Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed"

Transkript

1 Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov Nov Jan Jan DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED Energinet.dk DOC. NO.

2 Forord Denne elforskrift har til formål at give sikkerhed for, at fortrolig og kommerciel information, der måtte tilgå Energinet.dk, håndteres og sikres korrekt. Forskriften henvender sig primært til markedsaktører på elmarkedet, der har krav på dokumentation for datasikkerhed i tilknytning til forpligtelsen til at levere data til Energinet.dk, herunder - måleansvarlige, som selv er underlagt fortrolighedsklausul, og - aktører med kommercielle roller det vil sige specielt de balanceansvarlige aktører. Denne forskrift beskriver de tiltag, Energinet.dk har foretaget for at sikre fortrolige data. Forskriften har gyldighed inden for rammerne af elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 med senere ændringer. Forskriften er udstedt med hjemmel i kapitel 3 i bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. (systemansvarsbekendtgørelsen) og opfylder elementer af bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning for netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og den systemansvarlige virksomhed i henhold til elforsyningsloven (BEK om program for intern overvågning). Forskriften har været i offentlig høring fra den 8. december 2006 til den 15. januar 2007 og er anmeldt til Energitilsynet. Klager over forskriften kan indbringes for Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V. Nærværende forskrift træder i kraft 1. februar 2007 og afløser Eltra's forskrift G "Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed". Ønsker om yderlige oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for forskrift G, jf. Energinet.dk's hjemmeside hvor også den til enhver tid gældende udgave af forskriften kan hentes. 2/7

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Udlevering af data til offentlige myndigheder Driftsmæssig udveksling af data Offentliggørelse af data Sikring mod diskriminerende adfærd Intern adgang til data Sikring af data mod ekstern adgang Bygninger Sikring af IT-systemer Makulering Netvirksomheder /7

4 1. Generelt Energinet.dk har som systemansvarlig virksomhed ret til data, der er nødvendige for varetagelse af sine opgaver. Dette inkluderer data, som er forretningsmæssigt følsomme, og fortrolig information. Ifølge bekendtgørelse om program for intern overvågning skal det sikres, at de forretningsmæssigt følsomme oplysninger som Energinet.dk modtager, behandles fortroligt. Såfremt oplysningerne kan videregives, skal det sikres, at det sker på en ikke-diskriminerende måde som beskrevet i afsnit 5. I henhold til bekendtgørelsen offentliggør Energinet.dk hvert år en årsberetning, der beskriver virksomhedens program for intern overvågning. Samtidig skal Energinet.dk sikre, at persondatalovens bestemmelse om beskyttelse af persondata overholdes. Som udgangspunkt er alle individuelle data, der modtages fra markedsaktører, fortrolige, medmindre: - der i det konkrete tilfælde foreligger anden skriftlig aftale med dataleverandøren; - de pågældende data i anden sammenhæng er gjort offentligt tilgængelige - f.eks. af aktørerne selv eller af Energitilsynet; eller - andet udtrykkeligt fremgår af denne forskrift. Fortrolighed indebærer, at oplysningerne ikke offentliggøres eller på anden måde videregives til tredjemand med de undtagelser, der fremgår af afsnit 2 og 3. De samme oplysninger kan derimod offentliggøres/videregives i aggregeret og anonymiseret form som omtalt i afsnit 4. Fortrolighed gælder specielt måletidsserier, plantidsserier, aktørdata fra en gros og detailmarkedet samt individuelle afregningsopgørelser. Oplysninger om løbende elforbrug og elproduktion for enkelte identificerbare personer eller husstande og for identificerede virksomheder, organisationer og institutioner er særligt følsomme. Fortrolighed gælder ligeledes forretningsmæssigt følsomme og fortrolig information i aktørers aftaler med Energinet.dk om køb/salg af ydelser - herunder transmissionsrettigheder og systemtjenester, medmindre andet fremgår af de pågældende aftaler. Data om nettet kan være fortrolige med henvisning til rigets sikkerhed. Data om transport i nettet håndteres af Energinet.dk, så kravene til fortrolig omgang med individuelle elproduktions- og elforbrugsdata ikke svækkes. 2. Udlevering af data til offentlige myndigheder Energinet.dk har efter loven pligt til at meddele Energistyrelsen, Energitilsynet og Konkurrencestyrelsen alle sådanne oplysninger, som pågældende myndighe- 4/7

5 der finder nødvendige til brug for løsningen af deres opgaver, og som de har hjemmel til at modtage. Energinet.dk efterkommer altid anmodninger om udlevering af data til de nævnte myndigheder, idet der gøres opmærksom på oplysningernes eventuelle fortrolighed. 3. Driftsmæssig udveksling af data Energinet.dk har som systemansvarlig virksomhed samarbejde med andre systemansvarlige virksomheder. Der udveksles bl.a. information om aktørers deltagelse i kapacitetsauktionerne på den vestdanske-tyske grænse med den systemansvarlige virksomhed syd for grænsen, E.ON Netz. Energinet.dk samarbejder desuden med Nord Pool Spot, hvor der sker driftsmæssige udvekslinger af fortrolige data. Til brug for markedsovervågning eller sikring af markedets funktion kan der ske udlevering af fortrolige data til relevante myndigheder eller til Nord Pools markedsovervågning (NPM). Dette inkluderer data vedrørende den enkelte aktørs deltagelse i kapacitetsauktioner over den vestdanske-tyske grænse uanset den primære datakilde. Det er sikret, at ovennævnte samarbejdspartnere også er underlagt en diskretionspolitik. Til øvrige organisationer, f.eks. Nordel, ETSO og Dansk Energi (elværksstatistik) udleverer Energinet.dk alene aggregerede data, der opfylder kravene til offentliggørelse, jf. afsnit Offentliggørelse af data For at tilgodese markedets gennemsigtighed er det aftalt med Nord Pool, at Energinet.dk leverer data til Nord Pool til placering på Nord Pools hjemmeside. Offentliggørelsen af disse data sker efter Nord Pools regler i henhold til foreliggende dataudvekslingsaftale. Solgte kapaciteter med tilhørende priser fra kapacitetsauktionerne på den vestdanske-tyske grænse offentliggøres i samarbejde med E.ON Netz på en fælles Energinet.dk - E.ON Netz hjemmeside 1. På Energinet.dk's hjemmeside offentliggøres som en nødvendig orientering om markedets organisering bl.a. en ajourført liste med navnene på balanceansvarlige aktører. Oplysninger om nettets og netvirksomheders organisering anses ikke for fortrolige. Energinet.dk kan altid offentliggøre og videregive aggregerede data, hvis minimum tre aktører er repræsenteret i summen (en aktør kan dog give tilladelse til 1 5/7

6 offentliggørelse af egne data), og summen af to aktørers data ikke udgør mere end 80 % af en sum. 5. Sikring mod diskriminerende adfærd Ifølge bekendtgørelse om program for intern overvågning skal netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og den systemansvarlige virksomhed "opstille et program for intern overvågning, som har til formål at forhindre diskriminerende adfærd". Markedsdata, anlægsdata og driftsdata, som Energinet.dk stiller til rådighed for én markedsaktør, skal således også være til rådighed for alle øvrige markedsaktører, der efterspørger dem, medmindre det drejer sig om dataejerens egne fortrolige data. Herved sikres den fornødne markedsgennemsigtighed, samtidig med at Energinet.dk løser de pålagte opgaver uafhængigt af kommercielle interesser. Markedsdata offentliggøres på Nord Pools hjemmeside før, eller samtidig med offentliggørelsen på Energinet.dk's hjemmeside. Derved sikres, at alle markedsaktører har lige adgang til data. 6. Intern adgang til data Alle Energinet.dk's medarbejdere er underlagt et sæt interne regler om tavshedspligt både under ansættelse og også efter eventuel fratrædelse af stilling hos Energinet.dk. Som et led i "Programmet for intern overvågning" modtager alle medarbejdere instruktion i håndtering af fortrolighed med hensyn til elektronisk lagrede data og data på papir. Medarbejderne tildeles individuelle it-rettigheder afhængig af arbejdsopgaver. Verifikation af brugerens identitet sker ved hjælp af password. Tilsvarende regler gælder for eksterne konsulenter både under udførelsen og efter afslutning af deres opgaver for Energinet.dk. Fortrolige og forretningsmæssigt følsomme oplysninger, der er kommet til konsulentens kendskab i forbindelse med arbejde for Energinet.dk, må under ingen omstændigheder videregives til tredjemand. Alle Energinet.dk's sagsbehandlere har adgang til et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) til elektronisk arkivering. Sagsbehandlerne kan, hvis nødvendigt, begrænse øvrige brugeres adgang til dokumenterne. 7. Sikring af data mod ekstern adgang 7.1 Bygninger Energinet.dk har interne regler for adgangen til Energinet.dk's bygninger. Adgangen er kontrolleret i arbejdstiden. Uden for arbejdstiden er bygningerne aflåst, og adgangen til bygningerne kan kun ske ved anvendelse af elektronisk adgangskort med PIN-kode. 6/7

7 7.2 Sikring af IT-systemer Alle data lagres på fælles servere. It-systemerne er registreret med en forretnings-systemejer. Alle brugere skal være individuelt registreret, og adgang til systemer sker med god passwordsikkerhed. Adgang til systemer kræver skriftlig godkendelse af forretnings-systemejeren. It-systemerne er tilkoblet Energinet.dk's generelle netværk, som alle Energinet.dk's pc'er er tilsluttede. Netværket har forbindelse til internettet og til enkelte samarbejdspartneres netværk; men alle disse forbindelser er sikret med firewalls, der kun tillader aftalt trafik at komme igennem. Forbindelserne er sikret mod alment kendte hackerteknikker. Der beskyttes mod virus både ved central skanning af alle og med tiltag på den enkelte arbejdsstation. Alt it-udstyr til lagring af data, der er omfattet af denne forskrift, findes i bygningsafsnit med skærpede adgangsforhold og overvågning. 7.3 Makulering Fortroligt papirmateriale skal altid makuleres, når det er godtgjort, at der ikke længere er behov for oplysningerne. 8. Netvirksomheder Netvirksomhederne er også omfattet af bekendtgørelse om program for intern overvågning. I henhold til bekendtgørelsen påhviler det netvirksomheden at udforme procedurer, der sikrer, at data behandles fortroligt. Måleansvarlige netvirksomheder kan uddelegere en række af sine måleopgaver, men det principielle ansvar for, at opgaverne løses kvalificeret, og at data behandles fortroligt og uafhængigt af kommercielle interesser, påhviler til hver en tid netvirksomheden, jf. Energinet.dk's forskrift D1. 7/7

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet. Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 263352-06 Energinet.dk DOC.

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Logpolitik Dok. Nr. 1.12 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 9 Logpolitik Formål At fastlægge og beskrive ansvar, pligter og konsekvenser når medarbejdere

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger

Forslag. Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger Forslag til Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger 1. Loven regulerer den under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling etablerede statslige

Læs mere