FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser"

Transkript

1 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser i FLIS

2 Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser i FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelses Informations System FLIS er Region Hovedstadens fælles ledelsesinformationssystem. FLIS er opbygget med udgangspunkt i de kliniske afdelingers behov for et effektivt styrings- og beslutningsværktøj. Denne manual giver dig en introduktion til den del af systemet, der vedrører de kliniske kvalitetsdatabaser Siden januar 2014 tilgås den løbende afrapportering af resultater fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser via FLIS/Kvalitet/Kliniske databaser. Denne afrapportering erstatter de tidligere standardrapporter og viser udviklingen af indikatorresultaterne over tid i seriediagrammer. I sin nuværende form vises alene data, der vedrører databasens indikatorer samt for flere databaser også databasens dækningsgrad (databasekomplethed). Der er mulighed for at vise årsdata svarende til data i årsrapporterne. Manualen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af : Peder Brøgger, Specialkonsulent, Center for Økonomi Mark Krasnik, overlæge, Risk Manager, Rigshospitalet Charlotte Cerqueira, overlæge, Center for Sundhed - Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Bo Hempel Sparsø, overlæge, Center for Sundhed Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed Jørgen Balslev Jørgensen Kvalitetskonsulent, Gentofte Hospital Dorte Hendel Møller, Udviklings- og kvalitetskoordinator, Nordsjællands Hospital 1

3 Indhold Hvordan kommer du ind i FLIS?... 3 Når du vil generere en simpel rapport... 3 Seriediagrammer... 6 Fortolkning af seriediagrammer... 7 Patientdata... 7 Specielt om adgang til rapporten Patientdata Eksport af data til Excel...10 Udskrivning af rapport...10 Hvor kan du få hjælp?...11 Yderligere info nyttige links...11 Ordforklaringer

4 Hvordan kommer du ind i FLIS? Alle kan tilgå resultater i FLIS på afdelings- hospitals- og regionsniveau. Når du går på FLIS enten via linket på eller kommer du til FLIS forsiden. FLIS ved allerede hvem du er, da FLIS anvender single-sign-on. Når du vil generere en simpel rapport Vælg menupunktet Rapporter, Kvalitet og Kliniske Databaser. Du er nu kommet til første side, hvor du skal træffe en række valg, før du får vist de data, du søger. Figur 1 Først skal du vælge en database, dernæst indikatorer, organisation, periode og eventuel sammenligning. Her er valgt Dansk Intensiv Database. Figur 2 Check at der kun er afsat ét 3

5 Dernæst vælger du en eller flere indikatorer. I figur 3 er der sat flueben i vælg alle. Figur 3 Når databasen og indikatorerne er valgt, bliver dine valgmuligheder i forhold til organisationen (hospital, center, afdeling og afsnit) automatisk begrænset til de dele af organisationen, hvor der findes data for den valgte database og indikatorkombination. Niveauet svarer til den del af organisationen, hvor data indberettes, f.eks. fra et ambulatorium. Sker indberetning i flere afsnit i afdelingen (f.eks. både fra sengeafsnit og ambulatorium), kan man vælge udelukkende at se resultater på hospitalsniveau. F.eks. fremgår det af figur 4, at når Bornholms Hospital vælges, så ligger registreringerne fra DID på Anæstesi afsnittet. Videre fremgår det, at nyeste data stammer fra marts Du kan vælge en anden periode, hvis der er behov for at se ældre data. Figur 4 Næste valgmulighed er Sammenlign med. Hvis du ikke træffer et aktivt valg her, vælger systemet automatisk at vise landsgennemsnittet. Figur 5 Tryk herefter på Vis rapport øverst i højre side af skærmen Herefter kommer rapporten frem. 4

6 Overblik over indikatorer og tilhørende datagrundlag Figur 6: Overblik over indikatorer (2) (1) Indikatorteksten er begrænset af IT-tekniske årsager. Den fulde indikator-tekst kan ses på under punktet kvalitet i dokumentet Landsdækkende kliniske databaser indikatoroversigt. I flere databaser, bl.a. for de tidligere NIP-databaser, findes disse informationer: Dækningsgrad = databasekompletheden - andelen af patienter registreret i databasen, set i forhold til andelen af patienter der er registreret i centrale registre, typisk Landspatientregisteret (LPR). Dækningsgraden udtrykker således, hvor stor en andel af alle patienter med pågældende sygdom/tilstand med behandlingskontakt, der reelt findes i databasen. Opgørelsen forudsætter, at der findes et register at sammenligne med. Overensstemmelse Andelen af patienter i databasen, hvor der er overensstemmelse med et centralt register, typisk LPR. All-or-None andelen af patienter, der modtager den fulde behandlingspakke, defineret for den enkelte database via et antal procesindikatorer, der indgår i opgørelsen. Dvs. hvor stor en andel af patienter, der opfylder 100 % af indikatorerne. Indikatoren underopdeles således: a. Procentdel, der opfylder 0-25 % af behandlingspakken b. Procentdel, der opfylder % af behandlingspakken c. Procentdelen, der opfylder % af behandlingspakken d. Procentdel, der opfylder % af behandlingspakken a.-d. kan give overblik over udviklingen over tid, f.eks. i grafisk fremstilling. Opnået proceskvalitet angiver, hvor mange mulige processer afdelingen har givet. Det vil sige andelen af opfyldte indikatorer set i forhold til antal muligt opfyldte indikatorer. For mere information henvises til information på RKKPs hjemmeside: mentation_appendiks_ pdf 5

7 Fra Indikatorer, kliniske kvalitetsdatabaser er der to muligheder for at komme dybere ned i data: 1. Den ene mulighed er, at du klikker på en værdi i kolonnen Antal Patienter, så kommer du direkte til en cpr-liste, der angiver status for de involverede patienter (1). 2. Den anden mulighed er at klikke på den lille blå graf, der vises i kolonnen Udvikling (2), hvorfra du kommer til et seriediagram. I begge tilfælde vedrører data den valgte indikator. Seriediagrammer Seriediagrammet er et enkelt grafisk redskab, som gør det let at se om den indikator, du studerer, er stabil eller har stigende eller faldende tendens over tid. Populært sagt, viser seriediagrammet, om data har niveau eller retning. Inden for den gren af statistikken, som beskæftiger sig med kvalitetsmålinger, taler man om tilfældig eller ikke-tilfældig variation. Her er der trykket på den lille blå graf (pil 2 i figur 6) også kaldet Spark-line. Og frem kommer et seriediagram. Figur 7 Medianen i FLIS er beregnet på baggrund af de observationer, der er vist i seriediagrammet. 6

8 Fortolkning af seriediagrammer Figur 8 viser et eksempel med seriediagrammer over forekomsten af hospitalserhvervede urinvejsinfektioner på to hospitaler. Hospital A har den højeste gennemsnitlige forekomst, men samtidig ikke-tilfældig variation i form af en sikker faldende tendens. Ikke-tilfældig variation er markeret ved den røde midtlinje. Modsat har hospital B en stabil (= tilfældig) forekomst af urinvejsinfektioner markeret ved den grønne midtlinje. Figur 8 Patientdata Fra Seriediagrammet kommer du til Patientdata ved at klikke på enten en værdi i tabellen eller et punkt på grafen. For at komme tilbage til indikatoroversigten skal du altid trykke på den lille blå pil i bjælken over diagrammet i figur 9. I rapporten Patientdata kan du finde oplysning om, hvilke patienter der indgår i opgørelsen af den enkelte indikator, samt hvorvidt patienten indgår i opgørelsen af indikatoren (se nedenfor). Listerne med patientdata erstatter de tidligere udsendte fejl-mangellister. Specielt om adgang til rapporten Patientdata. Adgang til Patientdata/CPR-niveauet tildeles efter samme kriterier som adgang til EPM. Dvs. har du adgang til EPM, har du samme adgang til patientdata i FLIS. Hvis du ikke har adgang til EPM og skal have adgang til patientdata i FLIS, skal du kontakte din afdelingsledelse og anmode om adgang. Hvis din afdelingsledelse er enig, skal de sende en anmodning om adgang til COK-FP-LedelsesInformation 7

9 Eksempel på patientdata fra marts 2014, Nordsjællands Hospital, Intensiv afdeling, Dansk Intensiv Database, om indikator nr udskrivning i aften-nattetimer: Figur OBS: også her forgår navigation ved hjælp af den lille blå pil i toppen af rapporten. I det følgende forklares betydningen af de enkelte kolonner. Bagerst i materialet er der desuden en supplerende ordforklaring. Hændelsesdato (1): Den dato som den enkelte indikator beregnes ud fra, eksempelvis udskrivelsesdato, dato for seneste kontakt, operationsdato eller lignende. Tæller (2): Angiver om patienten opfylder indikatoren 0=Nej 1=Ja, eller eksempelvis for mortalitet 0=Levende, 1=Død Nævner (3): Angiver om patienten rent faktisk indgår i beregningen (=1) eller om patienten havner i kategorien uoplyst pga. manglende oplysninger i datasættet (nævner=0). Nævner potentiel (4):Angiver om patienten bør/ kunne indgå i indikatoropgørelsen (1=ja) eller om indikatoren er irrelevant for patienten (0=nej). Her følger nogle eksempler mellem udfald fra KOL databasen Nævner Potentiel=0 º patienten er ikke relevant for opgørelsen, her vil Tæller og Nævner også være 0. º F.eks. patienten har aldrig været ryger og indgår derfor ikke i en indikator om tilbudt rygestop Nævner Potentiel=1, Nævner=0, Tæller=0, Datafejl=1 8

10 º Patienten kunne potentielt indgå i opgørelsen, men gør det ikke, da der er mangelfulde data til at opgøre indikatoren. º F.eks. at der mangler oplysninger om patientens rygestatus º Her kan Eksklusion id være udfyldt med en eller flere årsager, som kan angive hvilke data der mangler at blive indberettet før patienten kan indgå. Nævner Potentiel=1, Nævner=0, Tæller=0, Datafejl=1 º Patienten kunne potentielt indgå i opgørelsen, men gør det ikke, da der er mangelfulde data til at opgøre indikatoren. º F.eks. at der mangler oplysninger om patientens rygestatus º Her kan Eksklusion id være udfyldt med en eller flere årsager, som kan angive hvilke data der mangler at blive indberettet før patienten kan indgå. Nævner Potentiel=1, Nævner=1, Tæller=0, Datafejl=0 º Patienten indgår i opgørelsen men opfylder ikke indikatoren º F.eks. patienter, der er rygere og som ikke er tilbudt rygestop Nævner Potentiel=1, Nævner=1, Tæller=1, Datafejl=0 º Patienten indgår i opgørelsen og opfylder indikatoren º F.eks. patienter, der er rygere og er tilbudt rygestop inden for det seneste år Værdi (5): Anvendes ved indikatorer som har en given værdi (ex. HbA1 eller antal dage) eller ved afrapportering af værdier, der ikke angives som en andel fx alder eller vægt. Datafejl(6): Hvis patienten/forløbet ikke indgår i opgørelsen pga. fejl i datagrundlag, der mangler altså data til at beregne indikatoren er denne udfyldt., 1=Utilstrækkelige data til at indgå i beregning af indikator. EksklusionsID (7): Angiver kobling til tabel med eksklusionsårsager, (beskrivelse af typen af datafejl eller hvorfor indikatoren ikke er relevant, altså tilfælde hvor Nævner potentiel=0). 9

11 Eksport af data til Excel I alle rapporter kan du eksportere data til f.eks. Excel-regneark til yderligere bearbejdning af data. Figur 10 Udskrivning af rapport Udskriftsfunktionen: prøv den f.eks. i A3-format og hæng på opslagstavlen Figur 11 10

12 Hvor kan du få hjælp? a. Dine nøglepersoner i afdelingen b. Hospitalskoordinatorer for Klinisk Kvalitet i hospitalets kvalitetsenhed link c. De regionale kontaktpersoner link d. FLIS direkte COK-FP-Ledelses Information evt. tlf e. Databasen eller det til databasen knyttede kompetencecenter/datamanager (se nedenfor) f. Databasernes Fællessekretariat, RKKP (se nedenfor) Yderligere info nyttige links I FLIS rapporteres løbende på ca. 40 landsdækkende, kliniske databaser. Disse og afrapporteringsfrekvensen kan ses hér: 1. Tidsplanen for processen omkring årsrapporterne kan tilgås hér: 2. Bemærk, at 1 og 2 opdateres hyppigt, så har du brug for oplysningerne, anbefales det at se seneste nyt på siden via linket. 3. På kan du se følgende materiale: a. Generisk model (dokumentationen) b. Landsdækkende Kliniske Databaser (overordnet vejledning til FLIS/Kvalitet/Kliniske databaser) c. Landsdækkende kliniske databaser - indikatoroversigt (den fulde indikator-tekst) d. Generisk model, kalender Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, er det organisatoriske omdrejningspunkt for de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Organisationen tilgås hér: 4. Klik dig ind på RKKP-forsiden med oversigten over alle databaserne 5. Når du klikker på en database, får du adgang til en række fakta, fx kontakt til kompetencecentre/datamanager, databasens styregruppe, dokumentalistrapport, indikatoroversigt, indikatordefinitioner og beregningsmetoder, f.eks. her: 6. Vil du vide mere om Region Hovedstadens arbejde med de kliniske kvalitetsdatabaser, kvalitetsorganisationen, opgaver og ansvar for alle involverede parter, kan du tilgå Drejebogen hér. Den opdateres løbende: 7. Se under Kvalitet 11

13 Ordforklaringer Antal patienter Datafejl Datakomplethed Dato skæring/ hændelsesdato Eksklusions id Indikator Konfidensinterval Opgørelsesperiode Sammenligning Seneste værdi Antal patienter er den patientpopulation, der indgår i beregningen af de enkelte indikatorværdier, forskelle i det indgående patientantal mellem forskellige indikatorer kan være begrundet i forskelle i datakompletheden/ - kvaliteten (f.eks. af et antal uoplyste ) Hvis patienten/forløbet ikke indgår i opgørelsen pga. fejl i datagrundlag, der mangler altså data til at beregne indikatoren er denne udfyldt., 1=Utilstrækkelige data til at indgå i beregning af indikator. Datakomplethed angiver om alle relevante datafelter er udfyldt i hvert enkelt datasæt (for den enkelte patient) Den dato som den enkelte indikator beregnes ud fra, eksempelvis udskrivelsesdato, dato for seneste kontakt, operationsdato eller lignende. Angiver kobling til tabel med eksklusionsårsager, (beskrivelse af typen af datafejl eller hvorfor indikatoren ikke er relevant, altså tilfælde hvor Nævner potentiel=0) En indikator er en målbar variabel, der anvendes til at overvåge og vurdere den sundhedsfaglige kvalitet. Indikatorerne relaterer sig enten til struktur, proces eller resultat inden for et givent sygdomsområde. I databaserne anvendes primært proces- og resultatindikatorer, hvor indikatorresultaterne opgøres kvantitativt i form af andele. En indikator, der udvikles på dokumenteret og aktuelt videnskabeligt grundlag, kan anvendes til sammenligning og gøre det muligt at følge udviklingen over tid. Konfidensintervallet er de statistisk beregnede sikkerhedsgrænser for indikatorresultatet, der udtrykker, at 95 % af de observerede resultater med sikkerhed ligger indenfor det angivne interval/ grænserne. Opgørelsesperioden eller observationsperioden, er den tidsramme indenfor hvilken indikatorens handlinger har fundet sted, og indenfor hvilken resultatet er beregnet. Sammenligning viser indikatorværdien for det valgte organisatoriske sammenligningsniveau. Opgørelsesperioden er den samme som den seneste periodes indikatorværdi seneste værdi er beregnet for. Resultatet for egen afdeling indgår i såvel regions- som landsresultat. Den seneste værdi er det indikatorresultat, der er beregnet for den givne patientpopulation (antal patienter) i den valgte opgørelsesperiode Grøn: Standarden er opfyldt. Det målte indikatorresultat er lig med eller større/ bedre end den fastsatte standard. Gul: Standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed. Indikatorresultat er lavere / dårligere end standarden, men konfidensintervallet (95 % sikkerhedsgrænserne) for indikatorresultatet indeholder standardens værdi. Rød: Standarden er ikke opfyldt. Indikatorresultat ligger lavere / dårligere end standarden, og konfidensintervallet indeholder(95 % sikkerhedsgrænserne). Standard En standard er et kvalitetsmål, og defineres som det mål for kvalitet, der danner grundlag for vurdering og evaluering af en ydelses kvalitet (DSKS 2003). 12

14 Standarden bygger i videst muligt omfang på faglig evidens og fastsættes sædvanligvis af databasens styregruppe. For nogle indikatorer er der ikke fastsat en standard. I andre tilfælde kan standarden være defineret som landsgennemsnittet, og vil derfor variere over tid. Udvikling Kurven viser den faktiske udvikling over tid, og giver således et hurtigt overblik over tendensen. 13

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning/information i forhold til Nem Kvalitet i Psykiatriens LIS

Vejledning/information i forhold til Nem Kvalitet i Psykiatriens LIS Vejledning/information i forhold til Nem Kvalitet i Psykiatriens LIS Skriv tekst Denne vejledning/information beskriver monitorering i forhold til delelementerne i Nem Kvalitet. Vejledningen/informationen

Læs mere

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her:

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her: INDSTILLING FRA DET SUNDHEDSFAGLIGE RÅD FOR ANÆSTESIOLOGI TIL VICE- DIREKTØRKREDSEN/REGION HOVEDSTADEN VEDR. OPFØLGNING PÅ ÅRSRAP- PORTEN 2012 DANSK INTENSIV DATABASE d. 15.5.2015 Årsrapport 2014 Intensiv

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

DAGSORDEN. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet

DAGSORDEN. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet DAGSORDEN Møde i: 5. Regional auditgruppe for KOL Dato: Tirsdag d. 28. maj 2013 Kl.: Kl. 13:00-16:00 hvoraf 2 timer er til auditering Sted: Glostrup Hospital, lille gæstespisestue Deltagere: Philip Tønnesen,

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal Afdeling: Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Udarbejdet af: Jesper Kjær Hansen Kliniske Databaser Journal nr.: 2-93-00113-2008 E-mail: jesper.kjaer.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 12. november

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Hvilke datakilder har vi? Søren Paaske Johnsen

Hvilke datakilder har vi? Søren Paaske Johnsen Hvilke datakilder har vi? Søren Paaske Johnsen Indhold Datakilder Dansk Apopleksiregister Præhospitalsdatabasen Database for Atrieflimren Dataflow Tidsplan Dansk Apopleksiregister 16 procesindikatorer,

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser BEK nr 851 af 02/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Statens Serum Institut, j.nr. 15/04514 Senere ændringer

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 459 af 16/05/2006

retsinformation.dk - BEK nr 459 af 16/05/2006 Side 1 af 5 Den fulde tekst Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser I medfør af 2, 3, stk. 1 og 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 900 af 10. november 2003

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2015 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2015 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser I medfør af 196, stk. 1-3 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved 603 af 18. juni 2012,

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling for

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Standarder og kliniske databaser

Standarder og kliniske databaser National Databasedag i Danske Regioner den 2. april 2014 Standarder og kliniske databaser - behov for begrebs- og metoderevision Cheflæge Paul D. Bartels Om standarder i de kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels

Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI 2005 Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels Hvem slukker branden hos en brandmands datter, når en brandmand går og slukker

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter?

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Kan man måle m kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Rigshospitalet 28. februar 2017 Overlæge Christian Fynbo Christiansen, AUH Professor, overlæge, dr.med. Annmarie Touborg Lassen, OUH Ledende

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

A p p e n d i k s t i l D o k u m e n t a t i o n a f G e n e r i s k M o d e l

A p p e n d i k s t i l D o k u m e n t a t i o n a f G e n e r i s k M o d e l 1 Detaljerede fortolkningsoplysninger...4 1.1 Indhold af datasæt 1...4 1.1.1 Ikke leverede indikatorer i løbende afrapportering...4 1.1.2 Sammenhæng mellem specifikke variabler...5 1.1.3 Afvikling af Indikator_id

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ

Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ Data-drevet klinisk kvalitetsudvikling - den nødvendige ledelsesinformation Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ Johan Kjærgaard, ledende overlæge Kvalitet 1 klinisk 1 kvalitetsstyring

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges?

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Oplæg på Diabetes Update 2012 d. 14. november 2012 v. Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Cand. Cur., E-MBA medlem af formandskabet for DVDD

Læs mere

A p p e n d i k s t i l D o k u m e n t a t i o n a f G e n e r i s k M o d e l. Dato Versionsnr Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter Evt.

A p p e n d i k s t i l D o k u m e n t a t i o n a f G e n e r i s k M o d e l. Dato Versionsnr Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter Evt. 1 Detaljerede fortolkningsoplysninger...3 1.1 Indhold af datasæt 1...3 1.1.1 Ikke leverede indikatorer i løbende afrapportering...3 1.1.2 Sammenhæng mellem specifikke variabler...4 1.2 Levering af brugbare

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2016/2017 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2016 30. juni 2017 20. december 2017 Endelig version Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 1 DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 Patienter med amb. besøgsdato/udskrevet primo august 2012 til ultimo juni 2013, som fremgår af LPR-udtræk fra medio august2013 af patientforløb i DrKOL: Ambulante

Læs mere

CPOP-databasen. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Opfølgningsprogrammet for Cerebral Parese (CPOP)

CPOP-databasen. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Opfølgningsprogrammet for Cerebral Parese (CPOP) CPOP-databasen Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Opfølgningsprogrammet for Cerebral Parese (CPOP) National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 OFFENTLIG Rapporten udgår fra Årsrapporten

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Vejledning Statistik

Vejledning Statistik Vejledning Statistik Opdateret 3. september 2014 Indhold Indledning... 3 Andre overenskomster!... 4 Timebudget eller Aktiviteter... 4 1. Timebudget:... 5 2. Lærerens aktiviteter:... 5 Hold... 7 Elever...

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Databaseret kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

Databaseret kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet Databaseret kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet DSKS årsmøde 15. januar 2010 Jesper Fisker, direktør Sundhedsstyrelsen 1 Jesper Fisker DSKS årsmøde 2010 1 Monitorering af kvalitet som ledelsesinformaton

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2015

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2015 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2015 1. februar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

3.1.5 Case 5 forskel på Organisation og Organisation_rapport, men samme over afdeling... 16

3.1.5 Case 5 forskel på Organisation og Organisation_rapport, men samme over afdeling... 16 Appendiks 1 Detaljerede fortolkningsoplysninger...4 1.1 Indhold af datasæt 1...4 1.1.1 Ikke leverede indikatorer i løbende afrapportering...4 1.1.2 Sammenhæng mellem specifikke variabler...5 1.1.3 Afvikling

Læs mere

PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5

PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5 Dato: Jan. 2014 PID: Udvikling og implementering af kvalitetsindikatorer for Fælles Akutdatabase Projekt ID: PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5 Projektejer/enhed: RKKP-organisationen Projektansvarlig:

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 20. april 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom KOL-patienter i almen praksis 2014 1. januar 2013 31. december 2014 Version 3 Maj 2015 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 Udarbejdet af Ulla Darling og Rikke Guldberg (Version 1 - November 2014) Side 1 af 8 Indhold Adgang til rapportdannelse... 2 Opbevaring af data udenfor

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Version 5 Juni 2014 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af

Læs mere

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors KornceRN Økonomi / Sundhedsøkonomi Den sundhedspolitiske dagsorden er pt. præget af et øget fokus på service og kvalitet. Dette er også afspejlet i Økonomiaftalen for

Læs mere

VEJLEDNING - RÅDIGHEDSINDBERETNING

VEJLEDNING - RÅDIGHEDSINDBERETNING Vejledning - Rådighedsindberetning 1/6 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia VEJLEDNING - RÅDIGHEDSINDBERETNING INDHOLD 1. Login på Selvbetjeningsportalen... 2 2. Rådighedsindberetning... 3

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Indikatormålinger i den Landsdækkende Database for Geriatri

Indikatormålinger i den Landsdækkende Database for Geriatri Indikatormålinger i den Landsdækkende Database for Geriatri Barrierer og fordele Af navn eller af gavn? Bjørn Hesselbo Dagens belæring Præsentation af mig Definitioner Indikatorer Database Hvad har vi

Læs mere

Forankring I efteråret 2010 nedsattes en styregruppe med henblik på udvikling af en generisk model til udveksling af kvalitetsdata.

Forankring I efteråret 2010 nedsattes en styregruppe med henblik på udvikling af en generisk model til udveksling af kvalitetsdata. Bilag 12 Notat om generisk model for udveksling af kvalitetsdata Forankring I efteråret 2010 nedsattes en styregruppe med henblik på udvikling af en generisk model til udveksling af kvalitetsdata. Styregruppen

Læs mere

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De 8 nationale mål og tilhørende indikatorer 2 Resultaterne fra den første status rapport 3 Resultaterne fra den første status rapport (fortsat 4 Region

Læs mere

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet Mål med mening Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling Jacob Anhøj, overlæge, DIT Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Indhold Om at se på data Kvalitetsudviklerens fornemmelse for variation

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes.

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes. Vejledning i at læse data i kvalitetsrapporten Diabetes Rapporten indeholder alle de patienter fra din praksis, der er blevet kodet med diagnosen diabetes (T89 eller T90). OBS: Diagnosen skal være sat

Læs mere

Punkt nr kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer Bilag 10 - Side -1 af 5

Punkt nr kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer Bilag 10 - Side -1 af 5 Bilag 10 - Side -1 af 5 Bilag 10.: Status på driftsmål, Sundhed 2/2017 AFRAPPORTERING, DRIFTSMÅL Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret med grøn. Driftsmål, der ikke lever op til ambitionsniveauet,

Læs mere