TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP)"

Transkript

1 TILSLUTNINGSAFTALE Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) 1. Parter Denne aftale om at udstille services for sundhedsvæsenets parter på NSP er indgået mellem: Statens Serum Institut (SSI) (i rollen som serviceudbyder) v/national Sundheds-it (NSI) Artillerivej København S CVR-nummer og Statens Serum Institut (SSI) (i rollen som systemansvarlig organisation for NSP) v/national Sundheds-it (NSI) Artillerivej København S CVR-nummer Generelt Statens Serum Institut v/national Sundheds-IT (NSI) stiller på den Nationale Serviceplatform (NSP) en række services til rådighed for sundhedsvæsenets parter. Udbydere af data og services indgår en aftale om udstilling af services og data med NSI om levering af data og services, mens de enkelte myndigheder og øvrige aktører på sundhedsområdet, som skal aftage data, kan indgå en Serviceaftale med NSI, der specificerer, hvilke services, de er berettigede at anvende.

2 3. Definitioner Serviceudbyder Serviceaftager Data Service Stamdataservice Tilslutningsaftale Serviceaftale Snitflade Betegnelsen Serviceudbyder anvendes i NSP konceptet generelt, og i denne aftale specifikt, om den part (offentlig myndighed, organisation, virksomhed e.l.) der ejer data eller en service som udbydes på NSP. Betegnelsen Serviceaftager anvendes i NSP konceptet generelt, og i denne aftale specifikt, om den part (offentlig myndighed, organisation, virksomhed e.l.) der aftager de data og services der udbydes på NSP. Data stilles til rådighed af Serviceudbyder på et, i denne aftale, aftalt sted, med henblik på at blive importeret til NSPs stamdataregister, for derfra at danne grundlag for én eller flere services der udstilles til Serviceaftagere. En services udstiller funktionalitet. En stamdataservice udstiller funktionalitet på baggrund af et stamdataregister. Eksempel på stamdataregister er CPR-registeret. Eksempel på stamdataservices der udstiller funktionalitet med udgangspunkt i CPR-registeret er kopiregisterservice, enkelopslag service, abonnement service Forholdet mellem Serviceudbyder og NSI, som systemansvarlig organisation for NSP, reguleres i en Tilslutningsaftale. Heri reguleres hvem NSI må formidle data til, under hvilke konditioner og med hvilke krav. Forholdet mellem NSI, som systemansvarlig organisation for NSP, og Serviceaftager, reguleres i en Serviceaftale. Heri specificeres hvilke data og services en Serviceaftager har tilladelse til at anvende samt med hvilke krav, betingelser og premisser data og services kan hentes og anvendes. Betegnelsen Snitfalde anvendes i denne aftale som en samlebetegnelse for definition af struktur og dataformat. 4. Kontaktpersoner Kontaktperson vedrørende denne Tilslutningsaftale hos NSI Navn Troels Asger Hansen Titel og placering NSP Systemansvarlig, Forretningsdialog og Strategi Telefon

3 Kontaktperson vedr. denne Tilslutningsaftale hos Serviceudbyder Navn Titel og placering Telefon 5. Behandling af persondata NSI fungerer som databehandler for de dataansvarlige, der stiller deres data til rådighed, jf. persondatalovens 3, stk. 5, i det omfang services og data indeholder persondata. Som databehandler, handler NSI alene efter instruks fra den dataansvarlige, og reglerne i persondatalovens 41, stk. 3-5, og i bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000, som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001 ( Sikkerhedsbekendtgørelsen ) gælder ligeledes for behandlingen hos databehandleren. NSI erklærer, at NSI som databehandler, har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven, jf. persondatalovens 41, stk. 3-5, og at disse foranstaltninger årligt auditeres i overensstemmelse med DS 484/ISO Den dataansvarlige kan til enhver tid anmode om indsigt i den seneste audit rapport, og NSI skal meddele den dataansvarlige enhver oplysning og medvirke til enhver undersøgelse, som den dataansvarlige finder nødvendig for at påse, at NSI har truffet ovennævnte fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, jf. persondatalovens 42, stk Aftalens omfang Denne aftale omfatter nedenstående services som Statens Serum Institut udbyder til sundhedsvæsenets parter på NSP. De specifikke vilkår for de enkelte services fremgår af de bilag, der er nævnt ud for hver enkelt service. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de generelle vilkår i Bilag 1 og de specifikke vilkår, er det de specifikke vilkår, der gælder. Service Bilagsnr. Fælles Medicinkort (FMK) Bilag 2 Behandlingsrelation service Bilag 3 Adviseringsservice Bilag 4 Opfølgningsservice Bilag 5 3

4 Samtykkeservice Bilag 6 Nationalt Patientindeks (NPI) Bilag 7 Min Log Bilag 8 7. Ikrafttræden og ændringer Aftalen træder i kraft ved parternes underskrift. Parterne kan ændre/opsige aftalen med 12 måneders varsel, såfremt ikke andet aftales eller følger af lov, herunder krav fra Datatilsynet. 8. Aftaleansvarlige For Serviceudbyder Dato Titel og navn For NSI Dato Titel og navn NSP Systemansvarlig Troels Asger Hansen 4

5 Bilag 1a Generelle vilkår for NSP i forbindelse med udstilling af services på NSP 1. Ændringer i kontaktpersoner NSIs kontaktpersoner er den systemansvarlige for NSP. Denne aktuelle NSP systemejer til enhver tid fremgå på NSI s hjemmeside 2. Support og fejlmeldinger Incidents, service requests og andre henvendelser vedrørende adviseringer, der formidles via den nationale adviseringsservice, modtages i den nationale servicedesk. Henvendelser der vedrører indhold, videreformidles til Serviceudbyders faglige kontaktperson. Ved modtagelse af henvendelser, eller hvis NSI selv identificerer problemer, af teknisk karakter videreformidler NSI henvendelsen til Serviceudbyders tekniske kontaktperson. 3. Servicevindue Services der udbydes på NSP opererer normalt med opdatering uden anvendelse af servicevinduer, idet opdatering kan foretages uden påvirkning af service. Der kan dog opstå situationer, hvor der er behov for et servicevindue. I de situationer er servicevindue placeret hver anden tirsdag indenfor alm. åbningstid. Information om anvendelse af servicevindue publiceres på 4. Sikkerhed NSP en opererer med et sikkerhedskoncept der reguleres gennem adgang via Sundhedsdatanettet og via autentificering på CVR nr. Når et CVR nr. er autentificeret til NSP via STS servicen har organisationen per automatik teknisk adgang til alle service der udstilles på NSP. For alle stamdataregistre og stamdataservices gælder at stamdatamodulet varetager brugeradministration og adgangssikkerhed hvor der foregår en yderligere autorisering på CVR nr. Anvendelse af en service er dog betinget af at der er indgået en aftale mellem NSI og Serviceaftager. 5. Testmiljø Som en del af NSP konceptet gives kunderne adgang til et fælles test- og uddannelsesmiljø med sammenhængende testdata. Hvis der på NSP tilbydes ny funktionalitet, som kræver væsentlig ændring af den indgåede aftale, kontaktes Serviceudbyder herom med henblik på revision af aftalen med ovenstående varsel. 5

6 6. Ændringshåndtering Alle snitflader er som udgangspunkt bagudkompatible og ændringer i snitflader kræver som udgangspunkt ikke ændringer i Serviceudbyders eller Serviceaftageres systemer. Ved lukning af gamle snitflader, er NSI forpligtet til at varsle dette med minimum 6 måneders varsel. NSI leverer beskrivelse af ændringens indhold og testfaciliteter, således at overgangen til den ændrede snitflade kan ske med færrest mulige gener for Serviceudbyder og Serviceaftagere. Hvis ændringen skyldes afhjælpning af et akut sikkerhedsmæssigt problem, kan en kortere frist blive nødvendig. Serviceudbyder og Serviceaftagere afholder i alle tilfælde omkostninger til tilpasning af egne systemer. Såfremt NSI ophører fuldstændigt med driften af den Nationale Serviceplatform (NSP), skal dette varsles med minimum 12 måneders varsel. Såfremt der er tale om at flytte services til en anden platform, bidrager NSI med teknisk vejledning i forbindelse med flytningen. Hvis services skal nedlægges, er det NSIs ansvar at sikre, at destruktion af data sker i overensstemmelse med persondatalovens krav. 7. Ændring i aftalemæssige forhold NSI kan foretage ændringer i vilkårene for tilslutning til NSP, såfremt der er væsentlige grunde hertil. Ændringer i vilkår træder i kraft med minimum 6 måneders varsel, med mindre ændringerne skyldes væsentlige forhold som f.eks. opfyldelse af ny lovgivning eller sikkerhedshændelser, der nødvendiggør et kortere eller intet varsel. Serviceudbyder og kunder vil blive orienteret om vilkårsændringerne umiddelbart. 6

7 Bilag 1b Generelle vilkår for Serviceudbyder i relation til udstilling af services på NSP 1. Ændringer i kontaktpersoner Serviceudbyder giver NSIs kontaktperson meddelelse om ændringer vedrørende de kontaktpersoner som er angivet i tilslutningsaftalen. 2. Support Serviceudbyder skal sikre den Nationale Servicedesk en løbende opdatering af relevante informationer om service og serviceanvendelse, for eksisterende og nye versioner, på et niveau der gør den Nationale Servicedesk i stand til at yde en så effektiv og professionel support som muligt. 3. Fejlmeldinger og utilgængelighed af service Serviceudbyder udstiller informationer om overvågning til rådighed for den Nationale Servicedesk og for NSP anvendere på Hvis Serviceudbyder får kendskab til aktiviteter der påvirker tilgængeligheden af servicen, skal denne information, uden unødigt ophold, tilgå NSP organisationen ved at Serviceudbyder adviserer den Nationale Servicedesk på tlf eller via anmeldelse af supportsag og opdaterer driftsstatus på informationsside anvist af NSP organisationen. Det samme gælder hvis Serviceudbyder via løbende overvågning, eller ad anden vej, får kendskab til driftsuregelmæssigheder, performance, fejl i service, fejl i data eller dataoverførsel m.v. 4. Servicevindue Aktiviteter der påvirker servicens tilgængelighed på NSP, skal placeres i det koordinerede NSP servicevindue, der er placeret hver anden tirsdag indenfor alm. åbningstid. Servicen må samlet set maksimalt være nedlukket i 3 timer i dette tidsrum. Serviceudbyder skal advisere brug af servicevindue til den Nationale Servicedesk per mail til seneste 10 arbejdsdage i forvejen. Ved behov for udvidede servicevinduer skal dette aftales med NSP organisationen via mail til senest 1 måned i forvejen. 5. Sikkerhed Serviceudbyder varetager selv brugeradministration og adgangssikkerhed til den udstillede service med mindre andet er aftalt separat. 6. Testmiljø Serviceudbyder varetager selv, og i samarbejde med NSP organisationen, vedligehold af test- og uddannelsesmiljø set-up relateret til Serviceudbyders service, herunder vedligehold af testmiljø og -data, efter retningslinjer. Formålet et at, til enhver tid kunne tilbyde NSP anvendere et sammenhængende test og uddannelsesmiljø.

8 7. Ændringshåndtering Serviceudbyder ejer snitfladen der udstilles på NSP. I forbindelse med ændringer skal Serviceudbyder følge den til enhver tid gælde proces for ændringshåndtering. Ændringer i service, eller servicens snitflader, nye versioner der kræver ændringer i NSP, skal bestilles hos NSP organisationen som en ændring til den eksisterende service. Ændringen skal varsles og bestilles så snart Serviceudbyder er bekendt hermed, dog minimum 6 måneder før ønsket ikrafttrædelse på NSP. Serviceudbyder afholder omkostning. Hvis ændringen skyldes afhjælpning af et akut sikkerhedsmæssigt problem, kan en kortere frist accepteres. Serviceudbyder afholder omkostninger til tilpasning af egne systemer samt tilpasning af service der udstilles på NSP. Alle snitflader er som udgangspunkt bagudkompatible og ændringer i snitflader kræver som udgangspunkt ikke ændringer i NSP eller kunders systemer. Ved lukning af gamle snitflader, er Serviceudbyder forpligtet til at varsle dette med minimum 6 måneders varsel. Serviceudbyder leverer beskrivelse af ændringens indhold og tilhørende test- og uddannelsesmiljø, således at overgangen til den ændrede snitflade kan ske med færrest mulige gener for NSP platform og dens kunder. Serviceudbyder afholder omkostninger til ændringen i egen service, samt afledte omkostninger til tilpasning af service på NSP med mindre andet er aftalt. Såfremt Serviceudbyder ophører fuldstændigt med driften af servicen der udbydes på den Nationale Serviceplatform (NSP), skal dette varsles med minimum 12 måneders varsel. Såfremt der er tale om at flytte services til en anden platform end NSP, bidrager Serviceudbyder med teknisk vejledning i forbindelse med flytningen og afholder NSP organisationens følgeomkostninger. Såfremt Serviceudbyder ikke længere ønsker at levere servicen/data under denne aftale, skal det varsles med minimum 12 måneders varsel. 8

9 Bilag 2 Vilkår for udstilling af Fælles Medicinkort (FMK) Servicenavn Type Servicebeskrivelse Fælles Medicinkort (FMK) [Beskrivelsen der fremgår her vil blive offentligt publiceret som servicens produktbeskrivelse. Beskrivelsen skal derfor formuleres i et ikke-teknisk sprog.] Servicens formål Servicen må udstilles til Betingelser for Serviceaftagers anvendelse af servicen Angive de test- /uddannelsesmiljøer hvorfra der er adgang til servicen Snitflader [TEST1] [TEST2] [UDDANNELSESMILJØ] [PRODTEST] Snitflade dokumentation er beskrevet i følgende dokumenter: [vedlægges] 1. Fysisk tilgængelighed af service Service/data stilles til rådighed for NSI på følgende adresser: Adresse på server til PRODKTION Adresse til server til PRODTEST Adresse på server til UDD Adresse på server til TEST2 Adresse på server til TEST1 2. Beskrivelse af servicemål 9

10 Service Svartider Forespørgsler* Servicemål Svartider opdatering* Transaktionsmængder Oppetid Driftstid Driftsinformation skal opdateres umiddelbart ved driftsproblemer. 3. Beskrivelse af overvågning og logning Beskrivelse af hvordan servicen overvåges, hvorledes denne information stilles til rådighed og hvilke foranstaltninger der er implementeret for at sikre at Serviceudbyder opdager hvis der er problemer der kan hindre stabil drift af servicen på NSP. Beskrivelse af i hvilke tidsrum der reageres på overvågningsalarmer, samt reaktionstiden på forskellige typer alarmer. Beskrivelse af hvordan eventuel logning af anvendelse håndteres. Service Overvågning Beskrivelse Logning 4. Support af service Type Incident Kontaktpunkt og evt. bemærkninger Change request Øvrige henvendelser Serviceudbyder indgår aktivt i dele af support og driftsrapporteringen for det samlede NSP koncept. 10

11 5. Reaktions- og løsningstider Kategori Definition/ guideline Reaktionstid Tilstræbt løsningstid Prioritet 1 (P1) Systemet er nede. Fejlen har en alvorlig konsekvens for Kundens mulighed for at opretholde service. Ingen work-around er mulig. Ved fejl 1 hvor reaktionstiden er 15 min. skal NSP s driftsafvikling straks stoppes, så snart Leverandøren bliver opmærksom på problemet, dvs. enten når fejlen opstår eller rapporteres. Fejlrettelse påbegyndes snarest herefter. Hurtigst muligt. Leverandøren har pligt til uden unødigt ophold at løse problemet og indenfor tilstræbt 2 timer. Eskalering: Hvis problemet ikke er løst inden 2 timer underrettes Leverandørens ledelse, som derefter har problemet under konstant overvågning. Løsning eller anvisning på omgåelse af fejl eller reduktion af fejl til lavere fejlkategori indenfor tilstræbt 4 timer. Eskalering: Hvis problemet ikke er løst inden 4 timer underrettes Leverandørens ledelse, som derefter har problemet under konstant overvågning. Løsning eller anvisning på omgåelse af fejl indenfor max. 10 arbejdsdage eller senere, efter aftale med Kunden Prioritet 2 (P2) Systemet har begrænset funktionalitet. Fejl har betydelig konsekvens for kundens mulighed for at opretholde service. Ingen workaround er mulig. Reaktionstiden er 1 time og fejlrettelse påbegyndes snarest, når Leverandøren bliver opmærksom på problemet, dvs. enten når fejlen opstår eller rapporteres. Prioritet 3 (P3) Begrænset funktionalitet i systemet. Kundens service påvirkes ikke væsentligt eller en workaround er mulig. Fejlrettelse påbegyndes senest næste dag og senest 8 arbejdstimer efter Leverandøren bliver opmærksom på problemet, dvs. enten når fejlen opstår eller rapporteres. Der kvitteres for modtagelse seneste 24 timer efter modtagelse Prioritet 4 (P4) Serviceforespørgsler og ændringsønsker Serviceforespørgsler og ændringsønsker indgår i alm. prioritering. Det tilstræbes at give tilbagemelding inden for 72 timer 11

12 Den Nationale Servicedesk underrettes ved påbegyndt afhjælpning og gennem løbende status i henhold til servicemål. 6. Eskalation Nedenfor er angivet kontaktdata der indgår på de forskellige niveauer for eskalation i hhv. NSIs og Serviceudbyders organisation. Serviceudbyder udpeger person der skal indgå i Service Restoration Team (SRT) der er et team der kan samles med relativt kort varsel på tværs af leverandører/serviceudbydere for at adressere tværgående fejl i NSP set-up. Niveau NSI Serviceudbyder Niveau 1 Niveau Opfølgning på service Opfølgningen på service og servicemål foretages løbende med månedsvise opgørelser til og 8. Manglende overholdelse af service Der indgår ikke bod i denne Tilslutningsaftale. En manglende overholdelse af servicemål vil derfor såvel fra Serviceudbyder som NSI, som systemansvarlig organisation for NSP, give anledning til at foretage korrigerende handlinger. Ved to på hinanden følgende perioders manglende overholdelse af servicemål indkaldes til møde mellem parterne, hvor der fastlægges en handlingsplan for at imødegå manglende overholdelse af servicemål. 9. Driftsstatusmøder Driftsstatusmøder afholdes jf. behov og aftales løbende mellem NSP organisationen og Serviceudbyder. 12

13 10. Kontaktpersoner hos Serviceudbyder samt evt. dennes leverandør(er). Faglig ansvarlig kontaktperson 1 Organisation Titel og navn Telefon Faglig kontaktperson 2 Service Manager Organisation Titel og navn Telefon Teknisk kontaktperson 3 Organisation Titel og navn Telefon Kontaktperson der indgår i Service Restoration Team (SRT) Organisation Titel og navn Telefon 1 Person der er fagligt ansvarlig for de data servicen formidler. 2 Person der kan kontaktes vedr. afklaring af serviceindhold, f.eks. ved fejl i data m.v. 3 Person der kan kontaktes vedr. tekniske udfordringer med service 13

14 Bilag X Vilkår for udstilling af service XXXX 14

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen.

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen. Rackhosting ApS CVR. nr. 15 77 71 76 (herefter Rackhosting) udbyder en lang række ydelser vedrørende drift af IT & EDB underlagt følgende vilkår. Disse vilkår er vedtaget når de har været vedhæftet et

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Tidsplan Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

OCH Aftale - Passiv tilslutning -

OCH Aftale - Passiv tilslutning - 1 OCH Aftale - Passiv tilslutning - Mellem OCH DK A/S c/o Telia Holmbladsgade 139 (herefter kaldet OCH) og Navn Adresse Postnummer, by CVR: (herefter kaldet PASSIV KUNDE) er d.d. indgået følgende aftale

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

Bilag 7 Servicemål. Version 0.8

Bilag 7 Servicemål. Version 0.8 Bilag 7 Version 0.8 26-06-2015 INDHOLD 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 DEFINITIONER OG FORUDSÆTNINGER ANVENDT I DETTE BILAG... 5 3.1 NORMAL ARBEJDSTID... 5 3.2 KRITISK FORRETNINGSTID

Læs mere

CLOUD KONTRAKTER Databeskyttelsesdagen. 28. januar 2014 Advokat Pia Jee Skou Eilertsen, NOVI Advokater

CLOUD KONTRAKTER Databeskyttelsesdagen. 28. januar 2014 Advokat Pia Jee Skou Eilertsen, NOVI Advokater CLOUD KONTRAKTER Databeskyttelsesdagen 28. januar 2014 Advokat Pia Jee Skou Eilertsen, NOVI Advokater Cloud - servicekontrakt Udvalgte reguleringstemaer Kort introduktion til cloud 1. Persondata 2. Opstart

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER

GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB til kunden leverer deres standardhjemmesideløsning bestående af en

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag Leverandørkontrakt Frit valg i Viborg Kommune Kontrakt med bilag 2013 Standardkontrakt Aftale om levering af personlig pleje og/eller praktisk hjælp 1 Mellem Viborg Kommune Visitation Sundhed og Omsorg

Læs mere