Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreudvalget (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: Dok. nr.: Dato: 3. september 2015 Handlngsplan om bedre overvågnng af bologske lægemdler, bosmlære lægemdler og vaccner Formål Vrknngen af bologske lægemdler, bosmlære lægemdler og vaccner (BBV) afhænger både af lægemdlernes aktve ndholdsstoffer og fremstllngsprocessen. Det betyder, at BBV s egenskaber varerer fra batch tl batch, og at det derfor er væsentlgt, at overvågnngen sker produktnveau. *(Se kort forklarng bagerst planen). I dag vanskelggøres den konkrete produktovervågnng af, at de fleste bvrknngsndberetnnger af BBV kke oplyser om lægemdlets navn, eller kun angver den ene af dsse oplysnnger. Formålet med denne handlngsplan er at fremme en produktspecfk og dermed bedre overvågnng af BBV for at skre større patentskkerhed ved brugen af dsse lægemdler. Gennemførelse Handlngsplanens gennemførelse varetages af Sundhedsstyrelsen (SST) samarbejde med en arbejdsgruppe, der nedsættes og sekretaratsbetjenes af styrelsen. Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra Lægeforenngen, Lægemddelndustrforenngen (Lf) og Industrforenngen For Generske Lægemdler (IGL) og Danske Regoner. Repræsentatonen kan varere forhold tl gruppens arbejde med de konkrete aktvteter handlngsplanen. Evaluerng Handlngsplanen evalueres aprl 2016 og ved udgangen af Det opgøres særsklt, hvlket omfang bvrknngsndberetnnger af relevante BBV ndeholder oplysnng om både lægemddelnavn.

2 Indhold Handlngsplanen ndeholder 4 ndsatsområder: 1. Konkrete aktvteter tl fremme af en overvågnng af BBV produktnveau. Dette skal ske ved at bvrknngsndberetnnger ndeholder oplysnng om lægemdlets navn. 2. Informatonsndsats der - dels fremmer sundhedspersoners forståelse for nødvendgheden af en produktspecfk overvågnng af BBV dels fremmer borgernes tryghed ved brug af BBV. 3. Fremme af dgtale løsnnger lægeprakss, der kan lette sundhedspersoners bvrknngsndberetnnger af BBV (og andre lægemdler). 4. Særlg fokus SST at overvåge skkerheden ved brug af BBV. 1. Konkrete aktvteter tl fremme af ndberetnng af lægemddelnavn Formål Aktvtet Igangsætter Klar Økonom Med lsten får læger sygehuse og lægeprakss et entydgt værktøj tl brug for deres bvrknngsndberetnnger af BBV. 1. Som nyt udarbejdes en lste over alle BBV, hvor deres lægemddelnavn skal angves bvrknngsndberetnnger fra sundhedspersoner. Lsten skal omfatte de BBV, hvor det er særlg vgtgt for overvågnngen, at der er kendskab tl både navn. SST værksætter samarbejde med Lf. Første del af lsten offentlggøres den 1. oktober Anden del af lsten offentlggøres den 1. februar Udgfter tl etablerng og løbende opdaterng af lsten fnanseres nden for SST s almndelge drft. Et tydelgt krav om at bvrknngsndberetnnger så vdt mulgt skal oplyse om lægemddelnavn skal medvrke tl, at de omfattede sundhedspersoner ndberetter bvrknnger ved et gvent lægemddel. 2. Bekendtgørelse nr. 381 af 9. aprl 2014 om ndberetnng af bvrknnger ved lægemdler m.m. ændres. I 7 tlføjes, at ndberetnnger fra læge, tandlæge eller jordemoder så vdt mulgt skal ndeholde oplys- SST værksætter. Regonerne for efterlevelse efterlevelse lægeprakss. Den 1. november 2015 Ingen ny udgft for regoner og lægeprakss. Der er allerede dag krav tl læger, tandlæger og jordemødre om, at deres bvrknngsndberetnnger skal ndeholde så fyldestgørende data som mulgt

3 Samtdg skal kravet kke udelukke, at sundhedspersoner foretager ndberetnngen, selv om de kke har kendskab tl navn og/eller batchnummer. Et oblgatorsk krav om at lægemddelnavn for BBV skal ndføres patentjournalerne vl skre, at overvågnngen, herunder vurderngen af de enkelte bvrknngsndberetnnger, kan foregå produktnveau. Afklarng af, om et felt tl batchnummer vl gøre borgerblanketten for svær tlgængelg eller om borgerne også bør kunne oplyse om batchnummer. nng om lægemddelnavn. (Begrænses tl lægemdler lsten, jf. aktvtet nr. 1). 3. Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autorserede sundhedspersoners patentjournaler ændres. I 10 tlføjes krav om, at lægemddelnavn for BBV altd skal regstreres patentjournalen. 4. Undersøge om blanketten tl borgeres ndberetnng af bvrknnger skal udvdes med et felt tl oplysnng om lægemdlets batchnummer. SST værksætter. Regonerne for efterlevelse efterlevelse lægeprakss. SST værksætter samarbejde med patentforennger. Den 1. november 2015 Den 1. november 2015 om det lægemddel, der Indberettes. Ingen ny udgft for regoner og lægeprakss. Der er allerede dag krav tl autorserede sundhedspersoner om, at de skal ndføre relevante og nødvendge data deres patentjournaler. Eventuelle udgfter tl justerng af borgerblanketten fnanseres nden for SST s almndelge drft.

4 2. Informatonsndsats om BBV Formål Aktvtet Igangsætter 5. Vden om BBV og deres SST værksætter en SST beskaffenhed vl styrket nformatons- fremme forståelsen ndsats målrettet læger for, at oplysnng om og andre sund- navn hedspersoner for at journaloplysnnger/ fremme, at journaloplysnnger Fælles Medcnkort og og bvrk- bvrknngsndberetnnger nngsndberetnnger af er en afgørende BBV ndeholder oplysnngsndberetnnger forudsætnng for en nng om både lægemddelnavn kvalfceret overvågnng og batch- produktnveau. nummer. Formdles bl.a. - Ved undervsnng og anden kontakt med sundhedspersoner - Ved kontakt tl de lægevdenskabelge selskaber - Ved kontakt tl bvrknngsmanagere o.l. regonerne - Va SST s hjemmesde. Vden om BBV og deres beskaffenhed vl fremme borgernes forståelse for og tryghed ved at bruge dsse lægemdler tl forebyggelse af sygdom og behandlngsformål. 6. SST værksætter en nformatonsndsats målrettet patenter og patentforennger om fordele og rsc ved brug af BBV, herunder om vaccner, som der opstår utryghed om. SST Klar Forberedes fra den 1. oktober 1. december 15. oktober Økonom Opgaven må forventes at medføre begrænsede merudgfter SST s drft. Opgaven må forventes at medføre begrænsede merudgfter SST s drft.

5 3. Fremme af dgtale løsnnger lægeprakss Formål Aktvtet Igangsætter Klar Økonom 7. Fremme adgang tl Handlngsplanensættes Iværk- lægemddelnavne og batchnumre for arbejdsgruppe. BBV regonernes 15. ok- IT-systemer. tober En lettere adgang tl data om navn vl gøre det admnstratvt nemmere at foretage udførlge bvrknngsndberetnnger og dermed forbedre overvågnngen. Automatsk overførsel af data fra fagsystemer tl SST s ndberetnngsblanket vl gøre det admnstratvt nemmere at foretage udførlge bvrknngsndberetnnger og dermed forbedre overvågnngen. Handlngsplanens arbejdsgruppe udarbejder og følger en drejebog med angvelse af delopgaver, ansvarlge for hver opgave og en fortløbende tdsplan af aktvteten. 8. Fremme udnyttelse af SST s webservce Den Natonale Servceplatform ved udvklng af lokale ITsystemer sygehuse og lægeprakss. Va denne webservce vl sundhedspersoners bvrknngsndberetnnger overføres automatsk fra fagsystemerne tl SST s ndberetnngssystem. Handlngsplanens arbejdsgruppe udarbejder og følger en drejebog med angvelse af delopgaver, ansvarlge for hver opgave og en fortløbende tdsplan af aktvteten. Danske Regoner/ regonerne gennemførelse lægeprakss. Handlngsplanens arbejdsgruppe. Danske Regoner/ regonerne gennemførelse lægeprakss. 15. oktober Opgaven må forventes at medføre merudgfter for regoner og lægeprakss tl justerng af deres ITsystemer. Etablerng af en ny funktonaltet patentjournalsystemerne forventes også at kunne udnyttes tl anden IT-understøttelse, herunder lægernes medcnerngsproces. Opgaven må forventes at medføre merudgfter for regoner og lægeprakss tl udbygnng af deres ITsystemer. Etablerng af en ny funktonaltet patentjournalsystemerne forventes også at kunne udnyttes tl anden IT-understøttelse, herunder lægernes medcnerngsproces.

6 4. Særlg fokus skkerheden ved brug af BBV Formål Aktvtet Igangsætter Klar Økonom Med planen udtages bvrknnger ved BBV som et særsklt fokusområde. Baggrunden er, at BBV er et område, som aktuelt er under udvklng. Det forventes, at der fremover vl blve udvklet nye vaccner tl forebyggelse af alvorlg sygdom og nye bologske lægemdler med nye behandlngsmulgheder nden for særlg væksthormoner og kræft-, dabetes- og ggtområdet. Desuden forventes udvklet flere bosmlære lægemdler, når patenter de bologske lægemdler udløber de kommende år. 9. Som et led SST s overvågnng af sgnaler om rsc forbndelse med brugen af lægemdler har styrelsen særsklt fokus bvrknnger ved brugen af BBV, herunder formodede bvrknnger ved skft mellem bologske og bosmlære lægemdler. SST 15. september Opgaven fnanseres nden for SST s almndelge drft. *) Kort forklarng om bologske og bosmlære lægemdler: Bologske lægemdler er en nyere generaton af lægemdler, som er baseret naturlgt fremkommende stoffer fra mennesker, dyr eller planter modsætnng tl de fleste tradtonelle lægemdler, der består af syntetske stoffer produceret ved kemske processer et laboratorum. Fordelen ved de bologske lægemdler er bl.a., at de højere grad end tradtonelle lægemdler kan målrettes sygdomsceller og derved have større effekt og mnmere bvrknnger. Ulemperne er, at de er meget komplcerede at udvkle og meget dyrere at producere. Når et patent et bologsk lægemddel udløber, kan der udvkles lægemdler, som mnder om dette, dvs. et såkaldt bosmlært lægemddel. Ford bologske lægemdler er meget komplekse størrelser og har hver deres helt unkke struktur, er det stort set umulgt at udvkle nøjagtge koper heraf. Bosmlære lægemdler er altså kke dentske med et orgnalt bologsk lægemddel samme vs som kemsk fremstllede lægemdler er det (kopmedcn/generka), men de vurderes at være lg det orgnale bologske lægemddel forhold tl kvaltet, skkerhed og effekt. Ved brugtagnng kan de bosmlære lægemdler være med tl at øge konkurrencen og føre tl lavere prser for behandlng med bologske lægemdler.

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Gynækolog/Obstetrk Næstved Sygehus Gyn/Obst afd Aprl, 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere