Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema"

Transkript

1 Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema har været i offentlig høring fra den 14. november 2014 til den 5. december NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til de indkomne høringssvar fremgår af nærværende notat. Notatet omhandler høringssvar, der ikke stammer fra ministerier eller myndigheder under ministerierne. NaturErhvervstyrelsen bemærker, at det ikke var muligt at opnå enighed i forligskredsen om at tillade anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområder i Danmark. 1. Baggrund Bekendtgørelsen er en følge af landbrugsreformens nye regler om arealstøtte, som skal gælde for 2015, og fastsætter bl.a. hvorledes, der skal ansøges herom. Bekendtgørelsen har været sendt i høring hos følgende: Interesseorganisationer 3F Advokatsamfundet Bæredygtigt Landbrug DAKOFO Danmarks Biavlerforening Danmarks Jægerforbund Danmarks Landboungdom Danmarks Naturfredningsforening Dansk Erhverv Dansk Gartneri Dansk Industri Dansk Juletræsdyrkerforening Dansk Kartoffelproducentforening Dansk kvæg Dansk Land- og Strandjagtforening Side 1/7

2 Dansk Ornitologisk Forening Dansk Planteværn Dansk Skovforening Dansk økologisk gedeavl Danske Svineproducenter Danske biavleres landsforening DANVA Den Grønne Nøgle v/horesta Det Dyreetiske Råd Det Grønne Kontaktudvalg, sekretariatet Det Økologiske Fødevareråd Dialogforum Foderstofudvalget Dyrenes Beskyttelse Erhvervsbiarvlerne Finansrådet Forbrugerrådet Foreningen af Vandværker i Danmark Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Frie bønder - levende land Hedeselskabet Kommunernes Landsforening Landboungdom Landbrug & Fødevarer Landdistrikternes Fællesråd Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter Landsforeningen Dansk Fåreavl Landsforeningen Danske Maskinstationer Natur & Samfund Plantning & Landskab, Landsforeningen Realkreditforeningen Realkreditrådet Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere Sammenslutningen af Danske Småøer Skovdyrkerne Videnscentret for Landbrug Økologisk Landsforening Universiteter Side 2/7

3 Copenhagen Business School Danmarks Tekniske Universitet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU - Natur- og Biovidenskabeligt fakultet Københavns Universitet Roskilde Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universitet DCA Aarhus Universitet DCE Myndigheder Danske Regioner Datatilsynet Følgende har afgivet bemærkninger: Foreningen for Vandværker i Danmark, Landbrug & Fødevarer, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet samt Datatilsynet. Følgende parter har meddelt, at de ikke har bemærkninger: Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Datatilsynet og Foreningen for Vandværker i Danmark. 2. Lovtekniske bemærkninger Bekendtgørelsen er sendt i høring som en ændringsbekendtgørelse. Med henvisning til principperne for god lovteknik udarbejder NaturErhvervstyrelsen på baggrund af den gældende bekendtgørelse nr. 907 af 29. juli 2014 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. samt ændringerne hertil, som har været sendt i offentlig høring, en ny samlet bekendtgørelse, som træder i kraft 1. januar De indkomne høringssvar i forbindelse med den offentlige høring om ændringerne til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v., omfatter bemærkninger til øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen. Disse bemærkninger har dog ikke givet anledning til ændringer. Den nye samlede bekendtgørelse, som styrelsen udarbejder, vil kun indeholde de ændringer, som har været sendt i offentlig høring samt enkelte korrekturrettelser. Side 3/7

4 Generelle bemærkninger Landbrug & Fødevarer opfordrer NaturErhvervstyrelsen til at have fuld opmærksomhed på opdatering og performance af Tast selv-service i ansøgningsrunden, fordi mange landmænds økonomi er afhængig af rettidig udbetaling af arealstøtten. Landbrug & Fødevarer har en række konkrete opfordringer til NaturErhvervstyrelsen i den forbindelse. NaturErhvervstyrelsen anderkender fuldt ud vigtigheden af den IT-tekniske del af ansøgningsrunden og efterfølgende sagsbehandling. Styrelsen anderkender også, at ansøgningsrunden er en periode med spidsbelastning og udvidet arbejdstid hos landbrugets konsulenter. I den forbindelse forsøger styrelsen at yde den bedste service, som den har mulighed for i forhold til de punkter, som Landbrug & Fødevarer nævner. NaturErhvervstyrelsen har udvidet IT-overvågning af Tast selv-service under spidsbelastningsperioderne. Med hensyn til telefonbetjening og hjemmesideopdatering tilpasses behovet løbende gennem ansøgningsrunden. Som altid vil styrelsen intensivere sin indsats mod slutningen af ansøgningsrunden. I forhold til de planlagte opdateringer, så tager NaturErhvervstyrelsen mest muligt hensyn til konsulenternes udvidede arbejdstid i perioden. Styrelsen er dog nødt til at afsætte den nødvendige tid til opdateringer for at sikre, at den kan åbne systemet igen som planmæssigt. Styrelsen varsler de planlagte opdateringer via Driftsstatus og nyhedsmails som vanligt for at give de bedst mulige betingelser for at tilrettelægge arbejdet. NaturErhvervstyrelsen har ingen mulighed for at stille krav til Nets, som leverer NemID. 3. Konkrete bemærkninger til de enkelte bestemmelser Pro rata systemet på permanente græsarealer, jf. 3, stk. 2 Landbrug & Fødevarer henviser til deres høringssvar afgivet den 6. juni 2014 i forbindelse med forrige høring af bekendtgørelsen, og fremhæver, at de fortsat er bekymrede for kontrol og sanktioner, samspillet med aktivitetskravet, beregning af gødningskvote og ansvaret for fastsættelsen af pro rata satsen. Landbrug & Fødevarer kvitterer for ændring af digitaliseringsgrænsen til 500 m², men påpeger, at de med nuværende viden anbefaler, at NaturErhvervstyrelsen arbejder videre for at hæve grænsen til m², da det umiddelbart vil give størst mulig fleksibilitet. Side 4/7

5 NaturErhvervstyrelsen kan oplyse, at styrelsen fortsat arbejder på en afklaring af problemstillingen vedr. kontrol og sanktioner samt fastsættelsen af pro rata satsen. For så vidt angår pro rata og samspillet med aktivitetskravet, kan NaturErhvervstyrelsen oplyse, at hele arealet i markblokken skal opfylde kravet til landbrugsaktivitet, idet pro rata koefficienten vedrører beregningen af støtten, mens landbrugsaktiviteten vedrører det støtteberettigede areal. NaturErhvervstyrelsen kan oplyse, at beregning af gødningskvoten sker på baggrund af det faktisk dyrkede areal på marken uafhængigt af en evt. pro rata sats i markblokken. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at styrelsen har besluttet at fastholde digitaliseringsgrænsen på 500 m². Beslutningen er truffet på baggrund af en undersøgelse af, om det var hensigtsmæssigt at anvende en grænse på m² i stedet for 500 m² i Danmark. Resultatet af denne undersøgelse har vist, at den øgede fleksibilitet ved at vælge m² fremfor 500 m² vil være meget minimal og ikke ubetinget en fordel for ansøgerne. En fastholdelse af digitaliseringsgrænsen på 500 m², fremfor en ændring til m², betyder desuden, at markblokkens støtteprocent (pro rata) bliver mere gennemskuelig for ansøgerne. Den øgede fleksibilitet ved at ændre digitaliseringsgrænsen til m² vil skabe større usikkerhed om markblokkens støtteprocent, da ikke-støtteberettigede arealer under m² i så fald skal fratrækkes i markblokkens støtteprocent. Jo flere og større ikke-støtteberettigede arealer som ikke er digitaliserede, jo sværere er det for ansøgerne, at vurdere om markblokkens støtteprocent er korrekt, og derfor om de ansøger på et korrekt grundlag. Økologisk arealtilskud og pro rata systemet, jf. 3, stk. 2 og 9, stk. 2. Det forekommer Landbrug & Fødevarer uklart, hvordan NaturErhvervstyrelsen i praksis vil håndtere de femårige tilsagn i den geospatiale ansøgning, idet tilsagnsarealet ikke vil stemme overens med de årlige tilpasninger, der vil være i det støtteberettigede areal til grundbetaling. Landbrug & Fødevarer anfører som et eksempel, at det støtteberettigede areal til grundbetaling i 2016 reduceres med 0,5 ha, da landmanden ikke pløjer helt ind til markskel. Landbrug & Fødevarer skriver, at de antager, at tilsagnsarealet reduceres tilsvarende. NaturErhvervstyrelsen kan oplyse, at Landbrug & Fødevarers antagelse i forbindelse med eksemplet er korrekt. Tilsagnsarealet vil i det nævnte eksempel blive reduceret tilsvarende. Hvis ansøger året efter igen udvider sin mark med de 0,5 ha, kan der evt. søges et nyt tilsagn til dette areal. Det nye areal skal indtegnes som en separat mark. Dette afviger i princippet ikke fra reglerne på arealer, hvor der ikke er en geospatial støtteprocent. Side 5/7

6 NaturErhvervstyrelsen skal dog bemærke, at der udestår en endelig afklaring med EU-kommissionen af, hvad der sker, hvis markens støtteprocent enten reduceres eller øges i løbet af de 5 år. Markblokkens støtteprocent vil typisk blive kontrolleret og evt. opdateret hvert 3. år. Undtagelsesbestemmelsen i 9, stk. 3 Det forekommer Landbrug & Fødevarer uklart, hvordan NaturErhvervstyrelsen i praksis vil håndtere denne bestemmelse, og ønsker en afklaring heraf. NaturErhvervstyrelsen skal hertil bemærke, at ifølge det udkast til bekendtgørelse om økologisk arealtilskud, der er sendt i ekstern høring, gælder følgende: GLM landskabselementer kan omfattes af tilsagn om tilskud, og der er ikke nedsættelse af det årlige tilskud for GLM landskabselementer. Hvis der i Fællesskemaet er angivet, at der for et tilsagnsareal anmodes om udbetaling af tilskud for det pågældende tilsagnsår, må tilsagnsarealet ikke være et braklagt areal i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber. Ved at anvende afgrødekoden for braklagte arealer, oplyser tilsagnshaver, at der ikke anmodes om udbetaling af tilskud for marken. Den i 9, stk. 3, omhandlede korrektion sker her ved valg af afgrødekode. Hvis der i Fælleskemaet er angivet, at der for et tilsagnsareal, der er et permanent græsareal eller med græs i omdrift, anmodes om udbetaling af tilskud fra det pågældende tilsagnsår, skal tilsagnsarealet anvendes til slæt, til afgræsning eller til slæt og afgræsning inden for perioden fra den 1. juni til den 15. september i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber. Hvis der i Fællesskemaet er angivet, at der for et tilsagnsareal, der er med græs i omdrift, anmodes om udbetaling af tilskud for det pågældende tilsagnsår, kan tilsagnsarealet anvendes til grøngødning i stedet for slæt eller afgræsning, når arealet er etableret med en kløvergræsblanding med mindst 15 vægtprocent kløver. Ved valg af afgrødekode kan tilsagnshaver oplyse, om marken har været anvendt til afgræsning eller slæt eller grøngødning, og dermed oplyse, om der anmodes om udbetaling af tilskud for marken. Hvis et permanent græsareal ikke har været anvendt til afgræsning eller slæt, skal tilsagnshaver anmelde en græs-afgrødekode, der afspejler dette, og som betyder, at der ikke anmodes om udbetaling. Den i 9, stk. 3, omhandlede korrektion sker her ved valg af afgrødekode. NaturErhvervstyrelsen nedsætter det årlige tilskud for det pågældende tilsagnsår til 0 kr. pr. ha bl.a. for arealer, der er registreret som randzonearealer på det randzonearealkort, der er offentliggjort på Fødevareministeriets Internet Markkort den 1. februar i det kalenderår, hvor Side 6/7

7 tilsagnsåret udløber. Den i 9, stk. 3, omhandlede korrektion foretages her automatisk af ITsystemet. Styrelsen bemærker, at der ikke er nedsættelse for arealer, for hvilke der i medfør af lov om randzoner er meddelt dispensation således, at randzonebredden er ændret til 0 meter, og hvor dispensationen er meddelt, og har virkning inden fristen for indgivelse af Fællesskema i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber. Hvis den nævnte dispensation foreligger, får tilsagnshaver en servicemeddelelse om dette, når der søges i Fællesskemaet. Tilsagnshaver har så mulighed for at korrigere ved at indlægge en bemærkning. Side 7/7

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 139 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 9. februar 2011 Vedlagt fremsender jeg høringsnotat og høringssvar til forslag til lov om ændring

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Nedlæggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver Lovforslag nr. L 214 Folketinget 2012-13 Fremsat den 25. april 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning Lovforslag nr. L 165 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Midlertidige opholdssteder til flygtninge) 1 I

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Ansøgningsvejledning 2007

Ansøgningsvejledning 2007 Ansøgningsvejledning 2007 - Ansøgning om enkeltbetaling - Ansøgning om støtte til særlige afgrøder - Gødningsplanlægning: kvælstofkvote og efterafgrøder - Indberetning om økologi og anmodning om udbetaling

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 22 krydsoverensstemmelseskrav maj 2013. Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde Dato 6. marts 2015 Side 1 af 6 NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv, Projektdesign Nyropsgade 30 1780 København V E-mail: projektdesign@naturerhverv.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13. Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) til

Forslag. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13. Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) til Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning, lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder

Læs mere