AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den , kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1"

Transkript

1 AALBORG BYRÅD Mødet den , kl. 15:00 Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

2 1. Orientering om større projekter/initiativer som understøttes af Revision af tilskud til aftenskoler efter folkeoplysningsloven vedr. tilskudsåret Analyse af aftenskoleområdet Kontrol af aktivitetstilskud Facilitetsanalyse - den videre proces Hytteanalyse Vestre Fjordpark Ny forening - Familiehunden-Schæfervenner søger om godkendelse Eventuelt Lukket

3 AALBORG BYRÅD Tid Mødet den , kl. 15:00 Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Fraværende John Ebsen Åben Punkt 1. Orientering om større projekter/initiativer som understøttes af Sagsbeskrivelse Elitesport Aalborg, Playmaker, Playtool, Sund mad i Haller og Klubhuse/SMIL, Sport2go og Sport55+ og Nordkraft Karate er alle store projekter og/eller initiativer som kan relateres til. Relationen til sker enten gennem et direkte økonomisk tilskud og/eller fordi initiativerne er målrettet folkeoplysningsområdet. Ud over ovennævnte projekter og initiativer er der en række mindre projekter der bl.a. er understøttet af Udviklingspuljen. Disse projekter afvikles som udgangspunkt i regi af foreninger og/eller aftenskoler. vil løbende blive orienteret om sådanne projekter. Møde den Side 1

4 Fritidsområdet vil på mødet give en kort præsentation af følgende projekter: Sport 55+ NordkraftKarate SMIL/Sund Mad I Haller og Klubhuse Der er vedlagt en kort orientering omkring ovenstående som bilag. Sport 55+ og Nordkraft Karate Sund Mad i haller og Klubhuse/SMIL Til orientering. Møde den Side 2

5 Punkt 2. Revision af tilskud til aftenskoler efter folkeoplysningsloven vedr. tilskudsåret Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at revisionsrapporten vedr. tilskudsåret 2012 tages til efterretning. Sagsbeskrivelse Fritidsområdet har fra revisionsfirmaet PWC PricewaterCoopers modtaget en redegørelse om udført kontrol af tilskud til undervisning vedr. tilskudsåret Formålet med gennemgangen har været at sikre, at de udbetalte tilskud til aftenskoleundervisning er anvendt til formålet og udbetalt på et grundlag, som efterfølgende kan dokumenteres, hvilket er et krav i henhold til Aalborg Kommunes Fritidspolitiske Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Gennemgangen har omfattet 3 skoler. De udvalgte 3 skoler har sammenlagt fået udbetalt et tilskud på kr , hvilket svarer til 7,6 % af de samlede udbetalinger. De 3 udvalgte skoler er: Lille Skole for Voksne (Sind Skolerne), udbetalt tilskud på i alt kr Gudumholm Husflidsskole, udbetalt tilskud på i alt kr Den Kreative Skole, udbetalt tilskud på i alt kr Samlet konklusion: Samlet set kan det konstateres, at de 3 aftenskoler har fortaget undervisning, som ligger inden for Aalborg Kommunes regler for, hvad der ydes tilskud til i forhold til undervisning. For 2 af de 3 aftenskolers vedkommende, anses vedtægterne som indeholdende de minimumskrav, der foreskrives i folkeoplysningsloven. Der var følgende bemærkninger vedr. Den Kreative Skole: Revisionen henstiller til at bestyrelsesreferaterne underskrives af bestyrelsens medlemmer. Ligeledes henstilles der til, at vedtægterne ændres således, at Folkeoplysningslovens 4, stk. 2 omkring antallet af bestyrelsesmedlemmer overholdes. Endvidere henstilles der til, at Folkeoplysningsloven overholdes, således at deltagerne får mulighed for at blive valgt til bestyrelsen. Møde den Side 3

6 Fritidsområdet kan oplyse: at der i henhold til regnskaberne for 2012 er der udbetalt tilskud kr (løntilskud samt særlige tilskud) til aftenskoleundervisning. at Fritidsområdet vil indgå i en dialog med Den Kreative Skole, med henblik på en tilretning af vedtægterne, således at de opfylder Folkeoplysningslovens minimumskrav til godkendte folkeoplysende foreninger. at såfremt det viser sig ved revisionens gennemgang, at der er aftenskoler/foreninger, der kunne have opnået et større tilskud, vil der ikke ske efterregulering. at misbrug af kommunale tilskud kan medføre tab af tilskudsberettigelsen. at beslutningskompetencen hertil er tillagt Sundheds- og Kulturudvalget efter indstilling fra. Revision aftenskoler 2012 Godkendt. Møde den Side 4

7 Punkt 3. Analyse af aftenskoleområdet Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender igangsætning af nedenstående initiativer i forbindelse med analysen på aftenskoleområdet. Sagsbeskrivelse: På baggrund af den meget positive udvikling i aktivitetsniveauet på aftenskoleområdet blev der i foråret 2013 igangsat en større analyse af området med henblik på udarbejdelse af et forslag til ny fordelingsmodel, herunder en evt. omfordeling af aftenskolernes budget. Baggrundsmaterialet for analysen blev fremsendt til og bearbejdet af fritidsområdet. På s møde den blev det besluttet, at Fritidsområdet i samarbejde med Samvirket, på s møde den 26. november skulle fremlægge forslag til den videre proces, herunder forslag til fordeling af aftenskolernes ramme for På s møde den blev det besluttet at ændre Aalborg Kommunes tilskudsmodel vedr. støtte til aftenskoleundervisning, gældende fra 1. januar 2014 samt endelig fordeling af budget Desuden blev det besluttet at Fritid i samarbejde med Folkeoplysningssamvirket skulle gennemgå og analysere de enkelte tilskudsområder. Dette med henblik på at finde en administrationsmodel, der sikrer tryghed til fortsat udvikling, kombineret med muligheden for et godt og sikkert overblik over den samlede ramme for området. På baggrund af ovenstående foreslås det at Fritidsområdet i samarbejde med Folkeoplysningssamvirket igangsætter følgende initiativer: 1) Planlægning af temaaften vedr. særlig tilrettelagt undervisning (handicapundervisning) onsdag den 30. april 2014 kl ) Gennemgang/analyse af Aalborg Kommunes tilskudsmodel vedr. lokaletilskud. 3) Serviceeftersyn af øvrige tilskudsområder m.v. a. Løntilskud, leder og instruktørlønninger b. Debatskabende aktiviteter c. Fleksible tilrettelæggelsesformer d. Særlige tilskud e. Tilskud til undervisningsmateriel f. Mellemkommunal refusion g. Administration Møde den Side 5

8 4) Visioner a. Hvordan udvikles aftenskoleområdet? b. Partnerskaber m.v. c. Etc. Fritidsområdet kan oplyse: at løbende vil blive orienteret om processen og resultatet af de igangsatte initiativer. at analysen på aftenskoleområdet vil indgå i processen omkring evaluering/justering af Fritidspolitik at der i 6-by regi arbejdes på at undersøge, hvordan kommunerne i samarbejde med aftenskolerne, kan hjælpe aftenskoleområdet med at udvikle sig. at Kulturministeriet gennem en tre-årig bevilling gældende fra januar 2013 har oprettet Vifo Videncenter for Folkeoplysning. Vifos opgave er skabe overblik over og indsigt i det brede folkeoplysningsområde, analysere folkeoplysningsområdet og initiere offentlig debat om centrale spørgsmål vedr. det brede folkeoplysende område. Godkendt. Møde den Side 6

9 Punkt 4. Kontrol af aktivitetstilskud Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller at indstiller til Sundhedsog Kulturudvalget at én forening med væsentlig fejl i medlemsopgørelsen skal tilbagebetale for meget modtaget aktivitetstilskud at foreningen ikke kan modtage aktivitetstilskud i 2014 at foreningen udtages til kontrol igen i 2015 Sagsbeskrivelse Rapporten omkring kontrol af aktivitetstilskud 2013 mv. blev behandlet på s møde den 26. februar 2014, hvor sagen blev afsluttet for 20 ud af 21 foreningers vedkommende. Beslutning vedrørende den sidste forening blev udskudt til et kommende møde. Basis for aktivitetstilskud 2013 er det antal medlemmer, der pr. 31/ var medlem af foreningen. Pågældende forening har på deres ansøgning om aktivitetstilskud opgjort deres medlemstal til 175 under 25 år, og 70 over 25 år, i alt 255 medlemmer. Dette svarer til 890 point, og dermed en udbetaling af aktivitetstilskud på kr. Foreningen har overfor revisionsfirmaet dokumenteret et medlemstal på 52 under 25 år, svarende til et pointtal på 264 point. Dvs. en samlet afvigelse i forhold til point på %, og en fejludbetaling på kr. Fritidsområdet har været i tæt dialog med foreningen omkring ovennævnte forhold. Foreningen har efterfølgende ikke kunnet fremvise de medlemslister, der var basis for ansøgningen. Foreningen har i foråret 2013 valgt ny kasserer, og der er ikke, i det til ham overleverede materiale, medlemslister der kan vise, hvordan medlemsantallet er opgjort. Foreningens formand mener, at det oplyste antal medlemmer sandsynligvis er de medlemmer, der i løbet af året har været i gennem foreningen en kortere eller længere periode. Der har været et stort flow af medlemmer igennem foreningen de senere år. Den nye kasserer har opgjort antallet af nyindmeldelser i 2011 til 219 og i 2012 til 112. Møde den Side 7

10 Fritidsområdet kan oplyse: at at at at at at at misbrug af kommunale tilskud kan medføre tab af tilskudsberettigelsen beslutningskompetencen hertil er tillagt Sundheds- og Kulturudvalget efter indstilling fra dokumentationskrav fremgår af ansøgningsskema og bevillingsbrev til foreningerne tidligere års sanktioner for større fejl været, at det for meget beregnede tilskud skal betales tilbage til kommunen der tidligere også er frataget aktivitetstilskud for det kommende år, når der har været tale om væsentlige fejl. Sidste gang i 2006, hvor en forening havde fejl på 55 % der siden da, ikke har været foreninger, der har fået frataget tilskud for det kommende år. De største fejl her har været henholdsvis 31 %, 16 %, 15 % og 14 % Fritidsområdet har tilbudt foreningen rådgivning af bestyrelsen i forhold til procedure og retningslinjer omkring indberetning af aktivitetstilskud Revisionsrapport Godkendt. Møde den Side 8

11 Punkt 5. Facilitetsanalyse - den videre proces Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteres om projektet med automatisk facilitetsanalyse samt godkender at der arbejdes videre med, at sikre endnu bedre anvendelse af faciliteterne med udgangspunkt i nedenstående sagsbeskrivelse Sagsbeskrivelse: har gennem de senere år lavet en række forskellige initiativer for at sikre endnu bedre faciliteter til fritidsbrugerne fremover. har således igangsat projektet omkring automatisk facilitetsanalyse, udarbejdet en brugertilfredshedsundersøgelse og lavet omfattende halundersøgelser i år 2005 og Endvidere har valgt at fokusere på en optimering af energiforbruget i fritidsfaciliteterne. Befolkningens idrætsdeltagelse er stadig under hastig forandring og idrætsdeltagelsen er på et historisk højt niveau. Studier fra Idrættens analyseinstitut belyser denne udvikling. Det gør det relevant at have et godt indblik i anvendelsen af de eksisterende faciliteter på idrætsområdet, så der kan træffes strategiske beslutninger om udviklingen af faciliteterne fremover. På baggrund af ovenstående har i samarbejde med AAU iværksat en automatisk analyse af 24 af kommunens idrætshaller. Analysen foregår ved hjælp af varmefølsomme (termiske) kameraer og indeholder ingen personhenførbare informationer. Hallerne er alle analyseret i løbet af efteråret Yderligere 10 haller blev analyseret med de termiske kameraer for to år siden. Næsten alle enkeltstående idrætshaller i Aalborg Kommune er således blevet analyseret. Resultaterne har en usikkerhed på ganske få procent og giver således et retvisende billede af aktivitetsniveauet i hallerne på de pågældende tidspunkter. Det er vigtigt at understrege, at der selvfølgelig kan være analyseret forhold der afviger fra det normale aktivitetsniveau. Der kan for eksempel være enkeltstående aflysninger som følge af sygdom eller lignende. Resultaterne er præsenteret i vedlagte rapport. Grundlæggende dokumenterer analysen, at der er rigtig mange brugere der er aktive i idrætshallerne. Flere haller har et stort kapacitetspres og udnytter tiden rigtig godt, særligt tiden fra kl mandag til torsdag er generelt udnyttet godt. Der er dog mange steder, hvor det ser ud som om, at der er et potentiale i at indgå i en nærmere dialog med brugerne, med henblik på at sikre en endnu bedre udnyttelse af faciliteterne. På s sidste møde i 2013 blev det blandt andet besluttet Møde den Side 9

12 at Fritidsområdet anvender analyseresultaterne som et dialogredskab med alle brugere og bestyrelser i de berørte idrætshaller med henblik på at sikre endnu bedre udnyttelse af faciliteterne at Fritidsområdet indgår i dialog med Skoleforvaltningen med henblik på at koordinere fritidsbrugernes adgang til hallerne i dagtimerne at analyseresultaterne indgår som en del af vurderingsgrundlaget ved fremtidige facilitetsudvidelser/omdannelser. I dialogen med de netop analyserede haller og deres brugere tages der udgangspunkt i bilaget interviewguide. Intentionen er, at indsamle en række informationer der dels kan medvirke til en umiddelbar justering i den enkelte hal, og dels kan indgå i s kommende proces omkring revision af Fritidspolitik Interviewguide - haller Kapacitetsanalyse - opdateret Godkendt. Møde den Side 10

13 Punkt 6. Hytteanalyse Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteres om vedlagte hytteanalyse samt godkender at Fritidsområdet indkalder hytteejerne og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) til en dialog om hytternes anvendelse, med henblik på flere foreningsaktiviteter i hytterne - for de samme midler. Sagsbeskrivelse: Der er tidligere blevet lavet en analyse af brugen af spejderhytter i Aalborg kommune. Efter præsentationen af resultaterne besluttede, at der skulle laves en opfølgning på de hytter der manglede at besvare undersøgelsen. Det er nu lykkedes at få indhentet de manglende data. Formålet med analysen er, at give et grundlag for at vurdere forholdet mellem driftsudgifterne til hytteområdet og udbyttet heraf. Derudover skal analysen tjene som grundlag for vurderingen af de renoverings- og ombygningsprojekter for hytterne, der løbende behandles af. Aalborg Kommunes årlige driftsudgifter til hytteområdet andrager ca kr. - herudover kommer ekstraordinær vedligeholdelse. I prioriteringskataloget 2013 indgik der to renoverings/ombygningsprojekter af spejderhytter. En væsentlig bevæggrund for disse ansøgninger er et ønske fra ejernes side om at gøre hytten så attraktiv for potentielle lejere, så hytten kan hvile i sig selv økonomisk. Der er indsamlet svar fra 38 hytter. Indberetningerne viser at hytterne både benyttes af foreningerne selv, men at de også i høj grad bliver lånt ud/udlejet til andre foreninger. Desuden viser indberetningerne, at hytterne hovedsageligt lejes ud til private formål, såsom fester m.m.., og i mindre grad til skoler og daginstitutioner. Der er stor forskel på hvor meget hytterne anvendes. Eksempelvis blev 3 hytter anvendt under 10 dage på et år, mens flere hytter blev anvendt over 100 dage. Totalt set blev hytterne anvendt i gennemsnit 70 dage på et år. Hytterne blev i gennemsnit anvendt ca. 18 dage på et år af den forening der ejer hytten samt ca. 14 dage af andre foreninger. Møde den Side 11

14 Fritidsområdet kan oplyse: at tilskudsberettigede hytter får tilskud efter de almindelige regler for lokaletilskud. Det vil sige, at der gives 74 % i tilskud til faste udgifter og 69 % i tilskud til forbrugsudgifter. at der modregnes i tilskuddet når hytterne lejes ud. Det vil sige, at en hytte kan blive lejet så meget ud, at den ikke får noget tilskud fra kommunen. Analyse af spejderhytter Kort med spejderhytter Godkendt. Møde den Side 12

15 Punkt 7. Vestre Fjordpark Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteres om arbejdet med Vestre Fjordpark Sagsbeskrivelse Byens populære friluftsbad har igennem en del år trængt til en gennemgribende renovering og området som helhed til en omdannelse. Mange af anlæggene i området stammer fra tiden omkring 2. verdenskrig. Husene er meget nedslidte og dyre i drift og bassinet havde allerede i 2008 ifølge en konsulent rapport akut behov for en gennemgribende renovering. Derudover er der store kapacitetsproblemer for særligt vinterbadeklubben Isbjørnen, som har til huse ved Friluftsbadet. De har med næsten medlemmer og et klublokale på ca. 35 m2, svært ved at få dagligdagen til at fungere. Omdannelsen har i en årrække afventet afklaring af linjeføringen for en 3. limfjordsforbindelse, idet en central del af det aktuelle område har været reserveret til 'Lindholmlinjen' - en af de tre mulige linjeføringer. Denne linjeføring blev fravalgt i en transportpolitisk aftale i februar 2012 og omdannelsesprocessen blev igangsat. I samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden udskrev kommunen i februar 2013 en arkitektkonkurrence om en moderne og visionær helhedsplan for området omkring friluftsbadet, herunder også et bud på indpasning af et nyt og multifunktionelt bygningskompleks som rammen om foreningsliv, vandsportskurser og formidling af Limfjordens natur- og kulturhistorie. Op mod mennesker bruger Friluftsbadet hvert år. Dertil kommer de mange brugere af områdets foreninger samt Aalborg Vandcenter. Konkurrencen blev vundet af LIW Planning og Force4 Architects med projektet Working With Nature. Projektet bevarer mange af områdets iboende kvaliteter og moderniserer samtidig området med et arkitektonisk unikt bygningskompleks. Den samlede økonomi for projekt skønnes at andrage ca. 55 mio. kr., hvoraf selve anlægssummen udgør ca. 50 mio. kr. I forbindelse med Byrådets behandling af budget er der afsat 2 mio. kr. til projektering i 2014 samt reserveret 6 mio. kr. i 2016 og 16,2 mio. kr. i Det forventes, at der kan rejses 23,3 mio. kr. ved fundraising. Restbeløbet på 8,5 mio. kr. forventes finansieret i Man kan se vinderforslaget på dette link: Møde den Side 13

16 Materialet bliver udleveret på mødet hvor Fritidsområdet også vil orientere yderligere. Fritidsområdet kan oplyse at den 29. november 2011 afsatte kr. fra prioriteringskataloget 2012 og gav en hensigtserklæring om yderligere kr. fra prioriteringskataloget 2013 til at realisere en ombygning af vinterbadeklubben at denne bevilling er sat i bero, for at afvente det samlede projekts realisering Til orientering. Møde den Side 14

17 Punkt 8. Ny forening - Familiehunden-Schæfervenner søger om godkendelse Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at foreningen godkendes som en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien Idébetonede hundedressur Sagsbeskrivelse Foreningen er formelt set stiftet 6. august En gruppe mennesker omkring foreningen har dog været aktive sammen om hundetræning gennem et par år. Foreningen arbejder med at træne hunde og give hundeførerne indblik i hundens signaler. Foreningen har meget fokus på, at lave aktiviteter der fremmer samarbejdet mellem hund og fører. Foreningen er åben for alle, uanset hvilket niveau man træner sin hund på. Foreningen arbejder dog fokuseret mod brugshundeprøver og ringtræning med henblik på udstilling og sportstræning. Foreningen bruger allerede i dag Aalborg Kommunes hundetræningsanlæg på Voerbjergvej i Nørresundby. Anlægget har et lille klubhus og store græsarealer. Det bruges af ca. 14 forskellige klubber med samlet set ca medlemmer. Økonomi Aktivitetstilskud: der forventes ingen udgifter hertil Lokaletilskud: der forventes ingen udgifter hertil Andet: foreningen oplyser, at de vil søge om tilskud til leder- og instruktøruddannelse Foreningen oplyser: At foreningen har 43 medlemmer hvoraf ingen er under 25 år og at kontingentsatsen er 300 kr. om året. Møde den Side 15

18 Fritidsområdet kan oplyse: Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. Folkeoplysningsloven beskriver en række betingelser der skal være opfyldt, for at en forening kan blive godkendt af kommunen. De centrale betingelser er, at foreningen skal; lave folkeoplysende arbejde være åben for alle være demokratisk opbygget bygge på aktivt medlemskab Der er godkendt 16 foreninger i kategorien Idébetonede hundedressur Godkendt. Møde den Side 16

19 Punkt 9. Eventuelt Orientering om Videncenter for Folkeoplysning Fritidsområdet gav en kort orientering om, at Videncenter for folkeoplysning nu er en realitet. Nyhedsbrev til det nye videncenter kan hentes på Orientering om Foreningernes dag 8. april 2014 Fritidsområdet orienterede om at der afholdes Foreningernes Dag tirsdag den 8. april kl til i Nordkraft Orientering om AKA puljen Der har ikke været afholdt møde. Orientering om tilskud bevilget af s formand i henhold til forretningsordenens 5: Materielpuljen 2014: Sebber Kloster Golfklub Ansøgning om tilskud til indkøb af boldvasker Bevilget 25 % af udgiften, max. kr Lindholm IF Ansøgning om tilskud til indkøb af fitnessudstyr Bevilget 50 % af udgiften, max. kr Aalborg Chang Ansøgning om tilskud til indkøb af boldvogne Bevilget 50 % af udgiften, max. kr Sulsted Idrætsforening Ansøgning om tilskud til indkøb af airtrack Bevilget 50 % af udgiften, max. kr Møde den Side 18

20 Udsendelse af dagsorden. Der vil fortsat blive brugt Dropboks i forbindelse med udsendelse af dagsordener til udvalgets brugerrepræsentanter. Medlemmerne af Sundheds- og Kulturudvalget vil modtage dagsordenen på samme måde som dagsordener til møderne i Sundheds- og Kulturudvalget. DUF - "Foreninger for fremtiden" Brugerrepræsentant Hans Schrøder gav en kort orientering om DUFs antologi "Foreninger for fremtiden". Til orientering. Møde den Side 19

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 26.02.2014, Borgmesterens Forvaltning, Repræsentionslokale 1 1. Orientering om større projekter/initiiver som understøttes af..... 1 2. Vedtagelse af forretningsorden for - gældende

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 25.06.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 25.06.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 25.06.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Budgetprocedure 2015.... 1 2. Prioriteringskatalog 2014- energibesparende foranstaltninger.... 3 3. Udviklingspuljen - ansøgning

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 24.09.2014, Boulevarden 13, Repræsentionslokale 1 1. Ny uddannelsesstregi i Aalborg 2015-2018.... 1 2. Budgetprocedure 2015.... 3 3. Prioriteringskalog 2015... 4 4. Prioriteringskalog

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Støtteguide Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 4 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester...

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere