Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert"

Transkript

1 SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret og problem-løsende. er bevidst analyserende i forhold til målene for sine handlinger. forholder sig kritisk til afsnittets praksis og forudsætningerne for denne. reflekterer over sine handlinger, viden, færdigheder og holdninger Udvikling af egen fag identitet og rolle som fagperson. deltager i udviklingen af afdelingens praksis. 1 Jeg kender Region Syddanmarks, OUH s og Afdeling O s styrende værdier for sygepleje og omsorg, herunder: - Driftstrategi - Strategi for ledelse og samarbejde - Patientstrategi - Udviklingsstrategi Hvorfor er værdierne lavet? Hvad kan du bruge dem til? Jeg modtager, plejer og udskriver patienter med bevidst udgangspunkt i de bærende værdier. Hvad betyder værdierne for din udførelse af sygepleje? Jeg fremtræder som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de styrende værdier og tager medansvar for, at værdierne bliver implementeret og fastholdt i afdelingen. Hvordan kommer værdierne til udtryk i din fremtræden? Hvad mener du, der skal til for at værdierne bliver implementeret og fastholdt? 2 Jeg kender OUH s gældende politikker og retningslinjer om patientsikkerhed og utilsigtede hændelser, og arbejder ud fra disse herunder indberetning af utilsigtede hændelser. Jeg medvirker til udvikling af afsnittets sikkerhedsregler m. h. på forebyggelse af utilsigtede hændelser i relation til patienten. Jeg gør opmærksom på behov for nye retningslinjer og deltager i udarbejdelsen af disse. Hvor kan du finde de gældende politikker og retningslinier? Hvordan indberettes en utilsigtet hændelse? Deltager du i relevante udvalg? Hvis ikke, hvordan deltager du så i udviklingen? Er der aktuelt behov for nye retningslinier? 1

2 3 Jeg udfører grundlæggende sygeplejeopgaver ud fra gældende love, afdelingens /afsnittes politikker og kliniske instrukser/retningslinjer. Ex. Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM); Voldspolitik; Feriepolitik Hvilke andre politikker kender du? Jeg begrunder mine handlinger med viden og erfaringer i forhold til den konkrete situation og afsnittets praksis. Hvad gør du konkret? Dokumentation i EPJ. Overfor pt./pårørende/kollegaer/uddannelsessøgende. Jeg medvirker til udvikling af afdelingens / afsnittets politikker. Deltager du i nogle udvalg? Hvad er afdelingens nyeste udviklede politik? 4 Jeg vurderer i samarbejde med sygeplejersken karakteren og omfanget af grundlæggende sygeplejeopgaver i de enkelte patientforløb. Jeg varetager selvstændigt tildelte sygeplejeopgaver i eget afsnit. Jeg varetager selvstændigt tildelte grundlæggende sygeplejeopgaver på tværs i afdelingen. Hvad ligger du til grund for dine vurderinger? Hvad er for dig grundlæggende sygeplejeopgaver? Hvilke patientforløb er der tale om? Hvilke patientforløb varetager du selvstændigt? 5 Jeg varetager delegerede assisterende opgaver i relation til akutte og problematiske situationer. Har du gennemgået afd. O s oplæringsprogram for specielle sygeplejeopgaver? Hvilke specielle sygeplejeopgaver kan / må du varetage selvstændigt? Jeg varetager selvstændigt delegerede opgaver i relation til akutte og problematiske situationer. Hvilke færdigheder ville du f.eks. ikke kunne tage med dig til et andet afsnit/afdeling- altså hvad er de delegerede opgaver i vores afsnit? Jeg reflekterer over og forholder mig kritisk til de delegerede opgaver i relation til akutte og problematiske situationer. Hvornår er det relevant at forholde sig kritisk? På hvilken baggrund foregår din refleksion? 6 Jeg vurderer i samarbejde med sygeplejersken patientens behov for aktivering og grundlæggende sygepleje og omsorg i forbindelse med: Sundhedsfremme; Sygdomsforebyggelse; Behandlende sygepleje; Rehabilitering; Lindrende sygepleje. Jeg varetager i samarbejde med sygeplejersken patientens behov for aktiverings og grundlæggende sygepleje og omsorgsopgaver. Jeg arbejder kreativt med at tilrettelægge sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter i de afsnitsspecifikke patientforløb. Nævn eksempler. På hvilken måde kan du nævne patientsituationer? 7 Jeg varetager aktiverings-, pleje og omsorgsopgaver 2

3 med udgangspunkt i patientens livshistorie og med respekt for dennes integritet. Hvordan kommer det til udtryk i din sygepleje? Det hele menneske fysisk, psykisk, socialt, kulturelt. Anerkendende kommunikation. Empati. Jeg inddrager systematisk informationer fra patient, pårørende og tværsektorielle samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen af aktiverings og sygeplejeopgaver. Hvorledes gør du det? (indlæggelsessamtale, indlæggelsesrapporter, forløbsplan, tjekliste ved udskrivelse; Epikrise) Jeg reflekterer over og forholder mig kritisk til den indhentede information, for at kunne varetage aktiverings- og sygeplejeopgaver på en for patienten kvalitativ og sikker måde. Har du prøvet at modtage ukorrekt information? Hvad gjorde du? 8 Jeg inddrager etiske overvejelser med henblik på at sikre en høj kvalitet i den udførte pleje og omsorg. Hvad forstår du ved etik? Jeg forholder mig kritisk til og reflekterer over konkrete etiske problemstillinger i forbindelse med egne aktiverings- og sygeplejeopgaver. Hvilke etiske problemstillinger har du sidst stået i? Hvad har indflydelse på dit syn på etik? Jeg tager initiativ og bidrager til mono- og tværfaglig drøftelse og afklaring af etiske problemstillinger i afsnittet. Hvilken etisk problemstilling har du sidst taget initiativ / bidraget til at drøfte med dine samarbejdspartnere? 9 Jeg dokumenterer og rapporterer relevante data, mål og fremadrettede handlinger i EPJ Giv eks. på data du skal registrere.? Jeg dokumenterer systematisk og forholder mig kritisk til det dokumenterede. Beskriv hvilke krav der eksempelvis er til dokumentation af ADL vurderinger? Jeg kender og anvender kravene til dokumentation og medvirker ved implementering af DDKM. Hvad er DDKM og hvorledes er du involveret i implementeringen? 10 Jeg er bevidst om og overholder eget ansvars og kompetenceområde og søger vejledning ved behov. Hvornår må du hyppigst søge vejledning? Giv et eksempel på en situation, hvor du har sagt fra? Jeg er bekendt med, og arbejder bevidst ud fra afdeling O s funktionsbeskrivelse for social- og sundhedsassistenter. Kender du Funktionsbeskrivelsen? Jeg viser sikkerhed og overblik indenfor eget ansvars og kompetenceområde. (Eksempelvis aften- og nattevagter) 3

4 11 Jeg anvender afdelingens administrative redskaber og informationsteknologi. Ex. EPJ, FPAS, Infonet Depotvarebestilling Jeg forholder mig til afdelingens administrative redskaber og informationsteknologi på baggrund af faglige og ressourcemæssige overvejelser i afsnittet. Jeg forholder mig kritisk til afsnittets forbrug af ressourcer i forbindelse med administrative redskaber og informationsteknologi og kommer med forslag til forbedringer. I hvilket omfang Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse? Eksempelvis madbestilling; depotvarer; hjælpemidler 12 Jeg holder mig orienteret om den faglige udvikling i den grundlæggende sygepleje indenfor afsnittet. Hvordan holder du dig orienteret? (Internet / Intranet / Infonet / FOKUS) Jeg forholder mig kritisk til den faglige udvikling og kommer med forslag til ændringer indenfor den grundlæggende sygepleje. Hvor vil du finde sidste nyt? (Komme med forslag på informationsmøder, Aftenmøder, Interne opslag, Via samarbejdsrelationer / kollegaer) Jeg holder mig orienteret, deltager aktivt i faglig udvikling inden for grundlæggende sygepleje og reflekterer og anvender ny viden i forhold til afdelingens praksis. Har du været med til at indføre nye tiltag? Hvilke nye tiltag arbejdes der aktuelt på at indføre i praksis? 4

5 SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS LÆRINGSKOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret og problemløsende. Er bevidst analyserende i forhold til målene for sine handlinger. Forholder sig kritisk til afsnittets praksis og forudsætningerne for denne. reflekterer over sine handlinger, viden, færdigheder og holdninger Udvikling af egen fag identitet og rolle som fagperson. Deltager i udviklingen af afdelingens praksis. 1 Jeg tager ansvar for egen læring og er engageret og interesseret. Hvordan tager du ansvar? Hvad er det sidste du har lært? Jeg forholder mig kritisk og reflekterer over egen læring og læringsprocesser. Hvordan kommer det til udtryk? Hvordan lærer du bedst? Jeg indgår aktivt i udviklingen af et godt læringsmiljø i afsnittet ved at tage initiativ til, planlægge, gennemføre og evaluere egen læring. Hvordan gør du det? Hvad er et godt læringsmiljø? Hvad kunne med fordel udvikles i afsnittet? 2 Jeg vejleder social- og sundhedsassistentelever, i samarbejde med afdelingssygeplejersken, den/de kliniske vejledere, øvrige praktikvejledere og sammedagsvejledere. Hvordan opfatter du dig selv som vejleder? Søger du supervision ved behov, hos relevante samarbejdspartnere. Jeg varetager selvstændigt funktionen som praktikvejleder for social- og sundhedsassistentelever jf. gældende funktionsbeskrivelse. Tager initiativ til og ansvar for at dygtiggøre sig som praktikvejleder. Superviserer/ samarbejder med sammedagsvejledere Jeg tager initiativ til og deltager i udviklingen af uddannelsesforløb for social- og sundhedsassistentelever. Deltager i afdelingens Dialogmøder for praktikvejledere Deltager i relevante møder / kurser / temadage. Formidler ny viden til relevante samarbejdspartnere. 3 Jeg kan skelne mellem, hvornår der gives råd, vejledning eller konstruktiv feedback i læringssituationer. Hvorfor er det vigtigt at være bevidst om dette? Hvornår er det godt at give gode råd? Hvornår er det godt at give konstruktiv feedback? Jeg giver råd, vejledning eller konstruktiv feedback hensigtsmæssigt og efter behov. Hvorfor er det vigtigt at gøre det efter behov? Hvem har ansvaret for at afdække en kollegas behov for læring? Jeg tager initiativ til og medvirker ved faglig refleksion. Hvornår har du foreslået faglig refleksion og med hvem? 5

6 4 Jeg er aktiv m. h. t. at holde mig orienteret om det, der foregår indenfor eget praksisfelt. Hvordan holder du dig orienteret? Hvorfor er det vigtigt at holde sig orienteret? Jeg er opmærksom på og tager initiativ til at forbedre kvaliteten inden for eget praksisfelt. Hvilke forbedringstiltag mener du aktuel skulle iværksættes? (Ex. Fælles oplæring ved forbindingsskift ved CVK) Jeg medvirker aktivt til at sikre afdelingens kvalitetsniveau inden for eget praksisfelt på tværs af afsnittene. Hvad er din rolle i forhold til kvaliteten? Hvilke tiltag har du iværksat? 5 Jeg arbejder bevidst og målrettet med at forbedre egne handlinger i relation til den grundlæggende sygepleje og afsnittets speciale. Hvordan forbedrer du egne handlinger? (Ex. Følger gældende instrukser og retningslinjer. Søger ved usikkerhed hjælp og støtte. Reflekterer over og evaluerer egne handlinger, alene, eller i samarbejde med kollegaer.) Jeg kommer med forslag til afprøvning af ny lærings metoder inden for eget praksisfelt. Hvornår er du sidst kommet med forslag? Er du aktuelt i gang med at afprøve en ny metode? Jeg deltager i kliniske og pædagogiske udviklingstiltag med baggrund i egen erfaring. Hvilke udviklingstiltag har du sidst deltaget i og hvilken erfaring brugte du? Har du deltaget i udarbejdelsen af instrukser og retningslinjer om grundlæggende sygepleje og evt. afsnittets specielle sygepleje, med udgangspunkt i egen erfaring? 6 Jeg er bevidst om egen arbejdstilrettelæggelse, faglige udvikling og læring. Hvordan? Jeg indgår aktivt og konstruktivt i ændringer relateret til min egen arbejdstilrettelæggelse, faglige udvikling og læring. Jeg deltager med min viden og erfaring i afprøvning af nye måder at tilrettelægge og organisere patientforløb. Hvilke ressourcepersoner er der i afsnittet? Hvordan har du anvendt den / disse? Hvilke formaliserede patient -forløbsprogrammer er i afsnittet? Hvilke deltager du aktivt i? Hvilke fordele / ulemper kan der være ved organiserede patientforløb? 6

7 SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS SOCIALE KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret og problemløsende. Er bevidst analyserende i forhold til målene for sine handlinger. Forholder sig kritisk til afsnittets praksis og forudsætningerne for denne. reflekterer over sine handlinger, viden, færdigheder og holdninger Udvikling af egen fag identitet og rolle som fagperson. Deltager i udviklingen af afdelingens praksis. 1 Jeg kender sundhedsområdets værdigrundlag og udviser nærvær, respekt og faglighed i samarbejdet med patient, pårørende og øvrige samarbejdspartnere. Hvilke værdier er der tale om? OUH s og Regionens værdigrundlag: Afd. O s værdigrundlag for sygeplejen: Jeg tager medansvar for implementering af de styrende værdier for pleje og behandling i afsnittet, med henblik på at fremme samarbejdsrelationerne med patienten, pårørende og kollegaer. Hvordan tager du medansvar for implementering af de styrende værdier? Jeg tager initiativ samt medvirker til at formulere værdier for samarbejdsrelationer med patienter, pårørende og kollegaer i afsnittet og på tværs af afsnittene. Jeg tager medansvar for at værdierne bliver i implementeret og fastholdt. Hvilke værdier har du været med til at formulere? Hvorledes implementerer du værdierne? 2 Jeg er bevidst om egne værdier og fordomme og forholder mig til disse. Har du nogen fordomme, som kan have betydning for interaktionen med patienter, pårørende, kollegaer? Hvordan forholder du dig til disse, i det daglige arbejde? Jeg er bevidst om egen faglige og personlige identitet og ressourcer og tager ansvar for egen udvikling af sociale kompetencer. (Eks. Udvikling af kommunikative kompetencer) Hvilke sociale kompetencer har du sidst reflekteret over? Jeg reflekterer over og arbejder bevidst med at udvikle egen faglige og personlige identitet, herunder værdier og fordomme, som kan have betydning for interaktionen med patienter, pårørende og kollegaer Hvordan tager du ansvar for udvikling af egne sociale kompetencer? Kan f.eks. være ved hjælp af: Kollegarefleksion Supervision Faglig vejledning 7

8 3 Jeg etablerer, vedligeholder og afslutter relationer til patienter og pårørende med henblik på tværsektorielt samarbejde i patientforløbet. Jeg reflekterer over og forholder mig kritisk til det tværsektorielle samarbejde med henblik på at skabe kvalitet i patientforløbene. Jeg medvirker til at udvikle og fastholde tværfaglige tiltag, som forbedrer patientens og pårørendes oplevelse af mødet med sygehuset. Hvilke redskaber benytter du? (Kender O s retningslinjer for Indlæggelses- og udskrivelsessamtale og SAMBO) Hvad ligger til grund for din vurdering? (Værdigrundlag) Kender du sidste resultat af LUP? Hvordan forholder du dig eksempelvis til kritik fra patienter og pårørende? 4 Jeg medvirker aktivt til at fastholde og udvikle et godt samarbejde i afsnittet og indgår konstruktivt i problemløsningen med nærmeste samarbejdspartnere. Hvad gør du, hvis du hører 2 af dine kollegaer sladre om en 3.? Hvordan vil du håndtere en konflikt med en kollega? Jeg medvirker til at fremme en respektfuld samarbejdskultur i afsnittet, som inddrager patientens og pårørendes værdier og holdninger. Og jeg deltager med egen erfaring i løsning af konflikter. Hvordan gør du det i en travl hverdag? Hvordan vurderer du generelt afsnittets samarbejdskultur? Hvad mener du kan være med til at udvikle en samarbejdskultur? Jeg deltager i udvikling af det mono- og tværfaglige samarbejde i afdelingen. Hvordan kan et samarbejde udvikles? Hvad kan du gøre? 5 Jeg er opmærksom på min egen rolle i det sociale samspil i grupper og er motiveret for at sætte mit præg på det. Jeg er fleksibel og forandringsvillig. Jeg er opmærksom på det sociale samspil i grupper og i afsnittet og er motiveret for at sætte mit præg på det og tage medansvar for at fastholde og udvikle et godt samarbejde og et positivt arbejdsklima i afsnittet. Jeg bruger min viden og erfaringer til at indgå i, skabe og afslutte sociale relationer i her og nu situationer og i grupper. Hvordan viser du det i hverdagen? Hvorfor er det vigtigt at være forandringsvillig Hvordan fremgår det af dit daglige arbejde? (Bruger aktivt sine kollegaer til løsning af eventuelle problemstillinger i relation til arbejdsklimaet i afsnittet) På hvilken måde? (medarbejderen er meget opmærksom på sine kollegaer og meget socialt engageret) 8

9 SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS KOMMUNIKATIONSKOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret og problemløsende. Er bevidst analyserende i forhold til målene for sine handlinger. Forholder sig kritisk til afsnittets praksis og forudsætningerne for denne. reflekterer over sine handlinger, viden, færdigheder og holdninger Udvikling af egen fag identitet og rolle som fagperson. Deltager i udviklingen af afdelingens praksis. 1 Jeg indgår i dialog med patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Jeg kommunikerer målrettet og hensigtsmæssigt i forskellige kontekster. Jeg kommunikerer intuitivt med baggrund i stor erfaring inden for det kliniske felt og arbejdsfællesskab. Hvor dokumenteres det? EPJ Hvad ligger du vægt på i dialogen? Hvordan kommunikerer man målrettet? Hvor godt kender du din egen måde at kommunikere på? Hvorledes kan man høre forskellen på dig og en nyuddannet? Er der overensstemmelse mellem din kommunikation og afd. O s kommunikationspolitik? 2 Jeg er åben og nærværende i forhold til mig selv og den anden. Hvad siger patienterne? Hvad siger dine kollegaer? Jeg fremstår tillidsvækkende og troværdig i kontakten med patienten og pårørende ved at være aktivt tilstede i relationen. Er du altid den samme? Jeg udstråler ro og overblik i mine handlinger, således at patient og pårørende føler sig trygge og tillidsfulde i patientforløbet. Hvordan kommer det til udtryk - overfor patienter, pårørende og kollegaer? 3 Jeg formulerer mig mundtligt og skriftligt i et klart og forståeligt sprog. Har du oplevet at blive misforstået? Jeg har viden om og benytter mig af forskellige kommunikationsteorier. Hvilke og hvor bevidst anvender du disse? Jeg anvender bevidst forskellige kommunikationsteorier i forhold til patient/pårørende og kollegaer. Jeg medvirker at udvikle afdelingens kommunikative redskaber til gavn for patienter og pårørende. Prøv at komme med eksempler ud fra en tænkt patientcase? 9

10 4 Jeg er anerkendende i verbal og nonverbal kommunikation med andre, med udgangspunkt i afdelingens kommunikationspolitik. Jeg giver og modtager anerkendende feedback med det formål at fremme kvaliteten af grundlæggende sygepleje og arbejdsmiljø i afsnittet Jeg reflekterer over egne og andres meninger og holdninger i dialogen med henblik på at udvikle en fælles praksis. Hvordan viser du den anerkendelse? Hvordan skal du, ifølge afdelingens kommunikationspolitik, vise anerkendelse Har du oplevet at blive misforstået og i så fald, hvad gjorde du så? Hvornår gav du feks sidste gang nogen anerkendende feedback? 5 Jeg behersker et fagligt sprog og anvender informationsteknologi i relation til eget arbejdsområde. Feks EPJ, Infonet, FPas Jeg vurderer og evaluerer anvendelsen af informationsteknologi i relation til eget arbejdsområde. Jeg anvender specialets terminologi inden for det kliniske felt og arbejdsfællesskab. Hvad gør du, hvis du finder noget er uhensigtsmæssigt? Jeg er rutineret i brugen af informationsteknologi og anvender det i samarbejde med relevante parter i udvikling af grundlæggende sygepleje. Hvad har du været med til at udvikle? 10

11 SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS SELVLEDELSESKOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret og problemløsende. Er bevidst analyserende i forhold til målene for sine handlinger. Forholder sig kritisk til afsnittets praksis og forudsætningerne for denne. reflekterer over sine handlinger, viden, færdigheder og holdninger Udvikling af egen fag identitet og rolle som fagperson. Deltager i udviklingen af afdelingens praksis. 1 Jeg er bevidst om egne evner og vilje til at tage ansvar for planlægning, gennemførelse og opfølgning på eget arbejde indenfor afsnittets speciale. Arbejder med udgangspunkt i OUH s og Region Syddanmarks værdier: - Ordentlighed i det vi gør - Vækst i fagligheden - Rum til fornyelse og begejstring Udstråler i mit arbejde: - selvbeherskelse - ansvarlighed - mod - selvmotivation - engagement - selvtillid - tro på egne evner Giv eksempler Jeg arbejder bevidst med at styrke og udvikle mine personlige egenskaber, som har betydning for kompetencen selvledelse f. eks.: - Selvværd - Selvtillid - Mod - Vilje - Ansvarlighed Hvorledes gør du dette? 2 Jeg udfører selvstændigt tildelte grundlæggende sygeplejeopgaver med udgangspunkt i patienternes behov og ressourcer. Jeg tager ansvar for planlægning, gennemførelse og opfølgning af egne opgaver. Jeg anvender min viden og erfaring og forholder mig kritisk i nye og ukendte sammenhænge. Hvilke Hvad kan have indflydelse på din planlægning af dagen? Nævn en situation/et eksempel 11

12 3 Jeg observerer, prioriterer, og koordinerer grundlæggende sygeplejeopgaver på baggrund af en faglig vurdering. Hvordan gør du din prioritering synlig for andre? Jeg tager ansvar for at træffe kvalificerede valg og kan begrunde dem fagligt og etisk. Hvordan kommer det til udtryk i afsnittet f.eks. i forhold til patienter/pårørende, afsnittet og kollegaer? Jeg skaber sammenhæng mellem egne og afdelingens krav og værdier. På hvilken måde, og hvad gør du, hvis der ikke kan skabes sammenhæng? 4 Jeg udviser vilje og engagement til forsat udvikling af: - Den grundlæggende sygepleje - Sygeplejeopgaver som varetages i samarbejde med sygeplejersken Hvordan kommer det til udtryk? Jeg tager initiativ til og medansvar for, at ny viden indenfor eget ansvars og kompetenceområde bliver implementeret og forankret i afsnittet. På hvilken måde? Jeg tager medansvar for, at: - skabe og understøtte et lærende miljø i afsnittet. - iværksætte relevante udviklingsaktiviteter i et samarbejde med kollegaer og leder. Hvilke udviklingstiltag medvirker du i? 5 Jeg er bevidst om eget ansvars og kompetenceområde. Jeg håndterer egen usikkerhed i ukendte situationer ved at tage bestik af situationen og tage relevant initiativ i forhold til eget arbejdsområde. Jeg tager medansvar for og initiativ til, at udvikle egne kvalifikationer og kompetencer. Hvornår har du sidst sagt fra i forhold til en opgave? Hvilken situation var det? Hvornår blev du sidst usikker og hvad gjorde du? Hvilke kurser har du taget initiativ til at komme på? 6 Jeg agerer hensigtsmæssigt ved skiftende arbejdsvilkår og i ukendte situationer. Jeg tager initiativ til at påvirke arbejdsvilkår, der er uhensigtsmæssige i forhold til patienter, kollegaers og egen sikkerhed. Jeg tager medansvar for at påvirke forhold af faglig, samarbejdsmæssig og tværorganisatorisk karakter. Hvad gør du, når dine arbejdsvilkår ændres nævn hvornår det sidst har været tilfældet? Hvilke initiativer / tiltag kan du nævne? Hvilke forhold har du været med til at påvirke? 12

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL UDARBEJDET AF AFDELINGENS SYGEPLEJEFAGLIGE LEDELSE KOMPETENCEUDVIKLING OG KARRIEREPLANLÆGNING

Læs mere

Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer.

Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer. Forord Odense Universitetshospital vil som en del af udviklingsplanen sikre en målrettet og systematisk personaleudvikling, der skal sikre de kompetencer, som svarer til nuværende og kommende opgaver.

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Social & Sundhed Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Udarbejdet i 2009 Rev. september 2010 AH/SD Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Velkomstbrev

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker. Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for sygeplejersker. Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for sygeplejersker Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Sygeplejersken

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere