeprøve fastsættes af skolen. Ved sygefravær i forbindelse med prøve kan skolen forlange, at eleven afleverer en lægeerklæring. Frafaldstruede elever indkaldes til samtale med uddannelsesvejleder/uddannelsesleder evt. i samarbejde med praktikkoordinator. Hvis eleven er under 25 år vil UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) blive orienteret eller inddraget. Elever vil i forbindelse med afslutning af uddannelse få vejledning om yderligere uddannelsesmuligheder. Til elever, der afslutter PGU eller SSA, inddrages center for vejledning vedr. videregående uddannelser. Side 8 af 12

9 1.11 Eksamensregler Der gives vejledende standpunktsbedømmelser i alle fag, undtagen enkelte valgfag. (se skema over de enkelte uddannelser i afsnit 2). Der tilbydes samtale i forbindelse med vejledende standpunktsbedømmelser mhp. nye aftaler om elevens fortsatte uddannelse. Ved undervisningens afslutning afholdes prøve i det eller de udtrukne fag, og derefter udleveres endelige standpunktskarakterer i de fag, der ikke afholdes prøve i. Prøvefag vil normalt offentliggøres ca. 3 uger før prøvedato skolens opslagstavle, informationsskærme og i Elevplan. Offentliggørelse må tidligst ske 3 uger før prøvens afholdelse. Hvis der opstår mistanke om, at eleven ikke selv har produceret en opgave eller at eleven på anden måde uretmæssigt har skaffet sig hjælp eller ydet hjælp kontaktes lederen. Eleven kan i sådanne tilfælde bortvises fra SOSU Nykøbing F i kortere eller længere tid. Elever, der ikke afleverer skriftlige opgaver i relation til en prøve til den aftalte tid, samt elever, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve tildeles normalt laveste karakter i den gældende karakterskala efterfølgende prøveforsøg vil dermed være omprøve. Ved standpunktsbedømmelser og prøver i områdefag og grundfag bruges den til hver tid gældende karakterskala. Ved standpunktsbedømmelser i praktikken bruges godkendt / ikke godkendt. Prøver og eksamen afholdes iht. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, samt skolens prøve- og eksamensreglement. Skolens eksamensreglement findes på skolens hjemmeside: Vejledende og endelige standpunktsbedømmelser, vejledende og endelige standpunktskarakterer samt prøvekarakterer skal af eleven indsættes i den personlige uddannelsesplan. Elevens ansættende myndighed og ansvarlig praktikvejleder har ret til at se eleven karakterer. I hovedforløbene skal alle områdefag, naturfag på SSU, samfundsfag på PAU og alle valgfrie specialefag samt afsluttende praktikerklæringer være bestået før eleven kan indstilles til og begynde på afsluttende prøve Udbud af valgfag. Valgfag vælges evt. i samråd med uddannelsesvejleder eller kontaktlærer i forbindelse med Realkompetencevurderingen ved uddannelsens start. SOSU Nykøbing udbyder følgende valgfag, der gennemføres ved tilstrækkeligt antal elever. Valgfag udbydes på flere måder: 1. Valgfag udbydes og gennemføres evt. på tværs af uddannelser en evt. to eftermiddage om ugen med ca. 3 lektioner ugentligt. 2. Valgfag udbydes og gennemføres med en tilrettelæggelsesform på 1 dag ugentligt. 3. Valgfag udbydes og gennemføres i fem sammenhængende undervisningsdage, oftest for et hold ad gangen. Nærmere beskrivelse af hvert enkelt valgfag findes i særligt valgfagskatalog, der ligger på SOSO Nykøbings hjemmeside Side 9 af 12

10 Valgfagsliste: Alternativ dansk og naturfag Arbejdsmiljø Billedkunst Drama Varighed Fra Grundfags-bekendtgørelsen Bemærkninger - målgruppe. Faget er beregnet for SSHelever med få forudsætninger i naturfag og dansk. De små synger og fortæller Engelsk F og E 2,0 uge Indgår i UV-planen for de fleste GF-pakker. Beskrivelse fremgår af grundfagsbekendtgørelse. IT Tænd og sluk Faget er beregnet for elever med lille IT indsigt Individuel opgave 2,0uge Kan kun vælges af elever, der har fået godskrevet GF s, SSH s, SSA s eller PAU s niveau i et grundfag Jobsøgning 0,5 uge Lektieværksted Læring, kommunikation og samarbejde Liv og kultur i 20. århundrede Kulturmødet 1,0 2,0 uger Obligatorisk for elever på hovedforløb, der har fravalgt engelsk Misbrug og profylakse Motion og bevægelse Musik, sang og bevægelse Relationer mellem mennesker Religion og Kan kun vælges af GF-elever Kan kun vælges af elever på GF, SSH og SSA Side 10 af 12

11 sundhed Sport Særlig for elever der går på sportscollege Stil, form og farve Sundhed Sundhed i Internationalt perspektiv Tysk 2,0 uge 2. fremmedsprog udbydes i samarbejde med VUC/Celf. Kan kun vælges af elever, der tidligere har deltaget i undervisning i tysk. SOSU-Engelsk Dette fag kan vælges af elever med begrænset kendskab til Engelsk og elever, der har fravalgt Engelsk. SOSU-Tysk 2. fremmedsprog for elever der kun har 1 uges valgfag Udbud af specialefag. Specialefag ønskes evt. efter samråd med holdlærer i løbet af uddannelsens første skoleperiode. Endelig prioritering sker sædvanligvis senest 3 måneder før specialefagets placering. Specialefag gennemføres på fem (gerne sammenhængende) enkeltdage. SOSU Nykøbing udbyder følgende specialefag, der gennemføres ved tilstrækkeligt antal elever. Specialefagene kan udbydes og gennemføres på tværs af uddannelser. Specialefag kan udbydes under lov om åben uddannelse for efteruddannelse for færdiguddannede. Nærmere beskrivelse af specialefag findes i uddannelsesordningerne. SSH SSA PAU Kost og bevægelse Specialpædagogik Børn og natur Æstetiske udtryksformer Pædagogiske aktiviteter, som kan understøtte institutions fastsatte læringsmål Socialpædagogik Side 11 af 12

12 Ældrepædagogik Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Psykiatri Ledelse og organisation Rehabilitering 1.14 Ordensregler. Alle elever og medarbejdere har gennem deres handlinger og væremåde ansvar for at skabe et positivt lærings- og samarbejdsmiljø, hvor der tages hensyn til den enkelte og os alle. Sosu Nykøbings regler for hensynsfuld adfærd indebærer: At der ikke må indtages mad og drikkevarer i undervisningslokalerne - bortset fra vand i særlige tilfælde kan lærerne dispensere At man altid efter sidste lektion efterlader lokalet i ryddelig stand. Bøger og mapper lægges på stole eller i et skab. At man parkerer sin cykel, knallert eller bil på de dertil indrettede steder At man kun benytter mobiltelefon uden for undervisningslokaler At rygning kun er tilladt udendørs. Rygning udendørs skal foregå i passende afstand fra ind - og udgange samt åbne vinduer. På SOSU Nykøbing F. gælder: Al undervisning på skole eller i praktikvirksomhed er obligatorisk. Alt fravær rapporteres til ansættende myndighed. Ulovligt fravær kan føre til løntræk eller afbrydelse af uddannelsesaftale. Hvis der opstår mistanke om, at eleven ikke selv har produceret en opgave eller at eleven på anden måde uretmæssigt har skaffet sig hjælp eller ydet hjælp kontaktes lederen. Eleven kan i sådanne tilfælde bortvises fra SOSU Nykøbing F i kortere eller længere tid. Det er ikke tilladt at indtage, bruge eller være påvirket af alkohol, narkotika og andre rusmidler på skolen. Dette kan medføre bortvisning fra skolen midlertidigt eller permanent. Vold tyveri og anden kriminel adfærd accepteres ikke, vil blive politianmeldt og kan medføre bortvisning fra skolen. Bedrageri og ulovlig omgang med IT kan medføre bortvisning fra skolen midlertidigt eller permanent. Side 12 af 12

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse, august 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse, august 2013 Lokal Undervisnings- Plan Pædagogisk assistentuddannelse, august 2013 Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger... 2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 Underviserkompetencer samt ressourcer og

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse Lokal Undervisnings- Plan gældende fra januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Undervisningssted... 2 1.3 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN Navn Holdnummer 1 Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION OG FORMÅL... 3 1. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 4 2. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 5 3. SAMTALE: PRAKTIKBESØG... 6

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Det generelle afsnit Gældende fra den 1. januar 2013 2 Indhold 1.0 Indledning... 1 1.1 Praktiske oplysninger... 1 1.2 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015

UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015 UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015 Forord Den foreliggende uddannelseshåndbog indeholder den lokale undervisningsplan og anden udbygning af lov, bekendtgørelser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik Undervisningsplan for fællesindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juli 2008 Pædagogisk assistent Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen til pædagogisk assistent og socialog sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 683 af 08/06/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Undervisningssted...

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse Lokal Undervisnings- Plan gældende fra januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Undervisningssted... 2 1.3 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k P Æ D A G O G I S K G R U N D U D D A N N E L S E Skema til godkendelse af praktiksted for elever i de grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser i København og Frederiksberg Kommune samt H:S. Skemaet

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015 Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Præsentation af skolen og praktiske oplysninger... 2 Skolens udbud af uddannelser

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Det generelle afsnit Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 1.0 Indledning... 1 1.1 Praktiske oplysninger... 1 1.2 Skolens pædagogiske

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere