Trine Quist, Søren Jul Andersen, Anke Beuck, Mette Spendrup, Poul Dahl, Jan Skougaard,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trine Quist, Søren Jul Andersen, Anke Beuck, Mette Spendrup, Poul Dahl, Jan Skougaard,"

Transkript

1 Mødeforum: Uddannelsesudvalget Socialrådgiveruddannelsen Dato: 30. september 2009 Tid: Kl Sted: Lokale 1484/232 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Torben Rugholm Trine Quist, Søren Jul Andersen, Anke Beuck, Mette Spendrup, Poul Dahl, Jan Skougaard, Hanne Sandahl, Ulla Laursen, Marie Søbye Pedersen (suppleant for Erna Marie Møller Overby, efterår 09) Ole Steen Kristensen, Lars Bluhme, Finn Laursen Bolette Hansen Dagsorden 1. Kl : Frokost Frokosten blev serveret i Kantinen, Nobelparken, Psykologisk Institut, bygning Velkomst Godkendelse af dagsorden og eventuelle bemærkninger til referat fra mødet den 20. april. Torben Rugholm bød velkommen til udvalget. Søren Andersen ønskede følgende tilføjet til dagsordenen under eventuelt: Drøftelse af efter og videreuddannelsesområdet. Herefter blev dagsordenen godkendt. Referatet fra 20. april blev godkendt. 3. Hvad er vi optaget af lige nu på uddannelsen? A. 3 minutter til de studerende

2 B. 3 minutter til medarbejderne C. 3 minutter til uddannelseschefen D. 3 minutter til formanden A. Marie Søbye Pedersen Marie Søbye Pedersen informerede om, at der har været afholdt generalforsamling i DSR. Stor opbakning og 25 nye medlemmer i DSR. DSR har følgende mærkesager i indeværende studieår: Mere indflydelse i VIA Fokus på kontakten med studerende i Holstebro Derudover informerede Marie Søbye Pedersen om et løbearrangement socialrådgivere i løbetid den 18. september for studerende og ansatte på, hvor DSR var medarrangør. B. Mette Lise Spendrup og Anke Beuck Mette Lise Spendrup og Anke Beuck informerede om tværprofessionel uge (uge 41), som gennemføres for 1. gang i samarbejde med seminarierne og. 735 studerende og 35 undervisere deltager. Undervisning på tværs af uddannelser. Socialrådgiveruddannelsen er vært for 2 grupper på hver 90 studerende med undervisere fra de deltagende uddannelser. Hanne Sandahl supplerede med, at Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro har gennemført flere tværprofessionelle moduler med stor succes. C. Hanne Sandahl Hanne Sandahl informerede om de glædelige optagelsestal for socialrådgiveruddannelsen, hvor der har været en stigning på 12 % på landsplan. Specielt mange unge ansøgere. Mens andre velfærdsuddannelserne er påvirket af konjunktursvingningerne, er der fuldt hus på socialrådgiveruddannelsen både i Århus og i Holstebro. De unge har set gode perspektiver i at tage en uddannelse med mange jobmuligheder. I perioden har der været et frafald på uddannelsen på 8.8 %. Heri er også indeholdt overflyttere til andre uddannelsessteder. Resultatet er tilfredsstillende ved en sammenligning med andre uddannelser. Fortsat fokus på at fastholde studerende. Derudover informerede Hanne Sandahl om, at der er blevet ansat en uddannelsesleder på Socialrådgiveruddannelsen i Århus med tiltrædelse pr. 1. november Anne Steensgaard er cand.scient.soc., socialrådgiver og stud.jur. på Århus Universitet. Anne kommer fra en stilling som afdelingsleder ved professionshøjskolen UCC, Center for Tegnsprog Tolkeuddannelsen Århus. D Torben Rugholm Torben Rugholm informerede om, at Kommunernes Landsforening (KL) ønsker at give professionsbacheloruddannelserne et økonomisk løft. Herunder fokus på forskning samt fokus på at tiltrække flere unge til at vælge en professionsbacheloruddannelse.

3 Derudover er der kommet et udspil fra Undervisningsministeriet (UVM) omkring revision af socialrådgiveruddannelsen (se punkt 4). 4. Ny studieordning Udvalgets medlemmer giver input til ny studieordning. Målet er, at udvalget bidrager med konkrete forslag til den kommende proces og til fokuspunkter, som er vigtige i forbindelse med udvikling af ny studieordning.. Punktet behandles i mindre grupper med opsamling i plenum. Hanne Sandahl indledte punktet og informerede om, at tidsplanen og processen omkring ny studieordning er ændret, idet UVM har iværksat en aftagerundersøgelse og nedsat et hurtigt arbejdende udvalg som kan munde ud i en revision af den eksisterende socialrådgiveruddannelse. Kommissorium for arbejdsgruppe til revision af socialrådgiveruddannelsen er vedlagt (bilag 1). I udvalget er Professionshøjskolernes Rektorkollegium repræsenteret af rektor Stefan Hermansen fra Metropol. Udvalgets arbejde skal være afsluttet inden udgangen af april Vigtige dokumenter og fora i processen: 1. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser af 29. juni 2009 (bilag 2) 2. Revision af socialrådgiveruddannelsen national arbejdsgruppe nedsat af UVM. Deadline ultimo april Uddannelsesbekendtgørelse for socialrådgiveruddannelsen etableret landsdækkende samarbejde mellem socialrådgiveruddannelserne 4. Studieordning skal indeholde en fællesdel og en institutionsdel 5. Studieplaner for og Holstebro Med udgangspunkt i Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser af 29. juni 2009, ser Hanne Sandahl og Ulla Laursen følgende 2 senarier for en ny studieordning for uddannelsen: A: Studieordning med valgfrie studieelementer Obligatoriske studieelementer. min. 120 ECTS incl. 30 ECTS til praktik. Valgfrie studieelementer max. 60 ECTS. Bachelorprojekt, max. 20 ECTS. B: Studieordning med bundne studieretninger Obligatoriske studieelementer incl. praktik max. 150 ECTS Heraf fælles 60 ECTS.

4 Valgfrie studieelementer max 30 ECTS. Udvalget var enige om, at det er vigtigt at sikre, at uddannelsesstederne kommer med input til Bekendtgørelse for Socialrådgiveruddannelsen. Hertil kunne Hanne Sandahl oplyse, at socialrådgiveruddannelserne har indkaldt til temamøde den 25. november 2009 med bred deltagelse fra uddannelsesstederne for at sikre størst mulig indflydelse på udformningen af den nye bekendtgørelse. Der var fra udvalgsmedlemmer opfordring til at påvirke bekendtgørelsesarbejdet i forhold til, hvad er væsentlige kompetenceområder og i forhold til valgmulighederne A og B. Der var også opfordring til at tænke bredere end til de traditionelle ansættelsesområder omkring udsatte børn og unge og udsatte området som helhed. Der er ansatte socialrådgivere, som arbejder med socialt arbejde i Danmark udenfor regionerne og kommunerne i regi af private aktører og NGO ere. Herefter drøftelse udvalget input til revisionsarbejdet i 2 grupper. Herunder præsenteret i stikordsform: Gruppe 1: Jan Skougaard, Poul Dahl, Søren Jul Andersen, Hanne Sandahl, Anke Beuck Bredde kontra specialisering er det hinandens modsætninger, eller kan de kvalificeres og støtte hinanden? Gevinst i at have medarbejdere, der er fagligt bredt funderet, som rimelig hurtigt kan omsætte kompetencer. Generalisttilgang. Robusthed i en omskiftelig tilværelse. Krav om fleksibelt uddannelsessystem. Krav om, at studerende har mulighed for at vælge moduler på andre uddannelser. Krav om, at uddannelsesstedet kan modtage studerende fra andre studieretninger. Hvordan honorere vi aftageres behov? Vigtigt argument, at vi uddanner til en profession. Gruppe 2: Trine Quist, Torben Rugholm, Ulla Laursen, Mette Spendrup, Marie Søbye Pedersen Generalist kontra specialist. Udgangspunkt i kompetenceprofil udarbejdet af KL, DS og De Sociale Højskoler (bilag 3). Kompetencer, færdigheder og holdninger. Vi må ikke give køb på bredden generalistuddannelsen. Vi skal være visionære i forhold til at rette ind efter kommissoriets oplæg. Vi skal være visionære i bredden i studiet. Kompetencerne er vigtige. Vi går ikke ind for at lave specialistuddannelse. Bibeholde den generelle uddannelse. 5. Optag og fastholdelse Udvalgets medlemmer bedes byde ind med konkrete tiltag fremover, som uddannelsen kan iværksætte for at styrke interessen for uddannelsen, sikre et stabilt optag og mindske frafaldet det forventes, at hvert medlem af udvalget har en to gode ideer med, som kan sættes til debat. Torben Rugholm indledte punktet med at referere til National strategi for velfærdsuddannelserne (bilag 4) og tog udgangspunkt i strategiens anbefalinger: Gør velfærdsuddannelser og professioner synlige som vej til identitet, faglighed, ufordrende job og udviklingsmuligheder. Fokusere på at tale velfærdsuddannelser og professioner op, så deres omdømme bliver præget

5 af respekt og anerkendelse Formidling af velfærdsuddannelserne skaber klare billeder af hvem og hvad, man kan blive Formidlingen fokuserer på særlige målgrupper, som i dag er underrepræsenteret i uddannelserne, eksempelvis voksne, mandlige studerende og personer med indvandrebaggrund Formidlingen fokuserer på relevante aktører for de unges uddannelsesvalg, herunder forældre Etablere rollemodelkorps, der består af studerende og færdiguddannede, med inspiration fra rollemodelkorpset på læreruddannelsen Udvalget bød ind med konkrete tiltag, som uddannelsen kan iværksætte for at styrke interessen for uddannelsen og sikre et stabilt optag og mindske frafaldet: Fortælle den gode historie både i forhold til potentielle og nuværende studerende. Bredere informationskampagner. Være mere opsøgende på ungdomsuddannelserne. Undersøge motiver omkring studievalg og fravalg Informere om mulighed for at læse videre Fokus på, at socialrådgiveruddannelsen er en uddannelse med en bred vifte af beskæftigelses muligheder Rekruttere flere mænd. Tiltrække mandlige studerende fra ungdomsuddannelserne. Tiltrække mænd fra andre velfærdsuddannelser. Genoverveje kursus for flygtninge og indvandrere FIF kurser. Fokus på mangfoldigheden. Etablere nyt udbudssted i regionen og dermed tiltrække studerende, som ellers ikke ville have læst en professionsbacheloruddannelse Andet semester på blev problematiseret. Idet det største frafald fra uddannelsen finder sted efter praksisstudiet på andet semester. Der skal finde en forventningsafstemning sted mellem studerende og undervisere, i forhold til praksisstudiets indhold samt en justering i kommuner af, hvad praksisstudiet skal indeholde. Mulighederne for et nyt udbudssted i regionen blev drøftet. Både Randers og Viborg kommune viste interesse. Det er attraktivt med et nyt udbudssted i forhold til rekruttering af nye studerende, som ikke ønsker at flytte for at starte uddannelse. Det er vigtigt, at der kan etableres et studiemiljø/campusmiljø. På næste møde i Uddannelsesudvalget vil Hanne Sandahl præsentere oplæg. 6. Næste møde Onsdag den 10. marts 2010 kl Foreløbig dagsorden: Hvad er vi optaget af lige nu på uddannelsen Efter og videreuddannelsesinitiativer (invitere repræsentant fra EVU) Nyt udbudssted i regionen 7. Eventuelt Efter og videreuddannelse Der var ønske om, at sætte emnet Efter og videreuddannelse på dagsordenen. Udbuddet på efterud

6 dannelsesområdet er p.t. ikke synligt. Der var forslag om, at invitere chefen for efter og videreuddannelsen til det kommende møde i Uddannelsesudvalget.

Administrationsbacheloruddannelsen

Administrationsbacheloruddannelsen Mission, Vision og uddannelsesfaglig strategi for Administrationsbacheloruddannelsen University College Lillebælt - Den sociale Højskole Mission At uddanne kommende administrationsbachelorer til at udføre

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer Socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens

Læs mere

Mænd på socialrådgiveruddannelsen

Mænd på socialrådgiveruddannelsen Mænd på socialrådgiveruddannelsen strategier for rekruttering og fastholdelse Titel: Mænd på socialrådgiveruddannelsen Strategier for rekruttering og fastholdelse Udgiver: Als Research Udgivelsesår: 2013

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (inkl. trepartsmøde fra 13:00 14:00) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: UCSJ, Campus

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødereferat Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30 Mødested: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Afbud: Ulla Maria Mortensen,

Læs mere

Ulf Hjelmar, Torben Pilegaard Jensen, Sebastian Daugaard og Søren Haselmann. Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne

Ulf Hjelmar, Torben Pilegaard Jensen, Sebastian Daugaard og Søren Haselmann. Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne Ulf Hjelmar, Torben Pilegaard Jensen, Sebastian Daugaard og Søren Haselmann Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne Publikationen Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne kan

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST 11 12. august 2010 SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST DS SÆTTER FINGERAFTRYK VIGTIG INDFLYDELSE PÅ BARNETS REFORM 6 AKADEMIKERE VINDER FREM SOCIALRÅDGIVERE KVALIFICERER PRAKSIS 16 LEDERE ER TILFREDSE MEN HAR STADIG

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser...

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser... Mødereferat Mødedato: Onsdag den 10. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Helle Kehlet, Jennifer Olsen, Susanne Lønborg Friis,

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid: Onsdag den 3. marts 2014 kl. 08.30-12.00 Sted: Lokale 1, ledelsessekretariatet Viren 15, 9310 Vodskov Til stede:

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Mødereferat. Møde nr. 2013-1. Efter- og videreuddannelsesrådet. Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK

Mødereferat. Møde nr. 2013-1. Efter- og videreuddannelsesrådet. Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Efter- og videreuddannelsesrådet Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat Møde nr. 2013-1 Tid: Mandag 27. maj 2013 kl. 13.30 16.00 Sted: VIA University College, Campus Aarhus

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Helene Valgreen, Kristina Bæk Nielsen og Marie Bergmann Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Udgivet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), 2008 www.ffd.dk

Læs mere

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling...

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere