fortrolighed: omfatter en sikring af, at information kun er tilgængelig for personer, som er berettigede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fortrolighed: omfatter en sikring af, at information kun er tilgængelig for personer, som er berettigede"

Transkript

1 Tillæg IT-sikkerhedspolitik for Ballerup Kommune 1.1 Baggrund for IT-sikkerhedspolitikken Ballerup Kommune anvender på flere områder og i større omfang IT for at leve op til de krav, som borgere, samfundet og lovgivningen stiller til en effektiv administration og til en hurtig og korrekt service. Især med den gradvise indførelse af digital signatur og digital forvaltning er anvendelsen af IT i kommunen blevet mere kompleks, og der er derfor behov for en formalisering af IT-sikkerheden. Ballerup Kommune har som et naturligt led i den generelle udbygning af den tekniske IT-anvendelse set det formålstjenstligt at få samlet samt præciseret og formaliseret eksisterende ITsikkerhedsmæssige retningslinier, som er gældende for IT-anvendelsen i kommunen. Denne ITsikkerhedspolitik skal med andre ord ikke ses som en stramning af retningslinierne for ITanvendelsen, men derimod som en samling, dokumentation og præcisering af eksisterende retningslinier. 2 Begreber og definitioner Fastlæggelsen af IT-sikkerhedsniveauet i kommunen er foretaget med udgangspunkt i fire overordnede kategorier, især fokuserende på behandlingen af personoplysninger og omfattende: fortrolighed: omfatter en sikring af, at information kun er tilgængelig for personer, som er berettigede hertil. pålidelighed: omfatter sikring af, at systemer og data er korrekte og fuldstændige. tilgængelighed: omfatter sikring af nødvendig tilgang til systemer og data. ægthed: også kaldet autenticitet omfatter sikring af, at kommunikerende parter har vished for, hvem den anden part er. 3 IT-sikkerhedspolitikken 3.1 Hovedmålsætninger i IT-sikkerhedspolitikken Sikre kommunens borgere adgang til en stabil og korrekt kommunal service Ballerup Kommune har som målsætning at servicere kommunens borgere på bedst mulige måde. ITsikkerhedspolitikken har som mål at sikre en tilgængelighed og pålidelighed i kommunens ITanvendelse således, at IT-anvendelsen understøtter en korrekt borgerservice til tiden. Herigennem kan kommunen opnå og bibeholde et godt image over for kommunens borgere og det offentlige som helhed Fortrolighed i forvaltningen Det er kommunens målsætning, at IT-anvendelsen og forvaltningen som helhed skal sikre, at behandlingen af data og informationer sker med fortrolighed og i overensstemmelse med god offentlig for-

2 Tillæg 3 2 valtningsskik. IT-sikkerhedspolitikken skal derfor medvirke til, at informationer om borgerne holdes fortroligt for uvedkommende Forebyggende sikkerhed Det er Ballerup Kommunes målsætning, at IT-sikkerheden skal implementeres gennem forebyggende tiltag og aktiviteter således, at medarbejderne i kommunen kan fokusere på borgerservice i stedet for at rette op på sikkerhedsbrud IT-sikkerhed via viden Det er Ballerup Kommunes målsætning, at IT-sikkerheden skal etableres og fastholdes gennem krav til brugeradfærd, samt en målrettet formidling af viden om IT-sikkerhed til de medarbejdere og eksterne parter, der har kontakt med de kommunale IT-ressourcer Overholdelse af gældende lovgivning Ballerup Kommune har over for borgerne og lovgivningen et særligt ansvar for at beskytte oplysninger om personer mod uautoriseret anvendelse og mod fejl i oplysningerne. IT-sikkerhedsniveauet og ITanvendelsen i Ballerup Kommune skal til hver en tid være i overensstemmelse med gældende lovgivning og kontraktuelle krav Afbalanceret og styret IT-sikkerhed Ballerup Kommune har som målsætning, at IT-sikkerheden er differentieret i forhold til de værdier og informationer, som skal beskyttes, og i forhold til et realistisk trusselsbillede. IT-sikkerhedsniveauet er derfor tilpasset disse faktorer og skal fastholdes igennem såvel tekniske som ikke-tekniske rammer. Dermed har såvel tekniske kontroller som organisationens og brugernes adfærd en væsentlig rolle i forhold til den samlede IT-sikkerhed Ikke funktionalitetsbegrænsende Ballerup Kommune tilsigter, at anvendelsen af og funktionaliteten i kommunens IT-systemer ikke må forringes væsentligt som følge af IT-sikkerhedsniveauet. IT-sikkerheden indgår i stedet som en integreret og ikke begrænsende del af arbejdsprocesserne i kommunen, hvad enten anvendelsen sker centralt på rådhuset, decentralt i de enkelte institutioner eller via hjemmearbejdspladser hos den enkelte medarbejder. 3.2 Gyldighed og omfang Kommunens IT-sikkerhedspolitik er gældende i alle kommunens afdelinger og enheder, hvor der sker en anvendelse og eventuel bearbejdning af kommunens informationer i de administrative systemer. ITsikkerhedspolitikken gælder tillige for eksterne parter, ledere og medarbejdere, der - fra eksterne lokaliteter, f.eks. supplerende IT-arbejdspladser i hjemmet eller andre lokaliteter uden for Kommunen - ad elektronisk vej etablerer forbindelse til kommunens systemer og data.

3 Tillæg 3 3 For leverandører, som har adgang til kommunens systemer, gælder det, at de skal have defineret og implementeret et IT-sikkerhedsniveau, der mindst svarer til kommunens. Kommunen skal have mulighed for at sikre sig, at leverandører, herunder outsourcing leverandører, facility management centre o.l. reelt lever op til det påkrævede IT-sikkerhedsniveau. Medarbejdere, samarbejdspartnere, institutioner og leverandører med fysisk eller logisk adgang til kommunens IT-systemer skal være bekendt med IT-sikkerhedspolitikken og skal forpligte sig til at overholde reglerne. IT-sikkerhedspolitikken skal uddybes med fornødne retningslinier om konkrete anvendelsesområder og sikkerhedsforanstaltninger, herunder: Grundlæggende retningslinier 1. Organisation og ansvar 2. Lovgivningsforhold 3. Klassifikation af systemer og data Retningslinier for fysisk og logisk sikkerhed 4. Fysisk sikkerhed 5. Logisk adgangskontrol til IT-ressourcer 6. Brugeradministration Retningslinier for drift og overvågning 7. Driftsafvikling og overvågning 8. Håndtering af IT-sikkerhedsproblemer 9. Sikkerhedskopiering 10. Beskyttelse mod ondsindet programmel Retningslinier for håndtering af ændringer 11. Anskaffelse og udvikling 12. Håndtering af konfigurationsændringer Øvrige retningslinier 13. Samarbejdspartnere og leverandører 14. Beredskabsplanlægning 15. Medarbejdere

4 Tillæg Ansvar for/godkendelse af IT-sikkerhedspolitik Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for IT-sikkerhedspolitikken og herunder fastlæggelse af de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for overholdelse af sikkerhedsbestemmelser mm. Kommunalbestyrelsen godkender IT-sikkerhedspolitikken og skal have en årlig redegørelse for sikkerhedsarbejdet i kommunen. 3.4 Sikkerhedsdokumentation og dokumenthåndtering IT-sikkerhedspolitikken og de herudfra fastsatte retningslinier er grundlaget for det daglige sikkerhedsarbejde, inkl. de sikkerhedsadministrative opgaver. Medarbejdere i kommunen med adgang til administrative systemer og data skal som nævnt i hovedmålsætningen have kendskab til IT-sikkerhedspolitikken og de retningslinier, som er relevante for deres arbejde i kommunen, herunder særlige IT-rettede funktioner. Implementeringen af politik og retningslinier kan medføre, at der udarbejdes underliggende procedurer, der på instruksniveau beskriver medarbejderens konkrete arbejdsopgaver. Det skal til hver en tid være muligt for relevante medarbejdere at få adgang til retningslinier og underliggende procedurer, hvis der måtte være brug for dette. IT-sikkerhedspolitikken og retningslinier skal være tilgængelige på kommunens intranet. Nye medarbejdere skal ved ansættelsen introduceres til de gældende sikkerhedskrav, samt informeres om den forventede adfærd i relation til IT-anvendelsen. 3.5 Overtrædelse af IT-sikkerhedspolitik og retningslinier Bevidst eller ubevidst overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne kan medføre, at kommunens brugere, samarbejdspartnere, borgere mv. oplever ustabilitet, uregelmæssigheder og uhensigtsmæssigheder i anvendelse og bearbejdning af kommunens informationer. Dette kan medføre dels økonomiske tab og dels forringelse af den kommunale service og kommunens image, hvilket er uacceptabelt. Overtrædelse af IT-sikkerhedspolitikken og hertil knyttede retningslinier er at betragte som en tjenstlig forseelse og skal behandles af den respektive afdeling/afdelingschef som sådan og i overensstemmelse med gældende personalepolitiske bestemmelser herfor. IT-sikkerhedsorganisationen skal indrettes således, at situationer med overtrædelse eller manglende overholdelse, samt forsøg på uautoriseret anvendelse, skal rapporteres til den respektive afdeling/afdelingschef inkl. angivelse af hændelsesforløb og konsekvens til videre behandling der. I situationer, hvor ikke alene kommunens IT-sikkerhedspolitik bliver overtrådt, men også lovgivningsmæssige regler, kan gældende straffelov og andre strafbestemmelser få konsekvenser for de involverede medarbejdere.

5 Tillæg Mål på hovedområder 4.1 Organisation og ansvar Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for IT-sikkerhedspolitikken, jf. også pkt. 3.3, og derunder indretningen af sikkerhedsopgaverne, så de er tilpasset kommunens behov og samtidig opfylder kravene i lovgivningen og god forvaltningsskik. Kommunalbestyrelsen uddelegerer det daglige ansvar for IT-sikkerhedsarbejdet til ressourcedirektøren med IT-chefen som sikkerhedskoordinator. Afdelingscheferne udpeger en IT-sikkerhedsleder pr. afdeling eller pr. område i afdelingen. ITsikkerhedslederen kan udpege en eller flere stedfortrædere for sig. Ressourcedirektøren og sikkerhedskoordinatoren samt et antal IT-sikkerhedsledere indgår i et ITsikkerhedsudvalg. IT-sikkerhedsudvalget skal sikre, at IT-sikkerhedspolitikken og hertil hørende retningslinier implementeres og anvendes effektivt i kommunen og herunder, at der etableres og vedligeholdes fornødne rutiner til overvågning og opfølgning af IT-sikkerheden i kommunen. IT-sikkerhedsudvalget afgiver en årlig redegørelse til Kommunalbestyrelsen om IT-sikkerhedsarbejdet i kommunen. 4.2 Lovgivning IT-anvendelsen i kommunen skal til enhver tid være i overensstemmelse med gældende lovgivning. IT-anvendelsen er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder gældende bestemmelser i Persondataloven. Ballerup Kommune har fornødne, autoriserede licenser i forhold til IT-anvendelsen. der ikke installeres og/eller anvendes uautoriseret programmel, herunder fildelingstjenester, i kommunens IT-basis, dvs. driftsenheder, netværk, pc'er mm. 4.3 Klassifikation af systemer og data For at kunne opretholde et ønsket sikkerhedsniveau er det væsentligt at kunne identificere og klassificere de data, som skal beskyttes. I forbindelse med ændringer, der påvirker IT-miljøet, skal det sikres, at berørte systemer og data fortsat kan beskyttes i overensstemmelse med gældende krav.

6 Tillæg 3 6 For at få overblik over eksisterende data og deres anvendelse skal disse data registreres og klassificeres, og der skal tilknyttes en systemadministrator, som har ansvaret for vedligeholdelse af databeskrivelsen og tildelingen af adgang til data. Dataklassifikationen skal stille krav til håndteringen og opbevaringen af de pågældende data. Eksempelvis skal det ved introduktion af et nyt system sikres, at sikkerheden i systemet er i stand til at beskytte de data, som systemet anvender i overensstemmelse med datas sikkerhedsklassifikation. Dataklassifikationen skal tage udgangspunkt i Persondatalovgivningen. Der skal etableres en systemadministrator til hvert system/systemanvendelse, som bl.a. skal sikre den fornødne dataregistrering og klassifikation, inkl. vedligeholdelse heraf og skal sikre en korrekt autorisation af brugeradgange, inkl. vedligeholdelse heraf. alle data grupperes og klassificeres i forhold til ønsket sikkerhedsniveau. alle data registreres og tildeles et ejerskab på en hensigtsmæssig og overskuelig måde, og krav efter Persondatalovgivningen eksplicit fremgår af klassificeringen. 4.4 Fysisk sikkerhed Der skal etableres og vedligeholdes en fysisk sikkerhed i og omkring Ballerup Kommunes ITsystemer, som reducerer risikoen for uønsket ekstern fysisk påvirkning af systemer og data samt uautoriseret fysisk adgang til kommunens IT-udstyr. Der skal etableres fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at data, og især personoplysninger: hændeligt eller ulovligt tilintetgøres. kommer til uvedkommendes kendskab. misbruges eller behandles i strid med gældende lovgivning. og derved skal det sikres, at: IT-driftsmiljøet er beskyttet mod fysisk skade, herunder særligt strømsvigt, ekstrem varme, brand og indtrængende vand. IT-driftsmiljøet er sikret mod uautoriseret fysisk adgang.

7 Tillæg Logisk adgangskontrol til IT-ressourcer Der skal etableres og vedligeholdes en logisk adgangskontrol til såvel Ballerup Kommunes ITsystemer som data. Adgangskontrollen skal til enhver tid være i overensstemmelse med de krav, som dataklassifikationen for de specifikke IT-systemer og data sætter. Kontrollen skal omfatte de dele, der udgør Ballerup Kommunes IT-netværk, men også centrale og decentrale servere, applikationer og tilhørende data. Adgangskontrol til pc-arbejdspladser, herunder hjemmearbejdspladser og mobile arbejdspladser, skal sikres beskyttelse i henhold til dataklassificeringen. Målet med at etablere logisk adgangskontrol er således at mindske risikoen for tab af integritet og fortrolighed af data samt tilgængelighed af Ballerup Kommunes IT-systemer. adgangen til informationer styres ved logisk adgangskontrol på baggrund af IT-systemernes og datas sikkerhedsklassifikation. der er etableret og anvendes tilstrækkelig logisk adgangskontrol på bærbare enheder og fjernarbejdspladser. der ikke gemmes følsomme og personhenførbare informationer på bærbare enheder, der ikke er godkendt til formålet og ikke er tilstrækkeligt sikret. alle adgangsmuligheder til komponenter koblet til Ballerup Kommunes IT-netværk er kendte, godkendte og kontrolleret af IT-Centret. al trådløs kommunikation kontrolleres og godkendes af IT-Centret inden etablering. udvekslingen af information og systemer mellem medarbejdere eller organisationer foretages på en måde, der sikkerhedsmæssigt lever op til de krav, som de berørte data måtte kræve. uautoriseret adgang og forsøg på adgang til netværk, systemer og data logges og undersøges. 4.6 Brugeradministration For at kunne fastholde IT-sikkerheden omkring systemer og data skal det gennem en hensigtsmæssig administration af brugerne sikres, at brugere kun kan få adgang til de specifikke data og systemer, som de er autoriseret til, og som deres arbejdsfunktion kræver for at kunne levere den rigtige ydelse til borgerne i Ballerup Kommune. Det er den systemansvarlige, der autoriserer adgangen til systemerne, og det er IT-Centret, der forestår oprettelsen af brugerne i systemerne Det skal sikres: at den overordnede adgangspolitik skal udstikke rammerne for kontrol af logisk adgang til systemer og data, og at der er implementeret en hensigtsmæssig brugeradministration, hvor systemadministratoren autoriserer adgang til data.

8 Tillæg Driftsafvikling og overvågning Kommunen anser det for væsentligt, at der kan leveres en god service og kvalitet over for brugerne af IT-systemerne og dermed de borgere, som er afhængige af kommunens service. Det er derfor vigtigt, at driftsafviklingen foretages på en stabil, kvalificeret og sikker måde således, at tilgængeligheden og pålideligheden af systemerne opretholdes. Dette nødvendiggør en formalisering af procedurer og instrukser for driftsafvikling og planlægning. Endvidere bør det tilstræbes, at der er en klar funktionsadskillelse imellem kontrolmæssigt uforenelige arbejdsfunktioner for at forhindre tilsigtede fejl og misbrug. IT-anvendelsen overvåges for nedbrud for at sikre, at denne som minimum er tilgængelige for brugerne inden for normal arbejdstid eller aftalt driftstid. procedurer for driftsafvikling dokumenteres og godkendes. datamedier håndteres og opbevares på en sikker og forsvarlig måde. 4.8 Håndtering af IT-sikkerhedsproblemer Opståede IT-relaterede problemer skal håndteres på en måde, så det pågældende problem umiddelbart korrigeres alt efter graden af alvor i problemet. Alvorlige problemer skal endvidere være genstand for en analyse med henblik på at korrigere eventuelle årsager og uhensigtsmæssigheder og dermed bidrage til den løbende forbedring af IT-sikkerheden. Alvorlige problemer kan for eksempel være uautoriseret netværksadgang eller gentagne servernedbrud. IT-problemer håndteres efter en vurdering af væsentligheden af problemet således, at såvel problem og eventuelle dybere liggende årsager og eventuelle sikkerhedsbrister korrigeres. medarbejdere og brugere deltager aktivt i rettelse af fejl, løsning af problemer og forbedring af ITsikkerheden, og IT-Centret fører log over alvorlige hændelser med henblik på at opretholde dokumentation af hændelsesforløb. 4.9 Sikkerhedskopiering Det er væsentligt, at Ballerup Kommune til en hver tid kan fremfinde de informationer, som anvendes i forbindelse med kommunens aktiviteter. Derfor skal der etableres procedurer for sikkerhedskopiering og backup, som sikrer, at data og systemer kan retableres i tilfælde af tab af systemer og data.

9 Tillæg 3 9 data sikkerhedskopieres i overensstemmelse med dataklassifikationen, lovgivningskrav og beredskabsplanlægningen. der foretages tilstrækkelig verifikation af, at sikkerhedskopier kan genindlæses, når der er behov herfor. sikkerhedskopier opbevares sikkert og udenfor kommunens lokaliteter således, at disse altid kan fremfindes ved igangsættelse af nødplaner eller i forbindelse med andet behov Beskyttelse mod ondsindet programmel Ondsindet programmel udgør en stor trussel mod tilgængelighed af systemer samt fortrolighed og integritet af data. Der skal derfor etableres en veldefineret og effektiv teknisk og administrativ beskyttelse mod ondsindede programmer. der etableres og vedligeholdes foranstaltninger mod skadelige programmer Anskaffelse og udvikling IT-systemerne og netværk indgår som et væsentligt element i det daglige arbejde i kommunen. Det er derfor af vital betydning, at nyanskaffelser og opdateringer af hardware og software lever fuldt op til den eksisterende kvalitets- og sikkerhedsstandard. Da kommunen samtidig har valgt ikke at påtage sig udvikling af eget programmel i nævneværdigt omfang, vil det være nødvendigt at sikre, at kommunen udelukkende anvender pålidelige og kompetente leverandører, samt at der anvendes standardprodukter fra pålidelige leverandører i størst muligt omfang. der indarbejdes en tilstrækkelig IT-sikkerhed og kontrol i alle systemer såvel standardsystemer som specialudviklede eller tilrettede systemer baseret på brugernes behov. alt IT-udstyr godkendes af IT-Centret. Nye systemer eller ændringer af eksisterende systemer underlægges fastsatte krav om kontrol- og transaktionsspor, automatiske kontroller og lever op til kommunens sikkerhedskrav i øvrigt. der er sikkerhed og kontrol i udviklings- og vedligeholdelsesprocessen Håndtering af konfigurationsændringer Ændringer i konfigurationen af hardware og software kan have konsekvenser for sikkerheden i ITanvendelsen. Derfor bør sådanne ændringer kun implementeres, hvis der er tilstrækkelig sikkerhed for, at disse ikke medfører svagheder i IT-sikkerheden. Derfor skal der være en klar formel retningslinie for håndtering af konfigurationsændringer for at forhindre tilsigtede eller utilsigtede fejl. Dette gælder også, hvis det er eksterne samarbejdspartnere og leverandører, som foretager den tekniske implementering

10 Tillæg 3 10 Alle konfigurationsændringer planlægges, dokumenteres, kvalitetssikres og godkendes af IT- Centret Samarbejdspartnere og leverandører Samarbejdspartnere med adgang til systemer er underlagt de samme krav, som beskrives i ITsikkerhedspolitikken og tilhørende retningslinier. Andre eksterne parter og leverandører skal ligeledes leve op til de IT-sikkerhedskrav, som Ballerup Kommune stiller. Al fysisk og logisk adgang til kommunens IT-aktiver skal overvåges af kommunens IT-Center. Det skal som udgangspunkt sikres, at: samarbejdspartnere, som har adgang til Ballerup Kommunes systemer, er underlagt sikkerhedskrav svarende til mindst sikkerhedsniveauet hos Ballerup Kommune, og sikkerheden i leverancer fra outsourcing partnere/leverandører er på et niveau mindst svarende til sikkerhedsniveauet hos Ballerup Kommune Beredskabsplanlægning Der skal etableres et beredskab, som skal sikre, at Ballerup Kommune i tilfælde af større driftsnedbrud eller egentlige katastrofer er i stand til at genoptage kritiske forvaltningsmæssige aktiviteter inden for en ledelsesgodkendt tidshorisont. De større driftsnedbrud eller katastrofer betyder tab af tilgængelighed af væsentlige systemer, udstyr og/eller faciliteter, hvorfor retablering af tilgængeligheden af disse er et centralt område i beredskabsplanlægningen. kritiske forvaltningsmæssige aktiviteter kan fortsætte inden for ledelsesgodkendt tidshorisont i tilfælde af større driftsforstyrrelser, nedbrud, større sikkerhedsbrud eller større katastrofer, og beredskabet altid er ajourført og testet Medarbejdere Medarbejdere i Ballerup Kommune skal på baggrund af deres kendskab til - og deres ansvar for sikkerhed - motiveres til at bidrage til en opretholdelse af sikkerheden i Ballerup Kommune. En del af medarbejderne i kommunen har adgang til centrale fortrolige informationer i IT-systemerne bl.a. via administratorrettigheder. Ved ansættelse af sådanne betroede medarbejdere, skal disse gennemgå en særlig screening, der bidrager til vurderingen af den pågældende person.

11 Tillæg 3 11 medarbejderne har kendskab til Ballerup Kommunes IT-sikkerhedspolitik og IT-sikkerhedsretningslinier. medarbejderne forelægges begrundelse for opretholdelse af gældende sikkerhedsniveau. medarbejderne uddannes i nødvendig omfang til at kunne anvende Ballerup Kommunes ITsystemer i overensstemmelse med gældende sikkerhedspraksis. medarbejdere motiveres til at bidrage til den samlede sikkerhed i Ballerup Kommune. medarbejderne er bekendt med potentielle personlige og kommunale konsekvenser for bevidst og ubevist brud på sikkerheden. JSF/as/tot T:\Afd1180\ SSG-ydelser\3105\ITSP_v1.0 doc end doc

IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune

IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune INDHOLD 1. IT-sikkerhedspolitik 1.1 Baggrund for IT-sikkerhedspolitikken 2. Begreber og definitioner 3. IT-sikkerhedspolitikken 3.1 Hovedmålsætninger med IT-sikkerhedspolitikken

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune Overordnet Informationssikkerhedsstrategi for Odder Kommune Indhold Indledning...3 Mål for sikkerhedsniveau...3 Holdninger og principper...4 Gyldighed og omfang...5 Organisering, ansvar og godkendelse...5

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik

Informationssikkerhedspolitik 1 for Denne informationssikkerhedspolitik er den overordnede ramme for informationssikkerheden i. Politikken skal sikre, at fortsat kan sikre kommunens høje troværdighed forebygge sikkerhedsbrist og tab

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik 25-04-2014 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Bilag 5 Aarhus Kommune. Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0. Opbevaring/sletning af informationer

Bilag 5 Aarhus Kommune. Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0. Opbevaring/sletning af informationer Bilag 5 Aarhus Kommune Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0 Opbevaring/sletning af informationer 11-04-2011 1 Regler 7 Styring af informationsrelaterede

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner.

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner. Juni 2011 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 4 3. Omfang 5 4. It-sikkerhedsniveau 5 5. It-sikkerhedsbevidsthed 6 6. Overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken 6 7. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 6 2 1 Indledning

Læs mere

IT-centeret. It-sikkerhedshåndbog. Næstved Kommune Sagsbehandler: JJ Tlf. 5577 5300 Sagsnr: Doknr: www.naestved.dk. 20. april 2009

IT-centeret. It-sikkerhedshåndbog. Næstved Kommune Sagsbehandler: JJ Tlf. 5577 5300 Sagsnr: Doknr: www.naestved.dk. 20. april 2009 It-sikkerhedshåndbog IT-centeret Næstved Kommune Sagsbehandler: JJ Tlf. 5577 5300 Sagsnr: Doknr: www.naestved.dk 20. april 2009 Version 1.3 af 20. april 2009 Indhold 1. Indledning og formål 2 2. Ansvar

Læs mere

Databehandlerinstruks

Databehandlerinstruks 1. Databehandleren handler alene efter instruks af den dataansvarlige. 2. Databehandleren forpligter sig til, til enhver tid at overholde lovgivningsmæssige krav samt denne databehandlerinstruks. 3. Databehandleren

Læs mere

Bilag 5. Leverandør erklæring om tavshedspligt ITsikkerhedsregler

Bilag 5. Leverandør erklæring om tavshedspligt ITsikkerhedsregler Acadrenr. 15/27563 Bilag 5. Leverandør erklæring om tavshedspligt ITsikkerhedsregler og persondataloven for Helsingør Kommune Indledning / Introduktion It-sikkerhedsaftale med ekstern part som følger af

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

NOTAT. Køge Kommune It-sikkerhed Overordnede retningslinjer ITafdelingen. Fællesforvaltningen. Dato Sagsnummer Dokumentnummer

NOTAT. Køge Kommune It-sikkerhed Overordnede retningslinjer ITafdelingen. Fællesforvaltningen. Dato Sagsnummer Dokumentnummer NOTAT Fællesforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer ITafdelingen Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Fax 56 65 54 46 Køge Kommune It-sikkerhed Overordnede retningslinjer 2010

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Greve Kommune. It-sikkerhedspolitik. 6. Udkast november 2010

Greve Kommune. It-sikkerhedspolitik. 6. Udkast november 2010 Greve Kommune It-sikkerhedspolitik 6. Udkast november 2010 Indhold 1. Introduktion til it-sikkerhedspolitikken... 5 Baggrund... 5 Formål... 5 Gyldighed og omfang... 6 2. Organisation og ansvar... 6...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009 1. Indledning It-anvendelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal understøtte kommunens vision. Samtidig ønsker Faaborg- Midtfyn Kommune, at medarbejderne har en bevidst holdning til begrebet it-sikkerhed, hvor

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-medarbejdere Samtlige medarbejdere beskæftiget med driften af kommunens IT-installation,

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Bilag 9b IT-sikkerhedsdokumenter Bilag 9b 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. IT-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK. Informationssikkerhedspolitik

INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK. Informationssikkerhedspolitik Informationssikkerhedspolitik Er informationssikkerhed aktuel? Hvorfor arbejder vi med informationssikkerhedspolitik? EU direktiv 95/46/EF Persondataloven Sikkerhedsbekendtgørelsen Datatilsynet Hvorfor

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober Informationssikkerhedspolitik Halsnæs kommune.

Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober Informationssikkerhedspolitik Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober 2015 Side 1 af 5 sider Baggrund Ved informationssikkerhed forstås de samlede foranstaltninger til at sikre Fortroligheden, Tilgængeligheden og Integriteten på kommunens

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring KOMBIT har som indkøbscentral på vegne af landets kommuner indgået aftale med [leverandørnavn] (herefter Leverandøren ) om udvikling, drift,

Læs mere

Greve Kommune. It-sikkerhedspolitik. Center for Byråd & Økonomi 2013

Greve Kommune. It-sikkerhedspolitik. Center for Byråd & Økonomi 2013 Greve Kommune It-sikkerhedspolitik Center for Byråd & Økonomi 2013 Indhold 1. Introduktion til it-sikkerhedspolitikken...4 Baggrund...4 Formål...4 Gyldighed og omfang...5 2. Organisation og ansvar...5...5

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

EG Cloud & Hosting. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser

EG Cloud & Hosting. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser www.pwc.dk EG Cloud & Hosting Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser Januar 2016 Indhold 1. Ledelsens udtalelse...

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller 2011

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 0 30 Telefax 36 10 0 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revision af generelle

Læs mere

Underbilag Databehandlerinstruks

Underbilag Databehandlerinstruks Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Underbilag 16.1 - Databehandlerinstruks DATABEHANDLERINSTRUKS Ad. 1. Databehandlerens ansvar Databehandleren må alene handle efter

Læs mere

It-beredskabsstrategi for Horsens Kommune

It-beredskabsstrategi for Horsens Kommune It-beredskabsstrategi for Horsens Kommune Senest opdateret oktober 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED IT-BEREDSKABSSTRATEGIEN... 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG TIL DET RESTERENDE BEREDSKAB... 3 3. OMFANG,

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune IT sikkerhedspolitik for Fredericia Kommune Side 1 af 17 Versionsstyring Versionsnummer Dato for version Ændring Årsag Ansvar 1.00 01.06.2013 Ny politik godkendt i byrådet PerToftdahl Side 2 af 17 Versionsstyring...

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Politik til sikring af UCN s digitale og papirbaserede informationsaktiver (itsikkerhedspolitik) Dokumentdato: 13. april 2010

Politik til sikring af UCN s digitale og papirbaserede informationsaktiver (itsikkerhedspolitik) Dokumentdato: 13. april 2010 Politik til sikring af UCN s digitale og papirbaserede informationsaktiver (itsikkerhedspolitik) Dokumentdato: 13. april 2010 Dokumentansvarlig: mkm Indhold 1. Målsætning/formål... 1 2. Omfang... 3 3.

Læs mere

Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune

Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune Bilag 19 Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af den 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til

Læs mere

EG Cloud & Hosting

EG Cloud & Hosting www.pwc.dk EG Cloud & Hosting ISAE 3000-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG A/S afdeling Cloud & Hosting s serviceydelser Januar 2017

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

1. Ledelsens udtalelse

1. Ledelsens udtalelse www.pwc.dk EG A/S ISAE 3000-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG A/S it-drift og hosting-aktiviteter Januar 2018 Indhold 1. Ledelsens

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

INFORMATIONS- SIKKERHEDS- POLITIK

INFORMATIONS- SIKKERHEDS- POLITIK INFORMATIONS- SIKKERHEDS- POLITIK GLOSTRUP KOMMUNE 14. NOVEMBER 2012 Politik Nærværende informationssikkerhedspolitik er en generel administrativ opdatering af version 1.0 især på baggrund af organisationsændringen

Læs mere

IT Sikkerhedspolitik. for. Tønder kommune

IT Sikkerhedspolitik. for. Tønder kommune Udkast IT Sikkerhedspolitik for Tønder kommune Side 1 af 13 Indhold Version.... 3 Indledning... 4 Formålet med IT Sikkerhedspolitikken.... 4 Hvem er omfattet af IT Sikkerhedspolitikken.... 5 Ansvar og

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Datasikkerhedspolitik

Datasikkerhedspolitik Datasikkerhedspolitik Godkendt i Byrådet den 10.november 2008 1 Datasikkerhedspolitik Indhold 1. Indledning 2. Organisation og ansvarsfordeling 2.1 Ansvarsorganisation for datasikkerhed 2.2 Øverste og

Læs mere

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2011 7. erklæringsår

Læs mere

Procedure for tilsyn af databehandleraftale

Procedure for tilsyn af databehandleraftale IT Projekt og Udviklingsafdeling Dato:7.2.2017 Procedure for tilsyn af databehandleraftale Reference til Retningslinjer for Informationssikkerhed: Afsnit 14.5 (Databehandleraftaler). Ved ibrugtagning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelt 3. Formål 3. Omfang 4. Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4

Indholdsfortegnelse. Generelt 3. Formål 3. Omfang 4. Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Formål 3 Omfang 4 Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4 Risikostyring og sikring af informationsaktiver og systemer 5 Overvågning af risici og regionens IT-sikkerhedsniveau

Læs mere

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0 Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 - IT-politik for Movia Bilag 1 IT-politik i Trafikselskabet Movia Version 1.0 Oprettet: 23. januar 2007 CBL / IUa Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Tilladelsen gives på følgende vilkår: Amgros I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø Sendt til: amgros@amgros.dk og cch@amgros.dk 6. april 2016 Vedrørende anmeldelse af behandlingen "Behandling af ESPD dokumentation" Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer plus revision skat rådgivning TABULEX ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013 Erklæring fra uafhængig revisor om Tabulex ApS overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune Informationssikkerhedspolitik Frederiksberg Kommune Indledning Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for beskyttelse af information i Frederiksberg Kommune. Kommunen behandler oplysninger

Læs mere

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet "informationer"? 2

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet informationer? 2 Indhold 1 Informationssikkerhedspolitik 2 1.1 Hvorfor vil vi sikre vores informationer? 2 1.2 Hvad dækker begrebet "informationer"? 2 2 Principper 4 2.1 Styret af KU's strategiske behov 4 2.2 Implementering

Læs mere

FYSISK SIKKERHED. Bilag 10-1

FYSISK SIKKERHED. Bilag 10-1 FYSISK SIKKERHED Bilag 10-1 Indholdsfortegnelse 1. FYSISK SIKKERHED... 3 1.1. SIKRE OMRÅDER... 3 1.2. BESKYTTELSE AF UDSTYR... 4 Bilag 10-1 FYSISK SIKKERHED Kunden, side 2 af 6 1. FYSISK SIKKERHED Kundens

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

KOMBIT sikkerhedspolitik

KOMBIT sikkerhedspolitik KOMBIT sikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 DEL 1: ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 4 DEL 2: POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED 5 DEL 3: RETNINGSLINJER OG KONTROLMÅL TIL LEVERANDØREN 6 5. INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIKKER

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 Side 1/19 Vejledning til brug af skabelonen Tekst, der er sat i [ ] og markeret med gul er aftaletekst,

Læs mere

Tabulex ApS. Februar erklæringsår. R, s

Tabulex ApS. Februar erklæringsår. R, s Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2012 8. erklæringsår

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 DS 484:2005 Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 Informationssikkerhedsstrategi Ledelsen skal godkende en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som skal offentliggøres og kommunikeres

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler)

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) Databehandleraftale mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) og Hedensted Kommune Horsens Kommune Odder Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhustorvet 4 Rådhusgade

Læs mere

Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed

Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed Indhold Region Hovedstadens ramme for Informationssikkerhed... 3 1 Formål... 3 2 Gyldighedsområde/omfang... 4 3 Målsætninger... 4 4 Informationssikkerhedsniveau...

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Sønderborg Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Sønderborg Kommune Informationssikkerhedspolitik for Sønderborg Kommune Denne politik er godkendt af Byrådet d. 4. februar 2015 og træder i kraft d. 1. marts 2015 Seneste version er tilgængelig på intranettet 1/8 Indledning

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik

IT-sikkerhedspolitik Bilag 9.02 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 IT-sikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse

Læs mere