FS-C8100DN. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FS-C8100DN. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 FS-C8100DN Betjeningsvejledning

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Komponenter på printerens forside Komponenter i printerens venstre side Komponenter på printerens højre side Indvendige komponenter Udskrivning Indlæsning af printerdriver Udskrivning fra softwareprogram Vedligeholdelse Generelle oplysninger Ilægning af papir Udskiftning af tonerbeholder Rengøring af printer Problemløsning Generelle retningslinjer Problemer med udskriftskvalitet Fejlmeddelelser Udredning af papirstop Specifikationer i

4 ii

5 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger FORSIGTIG: KYOCERA MITA CORPORATION PÅTAGER SIG IKKE ANSVAR FOR SKADER, DER SKYLDES FORKERT INSTALLATION. Erklæring om software SOFTWARE, DER BENYTTES SAMMEN MED DENNE PRINTER, SKAL UNDERSTØTTE PRINTERENS EMULERINGSTILSTAND. Printeren er fabriksindstillet til at emulere PCL. Emuleringstilstanden kan ændres. Generel bemærkning Der tages forbehold for ændringer af oplysningerne i denne vejledning uden forudgående varsel. Der kan blive tilføjet sider i senere udgaver. Brugeren bedes ignorere eventuelle tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl i denne udgave. Kyocera Mita Corporation påtager sig intet ansvar for ulykker, der måtte opstå, mens brugeren følger anvisningerne i denne vejledning. Kyocera Mita Corporation påtager sig intet ansvar for mangler i printerens firmware (indholdet af printerens skrivebeskyttede hukommelse). Denne vejledning og alle emner, der sælges eller leveres sammen med eller i forbindelse med salget af denne Page Printer, og som kan beskyttes af ophavsret, er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning eller dele af den samt andre emner, der kan beskyttes af ophavsret, må ikke kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående skriftligt samtykke fra Kyocera Mita Corporation. Hvis der fremstilles kopier af dele af eller hele denne vejledning, skal eventuelle emner, som kan beskyttes af ophavsret, indeholde samme oplysninger om ophavsret som det materiale, der kopieres. Oplysninger om handelsbetegnelser PRESCRIBE er et registreret varemærke, der tilhører Kyocera Corporation. KPDL er et varemærke, der tilhører Kyocera Corporation. Hewlett-Packard, PCL og PJL er registrerede varemærker, der tilhører Hewlett-Packard Company. Centronics er en handelsbetegnelse for Centronics Data Computer Inc. PostScript er et registreret varemærke, der tilhører Adobe Systems Incorporated. Macintosh er et registreret varemærke, der tilhører Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation. Microsoft Windows Server er et varemærke, der tilhører Microsoft Corporation. PowerPC er et varemærke, der tilhører International Business Machines Corporation. Microdrive er et registreret varemærke, der tilhører Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V. i USA og andre lande. CompactFlash er et varemærke, der tilhører SanDisk Corporation. ENERGY STAR er et varemærke, der er registreret i USA. Alle andre firmanavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører de respektive virksomheder. Dette produkt bruger PeerlessPrintXL, der giver HP LaserJet-kompatibel PCL 6-sprogemulering. PeerlessPrintXL er et varemærke, der tilhører Peerless Systems Corporation, 2381 Rosecrans Ave. El Segundo, CA 90245, USA. Dette produkt er udviklet ved hjælp af Tornado -realtidsoperativsystemet og -værktøjerne fra Wind River Systems. Dette produkt indeholder UFST og MicroType fra Monotype Imaging Inc. iii

6 USB Dette produkt er certificeret af USB Implementers Forum, Inc. Overholdelse af regelsæt Sikkerhedsoplysninger Lasererklæring FARE: CLASS 3B LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. UNDGÅ DIREKTE UDSÆTTELSE FOR STRÅLING. FORSIGTIG: Brug af andre reguleringsenheder, tilpasninger eller procedurer end de, der er beskrevet heri, kan medføre farlig stråling. Radiofrekvens Denne maskine indeholder en senderenhed. Vi, producenten (Kyocera Mita Corporation), erklærer hermed, at dette udstyr, (Page Printer) model FS-C8100DN, overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser fastlagt i EU-direktiv 1999/5/EC. Radio Tag-teknologi Visse lande har lovbestemmelser ang. den Radio Tag-teknologi, som anvendes i dette udstyr til at indentificere tonerbeholderen, og brugen af udstyret kan derfor være underlagt begrænsninger. iv

7 Advarselsmærkater Af sikkerhedshensyn er der placeret advarselsmærkater følgende steder på printeren. Vær forsigtig, når du udreder papirstop eller udskifter toner, for at undgå brand eller elektrisk stød. BEMÆRK: Fjern ikke disse mærkater. Høj indvendig temperatur. Rør ikke ved dele i dette område, da der er risiko for forbrænding. Høj indvendig spænding. Rør ikke ved dele i dette område, da der er risiko for elektrisk stød. Mærkat inde i printeren (advarsel om laserstråling) v

8 Ozonkoncentration Printerne danner ozongas (O 3 ), som kan blive koncentreret på installationsstedet og medføre en ubehagelig lugt. Det anbefales at placere printeren et sted med tilstrækkelig ventilation for at holde koncentrationen af ozongas under 0,1 ppm. Direktiv om CE-mærkning I overensstemmelse med Rådets direktiv 89/336/EEC, 73/23/EEC og 1999/5/EC Producent: Kyocera Mita Corporation Producentens adresse: 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka, , Japan Erklærer, at dette produkt Produktnavn: Farvesideprinter Modelnummer: FS-C8100DN (testet med tilbehør, der udvider printerens funktioner: Dual papirføder PF-710, papirføder til store mængder PF-750, dokumentefterbehandler DF-710/DF-730, pjeceenhed BF-710, postboks MT-710 og hulningsenhed PH-5A). Overholder følgende produktspecifikationer: EN :1998+A1:2000+A2:2003 Class B EN :2000 EN :1995+A1:2001 EN :1998+A1:2001+A2:2003 EN :2001+A11 EN :1994+A1+A2 EN EN Producenten og producentens salgsselskaber er i besiddelse af følgende tekniske dokumentation til brug for den undersøgelse, der kan blive foretaget af de involverede myndigheder. Brugervejledning, der overholder de relevante specifikationer. Tekniske tegninger. Beskrivelser af procedurer, der sikrer overholdelse. Andre tekniske oplysninger. EN ISO 7779 Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db (A) oder weniger gemäß EN ISO Ansvarsfraskrivelse Kyocera Mita påtager sig intet ansvar over for kunder, andre personer eller enheder med hensyn til tab eller skade direkte eller indirekte forårsaget eller angiveligt forårsaget af udstyr solgt eller leveret af os, inklusive men ikke begrænset til afbrydelse af service, tab af omsætning eller af forventet avance, eller følgeskader opstået ved brug eller betjening af udstyret eller softwaren. vi

9 Energy Star Program Vi har som ENERGY STAR-partner fastslået, at dette produkt overholder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. Det grundlæggende formål med ENERGY STAR Program er at reducere miljøforureningen ved at opfordre til produktion og salg af udstyr med en mere effektiv energiudnyttelse. Printeren er forsynet med en tidsindstillet dvalefunktion, der overholder standarderne i ENERGY STAR Program. Denne funktion gør det muligt at reducere printerens strømforbrug. Den største strømbesparelse opnås ved at slukke for strømmen til printeren, når den ikke benyttes over en længere tidsperiode. Denne vejledning indeholder flere oplysninger om den tidsindstillede energisparerfunktion og printerens strømforbrug. Der findes følgende startindstillinger og strømbesparelse for den tidsindstillede energisparerfunktion: Startindstilling for automatisk energisparer Strømforbrug for automatisk energisparer 15 minutter (60 minutter) 15 W (70 W) ( ): Retningslinjer for ENERGY STAR-program vii

10 Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug. Opbevar den i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Symboler i vejledningen og på maskinens dele er sikkerhedsadvarsler, der har til formål at beskytte brugeren, andre personer og omgivende objekter og sikre korrekt og sikker brug af maskinen. Symbolerne og deres betydning vises nedenfor. FARE: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter sandsynligvis vil medføre alvorlig personskade eller endog dødsfald. ADVARSEL: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan forårsage alvorlig personskade eller endog dødsfald. FORSIGTIG: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan medføre personskade eller mekanisk skade. Symboler Følgende symboler angiver, at det pågældende afsnit indeholder sikkerhedsadvarsler. Punkter, brugeren skal være særlig opmærksom på, er angivet i symbolet.... [Generel advarsel]... [Advarsel om risiko for elektrisk stød]... [Advarsel om høj temperatur] Følgende symboler angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om forbudte handlinger. I symbolet er angivet nærmere oplysninger om den forbudte handling.... [Advarsel om forbudt handling]... [Adskillelse forbudt] viii

11 Følgende symboler angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om handlinger, der skal udføres. I symbolet er angivet nærmere oplysninger om den obligatoriske handling.... [Obligatorisk handling påkrævet]... [Tag stikket ud af stikkontakten]... [Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse] Hvis sikkerhedsadvarslerne i denne betjeningsvejledning er ulæselige, eller selve vejledningen mangler, kan du bestille en ny hos din servicerepræsentant (mod betaling). Forholdsregler ved installation Omgivelser FORSIGTIG: Placer ikke maskinen på ustabile eller ujævne flader. En ustabil placering kan bevirke, at maskinen falder ned eller vælter. Denne situation indebærer en risiko for personskade eller beskadigelse af maskinen. Undgå fugtige, støvede og smudsige placeringer. Hvis stikket bliver støvet eller snavset, skal du rense det for at undgå brand eller elektrisk stød. Undgå placering nær radiatorer, elektriske varmeapparater og andre varmekilder og i nærheden af brændbart materiale for at undgå risikoen for brand. For at holde maskinen kølig og lette vedligeholdelse og udskiftning af dele skal maskinen placeres, så der er plads til at foretage vedligeholdelse, som vist nedenfor. Placer maskinen et sted, hvor der er tilstrækkelig plads omkring den, især ved ventilationsåbninger, så luften kan cirkulere uhindret ud af printeren. Venstre side: 500 mm Højre side: 300 mm Bagside: 100 mm Forside: mm ix

12 Andre forholdsregler Uegnede omgivelser kan påvirke sikker betjening af maskinen og maskinens ydelse. Installer printeren i et lokale med god ventilation (anbefalet rumtemperatur: ca. 10 til 32,5 C, luftfugtighed: ca. 15 til 80% RH), og undgå følgende placeringer for maskinen. Placer ikke maskinen i nærheden af et vindue, og udsæt den ikke for direkte sollys. Undgå steder med vibrationer. Undgå steder med voldsomme temperaturudsving. Placer ikke maskinen et sted, hvor den er udsat for en direkte varm eller kold luftstrøm. Undgå steder med dårlig ventilation. Der frigives en lille mængde ozon og andre kemikalier under udskrivning, men mængden er ikke sundhedsfarlig. Lugten kan dog være ubehagelig, hvis printeren bruges i lang tid i et lokale med dårlig ventilation, eller hvis der fremstilles ekstraordinært mange udskrifter. Det bedste miljø for udskrivning er et lokale med god ventilation. Maskinens strømforsyning/jordforbindelse ADVARSEL: Benyt ikke en strømforsyning med en anden spænding end den angivne. Undgå flere tilslutninger i samme stikkontakt. I disse situationer er der risiko for brand eller elektrisk stød. Sæt netledningen godt fast i stikkontakten. Hvis metalobjekter berører benene på stikket, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Tilslut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød i tilfælde af en kortslutning. Kontakt din servicerepræsentant, hvis der ikke er mulighed for jordforbindelse. Andre forholdsregler Sæt stikket i en stikkontakt så tæt på maskinen som muligt. Netledningen fungerer som den primære afbryder for maskinen. Sørg for, at stikkontakten er placeret i nærheden af udstyret, og at der er nem adgang til den. Håndtering af plasticposer ADVARSEL: Sørg for, at plasticposer, som benyttes til maskinen, opbevares uden for børns rækkevidde. Plastic kan klæbe sig fast til næse og mund og forårsage kvælning. x

13 Forholdsregler for brug Advarsler i forbindelse med anvendelse af maskinen ADVARSEL: Placer ikke metalgenstande eller beholdere med væske (vaser, urtepotter, kopper m.v.) på eller i nærheden af maskinen. Der er risiko for brand eller elektrisk stød, hvis disse genstande falder ned i maskinen. Fjern ikke nogen af dækslerne fra maskinen, da der er risiko for elektrisk stød fra højspændingsdele inde i maskinen. Undgå at beskadige, åbne eller forsøge at reparere netledningen. Placer ikke tunge genstande på ledningen, og undgå at trække i den, bøje den uforholdsmæssigt meget eller på anden måde beskadige den. I disse situationer er der risiko for brand eller elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere eller skille maskinen eller dens dele ad, da det kan medføre brand, elektrisk stød eller beskadigelse af laseren. Hvis laserstrålen blotlægges, kan det medføre blindhed. Der er risiko for brand eller elektrisk stød, hvis maskinen bliver ekstremt varm, ryger, afgiver en mærkelig lugt, eller der opstår en anden unormal situation. Sluk med det samme for strømmen med afbryderen (O), sørg for at tage netstikket ud af stikkontakten, og kontakt derefter en servicerepræsentant. Sluk straks for strømmen med afbryderen (O), hvis der falder skadelige genstande, f.eks. hæfteklammer eller væske ned i maskinen. Det er meget vigtigt, at du derefter tager netledningen ud af stikkontakten for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød. Kontakt derefter en servicerepræsentant. Håndter ikke netledningen med våde hænder pga. risiko for elektrisk stød. Kontakt altid en servicerepræsentant, hvis indvendige dele skal vedligeholdes eller repareres. FORSIGTIG: Træk ikke i netledningen, når du tager den ud af stikkontakten. Hvis der trækkes i netledningen, kan den blive ødelagt og medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Tag altid fat om stikket, når du tager netledningen ud af stikkontakten. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter maskinen. Der er risiko for brand eller elektrisk stød, hvis netledningen beskadiges. Sluk for strømmen med afbryderen (O), hvis maskinen ikke skal anvendes i et stykke tid (f.eks. om natten). Hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid (f.eks. under ferie), skal du af sikkerhedsmæssige hensyn tage stikket ud af kontakten, mens maskinen ikke er i brug. xi

14 Når du flytter printeren, skal du trække de to bærehåndtag, der findes i venstre side, ud. Flyt bærehåndtagene i højre side ved at sætte hænderne ind i de to mellemrum for at få godt fat. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid tage stikket ud af stikkontakten før rengøring. Der er risiko for brand eller andre problemer, hvis der samler sig støv inde i maskinen. Det anbefales at rådføre sig med en servicerepræsentant med hensyn til rengøring af de indvendige dele. Rengøring inden perioder med høj luftfugtighed er særlig nyttig. Servicerepræsentanten kan oplyse omkostningerne for at få rengjort maskinens indvendige dele. Andre forholdsregler Undgå at anbringe tunge genstande på maskinen eller på anden måde beskadige den. Undlad at åbne maskinens øverste dæksel på forsiden, slukke for strømmen eller trække netledningen ud af stikket under udskrivning. Kontakt en servicerepræsentant, når maskinen skal løftes eller flyttes. Rør ikke ved elektriske dele, f.eks. stik eller kredsløbskort. De kan blive beskadiget af statisk elektricitet. Undlad at foretage betjening, som ikke er beskrevet i denne vejledning. Brug skærmede tilslutningskabler. FORSIGTIG: Brug af andre reguleringsenheder, tilpasninger eller procedurer end de, der er beskrevet heri, kan medføre farlig stråling. xii

15 Advarsler i forbindelse med håndtering af forbrugsstoffer FORSIGTIG: Forsøg ikke at brænde tonerbeholderen. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger. Opbevar tonerbeholderen uden for børns rækkevidde. Undgå at indånde eller indtage toner eller få den i øjnene eller på huden, hvis der spildes toner fra tonerbeholderen. Hvis du kommer til at indånde toner, skal du gå til et sted med frisk luft og gurgle grundigt med rigeligt vand. Kontakt en læge, hvis du begynder at hoste. Hvis du kommer til at indtage toner, skal du rense munden med vand og drikke 1-2 glas vand for at fortynde maveindholdet. Kontakt en læge, hvis der er behov for det. Hvis du får toner i øjnene, skal du skylle dem grundigt med vand. Kontakt en læge, hvis øjnene stadig er ømme. Hvis du får toner på huden, skal du vaske den af med sæbe og vand. Forsøg ikke at åbne eller ødelægge tonerbeholderen. Andre forholdsregler Kasser altid den brugte tonerbeholder i henhold til gældende lovgivning. Opbevar alle forbrugsstoffer et køligt, mørkt sted. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne papiret fra kassetten, lægge det tilbage i originalindpakningen og forsegle det igen. xiii

16 Om betjeningsvejledningen Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler: 1 Maskinens dele I dette kapitel beskrives printerens dele. 2 Udskrivning I dette kapitel beskrives, hvordan du udskriver fra computeren. 3 Vedligeholdelse Dette kapitel indeholder vejledning i udskiftning af tonerbeholderen og vedligeholdelse af printeren. 4 Problemløsning Dette kapitel indeholder fremgangsmåder til løsning af printerproblemer, f.eks. papirstop. 5 Specifikationer Dette kapitel indeholder en oversigt over printerens specifikationer. xiv

17 Typografi I vejledningen benyttes følgende typografi. Typografi Beskrivelse Eksempel Kursiv Benyttes til at fremhæve yderligere Se Udskiftning af tonerbeholder på oplysninger. side 3-3. Skrifttypen Courier Fed tekst i parentes Fed skrifttype Bemærk Bruges til at angive meddelelser eller navne, der vises på betjeningspanelet. Bruges til at angive taster på betjeningspanelet. Bruges til at fremhæve knap eller punkter, der kan vælges i dialogbokse, og titler, der vises i dialogbokse. Indeholder yderligere, nyttige oplysninger om en funktion. Udskift beholder til brugt toner, når meddelelsen Kontroller beh. til brugt toner vises. Tryk på [Menu]. Klik på Næste. BEMÆRK: Der findes oplysninger om opbevaring af tappen under trin 10. Vigtigt Forsigtig Advarsel Indeholder vigtige oplysninger. Bemærkninger, der angiver, at en handling kan medføre mekanisk skade. Bruges til at advare brugeren om risikoen for personskade. VIGTIGT: Sørg for, at papiret ikke er foldet, krøllet eller beskadiget. FORSIGTIG: Træk ikke kassetten ud, når du holder på forsiden af maskinen. ADVARSEL: Der er højspænding i opladerdelen. xv

18 xvi

19 1 Maskinens dele Dette afsnit indeholder forklaringer og illustrationer, der gør det muligt at identificere maskinens dele og deres funktion. For at sikre korrekt brug og optimal ydeevne anbefales det, at du gør dig bekendt med de forskellige maskindeles navn og funktion. Dette kapitel indeholder følgende emner: Komponenter på printerens forside Komponenter i printerens venstre side Komponenter på printerens højre side Indvendige komponenter

20 Maskinens dele Komponenter på printerens forside Betjeningspanel 2 Frontlåge 3 Papirkassette 1 4 Papirkassette 2 5 Topbakke 6 Topdæksel Komponenter i printerens venstre side Venstre dæksel 1 8 Venstre dæksel 2 9 Bærehåndtag 1-2

21 Maskinens dele Komponenter på printerens højre side Dæksel over interfacestik 11 Dæksel over hukommelseskort (CompactFlash) 12 Stik til netværksinterface 13 Stik til USB-interface 14 Dæksel over stik til tilslutning af tilbehør 15 Stik til hukommelseskort (CompactFlash) 16 Stik til tilbehørsharddisk (HDD) 17 Stik til parallelport-interface 18 Dæksel til afbryder 19 Hovedafbryder 20 MF-bakke (multifunktionsbakke) 21 Papirstyr 22 MF-bakkeforlænger 23 Huller til hænder 1-3

22 Maskinens dele Indvendige komponenter Tonerbeholder (sort) 25 Tonerbeholder (gul) 26 Tonerbeholder (cyan) 27 Tonerbeholder (magenta) 28 Overskudstonerboks 29 Låsehåndtag til tonerbeholder 30 Rengøringsbørste Papirstyr for bredde 32 Justeringsstyr for papirbredde 33 Papirstyr for længde 34 Stik til netledning 1-4

23 2 Udskrivning Dette kapitel indeholder følgende emner: Indlæsning af printerdriver Udskrivning fra softwareprogram

24 Udskrivning Indlæsning af printerdriver Sørg for, at printeren er sluttet til en stikkontakt og til computeren, inden printerdriverens installeres fra cd'en. 1 Tænd for pc'en, og aktiver Windows. BEMÆRK: Vælg Annuller, hvis dialogboksen Velkommen til guiden Ny hardware fundet vises. 2 Sæt cd'en, der blev leveret sammen med printeren, i pc'ens optiske drev. 3 Installationsprogrammet starter. BEMÆRK: Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du bruge Windows Stifinder til at få adgang til cd'en og vælge Setup.exe. 4 Følg vejledningen i installationsprogrammet for at installere printerdriveren KX DRIVER. 2-2

25 Udskrivning Udskrivning fra softwareprogram I dette afsnit beskrives udskrivning af et dokument, som er oprettet i et softwareprogram. Du kan vælge papirformat og outputdestination til udskrivningen. 1 Læg det papir, der skal bruges, i papirkassetten. 2 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet. Dialogboksen Udskriv vises. 3 Klik på rullelisten med printernavne. Alle printerne, som er installeret i Windows, vises. Klik på maskinens navn. 4 Brug Antal kopier til at indtaste det ønskede antal udskrifter. Du kan vælge op til 999 kopier. I Microsoft Word anbefales det at klikke på Indstillinger og vælge Brug printerindstillinger for Standardbakke Klik på OK for at starte udskrivningen. BEMÆRK: Brug af printerdriverprogrammet er beskrevet i KX Printer Driver Operation Guide. 2-3

26 Udskrivning 2-4

27 3 Vedligeholdelse Dette kapitel indeholder følgende emner: Generelle oplysninger Ilægning af papir Udskiftning af tonerbeholder Rengøring af printer

28 Vedligeholdelse Generelle oplysninger I dette kapitel beskrives almindelige vedligeholdelsesopgaver, du kan udføre på printeren. Følgende komponenter kan udskiftes, når det angives på printerens display: Tonersæt Overskudstonerboks Desuden skal maskinens indvendige dele renses med jævne mellemrum. 3-2

29 Vedligeholdelse Ilægning af papir Ilægning af papir i kassette I fremgangsmåden nedenfor beskrives, hvordan du lægger papir i kassetten og MF-bakken. Almindeligt papir (80 g/m²) kan lægges i papirkassette 1 og ark (A4/Letter eller mindre) eller 250 ark (B4/Legal eller større) kan lægges i papirkassette ark kan lægges i papirkassette 2. Gennemluft papiret, og bank det på en jævn overflade for at undgå papirstop eller skæv udskrivning. Følg instruktionerne herunder, når du lægger papir i papirkassetten. 1 Træk papirkassetten helt ud. 3-3

30 Vedligeholdelse 2 Juster papirlængdestyret efter papirformatet. BEMÆRK: Papirformatet er trykt på papirkassetten. 3 Indstil papirbreddestyret til det valgte papirformat ved hjælp af justeringsstyret til papirbredde. BEMÆRK: Papirformatet er trykt på papirkassetten. Hvis du vil ilægge A4/letter eller et mindre papirformat, skal du indstille det ekstra håndtag til papirlængdestyret til en oprejst position, som vist i illustrationen. 4 Juster papiret efter papirkassettens venstre side. VIGTIGT: Bekræft, at papirlængde- og papirbreddestyrene er tæt på papiret. Hvis der er mellemrum, skal du indstille styret igen. Ellers kan der opstå papirstop. Anvend ikke foldet papir. Ellers kan der opstå papirstop. Overskrid ikke magasinets øverste grænse. Ellers kan der opstå papirstop. 3-4

31 Vedligeholdelse 5 Noter det angivne papirformat på det medfølgende papirark. 6 Skub langsomt papirkassetten tilbage. Ilægning af papir i MF-bakken (multifunktionsbakke) Ekstra paper ( g/m²) samt almindeligt papir og genbrugspapir kan ilægges. Til almindeligt papir (80 g/m²) kan der ilægges 100 ark (A4/Letter eller mindre) eller 50 ark (B4/Legal eller større). Sørg for at anvende MF-bakken, når du udskriver på ekstra papir, f.eks. OHP-film eller tykt papir. VIGTIGT: Når du lægger specialpapir, f.eks. transparenter og tykt papir i MF-bakken, skal du vælge typen. Følg instruktionerne herunder til at anvende MF-bakken. 1 Gør MF-bakken klar til brug. Udvid MF-bakken, når du ilægger A4R eller et større papirformat. 2 Skub skyderen til bredden på det valgte papir. 3-5

32 Vedligeholdelse 3 Læg papir ned langs skyderen, og til det ikke kan komme længere. Sørg for at skyderen rører ved papirets kant. VIGTIGT: Hvis du har ilagt et postkort eller tykt papir, skal du sørge for, at det ligger fladt, inden det ilægges. Noget papir kan ikke ilægges, det afhænger af papirtypen. Læg kun papir i MF-bakken, når bakken skal bruges. Efterlad ikke papir i MF-bakken efter brug. Overskrid ikke magasinets øverste grænse. Ellers kan der opstå papirstop. Hvis du ilægger en kuvert, skal du sørge for at lukke åbningen og vende udskriftssiden opad. Læg åbningen forrest eller til venstre, og læg det langs skyderen, indtil det ikke kan komme længere. JA JA NEJ Ilægning af papir i papirføder PF-750 (tilbehør) Der kan lægges 3000 ark almindeligt papir (80 g/m², A4, B5 eller Letter) i papirføder PF-750 (tilbehør). (Kontakt din servicetekniker for at justere formatet). Følg instruktionerne herunder for at lægge papir i papirføderen. 1 Træk papirkassetten i papirføderen helt ud. 3-6

33 Vedligeholdelse 2 Læg papir i papirkassetten. BEMÆRK: Ilæg ikke foldet papir. Ellers kan det medføre papirstop. Må ikke overstige kassettens øverste grænse. 3 Skub langsomt papirkassetten tilbage. 3-7

34 Vedligeholdelse Udskiftning af tonerbeholder Udskiftningsinterval for tonerbeholder Tonerbeholdernes levetid afhænger af den mængde toner, der bruges til udskriftsjob. Med 5% dækning (et typisk dokument) med individuelle tonerfarver antages følgende for A4- eller Letter-papir: Den sorte tonerbeholder kan gennemsnitlig fremstille ca sider i sort/hvid. Cyan, magenta og gule tonerbeholdere kan gennemsnitlig fremstille ca farvebilleder. Få vist, hvor meget toner der er tilbage i tonerbeholderen ved at udskrive en statusside. På statussiden for forbrugsstoffer vises en tonermåler med en statusindikator for hver farve, der angiver, hvor meget toner der er tilbage i tonerbeholderen. Starttonerbeholdere De tonerbeholdere, der leveres med den nye printer, er starttonerbeholdere. Den sorte starttonerbeholder kan gennemsnitlig fremstille ca sider i sort/hvid. Cyan, magenta og gule starttonerbeholdere kan gennemsnitlig fremstille ca farvebilleder. Tonersæt Det anbefales kraftigt at benytte nye tonersæt fra producenten for at undgå printerproblemer og sikre lang levetid for printeren. Tonersættene leveres i 4 forskellige farver: cyan, magenta, gul og sort. Et nyt tonersæt til hver farve indeholder følgende dele: Tonerbeholder Renseklud Plasticposer til den brugte tonerbeholder og overskudstonerboks Overskudstonerboks Installationsvejledning BEMÆRK: Pak først tonerbeholderen ud, når du er klar til at installere den i printeren. Meddelelser om udskiftning af tonerbeholder Der vises meddelelser til individuelle farver på printeren på to tidspunkter for tonerforbruget. Meddelelserne vises skiftevis sammen med andre printermeddelelser, f.eks. Klar: Når printeren er ved at løbe tør for toner, f.eks. i den cyane beholder, viser printeren meddelelsen Toner lav C, M, Y, K som den første advarsel. Bemærk, at udskiftning ikke altid er nødvendigt på dette tidspunkt. Hvis du ignorerer ovenstående meddelelse og fortsætter med at udskrive, vises meddelelsen Udskift toner på printeren, lige før toneren er brugt op. Tonerbeholderen skal udskiftes med det samme. Rengør de enkelte opladertråde osv. Meddelelsen ændres ikke automatisk til Klar efter endt rengøring. Du skal trykke på [GO] for at gøre printeren klar, før udskrivningen genoptages. I begge tilfælde skal du udskifte tonerbeholderen. Se Udskiftning af tonerbeholder på side

35 Vedligeholdelse Udskiftning af tonerbeholder I dette afsnit beskrives, hvordan tonerbeholderne udskiftes. Udskift altid overskudstonerbeholderen, samtidig med at tonerbeholderen til en farve udskiftes. Hvis boksen er fuld, kan printeren blive beskadiget eller forurenet af overskudstoner, der løber ud af boksen. BEMÆRK: Fjern lagermedier og computertilbehør, f.eks. disketter, fra området omkring tonerbeholderen under udskiftningen. Derved forhindres det, at medierne beskadiges af tonerens magnetisme. Det er ikke nødvendigt at slukke for printeren inden udskiftningen. Data i printeren, der er ved at blive udskrevet, slettes, hvis du slukker for printeren. For at udskifte tonerbeholderen skal du først kontrollere, at farven på tonerbeholderen kræver udskiftning. I dette eksempel antages det, at du udskifter den sorte tonerbeholder. 1 Åbn frontdækslet. 2 Drej tonerbeholderens låsehåndtag med uret og til en opretstående position. 3 Frigør den øverste tap på tonerbeholderen (A), og træk i tonerbeholderen. A 4 Fjern tonerbeholderen. 3-9

36 Vedligeholdelse 5 Dæk tonerhullet med hætten, der findes bag på beholderen. 6 Læg beholderen ned i plasticposen til tomme beholdere. 7 Tag en ny tonerbeholder ud af æsken. 8 Hold tonerbeholderen således, at dens låsehåndtag vender opad, og bank mindst 10 gange på oversiden af beholderen. Vip ikke beholderen. 9 Hold på tonerbeholderen med begge hænder (som vist), og ryst den grundigt mindst 10 gange. VIGTIGT: Ryst beholderen omhyggeligt. Ellers kan der opstå fejl på grund af tonermangel. 10 Sæt den nye tonerbeholder i printeren. 3-10

37 Vedligeholdelse 11 Sørg for at isætte den øverste del af beholderen, indtil du hører et klik. Når tonerbeholderen er isat korrekt, er den låst. 12 Drej tonerbeholderens låsehåndtag tilbage til udgangsstillingen. Udskift de andre tonerbeholdere på samme måde. 13 Tryk ned på låsehåndtaget til overskudstonerboksen (B), og træk langsomt overskudstonerboksen ud. BEMÆRK: Vend ikke den brugte overskudstonerboks på hovedet. B 14 Sæt hætten på den brugte overskudstonerboks (som vist). 15 Læg den brugte overskudstonerboks ned i plasticposen til overskudstonerbokse. 3-11

38 Vedligeholdelse 16 Tag hætten af den nye overskudstonerboks. 17 Sæt den nye overskudstonerboks i printeren. 18 Luk frontdækslet. Når du er færdig med udskiftningen, skal du rengøre printeren i henhold til Rengøring af printer på side

39 Vedligeholdelse Rengøring af printer Rengør det indvendige af printeren, når der er udskiftet en tonerbeholder eller overskudstonerboks. Dette sikrer den optimale udskrivningskvalitet. 1 Åbn frontdækslet. 2 Tag rengøringsbørsten ud. 3 Åbn det venstre dæksel 1. 4 Åbn duplex A1. 5 Bevæg børsten fra venstre til højre langs separatoren (som vist) for at rengøre separatoren. 3-13

40 Vedligeholdelse 6 Luk duplex A1 og det venstre dæksel 1. VIGTIGT: Tryk på det angivne sted for at lukke det venstre dæksel 1 korrekt. 7 Sæt rensebørsten på plads, og luk frontdækslet. 3-14

41 4 Problemløsning Dette kapitel indeholder følgende emner: Generelle retningslinjer Problemer med udskriftskvalitet Fejlmeddelelser Udredning af papirstop Kontakt en servicetekniker, hvis du ikke kan løse et problem. 4-1

42 Problemløsning Generelle retningslinjer I tabellen herunder beskrives løsninger på almindeligt forekommende problemer. Det anbefales at prøve at løse problemer ved hjælp af løsningsforslagene i tabellen, inden der kontaktes en servicetekniker. Symptom Kontrolpunkter Afhjælpning Udskriftskvaliteten er ikke optimal. Se Problemer med udskriftskvalitet på side 4-3. Papir sidder fast. Se Udredning af papirstop på side Der er intet, der lyser på betjeningspanelet, heller ikke når der tændes for printeren, og ventilatoren kan ikke høres. Printeren udskriver en statusside, men ikke udskriftsjob fra computeren. Kontroller, at netledningen er sat i stikkontakten, og at der er tændt for kontakten. Kontroller, at der er tændt på afbryderen ( ). Kontroller printerkablet eller tilslutningskablet. Kontroller programfiler og softwareprogram. Sluk for printeren, skub netledningens stik helt ind i kontakten, og tænd derefter igen for printeren. Sæt afbryderen i tændt-stillingen. Sæt begge ender af printerkablet korrekt i stikkene. Prøv at udskifte printerkablet eller tilslutningskablet. Prøv at udskrive en anden fil, eller brug en anden udskrivningskommando. Kontroller programmets indstillinger for printerdriveren, hvis problemet kun opstår for en bestemt fil eller et bestemt program. Tips Du kan ofte løse printerproblemer ved at følge nedenstående anvisninger. Prøv følgende, hvis der er opstået et problem, som ovenstående retningslinjer ikke løser: Sluk for printeren, og vent et par sekunder. Tænd derefter igen for printeren. Genstart den computer, der sender udskriftsjob til printeren. Rekvirer og installer den nyeste version af printerdriveren. De nyeste versioner af printerdrivere og hjælpeprogrammer er tilgængelige på: Sørg for at følge softwareprogrammets fremgangsmåder for udskrivning. Se i den dokumentation, der blev leveret sammen med softwareprogrammet. Hvis printeren udskriver underlige tegn eller stopper, når computeren tændes (især hvis printeren er sluttet til den parallelle port på en computer, der kører Windows 98), skal du omdøbe driverfilen drvwppqt.vxd. Filen kan være placeret i mappen Windows\System\Iosubsys eller Arcada\System. Du kan få tekniske oplysninger på Microsofts websted til enhedsdriveren. 4-2

43 Problemløsning Problemer med udskriftskvalitet I tabellerne og diagrammerne i de følgende afsnit beskrives problemer med udskriftskvaliteten samt anvisninger på, hvordan du løser problemerne. Nogle løsninger kan indebære, at printeren skal rengøres, eller at der skal udskiftes dele i den. Kontakt en servicetekniker, hvis løsningsforslaget ikke løser problemet. Udskriftsresultat Skæve farveudskrifter Afhjælpning Udfør farveregistrering. Udfør farveregistrering ved hjælp af printerens betjeningspanel. Helt tomme udskrifter Kontroller fødeenheden. Træk papirkassette 1 ud, og kontroller, at fødeenheden er installeret korrekt. Områder uden tryk, vandrette striber, forkert afsatte punkter Rens tromle. Følg fremgangsmåden herunder på betjeningspanelet, og prøv at rengøre tromlens overflade vha. printerens indbyggede rengøringssystem. 1 Tryk på [Menu], og tryk derefter på eller for at få vist Diverse>. 2 Tryk på, og tryk derefter på eller for at få vist >Service>. 3 Tryk på, og tryk derefter på eller for at få vist >>Tromle. Tryk derefter på [OK] to gange. 4 Displayet viser Vent venligst, og derefter begynder tromlerensning, og den stopper efter ca. 100 sekunder. Printeren vender tilbage til Ready. Rengør separatoren. Åbn printerens venstre dæksel 1, og rengør separatoren med en rengøringsbørste. Se Rengøring af printer på side Hvide, lodrette streger Rengør laserscanneenheden. Udfør følgende fremgangsmåder på betjeningspanelet, og prøv at rengøre laserscannenheden ved hjælp af printerens indbyggede rensningssystem. 1 Tryk på [Menu], og tryk derefter på eller for at få vist Diverse>. 2 Tryk på, og tryk derefter på eller for at få vist >Service>. 3 Tryk på, og tryk derefter på eller for at få vist >>LSU. Tryk derefter på [OK] to gange. 4 Displayet viser Vent venligst, og rengøring udføres i cirka 10 sekunder. Printeren vender tilbage til Ready efter endt rengøring. 4-3

44 Problemløsning Udskriftsresultat Svag eller uskarp udskrift Grå baggrund Afhjælpning Kontroller betjeningspanelet. Hvis meddelelsen Toner lav C/M/Y/K) vises, og [Attention]-indikatoren blinker, skal du installere et nyt tonersæt. Se Udskiftning af tonerbeholder på side 3-8. Kontroller, at indstillingen for papirtype er korrekt. Rengør fremkalderenheden. Udfør følgende fremgangsmåder på betjeningspanelet, og prøv at rengøre fremkalderenheden ved hjælp af printerens indbyggede rensningssystem. 1 Tryk på [Menu], og tryk derefter på eller for at få vist Diverse>. 2 Tryk på, og tryk derefter på eller for at få vist >Service>. 3 Tryk på, og tryk derefter på eller for at få vist >>DEV-CLN. Tryk derefter på [OK] to gange. 4 Displayet viser Vent venligst (kalibrerer), og rengøring udføres i cirka 5 minutter. Printeren vender tilbage til Ready efter endt rengøring. Rens tromle. Følg fremgangsmåden herunder på betjeningspanelet, og prøv at rengøre tromlens overflade vha. printerens indbyggede rengøringssystem. 1 Tryk på [Menu], og tryk derefter på eller for at få vist Diverse>. 2 Tryk på, og tryk derefter på eller for at få vist >Service>. 3 Tryk på, og tryk derefter på eller for at få vist >>Tromle. Tryk derefter på [OK] to gange. 4 Displayet viser Vent venligst, og derefter begynder tromlerensning, og den stopper efter ca. 100 sekunder. Printeren vender tilbage til Ready. Kontroller betjeningspanelet. Hvis meddelelsen Toner lav (C/M/Y/K) vises, og [Attention]-indikatoren blinker, skal du installere et nyt tonersæt. Se Udskiftning af tonerbeholder på side 3-8. Udfør farvekalibrering. Udfør farvekalibrering enten ved at slukke og tænde for printeren eller ved hjælp af printerens betjeningspanel. 4-4

45 Problemløsning Udskriftsresultat Snavs på papirets øverste kant eller bagside Afhjælpning Rengør printeren indvendigt. Åbn det venstre dæksel 1, og kontroller, om det er beskidt indvendigt. Hvis det er beskidt, skal du rengøre det indvendige med rensekluden, der findes i tonersættet. Ufuldstændig eller skæv udskrift Kontroller filen eller programmet. Kontroller, om problemet skyldes en PRESCRIBE-kommandofejl. Hvis problemet kun forekommer i en bestemt fil eller i et bestemt program, skyldes det sandsynligvis en fejl i en parameter til en kommando eller kommandosyntaks. Forskel på farver i data og den faktiske udskrift. Udfør farvekalibrering. Udfør farvekalibrering enten ved at slukke og tænde for printeren eller ved hjælp af printerens betjeningspanel. 4-5

46 Problemløsning Fejlmeddelelser I følgende skema ses meddelelser om fejl og vedligeholdelse, som du selv kan foretage. Hvis Tilkald service vises, skal du slukke for printeren, tage netledningen ud af stikkontakten og kontakte en servicetekniker. Ved visse fejl høres et alarmsignal. Tryk på [Cancel] for at afbryde alarmsignalet. Meddelelse Ilæg papir MF Klammer mangler Afhjælpning Der er ikke mere papir i den viste papirkilde. Læg papir i den angivne papirkilde (papirkassetter, MF-bakke eller papirføder (tilbehør)). Meddelelsen vises skiftevis med meddelelser, der angiver printerens status, f.eks. Klar, Vent venligst, Arbejder, Venter og FormFeed Time Out. Hæftefunktionen er ikke installeret korrekt i efterbehandleren. Installer den korrekt. Klammer mangler Tryk GO Tilkald service F### Tilkald service ####: Isæt papirkassette 1 Perforeringsboks fuld Tjek perfor.boks Tryk GO Kontroller fødeenhed Kont. tonerbeh. Tryk GO Kontroller beh. til brugt toner Luk efterbehand. dæksel Luk frontlåge Luk venstre dæksel #. Ingen hæfteklammer installeret i hæfteklammeenheden. Sæt hæfteklammer i hæfteklammeenheden. Hvis du ønsker at fortsætte udskrivning uden hæfteklammefunktionen, skal du trykke på [GO]. F### angiver en controllerfejl (#=0, 1, 2,...). Kontakt en servicetekniker. Printeren virker ikke, når denne meddelelse vises. #### angiver en mekanisk fejl (#=0, 1, 2,...). Kontakt en servicetekniker. Printeren virker ikke, når denne meddelelse vises. Det samlede antal udskrevne sider vises også, f.eks Den angivne papirkassette er ikke installeret. Isæt kassetten. Kassettenummeret kan være 1 (øverst) til 4 (nederst). Perforeringsboksen i efterbehandleren (tilbehør) er fuld. Tøm boksen. Hulningsenhedens perforeringsboks i efterbehandleren er fuld eller ikke isat korrekt. Kontroller, om perforeringsboksen er korrekt isat, og tøm boksen, hvis den er fuld. Tryk på [GO] for at genoptage udskrivningen Fødeenheden er ikke isat korrekt. Træk papirkassette 1 ud. Træk fødeenheden ud, og skub den ind igen for at installere den korrekt. En tonerbeholder er ikke installeret korrekt. Installer den korrekt. Tryk på [GO] for at genoptage udskrivningen Meddelelsen er en advarsel, der vises i nedenstående to situationer. Installer den nye overskudstonerboks. Overskudstonerboksen er ikke installeret. Overskudstonerboksen er fuld. Luk dæksel til efterbehandler (tilbehør). Luk printerens frontlåge. Luk printerens venstre dæksel. Hvis det venstre dæksel på papirføderen (tilbehør) står åben, vises

47 Problemløsning Meddelelse Luk postkassedæksel Luk topdæksel Duplex deak. Tryk GO e-mps ikke gemt Tryk GO Fejl.Sluk/tænd. F### Fil ikke fundet Tryk GO Fejl i papirgang i efterbehandler Efterbeh.bak. ## fyldt med papir Falsebakke fyldt med papir Formateringsfejl harddisk Formateringsfejl hukommelseskort Harddiskfejl ## Tryk GO Interf. optaget Afhjælpning Luk dækslet på postkassen (tilbehør). Luk topdækslet. Du har forsøgt at udskrive med et papirformat og en papirtype, der ikke kan benyttes til dupleksudskrivning. Tryk på [GO] for kun at udskrive på én side af papiret. Det er ikke muligt at gemme e-mps-jobbet. Det kan skyldes, at RAM-disken er deaktiveret, at RAM-disken er for lille, at harddisken ikke er installeret, eller at harddisken er fuld. Tryk på [GO] for at udskrive en fejlrapport. Sluk for strømmen på kontakten, og tænd derefter for strømmen igen. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du slukke for strømmen og kontakte din servicerepræsentant eller et autoriseret servicecenter. Du har forsøgt at udskrive et job, der ikke findes i den angivne virtuelle postkasse, eller den angivne virtuelle postkasse er ikke fundet. Hvis automatisk fejlafhjælpning er slået Til, genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. Efterbehandleren (tilbehør) er ikke installeret korrekt. Installer den korrekt. Efterbehandlerbakken er fuld. Når du har fjernet papiret, genoptages udskrivningen. ## angiver bakkenummer. Falsebakken er fyldt. Fjern alle udskrifter fra falsebakken. Når printeren registrerer, at falsebakken igen er tom, fortsætter den udskrivningen til falsebakken. Den harddisk, der er installeret i printeren, er ikke formateret, og der kan derfor ikke læses fra den eller skrives til den. Følg installationsvejledningen til harddisken for at formatere harddisken. Det hukommelseskort, der er sat i printeren, er ikke formateret, og der kan derfor ikke læses fra det eller skrives til det. Der er opstået en harddiskfejl. Find fejlkoden, der vises i stedet for ## og se Fejlkoder for lagermedier på side Tryk på [GO] for at ignorere harddiskfejlen. Meddelelsen vises, hvis du på printerens betjeningspanel forsøger at ændre miljøindstillingerne for det interface, hvorfra der i øjeblikket modtages data. Id-fejl Incorrect slot Please reinstall Isæt det samme hukommelseskort Installer MK Det bruger-id, der er angivet for et privat job eller et lagret job, er ikke korrekt. Kontroller det bruger-id, du angav i printerdriveren. Harddisken eller netværkskortet er sat i det forkerte stik. Sluk for printeren, og geninstaller harddisken, eller sæt netværkskortet i det korrekte stik. Du har isat det forkerte hukommelseskort, når meddelelsen Isæt kort igen vises. Fjern det forkerte kort i printerens stik til hukommelseskort, og isæt det korrekte hukommelseskort. Printeren læser igen fra datastart. Meddelelsen på displayet angiver, at vedligeholdelsessættet (Maintenance Kit) skal udskiftes. Vedligeholdelsessættet skal udskiftes for hver billeder. Udskiftningen skal foretages af en professionel tekniker. Kontakt en servicetekniker. 4-7

48 Problemløsning Meddelelse KPDL-fejl ## Tryk GO Påfyld kass. 1 # (A4)/(ALMINDELIGT) Påfyld MF-bakke (A4)/(ALMINDELIGT) Postboksbakke ## fuld Afhjælpning Den aktuelle udskrivningsfunktion kan ikke fortsætte på grund af en KPDL-fejl af typen ##. Du kan udskrive en fejlrapport ved at aktivere >Udskr KPDL-fejl i menusystemet og vælge Ja. Tryk på [GO] for at genoptage udskrivningen Du kan annullere udskrivningen ved at trykke på [Cancel]. Hvis automatisk fejlafhjælpning er slået Til, genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. * Den papirkassette, der svarer til udskriftsjobbets papirformat og papirtype, er tom. Læg papir i den papirkassette, der vises i stedet for #. Tryk på [GO] for at genoptage udskrivningen Hvis du vil udskrive fra en anden papirkilde, skal du trykke på eller for at få vist Brug alternativ?, hvorefter du kan ændre papirindføringskilden. Når du har valgt en papirkilde og trykket på [Menu], vises Papirhåndtering>. Tryk på for at få vist menuen til indstilling af papirtypen. Tryk på [OK], når du har valgt den rigtige papirtype. Udskrivningen starter. * Der er ikke sat en papirkassette i printeren, der svarer til udskriftsjobbets papirformat og papirtype. Læg papir i MF-bakken. Tryk på [GO] for at genoptage udskrivningen (Bemærk, at der kan opstå papirstop, hvis du har et papirformat, der ikke svarer til MF-bakkens aktuelle papirformat). Hvis du vil udskrive fra en anden papirkilde, skal du trykke på eller for at få vist Brug alternativ?, hvorefter du kan ændre papirindføringskilden. Når du har valgt en papirkilde og trykket på [Menu], vises Papirhåndtering>. Tryk på for at få vist menuen til indstilling af papirtypen. Tryk på [OK], når du har valgt den rigtige papirtype. Udskrivningen starter. Postboksbakken er fuld. Når du har fjernet papiret, genoptages udskrivningen. ## angiver bakkenummer. Hukom.kortfejl Isæt kort igen Hukommelse fyldt Tryk GO Huk.kortfejl ## Tryk GO Ingen perforeringsboks Falsebakke mangler Falseenhed mangler Ikke flere kop. Tryk GO Papirstop ############### Under læsning fra hukommelseskortet er kortet ved en fejl taget ud af stikket til hukommelseskort. Hvis du fortsætter læsning af hukommelseskortet, skal du sætte samme hukommelseskort i dette stik. Printeren læser igen fra datastart. Se også Isæt det samme hukommelseskort på side 4-7. Printeren har modtaget flere data, end der er plads til i printerens interne hukommelse. Forsøg at installere mere hukommelse. Tryk på [GO] for at genoptage udskrivningen Du kan annullere udskrivningen ved at trykke på [Cancel]. Hvis automatisk fejlafhjælpning er slået Til, genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. Der er opstået en fejl med hukommelseskortet. Find fejlkoden, der vises i stedet for ## og se Fejlkoder for lagermedier på side Tryk på [GO] for at ignorere fejlen for hukommelseskortet. Hulningsenhedens perforeringsboks i efterbehandleren er ikke isat korrekt. Installer den korrekt. Falsebakken i falseenheden (tilbehør) er ikke installeret korrekt. Installer falsebakken korrekt. Falseenheden i efterbehandleren (tilbehør) er ikke installeret korrekt. Installer falseenheden korrekt. Der kan ikke udskrives flere kopier ad gangen, fordi RAM-disken er deaktiveret, eller harddisken ikke er installeret. Tryk på [GO] for at udskrive en fejlrapport. Der er opstået papirstop. Papirstoppets placering vises i stedet for #-tegnene. Der findes flere oplysninger i Udredning af papirstop på side

49 Problemløsning Meddelelse Printer fyldt Tryk GO RAM-diskfejl ## Tryk GO Udskift toner C,M,Y,K Ilæg papir Tryk GO Toner lav C,M,Y,K Øverste bakke fuld Ukendt toner installeret Virtuel postkasse Advarsel huk. snart fuld Afhjælpning ** Det udskriftsjob, der er overført til printeren, er for kompleks til at blive udskrevet på en side. Tryk på [GO] for at genoptage udskrivningen (Der kan automatisk blive indsat sideskift i udskriftsjobbet). Du kan annullere udskrivningen ved at trykke på [Cancel]. Hvis automatisk fejlafhjælpning er slået Til, genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. Der er opstået en RAM-diskfejl. Find fejlkoden, der vises i stedet for ## og se Fejlkoder for lagermedier på side Tryk på [GO] for at ignorere RAM-diskfejlen. Der er ikke mere toner i tonerbeholderen (tonerbeholderne). Udskift tonerbeholderen vha. et nyt tonersæt med den bestemte farve. Printeren virker ikke, når denne meddelelse vises. Hvis f.eks. Udskift toner C,K vises, skal du udskifte de cyane og sorte tonerbeholdere. Der mangler papir i MF-bakken. Ilæg papir, og tryk på [GO]. (Bemærk, at der kan opstå papirstop, hvis du har et papirformat, der ikke svarer til MF-bakkens aktuelle papirformat). Udskift tonerbeholderen vha. et nyt tonersæt. Farven på tonerbeholderen, der skal udskiftes, vises med C (Cyan), M (Magenta), Y (Gul) og K (Sort). Den øverste bakke er fuld (ca. 500 ark). Fjern alle udskrifter fra den øverste bakke. Når printeren registrerer, at den øverste bakke igen er tom, fortsætter den udskrivningen til den øverste bakke. Den meddelelse vises, hvis den installerede tonerbeholder ikke registreres som en original Kyocera Mita-tonerbeholder under selvdiagnosticeringen, som udføres, når maskinen tændes. Hvis denne meddelelse vises, kan mængden af resterende toner ikke kontrolleres. Harddiskens lagerområde til de virtuelle postkasser er fyldt. Udskriv de job, der har hobet sig op i de virtuelle postkasser. Printerens interne hukommelse er ved at være fyldt på grund af for mange indlæste skrifttyper og makroer. Prøv at slette skrifttyper og makroer, du ikke har brug for. * Meddelelser, der adskilles med ( )/( ), vises på skift. ** Når denne fejl opstår, aktiveres sidebeskyttelse automatisk. Det anbefales at deaktivere sidebeskyttelsen manuelt for at udnytte hukommelsen optimalt under udskrivning. 4-9

50 Problemløsning Fejlkoder for lagermedier Harddiskfejl Kode Betydning 01 Formateringsfejl i harddisk. Hvis fejlen vises igen, selv om der er blevet slukket og tændt for printeren, skal du formatere harddisken igen. 02 Disksystemet er ikke installeret. Undersøg kravene for brugen af systemet og enhederne. 04 Der er ingen ledig plads på harddisken. Slet filer osv., som du ikke har brug for, for at skaffe plads. 05 Den angivne fil findes ikke på harddisken. 06 Der er ingen ledig hukommelse til harddisksystemet. Forøg mængden af ledig hukommelse. 10 Formatering kan ikke udføres, fordi værtsdata er ved at blive overført til harddisken. Vent til harddisken er klar, og formater den derefter. 85 VMB: Aliasfejl. Aliasindstillingen er gået tabt, eller den virtuelle bakke, der svarer til aliaset, findes ikke. Indstil aliaset igen. 97 Du har nået det maksimale antal jobs med permanent kode, der kan lagres, og du kan ikke gemme flere. Slet nogle job, du ikke har brug for, eller forøg det maksimale antal. 98 Der findes data i et job, som ikke kan læses. Jobbet er beskadiget. 99 Der findes ikke et udskriftsjob med det angivne id på harddisken. Hukommelseskortfejl Kode Betydning 01 Printeren understøtter ikke det isatte hukommelseskort. 02 Hukommelseskortet er ikke isat. 04 Hukommelseskortet er fyldt og kan ikke indeholde flere data. Fjern filer, du ikke har brug for, eller anvend et nyt hukommelseskort. 05 Den angivne fil findes ikke på hukommelseskortet. 06 Der er ikke nok printerhukommelse til at understøtte hukommelseskortsystemet. Øg printerens hukommelse. Fejl for RAM-disk Kode Betydning 01 Formatfejl. Prøv at slukke for printeren og tænde den igen. 02 RAM-disken er Inaktiv. Indstil RAM-disken til Aktiv fra betjeningspanelet. 04 Ingen plads på disken. Fjern filer, du ikke har brug for. 05 Den angivne fil findes ikke på disken. 06 Der er ikke tilstrækkelig printerhukommelse til at understøtte RAM-disksystemet. Øg printerens hukommelse. 4-10

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Betjeningsvejledning

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Betjeningsvejledning KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er for modellerne KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I vejledningen henviser KM-C2525E til modellen til

Læs mere

FS-C5400DN. Betjeningsvejledning

FS-C5400DN. Betjeningsvejledning FS-C5400DN Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug. Opbevar den i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Indholdsfortegnelse Juridiske og sikkerhedsmæssige

Læs mere

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens

Læs mere

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN LBP3200 Laserprinter Brugervejledning Vejledninger til printeren Vejledningerne til denne printer er inddelt

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

Brugervejledning NPD4505-00 DA

Brugervejledning NPD4505-00 DA NPD4505-00 DA Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Brugervejledning NPD4451-00 DA

Brugervejledning NPD4451-00 DA NPD4451-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

DK Betjeningsvejledning LFF 6020

DK Betjeningsvejledning LFF 6020 DK Betjeningsvejledning LFF 6020 Kære kunde Før ibrugtagning beder vi dig, for din egen sikkerheds og komforts skyld, nøje at gennemlæse afsnittet Sikkerhed. Ved køb af denne multifunktionsmaskine, har

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte

Læs mere

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN LBP-1120 Laserprinter Brugervejledning Brugervejledninger til printeren Brugervejledningerne til denne

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret.

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Laserprinter 1 Samling af printeren....................3 2 Installation af forbrugskomponenter........5 3 Klargøring af printeren.................12 4 Installation af printersoftwaren...........26 5 Installation

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Vigtigt tillæg. Installation af printerdriveren. Installation af fonte. Dette tillæg indeholder opdaterede informationer for EPL-5700.

Vigtigt tillæg. Installation af printerdriveren. Installation af fonte. Dette tillæg indeholder opdaterede informationer for EPL-5700. Vigtigt tillæg Dette tillæg indeholder opdaterede informationer for EPL-5700. Installation af printerdriveren De bedes venligst ændre første sætning i trin 7 på side 13 af Klargøring i Installationshåndbogen.

Læs mere

Features Zoran Corporation Integrated Print System XL (IPS/XL) til emulering af PCLXL-udskriftssprog.

Features Zoran Corporation Integrated Print System XL (IPS/XL) til emulering af PCLXL-udskriftssprog. Farvelaserprinter opyrights Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning grundigt. Brug denne vejledning, når du har brug for hurtig hjælp. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

ScanFront 330 Betjeningsvejledning

ScanFront 330 Betjeningsvejledning ScanFront 330 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug. Internationalt ENERGY STAR

Læs mere