FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser"

Transkript

1 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser i FLIS

2 Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser i FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelses Informations System FLIS er Region Hovedstadens fælles ledelsesinformationssystem. FLIS er opbygget med udgangspunkt i de kliniske afdelingers behov for et effektivt styrings- og beslutningsværktøj. Denne manual giver dig en introduktion til den del af systemet, der vedrører de kliniske kvalitetsdatabaser Siden januar 2014 tilgås den løbende afrapportering af resultater fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser via FLIS/Kvalitet/Kliniske databaser. Denne afrapportering erstatter de tidligere standardrapporter og viser udviklingen af indikatorresultaterne over tid i seriediagrammer. I sin nuværende form vises alene data, der vedrører databasens indikatorer samt for flere databaser også databasens dækningsgrad (databasekomplethed). Der er mulighed for at vise årsdata svarende til data i årsrapporterne. Manualen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af : Peder Brøgger, Specialkonsulent, Center for Økonomi Mark Krasnik, overlæge, Risk Manager, Rigshospitalet Charlotte Cerqueira, overlæge, Center for Sundhed - Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Bo Hempel Sparsø, overlæge, Center for Sundhed Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed Jørgen Balslev Jørgensen Kvalitetskonsulent, Gentofte Hospital Dorte Hendel Møller, Udviklings- og kvalitetskoordinator, Nordsjællands Hospital 1

3 Indhold Hvordan kommer du ind i FLIS?... 3 Når du vil generere en simpel rapport... 3 Seriediagrammer... 6 Fortolkning af seriediagrammer... 7 Patientdata... 7 Specielt om adgang til rapporten Patientdata Eksport af data til Excel...10 Udskrivning af rapport...10 Hvor kan du få hjælp?...11 Yderligere info nyttige links...11 Ordforklaringer

4 Hvordan kommer du ind i FLIS? Alle kan tilgå resultater i FLIS på afdelings- hospitals- og regionsniveau. Når du går på FLIS enten via linket på eller kommer du til FLIS forsiden. FLIS ved allerede hvem du er, da FLIS anvender single-sign-on. Når du vil generere en simpel rapport Vælg menupunktet Rapporter, Kvalitet og Kliniske Databaser. Du er nu kommet til første side, hvor du skal træffe en række valg, før du får vist de data, du søger. Figur 1 Først skal du vælge en database, dernæst indikatorer, organisation, periode og eventuel sammenligning. Her er valgt Dansk Intensiv Database. Figur 2 Check at der kun er afsat ét 3

5 Dernæst vælger du en eller flere indikatorer. I figur 3 er der sat flueben i vælg alle. Figur 3 Når databasen og indikatorerne er valgt, bliver dine valgmuligheder i forhold til organisationen (hospital, center, afdeling og afsnit) automatisk begrænset til de dele af organisationen, hvor der findes data for den valgte database og indikatorkombination. Niveauet svarer til den del af organisationen, hvor data indberettes, f.eks. fra et ambulatorium. Sker indberetning i flere afsnit i afdelingen (f.eks. både fra sengeafsnit og ambulatorium), kan man vælge udelukkende at se resultater på hospitalsniveau. F.eks. fremgår det af figur 4, at når Bornholms Hospital vælges, så ligger registreringerne fra DID på Anæstesi afsnittet. Videre fremgår det, at nyeste data stammer fra marts Du kan vælge en anden periode, hvis der er behov for at se ældre data. Figur 4 Næste valgmulighed er Sammenlign med. Hvis du ikke træffer et aktivt valg her, vælger systemet automatisk at vise landsgennemsnittet. Figur 5 Tryk herefter på Vis rapport øverst i højre side af skærmen Herefter kommer rapporten frem. 4

6 Overblik over indikatorer og tilhørende datagrundlag Figur 6: Overblik over indikatorer (2) (1) Indikatorteksten er begrænset af IT-tekniske årsager. Den fulde indikator-tekst kan ses på under punktet kvalitet i dokumentet Landsdækkende kliniske databaser indikatoroversigt. I flere databaser, bl.a. for de tidligere NIP-databaser, findes disse informationer: Dækningsgrad = databasekompletheden - andelen af patienter registreret i databasen, set i forhold til andelen af patienter der er registreret i centrale registre, typisk Landspatientregisteret (LPR). Dækningsgraden udtrykker således, hvor stor en andel af alle patienter med pågældende sygdom/tilstand med behandlingskontakt, der reelt findes i databasen. Opgørelsen forudsætter, at der findes et register at sammenligne med. Overensstemmelse Andelen af patienter i databasen, hvor der er overensstemmelse med et centralt register, typisk LPR. All-or-None andelen af patienter, der modtager den fulde behandlingspakke, defineret for den enkelte database via et antal procesindikatorer, der indgår i opgørelsen. Dvs. hvor stor en andel af patienter, der opfylder 100 % af indikatorerne. Indikatoren underopdeles således: a. Procentdel, der opfylder 0-25 % af behandlingspakken b. Procentdel, der opfylder % af behandlingspakken c. Procentdelen, der opfylder % af behandlingspakken d. Procentdel, der opfylder % af behandlingspakken a.-d. kan give overblik over udviklingen over tid, f.eks. i grafisk fremstilling. Opnået proceskvalitet angiver, hvor mange mulige processer afdelingen har givet. Det vil sige andelen af opfyldte indikatorer set i forhold til antal muligt opfyldte indikatorer. For mere information henvises til information på RKKPs hjemmeside: mentation_appendiks_ pdf 5

7 Fra Indikatorer, kliniske kvalitetsdatabaser er der to muligheder for at komme dybere ned i data: 1. Den ene mulighed er, at du klikker på en værdi i kolonnen Antal Patienter, så kommer du direkte til en cpr-liste, der angiver status for de involverede patienter (1). 2. Den anden mulighed er at klikke på den lille blå graf, der vises i kolonnen Udvikling (2), hvorfra du kommer til et seriediagram. I begge tilfælde vedrører data den valgte indikator. Seriediagrammer Seriediagrammet er et enkelt grafisk redskab, som gør det let at se om den indikator, du studerer, er stabil eller har stigende eller faldende tendens over tid. Populært sagt, viser seriediagrammet, om data har niveau eller retning. Inden for den gren af statistikken, som beskæftiger sig med kvalitetsmålinger, taler man om tilfældig eller ikke-tilfældig variation. Her er der trykket på den lille blå graf (pil 2 i figur 6) også kaldet Spark-line. Og frem kommer et seriediagram. Figur 7 Medianen i FLIS er beregnet på baggrund af de observationer, der er vist i seriediagrammet. 6

8 Fortolkning af seriediagrammer Figur 8 viser et eksempel med seriediagrammer over forekomsten af hospitalserhvervede urinvejsinfektioner på to hospitaler. Hospital A har den højeste gennemsnitlige forekomst, men samtidig ikke-tilfældig variation i form af en sikker faldende tendens. Ikke-tilfældig variation er markeret ved den røde midtlinje. Modsat har hospital B en stabil (= tilfældig) forekomst af urinvejsinfektioner markeret ved den grønne midtlinje. Figur 8 Patientdata Fra Seriediagrammet kommer du til Patientdata ved at klikke på enten en værdi i tabellen eller et punkt på grafen. For at komme tilbage til indikatoroversigten skal du altid trykke på den lille blå pil i bjælken over diagrammet i figur 9. I rapporten Patientdata kan du finde oplysning om, hvilke patienter der indgår i opgørelsen af den enkelte indikator, samt hvorvidt patienten indgår i opgørelsen af indikatoren (se nedenfor). Listerne med patientdata erstatter de tidligere udsendte fejl-mangellister. Specielt om adgang til rapporten Patientdata. Adgang til Patientdata/CPR-niveauet tildeles efter samme kriterier som adgang til EPM. Dvs. har du adgang til EPM, har du samme adgang til patientdata i FLIS. Hvis du ikke har adgang til EPM og skal have adgang til patientdata i FLIS, skal du kontakte din afdelingsledelse og anmode om adgang. Hvis din afdelingsledelse er enig, skal de sende en anmodning om adgang til COK-FP-LedelsesInformation 7

9 Eksempel på patientdata fra marts 2014, Nordsjællands Hospital, Intensiv afdeling, Dansk Intensiv Database, om indikator nr udskrivning i aften-nattetimer: Figur OBS: også her forgår navigation ved hjælp af den lille blå pil i toppen af rapporten. I det følgende forklares betydningen af de enkelte kolonner. Bagerst i materialet er der desuden en supplerende ordforklaring. Hændelsesdato (1): Den dato som den enkelte indikator beregnes ud fra, eksempelvis udskrivelsesdato, dato for seneste kontakt, operationsdato eller lignende. Tæller (2): Angiver om patienten opfylder indikatoren 0=Nej 1=Ja, eller eksempelvis for mortalitet 0=Levende, 1=Død Nævner (3): Angiver om patienten rent faktisk indgår i beregningen (=1) eller om patienten havner i kategorien uoplyst pga. manglende oplysninger i datasættet (nævner=0). Nævner potentiel (4):Angiver om patienten bør/ kunne indgå i indikatoropgørelsen (1=ja) eller om indikatoren er irrelevant for patienten (0=nej). Her følger nogle eksempler mellem udfald fra KOL databasen Nævner Potentiel=0 º patienten er ikke relevant for opgørelsen, her vil Tæller og Nævner også være 0. º F.eks. patienten har aldrig været ryger og indgår derfor ikke i en indikator om tilbudt rygestop Nævner Potentiel=1, Nævner=0, Tæller=0, Datafejl=1 8

10 º Patienten kunne potentielt indgå i opgørelsen, men gør det ikke, da der er mangelfulde data til at opgøre indikatoren. º F.eks. at der mangler oplysninger om patientens rygestatus º Her kan Eksklusion id være udfyldt med en eller flere årsager, som kan angive hvilke data der mangler at blive indberettet før patienten kan indgå. Nævner Potentiel=1, Nævner=0, Tæller=0, Datafejl=1 º Patienten kunne potentielt indgå i opgørelsen, men gør det ikke, da der er mangelfulde data til at opgøre indikatoren. º F.eks. at der mangler oplysninger om patientens rygestatus º Her kan Eksklusion id være udfyldt med en eller flere årsager, som kan angive hvilke data der mangler at blive indberettet før patienten kan indgå. Nævner Potentiel=1, Nævner=1, Tæller=0, Datafejl=0 º Patienten indgår i opgørelsen men opfylder ikke indikatoren º F.eks. patienter, der er rygere og som ikke er tilbudt rygestop Nævner Potentiel=1, Nævner=1, Tæller=1, Datafejl=0 º Patienten indgår i opgørelsen og opfylder indikatoren º F.eks. patienter, der er rygere og er tilbudt rygestop inden for det seneste år Værdi (5): Anvendes ved indikatorer som har en given værdi (ex. HbA1 eller antal dage) eller ved afrapportering af værdier, der ikke angives som en andel fx alder eller vægt. Datafejl(6): Hvis patienten/forløbet ikke indgår i opgørelsen pga. fejl i datagrundlag, der mangler altså data til at beregne indikatoren er denne udfyldt., 1=Utilstrækkelige data til at indgå i beregning af indikator. EksklusionsID (7): Angiver kobling til tabel med eksklusionsårsager, (beskrivelse af typen af datafejl eller hvorfor indikatoren ikke er relevant, altså tilfælde hvor Nævner potentiel=0). 9

11 Eksport af data til Excel I alle rapporter kan du eksportere data til f.eks. Excel-regneark til yderligere bearbejdning af data. Figur 10 Udskrivning af rapport Udskriftsfunktionen: prøv den f.eks. i A3-format og hæng på opslagstavlen Figur 11 10

12 Hvor kan du få hjælp? a. Dine nøglepersoner i afdelingen b. Hospitalskoordinatorer for Klinisk Kvalitet i hospitalets kvalitetsenhed link c. De regionale kontaktpersoner link d. FLIS direkte COK-FP-Ledelses Information evt. tlf e. Databasen eller det til databasen knyttede kompetencecenter/datamanager (se nedenfor) f. Databasernes Fællessekretariat, RKKP (se nedenfor) Yderligere info nyttige links I FLIS rapporteres løbende på ca. 40 landsdækkende, kliniske databaser. Disse og afrapporteringsfrekvensen kan ses hér: 1. Tidsplanen for processen omkring årsrapporterne kan tilgås hér: 2. Bemærk, at 1 og 2 opdateres hyppigt, så har du brug for oplysningerne, anbefales det at se seneste nyt på siden via linket. 3. På kan du se følgende materiale: a. Generisk model (dokumentationen) b. Landsdækkende Kliniske Databaser (overordnet vejledning til FLIS/Kvalitet/Kliniske databaser) c. Landsdækkende kliniske databaser - indikatoroversigt (den fulde indikator-tekst) d. Generisk model, kalender Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, er det organisatoriske omdrejningspunkt for de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Organisationen tilgås hér: 4. Klik dig ind på RKKP-forsiden med oversigten over alle databaserne 5. Når du klikker på en database, får du adgang til en række fakta, fx kontakt til kompetencecentre/datamanager, databasens styregruppe, dokumentalistrapport, indikatoroversigt, indikatordefinitioner og beregningsmetoder, f.eks. her: 6. Vil du vide mere om Region Hovedstadens arbejde med de kliniske kvalitetsdatabaser, kvalitetsorganisationen, opgaver og ansvar for alle involverede parter, kan du tilgå Drejebogen hér. Den opdateres løbende: 7. Se under Kvalitet 11

13 Ordforklaringer Antal patienter Datafejl Datakomplethed Dato skæring/ hændelsesdato Eksklusions id Indikator Konfidensinterval Opgørelsesperiode Sammenligning Seneste værdi Antal patienter er den patientpopulation, der indgår i beregningen af de enkelte indikatorværdier, forskelle i det indgående patientantal mellem forskellige indikatorer kan være begrundet i forskelle i datakompletheden/ - kvaliteten (f.eks. af et antal uoplyste ) Hvis patienten/forløbet ikke indgår i opgørelsen pga. fejl i datagrundlag, der mangler altså data til at beregne indikatoren er denne udfyldt., 1=Utilstrækkelige data til at indgå i beregning af indikator. Datakomplethed angiver om alle relevante datafelter er udfyldt i hvert enkelt datasæt (for den enkelte patient) Den dato som den enkelte indikator beregnes ud fra, eksempelvis udskrivelsesdato, dato for seneste kontakt, operationsdato eller lignende. Angiver kobling til tabel med eksklusionsårsager, (beskrivelse af typen af datafejl eller hvorfor indikatoren ikke er relevant, altså tilfælde hvor Nævner potentiel=0) En indikator er en målbar variabel, der anvendes til at overvåge og vurdere den sundhedsfaglige kvalitet. Indikatorerne relaterer sig enten til struktur, proces eller resultat inden for et givent sygdomsområde. I databaserne anvendes primært proces- og resultatindikatorer, hvor indikatorresultaterne opgøres kvantitativt i form af andele. En indikator, der udvikles på dokumenteret og aktuelt videnskabeligt grundlag, kan anvendes til sammenligning og gøre det muligt at følge udviklingen over tid. Konfidensintervallet er de statistisk beregnede sikkerhedsgrænser for indikatorresultatet, der udtrykker, at 95 % af de observerede resultater med sikkerhed ligger indenfor det angivne interval/ grænserne. Opgørelsesperioden eller observationsperioden, er den tidsramme indenfor hvilken indikatorens handlinger har fundet sted, og indenfor hvilken resultatet er beregnet. Sammenligning viser indikatorværdien for det valgte organisatoriske sammenligningsniveau. Opgørelsesperioden er den samme som den seneste periodes indikatorværdi seneste værdi er beregnet for. Resultatet for egen afdeling indgår i såvel regions- som landsresultat. Den seneste værdi er det indikatorresultat, der er beregnet for den givne patientpopulation (antal patienter) i den valgte opgørelsesperiode Grøn: Standarden er opfyldt. Det målte indikatorresultat er lig med eller større/ bedre end den fastsatte standard. Gul: Standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed. Indikatorresultat er lavere / dårligere end standarden, men konfidensintervallet (95 % sikkerhedsgrænserne) for indikatorresultatet indeholder standardens værdi. Rød: Standarden er ikke opfyldt. Indikatorresultat ligger lavere / dårligere end standarden, og konfidensintervallet indeholder(95 % sikkerhedsgrænserne). Standard En standard er et kvalitetsmål, og defineres som det mål for kvalitet, der danner grundlag for vurdering og evaluering af en ydelses kvalitet (DSKS 2003). 12

14 Standarden bygger i videst muligt omfang på faglig evidens og fastsættes sædvanligvis af databasens styregruppe. For nogle indikatorer er der ikke fastsat en standard. I andre tilfælde kan standarden være defineret som landsgennemsnittet, og vil derfor variere over tid. Udvikling Kurven viser den faktiske udvikling over tid, og giver således et hurtigt overblik over tendensen. 13

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal Afdeling: Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Udarbejdet af: Jesper Kjær Hansen Kliniske Databaser Journal nr.: 2-93-00113-2008 E-mail: jesper.kjaer.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 12. november

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Standarder og kliniske databaser

Standarder og kliniske databaser National Databasedag i Danske Regioner den 2. april 2014 Standarder og kliniske databaser - behov for begrebs- og metoderevision Cheflæge Paul D. Bartels Om standarder i de kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges?

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Oplæg på Diabetes Update 2012 d. 14. november 2012 v. Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Cand. Cur., E-MBA medlem af formandskabet for DVDD

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

A p p e n d i k s t i l D o k u m e n t a t i o n a f G e n e r i s k M o d e l

A p p e n d i k s t i l D o k u m e n t a t i o n a f G e n e r i s k M o d e l 1 Detaljerede fortolkningsoplysninger...4 1.1 Indhold af datasæt 1...4 1.1.1 Ikke leverede indikatorer i løbende afrapportering...4 1.1.2 Sammenhæng mellem specifikke variabler...5 1.1.3 Afvikling af Indikator_id

Læs mere

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 1 DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 Patienter med amb. besøgsdato/udskrevet primo august 2012 til ultimo juni 2013, som fremgår af LPR-udtræk fra medio august2013 af patientforløb i DrKOL: Ambulante

Læs mere

Vejledning Statistik

Vejledning Statistik Vejledning Statistik Opdateret 3. september 2014 Indhold Indledning... 3 Andre overenskomster!... 4 Timebudget eller Aktiviteter... 4 1. Timebudget:... 5 2. Lærerens aktiviteter:... 5 Hold... 7 Elever...

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

A p p e n d i k s t i l D o k u m e n t a t i o n a f G e n e r i s k M o d e l. Dato Versionsnr Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter Evt.

A p p e n d i k s t i l D o k u m e n t a t i o n a f G e n e r i s k M o d e l. Dato Versionsnr Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter Evt. 1 Detaljerede fortolkningsoplysninger...3 1.1 Indhold af datasæt 1...3 1.1.1 Ikke leverede indikatorer i løbende afrapportering...3 1.1.2 Sammenhæng mellem specifikke variabler...4 1.2 Levering af brugbare

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet Mål med mening Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling Jacob Anhøj, overlæge, DIT Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Indhold Om at se på data Kvalitetsudviklerens fornemmelse for variation

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom KOL-patienter i almen praksis 2014 1. januar 2013 31. december 2014 Version 3 Maj 2015 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5

PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5 Dato: Jan. 2014 PID: Udvikling og implementering af kvalitetsindikatorer for Fælles Akutdatabase Projekt ID: PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5 Projektejer/enhed: RKKP-organisationen Projektansvarlig:

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Version 5 Juni 2014 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Forankring I efteråret 2010 nedsattes en styregruppe med henblik på udvikling af en generisk model til udveksling af kvalitetsdata.

Forankring I efteråret 2010 nedsattes en styregruppe med henblik på udvikling af en generisk model til udveksling af kvalitetsdata. Bilag 12 Notat om generisk model for udveksling af kvalitetsdata Forankring I efteråret 2010 nedsattes en styregruppe med henblik på udvikling af en generisk model til udveksling af kvalitetsdata. Styregruppen

Læs mere

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 Udarbejdet af Ulla Darling og Rikke Guldberg (Version 1 - November 2014) Side 1 af 8 Indhold Adgang til rapportdannelse... 2 Opbevaring af data udenfor

Læs mere

3.1.5 Case 5 forskel på Organisation og Organisation_rapport, men samme over afdeling... 16

3.1.5 Case 5 forskel på Organisation og Organisation_rapport, men samme over afdeling... 16 Appendiks 1 Detaljerede fortolkningsoplysninger...4 1.1 Indhold af datasæt 1...4 1.1.1 Ikke leverede indikatorer i løbende afrapportering...4 1.1.2 Sammenhæng mellem specifikke variabler...5 1.1.3 Afvikling

Læs mere

Indikatormålinger i den Landsdækkende Database for Geriatri

Indikatormålinger i den Landsdækkende Database for Geriatri Indikatormålinger i den Landsdækkende Database for Geriatri Barrierer og fordele Af navn eller af gavn? Bjørn Hesselbo Dagens belæring Præsentation af mig Definitioner Indikatorer Database Hvad har vi

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Hjerteinsufficiens. NIP-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2011

Hjerteinsufficiens. NIP-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2011 Hjerteinsufficiens NIP-hjerteinsufficiens National auditrapport 2011 21. juni 2010 20. juni 2011 1. Version: 25112011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes.

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes. Vejledning i at læse data i kvalitetsrapporten Diabetes Rapporten indeholder alle de patienter fra din praksis, der er blevet kodet med diagnosen diabetes (T89 eller T90). OBS: Diagnosen skal være sat

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2009

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2009 Hjerteinsufficiens Nip-hjerteinsufficiens National auditrapport 2009 21. juni 2008 20. juni 2009 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt

Læs mere

Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00,

Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00, Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00, Sted: DFS, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, mødelokale D2 DELTAGERE Søren Paaske Johnsen (SPJ), forskningsoverlæge,

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Syddansk Universitet Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

Organisering. kompetencecentrene og den regionale organisering. Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for

Organisering. kompetencecentrene og den regionale organisering. Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for Organisering kompetencecentrene og den regionale organisering Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Indikatorer Overvåger centrale aspekter af sundhedsfaglige

Læs mere

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med databaseret forbedring af kliniske ydelser Håndbog i klinisk kvalitetsforbedring

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Dokumentation af Generisk Model

Dokumentation af Generisk Model Dokumentation af Generisk Model Et generisk format til afrapportering af data fra de nationale kliniske kvalitetsdatabaserunder RKKP Version 3.1 d. 10. november 2015 Databasernes Fællessekretariat Regionernes

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Den na&onale kvalitetsdatabase for aku3e pa&entkontakter. Annmarie Lassen Fælles akutmodtagelse Odense Universitetshospital

Den na&onale kvalitetsdatabase for aku3e pa&entkontakter. Annmarie Lassen Fælles akutmodtagelse Odense Universitetshospital Den na&onale kvalitetsdatabase for aku3e pa&entkontakter Annmarie Lassen Fælles akutmodtagelse Odense Universitetshospital Fælles Akutdatabase Præhospitale kontakter Erika Frischknecht Christensen In

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Introduktion til UNGIAARHUS

Introduktion til UNGIAARHUS UNGIAARHUS- ungdomsskoleløsning, side 1 Introduktion til UNGIAARHUS et ungdomsskolesystem baseret på PHP og MySQL Indledende Den løsning, som introduceres her, blev oprindelig lavet som noget foreløbigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med databaseret forbedring af kliniske ydelser Håndbog i Kvalitetsforbedring

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Implementering i Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 05-09-2013 Hvorfor

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Dansk Voksen Diabetes Database

Dansk Voksen Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) National årsrapport 2011 1. marts 2011 29. februar 2012 Version 1.4 29. august 2012 2 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe.

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 374 Offentligt C ' -C t D A N B I O ^i DANSK REUMATOLOGISK DATABASE Juli 2010 Til alle med interesse for behandling af patienter med kronisk leddegigt. Hermed

Læs mere

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 Version 3 April 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Perioderapporter. 1 Introduktion

Perioderapporter. 1 Introduktion Perioderapporter Revideret 25-06-2010 MADS MENU: RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) 1 Introduktion Perioderapporter giver mulighed for at lave statistikudtræk ud fra nogle helt faste kriterier. Udtrækkene

Læs mere

Vejle Sygehus Patienternes Kræftsygehus. Skabelon til arbejdsgruppernes fælles projekt beskrivelse

Vejle Sygehus Patienternes Kræftsygehus. Skabelon til arbejdsgruppernes fælles projekt beskrivelse Højeste faglige kvalitet i et sammenhængende forløb 1. Formål, definitioner og afgrænsning Formål At definere den højeste faglige kvalitet i kræftbehandlingen på Vejle Sygehus med særlig vægt på sammenhængende

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund.

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET 2 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET VI LØFTER KVALITETEN MED PATIENTEN I CENTRUM Vi har de seneste 10-15 år oplevet et markant løft i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10.

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere