FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser"

Transkript

1 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser i FLIS

2 Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser i FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelses Informations System FLIS er Region Hovedstadens fælles ledelsesinformationssystem. FLIS er opbygget med udgangspunkt i de kliniske afdelingers behov for et effektivt styrings- og beslutningsværktøj. Denne manual giver dig en introduktion til den del af systemet, der vedrører de kliniske kvalitetsdatabaser Siden januar 2014 tilgås den løbende afrapportering af resultater fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser via FLIS/Kvalitet/Kliniske databaser. Denne afrapportering erstatter de tidligere standardrapporter og viser udviklingen af indikatorresultaterne over tid i seriediagrammer. I sin nuværende form vises alene data, der vedrører databasens indikatorer samt for flere databaser også databasens dækningsgrad (databasekomplethed). Der er mulighed for at vise årsdata svarende til data i årsrapporterne. Manualen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af : Peder Brøgger, Specialkonsulent, Center for Økonomi Mark Krasnik, overlæge, Risk Manager, Rigshospitalet Charlotte Cerqueira, overlæge, Center for Sundhed - Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Bo Hempel Sparsø, overlæge, Center for Sundhed Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed Jørgen Balslev Jørgensen Kvalitetskonsulent, Gentofte Hospital Dorte Hendel Møller, Udviklings- og kvalitetskoordinator, Nordsjællands Hospital 1

3 Indhold Hvordan kommer du ind i FLIS?... 3 Når du vil generere en simpel rapport... 3 Seriediagrammer... 6 Fortolkning af seriediagrammer... 7 Patientdata... 7 Specielt om adgang til rapporten Patientdata Eksport af data til Excel...10 Udskrivning af rapport...10 Hvor kan du få hjælp?...11 Yderligere info nyttige links...11 Ordforklaringer

4 Hvordan kommer du ind i FLIS? Alle kan tilgå resultater i FLIS på afdelings- hospitals- og regionsniveau. Når du går på FLIS enten via linket på eller kommer du til FLIS forsiden. FLIS ved allerede hvem du er, da FLIS anvender single-sign-on. Når du vil generere en simpel rapport Vælg menupunktet Rapporter, Kvalitet og Kliniske Databaser. Du er nu kommet til første side, hvor du skal træffe en række valg, før du får vist de data, du søger. Figur 1 Først skal du vælge en database, dernæst indikatorer, organisation, periode og eventuel sammenligning. Her er valgt Dansk Intensiv Database. Figur 2 Check at der kun er afsat ét 3

5 Dernæst vælger du en eller flere indikatorer. I figur 3 er der sat flueben i vælg alle. Figur 3 Når databasen og indikatorerne er valgt, bliver dine valgmuligheder i forhold til organisationen (hospital, center, afdeling og afsnit) automatisk begrænset til de dele af organisationen, hvor der findes data for den valgte database og indikatorkombination. Niveauet svarer til den del af organisationen, hvor data indberettes, f.eks. fra et ambulatorium. Sker indberetning i flere afsnit i afdelingen (f.eks. både fra sengeafsnit og ambulatorium), kan man vælge udelukkende at se resultater på hospitalsniveau. F.eks. fremgår det af figur 4, at når Bornholms Hospital vælges, så ligger registreringerne fra DID på Anæstesi afsnittet. Videre fremgår det, at nyeste data stammer fra marts Du kan vælge en anden periode, hvis der er behov for at se ældre data. Figur 4 Næste valgmulighed er Sammenlign med. Hvis du ikke træffer et aktivt valg her, vælger systemet automatisk at vise landsgennemsnittet. Figur 5 Tryk herefter på Vis rapport øverst i højre side af skærmen Herefter kommer rapporten frem. 4

6 Overblik over indikatorer og tilhørende datagrundlag Figur 6: Overblik over indikatorer (2) (1) Indikatorteksten er begrænset af IT-tekniske årsager. Den fulde indikator-tekst kan ses på under punktet kvalitet i dokumentet Landsdækkende kliniske databaser indikatoroversigt. I flere databaser, bl.a. for de tidligere NIP-databaser, findes disse informationer: Dækningsgrad = databasekompletheden - andelen af patienter registreret i databasen, set i forhold til andelen af patienter der er registreret i centrale registre, typisk Landspatientregisteret (LPR). Dækningsgraden udtrykker således, hvor stor en andel af alle patienter med pågældende sygdom/tilstand med behandlingskontakt, der reelt findes i databasen. Opgørelsen forudsætter, at der findes et register at sammenligne med. Overensstemmelse Andelen af patienter i databasen, hvor der er overensstemmelse med et centralt register, typisk LPR. All-or-None andelen af patienter, der modtager den fulde behandlingspakke, defineret for den enkelte database via et antal procesindikatorer, der indgår i opgørelsen. Dvs. hvor stor en andel af patienter, der opfylder 100 % af indikatorerne. Indikatoren underopdeles således: a. Procentdel, der opfylder 0-25 % af behandlingspakken b. Procentdel, der opfylder % af behandlingspakken c. Procentdelen, der opfylder % af behandlingspakken d. Procentdel, der opfylder % af behandlingspakken a.-d. kan give overblik over udviklingen over tid, f.eks. i grafisk fremstilling. Opnået proceskvalitet angiver, hvor mange mulige processer afdelingen har givet. Det vil sige andelen af opfyldte indikatorer set i forhold til antal muligt opfyldte indikatorer. For mere information henvises til information på RKKPs hjemmeside: mentation_appendiks_ pdf 5

7 Fra Indikatorer, kliniske kvalitetsdatabaser er der to muligheder for at komme dybere ned i data: 1. Den ene mulighed er, at du klikker på en værdi i kolonnen Antal Patienter, så kommer du direkte til en cpr-liste, der angiver status for de involverede patienter (1). 2. Den anden mulighed er at klikke på den lille blå graf, der vises i kolonnen Udvikling (2), hvorfra du kommer til et seriediagram. I begge tilfælde vedrører data den valgte indikator. Seriediagrammer Seriediagrammet er et enkelt grafisk redskab, som gør det let at se om den indikator, du studerer, er stabil eller har stigende eller faldende tendens over tid. Populært sagt, viser seriediagrammet, om data har niveau eller retning. Inden for den gren af statistikken, som beskæftiger sig med kvalitetsmålinger, taler man om tilfældig eller ikke-tilfældig variation. Her er der trykket på den lille blå graf (pil 2 i figur 6) også kaldet Spark-line. Og frem kommer et seriediagram. Figur 7 Medianen i FLIS er beregnet på baggrund af de observationer, der er vist i seriediagrammet. 6

8 Fortolkning af seriediagrammer Figur 8 viser et eksempel med seriediagrammer over forekomsten af hospitalserhvervede urinvejsinfektioner på to hospitaler. Hospital A har den højeste gennemsnitlige forekomst, men samtidig ikke-tilfældig variation i form af en sikker faldende tendens. Ikke-tilfældig variation er markeret ved den røde midtlinje. Modsat har hospital B en stabil (= tilfældig) forekomst af urinvejsinfektioner markeret ved den grønne midtlinje. Figur 8 Patientdata Fra Seriediagrammet kommer du til Patientdata ved at klikke på enten en værdi i tabellen eller et punkt på grafen. For at komme tilbage til indikatoroversigten skal du altid trykke på den lille blå pil i bjælken over diagrammet i figur 9. I rapporten Patientdata kan du finde oplysning om, hvilke patienter der indgår i opgørelsen af den enkelte indikator, samt hvorvidt patienten indgår i opgørelsen af indikatoren (se nedenfor). Listerne med patientdata erstatter de tidligere udsendte fejl-mangellister. Specielt om adgang til rapporten Patientdata. Adgang til Patientdata/CPR-niveauet tildeles efter samme kriterier som adgang til EPM. Dvs. har du adgang til EPM, har du samme adgang til patientdata i FLIS. Hvis du ikke har adgang til EPM og skal have adgang til patientdata i FLIS, skal du kontakte din afdelingsledelse og anmode om adgang. Hvis din afdelingsledelse er enig, skal de sende en anmodning om adgang til COK-FP-LedelsesInformation 7

9 Eksempel på patientdata fra marts 2014, Nordsjællands Hospital, Intensiv afdeling, Dansk Intensiv Database, om indikator nr udskrivning i aften-nattetimer: Figur OBS: også her forgår navigation ved hjælp af den lille blå pil i toppen af rapporten. I det følgende forklares betydningen af de enkelte kolonner. Bagerst i materialet er der desuden en supplerende ordforklaring. Hændelsesdato (1): Den dato som den enkelte indikator beregnes ud fra, eksempelvis udskrivelsesdato, dato for seneste kontakt, operationsdato eller lignende. Tæller (2): Angiver om patienten opfylder indikatoren 0=Nej 1=Ja, eller eksempelvis for mortalitet 0=Levende, 1=Død Nævner (3): Angiver om patienten rent faktisk indgår i beregningen (=1) eller om patienten havner i kategorien uoplyst pga. manglende oplysninger i datasættet (nævner=0). Nævner potentiel (4):Angiver om patienten bør/ kunne indgå i indikatoropgørelsen (1=ja) eller om indikatoren er irrelevant for patienten (0=nej). Her følger nogle eksempler mellem udfald fra KOL databasen Nævner Potentiel=0 º patienten er ikke relevant for opgørelsen, her vil Tæller og Nævner også være 0. º F.eks. patienten har aldrig været ryger og indgår derfor ikke i en indikator om tilbudt rygestop Nævner Potentiel=1, Nævner=0, Tæller=0, Datafejl=1 8

10 º Patienten kunne potentielt indgå i opgørelsen, men gør det ikke, da der er mangelfulde data til at opgøre indikatoren. º F.eks. at der mangler oplysninger om patientens rygestatus º Her kan Eksklusion id være udfyldt med en eller flere årsager, som kan angive hvilke data der mangler at blive indberettet før patienten kan indgå. Nævner Potentiel=1, Nævner=0, Tæller=0, Datafejl=1 º Patienten kunne potentielt indgå i opgørelsen, men gør det ikke, da der er mangelfulde data til at opgøre indikatoren. º F.eks. at der mangler oplysninger om patientens rygestatus º Her kan Eksklusion id være udfyldt med en eller flere årsager, som kan angive hvilke data der mangler at blive indberettet før patienten kan indgå. Nævner Potentiel=1, Nævner=1, Tæller=0, Datafejl=0 º Patienten indgår i opgørelsen men opfylder ikke indikatoren º F.eks. patienter, der er rygere og som ikke er tilbudt rygestop Nævner Potentiel=1, Nævner=1, Tæller=1, Datafejl=0 º Patienten indgår i opgørelsen og opfylder indikatoren º F.eks. patienter, der er rygere og er tilbudt rygestop inden for det seneste år Værdi (5): Anvendes ved indikatorer som har en given værdi (ex. HbA1 eller antal dage) eller ved afrapportering af værdier, der ikke angives som en andel fx alder eller vægt. Datafejl(6): Hvis patienten/forløbet ikke indgår i opgørelsen pga. fejl i datagrundlag, der mangler altså data til at beregne indikatoren er denne udfyldt., 1=Utilstrækkelige data til at indgå i beregning af indikator. EksklusionsID (7): Angiver kobling til tabel med eksklusionsårsager, (beskrivelse af typen af datafejl eller hvorfor indikatoren ikke er relevant, altså tilfælde hvor Nævner potentiel=0). 9

11 Eksport af data til Excel I alle rapporter kan du eksportere data til f.eks. Excel-regneark til yderligere bearbejdning af data. Figur 10 Udskrivning af rapport Udskriftsfunktionen: prøv den f.eks. i A3-format og hæng på opslagstavlen Figur 11 10

12 Hvor kan du få hjælp? a. Dine nøglepersoner i afdelingen b. Hospitalskoordinatorer for Klinisk Kvalitet i hospitalets kvalitetsenhed link c. De regionale kontaktpersoner link d. FLIS direkte COK-FP-Ledelses Information evt. tlf e. Databasen eller det til databasen knyttede kompetencecenter/datamanager (se nedenfor) f. Databasernes Fællessekretariat, RKKP (se nedenfor) Yderligere info nyttige links I FLIS rapporteres løbende på ca. 40 landsdækkende, kliniske databaser. Disse og afrapporteringsfrekvensen kan ses hér: 1. Tidsplanen for processen omkring årsrapporterne kan tilgås hér: 2. Bemærk, at 1 og 2 opdateres hyppigt, så har du brug for oplysningerne, anbefales det at se seneste nyt på siden via linket. 3. På kan du se følgende materiale: a. Generisk model (dokumentationen) b. Landsdækkende Kliniske Databaser (overordnet vejledning til FLIS/Kvalitet/Kliniske databaser) c. Landsdækkende kliniske databaser - indikatoroversigt (den fulde indikator-tekst) d. Generisk model, kalender Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, er det organisatoriske omdrejningspunkt for de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Organisationen tilgås hér: 4. Klik dig ind på RKKP-forsiden med oversigten over alle databaserne 5. Når du klikker på en database, får du adgang til en række fakta, fx kontakt til kompetencecentre/datamanager, databasens styregruppe, dokumentalistrapport, indikatoroversigt, indikatordefinitioner og beregningsmetoder, f.eks. her: 6. Vil du vide mere om Region Hovedstadens arbejde med de kliniske kvalitetsdatabaser, kvalitetsorganisationen, opgaver og ansvar for alle involverede parter, kan du tilgå Drejebogen hér. Den opdateres løbende: 7. Se under Kvalitet 11

13 Ordforklaringer Antal patienter Datafejl Datakomplethed Dato skæring/ hændelsesdato Eksklusions id Indikator Konfidensinterval Opgørelsesperiode Sammenligning Seneste værdi Antal patienter er den patientpopulation, der indgår i beregningen af de enkelte indikatorværdier, forskelle i det indgående patientantal mellem forskellige indikatorer kan være begrundet i forskelle i datakompletheden/ - kvaliteten (f.eks. af et antal uoplyste ) Hvis patienten/forløbet ikke indgår i opgørelsen pga. fejl i datagrundlag, der mangler altså data til at beregne indikatoren er denne udfyldt., 1=Utilstrækkelige data til at indgå i beregning af indikator. Datakomplethed angiver om alle relevante datafelter er udfyldt i hvert enkelt datasæt (for den enkelte patient) Den dato som den enkelte indikator beregnes ud fra, eksempelvis udskrivelsesdato, dato for seneste kontakt, operationsdato eller lignende. Angiver kobling til tabel med eksklusionsårsager, (beskrivelse af typen af datafejl eller hvorfor indikatoren ikke er relevant, altså tilfælde hvor Nævner potentiel=0) En indikator er en målbar variabel, der anvendes til at overvåge og vurdere den sundhedsfaglige kvalitet. Indikatorerne relaterer sig enten til struktur, proces eller resultat inden for et givent sygdomsområde. I databaserne anvendes primært proces- og resultatindikatorer, hvor indikatorresultaterne opgøres kvantitativt i form af andele. En indikator, der udvikles på dokumenteret og aktuelt videnskabeligt grundlag, kan anvendes til sammenligning og gøre det muligt at følge udviklingen over tid. Konfidensintervallet er de statistisk beregnede sikkerhedsgrænser for indikatorresultatet, der udtrykker, at 95 % af de observerede resultater med sikkerhed ligger indenfor det angivne interval/ grænserne. Opgørelsesperioden eller observationsperioden, er den tidsramme indenfor hvilken indikatorens handlinger har fundet sted, og indenfor hvilken resultatet er beregnet. Sammenligning viser indikatorværdien for det valgte organisatoriske sammenligningsniveau. Opgørelsesperioden er den samme som den seneste periodes indikatorværdi seneste værdi er beregnet for. Resultatet for egen afdeling indgår i såvel regions- som landsresultat. Den seneste værdi er det indikatorresultat, der er beregnet for den givne patientpopulation (antal patienter) i den valgte opgørelsesperiode Grøn: Standarden er opfyldt. Det målte indikatorresultat er lig med eller større/ bedre end den fastsatte standard. Gul: Standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed. Indikatorresultat er lavere / dårligere end standarden, men konfidensintervallet (95 % sikkerhedsgrænserne) for indikatorresultatet indeholder standardens værdi. Rød: Standarden er ikke opfyldt. Indikatorresultat ligger lavere / dårligere end standarden, og konfidensintervallet indeholder(95 % sikkerhedsgrænserne). Standard En standard er et kvalitetsmål, og defineres som det mål for kvalitet, der danner grundlag for vurdering og evaluering af en ydelses kvalitet (DSKS 2003). 12

14 Standarden bygger i videst muligt omfang på faglig evidens og fastsættes sædvanligvis af databasens styregruppe. For nogle indikatorer er der ikke fastsat en standard. I andre tilfælde kan standarden være defineret som landsgennemsnittet, og vil derfor variere over tid. Udvikling Kurven viser den faktiske udvikling over tid, og giver således et hurtigt overblik over tendensen. 13

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med databaseret forbedring af kliniske ydelser Håndbog i Kvalitetsforbedring

Læs mere

RAPPORTERING FRA KLINISKE KVALITETSDATABASER

RAPPORTERING FRA KLINISKE KVALITETSDATABASER RAPPORTERING FRA KLINISKE KVALITETSDATABASER 2004 Retningslinjer for rapportering af klinisk kvalitet Rapportering fra kliniske kvalitetsdatabaser Retningslinjer for rapportering af klinisk kvalitet Juli

Læs mere

Håndbog I Kvalitetsforbedring

Håndbog I Kvalitetsforbedring Afdeling for kvalitet Kræftens Bekæmpelse Håndbog I Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med forbedring af kræftafdelinger Håndbog i Kvalitetsforbedring - et redskab til

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2006

Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2006 Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2006 November 2007 Indhold Forord 1. Om kliniske databaser generelt 1.1 Faktorer af betydning for indikatorer og data i DAD 1.2 Klinisk Måle System (KMS) og Analyseportalen

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2014 Årsrapport www.dnog.dk Forord har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014. Denne årsrapport udgår fra

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2013 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2013 med primært

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Januar 2012. Håndtering af NIP i CSO/Diabetes

Januar 2012. Håndtering af NIP i CSO/Diabetes Januar 2012 Håndtering af NIP i CSO/Diabetes Indhold Indledning... 3 Datadefinitioner... 3 NIP-inklusionskriterier... 3 Alder... 3 Diagnose... 4 Forløbet skal være aktivt på statusdatoen... 4 Statusdatoen...

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater

sundhedsvæsenets resultater 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Indblik i sundhedsvæsenets resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright: Uddrag, herunder

Læs mere

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 17 2006 Udgivet af: Undervisningsministeriet, Afdelingen for

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere