Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert"

Transkript

1 SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret og problem-løsende. er bevidst analyserende i forhold til målene for sine handlinger. forholder sig kritisk til afsnittets praksis og forudsætningerne for denne. reflekterer over sine handlinger, viden, færdigheder og holdninger Udvikling af egen fag identitet og rolle som fagperson. deltager i udviklingen af afdelingens praksis. 1 Jeg kender Region Syddanmarks, OUH s og Afdeling O s styrende værdier for sygepleje og omsorg, herunder: - Driftstrategi - Strategi for ledelse og samarbejde - Patientstrategi - Udviklingsstrategi Hvorfor er værdierne lavet? Hvad kan du bruge dem til? Jeg modtager, plejer og udskriver patienter med bevidst udgangspunkt i de bærende værdier. Hvad betyder værdierne for din udførelse af sygepleje? Jeg fremtræder som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de styrende værdier og tager medansvar for, at værdierne bliver implementeret og fastholdt i afdelingen. Hvordan kommer værdierne til udtryk i din fremtræden? Hvad mener du, der skal til for at værdierne bliver implementeret og fastholdt? 2 Jeg kender OUH s gældende politikker og retningslinjer om patientsikkerhed og utilsigtede hændelser, og arbejder ud fra disse herunder indberetning af utilsigtede hændelser. Jeg medvirker til udvikling af afsnittets sikkerhedsregler m. h. på forebyggelse af utilsigtede hændelser i relation til patienten. Jeg gør opmærksom på behov for nye retningslinjer og deltager i udarbejdelsen af disse. Hvor kan du finde de gældende politikker og retningslinier? Hvordan indberettes en utilsigtet hændelse? Deltager du i relevante udvalg? Hvis ikke, hvordan deltager du så i udviklingen? Er der aktuelt behov for nye retningslinier? 1

2 3 Jeg udfører grundlæggende sygeplejeopgaver ud fra gældende love, afdelingens /afsnittes politikker og kliniske instrukser/retningslinjer. Ex. Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM); Voldspolitik; Feriepolitik Hvilke andre politikker kender du? Jeg begrunder mine handlinger med viden og erfaringer i forhold til den konkrete situation og afsnittets praksis. Hvad gør du konkret? Dokumentation i EPJ. Overfor pt./pårørende/kollegaer/uddannelsessøgende. Jeg medvirker til udvikling af afdelingens / afsnittets politikker. Deltager du i nogle udvalg? Hvad er afdelingens nyeste udviklede politik? 4 Jeg vurderer i samarbejde med sygeplejersken karakteren og omfanget af grundlæggende sygeplejeopgaver i de enkelte patientforløb. Jeg varetager selvstændigt tildelte sygeplejeopgaver i eget afsnit. Jeg varetager selvstændigt tildelte grundlæggende sygeplejeopgaver på tværs i afdelingen. Hvad ligger du til grund for dine vurderinger? Hvad er for dig grundlæggende sygeplejeopgaver? Hvilke patientforløb er der tale om? Hvilke patientforløb varetager du selvstændigt? 5 Jeg varetager delegerede assisterende opgaver i relation til akutte og problematiske situationer. Har du gennemgået afd. O s oplæringsprogram for specielle sygeplejeopgaver? Hvilke specielle sygeplejeopgaver kan / må du varetage selvstændigt? Jeg varetager selvstændigt delegerede opgaver i relation til akutte og problematiske situationer. Hvilke færdigheder ville du f.eks. ikke kunne tage med dig til et andet afsnit/afdeling- altså hvad er de delegerede opgaver i vores afsnit? Jeg reflekterer over og forholder mig kritisk til de delegerede opgaver i relation til akutte og problematiske situationer. Hvornår er det relevant at forholde sig kritisk? På hvilken baggrund foregår din refleksion? 6 Jeg vurderer i samarbejde med sygeplejersken patientens behov for aktivering og grundlæggende sygepleje og omsorg i forbindelse med: Sundhedsfremme; Sygdomsforebyggelse; Behandlende sygepleje; Rehabilitering; Lindrende sygepleje. Jeg varetager i samarbejde med sygeplejersken patientens behov for aktiverings og grundlæggende sygepleje og omsorgsopgaver. Jeg arbejder kreativt med at tilrettelægge sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter i de afsnitsspecifikke patientforløb. Nævn eksempler. På hvilken måde kan du nævne patientsituationer? 7 Jeg varetager aktiverings-, pleje og omsorgsopgaver 2

3 med udgangspunkt i patientens livshistorie og med respekt for dennes integritet. Hvordan kommer det til udtryk i din sygepleje? Det hele menneske fysisk, psykisk, socialt, kulturelt. Anerkendende kommunikation. Empati. Jeg inddrager systematisk informationer fra patient, pårørende og tværsektorielle samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen af aktiverings og sygeplejeopgaver. Hvorledes gør du det? (indlæggelsessamtale, indlæggelsesrapporter, forløbsplan, tjekliste ved udskrivelse; Epikrise) Jeg reflekterer over og forholder mig kritisk til den indhentede information, for at kunne varetage aktiverings- og sygeplejeopgaver på en for patienten kvalitativ og sikker måde. Har du prøvet at modtage ukorrekt information? Hvad gjorde du? 8 Jeg inddrager etiske overvejelser med henblik på at sikre en høj kvalitet i den udførte pleje og omsorg. Hvad forstår du ved etik? Jeg forholder mig kritisk til og reflekterer over konkrete etiske problemstillinger i forbindelse med egne aktiverings- og sygeplejeopgaver. Hvilke etiske problemstillinger har du sidst stået i? Hvad har indflydelse på dit syn på etik? Jeg tager initiativ og bidrager til mono- og tværfaglig drøftelse og afklaring af etiske problemstillinger i afsnittet. Hvilken etisk problemstilling har du sidst taget initiativ / bidraget til at drøfte med dine samarbejdspartnere? 9 Jeg dokumenterer og rapporterer relevante data, mål og fremadrettede handlinger i EPJ Giv eks. på data du skal registrere.? Jeg dokumenterer systematisk og forholder mig kritisk til det dokumenterede. Beskriv hvilke krav der eksempelvis er til dokumentation af ADL vurderinger? Jeg kender og anvender kravene til dokumentation og medvirker ved implementering af DDKM. Hvad er DDKM og hvorledes er du involveret i implementeringen? 10 Jeg er bevidst om og overholder eget ansvars og kompetenceområde og søger vejledning ved behov. Hvornår må du hyppigst søge vejledning? Giv et eksempel på en situation, hvor du har sagt fra? Jeg er bekendt med, og arbejder bevidst ud fra afdeling O s funktionsbeskrivelse for social- og sundhedsassistenter. Kender du Funktionsbeskrivelsen? Jeg viser sikkerhed og overblik indenfor eget ansvars og kompetenceområde. (Eksempelvis aften- og nattevagter) 3

4 11 Jeg anvender afdelingens administrative redskaber og informationsteknologi. Ex. EPJ, FPAS, Infonet Depotvarebestilling Jeg forholder mig til afdelingens administrative redskaber og informationsteknologi på baggrund af faglige og ressourcemæssige overvejelser i afsnittet. Jeg forholder mig kritisk til afsnittets forbrug af ressourcer i forbindelse med administrative redskaber og informationsteknologi og kommer med forslag til forbedringer. I hvilket omfang Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse? Eksempelvis madbestilling; depotvarer; hjælpemidler 12 Jeg holder mig orienteret om den faglige udvikling i den grundlæggende sygepleje indenfor afsnittet. Hvordan holder du dig orienteret? (Internet / Intranet / Infonet / FOKUS) Jeg forholder mig kritisk til den faglige udvikling og kommer med forslag til ændringer indenfor den grundlæggende sygepleje. Hvor vil du finde sidste nyt? (Komme med forslag på informationsmøder, Aftenmøder, Interne opslag, Via samarbejdsrelationer / kollegaer) Jeg holder mig orienteret, deltager aktivt i faglig udvikling inden for grundlæggende sygepleje og reflekterer og anvender ny viden i forhold til afdelingens praksis. Har du været med til at indføre nye tiltag? Hvilke nye tiltag arbejdes der aktuelt på at indføre i praksis? 4

5 SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS LÆRINGSKOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret og problemløsende. Er bevidst analyserende i forhold til målene for sine handlinger. Forholder sig kritisk til afsnittets praksis og forudsætningerne for denne. reflekterer over sine handlinger, viden, færdigheder og holdninger Udvikling af egen fag identitet og rolle som fagperson. Deltager i udviklingen af afdelingens praksis. 1 Jeg tager ansvar for egen læring og er engageret og interesseret. Hvordan tager du ansvar? Hvad er det sidste du har lært? Jeg forholder mig kritisk og reflekterer over egen læring og læringsprocesser. Hvordan kommer det til udtryk? Hvordan lærer du bedst? Jeg indgår aktivt i udviklingen af et godt læringsmiljø i afsnittet ved at tage initiativ til, planlægge, gennemføre og evaluere egen læring. Hvordan gør du det? Hvad er et godt læringsmiljø? Hvad kunne med fordel udvikles i afsnittet? 2 Jeg vejleder social- og sundhedsassistentelever, i samarbejde med afdelingssygeplejersken, den/de kliniske vejledere, øvrige praktikvejledere og sammedagsvejledere. Hvordan opfatter du dig selv som vejleder? Søger du supervision ved behov, hos relevante samarbejdspartnere. Jeg varetager selvstændigt funktionen som praktikvejleder for social- og sundhedsassistentelever jf. gældende funktionsbeskrivelse. Tager initiativ til og ansvar for at dygtiggøre sig som praktikvejleder. Superviserer/ samarbejder med sammedagsvejledere Jeg tager initiativ til og deltager i udviklingen af uddannelsesforløb for social- og sundhedsassistentelever. Deltager i afdelingens Dialogmøder for praktikvejledere Deltager i relevante møder / kurser / temadage. Formidler ny viden til relevante samarbejdspartnere. 3 Jeg kan skelne mellem, hvornår der gives råd, vejledning eller konstruktiv feedback i læringssituationer. Hvorfor er det vigtigt at være bevidst om dette? Hvornår er det godt at give gode råd? Hvornår er det godt at give konstruktiv feedback? Jeg giver råd, vejledning eller konstruktiv feedback hensigtsmæssigt og efter behov. Hvorfor er det vigtigt at gøre det efter behov? Hvem har ansvaret for at afdække en kollegas behov for læring? Jeg tager initiativ til og medvirker ved faglig refleksion. Hvornår har du foreslået faglig refleksion og med hvem? 5

6 4 Jeg er aktiv m. h. t. at holde mig orienteret om det, der foregår indenfor eget praksisfelt. Hvordan holder du dig orienteret? Hvorfor er det vigtigt at holde sig orienteret? Jeg er opmærksom på og tager initiativ til at forbedre kvaliteten inden for eget praksisfelt. Hvilke forbedringstiltag mener du aktuel skulle iværksættes? (Ex. Fælles oplæring ved forbindingsskift ved CVK) Jeg medvirker aktivt til at sikre afdelingens kvalitetsniveau inden for eget praksisfelt på tværs af afsnittene. Hvad er din rolle i forhold til kvaliteten? Hvilke tiltag har du iværksat? 5 Jeg arbejder bevidst og målrettet med at forbedre egne handlinger i relation til den grundlæggende sygepleje og afsnittets speciale. Hvordan forbedrer du egne handlinger? (Ex. Følger gældende instrukser og retningslinjer. Søger ved usikkerhed hjælp og støtte. Reflekterer over og evaluerer egne handlinger, alene, eller i samarbejde med kollegaer.) Jeg kommer med forslag til afprøvning af ny lærings metoder inden for eget praksisfelt. Hvornår er du sidst kommet med forslag? Er du aktuelt i gang med at afprøve en ny metode? Jeg deltager i kliniske og pædagogiske udviklingstiltag med baggrund i egen erfaring. Hvilke udviklingstiltag har du sidst deltaget i og hvilken erfaring brugte du? Har du deltaget i udarbejdelsen af instrukser og retningslinjer om grundlæggende sygepleje og evt. afsnittets specielle sygepleje, med udgangspunkt i egen erfaring? 6 Jeg er bevidst om egen arbejdstilrettelæggelse, faglige udvikling og læring. Hvordan? Jeg indgår aktivt og konstruktivt i ændringer relateret til min egen arbejdstilrettelæggelse, faglige udvikling og læring. Jeg deltager med min viden og erfaring i afprøvning af nye måder at tilrettelægge og organisere patientforløb. Hvilke ressourcepersoner er der i afsnittet? Hvordan har du anvendt den / disse? Hvilke formaliserede patient -forløbsprogrammer er i afsnittet? Hvilke deltager du aktivt i? Hvilke fordele / ulemper kan der være ved organiserede patientforløb? 6

7 SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS SOCIALE KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret og problemløsende. Er bevidst analyserende i forhold til målene for sine handlinger. Forholder sig kritisk til afsnittets praksis og forudsætningerne for denne. reflekterer over sine handlinger, viden, færdigheder og holdninger Udvikling af egen fag identitet og rolle som fagperson. Deltager i udviklingen af afdelingens praksis. 1 Jeg kender sundhedsområdets værdigrundlag og udviser nærvær, respekt og faglighed i samarbejdet med patient, pårørende og øvrige samarbejdspartnere. Hvilke værdier er der tale om? OUH s og Regionens værdigrundlag: Afd. O s værdigrundlag for sygeplejen: Jeg tager medansvar for implementering af de styrende værdier for pleje og behandling i afsnittet, med henblik på at fremme samarbejdsrelationerne med patienten, pårørende og kollegaer. Hvordan tager du medansvar for implementering af de styrende værdier? Jeg tager initiativ samt medvirker til at formulere værdier for samarbejdsrelationer med patienter, pårørende og kollegaer i afsnittet og på tværs af afsnittene. Jeg tager medansvar for at værdierne bliver i implementeret og fastholdt. Hvilke værdier har du været med til at formulere? Hvorledes implementerer du værdierne? 2 Jeg er bevidst om egne værdier og fordomme og forholder mig til disse. Har du nogen fordomme, som kan have betydning for interaktionen med patienter, pårørende, kollegaer? Hvordan forholder du dig til disse, i det daglige arbejde? Jeg er bevidst om egen faglige og personlige identitet og ressourcer og tager ansvar for egen udvikling af sociale kompetencer. (Eks. Udvikling af kommunikative kompetencer) Hvilke sociale kompetencer har du sidst reflekteret over? Jeg reflekterer over og arbejder bevidst med at udvikle egen faglige og personlige identitet, herunder værdier og fordomme, som kan have betydning for interaktionen med patienter, pårørende og kollegaer Hvordan tager du ansvar for udvikling af egne sociale kompetencer? Kan f.eks. være ved hjælp af: Kollegarefleksion Supervision Faglig vejledning 7

8 3 Jeg etablerer, vedligeholder og afslutter relationer til patienter og pårørende med henblik på tværsektorielt samarbejde i patientforløbet. Jeg reflekterer over og forholder mig kritisk til det tværsektorielle samarbejde med henblik på at skabe kvalitet i patientforløbene. Jeg medvirker til at udvikle og fastholde tværfaglige tiltag, som forbedrer patientens og pårørendes oplevelse af mødet med sygehuset. Hvilke redskaber benytter du? (Kender O s retningslinjer for Indlæggelses- og udskrivelsessamtale og SAMBO) Hvad ligger til grund for din vurdering? (Værdigrundlag) Kender du sidste resultat af LUP? Hvordan forholder du dig eksempelvis til kritik fra patienter og pårørende? 4 Jeg medvirker aktivt til at fastholde og udvikle et godt samarbejde i afsnittet og indgår konstruktivt i problemløsningen med nærmeste samarbejdspartnere. Hvad gør du, hvis du hører 2 af dine kollegaer sladre om en 3.? Hvordan vil du håndtere en konflikt med en kollega? Jeg medvirker til at fremme en respektfuld samarbejdskultur i afsnittet, som inddrager patientens og pårørendes værdier og holdninger. Og jeg deltager med egen erfaring i løsning af konflikter. Hvordan gør du det i en travl hverdag? Hvordan vurderer du generelt afsnittets samarbejdskultur? Hvad mener du kan være med til at udvikle en samarbejdskultur? Jeg deltager i udvikling af det mono- og tværfaglige samarbejde i afdelingen. Hvordan kan et samarbejde udvikles? Hvad kan du gøre? 5 Jeg er opmærksom på min egen rolle i det sociale samspil i grupper og er motiveret for at sætte mit præg på det. Jeg er fleksibel og forandringsvillig. Jeg er opmærksom på det sociale samspil i grupper og i afsnittet og er motiveret for at sætte mit præg på det og tage medansvar for at fastholde og udvikle et godt samarbejde og et positivt arbejdsklima i afsnittet. Jeg bruger min viden og erfaringer til at indgå i, skabe og afslutte sociale relationer i her og nu situationer og i grupper. Hvordan viser du det i hverdagen? Hvorfor er det vigtigt at være forandringsvillig Hvordan fremgår det af dit daglige arbejde? (Bruger aktivt sine kollegaer til løsning af eventuelle problemstillinger i relation til arbejdsklimaet i afsnittet) På hvilken måde? (medarbejderen er meget opmærksom på sine kollegaer og meget socialt engageret) 8

9 SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS KOMMUNIKATIONSKOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret og problemløsende. Er bevidst analyserende i forhold til målene for sine handlinger. Forholder sig kritisk til afsnittets praksis og forudsætningerne for denne. reflekterer over sine handlinger, viden, færdigheder og holdninger Udvikling af egen fag identitet og rolle som fagperson. Deltager i udviklingen af afdelingens praksis. 1 Jeg indgår i dialog med patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Jeg kommunikerer målrettet og hensigtsmæssigt i forskellige kontekster. Jeg kommunikerer intuitivt med baggrund i stor erfaring inden for det kliniske felt og arbejdsfællesskab. Hvor dokumenteres det? EPJ Hvad ligger du vægt på i dialogen? Hvordan kommunikerer man målrettet? Hvor godt kender du din egen måde at kommunikere på? Hvorledes kan man høre forskellen på dig og en nyuddannet? Er der overensstemmelse mellem din kommunikation og afd. O s kommunikationspolitik? 2 Jeg er åben og nærværende i forhold til mig selv og den anden. Hvad siger patienterne? Hvad siger dine kollegaer? Jeg fremstår tillidsvækkende og troværdig i kontakten med patienten og pårørende ved at være aktivt tilstede i relationen. Er du altid den samme? Jeg udstråler ro og overblik i mine handlinger, således at patient og pårørende føler sig trygge og tillidsfulde i patientforløbet. Hvordan kommer det til udtryk - overfor patienter, pårørende og kollegaer? 3 Jeg formulerer mig mundtligt og skriftligt i et klart og forståeligt sprog. Har du oplevet at blive misforstået? Jeg har viden om og benytter mig af forskellige kommunikationsteorier. Hvilke og hvor bevidst anvender du disse? Jeg anvender bevidst forskellige kommunikationsteorier i forhold til patient/pårørende og kollegaer. Jeg medvirker at udvikle afdelingens kommunikative redskaber til gavn for patienter og pårørende. Prøv at komme med eksempler ud fra en tænkt patientcase? 9

10 4 Jeg er anerkendende i verbal og nonverbal kommunikation med andre, med udgangspunkt i afdelingens kommunikationspolitik. Jeg giver og modtager anerkendende feedback med det formål at fremme kvaliteten af grundlæggende sygepleje og arbejdsmiljø i afsnittet Jeg reflekterer over egne og andres meninger og holdninger i dialogen med henblik på at udvikle en fælles praksis. Hvordan viser du den anerkendelse? Hvordan skal du, ifølge afdelingens kommunikationspolitik, vise anerkendelse Har du oplevet at blive misforstået og i så fald, hvad gjorde du så? Hvornår gav du feks sidste gang nogen anerkendende feedback? 5 Jeg behersker et fagligt sprog og anvender informationsteknologi i relation til eget arbejdsområde. Feks EPJ, Infonet, FPas Jeg vurderer og evaluerer anvendelsen af informationsteknologi i relation til eget arbejdsområde. Jeg anvender specialets terminologi inden for det kliniske felt og arbejdsfællesskab. Hvad gør du, hvis du finder noget er uhensigtsmæssigt? Jeg er rutineret i brugen af informationsteknologi og anvender det i samarbejde med relevante parter i udvikling af grundlæggende sygepleje. Hvad har du været med til at udvikle? 10

11 SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS SELVLEDELSESKOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret og problemløsende. Er bevidst analyserende i forhold til målene for sine handlinger. Forholder sig kritisk til afsnittets praksis og forudsætningerne for denne. reflekterer over sine handlinger, viden, færdigheder og holdninger Udvikling af egen fag identitet og rolle som fagperson. Deltager i udviklingen af afdelingens praksis. 1 Jeg er bevidst om egne evner og vilje til at tage ansvar for planlægning, gennemførelse og opfølgning på eget arbejde indenfor afsnittets speciale. Arbejder med udgangspunkt i OUH s og Region Syddanmarks værdier: - Ordentlighed i det vi gør - Vækst i fagligheden - Rum til fornyelse og begejstring Udstråler i mit arbejde: - selvbeherskelse - ansvarlighed - mod - selvmotivation - engagement - selvtillid - tro på egne evner Giv eksempler Jeg arbejder bevidst med at styrke og udvikle mine personlige egenskaber, som har betydning for kompetencen selvledelse f. eks.: - Selvværd - Selvtillid - Mod - Vilje - Ansvarlighed Hvorledes gør du dette? 2 Jeg udfører selvstændigt tildelte grundlæggende sygeplejeopgaver med udgangspunkt i patienternes behov og ressourcer. Jeg tager ansvar for planlægning, gennemførelse og opfølgning af egne opgaver. Jeg anvender min viden og erfaring og forholder mig kritisk i nye og ukendte sammenhænge. Hvilke Hvad kan have indflydelse på din planlægning af dagen? Nævn en situation/et eksempel 11

12 3 Jeg observerer, prioriterer, og koordinerer grundlæggende sygeplejeopgaver på baggrund af en faglig vurdering. Hvordan gør du din prioritering synlig for andre? Jeg tager ansvar for at træffe kvalificerede valg og kan begrunde dem fagligt og etisk. Hvordan kommer det til udtryk i afsnittet f.eks. i forhold til patienter/pårørende, afsnittet og kollegaer? Jeg skaber sammenhæng mellem egne og afdelingens krav og værdier. På hvilken måde, og hvad gør du, hvis der ikke kan skabes sammenhæng? 4 Jeg udviser vilje og engagement til forsat udvikling af: - Den grundlæggende sygepleje - Sygeplejeopgaver som varetages i samarbejde med sygeplejersken Hvordan kommer det til udtryk? Jeg tager initiativ til og medansvar for, at ny viden indenfor eget ansvars og kompetenceområde bliver implementeret og forankret i afsnittet. På hvilken måde? Jeg tager medansvar for, at: - skabe og understøtte et lærende miljø i afsnittet. - iværksætte relevante udviklingsaktiviteter i et samarbejde med kollegaer og leder. Hvilke udviklingstiltag medvirker du i? 5 Jeg er bevidst om eget ansvars og kompetenceområde. Jeg håndterer egen usikkerhed i ukendte situationer ved at tage bestik af situationen og tage relevant initiativ i forhold til eget arbejdsområde. Jeg tager medansvar for og initiativ til, at udvikle egne kvalifikationer og kompetencer. Hvornår har du sidst sagt fra i forhold til en opgave? Hvilken situation var det? Hvornår blev du sidst usikker og hvad gjorde du? Hvilke kurser har du taget initiativ til at komme på? 6 Jeg agerer hensigtsmæssigt ved skiftende arbejdsvilkår og i ukendte situationer. Jeg tager initiativ til at påvirke arbejdsvilkår, der er uhensigtsmæssige i forhold til patienter, kollegaers og egen sikkerhed. Jeg tager medansvar for at påvirke forhold af faglig, samarbejdsmæssig og tværorganisatorisk karakter. Hvad gør du, når dine arbejdsvilkår ændres nævn hvornår det sidst har været tilfældet? Hvilke initiativer / tiltag kan du nævne? Hvilke forhold har du været med til at påvirke? 12

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Kompetence- og kvalifikationsmodel - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Oversygeplejerske Charlotte Mose FAM, OUH Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modellens opbygning 4

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL UDARBEJDET AF AFDELINGENS SYGEPLEJEFAGLIGE LEDELSE KOMPETENCEUDVIKLING OG KARRIEREPLANLÆGNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for sygeplejersker ansat i FAM, OUH og Svendborg Sygehus

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for sygeplejersker ansat i FAM, OUH og Svendborg Sygehus Kompetence- og kvalifikationsmodel - for sygeplejersker ansat i FAM, OUH og Svendborg Sygehus Oversygeplejerske Charlotte Mose FAM, OUH Oversygeplejerske Anne Pedersen FAM, Svendborg sygehus April 2013

Læs mere

Kompetenceudvikling for sygeplejersker

Kompetenceudvikling for sygeplejersker Kompetenceudvikling for sygeplejersker Medarbejderudviklingssamtale, MUS Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kompetencemodellens opbygning... 2 Profil for sygeplejersker

Læs mere

Kompetence- og kvalifikationsniveauer og profiler for sygeplejersker ansat i Endokrinologisk afdeling M

Kompetence- og kvalifikationsniveauer og profiler for sygeplejersker ansat i Endokrinologisk afdeling M 1 Kompetence- og kvalifikationsniveauer og profiler for sygeplejersker ansat i Endokrinologisk afdeling M Indledning Sygeplejeledelsen i Endokrinologisk afdeling M har revideret kompetenceprofilen fra

Læs mere

2.0 Formålet med kompetence- og kvalifikationsmodellen i Afdeling V

2.0 Formålet med kompetence- og kvalifikationsmodellen i Afdeling V Indhold 1.0 Indledning... 2 2.0 Formålet med kompetence- og kvalifikationsmodellen i Afdeling V... 2 3.0 Læsevejledning... 3 4.0 Definition af kompetenceniveauerne single loop, dobbelt loop og syntese...

Læs mere

Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst.

Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst. SYGEPLEJERSKERS FAGLIG KOMPETENCE 1 1 Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professions-bachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende,

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer.

Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer. Forord Odense Universitetshospital vil som en del af udviklingsplanen sikre en målrettet og systematisk personaleudvikling, der skal sikre de kompetencer, som svarer til nuværende og kommende opgaver.

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Social og sundhedshjælper Social og Sundhedsassistent Sygeplejerske 1 Kompetenceudvikling for Sygeplejersker ansat i Center for Sundhed og omsorg, Slagelse Kommune

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Uddannelsesafdelingen. Syn på læring og uddannelse på OUH

Uddannelsesafdelingen. Syn på læring og uddannelse på OUH Syn på læring og uddannelse på OUH OUH beskriver i Udviklingsplanen 2011-2014, at målet for grunduddannelsesområdet er, at uddannelses- og læringsmiljøer skal være velfungerende og effektive samt tage

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt - Palliative felt Definition: har været ansat i afdelingen i en periode og har opøvet større viden og sikkerhed i det palliative felt og tager et større medansvar for afdelingens sygeplejefaglige niveau

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Social- og sundhedshjælperprofil

Social- og sundhedshjælperprofil Social- og sundhedshjælperprofil for social- og sundhedshjælpere ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Uddrag - Virginia Henderson, 1897-1996 Social og sundhedshjælperprofilen er udarbejdet

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Kompetencemodel for Socialpsykiatriske ergoterapeuter Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang

Kompetencemodel for Socialpsykiatriske ergoterapeuter Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang Kompetencemodel for Socialpsykiatriske ergoterapeuter Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang 1 Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource på Kærvang. Det er afgørende at have

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure for

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Værdigrundlag Afdeling Q

Værdigrundlag Afdeling Q Information til personale Værdigrundlag Afdeling Q - udarbejdet af afdelingens ledere og medarbejdere Infektionsmedicinsk Afdeling Q Den bærende værdi i Infektionsmedicinsk Afdeling Q er: Professionalisme

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere