Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Økonomiudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

2 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget :00 1 (Åben) Bank-Mikkelsens Vej Helhedsplan og projekteringsbevilling3 2 (Åben) Forslag til kommuneplantillæg 6/13 og forslag til lokalplan 363 for et område ved Bank- Mikkelsens Vej med ledsagende miljørapport Offentlig høring 4 3 (Åben) Lokalplan 371 for Vinagervej Endelig vedtagelse5 4 (Åben) Ny it-sikkerhedspolitik og generelle retningslinjer for it-brugere i Gentofte kommune 6 5 (Åben) Anlægsbevilling på kr til styrkelse af IT sikkerhedsinfrastruktur (Åben) Anlægsbevilling på 0,4 mio kr til handicaptilgængelighed i det Grå Pakhus og Ordrup Bibliotek10 7 (Åben) Anlægsbevilling på 1 mio kr til ombygning af Drosselbo 11 8 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af udearealer ved Hellerup Skole 11 9 (Åben) Godkendelse af Rammeaftale (Åben) Besvarelse af henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende studietur til New Zealand (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne16 Side 2

3 1 (Åben) Bank-Mikkelsens Vej Helhedsplan og projekteringsbevilling Sags ID: EMN Arkitektkonkurrencen om helhedsplanen for Bank-Mikkelsens Vej området blev gennemført i februar 2015 Tegnestuen Vandkunsten og Wissenberg rådgivende Ingeniører blev udpeget som vinder I forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet den 23 marts 2015, pkt 2 blev vinderprojektet præsenteret, og plan for den videre proces for udvikling af helhedsplan, etapeplan, og igangsætning af lokalplan blev godkendt Nu forelægges det tilpassede vinderprojekt til orientering sammen med ansøgning om anlægsbevilling til projektering af hhv botilbud til voksne inkl servicearealer og et nyt børnehus samt til genhusninger Kommunalbestyrelsen vedtog den 29 september 2014, pkt 6 med 16 stemmer for (C, V, A, B) og 2 stemmer imod (Ø og I), at den endelige version af det værdibaserede program for Det gode liv i nye rammer, ud- og ombygningen af Bank-Mikkelsens Vej området blev godkendt som udgangspunkt for afholdelse af en arkitektkonkurrence Desuden vedtog Kommunalbestyrelsen, at der ud over de faglige dommere blev udpeget følgende medlemmer til dommerkomiteen: Formand for handicaprådet Hans Rasmussen, Repræsentant for MED organisationen Mogens Vestergård samt fem kommunalbestyrelsesmedlemmer: Borgmesteren, Pia Nyring, Bente Frimodt-Møller, Marie-Louise Andreassen og Anne Hjorth I arkitektkonkurrencen deltog fem prækvalificerede teams Dommerkomiteen udpegede enstemmigt tegnestuen Vandkunsten og Wissenberg rådg Ingeniører som det vindende team Med udgangspunkt i vinderforslaget er helhedsplanen i samarbejde med brugerrepræsentanter fra tilbuddene blevet videre bearbejdet og tilpasset, og der er udarbejdet en etapeplan for gennemførelsen af de enkelte anlægsprojekter, som gennemføres i to etaper med byggestart i 2016 for botilbud og børnehus Notat vedlægges og konkretiseret projekt og etapeplan fremlægges på mødet Gentofte Ejendomsselskab med KAB som forretningsfører er efter et udbud med tre deltagende boligselskaber udpeget som byg- og driftsherre for de almene familieboliger, og har været inddraget i arbejdet med at tilpasse helhedsplanen Etapeplanen betyder, at Gentofte Kommunes grundkapitalbidrag for de almene familieboliger kan stige fra 10 % til 14 %, idet kommuners grundkapitalbidrag indtil videre kun frem til udgangen af 2016 er nedsat til 10% Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan forelægges på Byplanudvalgets ekstraordinære møde der afholdes som fællesmøde med dette møde i Økonomiudvalget Børn og Skole, Social og Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1 at orientering om det bearbejdede vinderprojekt tages til efterretning 2 at der meddeles anlægsbevilling på 23,8 mio kr med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb i 2015 til Moderniseringsplanen Side 3

4 1 Notat Det gode liv i nye rammer, helhedsplan og anlægsbevilling til projektering og genhusning september 2015 ( EMN ) 2 skema 4 ( EMN ) 2 (Åben) Forslag til kommuneplantillæg 6/13 og forslag til lokalplan 363 for et område ved Bank-Mikkelsens Vej med ledsagende miljørapport Offentlig høring Sags ID: EMN Der er udarbejdet forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 363 for et område ved Bank-Mikkelsens Vej med ledsagende miljørapport Der skal tages stilling til, om planforslagene med ledsagende miljørapport skal udsendes i offentlig høring, og om der skal afholdes borgermøde i høringsperioden I 2013 bevilligede Kommunalbestyrelsen midler til et omfattende moderniserings- og udbygningsprojekt Det gode liv i nye rammer for bo - og dagtilbud og sociale institutioner i et område ved Bank-Mikkelsens Vej Kommunalbestyrelsen vedtog den 27 januar 2014, pkt4, med 18 stemmer for, medens 1 (I) undlod at stemme, at sende et udbygningsscenarie med to alternativer for Bank-Mikkelsens Vej området med tilhørende miljørapport i høring samtidig med, at der blev indkaldt forslag og ideer til en kommende planlægning for området i henhold til planlovens 23c Kommunalbestyrelsen godkendte den 26 maj 2014, punkt 2, forslag til lokalplangrundlag for Bank- Mikkelsens Vej som grundlag for afholdelse af arkitektkonkurrence og som grundlag for udarbejdelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg med 16 stemmer (C, V og A) for og 2 stemmer (I og Ø) imod, medens 1 (B) undlod at stemme Efter høringsperioden blev udarbejdet Det værdibaserede program som grundlag for en arkitektkonkurrence, og bestemmelserne i lokalplanforslaget har sit afsæt i arkitektkonkurrencens vinderprojekt Bank-Mikkelsens Vej - det gode liv i nye landsby rammer, som blev gennemgået på Kommunalbestyrelsesmødet den 23marts 2015, punkt 2 Vinderprojektet omfatter nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af ny bebyggelse omkring en grønning En streng i den sydlige del af Vangedehuse bevares sammen med hovedbygningen og den sydlige længe af Gammelmosehus Projektet udlægger alle boliger til voksne med handicap i én etage og etablerer det nye børnehus i en kombination af om- og nybyggeri i forbindelse med det eksisterende Gammelmosehus Projektet omfatter også et areal til boligformål Da kommuneplanens rammebestemmelser for området ikke giver mulighed for udlæg af areal til boligformål, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg Ligeledes er der udarbejdet en miljøvurdering af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan Side 4

5 Forslagene fastholder den største del af området til offentligt formål, sociale institutioner og giver mulighed for, at der kan opføres ca 50 etageboliger på et mindre areal ved Sognevej Forslagene skal sikre, at nybyggeriet til sociale institutioner opføres som tæt/lav bebyggelse omkring en central placeret grønning, og at nogle af de eksisterende bygninger og træer bevares Plan og Byg foreslår, at planforslagene udsendes i 8 ugers offentlig høring, og at der afholdes et borgermøde i høringsperioden Plan og Byg indstiller til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1 At forslag til lokalplan 363 for et område ved Bank Mikkelsens Vej og forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2013 vedtages og udsendes i offentlig høring 2 At Miljørapporten vedtages og udsendes i høring sammen med planforslagene 3 At der afholdes borgermøde i høringsperioden 1 Lokalplan 363 forslag sept 2015 ( EMN ) 2 KP tillæg 6 til 2013 ( EMN ) 3 Endelig Miljørapport LP 363 BMV ( EMN ) 3 (Åben) Lokalplan 371 for Vinagervej Endelig vedtagelse Sags ID: EMN Forslag til lokalplan 371 for Vinagervej har været udsendt i offentlig høring Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt med den af Plan og Byg foreslåede ændring På mødet den 26 maj 2015, pkt 4, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at udsende forslag til lokalplan 371 for Vinagervej i offentlig høring Byplanudvalget vedtog den 29 oktober 2014, pkt 6, at nedlægge et forbud efter planlovens 14 mod, at der på Vinagervej 23 kunne opføres et dobbelthus med udstykning og privat fællesvej til offentlig vej Poul V Jensen (I) stemte imod Efter planloven skal der inden et år efter meddelelse af et sådant forbud udarbejdes et forslag til lokalplan Side 5

6 Lokalplanområdet omfatter 15 ejendomme og har et samlet areal på ca 1,8 ha ekskl vejarealer Formålet med lokalplanen er at bevare de særlige bebyggelsesmæssige kvaliteter og den landskabelige sammenhæng i det grønne område med tilknytning til Vintappersøen samt at sikre mod uhensigtsmæssig fortætning Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 3 juni 9 august 2015 Der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar, hvoraf det ene er fra Friluftsrådet, som bemærker, at det er godt, at lokalplanen sikrer de grønne områder samt tager højde for gangbesværede De 3 øvrige høringssvar omhandler emner som udpegning af bevaringsværdige træer, terrænregulering, trafikstøj og regulering af bebyggelse Vurdering På baggrund af den offentlige høring foreslår Plan og Byg, at et af de bevaringsværdige træer udpeget på kortbilaget i lokalplanforslaget udgår som bevaringsværdigt Den foreslåede ændring har en sådan karakter, at lokalplanen kan vedtages uden supplerende høring Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At lokalplan 371 for Vinagervej vedtages endeligt med den af Plan og Byg foreslåede ændring Udvalg: ByplanudvalgetDato: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Poul V Jensen (I) tog forbehold 1 Lokalplanforslag 371 udsendt i høring ( EMN ) 2 Høringssvar til lokalplan 371 Vinagervej ( EMN ) 3 Høringsnotat lokalplan 371, Vinagervej ( EMN ) 4 (Åben) Ny it-sikkerhedspolitik og generelle retningslinjer for it-brugere i Gentofte kommune Sags ID: EMN Den tekniske udvikling på IT-området har skabt behov for at opdatere kommunens ITsikkerhedspolitik Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet den 2 april 2002 enstemmigt den gældende IT-sikkerhedspolitik Side 6

7 Kommunalbestyrelsen skal godkende den overordnede sikkerhedspolitik og de generelle retningslinjer for IT-brugere i Gentofte Kommune (begge vedlagt) Persondataloven foreskriver, at Gentofte Kommune, som behandler af personoplysninger, skal fastsætte interne sikkerhedsbestemmelser, der supplerer reglerne i persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen De interne regler skal bla omfatte organisatoriske forhold, herunder sikkerhedsorganisation, og regler om administration af adgangskontrolordninger, destruktion af ind- og uddata og anvendelse af IT-udstyr Det foreliggende udkast til overordnet sikkerhedspolitik er udarbejdet med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens anbefaling til statslige myndigheder og ISO standarderne og for IT-personalet omkring de mere it-tekniske procedurer IT-sikkerhedspolitikken sikrer, at roller og ansvarsfordeling er tydelige, og at der bliver fulgt op på forhold af betydning for IT-sikkerheden De generelle retningslinjer for IT-brugere i Gentofte Kommune er den instruks som alle medarbejdere skal overholde, og som de skal skrive under på ved ansættelsesforholdets begyndelse De nuværende medarbejdere vil blive også blive informeret om retningslinjerne Retningslinjerne angiver kravene til it-brugerne i Gentofte Kommune samt hvordan de skal omgås persondata og IT-udstyr Tilsidesættelse af retningslinjerne kan få konsekvenser for den pågældendes ansættelsesforhold Retningslinjerne gælder også for kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommunalbestyrelsen skal godkende de overordnede sikkerhedspolitik og de generelle retningslinjer for IT-brugere i Gentofte Kommune Der vil endvidere blive udarbejdet en læse let pjece Digitalisering og IT og JURA indstiller Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At IT-sikkerhedspolitikken og de generelle retningslinjer for IT-brugere i Gentofte Kommune godkendes 1 IT-Sikkerhedspolitik v ( EMN ) 2 Sikkerhedsbrev for brugere af Gentofte Kommunes IT-arbejdspladser ( EMN ) Side 7

8 5 (Åben) Anlægsbevilling på kr til styrkelse af IT sikkerhedsinfrastruktur 2015 Sags ID: EMN Denne anlægsbevilling skal styrke og videreudvikle IT-sikkerheden på kommunens IT-platform, således at kommunen kan imødegå det stigende IT trusselsniveau Styrkelsen skal ske under hensyntagen til en forventet skærpet lovgivning på persondataområdet IT-sikkerhedsinfrastruktur er den del af den samlede teknologiske IT-understøttelse, der aktivt hindrer, at Gentofte Kommune udsættes for hacking og virusangreb, tilsigtet eller utilsigtet tab af data samt systemnedbrud, der bevirker tabt produktion Det er formålet, aktivt at bekæmpe trusler mod IT-sikkerheden uden det virker forstyrrende for den kommunale medarbejder, der derved kan hellige sig sine kerneopgaver Kommunens medarbejdere, samarbejdspartnere og borgere kommunikerer og anvender i dag ITunderstøttelse i langt større grad end tidligere Vi har i dag en massiv transport af data ind og ud af rådhuset Der opstår nye samarbejdsrelationer, der skal understøttes fra Gentofte Kommunes IT feks det nye Beredskab Øst Derudover skal der være adgang for deltagere i de nye opgaveudvalg til kommunens samarbejdsrum Disse nye brugertyper kræver et særligt beredskab, da vi skal kunne overvåge og styre adgange og sikre der ikke sker datatab Med de nye løsninger kommer vi til at styre og logge adfærd på netværket automatiseret, så det involvere så få manuelle kontroller som muligt I lighed med alle andre virksomheder i Danmark og i udlandet, er Gentofte Kommune udsat for mange angrebsforsøg fra personer, der kan påføre os tab, og disse angreb afværges kontinuerligt Gentofte Kommune er bevidst om gældende lovgivning på området, og specielt omkring Persondatalovningen forventes skærpede tiltag i nær fremtid Dette vil medføre flere tiltag omkring overvågning og kontrol af tilgangen og brugen af persondata Samtidigt med nærværende anlægsbevillingsanmodning forelægger Digitalisering og IT sammen med jura, ny ITsikkerhedspolitik Den overordnede IT-sikkerhed er summen af den adfærdsregulerende ITsikkerhedspolitik og den tekniske IT-sikkerhedsinfrastruktur Nærværende anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb sigter mod initiativer, der vedrører den tekniske IT-infrastruktur Anlægsbevillingen skal anvendes til: Anskaffelse af nye IT-løsninger, der sigter mod at øge kommunens samlede IT- sikkerhed - System til overvågning og logning af adgang til personfølsomme oplysninger Med systemet tilsikres, at vi ressourceeffektivt er fuldt compliant med Datatilsynets regler for logging af adgang til persondata Ved at automatisere processen kræver det mindre manuelt procestid (1/5 årsværk i forhold til at udføre processerne manuelt) Udvikling af løsning til overvågning af samarbejdsrum og emnesager på Gentofte Platformen for fejlagtigt placerede data Den automatiske funktionen overvåger, at sagsbehandlere ikke uforvarende placerer personhenførbare oplysninger i åbne sager - Ved at automatiserer overvågningen sikres en høj sikkerhed for omgang med borgernes data Automationen betyder, at der kan anvendes væsentligt færre personelressourcer på Side 8

9 manuel gennemgang af sikkerhedsdata (1/5 årsværk i forhold til at udføre processerne manuelt) Udvikling af funktionalitet af Gentofte Platformen således at eksterne kan få sikker og nem adgang til at samarbejde med Gentofte Kommune, feks via de nye opgaveudvalg Funktionen er afgørende for at kunne lukke op for samarbejder med feks opgaveudvalg, NGO er, rådgivere og andre, der bidrager til at udvikle Gentofte Kommune - Funktionen introducerer en i dag ikke eksisterende funktion og derfor ikke besparende i sig selv Funktionen er dog en forudsætning for at kunne arbejde effektivt med samarbejdspartnere, der skal samskabe, og derfor ligger der et tidsmæssigt besparelsespotentiale i de arbejder, der skal gennemføres fremover, opgaveudvalg mm Indkøb af Teknisk bistand til at hjælpe med at få mest optimeret udbyttet af ITsikkerhedsinvesteringerne Afholdelse af omkostningerne til at benytte ekstern eller intern bistand til at løse nogle af de særlige opgaver omkring IT-sikkerhed, der kræver særlige kompetencer - For at få størst muligt udbytte af IT sikkerhedsinvesteringerne kræver det, at vi kan indsource særlige kompetencer Her tænkes særligt på IT løsningsarkitekturbistand til at designe de komplekse løsninger Nye forbedrede overvågnings- og logningsystemer af medarbejderes adgang til persondata iht Persondataloven(Anskaffelse) Udvikling af funktionalitet til adgang for samarbejdspartnere, til Gentofte Platformen mm (Udvikling) Søgeagent i form af en sniffer til at fremsøge fejllagte dokumenter på sager og samarbejdsrum Fx personsager på samarbrum (Udvikling) Implementering af flere sikkerhedsløsninger (Teknisk bistand) I alt kr kr kr kr kr Digitalisering og IT indstiller Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At der gives en anlægsbevilling til de ovenfor beskrevne formål på kr med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser 2015 Herefter er rådighedsbeløbet for 2015 opbrugt Side 9

10 6 (Åben) Anlægsbevilling på 0,4 mio kr til handicaptilgængelighed i det Grå Pakhus og Ordrup Bibliotek Sags ID: EMN Der søges anlægsbevilget 0,4 mio kr til etablering af handicaptoilet og elevator i Det Grå Pakhus på Teglgårdsgrunden samt til forbedringer af elevatoren i Ordrup Bibliotek Handicaptoilet og elevator i Det Grå Pakhus Kommunalbestyrelsen besluttede den 24 november 2014 under pkt 4 at bevilge 2,9 mio kr til delvis istandsættelse af Det grå Pakhus på Teglgårdsgrunden med 18 stemmer for1 undlod at stemme (Liberal Alliance) Projektets budget omfattede imidlertid ikke etablering af toilet, herunder handicaptoilet, i bygningen Nærmeste toiletfacilitet for brugerne af pakhuset befinder sig således i en anden bygning ca 70 meter væk på Teglgårdsgrunden For en investering på ca 0,35 mio kr vil man kunne etablere både et handicapegnet toilet i underetagen samt en indvendig liftelevator, der sikrer kørestolsadgang til alle pakhusets etager I første omgang er det kun kælder og stueetage, som tages i brug, men som såfremt 1 og 2 sal prioriteres på et senere tidspunkt, vil elevatoren også kunne aktiveres til disse etager De nævnte tiltag har været udbudt som optioner i en hovedentreprise og vil således kunne igangsættes med kort varsel Optimering af elevator i Ordrup Bibliotek I forbindelse med planerne om at ændre Ordrup Bibliotek til åbent bibliotek anbefales det, at betjeningen af den eksisterende elevator (platformslift) optimeres med en impulsknap som erstatning for den nuværende tryk og hold inde knap, som ikke er særlig brugervenlig Anslået pris herfor er ca kr Vil blive udbudt som fagentreprise i underhåndsbud Der søges således om en samlet anlægsbevilling på 0,4 mio kr finansieret via Handicaptilgængelighedspuljen 2015 Forslagene har været drøftet i Tilgængelighedsforum i august 2015, og medlemmer af forummet har desuden i juni måned været på besigtigelse i Det Grå Pakhus Tilgængelighedsforum tilslutter sig de anbefalede tiltag Teknik & Miljø indstiller Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At der anlægsbevilges 0,4 mio kr jf skema 3 til handicaptilgængelighedsforbedringer i Det Grå Pakhus og i Ordrup Bibliotek finansieret via rådighedsbeløbet i Handicaptilgængelighedspuljen 2015 Side 10

11 1 Skema 3 Tilgængelighed i Det Grå Pakhus og Ordrup Bibliotek ( EMN ) 7 (Åben) Anlægsbevilling på 1 mio kr til ombygning af Drosselbo Sags ID: EMN De afsatte midler på 1 mio kr på investeringsoversigten til implementering af Socialpsykiatriplanen søges anlægsbevilget Midlerne skal bruges til ombygning af Drosselbo For at imødekomme behovet for bedre fysiske rammer til kommunens Socialpsykiatriske Team og Hjemmevejlederteamet blev der i forbindelse med budgetforliget i 2014 afsat 1 mio kroner på investeringsoversigten til formålet De afsatte midler indgår som medfinansiering i et større renoveringsprojekt på den tidligere plejeboligafdeling Drosselbo, Stolpegårdsvej 24 med henblik på at ombygge stuen og førstesalen til administrative formål og borgerrettede aktiviteter under Socialpsykiatrien Udover almindelig istandsættelse og inventartilpasning omfatter projektet også renovering af vinduer, etablering af handicaptilgængelighed, brandsikring af døre og vægge samt lovpligtig miljørenovering (pcb og bly) Projektet er udbudt i fagentreprise og forventes færdig omkring december 2015 De afsatte midler søges hermed anlægsbevilget Teknik & Miljø indstiller Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At der anlægsbevilges 1 mio kr jf skema 3 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2015 til implementering af Socialpsykiatriplanen 1 Skema 3 Ombygning af Drosselbo ( EMN ) 8 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af udearealer ved Hellerup Skole Sags ID: EMN Side 11

12 Sagen forelægges med henblik på, at der gives en anlægsbevilling på kr til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag, detailprojektering samt udbud og licitation af nye udearealer ved Hellerup Skole På investeringsoversigten 2014 og 2015 er der afsat kr til etablering af et bevægelsesklart område ved Tuborg Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 16 juni 2014, punkt 6, at bevilge kr til skitsering af projekt til Hellerup Skoles udearealer på matrikel 11d Arealet, der skal indrettet er en ca 5000 m2 stor grund, beliggende mellem Hellerup Skole i øst og tankstationen på Strandvejen i vest I den indledende fase har der været afholdt to workshopmøder med deltagelse af Hellerup Skoles Byggeudvalg og Gentofte Ejendomme med bistand fra Arkitema Architects De nye arealer skal dække skolens behov for idrætsanlæg, udendørs undervisning samt bevægelse og leg Det er hensigten, at dele af de nye arealer opnår en karakter af skovskolegård Hovedelementerne i projektet er: Kunstgræsbane (32 x 42 meter) Hovedsti som løber i periferien af matriklen med opholds- og aktivitetsstationer Scene og samlingsplads for skolen Udeundervisning (overdækket) Parkour, basket, klatring mm Randbeplantning med træer, buske og bunddække Projektet er beskrevet i skitseprojekt, vedlagt som bilag Carlsberg har tilbudt Gentofte Kommune at betale 10 mio kr til indretning af friarealerne vest og øst for Hellerup Skole Dette forudsætter, at offentligheden sikres adgang til friarealerne, såvel vest som øst for skolen, udenfor skolens åbningstid, på samme måde som det gælder for Byskoven i dag En eventuel kunstgræsbane kan tildeles foreninger efter samme princip som andre baneanlæg i Gentofte Kommune Gentofte Kommune skal forestå den fremtidige vedligeholdelse af friarealerne Efter detailprojektering udbydes projektet i hovedentreprise Projektet forelægges i februar/marts 2016 i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på ansøgning om anlægsbevilling til udførelse af projektet Udearealerne forventes klar til brug for elever og områdets beboere i sensommeren 2016 Såfremt der efter anlægsarbejdernes gennemførelse på skolens vestlige side, resterer en del af indtægtsbevillingen foreslås midlerne overført til indretningen af udearealerne øst for skolen Vurdering Børn og Skole, og Gentofte Ejendomme vurderer at projektet der ansøges anlægsbevilling til skaber gode innovative, multifunktionelle arealer til leg og bevægelse, undervisning, sport og rekreation Hellerup Skoles byggeudvalg bakker op om projektet Området vurderes også til gavn og glæde for lokalområdet og omkringliggende bebyggelser Det er væsentligt at bemærke at projektets hovedtræk er det grønne udtryk med træer og beplantning som en moderne aktiv park tæt ved Øresund Økonomisk opstilling fremgår af Skema 4 Side 12

13 Børn og Skole, Gentofte Ejendomme indstiller Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1 At Carlsbergs tilbud accepteres og, at der indtægtsbevilges 10 mio kr i At beløbet på kr 2 mio til bevægelsesklart område ved Tuborg tilbageføres til likvide aktiver 3 At der gives en anlægsbevilling på kr til det videre projekteringsarbejde, jf skema 4, til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslag, detailprojektering samt udbud og licitation af nye udearealer ved Hellerup Skole med finansiering over 1 SKEMA 4 - HE Udearealer ( EMN ) 2 Brev fra Carlsberg ( EMN ) 3 Hellerup Skole_Udearealer_matr 11d 2015 ( EMN ) 9 (Åben) Godkendelse af Rammeaftale 2016 Sags ID: EMN KKR Hovedstaden indstillede på sit møde d 26 juni 2015, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2016 Udkast til rammeaftalen forelægges hermed til politisk godkendelse Rammeaftale 2016 har været forelagt Handicaprådet i Gentofte Kommune på rådets møde i august 2015 Handicaprådet havde ingen kommentarer Kommunerne har ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, herunder at udarbejde den årlige rammeaftale for området Rammeaftale 2016 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategien viser, at kommunerne generelt oplever, at der er sammenhæng mellem udbuddet af og efterspørgslen på pladser på de højt specialiserede tilbud Der er således ikke behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om reguleringer af pladser Der kan dog konstateres nogle tendenser, som gør det vanskeligt for kommunerne at give de mest hensigtsmæssige tilbud til borgerne Derfor er udvalgt fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi: 1 Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre 2 Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismespektrum forstyrrelser og ADHD 3 Behov for en omstillingsparat tilbudsvifte med stor fleksibilitet i tilbuddene Side 13

14 4 Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres Særligt tema i 2016 KKR Hovedstaden fastsætter via udviklingsstrategien hvilke særlige temaer, der skal være fokus på i det pågældende år Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå strategien Ministeren har ikke udmeldt et særligt tema for Udviklingsstrategi 2016 KKR har valgt følgende særlige tema: Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området Styringsaftale 2016 Styringsaftalen består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud Der er foretaget følgende justeringer i Styringsaftale 2016 i forhold til Styringsaftale 2015: 1 Aftalen om takstudvikling for 2016 samt aftale om udvikling i overheadprocenten blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24 april 2015 og er indskrevet i Styringsaftale 2016 Aftale om takstudvikling: Priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 må maksimalt stige med P/L minus 1 procent i forhold til prisniveauet i 2014 Der gøres opmærksom på, at Gentofte Kommune ved Hans Toft samt SF og Enhedslisten på mødet i KKR Hovedstaden d 14 marts 2014 tog forbehold for indstillingen om, at taksterne frem til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen minus 1 procent Aftale om reduktion af overheadprocent: Fra de nuværende 7 procent arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017 Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d 29 september 2014 Styringsaftale 2015 med forbehold for, at taksterne frem til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen minus 1 procent i forhold til prisniveau 2014 Det anbefales, at dette forbehold fastholdes ved godkendelse af Rammeaftale 2016 Social & Sundhed og Børn & Skole indstiller Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At Rammeaftale 2016 godkendes med forbehold for, at taksterne i 2016 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen minus 1 procent i forhold til prisniveau Opsummering af konklusioner i Udviklingsstrategi 2016 ( EMN ) Side 14

15 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2016 ( EMN ) 3 Styringsaftale i Rammeaftale 2016 ( EMN ) 10 (Åben) Besvarelse af henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende studietur til New Zealand Sags ID: EMN Statsforvaltningen (Tilsynet) har ved mail af 16 juni 2015 på baggrund af en henvendelse af 3 november 2014 fra Jeanne Toxværd om manglende svar på aktindsigt i og oplysning om beslutning vedrørende rejse til New Zealand med politisk deltagelse, anmodet Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune om en udtalelse For så vidt angår spørgsmålet om manglende svar på aktindsigt, bad Jeanne Toxværd den 2 oktober 2014 og præciserede den 4 oktober samme år - i forlængelse af orientering om studieturen til New Zealand i Økonomiudvalg 22 september om indsigt i hvad der indtil videre er af dokumentation om rejsen og, Mødereferater og notater hvem har deltaget i møder og hvornår har de været afholdt Kontakt til New Zealand og aftaler indgået såfremt der er estimeret omkostninger til disse vil jeg også gerne have denne dokumentation Desuden bad Jeanne Toxværd den 20 november 2014 om indsigt i dokumenter vedrørende samtlige udgifter forbundet med rejsen, herunder hvorvidt der er ydet tabt arbejdsfortjeneste til personer der har deltaget i rejsen Jeanne Toxværd har fået indsigt i sagsdokumenter, som det fremgår af udkast til udtalelse til Statsforvaltningen For så vidt angår beslutningen vedrørende rejse til New Zealand blev beslutningen om at tage af sted truffet i forbindelse med et møde i styregruppen for skolereformen den 25 juni 2014 Ud over orienteringen af Økonomiudvalget den 22 september 2014 er studieturen blevet drøftet på møde i Kommunalbestyrelsen den 29 september 2014 Den daværende direktør for Børn, Unge og Fritid orienterede desuden om studieturen på mødet i Børne- og Skoleudvalget den 6 oktober 2014, hvor orienteringen blev taget til efterretning med 6 stemmer for og 1 imod (Ø) Børn og Skole og JURA indstiller Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At udkast til udtalelse til Statsforvaltningen godkendes Side 15

16 1 Forslag til udtalelese til Statsforvaltningen ( EMN ) 2 Kopi af ØU referat ( EMN ) 3 Kopi af KB referat ( EMN ) 4 Kopi af BOS referat ( EMN ) 5 BOS ( EMN ) 6 Dokumentoversigt fra sag EMN (bilag nr 1-16) ( EMN ) 7 Dokumentoversigt fra sag EMN (bilag nr 17-22) ( EMN ) 8 Dokumentoversigt fra sag EMN (bilag nr 23-25) ( EMN ) 9 Dokumentoversigt fra sag EMN (bilag nr 26-37) ( EMN ) 10 Mailveksling af november 2014 mellem Økonomi og en dansk familie, som delegationen besøgte i New Zealand ( EMN ) 11 Statsforvaltningens høring af 16 juni 2015 ( EMN ) Vedlagt henvendelsen fra Jeanne Toxværd til Statsforvaltningen ( EMN ) Vedlagt henvendelsen fra Jeanne Toxværd til Statsforvaltningen ( EMN ) 11 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Side 16

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-10-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-10-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 ungdoms- og

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale d Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-03-2015 17:00 1 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl. 17.00. Der er således modtaget en

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 14-09-2016 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.05 Tilstede: Hans Toft, Jesper Kampmann (stedfortræder

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. november 2016 Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri,

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 02-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 17:40 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 26-09-2016 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18:40 Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 22. september 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 22.

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Byplanudvalget Dagsorden åben Mødedato 06. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget den 06. januar

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET 2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 2. Udbygningsscenarium for Bank-Mikkelsens

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 20-09-2017 08:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 20-09-2017 08:00 1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Byplanudvalget Dagsorden åben Mødedato 19. september 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget den 19. september

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 19-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:03 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne Hjorth,

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 26-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.00 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. juni 2017 Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1056,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 15-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Idrætsfabrikken Valdemarsgade 12-1665 København V Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1900

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødested: Tuborg Boulevard 2 (parkeringspladsen). Derefter Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 10-09-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1815 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian Buje

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 04-02-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Kultur- og Fritidsudvalget 04-02-2015 17:00 1 (Åben) Ibstrup

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Referat åben Mødedato 19. maj 2014 Mødetidspunkt 16.00 Mødelokale B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 16.55 Tilstede: Fraværende: Pia

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode liv - i nye rammer

Det gode liv - i nye rammer Det gode liv - i nye rammer Orientering om modernisering og udbygning af området omkring Bank-Mikkelsens Vej November 2013 Forord Denne pjece er til dig, der ønsker viden om Det gode liv i nye rammer,

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere