Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen"

Transkript

1 Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger Hotel- og restaurationsbranchen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord Baggrund Farlige rengøringsmidler og kemikalier i din branche Hvad er det, og hvordan er de farlige? Hvor bruges de? Her er eksempler på produkter, I skal kigge efter Sikkerhedsdatablade/leverandørbrugsanvisninger Målet med og værdien af en arbejdspladsbrugsanvisning? Hvordan ser en arbejdspladsbrugsanvisning ud? Hvordan griber man arbejdet an? Få et overblik Registrer Ryd op og smid ud Erstat farlige produkter med mindre farlige Fremskaf manglende sikkerhedsdatablade/leverandørbrugsanvisninger Opret en mappe Sådan udfyldes et tillægsskema til en arbejdspladsbrugsanvisning Instruer medarbejderne Opdater oplysningerne jævnligt Eksempler på udfyldte arbejdspladsbrugsanvisninger Grillclean Grundrens Toiletrens Sprit Casehistorier fra to virksomheder Radisson Blu Best Western Hotel Oasia Referencer Side 02

3 1 Forord Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). I dette arbejde indgår udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisningerne på alle farlige rengøringsmidler og kemikalier. I dette inspirationsmateriale kan I finde gode råd, værktøjer og metoder til, hvordan I kan udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for de farlige rengøringsmidler og kemikalier, som I arbejder med. I kan også læse om, hvordan to hoteller har grebet opgaven an. De har arbejdet med metoder og værktøjer og kommenteret på form og indhold. Materialet er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser i samarbejde med branchens parter. Materialet og de tilhørende værktøjer kan hentes på Branchearbejdsmiljørådets hjemmeside: eller bestilles på hjemmesiden: Materialet er henvendt til hoteller, restaurationer, køkkener, feriecentre, overnatningssteder, kongrescentre m.v. og her er det typisk en opgave for arbejdsmiljøorganisationen. Side 03

4 2 Baggrund I branchen arbejdes der med farlige rengøringsmidler og kemikalier. De bruges f.eks. på hoteller, restauranter og overnatningssteder til rengøring af værelser, mødelokaler, gangarealer, opholdsarealer, køkkener, restauranter og lagerrum. Mængden og omfanget af brugen af midlerne varierer meget i forhold til størrelsen af virksomheden. Det kan også variere i forhold til, om det er egne medarbejdere, der varetager f.eks. rengøringen, eller om den er udliciteret til et rengøringsfirma. Det er vigtigt, at det personale, der arbejder med rengøringsmidler og kemikalier, har en viden om det, de arbejder med. I branchen har der været eksempler på medarbejdere, der har indåndet sundhedsskadelige dampe fra kemikalier. Det er f.eks. indånding af klorholdige dampe, efter at der er sket en uheldig sammenblanding af klorholdige kemikalier som klorin med andre kemikalier som f.eks. en syre, hvilket udvikler farlige klordampe. Den slags sammenblandinger kan forekomme, hvis den nødvendige viden ikke er til stede. Der har også været eksempler på ætsningsulykker. Ulykkerne er sket ved håndteringer af ætsende kemikalier, hvor det er sket uden brug af korrekte kemikaliehandsker og sikkerhedsbriller. Derudover er der i branchen også en række arbejdsbetingede lidelser, som kan stamme fra arbejdet med midlerne. Arbejdet med udarbejdelse af Arbejdspladsbrugsanvisninger indgår som en del af den lovpligtige APV, hvor der sker en gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, og herunder gennemgang af de farlige rengøringsmidler og kemikalier, der anvendes. Ved besøg af Arbejdstilsynet kan man få et påbud, hvis man ikke har udarbejdet APV en og herunder arbejdspladsbrugsanvisningerne for rengøringsmidlerne og kemikalierne. En arbejdspladsbrugsanvisning er en lokal anvisning for, hvordan der skal arbejdes med de forskellige midler, og de skal laves for de produkter, hvor der er et orange faresymbol på etiketten. I arbejdsmiljøloven står der, at en virksomhed skal have styr på de farlige kemikalier og rengøringsmidler, der findes på arbejdspladsen. Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for: At arbejdet med disse farlige midler foregår på en sundhedsmæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde At arbejdet tilrettelægges, så der ikke opstår skader eller ulykker for medarbejderne under arbejdet med kemikalierne At der som udgangspunkt arbejdes med de mindst farlige kemikalier At de farligste produkter søges erstattet med mindre farlige produkter At arbejdspladsen er indrettet sådan, at arbejdet kan foregå forsvarligt At medarbejderne er instrueret grundigt i at arbejde med kemikalierne At medarbejderne anvender de rigtige værnemidler. Hvis rengøringen er udliciteret til et eksternt rengøringsfirma, er det dette firma, der skal sørge for at have styr på sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger på de produkter, de anvender, og de har også ansvaret for instruktionen af deres egne medarbejdere. Side 04

5 3 Farlige rengøringsmidler og kemikalier i din branche 3.1. Hvad er det, og hvordan er de farlige? De farlige rengøringsmidler og kemikalier kan man blandt andet finde ved at kigge på etiketterne på de forskellige produkter. Hvis der på etiketterne findes et eller flere orange faresymboler, så er der tale om et farligt produkt. Nogle kemikalier er ætsende, så de ved kontakt kan give ætseskader på f.eks. huden og i øjnene. Andre kemikalier kan være farlige ved indånding, hvis de afgiver dampe eller gasser, og de kan give irritation af åndedrætsorganerne, som kan give anledning til f.eks. hoste og nysen. Endelig kan nogle kemikalier være farlige, hvis de indtages f.eks. drikkes ved et uheld. Indtag af en ætsende væske kan give ætsninger i spiserør og mavesæk. Nye symboler på vej Vær opmærksom på, at der er nye faresymboler på vej. Fra december 2010 og frem til 2015 bliver de orange faresymboler løbende skiftet ud med nye faresymboler, så hold øje med dem. Selvom der kommer nye faresymboler, skal der stadigvæk udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for de farlige produkter. Nedenfor ses en oversigt over de nuværende orange faresymboler og de nye faresymboler, der erstatter dem: De nuværende faresymboler De nye faresymboler De nuværende faresymboler De nye faresymboler Eksplosiv Meget giftig og Giftig Yderst og meget branfarlig Sundhedsskadelig eller Lokalirriterende Brandnærende Kroniske sundsskader Miljøfarlig Gasser under tryk Ætsende Side 05

6 3.2. Hvor bruges de? De farlige rengøringsmidler og kemikalier bruges her: I køkkener til rengøring af ovne, borde, gulve, kaffemaskiner, opvaskemaskiner og køkkenmaskiner. På værelser og opholdsrum - til rengøring af tæpper, møbler, toiletter og vinduer. I restauranter til rengøring af borde, stole og gulve. I værksteder til reparationsarbejde, maling, limning, smøring og afrensning Her er eksempler på produkter, I skal kigge efter: Side 06

7 4 Sikkerhedsdatablade/ Leverandørbrugsanvisninger Når en leverandør sælger farlige rengøringsmidler og kemikalier, er vedkommende forpligtet til at medsende såkaldte sikkerhedsdatablade. Et sikkerhedsdatablad indeholder 16 punkter med oplysninger om det pågældende produkt. I sikkerhedsdatabladet er det f.eks. beskrevet, hvordan kemikaliet skal opbevares; hvilke værnemidler, der skal bruges ved håndteringen, så som handsker og arbejdstøj, og hvilke farer, der er forbundet ved at arbejde med kemikaliet. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene er en række basisoplysninger for de pågældende rengøringsmidler og kemikalier. Disse basisoplysninger er de samme uafhængig af, om leverandøren sælger sit produkt til et hotel, en restaurant eller en anden type virksomhed. oplysninger skal man forholde sig til, hvordan man lokalt på sin arbejdsplads skal arbejde med produkterne. Der er f.eks. forskel på, om man bruger 10 liter af et produkt eller 5 ml i forhold til håndteringen af det. Hvis der f.eks. i sikkerhedsdatabladet står, at der ved håndteringen skal være velventileret, så skal man lokalt forholde sig til, hvordan man opfylder dette. Det kunne f.eks. opfyldes ved, at der ved overhældning af et rengøringspulver arbejdes under et procesudsug. Det kunne også være, at der er etableret procesudsug ved en opvaskemaskine, der opfanger de damper, der kommer fra maskinen, der kan indeholde rester af opvaskemidlet. Ud fra leverandørens oplysninger skal virksomheden udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for hvert af de farlige produkter Målet med og værdien af en arbejdspladsbrugsanvisning. Målet med en arbejdspladsbrugsanvisning er, at medarbejderne skal vide, hvordan de undgår at blive påvirket/udsat, hvis de arbejder med de farlige produkter. Medarbejderne skal derfor have viden og være instrueret i: Værnemidler Forholdsregler ved brug Hvad man skal gøre, hvis der sker et uheld. Basisoplysningerne om de rengøringsmidler og kemikalier, der arbejdes med, findes i sikkerhedsdatabladene. Ud fra de 4.2. Hvordan ser en arbejdspladsbrugsanvisning ud? Arbejdspladsbrugsanvisninger kan se ud på forskellige måder. En hurtig og overskuelig model er, at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisning som et tillæg til sikkerhedsdatabladet. Et tillæg ser sådan ud: (Se næste side). Side 07

8 Tillæg til sikkerhedsdatabladet Handelsnavn: Dato: Navn: Anvendelsesområde: Hvor og til hvad: Anvendelsesbegrænsning: Må ikke bruges af: Må ikke bruges til: Uddannelseskrav: Eventuelle kræftfremkaldende stoffer: Forholdsregler ved brug: Krav om anvendelse af ventilation: Eventuelt ryge- og spiseforbud: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn friskluft/filtrerende/filtertype: Handsker/typer/udskiftes når: Briller/ansigtsskærm: Særligt arbejdstøj: Opbevares og rekvireres hos: Opbevaring: Behov for ventilleret eller kølig opbevaring: Emballage ved omhældning: Førstehjælpsudstyr opbevares: Øjenskylleflaske: Nødbruser: Brandbekæmpelse: Slukningsmidler/opbevaring/brug af værnemidler: Telefonnumre: Eventuel speciel alarmeringsprocedure: Forholdsregler ved uheld og spild: Opsamlingsmaterialer/afleveringssted/brug af værnemidler: Tlf. til myndighed: Transportoplysninger: Nødvendige foranstaltninger: Erstatter (tidligere dato): Dette skema kan downloades på hjemmesiden Side 08

9 Side 09

10 5 Hvordan griber man arbejdet an? 5.1. Få et overblik For at få styr på kemikalierne på jeres virksomhed er det vigtigt først at skaffe sig et overblik. Følg følgende trin og kom hurtigt og effektivt gennem arbejdet: 5.2. Registrer Undersøg, hvor kemikalierne findes og registrer, hvad de anvendes til. Dette er typisk en opgave for en arbejdsmiljørepræsentant eller en anden arbejdsmiljøansvarlig. Gå en tur rundt i de forskellige afdelinger, hvor der findes kemikalier. Kig i skabe og skuffer, på borde, på hylder, i kroge og hjørner og registrer de kemikalier I finder. I kan bruge nedenstående skema til at lave registreringerne Erstat de farlige produkter med mindre farlige Når I har ryddet op, ligger der en opgave i at sørge for, at de produkter, der arbejdes med, som udgangspunkt er de mindst farlige og samtidig kan klare rengøringsopgaven. Det er en god idé at kontakte sin leverandør af rengøringsmidler og kemikalier og bede dem om at levere de mindst farlige produkter dem der ikke indeholder sundhedsskadelige indholdsstoffer f.eks. allergifremkaldende stoffer (parfume og farve), phathalater (blødgøre), hormonforstyrrende stoffer og kræftfremkaldende stoffer. Det kunne også være at efterspørge produkter, der er mærket med Blomsten, Svanen eller en anden ordning der sikrer, at der er taget hensyn til miljø og arbejdsmiljø Ryd op og smid ud Bortskaf med kritiske øjne. Produkter der ikke bruges mere, bortskaffes som farligt affald, det må ikke smides ud som almindeligt affald. Dette skema kan downloades på hjemmesiden Skema til registrering: Afdeling: Køkkenet Dato: Navn: Mette Madsen Produktnavn Leverandør Faresymbol Anvendelse Sikkerhedsdatablad haves Ja/Nej Grillclean Ecolab ApS Ætsende Ovnrens Ja Side 10

11 5.5. Fremskaf manglende sikkerhedsdatablade/ leverandørbrugsanvisninger Skaf sikkerhedsdatablade på de produkter, hvor de mangler. Kontakt de pågældende leverandører og få tilsendt sikkerhedsdatabladene enten i elektroniske versioner eller i papirudgaver Opret en mappe Opret en mappe - enten en almindelig mappe med faneblade eller en elektronisk mappe. I mapperne placeres sikkerhedsdatabladene. Fanebladene eller undermapperne inddeles i de forskellige afdelinger, f.eks. køkken, restaurant, værelser og værksted Udarbejd arbejdspladsbrugsanvisninger sådan udfyldes et tillægsskema Udfyld et tillæg til hvert produkt og brug her skemaet i afsnit 4.2. og placer dem hver især sammen med sikkerhedsdatabladene i mapperne. På næste side i skabelonen for tillægsskemaet er der beskrevet, hvilke oplysninger der skal udfyldes for hvert af punkterne. Ved nogle af områderne er der noteret i parentes, i hvilket punkt i et sikkerhedsdatablad man kan finde yderligere oplysninger. Side 11

12 Tillæg til sikkerhedsdatabladet Handelsnavn: Her skrives handelsnavnet på produktet. Dato: Skriv datoen for udfyldelse af tillægget. Navn: Skriv navnet på den person der har udfyldt tillægget. Anvendelsesområde: Hvor og til hvad: Anvendelsesbegrænsning: Må ikke bruges af: Må ikke bruges til: Uddannelseskrav: Eventuelle kræftfremkaldende stoffer: Forholdsregler ved brug: Krav om anvendelse af ventilation: Eventuelt ryge- og spiseforbud: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn friskluft/filtrerende/filtertype: Handsker/typer/udskiftes når: Briller/ansigtsskærm: Særligt arbejdstøj: Opbevares og rekvireres hos: Opbevaring: Behov for ventilleret eller kølig opbevaring: Emballage ved omhældning: Førstehjælpsudstyr opbevares: Øjenskylleflaske: Nødbruser: Brandbekæmpelse: Slukningsmidler/opbevaring/brug af værnemidler: Telefonnumre: Eventuel speciel alarmeringsprocedure: Forholdsregler ved uheld og spild: Opsamlingsmaterialer/afleveringssted/brug af værnemidler: Tlf. til myndighed: Transportoplysninger: Nødvendige foranstaltninger: Erstatter (tidligere dato): Beskriv, i hvilken afdeling produktet anvendes, og hvad det bruges til. Beskriv, om der er medarbejdere, der ikke må bruge produktet, f.eks. unge under 18 år Beskriv, om der er opgaver, produktet ikke må bruges til Beskriv, om der er uddannelseskrav Beskriv, om der i produktet er kræftfremkaldende stoffer. Her beskrives, om der er særlige forholdsregler ved brugen af produktet, f.eks. krav til ventilation. Beskriv, hvilken type åndedrætsværn der skal bruges og hvornår Beskriv, hvilke typer handsker der skal bruges og hvornår Beskriv, hvilken type briller/ansigtsskærm der skal bruges og hvornår Beskriv, hvilken type særligt arbejdstøj der skal bruges Beskriv, hvor medarbejderne kan finde værnemidlerne og eventuelt kontaktperson. Beskriv, hvor produktet opbevares Beskriv, hvilken type emballage der skal bruges ved omhældning. Beskriv, hvor øjenskylleflasker og nødbruser er placeret. Beskriv, hvilket brandslukningsmiddel der skal bruges, og hvor udstyret er udstyret. Telefonnummer til ambulancen. Beskriv, hvad der skal bruges til opsamling af spild, og hvor det findes på virksomheden Eventuelt telefonnummer til f.eks. kommunen. Beskriv transport af produktet internt. Beskriv datoen på den tidligere version af arbejdspladsbrugsanvisningen. Side 12

13 5.8. Instruer medarbejderne Arbejdspladsbrugsanvisningerne skal være tilgængelige for medarbejderne. Det er de, hvis de står i en mappe på en hylde i køkkenet eller i rengøringsrummet, eller hvis de er til stede på selve brugsstedet for kemikalierne, f.eks. i plastlamineret form. Det er vigtigt, at medarbejderne bliver instrueret i, hvad mappen indeholder, og hvordan den enkelte medarbejder skal forholde sig til arbejdet med de forskellige produkter. Denne instruktion vil normalt foregå ved ansættelse af en ny medarbejder. Mange steder er der ansat medarbejdere, der ikke taler eller forstår dansk. Her er der en særlig udfordring i forhold til at få instrueret disse medarbejdere. Få mere viden her: Se Læs mere bagerst i materialet, hvor der blandt andet er henvisning til udarbejdet materiale til medarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk. Det er nødvendigt, at de personer, der varetager instruktionen af disse medarbejdere, har indblik i, hvordan de sprogligt kan nå medarbejderne med en grundig instruktion. Det kan være nødvendigt at oversætte nogle typer materiale til engelsk eller andre sprog for at være sikre på, at instruktionen forstås af medarbejderne Opdater oplysningerne jævnligt Opdater arbejdspladsbrugsanvisningerne, f.eks. hvert halve år eller én gang om året. Skaf opdaterede sikkerhedsdatablade hjem og undersøg, om de nye oplysninger har betydning for oplysningerne i arbejdspladsbrugsanvisningerne. Side 13

14 6 Eksempler på udfyldte arbejdspladsbrugsanvisninger 6.1. Grillclean Tillæg til sikkerhedsdatabladet Handelsnavn: Grillclean Dato: Navn: Mette Madsen Anvendelsesområde: Hvor og til hvad: Anvendelsesbegrænsning: Må ikke bruges af: Må ikke bruges til: Uddannelseskrav: Eventuelle kræftfremkaldende stoffer: Forholdsregler ved brug: Krav om anvendelse af ventilation: Eventuelt ryge- og spiseforbud: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn friskluft/filtrerende/filtertype: Handsker/typer/udskiftes når: Briller/ansigtsskærm: Særligt arbejdstøj: Opbevares og rekvireres hos: Opbevaring: Behov for ventilleret eller kølig opbevaring: Emballage ved omhældning: Førstehjælpsudstyr opbevares: Øjenskylleflaske: Nødbruser: Brandbekæmpelse: Slukningsmidler/opbevaring/brug af værnemidler: Telefonnumre: Eventuel speciel alarmeringsprocedure: Forholdsregler ved uheld og spild: Opsamlingsmaterialer/afleveringssted/brug af værnemidler: Tlf. til myndighed: Transportoplysninger: Nødvendige foranstaltninger: Erstatter (tidligere dato): Bruges i køkkenet til rengøring af ovnen. Må ikke bruges af unge under 18 år Marmoroverflader Ingen særlige uddannelseskrav Ingen. Må ikke blandes med sure stoffer Rygeforbud. Ikke nødvendigt Brug de blå engangs nitrilhandsker Brug sikkerhedsbriller Ikke nødvendigt Værnemidler opbevares i stålskabet i køkkenet. Kontaktperson er sikkerhedsrepræsentanten for køkkenet. Produktet opbevares i kemirummet i kælderen, hvor der er velventileret Ikke aktuelt. Øjenskylleflasker hænger over vasken i køkkenet Ikke aktuelt. Pulverslukker som hænger ved døren til køkkenet. Tryk O-112. Små mængder spild tørres op med papir eller klude brug nitrilhandsker Kommes i containeren i gården. Ikke aktuelt. Dette er første version. Side 14

15 6.2. Grundrens Tillæg til sikkerhedsdatabladet Handelsnavn: Grundrens Dato: Navn: Mette Madsen Anvendelsesområde: Hvor og til hvad: Anvendelsesbegrænsning: Må ikke bruges af: Må ikke bruges til: Uddannelseskrav: Eventuelle kræftfremkaldende stoffer: Forholdsregler ved brug: Krav om anvendelse af ventilation: Eventuelt ryge- og spiseforbud: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn friskluft/filtrerende/filtertype: Handsker/typer/udskiftes når: Briller/ansigtsskærm: Særligt arbejdstøj: Opbevares og rekvireres hos: Opbevaring: Behov for ventilleret eller kølig opbevaring: Emballage ved omhældning: Førstehjælpsudstyr opbevares: Øjenskylleflaske: Nødbruser: Brandbekæmpelse: Slukningsmidler/opbevaring/brug af værnemidler: Telefonnumre: Eventuel speciel alarmeringsprocedure: Forholdsregler ved uheld og spild: Opsamlingsmaterialer/afleveringssted/brug af værnemidler: Tlf. til myndighed: Transportoplysninger: Nødvendige foranstaltninger: Erstatter (tidligere dato): Bruges i køkkenet og restauranten til rengøring af gulve og borde. Må ikke bruges af unge under 18 år - Ingen særlige uddannelseskrav Ingen. Må ikke blandes med klorholdige produkter Rygeforbud. Ikke nødvendigt Brug de blå nitrilhandsker Brug sikkerhedsbriller Ikke nødvendigt Værnemidler opbevares på hylde under vasken i køkkenet. Kontaktperson er sikkerhedsrepræsentanten forkøkkenet. Produktet opbevares på lageret i kælderen, hvor der er velventileret Ikke aktuelt. Øjenskylleflasker hænger ved siden af døren i køkkenet Ikke aktuelt. Pulverslukker som hænger ved døren til køkkenet. Tryk O-112. Små mængder spild tørres op med papir eller klude brug nitrilhandsker Kommes i affaldsbeholderen mærket kemi som står i kælderen. Ikke aktuelt. Dette er første version. Side 15

16 6.3. Toiletrens Tillæg til sikkerhedsdatabladet Handelsnavn: Toiletrens Dato: Navn: Mette Madsen Anvendelsesområde: Hvor og til hvad: Anvendelsesbegrænsning: Må ikke bruges af: Må ikke bruges til: Uddannelseskrav: Eventuelle kræftfremkaldende stoffer: Forholdsregler ved brug: Krav om anvendelse af ventilation: Eventuelt ryge- og spiseforbud: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn friskluft/filtrerende/filtertype: Handsker/typer/udskiftes når: Briller/ansigtsskærm: Særligt arbejdstøj: Opbevares og rekvireres hos: Opbevaring: Behov for ventilleret eller kølig opbevaring: Emballage ved omhældning: Førstehjælpsudstyr opbevares: Øjenskylleflaske: Nødbruser: Brandbekæmpelse: Slukningsmidler/opbevaring/brug af værnemidler: Telefonnumre: Eventuel speciel alarmeringsprocedure: Forholdsregler ved uheld og spild: Opsamlingsmaterialer/afleveringssted/brug af værnemidler: Tlf. til myndighed: Transportoplysninger: Nødvendige foranstaltninger: Erstatter (tidligere dato): Bruges i toiletterne til rengøring af toiletterne. Må ikke bruges af unge under 18 år Marmoroverflader Ingen særlige uddannelseskrav Ingen. Må ikke blandes med klorholdige produkter Rygeforbud. Ikke nødvendigt Brug de grønne nitrilhandsker Brug sikkerhedsbriller Ikke nødvendigt Værnemidler opbevares i kemirummet. Kontaktperson er sikkerhedsrepræsentanten. Produktet opbevares i kemikalierummet, hvor der er velventileret Ikke aktuelt. Øjenskylleflasker hænger for enden af hver gang Ikke aktuelt. Skumslukker hænger ved døren til køkkenet. Tryk O-112. Små mængder spild tørres op med papir eller klude brug de grønne nitrilhandsker. Afleveres i den blå affaldsbeholder i gården. Ikke aktuelt. Dette er første version. Side 16

17 6.4. Sprit Tillæg til sikkerhedsdatabladet Handelsnavn: Sprit Dato: Navn: Mette Madsen Anvendelsesområde: Hvor og til hvad: Anvendelsesbegrænsning: Må ikke bruges af: Må ikke bruges til: Uddannelseskrav: Eventuelle kræftfremkaldende stoffer: Forholdsregler ved brug: Krav om anvendelse af ventilation: Eventuelt ryge- og spiseforbud: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn friskluft/filtrerende/filtertype: Handsker/typer/udskiftes når: Briller/ansigtsskærm: Særligt arbejdstøj: Opbevares og rekvireres hos: Opbevaring: Behov for ventilleret eller kølig opbevaring: Emballage ved omhældning: Førstehjælpsudstyr opbevares: Øjenskylleflaske: Nødbruser: Brandbekæmpelse: Slukningsmidler/opbevaring/brug af værnemidler: Telefonnumre: Eventuel speciel alarmeringsprocedure: Forholdsregler ved uheld og spild: Opsamlingsmaterialer/afleveringssted/brug af værnemidler: Tlf. til myndighed: Transportoplysninger: Nødvendige foranstaltninger: Erstatter (tidligere dato): I køkkenet til afspritning af bordoverflader. Må ikke bruges af unge under 18 år - Ingen særlige uddannelseskrav Ingen. Holdes væk fra antændingskilder og varme Rygeforbud. Ikke nødvendigt Brug de blå nitrilgummihandsker Brug sikkerhedsbriller Ikke nødvendigt Værnemidler opbevares i stålskabet i køkkenet. Kontaktperson er sikkerhedsrepræsentanten for køkkenet. Produktet opbevares i kemirummet i kælderen, hvor der er velventileret Ikke aktuelt. Øjenskylleflasker hænger over vasken i køkkenet Ikke aktuelt. Pulverslukker som hænger ved døren til køkkenet. Tryk O-112. Små mængder spild tørres op med papir eller klude brug nitrilhandsker Kommes i containeren i gården. Ikke aktuelt. Dette er første version. Side 17

18 7 Casehistorier fra to virksomheder 7.1. Radisson Blu Radisson Blu er en stor hotelkæde, der har 155 hoteller i blandt andet Europa, Afrika, Mellemøsten og Kina. På hotellet i Århus har de 101 faste medarbejdere fordelt på ansatte i receptionen, administrationen, ledelsen, køkkenet, restauranten, baren, vedligehold og rengøringen. Der er plads til deltagere eller siddende gæster i den m 2 store sal. Hotellet råder over 234 værelser. Hotellets eget personale varetager alle rengøringsopgaver på hotellet. På hotellet anvendes kemikalier og rengøringsmidler i forbindelse med rengøringen i køkkenet, restauranterne, hotelværelserne, receptionen og fællesarealerne. Derudover har de kemikalier i deres værksted, der bruges i forbindelse med vedligehold. Side 18

19 Housekeeping Manager Juliet Thompson er ansvarlig for rengøringen på hotellet, og der er 20 medarbejdere ansat til denne del. Der anvendes mange forskellige produkter til rengøringen afhængig af, hvor der skal gøres rent. Hotellet er Svanemærket, så ved indkøb skal der købes svanemærkede rengøringsprodukter, i det omfang det er muligt. Der arbejdes på, at alle hoteller i kæden skal bruge de samme produkter. Juliet Thompson og Marzena Gorniak, som er sikkerhedsrepræsentant, har afprøvet metoderne og værktøjerne i dette materiale og givet input og kommentarer til det. De startede med at gennemgå, hvad de havde af rengøringsmidler og kemikalier rundt omkring på hotellet. Ved denne gennemgang fandt de ud af, at de havde alt for mange produkter. Mange kunne bortskaffes med det samme, og andre bruger de det sidste af, hvorefter de ikke bliver bestilt hjem igen. Juliet Thompson og Marzena Gorniak talte efterfølgende om, hvordan de skulle instruere deres kolleger om de nye arbejdspladsbrugsanvisninger. Det er blevet besluttet, at der fremover kun skal købes ind hos få udvalgte leverandører af rengøringsmidler. Det er nemmere, og det er billigere og så er det mindre tidskrævende. De har valgt at sige Nej tak til sælgere, der kommer forbi med deres produkter og som ofte efterlader gratis prøveprodukter. På den måde forhindrer de, at bunken af produkter vokser og det er ude af kontrol, hvad og hvor meget der findes på hotellet. Hver morgen holder rengøringspersonalet et planlægningsmøde, hvor der er mulighed for at fortælle om arbejdspladsbrugsanvisningerne på rengøringsmidlerne. På samme måde vil Juliet Thompson på sin gennemgang i køkkenet fortælle personalet om brugsanvisningerne. Juliet Thompson kontaktede leverandørerne efter gennemgangen og bad dem sende opdaterede versioner af sikkerhedsdatabladene. Det var der ingen problemer i og ved nye bestillinger sendes opdaterede sikkerhedsdatablade. Det er også muligt at finde dem på leverandørernes hjemmesider. Juliet Thompson udarbejdede derefter arbejdspladsbrugsanvisningerne i en elektronisk version, som gør det nemmere for hende at gemme på computeren og desuden at få arbejdspladsbrugsanvisningerne opdateret. Når de er udarbejdet elektronisk, skrives de ligeledes ud i en papirversion. Side 19

20 Nina Carlslund, der er daglig sikkerhedsleder, fortæller, at de har en særlig udfordring i forhold til de medarbejdere, der gør rent. Medarbejderne har mange forskellige nationaliteter, så der tales mange sprog og de repræsenterer mange kulturer. Det er dog et krav, at medarbejderne skal kunne forstå dansk eller engelsk mundtligt og skriftligt for at få ansættelse på hotellet. Det betyder, at det er en udfordrende opgave at sørge for en grundig instruktion af medarbejderne, når det gælder instruktion i brugen af kemikalier og rengøringsmidler. Instruktionen foregår som en kombination af en gennemgang af skriftlige rutiner, der findes for rengøring og så en praktisk gennemgang sammen med medarbejderne, hvor alt arbejdet bliver gennemgået og det bliver vist, hvordan produkterne skal håndteres; hvilke handsker, der skal bruges, og hvordan rengøringen skal udføres Best Western Hotel Oasia Best Western Hotel Oasia, som blev etableret i 2007, er centralt beliggende i Århus. Hotellet har 7 medarbejdere på fuld tid. Hotellet råder over forskellige møde- og kursusfaciliteter og har 65 værelser. Desuden har de et køkken og en morgenmadsrestaurant. Hotellets egne medarbejdere varetager rengøringen af køkkenet, restauranten og en del af fællesområderne. Rengøring af værelserne er udliciteret til et rengøringsfirma. Mariann Bjerre, der er daglig leder af morgenmadsrestauranten, fortæller, at de kun bruger meget få rengøringsprodukter i køkkenet og i restauranten. Side 20

21 For at få et overblik over de produkter de havde i køkkenet og i restauranten startede Mariann med at rydde op. Hun fandt flere produkter, der ikke bliver brugt mere og som skulle bortskaffes. Så gik hun i gang med at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger på produkterne. Hun foretrak at udfylde arbejdspladsbrugsanvisningerne i hånden og sætte dem i en mappe, så hun har et overblik. Undervejs opdagede hun, at det var nødvendigt at finde nogle andre kemikaliehandsker, da dem de brugte ikke var gode nok. Der manglede også et sæt øjenskylleflasker i køkkenet. I forbindelse med et morgenmøde fortalte hun sine kolleger om mappen med brugsanvisningerne. Mappen med oplysningerne er placeret på en hylde i køkkenet, så den er tilgængelig for alle. Hendes erfaringer med metoderne og skemaerne er, at det er lige ud af landevejen og nemt at gå til. Efter oprydningen havde hun et overblik over de resterende produkter, som hun sørgede for at skaffe sikkerhedsdatablade hjem på. Hos nogle af leverandørerne gik det fint og de sendte dem med det sammen, men hos andre leverandører måtte hun kontakte dem flere gange og rykke for at få sikkerhedsdatabladende tilsendt. Side 21

22 8 Læs mere Arbejdstilsynet: Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer. Vejledning C.0.11, om arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer. Arbejdsmiljøvejviser 25: Hotel og camping. Arbejdsmiljøvejviser 28: Restauranter og barer. BAR service- og tjenesteydelser: APV portalen for hotel og restauration (www.apvportalen.dk) Vejledning om rengøringsmidler. Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Vejledning - Elevtrivsel - vejledning om god oplæring i gastronom - og tjenerfaget (2009) Vejledning - Unge under 18 år - i hotel og restaurationsbranchen (2009) Pjece - Skru op for arbejdsmiljø i køkkenet (2005) Arbejdsmiljøhåndbog for Renhold og service (2007) Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere og stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk: - 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere - 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger - DVD - 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger og køkkenmedarbejdere. Side 22

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs?

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs? HOTEL OG RESTAURATION Hvordan undgår vi faldulykker på de glatte gulve? Hvad må de unge medarbejdere under 18 år arbejde med? Hvordan laver vi APV? Hvordan forebygger vi belastning af skuldre og nakke?

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Rengøring og arbejdsmiljø. i billeder

Rengøring og arbejdsmiljø. i billeder Rengøring og arbejdsmiljø i billeder Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med dette hæfte informere og oplyse om de grundlæggende arbejdsmiljøforhold i form af billeder og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer November 2005 Erstatter april 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer

Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer Indledning Formål og indhold Denne mappe er et hjælpeværktøj for autoværksteder. Mappen indeholder en praktisk om udarbejdelse af lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger samt en række værktøjer til at

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer. At-vejledning C

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer. At-vejledning C At-VEJLEDNING Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-vejledning C.0.11-1 November 2005 Opdateret september 2017 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Styr på kemikalierne Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Hvem er jeg? Dorte H. Jørgensen 1994: Kemiingeniør 2002: Master i Miljøledelse 2003-: ALECTIA, tidligere Jobliv Danmark A/S 2002-2003: Hvidovre

Læs mere

Værktøjskasse om Alenearbejde

Værktøjskasse om Alenearbejde Hotel og restauration Værktøjskasse om Alenearbejde og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer.

Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. 14-08-2006 Arbejdspladsbrugsanvisninger Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Skemaer 14-08-2006 Billede Billede Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Tillæg til Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om sikkerhed i rengøringsbranchen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Lone Thingholm Lauridsen, AMU Fyn Rinna Mølgaard, AMU Fyn Januar 2014

Læs mere

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning for:

Arbejdspladsbrugsanvisning for: En arbejdspladsbrugsanvisning skal indeholde oplysninger om følgende 16 punkter, hvis det teknisk og fagligt muligt. Teksten i kursiv anviser, hvordan arbejdspladsbrugsanvisningen udarbejdes på grundlag

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter Lær spillereglerne at kende BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE VÆRKTØJSKASSER gode råd til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC RENGØRING A Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Klorrent Type: Desinficerende rengøringsmiddel Anvendelse / Egenskaber Til desinfektion og rengøring af alle klorbestandige overflader, såsom redskaber, maskiner, inventar m.m. Er også velegnet til blegning

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og Produkt navn: Lectra flussmiddel, 201 80 09. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Lectra flussmiddel. Anvendelse: Loddepasta. Emballage: 250 g dåse. Leverandør: Brdr. A

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lynflex Rørrens 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Tåstruphøj 36

Sikkerhedsdatablad. Lynflex Rørrens 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Tåstruphøj 36 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revision: 06-03-2008 / BR FR Kemi ApS Erstatter den: Tåstruphøj 36 Anvendelse: Rensning

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1812992 Revideret den: 6-6-2006 Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Saltsyre 30 % Anvendelse: Opløsningsmiddel

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykker?

Hvordan forebygger vi ulykker? KULTUR OG IDRÆTSAKTIVITETER Hvad kan vi gøre for at få et bedre psykisk miljø? Hvordan forebygger vi ulykker? Hvordan laver vi APV? Hvordan håndterer vi kemikalier? Hvad må de unge under 18 år medarbejdere

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL 2IN1 RENGØRING & DESINFEKTION Pr.nr.: 2225650 Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør:

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarit Unico Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Unico Anvendelse: Vådrumsplade Leverandør: ivarsson & Co A/S Tlf.: 73 66 19 99 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner.

Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner. Version 1.0, september 2012 Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner. Beskrivelse Pulver der anvendes til at reducere et for stort indhold af klor eller brom. Indholdet af frit klor må højst være

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: MR MUSCLE GULVRENGØRING (DK/S/F) Pr.nr.: 1788611 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

Værktøjskasse om forebyggelse af. arbejdsulykker ved forlystelser

Værktøjskasse om forebyggelse af. arbejdsulykker ved forlystelser Værktøjskasse om forebyggelse af arbejdsulykker ved forlystelser Indholdsfortegnelse 1 Indledning.... 1 2 Forebyggelse af ulykker... 2 2.1 Sikkerhedsrunderinger... 2 3 Når ulykken er sket... 3 3.1 Undersøgelse

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

DokumentID / Dokumentnr / 4.4

DokumentID / Dokumentnr / 4.4 Sygehus Sønderjylland - Tværgående dokumenter SHS - 1 Ledelse - Arbejdsmiljø - 4 Planlægning Tværgående dokumenter SHS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Fremmede virksomheder Niveau: Dokumentbrugere:

Læs mere

Uni Clean. Lagring: Opbevares i original emballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Uni Clean. Lagring: Opbevares i original emballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Uni Clean Type: Universal rengøringsmiddel Anvendelse / Egenskaber Let parfumeret universalmiddel som anvendes til rengøring af alle overflader der tåler vand, f.eks. inventar, vinyl, linoleum, vægge,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN

8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN 8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN HVAD LAVER TEAM AM Nyhedsbreve (månedligt) www.facebook.dk/agrisafety Artikler på LI, landmand.dk, i kvægnyt pressehåndtering

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere