Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision."

Transkript

1 Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele tiden at forbedre samspillet med alle bankens interessenter. GrønlandsBANKEN er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S som et SmallCap selskab. Dette indebærer blandt andet, at banken forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger. Det etablerede kodeks fungerer som vejledning for børsnoterede selskaber, der kan afviges fra, men ikke uden en nærmere forklaring. Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (senest revideret august 2011) er opdelt i 9 hovedafsnit: I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt samfundsansvar III. Åbenhed og gennemsigtighed IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar V. Bestyrelsens sammensætning og organisering VI. Bestyrelsens og direktionens vederlag VII. Regnskabsaflæggelse VIII Risikostyring og intern kontrol IX. Revision I de følgende afsnit vil GrønlandsBANKEN redegøre for sin stillingtagen til anbefalingerne efter følg eller forklar - princippet. I. Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen GrønlandsBANKEN følger (delvist) anbefalingerne. GrønlandsBANKEN tilstræber stor åbenhed om banken og udbygger løbende kommunikationen med alle interessenter ved at stille relevant og opdateret materiale til rådighed på bankens webside, På siden findes bl.a. mulighed for download af kvartalsrapporter samt audiocasts. Generalforsamlingen er bankens øverste myndighed. Bankens indkaldelsesvarsel til generalforsamlinger (på min. 14 dage og max. 4 uger) giver aktionærerne mulighed for at tage stilling til emnerne på generalforsamlingen. Indkaldelse offentliggøres ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og i udvalgte aviser i overensstemmelse med bankens vedtægter. Bestyrelsen har ikke vurderet det nødvendigt og praktisk muligt at afholde generalforsamlingen elektronisk. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog på GrønlandsBANKENs generalforsamling Fuldmagter gives til afstemning på en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden, men ikke for hvert enkelt dagsordenspunkt. Det er således fundet mest hensigtsmæssig at udforme fuldmagten uden stillingtagen til hvert enkelt punkt på dagsorden. Dette er sket på baggrund af en afvejning af hensynet til effektiv afvikling af generalforsamlingen og en vurdering af, at den enkelte aktionær, eller dennes fuldmægtig, ved uenighed om et konkret punkt altid selv kan rejse spørgsmålet på generalforsamlingen og kræve en afstemning efter reglerne i den for Grønland gældende lov om aktieselskaber. Banken har kun én aktieklasse. Ifølge vedtægterne har alle aktionærer under iagttagelse af nogle enkle formalia adgang til at stille forslag, deltage, ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

2 Alle anliggender afgøres på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, medmindre lovgivningen eller bankens vedtægter bestemmer andet. Til vedtagelse af forslag om ændringer i bankens vedtægter, der ikke kan foretages af bestyrelsen i medfør af lovgivningens regler, eller hvortil der ikke i kraft af disse regler stilles strengere krav, kræves, at forslaget tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Såfremt der måtte fremkomme et overtagelsestilbud på banken, vil ledelsen bringe dette frem for aktionærerne. GrønlandsBANKEN har ikke, udover committede kreditfaciliteter, indgået væsentlige aftaler, der får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrollen med banken ændres som følge af et gennemført overtagelsestilbud. II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt samfundsansvar. Bestyrelsen vedtager årligt en strategiplan, herunder forholdet til bankens væsentligste interessenter. Strategiplanen er dermed også bankens skriftlige retningslinjer for forholdet til interessenterne. GrønlandsBANKEN ønsker at opbygge og vedligeholde gode og varige relationer til kunder og til offentligheden. Det tilstræbes at holde kunder, potentielle kunder, aktionærer, politiske beslutningstagere og medier løbende orienteret om bankens udvikling. Bankens hjemmeside på internettet, TV spots, annoncer og en vifte af publikationer giver kunder og offentlighed mulighed for at følge bankens aktiviteter. Gennem bl.a. bankens Intranet sikres det, at medarbejderne til stadighed bliver holdt velinformeret om bankens mål og aktiviteter. Grundet GrønlandsBANKENs samfundsmæssige betydning er bankens vigtigste samfundsmæssige opgave at drive en sund bank. Grundlæggende drejer det sig om, at banken gennem sit virke medvirker til at sikre balance mellem stabilitet og vækst i det samfund, som den er en del af. De forretningsmæssige mål er at forbedre bankens omdømme, øge kundernes tilfredshed og loyalitet, samt at øge medarbejdernes tilfredshed. Det vil sammen med en god udvikling af samfundsøkonomien sikre et økonomisk afkast af indsatsen på længere sigt. Bestyrelsen vedtager årligt bankens CSR strategi og politik. GrønlandsBANKENs CSR politik er beskrevet nærmere i årsrapportens ledelsesberetning. CSR redegørelsen kan findes på bankens hjemmeside III. Åbenhed og gennemsigtighed Års- og perioderapporter, samt øvrige fondsbørsmeddelelser, offentliggøres straks på hjemmesiden og er på henholdsvis dansk og engelsk. Derudover foreligger årsrapporten, samt meget af bankens andet materiale, også på grønlandsk. GrønlandsBANKENs sprogpolitik, der er et lovkrav i Grønland, er nærmere beskrevet i bankens kommunikationsstrategi. Ekstern kommunikation varetages af, eller i samråd med direktionen jf. den af bestyrelsen vedtagne kommunikationsstrategi. Corporate Governance redegørelsen kan endvidere findes på bankens hjemmeside på følgende link om os, investor, god selskabsledelse. Bestyrelsen finder, at GrønlandsBANKEN i relevant omfang redegør for sine forhold til bankens interessenter, og at yderligere rapportering ikke for nærværende er relevant.

3 IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar GrønlandsBANKEN følger delvist anbefalingerne. Ledelsen af GrønlandsBANKEN sker på grundlag af grønlandsk og dansk lovgivning, herunder den finansielle særlovgivning. Bestyrelsen er bankens øverste ledelsesorgan, der godkender beslutninger af strategisk og principielkarakter. Bestyrelsesformanden organiserer og leder møderne med henblik på bedst muligt at løse bestyrelsens opgave. Herudover er det bestyrelsens opgave at sikre, at bankens forretningsrisici er forsvarlige, at fastsætte rammer for bankens samlede risici og grundlag for kontrolaktiviteter samt kontrollere overholdelsen heraf. GrønlandsBANKEN tilstræber mangfoldighed på alle niveauer af bankens organisation, men har ikke nogen formelle handlingsplaner for tilsikring af mangfoldighed på ledelsesniveauerne. Dette fravalg er begrundet i generelt vanskeligere rekrutteringsmuligheder i Grønland, at GrønlandsBANKEN er en lille organisation samt, at banken ønsker at sikre en kontinuerlig udvikling i ledelsesniveauerne. Bestyrelsen ansætter direktionen og den interne revisionschef. Direktionen har ansvaret for bankens øverste daglige ledelse og refererer til bestyrelsen. Bestyrelsen har i en forretningsorden truffet nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen, der minimum årligt gennemgås og revurderes, er udfærdiget i overensstemmelse med lovgivningens og Finanstilsynets forskrifter og indeholder nærmere retningslinjer for bestyrelsens virkemåde, herunder formandens respektive formandskabets opgaver. Forretningsordenen regulerer tillige direktionens beføjelser og samarbejdet mellem bestyrelse og direktion, herunder direktionens pligt til at forelægge konkrete sager for bestyrelsen i en række forhold. Det gælder blandt andet engagementsansøgninger af nærmere defineret omfang og herudover sager af usædvanlig art eller af stor betydning. Endvidere indeholder forretningsordenen regler om løbende rapportering til bestyrelsen om væsentlige forhold. Omfattet heraf er rapportering vedrørende bankens balance- og driftsmæssige udvikling, samt kredit- og markedsrisici i forhold til de af bestyrelsen fastsatte principper og limits. V. Bestyrelsens sammensætning og organisering GrønlandsBANKEN følger delvist anbefalingerne. Den finansielle lovgivning stiller krav om, at ledelsen i et pengeinstitut opfylder en række betingelser om egnethed og hæderlighed. Det er bestyrelsens ambition, at medlemmerne til stadighed skal repræsentere en bred finansiel og regnskabsmæssig viden, forretningsmæssig erfaring og indgående indsigt i grønlandske samfundsforhold.. Mangfoldighed i bestyrelsen i forhold til køn og alder indgår i bestyrelsens overvejelser ved sammensætningen af bestyrelsen. Bankens aktiviteter er hovedsageligt baseret i Grønland, hvorfor der ikke er noget væsentlig behov for international erfaring i bestyrelsen. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer sker på baggrund af ovennævnte kriterier, og ikke på baggrund af en formelt fastlagt proces. Der er således ikke offentliggjort en kompetencebeskrivelse, af kravene til bestyrelsens kompetencer, på bankens hjemmeside En beskrivelse af kandidaternes baggrund er indeholdt i indkaldelsen til generalforsamling. Årligt offentliggøres nærmere beskrivelse af bestyrelsens kompetencer. Disse fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten. I forbindelse med indtræden i bestyrelsen får nye bestyrelsesmedlemmer en introduktion om banken og bestyrelsesarbejdet. I denne forbindelse vurderes behov for supplerende uddannelse, ligesom behovet løbende vurderes i bestyrelsen. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består for øjeblikket af 6 personer og antallet anses indtil videre for passende. Mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer vurderes som

4 værende uafhængige. På generalforsamlingen oplyses hvem af bestyrelsesmedlemmerne der anses som uafhængige, samt hvilke af de nye bestyrelsesmedlemmer der også anses som uafhængige. Årsrapporten indeholder oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmers stilling og øvrige bestyrelses- og direktionsposter. Bankens medarbejdere er i henhold til lovgivning repræsenteret i bestyrelsen med et antal medlemmer svarende til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer på tidspunktet for udskrivning af medarbejdervalg. Udover det direkte valg af bestyrelsesmedlemmer vælger selskabets medarbejdere også et tilsvarende antal suppleanter, der vælges for en tilsvarende periode. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Medarbejdervalg finder sted hvert 4. år, næste gang i Bestyrelsesmøder afholdes minimum seks gange årligt efter en for hvert kalenderår fastsat mødeplan. I 2011 blev der afholdt i alt otte bestyrelsesmøder inklusiv det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsens aldersgrænse er fastsat til 70 år. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen. Halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Herved sikres kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet og bestyrelsen ser derfor ingen grund til at vælge en valgperiode på 1 år. Der blev nedsat et revisionsudvalg i 2009 og et vederlagsudvalg blev nedsat i På baggrund af bestyrelsens størrelse og lave kompleksitet af bankens forretninger har bestyrelsen fravalgt at oprette et nomineringsudvalg. Revisionsudvalget består af den samlede bestyrelse, hvorfor det er fundet mest hensigtsmæssig at bevare den samme struktur som i bestyrelsen således bestyrelsesformanden også er formand for revisionsudvalget. Revisionsudvalgets opgaver omfatter i al væsentlighed: Overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen, overvågning af, om bankens interne kontrolsystem og risikosystemer fungerer effektivt, overvågning af den lovpligtige revision af årsrapport, samt overvågning af og kontrol med revisors uafhængighed. I den forbindelse er bankens kontrolmiljø for opgørelse af de væsentlige regnskabsmæssige skøn gennemgået og vurderet. Udvalget mødes umiddelbart forud for bestyrelsesmøderne. Vederlagsudvalget består af formand og næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen har ikke benyttet sig af skematiske evalueringer af bestyrelse eller direktion og samarbejdet imellem dem ud fra en vurdering af bestyrelsens størrelse og medlemmernes kompetencer. Det drøftes én gang årligt om kommunikationen i bestyrelsen har fungeret tilfredsstillende. Der føres løbende dialog mellem formanden for bestyrelsen og direktionen. For 2012 og fremadrettet forventes en struktureret evaluering af bestyrelse og direktion implementeret. Det skal bemærkes, at Grønland ikke er omfattet af de danske regler om nedsættelse af revisionsudvalg, men at reglerne i praksis følges. VI. Bestyrelsens og direktionens vederlag Bestyrelsen har nedsat et vederlagsudvalg der består af bestyrelsens formand og næstformand.

5 Bestyrelsen aflønnes med et fast årligt honorar, der p.t. udgør kr Formanden modtager dobbelt honorar og næstformanden 1½ honorar. Honoraret fremlægges årligt til godkendelse på generalforsamlingen i forbindelse med behandlingen af årsrapporten. Vederlagspolitikken er godkendt på generalforsamlingen og ændringer hertil vil blive fremlagt på generalforsamlingen til godkendelse. Direktionen aflønnes med en fast årlig løn, incl. pension og en årlig feriefrirejse, fri bil og fri telefon. GrønlandsBANKEN har ingen incitamentsprogrammer for bestyrelse eller direktion. Direktionen er ansat på kontrakt, der blandt andet indeholder bestemmelse om et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder. Direktionen fratræder senest med udgangen af det kalenderår hvori denne fylder 62 år. Ved fratrædelse foranlediget af banken betales en fratrædelsesgodtgørelse svarende til mellem12 til 24 måneders løn. VII. Regnskabsaflæggelse Det er bestyrelsen og direktionens ansvar, at årsrapporten og anden finansiel rapportering udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen, gældende standarder m.m. I henhold til ledelsespåtegningen er det bestyrelsen og direktionens opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler, herunder for bankens fremtidsudsigter og at regnskabet for 2011 er aflagt under forudsætning af fortsat drift. VIII. Risikostyring og intern kontrol GrønlandsBANKEN følger anbefalingen. Bestyrelsen vurderer løbende og mindst en gang årligt de samlede risikoforhold og de enkelte risikofaktorer, som er forbundet med bankens aktiviteter. Bestyrelsen vedtager retningslinjer for de centrale risikoområder, følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af planer for styringen af de enkelte risikofaktorer, herunder forretningsmæssige og finansielle risici. GrønlandsBANKEN er eksponeret over for forskellige finansielle risici, som styres på forskellige niveauer i organisationen. Bankens finansielle risici udgøres af: Kreditrisiko, som er risiko for tab som følge af, at modparter misligholder indgåede betalingsaftaler. Markedsrisiko, som er risiko for tab som følge af, at dagsværdien for bankens aktiver eller forpligtelser ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene. Likviditetsrisiko, som er risiko for tab som følge af, at finansieringsomkostningerne stiger uforholdsmæssigt meget, Risikoen for at banken afskæres fra at indgå nye forretninger som følge af manglende finansiering eller ultimativt risikoen for, at banken ikke kan honorere indgåede betalingsforpligtelser ved forfald som følge af manglende finansiering. Bestyrelsen modtager rapporteringer om, hvordan de forskellige risikoområder løbende udvikler sig og hvorledes de udstukne retningslinjer for risikostyringen overholdes.

6 GrønlandsBANKEN har med baggrund i bankens begrænsede størrelse og lokale forankring ikke etableret nogen whistleblower ordning. Bankens politikker og mål for styring af finansielle risici fremgår af særskilt afsnit i årsrapporten benævnt Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici. GrønlandsBANKEN offentliggør løbende opdateringer af Risikorapport vedr. kapitaldækning på sin hjemmeside. I 2011 er der derudover udarbejdet en egentlig risikorapport til behandling af bestyrelsen. IX. Revision I forbindelse med regnskabsaflæggelsen og den løbende rapportering til bestyrelsen har intern revision til opgave at vurdere om rapporteringsprocesserne sikrer korrekte oplysninger til bestyrelsen. Regnskabspraksis på væsentlige områder og væsentlige regnskabsmæssige skøn drøftes løbende med både intern og ekstern revision. Revisionsprotokollen fra både intern og ekstern revision gennemgås på bestyrelsesmøderne. Der foreligger en revisionsaftale og honorarbudget er fremsendt til direktionen og fremlagt på et bestyrelsesmøde efter indstilling fra revisionsudvalget. I forbindelse med revisionsaftalen vedtages årlige overordnede og generelle rammer for ikke-revisionsydelser med henblik på at sikre den eksterne revisions uafhængighed. Bestyrelsen og direktionen foretager en konkret og kritisk vurdering af den eksterne revisors uafhængighed og kompetence til brug for indstilling til generalforsamlingen. Bestyrelsen har som minimum én gang årligt møde med både intern og ekstern revision uden at direktionen er til stede. Februar 2012

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Corporate Governance-rapport 2014

Corporate Governance-rapport 2014 Corporate Governance-rapport 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse

Redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelse for virksomhedsledelse PARKEN Sport & Entertainment A/S har udarbejdet denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret 2014 og offentliggjort

Læs mere

Corporate Governance i D/S NORDEN

Corporate Governance i D/S NORDEN Corporate Governance i D/S NORDEN Indhold: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 3. Åbenhed og gennemsigtighed... 4 4. Bestyrelsens

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 07b Ifølge Årsregnskabslovens 07b skal børsnoterede selskaber oplyse, hvorvidt de er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse (stk.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede ledelse af Jeudan med henblik på at sikre at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011

JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011 JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Jeudan Årsrapport 2011 45 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne

Læs mere