BILAGSRAPPORT FRA FRITID TIL JOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAGSRAPPORT FRA FRITID TIL JOB"

Transkript

1 Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Bilagsrapport Dato Marts 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efteres beskæftigelses- og uddannelsessituation BILAGSRAPPORT FRA FRITID TIL JOB

2 BILAGSRAPPORT FRA FRITID TIL JOB Rambøll Management Consulting Olof Palmes Allé Århus N T F

3 FRA FRITID TIL JOB 3

4 FRA FRITID TIL JOB 4 CONTENTS 1. Indledning 5 2. Spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsens respondentgrundlag Dataindsamling Svarprocent og frafald Validitet og reliabilitet Spørgeskema Frekvenser svar på spørgeskema opdelt på oprindelse Registeranalyse Tabelmateriale fra registeranalyser af sammenhængen mellem fritidsjob og beskæftigelse Sammenhænge mellem fritidsjob og beskæftigelse - ikke opdelt på stillingskategori Sammenhænge mellem fritidsjob og beskæftigelse stillingskategorien ufaglærte Sammenhænge mellem fritidsjob og beskæftigelse stillingskategorien faglærte Sammenhænge mellem fritidsjob og beskæftigelse stillingskategorien funktionærer Sammenhænge mellem fritidsjob og beskæftigelse stillingskategorien selvstændige Tabelmateriale fra registeranalyser af sammenhængen mellem fritidsjob og uddannelse Sammenhænge mellem fritidsjob og beskæftigelse uden opdeling på uddannelsestyper Sammenhænge mellem fritidsjob og beskæftigelse opdelt på uddannelsestyper: erhvervsuddannelser Sammenhænge mellem fritidsjob og beskæftigelse opdelt på uddannelsestyper: kort videregående uddannelse Sammenhænge mellem fritidsjob og beskæftigelse opdelt på 58 uddannelsestyper: mellemlang videregående uddannelse Sammenhænge mellem fritidsjob og beskæftigelse opdelt på uddannelsestyper: lang videregående uddannelse 62

5 FRA FRITID TIL JOB 5 1. INDLEDNING I denne bilagsrapport præsenterer vi en række baggrundsdokumenter, som ligger til grund for analyserne i hovedrapporten Fra fritid til job. Undersøgelsen bygger på to kvantitative datakilder. For det første en række registeranalyser af den samlede målgruppe på tidsseriedata i Danmarks Statistiks Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA). Disse analyser afdækker bl.a. de overordnede sammenhænge mellem fritidsjob og uddannelse/beskæftigelse, og giver mulighed for en sammenligning af målgruppen med etniske danskere. For det andet en survey blandt et udsnit af målgruppen fordelt på indvandrere og eftere henholdsvis med, og uden, erfaringer med fritidsjob. Bilagsrapporten indeholder følgende elementer: - Gennemgang af spørgeskemaundersøgelse - Spørgeskema - Frekvensfordelinger i svarafgivelsen i spørgeskemaundersøgelsen opdelt på indvandrere og eftere - Gennemgang af registeranalysen - Tabelmateriale fra registeranalysen

6 FRA FRITID TIL JOB 6 2. SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 2.1 Undersøgelsens respondentgrundlag På baggrund af et komplet udtræk fra CPR registret af indvandrere og eftere fra ikkevestlige lande i alderen år, blev der udtrukket i alt indvandrere og eftere. I første omgang blev der udtrukket indvandrere, men denne gruppe blev senere suppleret med 600 yderligere. 2.2 Dataindsamling De udtrukne respondenter modtog en skriftlig invitation til at deltage i undersøgelsen, hvori de blev opfordret til at udfylde spørgeskemaet på internettet. Invitationen til den første gruppe af respondenter blev sendt onsdag den 6. januar eftere og 1400 indvandrere. Varslingsbrev til de yderlige 600 indvandrere blev sendt mandag den 2. februar Den telefoniske dataindsamling blev påbegyndt mandag den 12. februar. I alt 976 personer har deltaget i undersøgelsen. Ud af disse er 605 gennemført telefonisk og de sidste 371 er blevet selvudfyldt af respondenterne via internettet. Dataindsamlingen blev afsluttet torsdag den 12. februar Svarprocent og frafald Undersøgelsens endelige rensede svarprocent er på 48,7 %. Tabel 1 viser hvorledes den endelige svarprocent er beregnet. Tabel 1 Endelig stikprøve størrelse og renset svarprocent e e Oprindelig stikprøve Respondenter som falder udenfor undersøgelsens målgruppe Forkerte kontaktoplysninger Endelig stikprøve Antal gennemførte interview Endelig svarprocent 42,0% 59,8% 48,7% Svarprocenten er klart lavere blandt indvandrere end den er blandt eftere. Dette er ikke overraskende, da denne gruppe alt andet lige må formodes at være sværere at komme i kontakt med. Dette understøttes af frafaldsårsagerne se Tabel 2. Tabel 2 - Frafaldsårsager e e Kunne ikke træffes i dataindsamlingsperioden Delvis besvarelse Ønsker ikke at deltage Sprogproblemer Andet Som det fremgår af ovenstående er det meget få (90), som eksplicit giver udtryk for, at de ikke ønsker at deltage i undersøgelsen. Andet kategorien dækker blandt over de respondenter, som det ikke har været muligt at komme i kontakt med. Dette skyldes i høj grad problemer med at finde telefonnumre på respondenterne til trods for det af tre omgange blev forsøgt, at berige numrene manuelt via diverse søgemaskiner De Gule Sider, Krak etc. Dette er et velkendt problem i forbindelse med undersøgelser i denne målgruppe.

7 FRA FRITID TIL JOB Validitet og reliabilitet Validitet og reliabilitet handler på et helt overordnet plan om, hvorvidt man har undersøgt det, man ønskede at undersøge (validitet) og om, hvorvidt man ville kunne gennemføre undersøgelsen igen og få de samme resultater. Perfekt validitet og reliabilitet vil altid være en abstraktion. Men Rambøll Management Consulting har gennemført en række tiltag, der søger at maksimere undersøgelsens validitet og reliabilitet i praksis. Denne stræben efter sande oplysninger og gentagelighed har i denne undersøgelse i praksis drejet sig om konsistens i dataindsamlingen. Rambøll Management Consulting anvender altid telefoninterviewere, der er ansat på fast timeløn, hvilket sikrer den størst mulige kvalitet af hvert enkelt interview. Endvidere foretager Rambøll Management Consulting altid en grundig instruktion af de interviewere, der deltager i dataindsamlingen. Dette sikrer, at alle har grundigt kendskab til opgaven, og at der handles og spørges helt ens i de enkelte interview. Ligeledes foretager Rambøll Management Consulting en grundig opfølgning på de enkelte intervieweres præstationer. Dette sikrer en løbende sparring samt kvalitetssikring af interviewene. Endelig har de samme interviewere været tilknyttet undersøgelsen fra start til slut. Dette skaber en høj grad af kendskab til undersøgelsen og dermed konsistens i indsamlingen. Derudover har vi i så vid udstrækning så muligt benyttet interviewere med en anden etnisk baggrund end dansk for derigennem både at imødekomme sproglige såvel som kulturelle barrierer for deltagelse. Disse fire faktorer medvirker samlet til en konsistent og professionel dataindsamling.

8 FRA FRITID TIL JOB Spørgeskema Undersøgelse af fritidsjob blandt unge eftere og indvandrere Spørgeskema November 2008 INTRO TIL WEB Indledning Rambøll Management gennemfører i øjeblikket en undersøgelse for Arbejdsmarkedsstyrelsen om fritidsjob blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet er at undersøge, hvilken betydning fritidsjob har for unge i forhold til deres uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder senere hen. I undersøgelsen skelner vi mellem fritidsjob og studiejob. Fritidsjob er de jobs, som unge i alderen år har, mens de går i folkeskole eller tager en ungdomsuddannelse. Studiejob er de jobs, som unge på 20 år og derover har, mens de læser på en videregående uddannelse. Det er udelukkende dine erfaringer med fritidsjob, som du skal svare ud fra. I besvarelsen vil vi bede dig tage udgangspunkt i dine egne erfaringer med fritidsjob. Undersøgelsen består af ca. 40 spørgsmål og det vil ca. tage minutter at besvare spørgeskemaet. Din besvarelse behandles fortroligt og er anonym. Har du indholdsmæssige spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte X (indsæt kontaktoplysning til survey). Vejledning Ved hvert spørgsmål sætter du kryds i den rubrik, som bedst udtrykker din mening. Du har mulighed for at besvare nogle spørgsmål med»ved ikke«, men din mening har stor betydning, og det er derfor vigtigt, at du forsøger at tage stilling til alle spørgsmål. Du bevæger dig frem og tilbage i skemaet ved at klikke på pilene nederst på siden. Dine svar gemmes automatisk, efterhånden som du bevæger dig frem i skemaet. Din besvarelse er dog først afsluttet og sendt, når du har besvaret alle spørgsmål.

9 FRA FRITID TIL JOB 9 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL Introtekst: Først vil vi stille nogle spørgsmål om dig selv 1. Hvad er din primære beskæftigelse? Single svar (1) Studerende Underspørgsmål: Har du et studiejob ved siden af dit studie? Single svar ja/nej Underspørgsmål: Hvilken uddannelse er du i gang med? Afkryds ift. vores inddeling (1) Folkeskole (2) EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdoms udd.) (3) HHX/Studentereksamen/HF/HTX (4) Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK mm) (5) Kort videregående uddannelse (1-2 år) (6) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) (7) Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) (8) Ønsker ikke at oplyse Underspørgsmål: Hvor mange år har du været i gang med dit studie? Angiv antal år (2) I arbejde Underspørgsmål: Hvilken stilling har du? Afkryds ift. Inddeling (1) Arbejder, ufaglært (2) Arbejder, faglært (3) Funktionær / Tjenestemand (4) Selvstændig (5) Lærling / Elev (6) Medhjælpende ægtefælle (7) Beskæftigelse med løntilskud eller anden støttet beskæftigelse (8) Ønsker ikke at oplyse

10 FRA FRITID TIL JOB 10 Underspørgsmål: Hvilken branche er du inden for? Afkryds ift. Inddeling Underspørgsmål: Hvilken branche er du inden for? Afkryds ift. inddeling (1) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding (2) Industri (3) Energi- og vandforsyning (4) Bygge og anlæg (5) Handel, hotel og restauration (6) Transportvirksomheder, post og tele (7) Finansiering og forretningsservice (8) Offentlige og personlige tjenester (9) Andet, hvilken: OM FRITIDSJOB Introtekst: I det følgende vil vi stille nogle baggrundsspørgsmål om dine erfaringer med fritidsjob 2. Har du tidligere haft et fritidsjob? Husk, at der ved fritidsjob udelukkende forstås de jobs, som du eventuelt har haft i alderen år mens du gik i folkeskole eller tog en ungdomsuddannelse Single svar (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke Hvis ja, gå videre til spørgsmål 4

11 FRA FRITID TIL JOB Hvad er årsagen til, at du ikke har haft et fritidsjob? Hvis du aldrig har søgt et fritidsjob, vil vi bede dig overveje, hvorfor du ikke har søgt et fritidsjob og svare på den baggrund Sæt gerne flere krydser (1) Min familie var imod det Underspørgsmål: Hvorfor var din familie imod fritidsjob? Svar ud fra hvor du er i følgende udsagn: I høj I ringe Slet ikke Ved ikke grad grad grad Min familie mente ikke der var behov for, at jeg tjente ekstra penge Min familie brød sig ikke om kulturen på danske arbejdspladser Min familie syntes ikke, at jeg kunne lære noget af et fritidsjob Min familie mente, at jeg skulle bruge min tid på lektier i stedet for arbejde Min familie mente, jeg skulle bruge tid på mine pligter derhjemme i stedet for arbejde Min familie mente, at arbejdstiderne lå for sent på dagen (2) Jeg ville hellere bruge min tid på skole og lektier (3) Jeg ville hellere bruge min tid sammen med venner eller på fritidsaktiviteter (4) Jeg havde ikke brug for pengene (5) Jeg syntes ikke, jeg havde tid til fritidsjob på grund af mine pligter derhjemme (6) Jeg boede ikke i Danmark, da jeg var mellem 14 og 19 år (7) Jeg har søgt, men ikke fået et fritidsjob (8) Andet (angiv gerne hvilket) (9) Ved ikke

12 FRA FRITID TIL JOB Hvor mange i din omgangskreds (venner, søskende, fætre og kusiner) har haft et fritidsjob? Single svar (1) De fleste (2) Nogle (3) Få (4) Ingen (5) Ved ikke 5. I hvilken grad synes din familie, at fritidsjob er en god ting? Single svar (1) I høj grad (2) grad (3) I ringe grad (4) Slet ikke Underspørgsmål til valgmulighederne 1-4: Hvorfor? Åbent svar (5) Ved ikke De, der ikke har haft fritidsjob, linkes videre til spørgsmål nr Hvor mange forskellige fritidsjob har du haft? Single svar (1) 1 (2) 2 (2) 3 (3) 4 eller derover 7. Inden for hvilken branche har du haft fritidsjob? Sæt gerne flere krydser (1) Handel (supermarked, butik o.lign.) (2) Industri og håndværk (3) Lager (4) Hotel- og restauration (5) Avis- og reklameomdeling (6) Anden 8. Hvor mange måneder har du cirka haft et fritidsjob i den periode, hvor du var mellem 14 og 19 år? Numeriske svar (1) Ved ikke

13 FRA FRITID TIL JOB Hvis du har haft flere forskellige fritidsjob, vil vi nu bede dig tænke på det fritidsjob, hvor du arbejdede flest timer om ugen. Fritidsjobbet skal være et job, du har haft i mindst 3 måneder. Hvor mange timer om ugen arbejdede du i gennemsnit i dette fritidsjob? Single svar (1) 1-5 (2) 6-10 (3) (4) 16 eller derover (5) Ved ikke (6) Jeg har ikke haft det samme fritidsjob i 3 måneder Hvor mange måneder har du cirka haft dette fritidsjob? Numeriske svar (1) Ved ikke 10. Selvstændige ansvarsområder i fritidsjobbet: Vi vil bede dig om at angive i hvilken grad du er i følgende udsagn I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke I mit fritidsarbejde har jeg haft selvstændig kontakt til kunder I mit fritidsarbejde har jeg haft ansvar for planlægningen og organiseringen af mine egne arbejdsopgaver I mit fritidsarbejde har jeg haft ansvar for planlægningen og organiseringen af andres arbejdsopgaver I mit fritidsarbejde har jeg haft andre arbejdsopgaver med selvstændigt ansvar Beskriv hvilke andre arbejdsopgaver med selvstændigt ansvar, du har haft i dit fritidsarbejde Åben svarkategori 11. Hvad var årsagen til, at du valgte at få et fritidsjob? Angiv hvor du er i forhold til følgende grunde til at få et fritidsjob I høj I ringe grad grad grad Slet ikke Ved ikke Tjene penge Få erhvervserfaring Få nye udfordringer Møde nye mennesker Andet (angiv hvilken årsag) Åben svarkategori

14 FRA FRITID TIL JOB Hvordan fik du dit/dine fritidsjob? Single svar (*mulighed for flere kryds, hvis man har haft mere end et fritidsjob) (1) Gennem familie, venner eller bekendte (2) Uopfordret skriftlig ansøgning (3) Gennem ansøgning på opslået jobannonce (4) Uopfordret mundtlig henvendelse på arbejdspladsen (5) Andet (angiv gerne hvilket) UDBYTTE AF FRITIDSJOB Introtekst: I det følgende vil vi stille nogle spørgsmål om, hvilket udbytte du mener at have haft af fritidsarbejde 13. I hvilken grad har du været glad for at have fritidsarbejde? Single svar (1) I høj grad (2) grad (3) I ringe grad (4) Slet ikke (5) Ved ikke Du må gerne begrunde dit svar 14. Udbytte af fritidsarbejde: Vi vil bede dig om at angive i hvilken grad du er i følgende udsagn I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke /Ikke relevant Jeg har haft et positivt udbytte af mit fritidsarbejde Mit fritidsarbejde har bidraget til at jeg har fået et netværk/venner Mit fritidsarbejde har givet mig selvtillid I mit fritidsarbejde har jeg følt mig anerkendt Gennem mit fritidsarbejde er jeg blevet bedre til dansk Fritidsarbejde har hjulpet mig til at finde praktik- og læreplads *Kun relevant hvis erhvervsuddannelse

15 FRA FRITID TIL JOB Betydning af fritidsarbejde for uddannelse: Vi vil bede dig om at angive i hvilken grad du er i følgende udsagn I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke /Ikke relevant Fritidsarbejdet har motiveret mig til at tage en uddannelse Fritidsarbejdet har hjulpet mig til at vælge uddannelsesretning Mine erfaringer fra fritidsarbejde vil gøre/har gjort det nemmere for mig at gennemføre en uddannelse Fritidsarbejdet har givet mig et netværk/venner, der har gjort det lettere for mig at gennemføre en uddannelse Fritidsarbejdet har gjort mig bedre til dansk, og derfor er det blevet lettere for mig at gennemføre en uddannelse 16. Betydning af fritidsjob for beskæftigelse: Vi vil bede dig om at angive i hvilken grad du er i følgende udsagn I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke /Ikke relevant Fritidsarbejdet har hjulpet mig til at finde ud af, hvilken branche jeg vil arbejde inden for Mine erfaringer fra fritidsarbejde vil gøre/har gjort det nemmere for mig at få et arbejde Fritidsjobbet har givet mig et netværk, der har gjort det lettere for mig at få et arbejde Fritidsjobbet har givet mig mere lyst til at have et arbejde Fritidsarbejdet har gjort mig bedre til dansk, og derfor er det blevet lettere for mig at få et arbejde

16 FRA FRITID TIL JOB Hvilke kompetencer mener du, at fritidsjob bidrager med i forhold til at gennemføre en uddannelse? I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Disciplin (fx at overholde mødetidspunkter og deadlines) At arbejde struktureret Samarbejdsevne Omgås andre mennesker Branchekendskab Lyst til at lære Viden om kulturen på danske arbejdspladser Viden om dansk kultur generelt Netværk, der kan bruges i forhold til at gennemføre en uddannelse 18. Hvilke kompetencer mener du, at fritidsjob bidrager med i forhold til at komme i beskæftigelse? I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Opbygning af netværk Branchekendskab At kunne indgå i fællesskabet på en arbejdsplads Samarbejdsevne Opbygning af CV Disciplin (fx at overholde mødetidspunkter og deadlines) Viden om kulturen på danske arbejdspladser Viden om dansk kultur generelt

17 FRA FRITID TIL JOB 17 SYN PÅ UDDANNELSES- OG JOBMULIGHEDER Introtekst: Følgende spørgsmål omhandler dit syn på dine uddannelses- og jobmuligheder fremover (Følgende spørgsmål stilles til alle) 19. Uddannelsesmuligheder: Vi vil bede dig om at angive i hvilken grad du er i følgende udsagn I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Jeg har allerede fuldført en kompetencegivende uddannelse Jeg er motiveret til at tage en uddannelse Jeg har tillid til, at jeg kan klare mig godt i uddannelsessystemet Jeg mener, at mine kompetencer svarer til, hvad der kræves for at tage en uddannelse Hvis respondenten har afkrydset Jeg har allerede fuldført en kompetencegivende uddannelse i spørgsmål 19, stilles spørgsmål 0: 20. Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? (1) Folkeskole, mellemskole, realeksamen (2) EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdoms udd.) (3) HH/Studentereksamen/HF (4) Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK mm) (5) Kort videregående uddannelse (1-2 år) (6) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) (7) Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) (8) Ønsker ikke at oplyse

18 FRA FRITID TIL JOB Beskæftigelsesmuligheder: Vi vil bede dig om at angive i hvilken grad du er i følgende udsagn I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Jeg har lyst til at være på arbejdsmarkedet Mine fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet er gode Mine kompetencer svarer til, hvad der kræves på arbejdsmarkedet Jeg ved, hvilken branche jeg gerne vil arbejde inden for/ har allerede arbejde inden for denne branche Jeg har det relevante netværk til at kunne få et arbejde BARRIERER FOR AT FÅ FRITIDSJOB Introtekst: I følgende spørgsmål beder vi dig tage stilling til om, og i givet fald, hvilke barrierer der kan være for at få fritidsjob 22. Har du oplevet, at det er svært at finde et fritidsjob? Single svar (1) Ja Hvis ja, hvad tror du, at det skyldtes? Åbent svar: (2) Både og (3) Nej (4) Jeg har aldrig søgt et fritidsjob (5) Ved ikke

19 FRA FRITID TIL JOB Angiv i hvor høj grad, du er i følgende udsagn I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Jeg har aldrig ønsket at have et fritidsjob Min families holdning til fritidsjob har gjort det svært at have et fritidsjob Jeg har ikke haft et netværk, der kunne hjælpe mig til at få et fritidsjob Arbejdsgiveres fordomme omkring etniske minoriteter har gjort det svært for mig at få et fritidsjob Min begrænsede viden om det danske arbejdsmarked har gjort det svært for mig at få et fritidsjob Mine dårlige danske sprogkundskaber har gjort det svært for mig at få et job Min manglende erfaring fra tidligere jobs har gjort det svært for mig at få et fritidsjob Er der andre ting, som har gjort det svært for dig, at få et fritidsjob: Angiv i hvilken grad du mener, at fritidsjob kan have følgende ulemper I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Det går ud over skole og lektier Der er ikke tid til fritidsaktiviteter Der er ikke tid til venner og familie Hvis fritidsjobbet er af lav status kan det skade mit eller familiens rygte Fritidsjobbet øger risikoen for at droppe ud af uddannelse Beskriv eventuelt andre ulemper ved et fritidsjob:

20 FRA FRITID TIL JOB I hvilken grad vil du anbefale andre unge at få et fritidsjob? Single svar (1) I høj grad (2) grad (3) I ringe grad (4) Slet ikke (5) Ved ikke OPLEVELSE AF AT TILHØRE TIL DET DANSKE SAMFUND Introtekst: Følgende spørgsmål handler om din oplevelse af at høre til og deltage i det danske samfund 27. Oplevelse af at høre til det danske samfund: Vi vil bede dig om at angive i hvor høj grad du er i følgende udsagn I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Jeg føler mig som en del af det danske samfund Jeg føler, at jeg har noget at bidrage med til det danske samfund Jeg føler mig respekteret af det omgivende samfund 28. Er du medlem af en forening eller klub, hvor mindre end 50 % af medlemmerne har en anden baggrund end dansk? Single svar (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke Hvis ved ikke eller nej, spring til spørgsmål Hvor ofte deltager du i aktiviteter eller arrangementer i denne sammenhæng? Single svar (1) Flere gange om ugen (2) Ca. én gang om ugen (3) Flere gange om måneden (4) Ca. én gang om måneden (5) Sjældnere (6) Ved ikke

21 FRA FRITID TIL JOB Hvor ofte deltager du i sociale eller kulturelle arrangementer (fx koncerter, teater, sportsarrangementer), hvor mindre end 50 % af deltagerne har en anden baggrund end dansk? Single svar (1) Flere gange om ugen (2) Ca. én gang om ugen (3) Flere gange om måneden (4) Ca. én gang om måneden (5) Sjældnere (6) Ved ikke 31. Hvor stor en del af dine venner har etnisk dansk oprindelse? Single svar (1) Ingen (2) Cirka 1-20 % (3) Cirka % (4) Cirka % (5) Cirka % (6) Cirka % (7) Ved ikke 32. Hvor ofte læser, ser eller hører du danske nyheder? (1) Ca. hver dag (2) Ca. en gang om ugen (3) Ca. hver anden uge (4) Ca. en gang om måneden (5) Sjældnere end en gang om måneden (6) Ved ikke 33. Angiv i hvor høj grad du interesserer du dig for dansk politik Single svar (1) I høj grad (2) grad (3) I ringe grad (4) Slet ikke (5) Ved ikke Tak for din deltagelse i undersøgelsen!

22 FRA FRITID TIL JOB Frekvenser svar på spørgeskema opdelt på oprindelse Hvad er din primære beskæftigelse? Andet, angiv gerne Studerende I arbejde Jobsøgende hvilket: Antal 22% 57% 10% 10% % 46% 14% 13% % 71% 7% 7% 450 Har du et studiejob ved siden af dit studie? Ja Nej Antal 45% 55% % 60% % 45% 71 Hvilken uddannelse er du i gang med? EFG/HG/ Lang Teknisk Erhvervsudd Kort Mellemlang videregåend skole HHX/ annelse videregåend videregåend e (1-årige Studenterek (faglært, e e uddannelse ungdoms samen/ håndværke uddannelse uddannelse (5 år eller Ønsker ikke Folkeskole udd.) HF/HTX r, HK mm) (1-2 år) (3-4 år) derover) at oplyse Antal 4% 2% 9% 8% 13% 30% 31% 3% 209 7% 3% 9% 9% 17% 28% 23% 4% 138 0% 0% 10% 6% 7% 32% 45% 0% 71 Hvilken stilling har du? Beskæftigel se med løntilskud Funktionær eller anden / Medhjælpen støttet Arbejder, Arbejder, Tjenestema Lærling / de beskæftigel Ønsker ikke ufaglært* faglært* nd* Selvstændig Elev ægtefælle se at oplyse Antal 24% 26% 38% 8% 2% 1% 1% 1% % 28% 28% 7% 2% 1% 1% 1% % 24% 45% 9% 2% 0% 0% 1% 317 Hvilken branche er du inden for? Landbrug, Handel, Transportvir Finansiering Offentlige fiskeri og Energi- og hotel og ksomheder, og og råstofudvind vandforsyni Bygge og restauration post og forretningss personlige Anden, ing Industri ng anlæg* * tele* ervice* tjenester* hvilken: Antal 3% 10% 1% 5% 20% 10% 15% 33% 4% 552 6% 15% 1% 4% 19% 9% 14% 29% 4% 240 1% 6% 0% 6% 21% 11% 15% 35% 5% 312 Har du tidligere haft et fritidsjob? Ja Nej Ved ikke Antal 61% 39% 1% % 58% 0% % 17% 1% 450

23 FRA FRITID TIL JOB 23 Hvad er årsagen til, at du ikke har haft et fritidsjob? Min familie var imod det Ikke valgt Valgt Antal 98% 2% % 1% % 7% 76 Hvad er årsagen til, at du ikke har haft et fritidsjob? Jeg ville hellere bruge min tid på skole og lektier Ikke valgt Valgt Antal 77% 23% % 15% % 54% 76 Hvad er årsagen til, at du ikke har haft et fritidsjob? Jeg ville hellere bruge min tid sammen med venner eller på fritidsaktiviteter Ikke valgt Valgt Antal 91% 9% % 4% % 28% 76 Hvad er årsagen til, at du ikke har haft et fritidsjob? Jeg havde ikke brug for pengene Ikke valgt Valgt Antal 88% 12% % 8% % 30% 76 Hvad er årsagen til, at du ikke har haft et fritidsjob? Jeg syntes ikke, jeg havde tid til fritidsjob på grund af mine pligter derhjemme Ikke valgt Valgt Antal 96% 4% % 4% % 1% 76

24 FRA FRITID TIL JOB 24 Hvad er årsagen til, at du ikke har haft et fritidsjob? Jeg har søgt, men ikke fået et fritidsjob Ikke valgt Valgt Antal 96% 4% % 3% % 11% 76 Hvad er årsagen til, at du ikke har haft et fritidsjob? Jeg boede ikke i Danmark da jeg var mellem 14 og 19 år Ikke valgt Valgt Antal 42% 58% % 72% % 4% 76 Hvad er årsagen til, at du ikke har haft et fritidsjob? Andet, angiv gerne hvilket: Ikke valgt Valgt Antal 91% 9% % 7% % 18% 76 Hvad er årsagen til, at du ikke har haft et fritidsjob? Ved ikke Ikke valgt Valgt Antal 96% 4% % 4% % 5% 76 Hvorfor var din familie imod fritidsjob? Min familie mente ikke der var behov for, at jeg tjente ekstra penge I høj grad Slet ikke grad Antal 56% 11% 33% 9 100% 0% 0% 4 20% 20% 60% 5

25 FRA FRITID TIL JOB 25 Hvorfor var din familie imod fritidsjob? Min familie brød sig ikke om kulturen på danske arbejdspladser Slet ikke Ved ikke Antal 78% 22% 9 50% 50% 4 100% 0% 5 Hvorfor var din familie imod fritidsjob? Min familie syntes ikke, at jeg kunne lære noget af et fritidsjob I ringe grad Slet ikke Ved ikke Antal 33% 44% 22% 9 25% 50% 25% 4 40% 40% 20% 5 Hvorfor var din familie imod fritidsjob? Min familie mente, at jeg skulle bruge min tid på lektier i stedet for arbejde I høj grad I ringe grad Slet ikke grad Ved ikke Antal 44% 22% 11% 11% 11% 9 50% 0% 0% 25% 25% 4 40% 40% 20% 0% 0% 5 Hvorfor var din familie imod fritidsjob? Min familie mente, jeg skulle bruge tid på mine pligter derhjemme i stedet for arbejde I høj grad I ringe grad Slet ikke grad Ved ikke Antal 11% 22% 22% 33% 11% 9 25% 25% 25% 0% 25% 4 0% 20% 20% 60% 0% 5 Hvorfor var din familie imod fritidsjob? Min familie mente, at arbejdstiderne lå for sent på dagen I ringe grad Slet ikke grad Ved ikke Antal 33% 11% 33% 22% 9 25% 0% 25% 50% 4 40% 20% 40% 0% 5 Hvor mange i din omgangskreds (venner, søskende, fætre og kusiner) har haft et fritidsjob? De fleste Nogle Få Ingen Ved ikke Antal 55% 15% 12% 9% 9% % 16% 14% 16% 14% % 13% 10% 2% 3% 450

26 FRA FRITID TIL JOB 26 I hvilken grad synes din familie, at fritidsjob er en god ting? 56% 24% 5% 1% 14% % 25% 4% 2% 21% % 24% 5% 1% 6% 450 Hvor mange forskellige fritidsjob har du haft? 4 eller derover Antal 17% 27% 23% 33% % 24% 25% 33% % 29% 22% 32% 371 Inden for hvilken branche har du haft fritidsjob? - Handel (supermarked, butik o.lign.) Ikke valgt Valgt Antal 31% 69% % 59% % 74% 372 Inden for hvilken branche har du haft fritidsjob? - Industri og håndværk Ikke valgt Valgt Antal 86% 14% % 14% % 14% 371 Inden for hvilken branche har du haft fritidsjob? - Lager Ikke valgt Valgt Antal 86% 14% % 11% % 15% 371 Inden for hvilken branche har du haft fritidsjob? - Hotel- og restauration Ikke valgt Valgt Antal 69% 31% % 38% % 27% 371

27 FRA FRITID TIL JOB 27 Inden for hvilken branche har du haft fritidsjob? - Avis- og reklameomdeling Ikke valgt Valgt Antal 60% 40% % 41% % 39% 371 Inden for hvilken branche har du haft fritidsjob? - Anden, hvilken Ikke valgt Valgt Antal 74% 26% % 32% % 23% 372 Hvor mange måneder har du cirka haft et fritidsjob i den periode, hvor du var mellem 14 og 19 år? - Ved ikke Ikke valgt Valgt Antal 86% 14% % 19% % 12% 371 Hvor mange timer om ugen arbejdede du i gennemsnit i dette fritidsjob? Jeg har ikke haft samme 16 eller fritidsjob i derover Ved ikke måneder Antal 9% 26% 32% 29% 3% 1% 592 9% 25% 28% 32% 5% 1% 221 9% 27% 35% 27% 2% 1% 371 Hvor mange måneder har du cirka haft dette fritidsjob? - Ved ikke Ikke valgt Valgt Antal 88% 12% % 15% % 11% 371 Enighed i følgende udsagn - I mit fritidsarbejde har jeg haft selvstændig kontakt til kunder I høj grad I ringe grad Slet ikke grad Ved ikke Antal 54% 19% 8% 18% 1% % 22% 8% 20% 2% % 18% 8% 16% 1% 371

28 FRA FRITID TIL JOB 28 Enighed i følgende udsagn - I mit fritidsarbejde har jeg haft ansvar for planlægningen og organiseringen af mine egne arbejdsopgaver I høj grad I ringe grad Slet ikke grad Ved ikke Antal 23% 35% 18% 23% 1% % 32% 18% 24% 1% % 36% 19% 23% 1% 371 Enighed i følgende udsagn - I mit fritidsarbejde har jeg haft ansvar for planlægningen og organiseringen af andres arbejdsopgaver I høj grad I ringe grad Slet ikke grad Ved ikke Antal 8% 17% 21% 53% 2% 592 9% 19% 20% 51% 2% 221 7% 15% 22% 54% 2% 371 Enighed i følgende udsagn - I mit fritidsarbejde har jeg haft andre arbejdsopgaver med selvstændigt ansvar I høj grad I ringe grad Slet ikke grad Ved ikke Antal 26% 30% 16% 26% 3% % 28% 14% 28% 3% % 31% 16% 25% 3% 371 Hvad var årsagen til, at du valgte at få et fritidsjob? - Tjene penge I høj grad I ringe grad Slet ikke grad Antal 80% 16% 2% 2% % 17% 3% 3% % 15% 2% 2% 371 Hvad var årsagen til, at du valgte at få et fritidsjob? - Få erhvervserfaring I høj grad I ringe grad Slet ikke grad Ved ikke Antal 46% 26% 12% 15% 1% % 27% 14% 14% 1% % 26% 10% 16% 1% 371 Hvad var årsagen til, at du valgte at få et fritidsjob? - Få nye udfordringer I høj grad I ringe grad Slet ikke grad Ved ikke Antal 40% 31% 15% 13% 1% % 25% 16% 13% 1% % 34% 14% 13% 1% 371 Hvad var årsagen til, at du valgte at få et fritidsjob? - Møde nye mennesker I høj grad I ringe grad Slet ikke grad Ved ikke Antal 41% 27% 18% 14% 1% % 27% 12% 15% 1% % 27% 21% 13% 1% 371

29 FRA FRITID TIL JOB 29 Hvordan fik du fritidsjob? - Gennem familie, venner eller bekendte Ikke valgt Valgt Antal 40% 60% % 57% % 62% 371 Hvordan fik du fritidsjob? - Uopfordret skriftlig ansøgning Ikke valgt Valgt Antal 70% 30% % 27% % 32% 371 Hvordan fik du fritidsjob? - Gennem ansøgning på opslået jobannonce Ikke valgt Valgt Antal 71% 29% % 34% % 27% 371 Hvordan fik du fritidsjob? - Uopfordret mundtlig henvendelse på arbejdspladsen Ikke valgt Valgt Antal 67% 33% % 35% % 32% 371 Hvordan fik du fritidsjob? - Andet, angiv gerne hvilket Ikke valgt Valgt Antal 96% 4% % 4% % 4% 371

30 FRA FRITID TIL JOB 30 I hvilken grad har du været glad for at have fritidsarbejde? I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Antal 65% 31% 4% 1% % 36% 4% 1% % 27% 4% 0% 371 Enighed i følgende udsagn - Jeg har haft et positivt udbytte af mit fritidsarbejde Ved ikke/ikke I høj grad grad I ringe grad Slet ikke relevant Antal 61% 31% 5% 2% 1% % 32% 8% 2% 0% % 30% 4% 2% 1% 371 Enighed i følgende udsagn - Mit fritidsarbejde har bidraget til at jeg har fået et netværk/venner Ved ikke/ikke I høj grad grad I ringe grad Slet ikke relevant Antal 31% 32% 22% 14% 1% % 34% 20% 14% 1% % 30% 23% 14% 1% 371 Enighed i følgende udsagn - Mit fritidsarbejde har givet mig selvtillid Ved ikke/ikke I høj grad grad I ringe grad Slet ikke relevant Antal 45% 35% 11% 7% 3% % 37% 7% 8% 2% % 35% 13% 6% 3% 371 Enighed i følgende udsagn - I mit fritidsarbejde har jeg følt mig anerkendt Ved ikke/ikke I høj grad grad I ringe grad Slet ikke relevant Antal 42% 38% 11% 6% 3% % 35% 14% 6% 3% % 40% 9% 6% 3% 371 Enighed i følgende udsagn - Gennem mit fritidsarbejde er jeg blevet bedre til dansk Ved ikke/ikke I høj grad grad I ringe grad Slet ikke relevant Antal 25% 15% 8% 29% 23% % 20% 8% 21% 12% % 12% 8% 34% 30% 371 Enighed i følgende udsagn - Fritidsarbejde har hjulpet mig til at finde praktik- og læreplads Ved ikke/ikke I høj grad I ringe grad Slet ikke relevant Antal 44% 11% 33% 11% 9 60% 0% 40% 0% 5 25% 25% 25% 25% 4

31 FRA FRITID TIL JOB 31 Enighed i følgende udsagn - Fritidsarbejdet har motiveret mig til at tage en uddannelse Ved ikke/ikke I høj grad grad I ringe grad Slet ikke relevant Antal 26% 19% 13% 36% 6% % 20% 9% 33% 4% % 18% 16% 39% 6% 371 Enighed i følgende udsagn - Fritidsarbejdet har hjulpet mig til at vælge uddannelsesretning Ved ikke/ikke I høj grad grad I ringe grad Slet ikke relevant Antal 14% 16% 17% 48% 5% % 16% 16% 43% 5% 221 9% 15% 18% 52% 6% 371 Enighed i følgende udsagn - Mine erfaringer fra fritidsarbejde vil gøre/har gjort det nemmere for mig at gennemføre en uddannelse Ved ikke/ikke I høj grad grad I ringe grad Slet ikke relevant Antal 15% 21% 19% 39% 6% % 19% 18% 37% 6% % 22% 20% 41% 5% 371 Enighed i følgende udsagn - Fritidsarbejdet har givet mig et netværk/venner, der har gjort det lettere for mig at gennemføre en uddannelse Ved ikke/ikke I høj grad grad I ringe grad Slet ikke relevant Antal 8% 14% 21% 50% 6% % 16% 19% 47% 7% 221 6% 13% 23% 52% 6% 371 Enighed i følgende udsagn - Fritidsarbejdet har gjort mig bedre til dansk, og derfor er det blevet lettere for mig at gennemføre en uddannelse Ved ikke/ikke I høj grad grad I ringe grad Slet ikke relevant Antal 12% 11% 13% 42% 22% % 16% 16% 36% 14% 221 8% 8% 11% 45% 27% 371 Enighed i følgende udsagn - Fritidsarbejdet har hjulpet mig til at finde ud af, hvilken branche jeg vil arbejde inden for Ved ikke/ikke I høj grad grad I ringe grad Slet ikke relevant Antal 16% 24% 18% 39% 2% % 26% 16% 37% 1% % 23% 19% 41% 2% 371 Enighed i følgende udsagn - Mine erfaringer fra fritidsarbejde vil gøre/har gjort det nemmere for mig at få et arbejde Ved ikke/ikke I høj grad grad I ringe grad Slet ikke relevant Antal 23% 31% 18% 25% 3% % 34% 17% 25% 3% % 28% 19% 25% 3% 371

32 FRA FRITID TIL JOB 32 Enighed i følgende udsagn - Fritidsjobbet har givet mig et netværk, der har gjort det lettere for mig at få et arbejde Ved ikke/ikke I høj grad grad I ringe grad Slet ikke relevant Antal 15% 21% 21% 39% 4% % 24% 19% 37% 4% % 20% 23% 40% 3% 371 Enighed i følgende udsagn - Fritidsjobbet har givet mig mere lyst til at have et arbejde Ved ikke/ikke I høj grad grad I ringe grad Slet ikke relevant Antal 32% 35% 12% 18% 4% % 33% 13% 16% 3% % 36% 11% 19% 4% 371 Enighed i følgende udsagn - Fritidsarbejdet har gjort mig bedre til dansk, og derfor er det blevet lettere for mig at få et arbejde Ved ikke/ikke I høj grad grad I ringe grad Slet ikke relevant Antal 15% 13% 10% 39% 22% % 19% 14% 33% 11% 221 9% 10% 9% 43% 29% 371 Bidrag af kompetencer - Disciplin (fx at overholde mødetidspunkter og deadlines) 57% 28% 8% 5% 2% % 28% 9% 6% 2% % 29% 8% 5% 2% 371 Bidrag af kompetencer - At arbejde struktureret 42% 40% 10% 7% 2% % 40% 10% 10% 2% % 39% 10% 6% 1% 371 Bidrag af kompetencer - Samarbejdsevne 55% 32% 8% 5% 1% % 33% 9% 8% 1% % 31% 7% 3% 1% 371 Bidrag af kompetencer - Omgås andre mennesker 56% 29% 9% 5% 1% % 32% 8% 7% 1% % 28% 10% 4% 1% 371

33 FRA FRITID TIL JOB 33 Bidrag af kompetencer - Branchekendskab 37% 36% 14% 12% 2% % 36% 13% 14% 1% % 36% 14% 11% 2% 371 Bidrag af kompetencer - Lyst til at lære 46% 31% 13% 9% 1% % 30% 10% 12% 0% % 31% 15% 7% 2% 371 Bidrag af kompetencer - Viden om kulturen på danske arbejdspladser 42% 29% 11% 14% 4% % 29% 10% 16% 3% % 29% 12% 12% 5% 371 Bidrag af kompetencer - Viden om dansk kultur generelt 32% 28% 18% 17% 5% % 29% 15% 19% 2% % 27% 19% 16% 6% 371 Bidrag af kompetencer - Netværk, der kan bruges i forhold til at gennemføre en uddannelse 19% 24% 24% 29% 5% % 27% 20% 28% 4% % 23% 26% 29% 5% 371 Bidrag af kompetencer - Opbygning af netværk 26% 38% 19% 15% 2% % 37% 23% 15% 1% % 39% 16% 15% 3% 371 Bidrag af kompetencer - Branchekendskab 33% 40% 16% 9% 2% % 40% 22% 8% 1% % 40% 12% 10% 3% 371 Bidrag af kompetencer - At kunne indgå i fællesskabet på en arbejdsplads 48% 38% 8% 5% 2% % 35% 13% 6% 0% % 39% 6% 4% 2% 371

34 FRA FRITID TIL JOB 34 Bidrag af kompetencer - Samarbejdsevne 53% 36% 6% 4% 1% % 36% 9% 6% 0% % 36% 4% 3% 1% 371 Bidrag af kompetencer - Opbygning af CV 39% 31% 15% 13% 2% % 36% 14% 14% 2% % 27% 16% 13% 3% 371 Bidrag af kompetencer - Disciplin (fx at overholde mødetidspunkter og deadlines) 57% 31% 8% 4% 1% % 30% 11% 4% 0% % 31% 6% 3% 1% 371 Bidrag af kompetencer - Viden om kulturen på danske arbejdspladser 37% 32% 16% 10% 4% % 30% 19% 11% 1% % 34% 15% 9% 6% 371 Bidrag af kompetencer - Viden om dansk kultur generelt 31% 32% 18% 14% 5% % 31% 18% 15% 2% % 33% 18% 13% 7% 371 Enighed i følgende udsagn - Jeg er motiveret til at tage en uddannelse Jeg har allerede fuldført en kompetence givende I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke uddannelse Antal 33% 14% 6% 5% 2% 39% % 18% 6% 6% 2% 29% % 10% 6% 4% 3% 50% 450 Enighed i følgende udsagn - Jeg har tillid til, at jeg kan klare mig godt i uddannelsessystemet Jeg har allerede fuldført en kompetence givende I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke uddannelse Antal 32% 18% 7% 4% 3% 37% % 20% 9% 5% 4% 28% % 15% 4% 3% 2% 48% 450

35 FRA FRITID TIL JOB 35 Enighed i følgende udsagn - Jeg mener, at mine kompetencer svarer til, hvad der kræves for at tage en uddannelse Jeg har allerede fuldført en kompetence givende I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke uddannelse Antal 32% 17% 7% 3% 4% 37% % 19% 10% 4% 5% 28% % 15% 3% 3% 2% 49% 450 Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? EFG/HG/ Lang Folkeskole, Teknisk Erhvervsudd Kort Mellemlang videregåend mellemskol skole annelse videregåend videregåend e e, (1-årige HH/ (faglært, e e uddannelse realeksame ungdoms Studenterek håndværke uddannelse uddannelse (5 år eller Ønsker ikke n udd.) samen/hf r, HK mm) (1-2 år) (3-4 år) derover) at oplyse Antal 1% 4% 7% 18% 11% 36% 22% 1% 378 1% 3% 7% 24% 10% 27% 27% 1% 153 0% 4% 8% 14% 12% 42% 19% 1% 225 Enighed i følgende udsagn - Jeg har lyst til at være på arbejdsmarkedet 80% 13% 3% 2% 1% % 14% 4% 2% 2% % 13% 3% 2% 1% 450 Enighed i følgende udsagn - Mine fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet er gode 60% 25% 7% 4% 3% % 28% 11% 4% 5% % 22% 4% 3% 2% 450 Enighed i følgende udsagn - Mine kompetencer svarer til, hvad der kræves på arbejdsmarkedet 59% 27% 7% 3% 4% % 29% 10% 3% 6% % 25% 3% 3% 2% 450 Enighed i følgende udsagn - Jeg ved, hvilken branche jeg gerne vil arbejde inden for/ har allerede arbejde inden for denne branche 63% 19% 9% 5% 4% % 20% 11% 6% 5% % 18% 8% 5% 3% 450 Enighed i følgende udsagn - Jeg har det relevante netværk til at kunne få et arbejde 45% 25% 15% 9% 5% % 24% 20% 12% 6% % 27% 10% 6% 4% 450

36 FRA FRITID TIL JOB 36 Har du oplevet, at det er svært at finde et fritidsjob? Jeg har aldrig søgt Ja Både og Nej et fritidsjob Ved ikke Antal 17% 17% 34% 28% 4% % 13% 23% 41% 6% % 21% 47% 14% 2% 450 Enighed i følgende udsagn - Min families holdning til fritidsjob har gjort det svært at have et fritidsjob Jeg har aldrig ønsket at have et I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke fritidsjob Antal 2% 4% 6% 61% 5% 22% 976 2% 4% 5% 50% 7% 33% 526 3% 4% 7% 75% 2% 10% 450 Enighed i følgende udsagn - Jeg har ikke haft et netværk, der kunne hjælpe mig til at få et fritidsjob Jeg har aldrig ønsket at have et I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke fritidsjob Antal 8% 12% 12% 41% 5% 22% 976 9% 11% 10% 31% 7% 33% 526 7% 12% 14% 54% 2% 10% 450 Enighed i følgende udsagn - Arbejdsgiveres fordomme omkring etniske minoriteter har gjort det svært for mig at få et fritidsjob Jeg har aldrig ønsket at have et I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke fritidsjob Antal 10% 15% 12% 34% 7% 23% 976 9% 12% 11% 25% 10% 34% % 18% 14% 45% 4% 10% 450 Enighed i følgende udsagn - Min begrænsede viden om det danske arbejdsmarked har gjort det svært for mig at få et fritidsjob Jeg har aldrig ønsket at have et I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke fritidsjob Antal 3% 7% 12% 50% 6% 22% 976 5% 8% 12% 34% 8% 33% 526 1% 6% 11% 68% 4% 10% 450 Enighed i følgende udsagn - Mine dårlige danske sprogkundskaber har gjort det svært for mig at få et job Jeg har aldrig ønsket at have et I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke fritidsjob Antal 5% 5% 6% 57% 6% 22% 976 8% 7% 8% 39% 7% 32% 526 2% 3% 3% 77% 5% 10% 450 Enighed i følgende udsagn - Min manglende erfaring fra tidligere jobs har gjort det svært for mig at få et fritidsjob Jeg har aldrig ønsket at have et I høj grad grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke fritidsjob Antal 4% 8% 8% 51% 6% 22% 976 6% 9% 7% 36% 8% 33% 526 2% 7% 10% 68% 4% 10% 450

37 FRA FRITID TIL JOB 37 Angiv i hvilken grad du mener, at fritidsjob kan have følgende ulemper - Det går ud over skole og lektier 13% 38% 26% 18% 5% % 40% 22% 17% 8% % 36% 30% 20% 2% 450 Angiv i hvilken grad du mener, at fritidsjob kan have følgende ulemper - Der er ikke tid til fritidsaktiviteter 11% 37% 26% 20% 6% % 38% 24% 18% 8% % 35% 29% 23% 3% 450 Angiv i hvilken grad du mener, at fritidsjob kan have følgende ulemper - Der er ikke tid til venner og familie 8% 33% 28% 25% 6% 976 9% 35% 25% 23% 8% 526 6% 31% 33% 28% 3% 450 Angiv i hvilken grad du mener, at fritidsjob kan have følgende ulemper - Hvis fritidsjobbet er af lav status kan det skade mit eller familiens rygte 2% 10% 16% 64% 8% 976 3% 13% 16% 56% 12% 526 1% 6% 16% 74% 4% 450 Angiv i hvilken grad du mener, at fritidsjob kan have følgende ulemper - Fritidsjobbet øger risikoen for at droppe ud af uddannelse 8% 20% 24% 40% 8% 976 9% 22% 21% 36% 12% 526 6% 17% 28% 45% 4% 450 I hvilken grad vil du anbefale andre unge at få et fritidsjob? 59% 28% 6% 2% 5% % 32% 8% 2% 7% % 24% 3% 1% 2% 450 Enighed i følgende udsagn - Jeg føler mig som en del af det danske samfund 58% 27% 10% 3% 1% % 30% 15% 5% 1% % 24% 5% 2% 1% 450

38 FRA FRITID TIL JOB 38 Enighed i følgende udsagn - Jeg føler, at jeg har noget at bidrage med til det danske samfund 71% 20% 5% 2% 2% % 26% 7% 3% 2% % 12% 3% 1% 2% 450 Enighed i følgende udsagn - Jeg føler mig respekteret af det omgivende samfund 53% 34% 8% 3% 1% % 35% 9% 4% 1% % 33% 8% 3% 1% 450 Er du medlem af en forening eller klub, hvor mindre end 50 % af medlemmerne har en anden baggrund end dansk? Ja Nej Ved ikke Antal 23% 71% 6% % 75% 5% % 66% 7% 450 Hvor ofte deltager du i aktiviteter eller arrangementer i denne sammenhæng? Flere gange om måneden Ca. én gang om måneden Sjældnere Ved ikke Flere gange Ca. én gang om ugen om ugen Antal 26% 18% 8% 16% 28% 3% % 19% 8% 12% 32% 6% % 17% 9% 19% 25% 1% 121 Hvor ofte deltager du i sociale eller kulturelle arrangementer (fx koncerter, teater, sportsarrangementer), hvor mindre end 50 % af deltagerne har en anden baggrund end dansk? Flere gange om ugen Flere gange om måneden Ca. én gang om måneden Sjældnere Ved ikke Ca. én gang om ugen Antal 6% 7% 10% 17% 54% 7% 976 5% 7% 9% 15% 58% 7% 526 8% 6% 10% 20% 49% 6% 450 Hvor stor en del af dine venner har etnisk dansk oprindelse? Cirka 1-20 Cirka Cirka Cirka Cirka Ingen % % % % % Ved ikke Antal 7% 26% 15% 18% 15% 13% 5% % 31% 15% 15% 13% 10% 6% 526 3% 21% 16% 21% 18% 18% 4% 450 Hvor ofte læser, ser eller hører du danske nyheder? Ca. en gang om måneden Sjældnere end en gang om måneden Ca. hver Ca. en gang Ca. hver dag om ugen anden uge Ved ikke Antal 84% 10% 2% 1% 3% 1% % 13% 3% 1% 4% 1% % 5% 0% 1% 1% 1% 450

39 FRA FRITID TIL JOB 39 Angiv i hvor høj grad du interesserer du dig for dansk politik 31% 36% 21% 11% 2% % 37% 22% 12% 2% % 34% 19% 10% 1% 450

40 FRA FRITID TIL JOB REGISTERANALYSE Dette afsnit beskriver de tekniske detaljer omkring registeranalysen af betydningen af fritidsjob for unge indvandrere og efteres beskæftigelse og uddannelse. Der er estimeret i alt 44 modeller, der belyser betydningen af fritidsjob for henholdsvis uddannelse og beskæftigelse for indvandrere og eftere såvel som etniske danskere. For det første har vi gennemført analyser af fritidsjobbets betydning for de unges tilbøjelighed til at gennemføre en uddannelse. Denne analyse er gennemført for hhv. indvandrere, eftere og etniske danskere samt for indvandrere og eftere samlet. Analysen er både gennemført på det overordnede niveau og opdelt på følgende uddannelsestyper: - Erhvervsuddannelse - Kort videregående uddannelse - Mellemlang videregående uddannelse - Lang videregående uddannelse For det andet har vi gennemført analyser af fritidsjobbets betydning for de unges beskæftigelse. Denne analyse er også gennemført for hhv. indvandrere, eftere og etniske danskere samt for indvandrere og eftere samlet. Analysen er både gennemført på det overordnede niveau og opdelt på følgende stillingskategorier: - Ufaglært - Faglært - Funktionær - Selvstændig Alle modeller opfylder tests vedr. model fit. Udgangspopulationen af indvandrere og eftere i alderen 25 til 29 år i 2006 består af personer, mens den tilsvarende population af etniske danskere består af personer. Modellerne Den anvendte metode er i overensstemmelse med metoden beskrevet i analyseoplægget fra den 3. september Nedenfor er modellerne gengivet, ligesom variabeldefinitionerne er konkretiseret. Uddannelse(0,1) =α + β 1 (køn) + β 2 (alder) + β 3 (geografi) + β 4 (forældres indkomst) + β 5 (fritidsjob) + ε Beskæftigelse(0,1) =α + β 1 (køn) + β 2 (alder) + β 3 (geografi) + β 4 (forældres indkomst) + β 5 (fritidsjob) + ε Udgangspunktet for registeranalysen er en logitmodel. Dvs. sandsynligheden for uddannelse henholdsvis beskæftigelse modelleres givet en kombination af værdier for en række forklarende variable. Modellerne køres for gruppen af indvandrere og eftere henholdsvis etniske danskere.

41 FRA FRITID TIL JOB 41 Såfremt en person har en kort, mellemlang eller videregående uddannelse i 2006, defineres uddannelse til 1 (personen har en uddannelse), ellers 0 (personen har ingen uddannelse). Hvorvidt beskæftigelse er 1 eller 0 (beskæftigelse eller ikke beskæftigelse) afgøres på baggrund af variable beskæftigelse i IDA-databasen. I nærværende registeranalyse er de forklarende variable: Køn/Kon2: M/K (opgøres i 2006), mand=1, kvinde=0 Alder/Alderp: For populationen blandt hvilken effekten af fritidsjob analyseres. Dvs. de 25 til 29-årige (opgøres i 2006), kontinuert i intervallet 25 til 29 Geografi/geo: Storbyer (København, Århus, Odense og Aalborg) versus provinsen (opgøres på baggrund af bopæl i 2006), storby=1, provins=0 Forældrenes indkomst/lonfor: Forældrenes samlede, gennemsnitlige indkomst i perioden 1992 til 2000, kontinuert Fritidsjob/fritid: En person (fra 2006 populationen) anses for at have haft et fritidsjob, hvis vedkommende har haft en lønindkomst mellem og kr. i årene, fra vedkommende var 15 til 19 år, samtidig med, at han/hun har taget en grundskole-, gymnasial- eller erhvervsuddannelse, fritidsjob=1, ikke-fritidsjob=0 α er et konstantled, der udtrykker den gennemsnitlige sandsynlighed for henholdsvis uddannelse og beskæftigelse. ε er et restled, der fanger den variation, som de inkluderede variable ikke kan forklare. estimater I en logit model har tallene i kolonnen Estimate ikke en umiddelbar fortolkning, men fortegnet på tallene siger noget om, hvorvidt de enkelte variable påvirker sandsynligheden for at have eller tage en videregående uddannelse i opadgående eller nedadgående retning. Det interessante i relation til nærværende projekt er variablen Fritid. Fortegnet på parameterestimatet for denne variabel er positiv, hvilket betyder, at et fritidsjob som teenager øger sandsynligheden for at tage eller have en videregående uddannelse (kort, mellem, lang). Fortegnet på variablen Lonfor er ligeledes positiv. Dvs. jo mere ens forældre tjener, jo større er sandsynligheden for uddannelse. Et positivt fortegn på variablen Geo, der er en indikator for storby/ikke storby viser, at indvandrere og eftere, der bor i de større byer, har en relativ større sandsynlighed for at tage eller have en videregående uddannelse. Dette skal naturligvis ses i lyset af, at det er i de større byer, at de relevante uddannelsesinstitutioner og jobs ofte findes. Estimatet for Alderp er negativ. Dvs. jo ældre man bliver, jo mindre sandsynligt er det at tage eller have en uddannelse. Her skal erindres om, at alderen er opgjort i udgangsåret 2006 og derfor kun dækker intervallet 25 til 29. Endelig er estimatet for Kon2 negativ. Dette betyder, at sandsynligheden for at tage en videregående uddannelse er størst for kvinder af anden etnisk herkomst end dansk (mand=1). Intercept er et konstantled, der udtrykker den gennemsnitlige sandsynlighed for henholdsvis uddannelse og beskæftigelse, når der ikke tages højde for nogle af de i modellen inkluderede faktorer til forklaring af uddannelse. Odss ratios/exp(est) Kolonnen Exp(est) i ovenstående tabel viser de såkaldte odds ratios for de enkelte forklarende variable. Disse udtrykker det forventede antal gange en hændelse vil indtræffe i forhold til det antal gange, den ikke vil indtræffe. Odds under en indikerer en sandsynlighed mindre end 0,5, mens odds over en indikerer en sandsynlighed over 0,5.

42 FRA FRITID TIL JOB 42 I relation til variablen Fritid kan vi på baggrund af Exp(est) konkludere, at vi forventer 1,2 gange så mange personer, der har haft fritidsjob af personerne med en videregående uddannelse, i forhold til personerne, der ikke har en uddannelse. 3.1 Tabelmateriale fra registeranalyser af sammenhængen mellem fritidsjob og beskæftigelse Sammenhænge mellem fritidsjob og beskæftigelse - ikke opdelt på stillingskategori Tabel Sammenhængen mellem fritidsjob og beskæftigelse for gruppen af indvandrere - ikke opdelt på stillingskategorier Value besk Intercept < kon < alderp < geo < lonfor E E < fritid <

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009 Velkommen til undersøgelsen af brugerhed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009 Vejledning Du kan vælge blandt fem sprog! Spørgeskemaet kan besvares på dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk eller

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland

Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Notat om registeranalyser af langvarigt sygefravær og selvforsørgelse efter sygefravær Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere i kommunerne i Beskæftigelsesregion

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Surveys. processer, muligheder og faldgruber

Surveys. processer, muligheder og faldgruber Surveys processer, muligheder og faldgruber >> >> Indhold 1. Undersøgelsestyper og metoder for dataindsamling 2. Kontakten med respondenten 3. Konsekvenser af valg af dataindsamlingstype og kontaktstrategi

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A Bilag 10: Spørgeskema til hjemmeudfyldning S P Ø R G E S K E M A Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 461 Velkommen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

Hver femte virksomhed har Facebook-politik

Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver 5. virksomhed især de større - har regler og retningslinjer for medarbejderes brug af internet og sociale medier som Facebook også i fritiden. Det viser

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17.

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. september 2015 Oplæg ved chefkonsulent Michael Andersen, Danmarks

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Bilag 8 Side 1 af 9. Dato: 29. juni 2012. Undersøgelse om metalemballage i Horsens Kommune

Bilag 8 Side 1 af 9. Dato: 29. juni 2012. Undersøgelse om metalemballage i Horsens Kommune Teknik og Miljø Affald og Genbrug Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292740 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr: 2012-007379 Undersøgelse om metalemballage i Horsens

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugerheden med plejeboligen Us. 5955-1 September 2009 + 0 + nvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på ældreområdet,

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse Spørgeskema Om dig 1. Hvor gammel er du? (1) 2. Er du? (1) Kvinde (2) Mand 3. Hvad er din sidst afsluttede grunduddannelse? (Har

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller AUGUST 17 Nydanskeres holdninger til kønsroller 1. Hovedpointer Indvandreres og efterkommeres holdninger til kønsroller adskiller

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Helsingør Region Hovedstaden Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting i

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme Juni 2016 Indledning Landsforeningen Autisme har i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Spørgeskema til sagsbehandlere

Spørgeskema til sagsbehandlere Spørgeskema til sagsbehandlere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere en række forhold vedrørende udvalgte borgeres arbejdsmarkedsparathed. Borgeren får et lignende spørgeskema. Tilsammen

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

Multimediehuset i Århus

Multimediehuset i Århus Multimediehuset i Århus Kendskab, holdninger og forventninger Resultater af telefoninterview 1 1. Frekvenser af svar på alle undersøgelsens spørgsmål 3 2. Krydstabeller med baggrundsspørgsmål 8 3. Datakryds

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Udskydelse af dagpengereform

Udskydelse af dagpengereform Udskydelse af dagpengereform Køn Alder Geografi Kvinde Mand 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Bør regeringen - set i lyset af finanskrisen - udskyde

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Sammenfatning Denne analyse af -ordningen i 1997 beskæftiger sig med udbudssiden i, det vil sige -virksomhederne og især virksomhedernes ejere og deres ansatte.

Læs mere