Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272"

Transkript

1 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr maj 2012

2 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf (herefter IO-programmet) på grundlag af 20a i lov om elforsyning (LBK nr. 516 af 20/05/2010). Ifølge bekendtgørelsen skal der årligt udarbejdes en årsberetning for at dokumentere, at programmet overholdes. 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program Det interne overvågningsprogram er i 2011 opdateret således at det følger Energitilsynets vejledning og den heri angivne punktopdeling. IO-ansvarlig, IO-styregruppe og i IO-arbejdsgrupper fremgår herunder: Ansvarlig CGA Information (IT) KR Styregruppe FHH (direktør) EKR (teknisk chef) MJM (kundechef) CGA (controller) Forretningsmæss. følsomme oplysninger FHH, EKR, MJM, CGA Forretningsmæss. fordelagtige oplysninger FHH, EKR, MJM, CGA Adgang til distributionsnet EKR Kundekontakt/ kommunikationsarbejde MJM Selskabsm. udskil. regnskabsm. adskil. og habilitetskrav FHH, CGA Indgåelse af aftaler FHH, CGA Der er foretaget følgende ændringer til IO-organisationen: Ny hovedansvarlig for IO programmet er controller CGA, da adm. direktør FHH i henhold til LOV nr. 466 af 18/05/2011 ikke kan anses som værende uafhængig. Den overvågningsansvarlige er ansat i GE Net. Honoreringen af den overvågningsansvarlige er hverken direkte eller indirekte påvirket af opnåede resultater eller øvrige forhold i Lokalenergi Forsyning A/S, Lokalenergi Handel A/S eller øvrige selskaber i GE koncernen, ligesom den overvågningsansvarlige ingen indflydelse har på beslutningsprocesserne i de nævnte selskaber. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at den overvågningsansvarliges uafhængighed er sikret. Årberetning GE Net Intern Overvågning

3 Arbejdsgruppen kundekontakt udvides til også at omfatte kommunikationsarbejde og identitetsstrategier i henhold til LOV nr. 466 af 18/05/ b, samt BEK nr. 980 af 06/10/ stk. 5. Controller CGA indtræder i styregruppen samt i arbejdsgrupperne forretningsmæssigt følsomme oplysninger, forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, selskabsmæssig udskillelse, regnskabsmæssig adskillelse og habilitetskrav og indgåelse af aftaler. Arbejdsgruppen prisfastsættelse nedlægges i henhold til BEK nr. 980 af 06/10/ Antal ansatte: Der er 13 medarbejdere i netselskabet. Der er tiltrådt 2 nye medarbejdere i Alle medarbejdere har afgivet erklæring om IO. Endvidere har 8 medarbejdere ansat i øvrige koncernselskaber underskrevet erklæringen om IO, da det vurderes, at disse medarbejdere kan få kendskab til fortroligt kundemateriale i forbindelse med udførelsen af deres arbejde. Møder: Der er i året afholdt 2 møder i styregruppen samt møder i arbejdsgrupperne, og der er på personalemøder informeret om og drøftet IO-forhold i afdelingerne. Intern Audit: I forbindelse med opdateringen af IO-programmet i 2010 blev der fastlagt retningslinjer for intern audit af IO-programmet. Der er i 2011 foretaget intern audit den 7. november. Intern audit er foretaget af den IO-ansvarlige og IO-styregruppen, og er dokumenteret skriftligt. Der er ved den interne audit ikke konstateret kritiske forhold eller forhold i øvrigt, der har givet anledning til ændringer i IO programmet. Der er ved den interne audit ikke konstateret tilfælde af diskriminerende adfærd. 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Der er ikke foretaget ændringer i I/O programmet vedrørende dette område. Medarbejdernes adgang til forretningsmæssigt følsomme data, som forefindes elektronisk i kundeafregningssystemet Xellent, begrænses med adgangsrettigheder og adgangskoder til systemet. I den forbindelse har der været afholdt en dag sammen med IT-leverandøren, hvor rettighederne og mulighederne for adgangsbegrænsning blev gennemgået. Desuden er i 2010 ibrugtaget et modul til IT-systemet Axapta, så der nu er bedre mulighed for at adgangsbegrænse på tværs af juridiske selskaber. I sommeren 2011 opstartede GE Net en ny selvbetjeningsportal, hvor forbrugerne på deres personlig konto har mulighed for at se deres forbrug, regninger og lignende følsomme data. Adgangen til de personlige konti er begrænset med kodeord, som kun de enkelte forbrugere kender. Der er i løbet af året afholdt afdelingsmøder, og reglerne har været drøftet løbende, når der har været spørgsmål og tvivlssituationer omkring reglerne om modtagelse og behandling samt videregivelse af Årberetning GE Net Intern Overvågning

4 data. Desuden har vi lavet et skema (vedlagt som bilag 1) vedr. de spørgsmål og tvivlssituationer, som vi har været ude for. Der er ikke sket ændringer i forhold til outsourcing af opgaver, og der har heller ikke været klager i relation til behandling af følsomme oplysninger. 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Der er ikke foretaget ændringer i I/O programmet vedrørende dette område. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger er ikke alment tilgængelige for medarbejderne. De medarbejdere, der har, eller har haft adgang til oplysningerne, har alle underskrevet erklæringer om kendskab til procedurerne for behandling af disse. I IT systemet er der i løbet af året foretaget løbende tilpasning af adgangsbegrænsningerne i forhold til medarbejdernes arbejdsområde. Der er outsourcet følgende områder i netselskabet: - Energirådgivning: Samarbejdsaftale med Lokalenergi Handel A/S - Drift af IT systemer og Support: aftale med GE Erhverv A/S - Udvalgte vedligeholdsopgaver i forsyningsanlæggene: Blandt andet aftaler med DELPRO, EnergiMidt, Siemens m.fl. om viklingskoblere, batterieftersyn, feltrevisioner m.m. - Aftale med N1 om driftsledelse af 60 kv nettet, eksklusive 60/10 kv transformere Der er ikke modtaget klager i løbet af året om diskriminering i forbindelse med fordelagtige oplysninger. I I/O programmets bilag 3 er angivet meget detaljerede skriftlige procedurebeskrivelser for blandt andet behandling af fordelagtige oplysninger. Disse er informeret og gennemgået i forbindelse med underskrift af medarbejdererklæringerne og løbende på afdelingsmøder. Desuden er instrukserne løbende drøftet i forbindelse med tvivlssituationer. GE Net s driftsvagt modtager jævnligt henvendelser, der vedrører fejl i kundernes egne installationer. Alle medarbejdere i driftsvagten følger den skriftlige instruks i forholdsordre for vagthavende koblingsleder, der forskriver, at kunden henvises til at kontakte sin egen elinstallatør for at udføre reparationsarbejdet. Ved kundeforespørgsler om skift af elleverandør henviser vi til Der har ikke været anledning til ændringer i instrukserne, men der er foretaget tekstmæssige præciseringer. Se bilag 1 vedr. de spørgsmål og tvivlssituationer, som vi har været ude for. Der har ikke været anledning til at foretage ændringer i forbindelse med IT- mæssig adskillelse. Årberetning GE Net Intern Overvågning

5 3. Adgang til distributionsnettet Der er ikke ændret i I/O programmet vedrørende dette punkt i forhold til tidligere. For at sikre, at der ikke sker diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til distributionsnettet, er der gjort følgende tiltag: I I/O programmet er angivet en liste over områder, som vi mener, kunne indebære en risiko for diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til distributionsnettet. Listen er resultat af vores løbende vurdering af hvilke områder, der kunne indebære en risiko for diskriminerende adfærd. For disse områder har vi derfor udarbejdet detaljerede procedurebeskrivelser, som er vedlagt bilag 3 i I/O programmet. Via breve til områdets elinstallatører og information på hjemmesiden er GE Net s gældende regler for udskiftning af stikledningssikringer blevet præciseret. På hjemmesiden er desuden tilføjet kundevejledning om tilslutning af solcelleanlæg og andre VE-anlæg på maksimalt 6 kw. Vejledningen følger Energinet.dk s regelsæt. Relevante medarbejdere er informeret om disse procedurer i forbindelse med underskrivelse af medarbejdererklæringer og løbende drøftelser på medarbejdermøder. Det sikres, at procedurebeskrivelserne overholdes ved gennemgang af afdelingens aktiviteter på de afdelingsmøder, der afholdes hver fredag. I forbindelse med adgang til nettet anvendes nu seneste udgave af Fællesregulativet for Der er ikke outsourcet opgaver i relation til adgang til distributionsnettet. Der har været tre henvendelser om spændingskvalitet og fire klager vedrørende forbrug. Disse er behandlet i henhold til IO programmet bilag 3, procedurebeskrivelse 10 og 11. Alle sager var afsluttede ved udgangen af Der har været 6 større afbrydelser i løbet af Ca kunder berørt. Herudover kun mindre forstyrrelser på nettet. Det kan nævnes, at afbrudsstatistik indberettes årligt til energitilsynet og ELFAS. Kunder og el-leverandørers adgang til nettet og relevante data fremgår af procedure-beskrivelserne. Med hensyn til el-leverandørs adgang er dette behandlet særskilt i I/O programmets bilag 3, procedurebeskrivelse 13 og 14. Årberetning GE Net Intern Overvågning

6 Nettet vedligeholdes i henhold til I/O programmets bilag 3, procedurebeskrivelse 18. Her beskrives hvordan nettet vedligeholdes i henhold til GE Net s SKS-D-sikkerhedskvalitetssystemet (som er auditeret og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen jævnfør stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5). Nettet udbygges i henhold til bilag 3, procedurebeskrivelse 19 i I/O programmet. Herved sikres i udbygningen, at alle kundetilslutninger overholder Fællesregulativets krav til blandt andet spændingskvalitet, kortslutningseffekt og det betalte leveringsomfang. Tilslutning til nettet behandles i henhold til bilag 3 procedurebeskrivelse 1, 2 og 25 i I/O programmet. Herved følges fællesregulativet og de tilslutningsbestemmelser, der er angivet på hjemmesiden. Som det fremgår af procedurebeskrivelserne, følger priserne på tilslutning anbefalinger fra Dansk Energi. Reguleringer skal godkendes af repræsentantskabet. Revision og opdatering af Netbenyttelsesaftale (Leveringsbestemmelser) og Tilslutningsbestemmelser er sket med virkning fra 1. november Kundekontakt I/O-programmet vedrørende dette punkt er udvidet til også at omfatte kommunikationsarbejde og identitetsstrategier i henhold til LOV nr. 466 af 18/05/ b samt BEK nr. 980 af 06/10/ stk. 5. Dette har ikke betydet ændringer i arbejdsgangene, da vi allerede inden udvidelsen levede op til kravene, der ifølge Energistyrelsen vedrører den generelle kommunikation ud til en ubestemt kreds af forbrugere i forbindelse med branding. GEs reception modtager og omstiller kundehenvendelser til de respektive afdelinger inden for normal arbejdstid. Uden for åbningstid kan kunderne ringe til vagten. Der har været flere henvendelser end tidligere år fra elhandelsselskaber omkring udlevering af aftagenumre i forbindelse med leverandørskifte, men der har også været en stigning i antallet af leverandørskifter på ca. 15 %. Bortset fra enkelte tilfælde, har det ikke givet anledning til tvivlsspørgsmål. Som tidligere har der været en del henvendelser fra ejendomsmæglere, energirådgivere og udlejere omkring udlevering af forbrugsoplysninger, og her har kun været få tilfælde, hvor der har været tvivl, om forbrugsoplysninger måtte udleveres. Disse forskellige tvivlsspørgsmål er afklaret løbende på ugentlige afdelingsmøder. Se bilag 1 vedr. de spørgsmål og tvivlssituationer, som vi har været ude for i løbet af året. Ved at GE Net og Lokalenergi fortsat er adskilt rent fysisk og ved at Lokalenergi Elhandel og Forsyning ikke har adgang til kundedata, så er risikoen for favorisering begrænset væsentlig. GE Net sender sammen med årsopgørelsen folderen Er dit elforbrug grønt, gult eller Rødt? Tjek det Årberetning GE Net Intern Overvågning

7 her!. 5. Selskabsmæssig udskillelse Koncernstrukturen i GE sikrer selskabsmæssig udskillelse. Der er ikke sket ændringer i koncernstrukturen. Der har i 2011 ikke været sideordnede aktiviteter. Dette fremgår af reguleringsregnskabet, der er indsendt til Energitilsynet. Reguleringsregnskabet er påtegnet af den eksterne revision. 6. Regnskabsmæssig adskillelse GE Net har bevilling til netvirksomhed og ikke til transmissionsvirksomhed. GE Net har ikke fælles indtægter med de øvrige koncernselskaber. Eventuelle fællesudgifter i koncernen er fordelt ud fra objektive fordelingsnøgler. Der foretages en vurdering af fordelingsnøglerne i forbindelse med budgetlægning. Fordelingsnøglerne korrigeres løbende for ændringer i antal medarbejdere og ændringer i lokalefordeling. Der har ikke været væsentlige ændringer. Den eksterne revision har i forbindelse med revision af GE koncernens regnskaber gennemgået forretningsgangene i koncernen, uden at det har givet anledning til bemærkninger. 7. Habilitet Ved udgangen af 2011 har GE Net kunder og er således ikke omfattet af Elforsyningslovens habilitetskrav. 8. Indgåelse af aftaler Udgangspunktet for fastsættelse af afregningspriser mellem netselskabet og virksomheder med kommercielle aktiviteter er Elforsyningslovens 46 stk. 4, der tilsiger, at aftaler som kollektive elforsyningsselskaber indgår med andre virksomheder, herunder koncernvirksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår. GE Net køber en del ydelser fra tilknyttede koncernselskaber, og for disse aftaler gælder samme afregningsvilkår som for en uafhængig tredjepart. Der afregnes ud fra medgået tid ifølge timesagssystem og til samme priser, som gælder for uafhængig tredjepart. Der foreligger skriftlige aftaler for samarbejdet. For aftaler om kreditfacilitet ved koncern-mellemregning er kreditrammerne uændret i Aftalerne er skriftlige og er indgået på markedsvilkår med en forrentning svarende til markedsrenten. Der foreligger følgende koncerninterne aftaler for netselskabet: - Samarbejdsaftale med Lokalenergi Handel A/S om udførelse af energirådgivning - Aftale med GE Erhverv A/S om drifts- og anlægsopgaver på elnettet samt for IT drift og support Årberetning GE Net Intern Overvågning

8

9 Tvivlsspørgsmål vedr. intern overvågning. Bilag 1 Forespørgsler om energibesparelser Forespørgsler om samlet elpris Forespørgsler om billigste elpriser Forespørgsel vedr. leverandørskifte Forespørgsler om forbrug Solceller og andre VE anlæg Hvad gør vi, når en kunde ønsker rådgivning om energibesparelser? Hvad gør vi, når en kunde spørger om elprisen? Hvad gør vi, når en kunde beder om tilbud på markedsel? Hvor kan man købe billig strøm? Kunden ønsker en speciel aftale, f.eks. fast-prisaftale, spotprisaftale m.v.? Hvad gør vi, hvis en kunde har fortrudt sit leverandørskifte? Hvad gør vi, hvis en kunde ikke mener at have skiftet elleverandør? Hvad gør vi, når en kunde ønsker oplyst forbruget på hans egen installation? Hvad gør vi, hvis f.eks. en 3. part, f.eks. ejendomsmægler eller en rådgivende Ingeniør ønsker forbrugsoplysninger udleveret? Et stigende antal kunder retter henvendelse for at få information om reglerne for nettilslutning og afregning af produktion fra solceller andre VE anlæg Henvise til hjemmesiden samt oplyse at vi samarbejder med Lokalenergi Vi henviser altid til elpristavlen.dk og oplyser desuden prisen til net samt den samlede elpris, hvis man er kunde ved Lokalenergi Forsyning. Vi oplyser, at vi kun er et netselskab, og at markedsel skal kunden købe ved et elhandelsselskab. Desuden henvises til hjemmesiden Vi beder kunden tage kontakt til sin elleverandør, hvis kunden har fortrudt sit skifte. Det kan evt. være på et forkert aftagenr., at leverandøren har foretaget skifte. Vi beder kunden tage kontakt til elleverandøren. Hvis kunden og elhandleren ikke kan blive enige, kan vi tilbyde kunden at være behjælpelig, men ikke i første omgang. Vi skal sikre os, at det er kunden på installationen, som vi har kontakt med, inden vi udleverer forbrugsoplysninger. Er det en 3. part, må vi kun udlevere, hvis der er en skriftlig fuldmagt fra forbrugeren på installationen. Skriftlig vejledning er udarbejdet og gennemgået med medarbejderne i teknisk afdeling, og en kundevejledning er lagt på GE Net s hjemmeside. Årberetning GE Net Intern Overvågning

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF]

[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF] Ledelsesberetning Generelt NEF-koncernen er organiseret med NEF Fonden, som holdingvirksomhed for en række underliggende dattervirksomheder med hver sit specifikke forretningsområde. Herved er der opnået

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. iht. Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

ÅRSBERETNING 2014. iht. Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS ÅRSBERETNING 2014 iht Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f o r p e r i o d e n 1.j a n u a r 31.d

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net Netbenyttelsesaftale Verdo Randers El-net 2 Verdo Randers Elnet A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 4 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 9 Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftale INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:.. 2 Forord 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser.. 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere