VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Årsregnskabet Tlf: CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 302-338) Årsregnskabet 2012. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kolding@bdo.dk www.bdo.dk"

Transkript

1 VARDE KOMMUNE Beretning nr. 16 (side ) Årsregnskabet

2 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR Indledning Ledelsens regnskabserklæring Ikke-korrigerede forhold Revisionspåtegning konklusion på den udførte revision Revisionens bemærkninger Generelt Revisionens bemærkninger til årsregnskabet Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger VURDERING AF KOMMUNENS ØKONOMI Indledning Vurdering af bæredygtig drift Det likvide beredskab Sammenfatning og konklusion REVISIONSMETODIK OG -STRATEGI Drøftelser ledelsen om besvigelser Den løbende revision Lovpligtig forvaltningsrevision Den afsluttende revision REVISION AF ÅRSREGNSKABET Årsregnskabets opbygning og indhold Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Budget- og bevillingskontrol Tilskud, udligning og skatter Lønninger og vederlag Kommunal finansiering af de regionale sundhedsopgaver Anlægsvirksomhed Forsyningsvirksomhed Indberetning til Forsyningssekretariatet mv Balancen Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger

3 4.1.4Egenkapital Hensatte forpligtelser Lånoptagelse Gældsforpligtelser REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION Kommunal finansiering af de regionale sundhedsopgaver Revisorerklæring vedrørende de sociale it-systemer Løbende revision Forretningsgange og sagsbehandling Afsluttende revision Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Udbetaling Danmark FORVALTNINGSREVISION Mellemkommunale betalinger AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER OG PÅTEGNEDE OPGØRELSER MV Revisionsberetninger afgivet til Varde byråd Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver REVISORS ERKLÆRING BILAG 1 BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Indledning Opfølgning på decisionsskrivelser for 211 og evt. tidligere Personsagsgennemgang Fravalg af personsagsgennemgang BILAG 2 SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET Indledning Opfølgning på decisionsskrivelser for 211 og evt. tidligere AF SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS DECISIONSSKRIVELSE AF 27. MARTS 213 FREMGÅR INGEN PUNKTER TIL OPFØLGNING Personsagsgennemgang Fravalg af personsagsgennemgang VI HAR FOR 212 FORETAGET FRAVALG AF REVISION AF PERSONSAGER INDEN FOR FØLGENDE OMRÅDER:

4 BILAG 3 PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER Til Varde Byråd 1 på revisionen af kommunens årsregnskab for Indledning,, har afsluttet revisionen af Varde Kommunes regnskab for året 212. I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Varde Kommune afgives her beretning om den udførte revision. Revisionen har omfattet årsregnskabet for Varde Kommune for regnskabsåret 1. januar december 212, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, finansieringsoversigt, obligatoriske oversigter og noter og optrykt i Årsberetning 212 og Årsregnskab 212 specifikationer. Hovedtallene udviser (mio. kr.): Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat i alt Regnskab Balance Ultimo 211 Ultimo 212 Aktiver Egenkapital Positive tal = overskud/tilgodehavender. Negative tal = underskud/gæld Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet

5 1.3 Ikke-korrigerede forhold I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet. I forbindelse regnskabsaflæggelsen for 212 er der ikke konstateret væsentlige forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet. 1.4 Revisionspåtegning konklusion på den udførte revision Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. Vi har forsynet årsregnskabet en påtegning uden forbehold. Afledt af de internationale revisionstandarder skal vi afgive følgende supplerende oplysning, idet regnskabet i henhold til lovgivningen indeholder budgettal: Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Kommunen har i overensstemmelse Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 212 taget det af byrådet godkendte budget for 212. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 1.5 Revisionens bemærkninger Generelt Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis regnskabets poster ikke er i overensstemmelse byrådets beslutninger der er handlet i strid gældende love og bestemmelser lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 212 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 36

6 1.5.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning og tidligere afgivne revisionsbemærkninger er afklaret. 2 Vurdering af kommunens økonomi 2.1 Indledning Vi har foretaget en overordnet analyse af nedenstående forhold be for den økonomiske udvikling. Vi gør opmærksom på, at vores vurdering af kommunens økonomi er et øjebliksbillede, som bygger på de økonomiske oplysninger om pr. 31. december 212 og budgettal for Vurdering af bæredygtig drift Vurdering af bæredygtig drift tager afsæt i en vurdering af resultatet for 212 og budgettal for Der tages udgangspunkt i resultat af ordinær drift på det skattefinansierede område inkl. renter. Det er vigtigt, at kommunen løbende kan finansiere driftsudgifter de løbende driftsindtægter. Der bør tilstræbes et positivt resultat for at give plads til afdrag på lån og fremtidige anlægsinvesteringer. Vi har nedenfor vist udviklingen i resultat af ordinær drift for regnskabsåret 212, budget 213 og budgetoverslagsårene : I mio. kr Udviklingen i resultat af ordinær driftsvirksomhed R 21 R 211 R 212 B 213 BO 214 BO 215 BO 216 Skatter, tilskud, udligning m.v. Nettodriftsudgifter inkl. renter 37

7 Varde Kommune har i 212 realiseret et resultat af ordinær driftsvirksomhed på 152 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret driftsoverskud på 62 mio. kr. Driftsresultatet er således 9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Som det fremgår af grafen har der i hele perioden været et overskud på den ordinære driftsvirksomhed. I 213 og i alle budgetoverslagsårene forventes der ligeledes overskud. Varde Kommune anvender en økonomisk decentraliseringsmodel der er, at de enkelte institutioner, driftsområder m.v. indenfor visse grænser kan overføre driftsmæssige mereller mindreforbrug fra år til år. Fra 21 til 211 er der overført uforbrugte budgetbeløb på driften 86 mio. kr. Fra 211 til 212 er der overført uforbrugte budgetbeløb på driften 118,3 mio. kr. Fra 212 til 213 er der overført uforbrugte budgetbeløb på driften 113,1 mio. kr. Som det fremgår, er overførslerne vedrørende drift nedbragt 5,2 mio. kr. fra 212 til 213 og der overføres 113,1 mio. kr. til 213. Selv om overførslerne udgør et væsentligt beløb, vil et forbrug af overførslerne ikke give kommunen umiddelbare likviditetsmæssige problemer, da kassebeholdningen er solid. 2.3 Det likvide beredskab Kommunens likvide beredskab ultimo året bedømmes udgangspunkt i udviklingen i den bogførte kassebeholdning ultimo 212, forventet kassebeholdning ultimo 213 og budgetteret kassebeholdning ultimo overslagsårene : 25 2 Udviklingen i den likvide beholdning I mio. kr Likvid beholdning ultimo R 21 R 211 R 212 B 213 BO 214 BO 215 BO 216 Som det fremgår af ovenstående graf, viser budget 213 en forventet forringelse af den likvide beholdning i 213. I overslagsårene forventes den likvide beholdning stabiliseret på ca. 115 mio. kr. 38

8 Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet - opgjort efter kassekreditreglen - altid skal være positiv. Det er, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning beregnet for de sidste 365 dage ikke må være negativ. Kommunen har i 212 efterlevet denne bestemmelse, og på det foreliggende grundlag er det vores vurdering, at kommunen også i 212 og overslagsårene kan overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kassekreditreglen. Det forventes endvidere, at der vil være overskud på den ordinære drift i årene samt at der fra 214 frem mod 216 vil ske en forbedring af den likvide beholdning. Det bemærkes, at Kommunens likviditet pr. 31. december 212 (ultimo regnskabsåret) kun er et øjebliksbillede, og det er vores opfattelse, at saldoen pr. 31. december også sædvanligvis er atypisk i forhold til den likvide saldo, som kommunen har i løbet af året. 2.4 Sammenfatning og konklusion Varde Kommunes økonomiske situation er udgangspunkt i budget 213 fornuftig og lever op til interne krav vurderet på bæredygtig drift og det likvide beredskab. Varde Kommune har den nuværende kassebeholdning ingen problemer overholdelse af lånebekendtgørelsens regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv. Det er ud fra ovenstående vores vurdering, at kommunens forventede resultater og forventede likviditetsmæssige udvikling og sikret en bæredygtig drift i budget- og overslagsårene. Det er endvidere vores vurdering, at fokus på kommunens økonomistyring bør fastholdes, og at der fortsat skal foretages politisk prioritering af de budgetterede anlægsinvesteringer til sikring af en tilstrækkelig kassebeholdning. 3 Revisionsmetodik og -strategi Revisionen udføres ved stikprøver det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse revisionen vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Revisionen gennemføres udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte administrative områder af be for årsregnskabet. 39

9 Baseret på vores drøftelser ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og forhold i øvrigt har vi i forbindelse planlægningen og udførelsen af revisionen for 212 identificeret områder særlige risici for væsentlige i årsregnskabet. Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vores beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 28 (beretning nr. 1). 3.1 Drøftelser ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig information, herunder information som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har i forbindelse vores revision ikke konstateret som følge af besvigelser. 3.2 Den løbende revision Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. Formålet den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen. Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuseret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. Om den løbende revision henvises til delberetning nr Lovpligtig forvaltningsrevision Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision og løbende forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder. Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal mv. samt analyser af budgetafvigelser. I det omfang vore vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et område, har vi vurderet, om ressourcer mv. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. 31

10 3.4 Den afsluttende revision Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige. Det vil sige, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling. 4 Revision af årsregnskabet 4.1 Årsregnskabets opbygning og indhold Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler. Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 211 er foretaget ændringer i kommunens regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af byrådet. Det er endvidere vurderet, om de foretagne ændringer er i overensstemmelse Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen. Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 4.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer. Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret tilfredsstillende. 4.3 Budget- og bevillingskontrol Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse det vedtagne budget, delte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse gældende regler. 311

11 Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de delte bevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse gældende regler. 4.4 Tilskud, udligning og skatter Tilskuds- og udligningsbeløb er sammenholdt opgørelser udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, ligesom indtægtsførte skatter er påset i overensstemmelse de af SKAT foretagne fordelinger og delte oplysninger. Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering og periodisering er i overensstemmelse konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb samt skatter er korrekt optaget i regnskabet. 4.5 Lønninger og vederlag Vi har i løbet af året gennemgået kommunens forretningsgange og stikprøvevis efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling i lønsagerne. Ved revisionen af årsregnskabet har vi undersøgt kommunens forretningsgange mv. i forhold til interne kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. arbejdernes muligheder for at indberette til egne cpr-numre mv. Lønudbetalingen til den administrative ledelse og personalet på Løn- og personalekontoret er stikprøvevis gennemgået. Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet. Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt. Det er vores vurdering, at de interne kontroller udføres på betryggende vis og i henhold til kommunens gældende retningslinjer. Gennemgangen af lønudbetalingen til den administrative ledelse samt Løn- og personalekontorets personale har vist, at der ikke er foretaget væsentlige udbetalinger. De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget. Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til SKAT. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret. 312

12 4.6 Kommunal finansiering af de regionale sundhedsopgaver Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale finansiering, jf. kommunens regnskab, er i overensstemmelse den endelige opgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Samtidig har vi påset, at de bogførte grundbidrag svarer til aftalen regionen. Det er vores opfattelse, at den kommunale finansiering er korrekt optaget i regnskabet. 4.7 Anlægsvirksomhed Vi har gennemgået udvalgte anlægsregnskaber/anlægsudgifter for at sikre, at der er korrekt sondring mellem anlæg og drift. Endvidere har vi i vores gennemgang fokuseret på bilagene, som er konteret under de enkelte anlægsprojekter. Gennemgangen af bilagene har haft til formål at sikre, at bilagene behandles korrekt, jf. gældende konteringsregler, og at kommunens kasse- og regnskabsregulativ overholdes. Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelsen. Det er vores vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse gældende regler og kommunens retningslinjer. 4.8 Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv. Det vil sige, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til øvrige kommunale aktiviteter. Kommunen affaldsområde er organiseret i Varde Forsyning A/S. Det er i 212 i Budget-og Regnskabssystemet præciseret, at kommunen også, når affaldshåndtering er organiseret i et kommunalt aktieselskab, skal have registreringer af årets drift af affaldsordningerne og mellemregningen i kommunens regnskab. Vi har ved revisionen undersøgt om udgifter og indtægter er registreret i henhold til Budget- og Regnskabssystemets autoriserede krav mellemværender forsyningsvirksomheden er korrekt optaget i balancen 313

13 Det er vores vurdering, at den samlede økonomiske styring af forsyningsområdet er indrettet henblik på at opfylde lovkrav, byrådets beslutninger samt at sikre, at de etablerede forretningsgange på væsentlige områder er betryggende i kontrolmæssig henseende samt hensigtsmæssigt tilrettelagt. Det er vores vurdering at mellemværende forsyningsvirksomhederne er korrekt optaget i regnskabet. Kommentar: Der forelå ved regnskabsafslutningen ikke data til brug for bogføring af affaldsområdet fra forsyningen, hvorfor kommunen ikke har haft mulighed for at opgøre omkostningerne ved den enkelte affaldsordning efter funktionerne Indberetning til Forsyningssekretariatet mv. De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet er omdannet til aktieselskaber 1 % kommunalt ejerskab. Miljøministeriet har som følge af den generelle selskabsdannelse i vandsektoren udstedt: Bekendtgørelse nr af 16. december 29 om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber tilhørende undtagelser i bekendtgørelse 112 af 17. september 21. Bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts 21 om program for vandselskabers interne overvågning I bekendtgørelserne er der fastsat krav om afgivelse af særlige revisionserklæringer. Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf udstedt en særlig revisionsinstruks, som gælder for alle indberetninger, der foretages efter den 31. december 211. Dels skal der afgives erklæring om prisfastsættelsen af de administrative ydelser, der leveres fra kommunen til forsyningsvirksomheden, og dels skal der afgives revisionserklæring på kommunens indberetning til Forsyningssekretariatet efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, jf. bekendtgørelse nr af 14.oktober 21. Vi har afgivet erklæring for 211 om prisfastsættelsen af de administrative ydelser uden forbehold. Vi har ligeledes afgivet erklæring på kommunens indberetning til Forsyningssekretariatet for 211. Erklæringen er afgivet forbehold om, at vejafvandingsbidraget er fastsat til 6 % af anlægsinvesteringerne, og at vi ikke har fået forelagt dokumentation herfor, hvorfor vi ikke kan udtale os om en eventuel uddeling ved fastsættelsen af vejafvandingsbidraget. 314

14 4.1 Balancen Kommunens balance er primært revideret ved at sikre, at der foreligger afstemninger for samtlige balancekonti. For at sikre korrekt udvisende i regnskabet er der så vidt muligt foretaget stikprøvevis gennemgang af de specificerede beløb til eksternt materiale, og kommunens forretningsgange og ledelsestilsyn er vurderet. Vi har modtaget afstemning for samtlige balancekonti. Den stikprøvevise kontrol bekræfter indhold og beløb for de enkelte konti. Det er vores vurdering, at kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne Anlægsaktiver Materielle og immaterielle anlægsaktiver Det er påset, at de opførte aktiver er registreret i overensstemmelse anlægskartotekets oplysninger. Anlægskartotekets oplysninger er stikprøvevis kontrolleret, og tilgange, afgange, afskrivninger og andre ændringer er herunder kontrolleret. Det er endvidere påset, at anlægsoversigten indgår korrekt i kommunens regnskabsaflæggelse. Det er vores vurdering, at materielle og immaterielle anlægsaktiver er korrekt optaget og periodiseret i årsregnskabet. Finansielle anlægsaktiver Det er påset, at de opførte aktiver er registreret i overensstemmelse underliggende materiale samt indregnet i overensstemmelse gældende regler, herunder at der er foretaget nedskrivning og omkostningsregistrering i forhold til forventning om tab på tilgodehavender. Det er ligeledes påset, at aktier, andelsbeviser og ejerandele i 6-selskaber er indregnet i forhold til kommunens ejerandel af selskaberne i henhold til retningslinjerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Endvidere er det i forbindelse regnskabsafslutningen påset, om mellemværender kommunale forsyningsvirksomheder er korrekt opgjort. Det er vores vurdering, at finansielle anlægsaktiver er korrekt optaget i regnskabet Omsætningsaktiver Det er påset, at kommunens varebeholdninger og fysiske aktiver til salg er registreret og indregnet i balancen, samt at omkostningsregistreringen er i overensstemmelse kommunens registreringer, regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn. 315

15 Korrekt indregning af tilgodehavender hos staten og kortfristede tilgodehavender i øvrigt er kontrolleret stikprøvevis. Det er vores vurdering, at omsætningsaktiver er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet Likvide beholdninger Det er kontrolleret, at alle likvide aktiver er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet, og der er så vidt muligt foretaget kontrol til ekstern dokumentation. Det er vores vurdering, at de likvide beholdninger er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet Egenkapital Vi har påset, at kommunen har afstemt og specificeret egenkapitalen, og vi har gennemgået væsentlige posteringer, herunder posteringer foretaget direkte på egenkapitalen, eksempelvis afskrivninger, ned- og opskrivninger samt andre justeringer i balancen. Det er vores opfattelse, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt i henhold til de af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte regler Hensatte forpligtelser Vi har vurderet kommunens dokumentation for opgørelse af hensatte forpligtelser vedrørende pensionsforpligtelser, miljøforpligtelser, arbejdsskadeerstatninger, åremålsansættelser, miljøforpligtelser, retssager mv. Vi har påset, at forpligtelserne er opgjort i overensstemmelse gældende bestemmelser. Revisionen har ligeledes omfattet en vurdering af forretningsgange for registrering af forpligtigelser, anvendte indregningskriterier samt foretagne skøn. Kommunens indregning og måling er fundet i overensstemmelse Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer og den fastlagte regnskabspraksis Lånoptagelse Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. at påse, at denne følger Økonomi- og Indenrigsministeriets regler på området. 316

16 Endvidere har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kategorier af udgifter og beløbsstørrelser, som kan tages, jf. lånebekendtgørelsen tilhørende fortolkninger. Kommunens lånerammeberegning og lånoptagelse er i overensstemmelse gældende regler Gældsforpligtelser Vi har undersøgt, om de forpligtelser, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret, klassificeret og eventuelt kursreguleret. Kontrollen er så vidt muligt foretaget til eksternt dokumentationsmateriale. Kommunens mellemregningskonti er ligeledes påset afstemt. I forbindelse disse afstemninger er det stikprøvevis konstateret, at der ikke er tale om gamle poster, men at udvisende på mellemregningskonti er korrekt periodiseret og optaget i regnskabet. Det er endvidere kontrolleret, at statens andel af tilbagebetalingspligtige ydelser statslig refusion er korrekt opgjort. Vi har samtidig påset, om forpligtelser vedrørende leasing er korrekt registreret på balancen, og om de indgår korrekt i det udarbejdede omkostningsregnskab mv. Det er vores vurdering, at gældsforpligtelserne er korrekt indregnet og periodiseret i regnskabet. 317

17 5 Revision af de sociale regnskaber - områder statsrefusion 5.1 Kommunal finansiering af de regionale sundhedsopgaver Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale finansiering, jf. kommunens regnskab, er i overensstemmelse den endelige opgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Samtidig har vi påset, at de bogførte grundbidrag svarer til aftalen regionen. Det er vores opfattelse, at den kommunale finansiering er korrekt optaget i regnskabet. Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område. Revisionen udføres i overensstemmelse god offentlig revisionsskik. Vi har i forbindelse revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisionens omfang og resultater såvel generelt som mere detaljeret. 5.2 Revisorerklæring vedrørende de sociale itsystemer I bekendtgørelse nr. 145 af 28. december 211 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder (revisionsbekendtgørelsen) er der fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringssystemer, kommunen anvender i forbindelse administrationen af en række opgaver på Social- og Integrationsministeriets samt øvrige ministeriers ressortområder. Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et it-miljø en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner. Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages af andre end den dataansvarlige kommune. 318

18 Kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Vi henviser til de den udarbejdede erklæringer for 212, som fremgår af KMD s hjemmeside. 5.3 Løbende revision Forretningsgange og sagsbehandling I løbet af året reviderer vi udvalgte forretningsgange og personsager på det sociale område. Der henvises i øvrigt til beretning nr. 15 af 22. oktober 212 om det løbende revisionsbesøg. Beretning nr. 15 og tilhørende bilag, hvis den detaljerede gennemgang af resultatet af personsagsgennemgangen er afrapporteret ved den løbende revision samt denne beretning skal efter byrådets behandling sendes til ressortministerierne sammen byrådets besvarelse af eventuelle bemærkninger. Dette skal ske som følge af ministeriernes krav om lovpligtige redegørelser om den udførte revision af områder statsrefusion og tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 145 af 28. december 211 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder (revisionsbekendtgørelsen). Vi vil i øvrigt henlede opmærksomheden på bilag 1 og 2, som er vedlagt beretningen som indeholder en tværministeriel oversigt over konstaterede og mangler ved den sociale revision 212 samt opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 211 og tidligere år. 5.4 Afsluttende revision Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har endvidere stikprøvevis undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrørende refusionsanmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet. Vi har ligeledes kontrolleret, om eventuelle e berigtigelser vedrørende tidligere år er korrekt opgjort og taget i refusionsopgørelserne. Vi har påset, at der ved skattepligtige ydelser er foretaget korrekt beregning og afregning af A-skat mv. Relevante mellemregningskonti er påset afstemt. Det er vor opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen. Kommentarer: 319

19 19 og 11 Det fremgår af bekendtgørelse nr. 145 af 28/ (195 af 27/2-213) 8 nr. 3, at vi i forbindelse vores revision af kommunerenes regnskaber vedr. boformerne efter SL 19 og 11 skal efterprøve ved betalingskommunen, om der af Tilbudsportalen fremgår en revisionspåtegnet takstberegning for de boformer, som kommunen har benyttet. Disse takstberegninger ikke er vedhæftet i Tilbudsportalen, hvilket skyldes et teknisk problem ved Tilbudsportalen. Social- og Integrationsministeriet har oplys, at de ville undersøge problemet. Ved revisionens afslutning var disse erklæringer endnu ikke tilgængelige på Tilbudsportalen og vi har derfor ikke haft mulighed for at efterprøve de anvendte takster. Fejlen kan ikke tilskrives kommunen. Vi vil ved den løbende revision 213 følge op på forholdet. Kvalitetskontrol 41, 42 og 1 Ved den løbende revision konstaterede vi, at der ikke var udført kvalitetskontrol på området. Kommunen er vejledt ift. kvalitetskontrollen på området. Kontrol af alternative modtagere i Børne-og voksensystemet Ved den løbende revision konstaterede vi, at kontrollen ikke var udført på området Udbetaling Danmark I 212 er følgende områder overgået til Udbetaling Danmark: Barselsdagpenge Børne- og ungeydelse Underholdsbidrag Børnetilskud Vores revision af udgifter og indtægter på disse områder gælder for perioden frem til overgangen til Udbetaling Danmark. Vi har påset, at kommunerne har foretaget afstemning af disse ydelser, herunder A-skat, og tilhørende mellemregningskonti frem til overgangen til Udbetaling Danmark samt at de på refusionsopgørelsen tagne beløb er i overensstemmelse bogføringen Det er vor opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen. 32

20 6 Forvaltningsrevision 6.1 Mellemkommunale betalinger Området for mellemkommunale betalinger/refusioner er i 212 udvalgt til forvaltningsrevision i Varde Kommune. Mellemkommunale refusioner er omfattet af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 9c. Forvaltningsrevisionen foretages generelt det formål, at vurdere om kommunen tager skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af området, herunder sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Det er, at vores fokus i forvaltningsrevisionen har været, om Varde Kommune har etableret en ledelse og styring af området, der sikrer, at kommunen hjemtager alle berettigede indtægter, samt om der tages de nødvendige foranstaltninger i forbindelse betaling af regninger fra andre kommuner. Forvaltningsrevisionen er foretaget primært på baggrund af interview nøglepersoner, der er beskæftiget opkrævning og betaling af mellemkommunale betalinger på henholdsvis Voksenområdet, Social og Sundhed, Arbejdsmarked & Integration og Børn & Unge. Herudover er der foretaget en række stikprøver af Varde Kommunes mellemkommunale opkrævninger samt stikprøver af om der er indberettet korrekt betalingskommuneforhold i folkeregistret. Området for mellemkommunale refusioner er betragtet ud fra om der: sker opkrævning af alle borgere omfattet af mellemkommunal refusion tages alle relevante ydelser og udgifter i forbindelse opkrævning for borgere anden betalingskommune sker der en hensigtsmæssig gennemgang af mellemkommunale regninger fra andre kommuner er sikkerhed for at alle borgere omfattet af mellemkommunal refusion registreres korrekt betalingskommuneforhold i folkeregistret Det er vores indtryk, at Varde Kommune prioriterer opgaven omkring mellemkommunale refusioner højt. Opkrævning og kontrol af mellemkommunale betalinger er placeret højt i organisationen og placeret hos den budgetsansvarlige. Endvidere har man på social- og sundhedsområdet ansat en jurist, til sparring til de enkelte sagsbehandlere. Det er vores vurdering, at håndteringen af Varde Kommunes mellemkommunale betalinger internt generelt er hensigtsmæssig samt at procedurerne omkring opkrævning af mellemkommunale borgere bosat i anden kommune ligeledes fungerer godt. Derimod er det BDO s vurdering, at kommunikationen og procedurer mellem de kommunale forvaltninger og afdelinger kan skærpes. Vi har i forbindelse stikprøver konstateret, at der er sket forglemmelser/ i en række enkeltsager inden for områderne pension og boligstøtte. Vi har udleveret en liste over sager som kan give anledning til berigtigelse og udsendelse af yderligere opkrævninger til andre kommuner. Det økonomiske resultat heraf er endnu ikke opgjort endeligt. Forvaltningsrevisionen har givet anledning til følgende kommentarer og anbefalinger: 321

21 Forretningsgange og procedurer Mellemkommunale refusioner er en tværgående opgave som kræver kommunikation og informationsdeling mellem de kommunale forvaltninger. Det er væsentligt, at roller og ansvar tydeliggøres, således at det er afklaret, hvem der gør hvad. Det anbefales derfor, at der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, hvis hovedopgave er at udarbejde og implementere forretningsgange på området. Forretningsgangen skal tydeliggøre handlinger, roller og ansvar på alle områder og ydelser omfattet af reglerne om mellemkommunale refusioner. Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, som skal udarbejde og implementere forretningsgange på området Forretningsgangene skal indeholde en beskrivelse af roller, handlinger og ansvar Fremadrettet procedure i forbindelse Udbetaling Danmarks overtagelse af boligstøtte og førtidspension udarbejdes Opkrævning for alle ydelser Der laves årlige stikprøver af en række borgere i økonomisystemet henblik på, at kortlægge om alle registrantbogførte udgifter opkræves. Stikprøverne bør trækkes på tværs af forvaltningsområder og funktionskonti Der foretages sammenkørsel af kendte mellemkommunale borgere ikke registrantbogførte udgifter. Årlig gennemgang af folkeregisterlisten - Varde borgere bosat i anden kommune Det anbefales, at listen over borgere bosat i anden kommune gennemgås minimum en gang årligt. 7 Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser mv. 7.1 Revisionsberetninger afgivet til Varde byråd Ud over nærværende beretning om revisionen af årsregnskabet er der afgivet følgende delberetninger: Beretning om Nr. Dato Løbende revision oktober Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver Der henvises til oversigten i bilag

22 8 Revisors erklæring Vi erklærer, at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser vi under revisionen har modtaget de oplysninger, som vi har anmodet om Vi har iværksat foranstaltninger til sikring af, at BDO ikke har leveret ydelser omfattet af Revisorlovens 21 stk. 1, til de af kommunen ejede virksomheder og selvejende institutioner driftsoverenskomst. Kolding, den Erik Bendtsen Registreret revisor 323

23 Bilag 1 Beskæftigelsesministeriet Tværministeriel oversigt over konstaterede og mangler ved den sociale revision Indledning Dette bilag er en særskilt redegørelse til Beskæftigelsesministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav som fremgår af bekendtgørelse nr. 145 af 28. december 211. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 212 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Beskæftigelsesministeriets ressortområde. Bilaget indeholder: Opfølgning på decisionsskrivelse vedr. 211 og tidligere år Den tværministerielle oversigt Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager 8.2 Opfølgning på decisionsskrivelser for 211 og evt. tidligere Af Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse af 19. marts 213 fremgår følgende: Revisor oplyser, at kommunen ikke har fulgt op på revisors anbefalinger om at ændre forretningsgangen om afregning af statsrefusion af tilbagebetalingsbeløb. Kommunen har oplyst, at forretningsgangen vurderes i lyset af, at flere af ydelserne overgår til Udbetaling Danmark. Da de aktuelle ydelser fortsat er ydelser på Beskæftigelsesministeriets område, forventer ministeriet, at kommunen følger revisors anbefaling ovenfor, og at revisor påser dette. Revisor bedes orientere Beskæftigelsesministeriet herom i næste års beretning.. Kommunen har indført en forretningsgang, der sikrer korrekt afregning af statsrefusion. Forholdet anses for afsluttet 8.3 Personsagsgennemgang Oversigt over konstaterede og mangler på Beskæftigelsesministeriets og Social- og Integrationsministeriets områder regnskabsåret 212 Kommunenavn: Varde Kommune Revideret af: Beskæftigelsesministeriet 324

24 samt samt samt gr. 7, , , og Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Kontanthjælp og starthjælp (Udbetaling, beregning og kontering. Rådighedsvurdering og sanktionering) Aktivering inkl. vejledning og opfølgning på kontaktforløb, jobplaner mv. Revalidering inkl. forrevalidering Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor transportgodtgørelse m.v. samt tilskud til jobrotation og voksenlærlinge m.v. Driftsudgifter Væsentlige uden Væsentlige Syste stematiske / generel le uden refusionsmæs sig be Syste stematiske / generel le refusionsmæs sig be Kom men tarer vedrørende konstaterede (hen visning til afsnit) Området fravalgt Området administreres generelt i overen sstemmelse gældende regler Nej ) LAS 3 Ja LAB 3 Ja LAS kap. 6 LAB kap. 14 og 15 samt kap. 18 LAB kap. 1 m.v. 3 Ja 3 Ja Revisions bemær k- ninger (Noteres ved angivelse af sam me num mere rering som frem går af revisionsberetningen) Forbe behold 325

25 Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige uden Væsentlige Syste stematiske / generel le uden refusionsmæs sig be Syste stematiske / generel le refusionsmæs sig be Kom men tarer vedrørende konstaterede (hen visning til afsnit) Området fravalgt Området administreres generelt i overen sstemmelse gældende regler Nej ) Revisions bemær k- ninger (Noteres ved angivelse af sam me num mere rering som frem går af revisionsberetningen) Forbe behold og Fleksjob LAB Ledighedsydelse og særlig ydelse Sygedagpenge Dagpenge ved barsel Fleksydelse LAS kap. 7 Lov om sygedagpenge Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Lov om fleksydelse 3 Ja 3 Ja 6 Ja Delpension Lov om delpension 326

26 Lov om ophævelse af lov om servicejob 82a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og LAB , og Løbende opfølgning på integrationskontrakten Tilbud om integrationsprogram, herunder tilbud om danskuddannelse, kursus i Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Seniorjob Servicejob (løntilskud) Forsikrede ledige (finansiering af a-dagpenge, opfølgning kontaktforløb og tilbud) Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned Lov om seniorjob IL Væsentlige uden 1 Væsentlige Syste stematiske / generel le uden refusionsmæs sig be Syste stematiske / generel le refusionsmæs sig be Kom men tarer vedrørende konstaterede Se beret retning nr. 15 afsnit Se beret retning nr. 15 afsnit (hen visning til afsnit) Området fravalgt Området administreres generelt i overen sstemmelse gældende regler Nej ) 1 IL 2 3 Ja Kapitel 4 3 Ja Ja Ja Revisions bemær k- ninger (Noteres ved angivelse af sam me num mere rering som frem går af revisionsberetningen) Forbe behold 327

27 Sagsområde Regler Antal udvalgte sager samfundsforståelse og beskæftigelsesrettede tilbud Væsentlige uden Væsentlige Syste stematiske / generel le uden refusionsmæs sig be Syste stematiske / generel le refusionsmæs sig be Kom men tarer vedrørende konstaterede (hen visning til afsnit) Området fravalgt Området administreres generelt i overen sstemmelse gældende regler Nej ) Revisions bemær k- ninger (Noteres ved angivelse af sam me num mere rering som frem går af revisionsberetningen) Forbe behold Tilbud om introduktionsforløb, herunder tilbud om danskuddannelse, kursus i samfundsforståelse og beskæftigelsesrettede tilbud Kapitel 4a ( ) Udbetaling af introduktionsydelse, herunder rådighedsvurdering og evt. sanktionering IL kapitel 5 3 Ja og Refusion og/eller resultattilskud Henvisning til danskuddannelse IL 45 3 Danskuddannelses- 1 Se beret retning nr. 15 afsnit Ja 328

28 Sagsområde Regler Antal udvalgte sager efter danskuddannelsesloven lovens 2-2a og 2b, stk. 1 Væsentlige uden Væsentlige Syste stematiske / generel le uden refusionsmæs sig be Syste stematiske / generel le refusionsmæs sig be Kom men tarer vedrørende konstaterede (hen visning til afsnit) Området fravalgt Området administreres generelt i overen sstemmelse gældende regler Nej ) Revisions bemær k- ninger (Noteres ved angivelse af sam me num mere rering som frem går af revisionsberetningen) Forbe behold LAS - Lov om aktiv socialpolitik, LAB - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats IL Lov om integration af udlændinge i Danmark Er der manglende afstemninger på Beskæftigelsesministeriets område Ja Nej X Jfr. Bekendtgørelse nr. 145 af 28. december og 71 er formålet revisionen at vurdere og efterprøve om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Ved revisionen har vi lagt særlig vægt på den tilrettelagte og gennemførte kvalitetskontrol. Antallet af gennemgåede sager skal ses i sammenhæng de anvendte revisionsmetoder test af kontroller og substansrevision. Alle områderne har været omfattet af vor vurdering af følgende forhold: Ny lovgivning Nye arbejdere Nye forretningsgange/ ændringer i forretningsgange Økonomi 329

29 Nye IT-systemer Kommunes interne kontroller, herunder kvalitetskontrol til sikring af kvaliteten i sagerne Erfaringer fra tidligere år. 8.4 Fravalg af personsagsgennemgang Vi har for 212 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder: Delpension Skånejob AKL 65 Dagpenge til forældre alvorligt syge børn Forrevalidering Personsagsgennemgang er fravalgt idet kommunen ingen udgifter har på området eller at området er af ringe økonomisk be: Seniorjob Jobtræning Servicejob Barselsdagpenge Personsagsgennemgangen fravælges idet: Der er ikke sket væsentlige ændringer i lovgivningen Vi har ved de sidste års revision ikke konstateret på området Kommunens forretningsgange for området er uændret Kommunen har tilrettelagt kvalitetskontrol af området Personalet er uændret IT-systemerne er uændrede 33

30 Bilag 2 Social- og Integrationsministeriet Tværministeriel oversigt over konstaterede og mangler ved den sociale revision Indledning Dette bilag er en særskilt redegørelse til Social- og Integrationsministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav som fremgår af bekendtgørelse nr. 145 af 28. december 212. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 212 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Social- og Integrationsministeriets ressortområde. Bilaget indeholder: Opfølgning på decisionsskrivelse vedr. 211 og tidligere år Den tværministerielle oversigt Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager 8.6 Opfølgning på decisionsskrivelser for 211 og evt. tidligere Af Social- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse af 27. marts 213 fremgår ingen punkter til opfølgning. 331

31 8.7 Personsagsgennemgang Statsrefusion Særligt dyre enkeltsager (Stikprøver ved revision af refusionsopgørelse) SEL 176 Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige uden Væsentlige Syste stematiske / generelle uden N ej) Syste stematiske / generelle N ej) Kom mentarer vedrørende konstaterede (hen visning til afsnit) Området fravalgt Området administreres generelt i overen sstemmelse gældende regler Nej ) 3 Ja Revisions onsbemær k- ninger (Noteres ved angivelse af sam me num mere rering, som frem går af revisionsberetningen) Forbehold Merudgiftsydelse SEL 41 3 afsnit Ja Tabt arbejdsfortjeneste SEL 42 3 afsnit Ja Hjælp til flygtninge (Udgifter 1 % statsrefusion) Advokatbistand, aktindsigt mv. Dækning af nødvendige merudgif- SEL 181 SEL 72 SEL 1 3 afsnit Ja 332

32 2 ter Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige uden Væsentlige Syste stematiske / generelle uden N ej) Syste stematiske / generelle N ej) Kom mentarer vedrørende konstaterede (hen visning til afsnit) Området fravalgt Området administreres generelt i overen sstemmelse gældende regler Nej ) Revisions onsbemær k- ninger (Noteres ved angivelse af sam me num mere rering, som frem går af revisionsberetningen) Forbehold Botilbud Stikprøver af betalinger, revisorerklæringer mv. SEL Botilbud Stikprøver af betalinger, revisorerklæringer mv. Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning) SEL 11 LAS kap Efterlevelseshjælp LAS kap. 1 a og og Boligydelse, boligsikring, beboerindskudslån Lov om individuel boligstøtte 333

33 3/ Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige uden Væsentlige Syste stematiske / generelle uden N ej) Syste stematiske / generelle N ej) Kom mentarer vedrørende konstaterede (hen visning til afsnit) Området fravalgt Området administreres generelt i overen sstemmelse gældende regler Nej ) Revisions onsbemær k- ninger (Noteres ved angivelse af sam me num mere rering, som frem går af revisionsberetningen) Forbehold Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Lov om social pension og og Børnetilskud/underholdsbi drag Førtidspension Folkepension og tillæg til pensionister Hjælp i særlige tilfælde IL kapitel 6 334

34 1 Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige uden Væsentlige Syste stematiske / generelle uden N ej) Syste stematiske / generelle N ej) Kom mentarer vedrørende konstaterede (hen visning til afsnit) Området fravalgt Området administreres generelt i overen sstemmelse gældende regler Nej ) Revisions onsbemær k- ninger (Noteres ved angivelse af sam me num mere rering, som frem går af revisionsberetningen) Forbehold Grundtilskud, tilskud til uledsagede mindreårige Udbetaling af repatrieringsstøtte m.v. IL 45 Repatrieringslovens 7-8 Jfr. Bekendtgørelse nr. 145 af 28. december og 71 er formålet revisionen at vurdere og efterprøve om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Ved revisionen har vi lagt særlig vægt på den tilrettelagte og gennemførte kvalitetskontrol. Antallet af gennemgåede sager skal ses i sammenhæng de anvendte revisionsmetoder test af kontroller og substansrevision. Alle områderne har været omfattet af vor vurdering af følgende forhold: Ny lovgivning Nye arbejdere Nye forretningsgange/ ændringer i forretningsgange Økonomi Nye IT-systemer Kommunes interne kontroller, herunder kvalitetskontrol til sikring af kvaliteten i sagerne Erfaringer fra tidligere år. 335

35 8.8 Fravalg af personsagsgennemgang Vi har for 212 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder: Hjælp i særlige tilfælde til integrationspersoner Reintegration Repatriering Personsagsgennemgang er fravalgt idet kommunen ingen udgifter har på området eller at området er af ringe økonomisk be: Sociale pensioner (folkepension og førtidspension) Helbredstillæg, personlige tillæg og varmetillæg: Børnetilskud Børnebidrag Boligsikring som lån/tilskud Boligydelse som lån tilskud Beboerindskudslån Fleksydelse Personsagsgennemgangen fravælges idet: Der ikke er sket væsentlige ændringer i lovgivningen Vi har ved de sidste års revision ikke konstateret på området Kommunens forretningsgange for området er uændret Kommunen har tilrettelagt kvalitetskontrol af området Personalet er uændret IT-systemerne er uændret 336

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 378 417) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HOLBÆK KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 561-606) Afsluttende Beretning BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (side 344-384) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (side 344-384) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 344-384) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 401-436) Revision af årsregnskabet for 2014. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo.

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 401-436) Revision af årsregnskabet for 2014. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo. Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. DK-6 Kolding VARDE KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 41-436) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 13 (Side 309-342) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HELSINGØR KOMMUNE Beretning nr. 19 (side 517-566) Afsluttende beretning BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 22 (side 463-497) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 402-429) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 402-429) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 402-429) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 449 487) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 449 487) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 449 487) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 188-225) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

NORDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 188-225) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers NORDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 188-225) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 70 LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE 439-467 VEDRØRENDE

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HELSINGØR KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 456-501) Afsluttende beretning Årsberetning 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk Fælledvej 1 Aktieselskab 5000 Odense C CVR-nr. 29 79 40 30 ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 103-143) Afsluttende revision for året 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

SKANDERBORG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 SKANDERBORG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE 499 527 VEDRØRENDE

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

SYDDJURS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 87 10 63 00 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 70 SYDDJURS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE 511-537

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C FYNBUS Beretning nr. 9 (side 134-145) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C CVR-nr. 55 13 30 18 af 15. juni 2017 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2016 Indhold 1 Indledning 9 2 Den udførte revision

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Revisionen af regnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Revisionen af regnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 334-363) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 242-291) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 7. (side ) Afsluttende revision Afsluttende beretning for årsregnskab 2012

HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 7. (side ) Afsluttende revision Afsluttende beretning for årsregnskab 2012 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 131-171) Afsluttende beretning for årsregnskab 2012,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C Beretning nr. 16 (side 443-480) Revision af regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde KØGE KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 537-581) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009 Fælledvej 1 5000 Odense C. Tlf.: 3312 6545 E-mail: kr@bdo.dk ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 186 231) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 19. (side ) Revisionen af årsregnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 19. (side ) Revisionen af årsregnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 19 (side 407-444) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf:

Tlf: Tlf: 33 12 65 45 kolding-off@bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Beretning nr. 12 (side 233-262 ) Afsluttende revision i 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-107) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 15. (side ) Revisionen af årsregnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 15. (side ) Revisionen af årsregnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 404 438) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 2 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 2 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 Tlf: 33 12 65 45 kolding-off@bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding REVISIONSBERETNING NR. 2 SIDE 584-613 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side ) Revisionen af årsregnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side ) Revisionen af årsregnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 560-600) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 445-491) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 364-401) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 20 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 20 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 20 SIDE 592-629 VEDRØRENDE

Læs mere

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012 Ankestyrelsens evaluering af Kommunernes revision Regnskabsåret 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger 3 3.1 Revisionsberetninger

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 13. august 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 4 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 7. (side ) Revisionen af årsregnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013

NORDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 7. (side ) Revisionen af årsregnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers NORDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 139-172) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HALSNÆS KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 315-357) Afsluttende beretning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes

Læs mere