Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen"

Transkript

1 Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger Hotel- og restaurationsbranchen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord Baggrund Farlige rengøringsmidler og kemikalier i din branche Hvad er det, og hvordan er de farlige? Hvor bruges de? Her er eksempler på produkter, I skal kigge efter Sikkerhedsdatablade/leverandørbrugsanvisninger Målet med og værdien af en arbejdspladsbrugsanvisning? Hvordan ser en arbejdspladsbrugsanvisning ud? Hvordan griber man arbejdet an? Få et overblik Registrer Ryd op og smid ud Erstat farlige produkter med mindre farlige Fremskaf manglende sikkerhedsdatablade/leverandørbrugsanvisninger Opret en mappe Sådan udfyldes et tillægsskema til en arbejdspladsbrugsanvisning Instruer medarbejderne Opdater oplysningerne jævnligt Eksempler på udfyldte arbejdspladsbrugsanvisninger Grillclean Grundrens Toiletrens Sprit Casehistorier fra to virksomheder Radisson Blu Best Western Hotel Oasia Referencer Side 02

3 1 Forord Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). I dette arbejde indgår udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisningerne på alle farlige rengøringsmidler og kemikalier. I dette inspirationsmateriale kan I finde gode råd, værktøjer og metoder til, hvordan I kan udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for de farlige rengøringsmidler og kemikalier, som I arbejder med. I kan også læse om, hvordan to hoteller har grebet opgaven an. De har arbejdet med metoder og værktøjer og kommenteret på form og indhold. Materialet er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser i samarbejde med branchens parter. Materialet og de tilhørende værktøjer kan hentes på Branchearbejdsmiljørådets hjemmeside: eller bestilles på hjemmesiden: Materialet er henvendt til hoteller, restaurationer, køkkener, feriecentre, overnatningssteder, kongrescentre m.v. og her er det typisk en opgave for arbejdsmiljøorganisationen. Side 03

4 2 Baggrund I branchen arbejdes der med farlige rengøringsmidler og kemikalier. De bruges f.eks. på hoteller, restauranter og overnatningssteder til rengøring af værelser, mødelokaler, gangarealer, opholdsarealer, køkkener, restauranter og lagerrum. Mængden og omfanget af brugen af midlerne varierer meget i forhold til størrelsen af virksomheden. Det kan også variere i forhold til, om det er egne medarbejdere, der varetager f.eks. rengøringen, eller om den er udliciteret til et rengøringsfirma. Det er vigtigt, at det personale, der arbejder med rengøringsmidler og kemikalier, har en viden om det, de arbejder med. I branchen har der været eksempler på medarbejdere, der har indåndet sundhedsskadelige dampe fra kemikalier. Det er f.eks. indånding af klorholdige dampe, efter at der er sket en uheldig sammenblanding af klorholdige kemikalier som klorin med andre kemikalier som f.eks. en syre, hvilket udvikler farlige klordampe. Den slags sammenblandinger kan forekomme, hvis den nødvendige viden ikke er til stede. Der har også været eksempler på ætsningsulykker. Ulykkerne er sket ved håndteringer af ætsende kemikalier, hvor det er sket uden brug af korrekte kemikaliehandsker og sikkerhedsbriller. Derudover er der i branchen også en række arbejdsbetingede lidelser, som kan stamme fra arbejdet med midlerne. Arbejdet med udarbejdelse af Arbejdspladsbrugsanvisninger indgår som en del af den lovpligtige APV, hvor der sker en gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, og herunder gennemgang af de farlige rengøringsmidler og kemikalier, der anvendes. Ved besøg af Arbejdstilsynet kan man få et påbud, hvis man ikke har udarbejdet APV en og herunder arbejdspladsbrugsanvisningerne for rengøringsmidlerne og kemikalierne. En arbejdspladsbrugsanvisning er en lokal anvisning for, hvordan der skal arbejdes med de forskellige midler, og de skal laves for de produkter, hvor der er et orange faresymbol på etiketten. I arbejdsmiljøloven står der, at en virksomhed skal have styr på de farlige kemikalier og rengøringsmidler, der findes på arbejdspladsen. Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for: At arbejdet med disse farlige midler foregår på en sundhedsmæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde At arbejdet tilrettelægges, så der ikke opstår skader eller ulykker for medarbejderne under arbejdet med kemikalierne At der som udgangspunkt arbejdes med de mindst farlige kemikalier At de farligste produkter søges erstattet med mindre farlige produkter At arbejdspladsen er indrettet sådan, at arbejdet kan foregå forsvarligt At medarbejderne er instrueret grundigt i at arbejde med kemikalierne At medarbejderne anvender de rigtige værnemidler. Hvis rengøringen er udliciteret til et eksternt rengøringsfirma, er det dette firma, der skal sørge for at have styr på sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger på de produkter, de anvender, og de har også ansvaret for instruktionen af deres egne medarbejdere. Side 04

5 3 Farlige rengøringsmidler og kemikalier i din branche 3.1. Hvad er det, og hvordan er de farlige? De farlige rengøringsmidler og kemikalier kan man blandt andet finde ved at kigge på etiketterne på de forskellige produkter. Hvis der på etiketterne findes et eller flere orange faresymboler, så er der tale om et farligt produkt. Nogle kemikalier er ætsende, så de ved kontakt kan give ætseskader på f.eks. huden og i øjnene. Andre kemikalier kan være farlige ved indånding, hvis de afgiver dampe eller gasser, og de kan give irritation af åndedrætsorganerne, som kan give anledning til f.eks. hoste og nysen. Endelig kan nogle kemikalier være farlige, hvis de indtages f.eks. drikkes ved et uheld. Indtag af en ætsende væske kan give ætsninger i spiserør og mavesæk. Nye symboler på vej Vær opmærksom på, at der er nye faresymboler på vej. Fra december 2010 og frem til 2015 bliver de orange faresymboler løbende skiftet ud med nye faresymboler, så hold øje med dem. Selvom der kommer nye faresymboler, skal der stadigvæk udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for de farlige produkter. Nedenfor ses en oversigt over de nuværende orange faresymboler og de nye faresymboler, der erstatter dem: De nuværende faresymboler De nye faresymboler De nuværende faresymboler De nye faresymboler Eksplosiv Meget giftig og Giftig Yderst og meget branfarlig Sundhedsskadelig eller Lokalirriterende Brandnærende Kroniske sundsskader Miljøfarlig Gasser under tryk Ætsende Side 05

6 3.2. Hvor bruges de? De farlige rengøringsmidler og kemikalier bruges her: I køkkener til rengøring af ovne, borde, gulve, kaffemaskiner, opvaskemaskiner og køkkenmaskiner. På værelser og opholdsrum - til rengøring af tæpper, møbler, toiletter og vinduer. I restauranter til rengøring af borde, stole og gulve. I værksteder til reparationsarbejde, maling, limning, smøring og afrensning Her er eksempler på produkter, I skal kigge efter: Side 06

7 4 Sikkerhedsdatablade/ Leverandørbrugsanvisninger Når en leverandør sælger farlige rengøringsmidler og kemikalier, er vedkommende forpligtet til at medsende såkaldte sikkerhedsdatablade. Et sikkerhedsdatablad indeholder 16 punkter med oplysninger om det pågældende produkt. I sikkerhedsdatabladet er det f.eks. beskrevet, hvordan kemikaliet skal opbevares; hvilke værnemidler, der skal bruges ved håndteringen, så som handsker og arbejdstøj, og hvilke farer, der er forbundet ved at arbejde med kemikaliet. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene er en række basisoplysninger for de pågældende rengøringsmidler og kemikalier. Disse basisoplysninger er de samme uafhængig af, om leverandøren sælger sit produkt til et hotel, en restaurant eller en anden type virksomhed. oplysninger skal man forholde sig til, hvordan man lokalt på sin arbejdsplads skal arbejde med produkterne. Der er f.eks. forskel på, om man bruger 10 liter af et produkt eller 5 ml i forhold til håndteringen af det. Hvis der f.eks. i sikkerhedsdatabladet står, at der ved håndteringen skal være velventileret, så skal man lokalt forholde sig til, hvordan man opfylder dette. Det kunne f.eks. opfyldes ved, at der ved overhældning af et rengøringspulver arbejdes under et procesudsug. Det kunne også være, at der er etableret procesudsug ved en opvaskemaskine, der opfanger de damper, der kommer fra maskinen, der kan indeholde rester af opvaskemidlet. Ud fra leverandørens oplysninger skal virksomheden udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for hvert af de farlige produkter Målet med og værdien af en arbejdspladsbrugsanvisning. Målet med en arbejdspladsbrugsanvisning er, at medarbejderne skal vide, hvordan de undgår at blive påvirket/udsat, hvis de arbejder med de farlige produkter. Medarbejderne skal derfor have viden og være instrueret i: Værnemidler Forholdsregler ved brug Hvad man skal gøre, hvis der sker et uheld. Basisoplysningerne om de rengøringsmidler og kemikalier, der arbejdes med, findes i sikkerhedsdatabladene. Ud fra de 4.2. Hvordan ser en arbejdspladsbrugsanvisning ud? Arbejdspladsbrugsanvisninger kan se ud på forskellige måder. En hurtig og overskuelig model er, at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisning som et tillæg til sikkerhedsdatabladet. Et tillæg ser sådan ud: (Se næste side). Side 07

8 Tillæg til sikkerhedsdatabladet Handelsnavn: Dato: Navn: Anvendelsesområde: Hvor og til hvad: Anvendelsesbegrænsning: Må ikke bruges af: Må ikke bruges til: Uddannelseskrav: Eventuelle kræftfremkaldende stoffer: Forholdsregler ved brug: Krav om anvendelse af ventilation: Eventuelt ryge- og spiseforbud: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn friskluft/filtrerende/filtertype: Handsker/typer/udskiftes når: Briller/ansigtsskærm: Særligt arbejdstøj: Opbevares og rekvireres hos: Opbevaring: Behov for ventilleret eller kølig opbevaring: Emballage ved omhældning: Førstehjælpsudstyr opbevares: Øjenskylleflaske: Nødbruser: Brandbekæmpelse: Slukningsmidler/opbevaring/brug af værnemidler: Telefonnumre: Eventuel speciel alarmeringsprocedure: Forholdsregler ved uheld og spild: Opsamlingsmaterialer/afleveringssted/brug af værnemidler: Tlf. til myndighed: Transportoplysninger: Nødvendige foranstaltninger: Erstatter (tidligere dato): Dette skema kan downloades på hjemmesiden Side 08

9 Side 09

10 5 Hvordan griber man arbejdet an? 5.1. Få et overblik For at få styr på kemikalierne på jeres virksomhed er det vigtigt først at skaffe sig et overblik. Følg følgende trin og kom hurtigt og effektivt gennem arbejdet: 5.2. Registrer Undersøg, hvor kemikalierne findes og registrer, hvad de anvendes til. Dette er typisk en opgave for en arbejdsmiljørepræsentant eller en anden arbejdsmiljøansvarlig. Gå en tur rundt i de forskellige afdelinger, hvor der findes kemikalier. Kig i skabe og skuffer, på borde, på hylder, i kroge og hjørner og registrer de kemikalier I finder. I kan bruge nedenstående skema til at lave registreringerne Erstat de farlige produkter med mindre farlige Når I har ryddet op, ligger der en opgave i at sørge for, at de produkter, der arbejdes med, som udgangspunkt er de mindst farlige og samtidig kan klare rengøringsopgaven. Det er en god idé at kontakte sin leverandør af rengøringsmidler og kemikalier og bede dem om at levere de mindst farlige produkter dem der ikke indeholder sundhedsskadelige indholdsstoffer f.eks. allergifremkaldende stoffer (parfume og farve), phathalater (blødgøre), hormonforstyrrende stoffer og kræftfremkaldende stoffer. Det kunne også være at efterspørge produkter, der er mærket med Blomsten, Svanen eller en anden ordning der sikrer, at der er taget hensyn til miljø og arbejdsmiljø Ryd op og smid ud Bortskaf med kritiske øjne. Produkter der ikke bruges mere, bortskaffes som farligt affald, det må ikke smides ud som almindeligt affald. Dette skema kan downloades på hjemmesiden Skema til registrering: Afdeling: Køkkenet Dato: Navn: Mette Madsen Produktnavn Leverandør Faresymbol Anvendelse Sikkerhedsdatablad haves Ja/Nej Grillclean Ecolab ApS Ætsende Ovnrens Ja Side 10

11 5.5. Fremskaf manglende sikkerhedsdatablade/ leverandørbrugsanvisninger Skaf sikkerhedsdatablade på de produkter, hvor de mangler. Kontakt de pågældende leverandører og få tilsendt sikkerhedsdatabladene enten i elektroniske versioner eller i papirudgaver Opret en mappe Opret en mappe - enten en almindelig mappe med faneblade eller en elektronisk mappe. I mapperne placeres sikkerhedsdatabladene. Fanebladene eller undermapperne inddeles i de forskellige afdelinger, f.eks. køkken, restaurant, værelser og værksted Udarbejd arbejdspladsbrugsanvisninger sådan udfyldes et tillægsskema Udfyld et tillæg til hvert produkt og brug her skemaet i afsnit 4.2. og placer dem hver især sammen med sikkerhedsdatabladene i mapperne. På næste side i skabelonen for tillægsskemaet er der beskrevet, hvilke oplysninger der skal udfyldes for hvert af punkterne. Ved nogle af områderne er der noteret i parentes, i hvilket punkt i et sikkerhedsdatablad man kan finde yderligere oplysninger. Side 11

12 Tillæg til sikkerhedsdatabladet Handelsnavn: Her skrives handelsnavnet på produktet. Dato: Skriv datoen for udfyldelse af tillægget. Navn: Skriv navnet på den person der har udfyldt tillægget. Anvendelsesområde: Hvor og til hvad: Anvendelsesbegrænsning: Må ikke bruges af: Må ikke bruges til: Uddannelseskrav: Eventuelle kræftfremkaldende stoffer: Forholdsregler ved brug: Krav om anvendelse af ventilation: Eventuelt ryge- og spiseforbud: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn friskluft/filtrerende/filtertype: Handsker/typer/udskiftes når: Briller/ansigtsskærm: Særligt arbejdstøj: Opbevares og rekvireres hos: Opbevaring: Behov for ventilleret eller kølig opbevaring: Emballage ved omhældning: Førstehjælpsudstyr opbevares: Øjenskylleflaske: Nødbruser: Brandbekæmpelse: Slukningsmidler/opbevaring/brug af værnemidler: Telefonnumre: Eventuel speciel alarmeringsprocedure: Forholdsregler ved uheld og spild: Opsamlingsmaterialer/afleveringssted/brug af værnemidler: Tlf. til myndighed: Transportoplysninger: Nødvendige foranstaltninger: Erstatter (tidligere dato): Beskriv, i hvilken afdeling produktet anvendes, og hvad det bruges til. Beskriv, om der er medarbejdere, der ikke må bruge produktet, f.eks. unge under 18 år Beskriv, om der er opgaver, produktet ikke må bruges til Beskriv, om der er uddannelseskrav Beskriv, om der i produktet er kræftfremkaldende stoffer. Her beskrives, om der er særlige forholdsregler ved brugen af produktet, f.eks. krav til ventilation. Beskriv, hvilken type åndedrætsværn der skal bruges og hvornår Beskriv, hvilke typer handsker der skal bruges og hvornår Beskriv, hvilken type briller/ansigtsskærm der skal bruges og hvornår Beskriv, hvilken type særligt arbejdstøj der skal bruges Beskriv, hvor medarbejderne kan finde værnemidlerne og eventuelt kontaktperson. Beskriv, hvor produktet opbevares Beskriv, hvilken type emballage der skal bruges ved omhældning. Beskriv, hvor øjenskylleflasker og nødbruser er placeret. Beskriv, hvilket brandslukningsmiddel der skal bruges, og hvor udstyret er udstyret. Telefonnummer til ambulancen. Beskriv, hvad der skal bruges til opsamling af spild, og hvor det findes på virksomheden Eventuelt telefonnummer til f.eks. kommunen. Beskriv transport af produktet internt. Beskriv datoen på den tidligere version af arbejdspladsbrugsanvisningen. Side 12

13 5.8. Instruer medarbejderne Arbejdspladsbrugsanvisningerne skal være tilgængelige for medarbejderne. Det er de, hvis de står i en mappe på en hylde i køkkenet eller i rengøringsrummet, eller hvis de er til stede på selve brugsstedet for kemikalierne, f.eks. i plastlamineret form. Det er vigtigt, at medarbejderne bliver instrueret i, hvad mappen indeholder, og hvordan den enkelte medarbejder skal forholde sig til arbejdet med de forskellige produkter. Denne instruktion vil normalt foregå ved ansættelse af en ny medarbejder. Mange steder er der ansat medarbejdere, der ikke taler eller forstår dansk. Her er der en særlig udfordring i forhold til at få instrueret disse medarbejdere. Få mere viden her: Se Læs mere bagerst i materialet, hvor der blandt andet er henvisning til udarbejdet materiale til medarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk. Det er nødvendigt, at de personer, der varetager instruktionen af disse medarbejdere, har indblik i, hvordan de sprogligt kan nå medarbejderne med en grundig instruktion. Det kan være nødvendigt at oversætte nogle typer materiale til engelsk eller andre sprog for at være sikre på, at instruktionen forstås af medarbejderne Opdater oplysningerne jævnligt Opdater arbejdspladsbrugsanvisningerne, f.eks. hvert halve år eller én gang om året. Skaf opdaterede sikkerhedsdatablade hjem og undersøg, om de nye oplysninger har betydning for oplysningerne i arbejdspladsbrugsanvisningerne. Side 13

14 6 Eksempler på udfyldte arbejdspladsbrugsanvisninger 6.1. Grillclean Tillæg til sikkerhedsdatabladet Handelsnavn: Grillclean Dato: Navn: Mette Madsen Anvendelsesområde: Hvor og til hvad: Anvendelsesbegrænsning: Må ikke bruges af: Må ikke bruges til: Uddannelseskrav: Eventuelle kræftfremkaldende stoffer: Forholdsregler ved brug: Krav om anvendelse af ventilation: Eventuelt ryge- og spiseforbud: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn friskluft/filtrerende/filtertype: Handsker/typer/udskiftes når: Briller/ansigtsskærm: Særligt arbejdstøj: Opbevares og rekvireres hos: Opbevaring: Behov for ventilleret eller kølig opbevaring: Emballage ved omhældning: Førstehjælpsudstyr opbevares: Øjenskylleflaske: Nødbruser: Brandbekæmpelse: Slukningsmidler/opbevaring/brug af værnemidler: Telefonnumre: Eventuel speciel alarmeringsprocedure: Forholdsregler ved uheld og spild: Opsamlingsmaterialer/afleveringssted/brug af værnemidler: Tlf. til myndighed: Transportoplysninger: Nødvendige foranstaltninger: Erstatter (tidligere dato): Bruges i køkkenet til rengøring af ovnen. Må ikke bruges af unge under 18 år Marmoroverflader Ingen særlige uddannelseskrav Ingen. Må ikke blandes med sure stoffer Rygeforbud. Ikke nødvendigt Brug de blå engangs nitrilhandsker Brug sikkerhedsbriller Ikke nødvendigt Værnemidler opbevares i stålskabet i køkkenet. Kontaktperson er sikkerhedsrepræsentanten for køkkenet. Produktet opbevares i kemirummet i kælderen, hvor der er velventileret Ikke aktuelt. Øjenskylleflasker hænger over vasken i køkkenet Ikke aktuelt. Pulverslukker som hænger ved døren til køkkenet. Tryk O-112. Små mængder spild tørres op med papir eller klude brug nitrilhandsker Kommes i containeren i gården. Ikke aktuelt. Dette er første version. Side 14

15 6.2. Grundrens Tillæg til sikkerhedsdatabladet Handelsnavn: Grundrens Dato: Navn: Mette Madsen Anvendelsesområde: Hvor og til hvad: Anvendelsesbegrænsning: Må ikke bruges af: Må ikke bruges til: Uddannelseskrav: Eventuelle kræftfremkaldende stoffer: Forholdsregler ved brug: Krav om anvendelse af ventilation: Eventuelt ryge- og spiseforbud: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn friskluft/filtrerende/filtertype: Handsker/typer/udskiftes når: Briller/ansigtsskærm: Særligt arbejdstøj: Opbevares og rekvireres hos: Opbevaring: Behov for ventilleret eller kølig opbevaring: Emballage ved omhældning: Førstehjælpsudstyr opbevares: Øjenskylleflaske: Nødbruser: Brandbekæmpelse: Slukningsmidler/opbevaring/brug af værnemidler: Telefonnumre: Eventuel speciel alarmeringsprocedure: Forholdsregler ved uheld og spild: Opsamlingsmaterialer/afleveringssted/brug af værnemidler: Tlf. til myndighed: Transportoplysninger: Nødvendige foranstaltninger: Erstatter (tidligere dato): Bruges i køkkenet og restauranten til rengøring af gulve og borde. Må ikke bruges af unge under 18 år - Ingen særlige uddannelseskrav Ingen. Må ikke blandes med klorholdige produkter Rygeforbud. Ikke nødvendigt Brug de blå nitrilhandsker Brug sikkerhedsbriller Ikke nødvendigt Værnemidler opbevares på hylde under vasken i køkkenet. Kontaktperson er sikkerhedsrepræsentanten forkøkkenet. Produktet opbevares på lageret i kælderen, hvor der er velventileret Ikke aktuelt. Øjenskylleflasker hænger ved siden af døren i køkkenet Ikke aktuelt. Pulverslukker som hænger ved døren til køkkenet. Tryk O-112. Små mængder spild tørres op med papir eller klude brug nitrilhandsker Kommes i affaldsbeholderen mærket kemi som står i kælderen. Ikke aktuelt. Dette er første version. Side 15

16 6.3. Toiletrens Tillæg til sikkerhedsdatabladet Handelsnavn: Toiletrens Dato: Navn: Mette Madsen Anvendelsesområde: Hvor og til hvad: Anvendelsesbegrænsning: Må ikke bruges af: Må ikke bruges til: Uddannelseskrav: Eventuelle kræftfremkaldende stoffer: Forholdsregler ved brug: Krav om anvendelse af ventilation: Eventuelt ryge- og spiseforbud: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn friskluft/filtrerende/filtertype: Handsker/typer/udskiftes når: Briller/ansigtsskærm: Særligt arbejdstøj: Opbevares og rekvireres hos: Opbevaring: Behov for ventilleret eller kølig opbevaring: Emballage ved omhældning: Førstehjælpsudstyr opbevares: Øjenskylleflaske: Nødbruser: Brandbekæmpelse: Slukningsmidler/opbevaring/brug af værnemidler: Telefonnumre: Eventuel speciel alarmeringsprocedure: Forholdsregler ved uheld og spild: Opsamlingsmaterialer/afleveringssted/brug af værnemidler: Tlf. til myndighed: Transportoplysninger: Nødvendige foranstaltninger: Erstatter (tidligere dato): Bruges i toiletterne til rengøring af toiletterne. Må ikke bruges af unge under 18 år Marmoroverflader Ingen særlige uddannelseskrav Ingen. Må ikke blandes med klorholdige produkter Rygeforbud. Ikke nødvendigt Brug de grønne nitrilhandsker Brug sikkerhedsbriller Ikke nødvendigt Værnemidler opbevares i kemirummet. Kontaktperson er sikkerhedsrepræsentanten. Produktet opbevares i kemikalierummet, hvor der er velventileret Ikke aktuelt. Øjenskylleflasker hænger for enden af hver gang Ikke aktuelt. Skumslukker hænger ved døren til køkkenet. Tryk O-112. Små mængder spild tørres op med papir eller klude brug de grønne nitrilhandsker. Afleveres i den blå affaldsbeholder i gården. Ikke aktuelt. Dette er første version. Side 16

17 6.4. Sprit Tillæg til sikkerhedsdatabladet Handelsnavn: Sprit Dato: Navn: Mette Madsen Anvendelsesområde: Hvor og til hvad: Anvendelsesbegrænsning: Må ikke bruges af: Må ikke bruges til: Uddannelseskrav: Eventuelle kræftfremkaldende stoffer: Forholdsregler ved brug: Krav om anvendelse af ventilation: Eventuelt ryge- og spiseforbud: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn friskluft/filtrerende/filtertype: Handsker/typer/udskiftes når: Briller/ansigtsskærm: Særligt arbejdstøj: Opbevares og rekvireres hos: Opbevaring: Behov for ventilleret eller kølig opbevaring: Emballage ved omhældning: Førstehjælpsudstyr opbevares: Øjenskylleflaske: Nødbruser: Brandbekæmpelse: Slukningsmidler/opbevaring/brug af værnemidler: Telefonnumre: Eventuel speciel alarmeringsprocedure: Forholdsregler ved uheld og spild: Opsamlingsmaterialer/afleveringssted/brug af værnemidler: Tlf. til myndighed: Transportoplysninger: Nødvendige foranstaltninger: Erstatter (tidligere dato): I køkkenet til afspritning af bordoverflader. Må ikke bruges af unge under 18 år - Ingen særlige uddannelseskrav Ingen. Holdes væk fra antændingskilder og varme Rygeforbud. Ikke nødvendigt Brug de blå nitrilgummihandsker Brug sikkerhedsbriller Ikke nødvendigt Værnemidler opbevares i stålskabet i køkkenet. Kontaktperson er sikkerhedsrepræsentanten for køkkenet. Produktet opbevares i kemirummet i kælderen, hvor der er velventileret Ikke aktuelt. Øjenskylleflasker hænger over vasken i køkkenet Ikke aktuelt. Pulverslukker som hænger ved døren til køkkenet. Tryk O-112. Små mængder spild tørres op med papir eller klude brug nitrilhandsker Kommes i containeren i gården. Ikke aktuelt. Dette er første version. Side 17

18 7 Casehistorier fra to virksomheder 7.1. Radisson Blu Radisson Blu er en stor hotelkæde, der har 155 hoteller i blandt andet Europa, Afrika, Mellemøsten og Kina. På hotellet i Århus har de 101 faste medarbejdere fordelt på ansatte i receptionen, administrationen, ledelsen, køkkenet, restauranten, baren, vedligehold og rengøringen. Der er plads til deltagere eller siddende gæster i den m 2 store sal. Hotellet råder over 234 værelser. Hotellets eget personale varetager alle rengøringsopgaver på hotellet. På hotellet anvendes kemikalier og rengøringsmidler i forbindelse med rengøringen i køkkenet, restauranterne, hotelværelserne, receptionen og fællesarealerne. Derudover har de kemikalier i deres værksted, der bruges i forbindelse med vedligehold. Side 18

19 Housekeeping Manager Juliet Thompson er ansvarlig for rengøringen på hotellet, og der er 20 medarbejdere ansat til denne del. Der anvendes mange forskellige produkter til rengøringen afhængig af, hvor der skal gøres rent. Hotellet er Svanemærket, så ved indkøb skal der købes svanemærkede rengøringsprodukter, i det omfang det er muligt. Der arbejdes på, at alle hoteller i kæden skal bruge de samme produkter. Juliet Thompson og Marzena Gorniak, som er sikkerhedsrepræsentant, har afprøvet metoderne og værktøjerne i dette materiale og givet input og kommentarer til det. De startede med at gennemgå, hvad de havde af rengøringsmidler og kemikalier rundt omkring på hotellet. Ved denne gennemgang fandt de ud af, at de havde alt for mange produkter. Mange kunne bortskaffes med det samme, og andre bruger de det sidste af, hvorefter de ikke bliver bestilt hjem igen. Juliet Thompson og Marzena Gorniak talte efterfølgende om, hvordan de skulle instruere deres kolleger om de nye arbejdspladsbrugsanvisninger. Det er blevet besluttet, at der fremover kun skal købes ind hos få udvalgte leverandører af rengøringsmidler. Det er nemmere, og det er billigere og så er det mindre tidskrævende. De har valgt at sige Nej tak til sælgere, der kommer forbi med deres produkter og som ofte efterlader gratis prøveprodukter. På den måde forhindrer de, at bunken af produkter vokser og det er ude af kontrol, hvad og hvor meget der findes på hotellet. Hver morgen holder rengøringspersonalet et planlægningsmøde, hvor der er mulighed for at fortælle om arbejdspladsbrugsanvisningerne på rengøringsmidlerne. På samme måde vil Juliet Thompson på sin gennemgang i køkkenet fortælle personalet om brugsanvisningerne. Juliet Thompson kontaktede leverandørerne efter gennemgangen og bad dem sende opdaterede versioner af sikkerhedsdatabladene. Det var der ingen problemer i og ved nye bestillinger sendes opdaterede sikkerhedsdatablade. Det er også muligt at finde dem på leverandørernes hjemmesider. Juliet Thompson udarbejdede derefter arbejdspladsbrugsanvisningerne i en elektronisk version, som gør det nemmere for hende at gemme på computeren og desuden at få arbejdspladsbrugsanvisningerne opdateret. Når de er udarbejdet elektronisk, skrives de ligeledes ud i en papirversion. Side 19

20 Nina Carlslund, der er daglig sikkerhedsleder, fortæller, at de har en særlig udfordring i forhold til de medarbejdere, der gør rent. Medarbejderne har mange forskellige nationaliteter, så der tales mange sprog og de repræsenterer mange kulturer. Det er dog et krav, at medarbejderne skal kunne forstå dansk eller engelsk mundtligt og skriftligt for at få ansættelse på hotellet. Det betyder, at det er en udfordrende opgave at sørge for en grundig instruktion af medarbejderne, når det gælder instruktion i brugen af kemikalier og rengøringsmidler. Instruktionen foregår som en kombination af en gennemgang af skriftlige rutiner, der findes for rengøring og så en praktisk gennemgang sammen med medarbejderne, hvor alt arbejdet bliver gennemgået og det bliver vist, hvordan produkterne skal håndteres; hvilke handsker, der skal bruges, og hvordan rengøringen skal udføres Best Western Hotel Oasia Best Western Hotel Oasia, som blev etableret i 2007, er centralt beliggende i Århus. Hotellet har 7 medarbejdere på fuld tid. Hotellet råder over forskellige møde- og kursusfaciliteter og har 65 værelser. Desuden har de et køkken og en morgenmadsrestaurant. Hotellets egne medarbejdere varetager rengøringen af køkkenet, restauranten og en del af fællesområderne. Rengøring af værelserne er udliciteret til et rengøringsfirma. Mariann Bjerre, der er daglig leder af morgenmadsrestauranten, fortæller, at de kun bruger meget få rengøringsprodukter i køkkenet og i restauranten. Side 20

21 For at få et overblik over de produkter de havde i køkkenet og i restauranten startede Mariann med at rydde op. Hun fandt flere produkter, der ikke bliver brugt mere og som skulle bortskaffes. Så gik hun i gang med at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger på produkterne. Hun foretrak at udfylde arbejdspladsbrugsanvisningerne i hånden og sætte dem i en mappe, så hun har et overblik. Undervejs opdagede hun, at det var nødvendigt at finde nogle andre kemikaliehandsker, da dem de brugte ikke var gode nok. Der manglede også et sæt øjenskylleflasker i køkkenet. I forbindelse med et morgenmøde fortalte hun sine kolleger om mappen med brugsanvisningerne. Mappen med oplysningerne er placeret på en hylde i køkkenet, så den er tilgængelig for alle. Hendes erfaringer med metoderne og skemaerne er, at det er lige ud af landevejen og nemt at gå til. Efter oprydningen havde hun et overblik over de resterende produkter, som hun sørgede for at skaffe sikkerhedsdatablade hjem på. Hos nogle af leverandørerne gik det fint og de sendte dem med det sammen, men hos andre leverandører måtte hun kontakte dem flere gange og rykke for at få sikkerhedsdatabladende tilsendt. Side 21

22 8 Læs mere Arbejdstilsynet: Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer. Vejledning C.0.11, om arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer. Arbejdsmiljøvejviser 25: Hotel og camping. Arbejdsmiljøvejviser 28: Restauranter og barer. BAR service- og tjenesteydelser: APV portalen for hotel og restauration (www.apvportalen.dk) Vejledning om rengøringsmidler. Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Vejledning - Elevtrivsel - vejledning om god oplæring i gastronom - og tjenerfaget (2009) Vejledning - Unge under 18 år - i hotel og restaurationsbranchen (2009) Pjece - Skru op for arbejdsmiljø i køkkenet (2005) Arbejdsmiljøhåndbog for Renhold og service (2007) Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere og stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk: - 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere - 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger - DVD - 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger og køkkenmedarbejdere. Side 22

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Kemi på autoværkstedet trin for trin

Kemi på autoværkstedet trin for trin Kemi på autoværkstedet trin for trin Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København V Telefon 33 63 80 00 co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri Telefon 3377 3377 di@di.dk www.di.dk

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver?

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Hvem er vi? Danmarks største arbejdsmiljørådgiver Autoriseret Landsdækkende Afdelinger i: Virum Odense Århus Kolding Ca. 750 medarbejdere i ALECTIA Herunder

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL:

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL: STRØM - STYRING - IT PERSONLIG SIKKERHED VED ARBEJDE MED EPOXYHARPIKSER OG ISOCYANATER Erhvervsuddannelse STRØM STYRING IT Elektronikfagtekniker Automatiktekniker Produktionsplatformen Rework Service Produktion

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

JKS BASISKATALOG Onlineshop Koncept Service Totalløsninger

JKS BASISKATALOG Onlineshop Koncept Service Totalløsninger JKS BASISKATALOG Onlineshop Koncept Service Totalløsninger Vi samler brikkerne så det er let for dig at holde styr på rengøringen! RING 97 40 31 33 det grønne valg svanemærkede produkter i høj kvalitet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet 34 Det er ordene, som alle danske guldsmedeværksteder og butikker kommer til at høre i løbet af 2010 eller senest i 2011. For regeringen besluttede tilbage i 2005, at samtlige værksteder og butikker med

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet BRANCHEVEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF UNGE PÅ KONTORER Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet I KONTOR OG ADMINISTRATIVE VIRKSOMHEDER INDHOLD 3 FORORD 4 GIV EN GRUNDIG INSTRUKTION TIL ARBEJDET 6

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER

BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning 2 Indkøb og brug af rengøringsmidler 3 Rengøringsmidler hvad og hvor 3 Substitution (erstatning) 4 Instruktion og oplæring

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted Kortlægningsskema Tillæg til AV værksted Arbejdspladsvurdering for ladeværksted Hvordan bruges AV skemaerne En AV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere