Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning nr. 2/2011) 9. december 2014 RN 1411/14 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter, som blev indledt med en beretning i Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Økonomi- og Indenrigsministeriet og Skatteministeriet har taget en række initiativer til at løse problemerne med at beregne og opkræve ejendomsskatter korrekt i sager om fradrag i grundværdien for forbedringer. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fundet en løsning på tilbagebetalingen af de for meget opkrævede ejendomsskatter, ligesom ministerierne har taget initiativ til et udvidet samarbejde på området. Rigsrevisionen finder dette tilfredsstillende og vurderer, at beretningssagen kan afsluttes. Rigsrevisionen baserer konklusionen på følgende: Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Økonomi- og Indenrigsministeriet og Skatteministeriet har sammen med KL nedsat et tværgående udvalg, som løbende overvåger vurderings- og ejendomsskatteområdet. Udvalget afholder møder hvert halve år eller efter behov. Økonomi- og Indenrigsministeriet afdækkede efter beretningens afgivelse yderligere 2 problemer, som vedrørte ejendomsskattelovens 1, stk. 4 og 6. Ministeriet har efterfølgende løst disse problemer og har desuden sørget for, at de berørte grundejere får tilbagebetalt de for meget opkrævede ejendomsskatter. Statens samlede udgifter til kompensation af kommunernes udgifter til tilbagebetaling af ejendomsskatter kan opgøres til knap 1,2 mia. kr. SKAT har udarbejdet en model for styring af forandringsprojekter, som blev godkendt af SKATs direktion i januar Med de nye retningslinjer har Skatteministeriet fået en skriftlig procedure for at ændre it-systemer og igangsætte nye projekter. Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på

3 2 I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i oktober 2011 en beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. Formålet med beretningen var at undersøge årsagerne til, at der var forvaltet i strid med ejendomsskattelovens bestemmelser, og at vurdere ministeriernes håndtering af sagen. Den ulovlige opkrævning skyldtes, at et stort antal grundejere ikke havde fået beregnet deres grundskatteloft korrekt, når de fik forhøjet deres fradrag i grundværdien for forbedringer. 3. Beretningen viste, at den ulovlige praksis opstod, da SKAT i 2005 ændrede det it-system, som beregner ejendomsskatten. Dermed blev grundlaget for ejendomsskatten beregnet forkert i forhold til ejendomsskatteloven. En lovændring i december 2010 lovliggjorde den hidtidige praksis. Som en konsekvens af den ulovlige praksis skulle grundejere ifølge et foreløbigt skøn have tilbagebetalt ejendomsskatter på i alt 1,2 mia. kr., som kommunerne havde opkrævet i perioden Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, kritiserede de kvaliteten af det lovarbejde, som Skatteministeriet og det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium havde præsteret ved udformningen af teksten i ejendomsskattelovens 1, stk. 5. Det lovforberedende arbejde burde have sikret, at lovens tekst stemte overens med lovens hensigt om at begrænse ikke nedsætte stigningen af ejendomsskatten, og burde have omfattet konsekvensberegninger. Statsrevisorerne påtalte, at SKAT uden at inddrage juridisk ekspertise og uden at involvere samarbejdspartnere i Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt i kommuner besluttede, at der kun var tale om et it-problem, som skulle løses ved at ændre it-systemet. Statsrevisorerne påtalte desuden, at SKAT ikke havde fulgt hurtigt og grundigt nok op på de advarsler fra interne og eksterne parter, som SKAT modtog i perioden , og at SKAT var alt for lang tid om at stoppe den ulovlige praksis. Endelig påtalte Statsrevisorerne skarpt, at SKAT først i april 2010 orienterede Skatteministeriet og skatteministeren og først i maj 2010 orienterede Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 5. Da Rigsrevisionen gennemførte sin undersøgelse, havde det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium det overordnede ansvar for ejendomsskatteloven. Siden oktober 2011 har Økonomi- og Indenrigsministeriet haft det overordnede ansvar for ejendomsskatteloven. I resten af notatet anvendes betegnelserne økonomi- og indenrigsministeren samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. 6. Som svar på beretningen afgav økonomi- og indenrigsministeren og skatteministeren hver især en redegørelse til Statsrevisorerne i januar Heri oplyste ministrene bl.a., at deres ministerier havde nedsat et udvalg til at overvåge samspillet mellem vurderings- og ejendomsskattesystemerne. Økonomi- og indenrigsministeren oplyste videre, at ministeriet havde afdækket en ny fejl vedrørende beregningen af ejendomsskat i forbindelse med ejendomsskattelovens 1, stk. 6. Endvidere havde ministeriet iværksat en nærmere undersøgelse af ejendomsskattelovens 1, stk. 4. Skatteministeren oplyste, at procedurerne omkring it-ændringer skulle strammes op. 7. På baggrund af ministerredegørelserne afgav Rigsrevisionen i januar 2012 et notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, hvori Rigsrevisionens planer for den videre opfølgning på beretningen fremgik. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for Det fremgik af notatet, at Rigsrevisionen ville følge udviklingen på følgende områder:

4 3 opstarten af det tværgående udvalg med deltagelse af Skatteministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og kommunerne vedrørende overvågning, koordinering og informationsudveksling på vurderings- og ejendomsskatteområdet Skatteministeriets udarbejdelse af nye retningslinjer for ændringer af it-systemer Økonomi- og Indenrigsministeriets løsning af problemerne med en korrekt opkrævning af ejendomsskat og tilbagebetaling. 8. Rigsrevisionen redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Ministeriernes initiativer 9. Rigsrevisionen gennemgår i det følgende Økonomi- og Indenrigsministeriets og Skatteministeriets initiativer i forhold til de udestående punkter. Gennemgangen er baseret på møder og brevveksling med ministerierne. Opstarten af det tværgående udvalg på vurderings- og ejendomsskatteområdet 10. Beretningen viste, at administrationen af vurderingsloven og ejendomsskatteloven involverede både Økonomi- og Indenrigsministeriet, Skatteministeriet og kommunerne. Imidlertid var der ikke etableret et formaliseret samarbejde mellem parterne. Da administrationen af lovgivningen på de 2 områder er tæt integreret, fandt Rigsrevisionen, at der burde være et samarbejde omkring overvågning, koordinering og informationsudveksling. 11. Det fremgik af økonomi- og indenrigsministerens og skatteministerens redegørelser, at ministerierne havde formaliseret samarbejdet vedrørende administrationen af vurderings- og ejendomsskattesystemerne ved at nedsætte et tværgående udvalg. 12. I forbindelse med opfølgningen har Rigsrevisionen modtaget kommissoriet for det tværgående udvalg til overvågning af samspillet mellem vurderings- og ejendomsskattesystemerne fra oktober Ifølge kommissoriet skal udvalget bidrage til at sikre, at snitfladerne mellem vurderings- og ejendomsskattesystemerne fungerer og forvaltes i henhold til lovgivningen på de 2 områder. Udvalget, som består af repræsentanter fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Skatteministeriet og kommunerne/kl, skal overvåge og rapportere om udviklingsinitiativer og it-systemer, der berører begge områder. Afrapportering til ministeriernes og KL s direktion skal ske, hvis ét eller flere udvalgsmedlemmer finder det nødvendigt. Løbende advarsler (early warnings) om problemer vedrørende udvalgets område skal sendes til formanden. Formandskabet for udvalget varetages på skift af ministerierne. Udvalget skal som minimum mødes én gang hvert halve år, og formandskabet kan efter behov indkalde til ekstraordinære møder. 13. Rigsrevisionens gennemgang af referater fra udvalgets møder har vist, at udvalget bl.a. har drøftet 3 ændringslove vedrørende den kommunale ejendomsskattelov (L 65, L 187 og L 198) og har behandlet den praktiske håndtering af tilbagebetalingen af den for meget opkrævede ejendomsskat. Det fremgår desuden, at udvalget har drøftet snitfladerne mellem kommunerne og SKAT i den daglige drift af vurderings- og ejendomsskatteområdet, herunder behovet for at revidere SKATs og kommunernes samarbejdsaftale vedrørende vurderingsområdet, der stammer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst, at udvalget har vist sig at være et nyttigt forum til at drøfte og koordinere praktiske udfordringer vedrørende administrationen af ejendomsskatteområdet, fx i forhold til, hvornår kommuner skal videresende borgerhenvendelser til SKAT, og hvordan SKAT skal håndtere sådanne henvendelser. Der har ifølge ministerierne ikke været fremsendt early warnings siden udvalgets opstart. 14. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at ministerierne har nedsat et tværgående udvalg, så den løbende overvågning, koordinering og informationsudveksling på området kan forbedres. Rigsrevisionen vurderer, at denne del af beretningssagen kan afsluttes.

5 4 Økonomi- og Indenrigsministeriets løsning af problemerne med en korrekt opkrævning af ejendomsskat og tilbagebetaling 15. Beretningen viste, at den ændrede praksis fra 2005 vedrørende ejendomsskattelovens 1, stk. 5, ikke var i overensstemmelse med loven. En lovændring i december 2010 lovliggjorde praksis. Beretningen viste videre, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i foråret 2011 havde bedt Kammeradvokaten om at redegøre for, om ejendomsskattelovens 1, stk. 4 og 6, også var formuleret i strid med hensigten med loven. Kammeradvokaten konkluderede i april 2011, at hverken en korrekt anvendelse af ejendomsskattelovens 1, stk. 4 eller 6, indebar, at grundskatteloftet blev lavere, end formålet med loven berettigede til. Derfor var der efter Kammeradvokatens opfattelse ikke behov for at ændre ejendomsskattelovens 1, stk. 4 eller 6. Kammeradvokaten bemærkede, at oplysninger i en konkret sag tydede på, at bestemmelsen ikke i praksis blev anvendt i overensstemmelse med ejendomsskattelovens 1, stk. 4, men at Kammeradvokaten ikke kunne konkludere, om det generelt var tilfældet. Ministeriet fandt i maj 2011, at praksis vedrørende ejendomsskattelovens 1, stk. 4, ikke var i overensstemmelse med loven. Ministeriet tilkendegav i forbindelse med beretningen i september 2011, at der i praksis ikke var problemer med ejendomsskattelovens 1, stk Som nævnt påtalte Statsrevisorerne i deres behandling af beretningen, at SKAT havde været for lang tid om at stoppe den ulovlige praksis. Statsrevisorerne påtalte desuden skarpt, at SKAT først i april 2010 orienterede Skatteministeriet og skatteministeren og derefter i maj 2010 Økonomi- og Indenrigsministeriet om den ulovlige praksis. 17. Økonomi- og indenrigsministeren oplyste i sin redegørelse til Statsrevisorerne, at der efter afgivelsen af beretningen var blevet rejst fornyet tvivl i offentligheden om, hvorvidt der skete en korrekt beregning af skatten i sager, hvor der skete ændringer i fritagelser efter ejendomsskattelovens 1, stk. 6. Efter fornyede undersøgelser blev det klarlagt, at der også var fejl i it-systemets skatteberegninger vedrørende disse sager. Konsekvensen heraf var ifølge ministeren, at der skulle ske tilbagebetaling i yderligere et antal sager i et dengang ukendt omfang, og at der var behov for at tilrette det it-system, som beregner ejendomsskatten. Ministeren oplyste endvidere, at der var gennemført en ændring af it-systemet for at sikre, at skatten blev beregnet i overensstemmelse med ejendomsskattelovens 1, stk. 4. Økonomiog Indenrigsministeriet havde fået oplysninger om, at en række ejendomme fik beregnet en meget lav eller slet ingen ejendomsskat for 2012 efter den gennemførte ændring af it-systemet. Det gav ministeriet anledning til at iværksætte en nærmere undersøgelse. Endelig oplyste ministeren, at tilbagebetalingerne var sat i værk. I forlængelse af ministerredegørelsen fandt Statsrevisorerne det særdeles utilfredsstillende, at der siden afgivelsen af beretningen var konstateret yderligere fejl i administrationen af ejendomsskatteloven. Statsrevisorerne ville derfor nøje følge, hvordan økonomi- og indenrigsministeren hurtigt fandt en holdbar løsning på de konstaterede problemer. Økonomi- og Indenrigsministeriets løsning af problemerne vedrørende 1, stk. 4 og 6, i ejendomsskatteloven 18. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i forbindelse med opfølgningen oplyst, at en grundlæggende fejl vedrørende forvaltningen af ejendomsskattelovens 1, stk. 6, bestod i, at itsystemet i forbindelse med bortfald af en fritagelse for ejendomsskat anvendte året før som basisår for beregningen af skatteloftet. Imidlertid foreskriver loven, at det år, som ville have dannet basisår, skal anvendes, hvis ejendommen ikke havde været fritaget for ejendomsskat (typisk 2001).

6 5 Konsekvensen af fejlen var, at der skulle ske yderligere tilbagebetalinger, og at der var behov for at tilrette det it-system, som beregner ejendomsskatten. Økonomi- og Indenrigsministeriet har på baggrund af en opgørelse medio august 2012 oplyst, at fejlen omfattede ejendomme, hvis ejere skulle have tilbagebetalt i alt ca. 57 mio. kr. Ministeriet har oplyst, at ejendomsskattesystemet er blevet rettet, og ministeriet har ikke fået flere henvendelser om fejl i beregningen af ejendomsskatter efter ejendomsskattelovens 1, stk Økonomi- og Indenrigsministeriet har i forbindelse med opfølgningen oplyst, at ministeriets oprindelige løsning på problemet vedrørende ejendomsskattelovens 1, stk. 4, viste sig at skabe nye problemer, da nogle grundejere kom til at betale en meget lav eller slet ingen ejendomsskat. I forbindelse med skatteopkrævningen for 2012 blev det afdækket, at bestemmelsen rummede en uhensigtsmæssig beregningsregel af grundskatteloftet. Ifølge bestemmelsen skulle der ske en omberegning af skatteloftet og eventuelle fradrag for forbedringer opgjort i det aktuelle års prisniveau, som skulle føres tilbage og fratrækkes den af SKAT ansatte grundværdi i basisåret, der var opgjort i basisårets prisniveau. Det betød, at der i den ansatte grundværdi i basisåret skulle fratrækkes et fradrag, som var opgjort i et senere års højere prisniveau. Resultatet blev, at ca grundejere ikke skulle betale ejendomsskat, mens andre grundejere fik en utilsigtet lav skat. Løsningen indebar, at den fradragsret, der var forudsat i ejendomsskattelovens dagældende 1, stk. 4, blev afskaffet. Ifølge ministeriet indebar løsningen alt andet lige en videreførelse af den beskatning, som kommunerne i praksis havde foretaget til og med Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (L 187) blev fremsat den 10. maj 2012 og blev vedtaget af Folketinget den 13. juni 2012 med virkning fra den 1. januar Økonomi- og Indenrigsministeriet har i forbindelse med opfølgningen oplyst, at det kommunale ejendomsskattesystem er blevet tilpasset den nye lovgivning. Ministeriet har herefter ikke fået henvendelser om fejl i beregningen af ejendomsskatter efter ejendomsskattelovens 1, stk. 4. Tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat 20. Beretningen viste, at kommunerne ud fra et foreløbigt skøn skulle betale ca. 1,2 mia. kr. tilbage til de berørte grundejere som følge af den ændrede praksis. Med Akt / tiltrådte Finansudvalget, at staten refunderede kommunernes faktiske tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter, som foreløbigt blev opgjort til 518 mio. kr. Der blev afsat 600 mio. kr. på forslag til finanslov for 2012, og økonomi- og indenrigsministeren blev i en tekstanmærkning bemyndiget til at refundere kommunernes tilbagebetalinger. Det fremgik af beretningen, at tilbagebetalingen forventedes at påbegynde ultimo oktober Rigsrevisionen konstaterede i beretningen, at sagen først var afsluttet, når det var endeligt afdækket, hvem den ulovlige administration var gået ud over, og når pengene var blevet tilbagebetalt til de berørte grundejere. 21. Økonomi- og indenrigsministeren oplyste i sin redegørelse til Statsrevisorerne, at tilbagebetalingerne var sat i værk, men at der ville være yderligere tilbagebetalinger, indtil SKAT fik afgjort de uafsluttede sager vedrørende fradrag for forbedringer. 22. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i forbindelse med denne opfølgning oplyst, at ministeriet i 2011 refunderede 524,7 mio. kr. til kommunerne for deres udgifter til tilbagebetaling af ejendomskatter. Ministeriet har endvidere oplyst, at den hidtidige refusionsordning blev ændret til en tilskudsordning med virkning fra Tilskudsordningen blev tiltrådt af Finansudvalget med Akt 44 13/ Omlægningen til en tilskudsordning betød ifølge ministeriet, at der var fundet en administrativ enkel løsning. Endvidere behøvede ministeriet ikke længere at følge SKATs afvikling af uafsluttede sager vedrørende fradrag for forbedringer.

7 6 Med aktstykket blev tilskuddet fastsat til en samlet ramme på 650 mio. kr. for perioden Tilskuddet kan ikke overstige kommunernes faktisk afholdte udgifter til tilbagebetaling af ejendomsskat i samme periode. Tilskuddet ydes til de enkelte kommuner og reguleres på baggrund af kommunernes bogførte udgifter til tilbagebetaling af ejendomsskat. Som led heri er der fastsat krav om, at kommunerne skal indsende en revisorerklæring vedrørende de bogførte udgifter. Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst, at det på baggrund af kommunernes regnskaber for 2012 og 2013 kan opgøres, at den samlede ramme på 650 mio. kr. for perioden vil blive udnyttet. Statens udgift til kompensation af kommunernes udgifter til tilbagebetaling af den for meget opkrævede ejendomsskat kan samlet opgøres til 1.174,7 mio. kr., inkl. de 524,7 mio. kr. for Beløbet dækker tilbagebetaling vedrørende ejendomsskattelovens 1, stk. 4, 5 og Rigsrevisionen kan konstatere, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har afdækket og rettet op på 2 fejl vedrørende ejendomsskattelovens 1, stk. 4 og 6. Begge fejl medførte yderligere tilbagebetalinger til grundejere. Ministeriet har oplyst, at ministeriet ikke har modtaget yderligere henvendelser vedrørende de 2 bestemmelser, efter at fejlene blev konstateret og rettet. Rigsrevisionen finder dette tilfredsstillende og vurderer dermed, at denne del af beretningssagen kan afsluttes. Skatteministeriets nye retningslinjer for ændringer af it-systemer 24. SKAT ændrede i 2005 det it-system, der beregner ejendomsskatten, og SKAT ændrede dermed praksis for, hvordan grundskatteloftet skulle beregnes. SKAT ændrede systemet, uden at beslutningen for ændringen blev vurderet nærmere eller efterprøvet og godkendt af andre end beslutningstagerne selv. Den ændrede praksis viste sig at være i strid med ejendomsskatteloven. Beretningen viste, at Skatteministeriet og SKAT ikke havde en skriftlig procedure for ændringer af Skatteministeriets og SKATs it-systemer. Statsrevisorerne påtalte, at SKAT i 2005 besluttede, at der alene var tale om et it-problem, som skulle løses ved at ændre it-systemet, uden at inddrage juridisk ekspertise og uden at involvere Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunerne. 25. Skatteministeren oplyste i januar 2012 i sin redegørelse til Statsrevisorerne, at Skatteministeriet ville stramme op på rolle- og ansvarsfordelingen, herunder afklare, på hvilket ledelsesniveau der skulle ske godkendelser i forbindelse med at gennemføre systemændringer. Ministeriet havde til det formål nedsat en arbejdsgruppe, der skulle afdække de forretningsmæssige, juridiske og it-mæssige aspekter i systemændringerne. Ministeriet ville således udarbejde og udmelde generelle retningslinjer for, hvornår en systemændring krævede ledelsesmæssig godkendelse. Dette arbejde forventede ministeren ville være afsluttet inden udgangen af 1. kvartal SKAT har i forbindelse med denne opfølgning sendt Rigsrevisionen sin nye model for forandringsstyring Model til styring af forandringsprojekter af 31. januar SKAT har oplyst, at modellen er godkendt af SKATs direktion den 8. januar Modellen er indarbejdet i styringsprocesserne i 1. halvår 2014, og der er i foråret 2014 gennemført træningsforløb i brugen af modellen. SKAT har endvidere oplyst, at modellen er kommet i drift i 2. halvår Modellen omfatter ifølge SKAT ændringer i eksisterende it-systemer, igangsætning af nye it-projekter, organisationsændringer mv. 27. Rigsrevisionens gennemgang af modellen tager afsæt i beretningens problemstillinger om rolle- og ansvarsfordeling, inddragelse af juridisk ekspertise og involvering af departementet.

8 7 I forhold til rolle- og ansvarsfordelingen fremgår det af modellen, at SKATs direktion har det øverste ansvar for at igangsætte, udskyde og stoppe forandringsprojekter i SKAT. SKATs direktion mødes kvartalsvist for at drøfte SKATs projektportefølje. I beslutningsprocessen tager direktionen stilling til konsekvenserne af den enkelte indstilling eller den samlede pulje af indstillinger. Indstillingerne beskriver konsekvenserne for SKATs samlede portefølje samt drifts- og økonomistyring. SKAT har oplyst, at modellen tager højde for, at forholdsvis små ændringer i et it-system kan have store konsekvenser. Det er den relevante direktørs ansvar at følge vigtige it-projekter nøje uanset budgettet for projektet og om nødvendigt rapportere til direktionen. SKAT har endvidere oplyst, at en ændring som den i 2005 under den nye model ville skulle godkendes af direktøren/underdirektøren for det pågældende fagområde. SKAT har endvidere oplyst, at der efter de nye retningslinjer ville være tale om, at SKATs samlede gennemførelse af lovændringen om skattestop på ejendomsskatteområdet ville blive betragtet som et lovprojekt, der ville være en del af den portefølje, som direktionen kvartalsvist skulle følge op på, hvis der skete større ændringer i forhold til projektplanen. I forhold til at inddrage juridisk ekspertise har SKAT oplyst, at det er den enkelte forretningsdirektørs ansvar at sørge for den faglige afklaring, herunder om nødvendigt at inddrage juridisk ekspertise. Eftersom forretningsdirektøren har ansvaret for den faglige afklaring, går Rigsrevisionen ud fra, at der heri også ligger, at forretningsdirektøren forud for sin godkendelse af en valgt løsning sikrer sig, at løsningen understøtter en korrekt anvendelse af gældende regler. Dette for at sikre, at en fejl som den i 2005 ikke kan gentage sig. I forhold til at involvere departementet har SKAT oplyst, at SKAT kvartalsvist redegør for projektportefølje og for forventede kommende initiativer over for departementet. Det sker for at få tværgående drøftelser, herunder strategiske vurderinger af projekter og initiativer. 28. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at SKAT nu har udarbejdet skriftlige retningslinjer for at ændre it-systemer og igangsætte nye projekter, og at ansvaret hermed er placeret. Rigsrevisionen vurderer derfor, at denne del af beretningssagen kan afsluttes. III. Afslutning 29. Rigsrevisionen finder samlet Økonomi- og Indenrigsministeriets og Skatteministeriets initiativer tilfredsstillende. Rigsrevisionen vurderer hermed, at sagen kan afsluttes. Lone Strøm

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udbetaling af uhævede feriepenge

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering Skatteministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr. 13/2011) 21. oktober

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om det digitale tinglysningsprojekt (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2011/1 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. 1202542 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2011/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og indenrigsministeriet, j.nr. Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog Oktober 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S September 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Vedrørende ministerens besvarelse af spørgsmål nr. 335 af 25. marts 2010

Vedrørende ministerens besvarelse af spørgsmål nr. 335 af 25. marts 2010 Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Bilag 108 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Kopi til: Folketingets Kommunaludvalg Hellerup, d. 9. juli 2010 Vedrørende

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Udenrigsministeriets privatsektor programmer i udviklingslande (beretning nr. 8/02)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets administration

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06 RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 11/05 om sagsbehandlingstider i 6

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om gennemsigtighed vedrørende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) 18. januar 2016 RN

Læs mere