AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den , kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1"

Transkript

1 AALBORG BYRÅD Mødet den , kl. 15:00 Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

2 1. Orientering om større projekter/initiativer som understøttes af Revision af tilskud til aftenskoler efter folkeoplysningsloven vedr. tilskudsåret Analyse af aftenskoleområdet Kontrol af aktivitetstilskud Facilitetsanalyse - den videre proces Hytteanalyse Vestre Fjordpark Ny forening - Familiehunden-Schæfervenner søger om godkendelse Eventuelt Lukket

3 AALBORG BYRÅD Tid Mødet den , kl. 15:00 Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Fraværende John Ebsen Åben Punkt 1. Orientering om større projekter/initiativer som understøttes af Sagsbeskrivelse Elitesport Aalborg, Playmaker, Playtool, Sund mad i Haller og Klubhuse/SMIL, Sport2go og Sport55+ og Nordkraft Karate er alle store projekter og/eller initiativer som kan relateres til. Relationen til sker enten gennem et direkte økonomisk tilskud og/eller fordi initiativerne er målrettet folkeoplysningsområdet. Ud over ovennævnte projekter og initiativer er der en række mindre projekter der bl.a. er understøttet af Udviklingspuljen. Disse projekter afvikles som udgangspunkt i regi af foreninger og/eller aftenskoler. vil løbende blive orienteret om sådanne projekter. Møde den Side 1

4 Fritidsområdet vil på mødet give en kort præsentation af følgende projekter: Sport 55+ NordkraftKarate SMIL/Sund Mad I Haller og Klubhuse Der er vedlagt en kort orientering omkring ovenstående som bilag. Sport 55+ og Nordkraft Karate Sund Mad i haller og Klubhuse/SMIL Til orientering. Møde den Side 2

5 Punkt 2. Revision af tilskud til aftenskoler efter folkeoplysningsloven vedr. tilskudsåret Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at revisionsrapporten vedr. tilskudsåret 2012 tages til efterretning. Sagsbeskrivelse Fritidsområdet har fra revisionsfirmaet PWC PricewaterCoopers modtaget en redegørelse om udført kontrol af tilskud til undervisning vedr. tilskudsåret Formålet med gennemgangen har været at sikre, at de udbetalte tilskud til aftenskoleundervisning er anvendt til formålet og udbetalt på et grundlag, som efterfølgende kan dokumenteres, hvilket er et krav i henhold til Aalborg Kommunes Fritidspolitiske Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Gennemgangen har omfattet 3 skoler. De udvalgte 3 skoler har sammenlagt fået udbetalt et tilskud på kr , hvilket svarer til 7,6 % af de samlede udbetalinger. De 3 udvalgte skoler er: Lille Skole for Voksne (Sind Skolerne), udbetalt tilskud på i alt kr Gudumholm Husflidsskole, udbetalt tilskud på i alt kr Den Kreative Skole, udbetalt tilskud på i alt kr Samlet konklusion: Samlet set kan det konstateres, at de 3 aftenskoler har fortaget undervisning, som ligger inden for Aalborg Kommunes regler for, hvad der ydes tilskud til i forhold til undervisning. For 2 af de 3 aftenskolers vedkommende, anses vedtægterne som indeholdende de minimumskrav, der foreskrives i folkeoplysningsloven. Der var følgende bemærkninger vedr. Den Kreative Skole: Revisionen henstiller til at bestyrelsesreferaterne underskrives af bestyrelsens medlemmer. Ligeledes henstilles der til, at vedtægterne ændres således, at Folkeoplysningslovens 4, stk. 2 omkring antallet af bestyrelsesmedlemmer overholdes. Endvidere henstilles der til, at Folkeoplysningsloven overholdes, således at deltagerne får mulighed for at blive valgt til bestyrelsen. Møde den Side 3

6 Fritidsområdet kan oplyse: at der i henhold til regnskaberne for 2012 er der udbetalt tilskud kr (løntilskud samt særlige tilskud) til aftenskoleundervisning. at Fritidsområdet vil indgå i en dialog med Den Kreative Skole, med henblik på en tilretning af vedtægterne, således at de opfylder Folkeoplysningslovens minimumskrav til godkendte folkeoplysende foreninger. at såfremt det viser sig ved revisionens gennemgang, at der er aftenskoler/foreninger, der kunne have opnået et større tilskud, vil der ikke ske efterregulering. at misbrug af kommunale tilskud kan medføre tab af tilskudsberettigelsen. at beslutningskompetencen hertil er tillagt Sundheds- og Kulturudvalget efter indstilling fra. Revision aftenskoler 2012 Godkendt. Møde den Side 4

7 Punkt 3. Analyse af aftenskoleområdet Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender igangsætning af nedenstående initiativer i forbindelse med analysen på aftenskoleområdet. Sagsbeskrivelse: På baggrund af den meget positive udvikling i aktivitetsniveauet på aftenskoleområdet blev der i foråret 2013 igangsat en større analyse af området med henblik på udarbejdelse af et forslag til ny fordelingsmodel, herunder en evt. omfordeling af aftenskolernes budget. Baggrundsmaterialet for analysen blev fremsendt til og bearbejdet af fritidsområdet. På s møde den blev det besluttet, at Fritidsområdet i samarbejde med Samvirket, på s møde den 26. november skulle fremlægge forslag til den videre proces, herunder forslag til fordeling af aftenskolernes ramme for På s møde den blev det besluttet at ændre Aalborg Kommunes tilskudsmodel vedr. støtte til aftenskoleundervisning, gældende fra 1. januar 2014 samt endelig fordeling af budget Desuden blev det besluttet at Fritid i samarbejde med Folkeoplysningssamvirket skulle gennemgå og analysere de enkelte tilskudsområder. Dette med henblik på at finde en administrationsmodel, der sikrer tryghed til fortsat udvikling, kombineret med muligheden for et godt og sikkert overblik over den samlede ramme for området. På baggrund af ovenstående foreslås det at Fritidsområdet i samarbejde med Folkeoplysningssamvirket igangsætter følgende initiativer: 1) Planlægning af temaaften vedr. særlig tilrettelagt undervisning (handicapundervisning) onsdag den 30. april 2014 kl ) Gennemgang/analyse af Aalborg Kommunes tilskudsmodel vedr. lokaletilskud. 3) Serviceeftersyn af øvrige tilskudsområder m.v. a. Løntilskud, leder og instruktørlønninger b. Debatskabende aktiviteter c. Fleksible tilrettelæggelsesformer d. Særlige tilskud e. Tilskud til undervisningsmateriel f. Mellemkommunal refusion g. Administration Møde den Side 5

8 4) Visioner a. Hvordan udvikles aftenskoleområdet? b. Partnerskaber m.v. c. Etc. Fritidsområdet kan oplyse: at løbende vil blive orienteret om processen og resultatet af de igangsatte initiativer. at analysen på aftenskoleområdet vil indgå i processen omkring evaluering/justering af Fritidspolitik at der i 6-by regi arbejdes på at undersøge, hvordan kommunerne i samarbejde med aftenskolerne, kan hjælpe aftenskoleområdet med at udvikle sig. at Kulturministeriet gennem en tre-årig bevilling gældende fra januar 2013 har oprettet Vifo Videncenter for Folkeoplysning. Vifos opgave er skabe overblik over og indsigt i det brede folkeoplysningsområde, analysere folkeoplysningsområdet og initiere offentlig debat om centrale spørgsmål vedr. det brede folkeoplysende område. Godkendt. Møde den Side 6

9 Punkt 4. Kontrol af aktivitetstilskud Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller at indstiller til Sundhedsog Kulturudvalget at én forening med væsentlig fejl i medlemsopgørelsen skal tilbagebetale for meget modtaget aktivitetstilskud at foreningen ikke kan modtage aktivitetstilskud i 2014 at foreningen udtages til kontrol igen i 2015 Sagsbeskrivelse Rapporten omkring kontrol af aktivitetstilskud 2013 mv. blev behandlet på s møde den 26. februar 2014, hvor sagen blev afsluttet for 20 ud af 21 foreningers vedkommende. Beslutning vedrørende den sidste forening blev udskudt til et kommende møde. Basis for aktivitetstilskud 2013 er det antal medlemmer, der pr. 31/ var medlem af foreningen. Pågældende forening har på deres ansøgning om aktivitetstilskud opgjort deres medlemstal til 175 under 25 år, og 70 over 25 år, i alt 255 medlemmer. Dette svarer til 890 point, og dermed en udbetaling af aktivitetstilskud på kr. Foreningen har overfor revisionsfirmaet dokumenteret et medlemstal på 52 under 25 år, svarende til et pointtal på 264 point. Dvs. en samlet afvigelse i forhold til point på %, og en fejludbetaling på kr. Fritidsområdet har været i tæt dialog med foreningen omkring ovennævnte forhold. Foreningen har efterfølgende ikke kunnet fremvise de medlemslister, der var basis for ansøgningen. Foreningen har i foråret 2013 valgt ny kasserer, og der er ikke, i det til ham overleverede materiale, medlemslister der kan vise, hvordan medlemsantallet er opgjort. Foreningens formand mener, at det oplyste antal medlemmer sandsynligvis er de medlemmer, der i løbet af året har været i gennem foreningen en kortere eller længere periode. Der har været et stort flow af medlemmer igennem foreningen de senere år. Den nye kasserer har opgjort antallet af nyindmeldelser i 2011 til 219 og i 2012 til 112. Møde den Side 7

10 Fritidsområdet kan oplyse: at at at at at at at misbrug af kommunale tilskud kan medføre tab af tilskudsberettigelsen beslutningskompetencen hertil er tillagt Sundheds- og Kulturudvalget efter indstilling fra dokumentationskrav fremgår af ansøgningsskema og bevillingsbrev til foreningerne tidligere års sanktioner for større fejl været, at det for meget beregnede tilskud skal betales tilbage til kommunen der tidligere også er frataget aktivitetstilskud for det kommende år, når der har været tale om væsentlige fejl. Sidste gang i 2006, hvor en forening havde fejl på 55 % der siden da, ikke har været foreninger, der har fået frataget tilskud for det kommende år. De største fejl her har været henholdsvis 31 %, 16 %, 15 % og 14 % Fritidsområdet har tilbudt foreningen rådgivning af bestyrelsen i forhold til procedure og retningslinjer omkring indberetning af aktivitetstilskud Revisionsrapport Godkendt. Møde den Side 8

11 Punkt 5. Facilitetsanalyse - den videre proces Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteres om projektet med automatisk facilitetsanalyse samt godkender at der arbejdes videre med, at sikre endnu bedre anvendelse af faciliteterne med udgangspunkt i nedenstående sagsbeskrivelse Sagsbeskrivelse: har gennem de senere år lavet en række forskellige initiativer for at sikre endnu bedre faciliteter til fritidsbrugerne fremover. har således igangsat projektet omkring automatisk facilitetsanalyse, udarbejdet en brugertilfredshedsundersøgelse og lavet omfattende halundersøgelser i år 2005 og Endvidere har valgt at fokusere på en optimering af energiforbruget i fritidsfaciliteterne. Befolkningens idrætsdeltagelse er stadig under hastig forandring og idrætsdeltagelsen er på et historisk højt niveau. Studier fra Idrættens analyseinstitut belyser denne udvikling. Det gør det relevant at have et godt indblik i anvendelsen af de eksisterende faciliteter på idrætsområdet, så der kan træffes strategiske beslutninger om udviklingen af faciliteterne fremover. På baggrund af ovenstående har i samarbejde med AAU iværksat en automatisk analyse af 24 af kommunens idrætshaller. Analysen foregår ved hjælp af varmefølsomme (termiske) kameraer og indeholder ingen personhenførbare informationer. Hallerne er alle analyseret i løbet af efteråret Yderligere 10 haller blev analyseret med de termiske kameraer for to år siden. Næsten alle enkeltstående idrætshaller i Aalborg Kommune er således blevet analyseret. Resultaterne har en usikkerhed på ganske få procent og giver således et retvisende billede af aktivitetsniveauet i hallerne på de pågældende tidspunkter. Det er vigtigt at understrege, at der selvfølgelig kan være analyseret forhold der afviger fra det normale aktivitetsniveau. Der kan for eksempel være enkeltstående aflysninger som følge af sygdom eller lignende. Resultaterne er præsenteret i vedlagte rapport. Grundlæggende dokumenterer analysen, at der er rigtig mange brugere der er aktive i idrætshallerne. Flere haller har et stort kapacitetspres og udnytter tiden rigtig godt, særligt tiden fra kl mandag til torsdag er generelt udnyttet godt. Der er dog mange steder, hvor det ser ud som om, at der er et potentiale i at indgå i en nærmere dialog med brugerne, med henblik på at sikre en endnu bedre udnyttelse af faciliteterne. På s sidste møde i 2013 blev det blandt andet besluttet Møde den Side 9

12 at Fritidsområdet anvender analyseresultaterne som et dialogredskab med alle brugere og bestyrelser i de berørte idrætshaller med henblik på at sikre endnu bedre udnyttelse af faciliteterne at Fritidsområdet indgår i dialog med Skoleforvaltningen med henblik på at koordinere fritidsbrugernes adgang til hallerne i dagtimerne at analyseresultaterne indgår som en del af vurderingsgrundlaget ved fremtidige facilitetsudvidelser/omdannelser. I dialogen med de netop analyserede haller og deres brugere tages der udgangspunkt i bilaget interviewguide. Intentionen er, at indsamle en række informationer der dels kan medvirke til en umiddelbar justering i den enkelte hal, og dels kan indgå i s kommende proces omkring revision af Fritidspolitik Interviewguide - haller Kapacitetsanalyse - opdateret Godkendt. Møde den Side 10

13 Punkt 6. Hytteanalyse Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteres om vedlagte hytteanalyse samt godkender at Fritidsområdet indkalder hytteejerne og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) til en dialog om hytternes anvendelse, med henblik på flere foreningsaktiviteter i hytterne - for de samme midler. Sagsbeskrivelse: Der er tidligere blevet lavet en analyse af brugen af spejderhytter i Aalborg kommune. Efter præsentationen af resultaterne besluttede, at der skulle laves en opfølgning på de hytter der manglede at besvare undersøgelsen. Det er nu lykkedes at få indhentet de manglende data. Formålet med analysen er, at give et grundlag for at vurdere forholdet mellem driftsudgifterne til hytteområdet og udbyttet heraf. Derudover skal analysen tjene som grundlag for vurderingen af de renoverings- og ombygningsprojekter for hytterne, der løbende behandles af. Aalborg Kommunes årlige driftsudgifter til hytteområdet andrager ca kr. - herudover kommer ekstraordinær vedligeholdelse. I prioriteringskataloget 2013 indgik der to renoverings/ombygningsprojekter af spejderhytter. En væsentlig bevæggrund for disse ansøgninger er et ønske fra ejernes side om at gøre hytten så attraktiv for potentielle lejere, så hytten kan hvile i sig selv økonomisk. Der er indsamlet svar fra 38 hytter. Indberetningerne viser at hytterne både benyttes af foreningerne selv, men at de også i høj grad bliver lånt ud/udlejet til andre foreninger. Desuden viser indberetningerne, at hytterne hovedsageligt lejes ud til private formål, såsom fester m.m.., og i mindre grad til skoler og daginstitutioner. Der er stor forskel på hvor meget hytterne anvendes. Eksempelvis blev 3 hytter anvendt under 10 dage på et år, mens flere hytter blev anvendt over 100 dage. Totalt set blev hytterne anvendt i gennemsnit 70 dage på et år. Hytterne blev i gennemsnit anvendt ca. 18 dage på et år af den forening der ejer hytten samt ca. 14 dage af andre foreninger. Møde den Side 11

14 Fritidsområdet kan oplyse: at tilskudsberettigede hytter får tilskud efter de almindelige regler for lokaletilskud. Det vil sige, at der gives 74 % i tilskud til faste udgifter og 69 % i tilskud til forbrugsudgifter. at der modregnes i tilskuddet når hytterne lejes ud. Det vil sige, at en hytte kan blive lejet så meget ud, at den ikke får noget tilskud fra kommunen. Analyse af spejderhytter Kort med spejderhytter Godkendt. Møde den Side 12

15 Punkt 7. Vestre Fjordpark Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteres om arbejdet med Vestre Fjordpark Sagsbeskrivelse Byens populære friluftsbad har igennem en del år trængt til en gennemgribende renovering og området som helhed til en omdannelse. Mange af anlæggene i området stammer fra tiden omkring 2. verdenskrig. Husene er meget nedslidte og dyre i drift og bassinet havde allerede i 2008 ifølge en konsulent rapport akut behov for en gennemgribende renovering. Derudover er der store kapacitetsproblemer for særligt vinterbadeklubben Isbjørnen, som har til huse ved Friluftsbadet. De har med næsten medlemmer og et klublokale på ca. 35 m2, svært ved at få dagligdagen til at fungere. Omdannelsen har i en årrække afventet afklaring af linjeføringen for en 3. limfjordsforbindelse, idet en central del af det aktuelle område har været reserveret til 'Lindholmlinjen' - en af de tre mulige linjeføringer. Denne linjeføring blev fravalgt i en transportpolitisk aftale i februar 2012 og omdannelsesprocessen blev igangsat. I samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden udskrev kommunen i februar 2013 en arkitektkonkurrence om en moderne og visionær helhedsplan for området omkring friluftsbadet, herunder også et bud på indpasning af et nyt og multifunktionelt bygningskompleks som rammen om foreningsliv, vandsportskurser og formidling af Limfjordens natur- og kulturhistorie. Op mod mennesker bruger Friluftsbadet hvert år. Dertil kommer de mange brugere af områdets foreninger samt Aalborg Vandcenter. Konkurrencen blev vundet af LIW Planning og Force4 Architects med projektet Working With Nature. Projektet bevarer mange af områdets iboende kvaliteter og moderniserer samtidig området med et arkitektonisk unikt bygningskompleks. Den samlede økonomi for projekt skønnes at andrage ca. 55 mio. kr., hvoraf selve anlægssummen udgør ca. 50 mio. kr. I forbindelse med Byrådets behandling af budget er der afsat 2 mio. kr. til projektering i 2014 samt reserveret 6 mio. kr. i 2016 og 16,2 mio. kr. i Det forventes, at der kan rejses 23,3 mio. kr. ved fundraising. Restbeløbet på 8,5 mio. kr. forventes finansieret i Man kan se vinderforslaget på dette link: Møde den Side 13

16 Materialet bliver udleveret på mødet hvor Fritidsområdet også vil orientere yderligere. Fritidsområdet kan oplyse at den 29. november 2011 afsatte kr. fra prioriteringskataloget 2012 og gav en hensigtserklæring om yderligere kr. fra prioriteringskataloget 2013 til at realisere en ombygning af vinterbadeklubben at denne bevilling er sat i bero, for at afvente det samlede projekts realisering Til orientering. Møde den Side 14

17 Punkt 8. Ny forening - Familiehunden-Schæfervenner søger om godkendelse Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at foreningen godkendes som en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien Idébetonede hundedressur Sagsbeskrivelse Foreningen er formelt set stiftet 6. august En gruppe mennesker omkring foreningen har dog været aktive sammen om hundetræning gennem et par år. Foreningen arbejder med at træne hunde og give hundeførerne indblik i hundens signaler. Foreningen har meget fokus på, at lave aktiviteter der fremmer samarbejdet mellem hund og fører. Foreningen er åben for alle, uanset hvilket niveau man træner sin hund på. Foreningen arbejder dog fokuseret mod brugshundeprøver og ringtræning med henblik på udstilling og sportstræning. Foreningen bruger allerede i dag Aalborg Kommunes hundetræningsanlæg på Voerbjergvej i Nørresundby. Anlægget har et lille klubhus og store græsarealer. Det bruges af ca. 14 forskellige klubber med samlet set ca medlemmer. Økonomi Aktivitetstilskud: der forventes ingen udgifter hertil Lokaletilskud: der forventes ingen udgifter hertil Andet: foreningen oplyser, at de vil søge om tilskud til leder- og instruktøruddannelse Foreningen oplyser: At foreningen har 43 medlemmer hvoraf ingen er under 25 år og at kontingentsatsen er 300 kr. om året. Møde den Side 15

18 Fritidsområdet kan oplyse: Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. Folkeoplysningsloven beskriver en række betingelser der skal være opfyldt, for at en forening kan blive godkendt af kommunen. De centrale betingelser er, at foreningen skal; lave folkeoplysende arbejde være åben for alle være demokratisk opbygget bygge på aktivt medlemskab Der er godkendt 16 foreninger i kategorien Idébetonede hundedressur Godkendt. Møde den Side 16

19 Punkt 9. Eventuelt Orientering om Videncenter for Folkeoplysning Fritidsområdet gav en kort orientering om, at Videncenter for folkeoplysning nu er en realitet. Nyhedsbrev til det nye videncenter kan hentes på Orientering om Foreningernes dag 8. april 2014 Fritidsområdet orienterede om at der afholdes Foreningernes Dag tirsdag den 8. april kl til i Nordkraft Orientering om AKA puljen Der har ikke været afholdt møde. Orientering om tilskud bevilget af s formand i henhold til forretningsordenens 5: Materielpuljen 2014: Sebber Kloster Golfklub Ansøgning om tilskud til indkøb af boldvasker Bevilget 25 % af udgiften, max. kr Lindholm IF Ansøgning om tilskud til indkøb af fitnessudstyr Bevilget 50 % af udgiften, max. kr Aalborg Chang Ansøgning om tilskud til indkøb af boldvogne Bevilget 50 % af udgiften, max. kr Sulsted Idrætsforening Ansøgning om tilskud til indkøb af airtrack Bevilget 50 % af udgiften, max. kr Møde den Side 18

20 Udsendelse af dagsorden. Der vil fortsat blive brugt Dropboks i forbindelse med udsendelse af dagsordener til udvalgets brugerrepræsentanter. Medlemmerne af Sundheds- og Kulturudvalget vil modtage dagsordenen på samme måde som dagsordener til møderne i Sundheds- og Kulturudvalget. DUF - "Foreninger for fremtiden" Brugerrepræsentant Hans Schrøder gav en kort orientering om DUFs antologi "Foreninger for fremtiden". Til orientering. Møde den Side 19

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 22.10.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Budget 2015.... 1 2. Prioriteringskatalog 2014 - energibesparende foranstaltninger.... 3 3. Ny forening - Klarup Fitness søger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 23.04.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 23.04.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 23.04.2014, Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 1. Budgetprocedure 2015.... 1 2. Aftenskoler - fordeling af pulje til materiel 2014.... 3 3. Udviklingspuljen 2014

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 51. Meddelelser og orientering... 3 52. Fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Kontrol på Folkeoplysningsområdet i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommuner. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

Kontrol på Folkeoplysningsområdet i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommuner. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Kontrol på Folkeoplysningsområdet i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommuner Side 1 af 6 1. Baggrund: På baggrund af TV2 dokumentaren Foreningerne bag moskeen i foråret 2016 blev der taget

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 26.02.2014, Borgmesterens Forvaltning, Repræsentionslokale 1 1. Orientering om større projekter/initiiver som understøttes af..... 1 2. Vedtagelse af forretningsorden for - gældende

Læs mere

Aalborg Kommune. Sundheds- og Kulturforvaltningen

Aalborg Kommune. Sundheds- og Kulturforvaltningen www.pwc.dk Aalborg Kommune Sundheds- og Kulturforvaltningen Redegørelse vedrørende gennemgang af tilskud til foreninger i 2013 i henhold til folkeoplysningsloven November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 11-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udv D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 11-10-2016 17:00 1 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 23.10.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 23.10.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23.10.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Mødedatoer i 2008. 2 3... Godkendelse af frivillig folkeoplysende forening - ansøgning

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 25.06.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 25.06.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 25.06.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Budgetprocedure 2015.... 1 2. Prioriteringskatalog 2014- energibesparende foranstaltninger.... 3 3. Udviklingspuljen - ansøgning

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aalestrup Skytteforening - beregning af medlemstilskud. 3 002. Hvalpsund Boldklub - udvidelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 30. april 2013 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik 2013-2017 Politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. 1 Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 011. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 012. Lokaletilskud til foreningernes

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Aalborg Kommune Sundheds- og Kulturforvaltningen

Aalborg Kommune Sundheds- og Kulturforvaltningen www.pwc.dk Aalborg Kommune Sundheds- og Kulturforvaltningen Redegørelse vedrørende gennemgang af tilskud til foreninger i henhold til folkeoplysningsloven November 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007 Referat fra møde i torsdag den 01. februar 2007 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Valg af formand og næstformand... 1 2. FOU - Fastsættelse af mødedage og tidspunkt...

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Folkeoplysningsudvalget Mødet den 11.04.2018 kl. 15.00 Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Drøftelse om

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

DAGSORDEN. for FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Møde nr. 1

DAGSORDEN. for FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Møde nr. 1 GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 17. januar 2007 DAGSORDEN for FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Møde nr. 1 Onsdag den 24. januar 2007 på Rådhuset, Gladsaxe-værelset, lokale 2608 (direkte tlf. 39 57

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere