INSTALLATION FANE Alment Anlægsdeles fastgørelse. 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATION FANE 040. 10 Alment Anlægsdeles fastgørelse. 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser"

Transkript

1 FANE Alment Anlægsdeles fastgørelse 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser 30 Detektorer Alment Brudfolie Kontakttråde (snorekontakter) Åbningskontakt Overfaldstryk Bevægelsesdetektor/registreringsdetektor Objektovervågning Forsikring & Pension Amaliegade København K Tlf Fax Forbikobler 50 Nøgleboks 60 Signalgiver 70 Centraludstyr 80 Udstyr for alarmoverførsel SIDE 49 SEPTEMBER 2008

2 10 Alment Anlægget skal udføres som fast installation af en sådan kvalitet, at anlæggets virkemåde og pålidelighed ikke forringes af driftsmiljøet Installationen skal være udført såvel håndværksmæssigt korrekt som elektrisk forsvarligt Funktionen i godkendt udstyr må ikke ændres Installation af AIA-anlæg efter dette katalog skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, normer etc. Der henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsen, Dansk Standard, DS 460, DSEN , DSTS , Bygningsreglementet samt Lov om Vagtvirksomhed Systemdele for radiokommunikation skal være godkendt af IT- og Telestyrelsen samt følge IT- og Telestyrelsens bestemmelser De anvendte dele i installationen, herunder kabler og ledninger, må ikke forringes eller være beskadigede Stærkstrømstilslutningen skal ske som fast installation, og strømafbryderen, der monteres ved centraludstyret, skal være nøglebetjent eller beskyttet mod afbrydelse med tilsvarende sikret system Farvekode i kabelinstallationer skal så vidt muligt variere fra anlæg til anlæg for at undgå sabotage Når der anvendes radiokommunikationsudstyr skal systemkoden varieres fra anlæg til anlæg Telefonstik skal være placeret i rumovervåget område Ledningsføringen til telenettet skal være så kort som muligt og uden samlinger. Telenettets faste installation og centraludstyret skal anbringes i umiddelbar nærhed af hinanden. Fast tilslutning til telenettet bør tilstræbes Såfremt anlægsdokumentation findes på anlægsstedet, skal den opbevares i alarmanlæggets centralenhed eller i tilsvarende sabotageovervåget skab. Såfremt anlægsdokumentationen findes i kopi hos AIA-installatøren, skal oplysninger eller fysiske genstande, der kan kompromittere sikringen af virksomhedens eller anlægsejerens ejendom og som opbevares i AIA-installatørvirksomheden, opbevares forsvarligt. Fysiske genstande skal opbevares i en værdiopbevaringsenhed, der er klassificeret RØD, hovedgruppe 2 jf. Forsikring & Pensions Standardtyvmetode eller minimum grade 1 jf. EN Alternativ kan BLÅ klasse eller grade 0 anvendes, hvis værdiopbevaringsenheden overvåges af et AIA-anlæg med overvåget overførsel af alarmsignaler til en kontrolcentral, der er godkendt af Rigspolitichefen. SIDE 50 SEPTEMBER 2008

3 11 Anlægsdeles fastgørelse Anlægsdele skal fastgøres på eller i faste bygningsdele med egnet fastgørelsesmateriel Planforsænkede anlægsdele skal fastgøres i faste bygningsdele, så brud eller beskadigelse på anlægsdele ikke kan opstå p.g.a. driftsmiljøet eller ved normale spændinger i bygningsdelen Bøjler, klemmer, kabelbindere og lignende skal fastgøres med søm/skruer. Andre anlægsdele skal fastgøres med skruer Anlægsdele på glas eller lignende fastgøres på anden måde Fastgøres kabler og rør med bøjler eller lignende, skal disse passe til kabel-/ rørdiameter, og de skal fordeles jævnt efter følgende regler: Kabler, minimum 4 fastgørelser pr. meter Rør af plast, minimum 2 fastgørelser pr. meter Rør af stål, minimum 1 fastgørelse pr. meter Oplimning af kabler må kun ske, når såvel kabler som underlag er egnet dertil Materialer med ferromagnetiske egenskaber må ikke anvendes til fastgørelse af magnetkontakter Montering af detektorer skal ske efter fabrikantens anvisninger og vælges i henhold til fane 030, punkt Forbindelseselementer 21 Kabel- og ledningsforbindelser Kabler skal oplægges, så de følger bygningsdelene Kabler må ikke føres over skarpe bygningsdele Kabler skal have en mekanisk styrke, der beskytter de enkelte ledere mod fysiske og kemiske påvirkninger fra driftsmiljøet Kabler skal være dobbeltisolerede Kabler skal fremføres, så antallet af samlinger bliver mindst muligt Kabler skal føres helt ind i samledåse, detektor eller centraludstyr Samling eller afgrening af ledninger skal ske ved klemmer eller loddeterminaler Kabler skal sabotageovervåges helt frem til detektorklemme Kabler skal føres som punkt til punkt forbindelser (kædeforbindelse) som vist på figuren For adresserbare systemer tillades datanet med fri topologi ført som stjernenet. SIDE 51 SEPTEMBER 2008

4 CS-AIA For gruppe- og sabotagekredsløb betragtes føring af henholdsvis fremog returledere som separate ledere i samme kabel til/fra detektor som punkt til punkt forbindelse For udstyrsklasse 2-4 skal afslutningsmodstande placeres ved terminalerne i kædeforbindelsens sidste detektor/samledåse Ved synlig installation skal samlinger/ledninger være beskyttet bag sabotageovervåget dæksel. - undtaget herfra er folieafslutninger, (se dog fane 040, punkt 22) Kabler skal fastgøres helt frem til eller aflastes i dåse, detektor eller centraludstyr Aflæsning af farvekode gennem kabelindgang må ikke kunne finde sted Kabler, der fremføres skjult, kræves ikke fastgjort, men samlinger/ledningstilslutninger skal være beskyttet bag sabotageovervågede dæksler Kabler, som føres synligt uden for det sikrede område, skal føres i stålrør. Kabler ført i væg eller gennem ikke tilgængelige områder under gulv eller over loft betragtes som værende skjulte Kabler skal opfylde systemdelenes krav til forbindelseskabler Ledertværsnit skal vælges, så spændingsfaldet ikke bevirker, at spændingen kommer under den fastlagte tilladelige grænse for den enkelte anlægsdel Ledertværsnittet i faste installationer skal mindst være på 0,6 mm Flertrådsledere skal anvendes i installationer, hvor kabler føres fra fast til bevægelig bygningsdel, samt hvor kabler er frit hængende og udsættes for bevægelse. Ledertværsnittet i flertrådsledere kan være mindre end 0,6 mm Kabler fra faste til bevægelige bygningsdele skal fremføres fra samledåse/ gennemboring til samledåse/gennemboring Kabelføring lodret eller vandret indtil 50 mm over gulv skal beskyttes mod mekanisk påvirkning. 22 Samledåser Samledåser skal opfylde kravene i DSEN , afsnit 8.7. Det medfører bl.a. at samledåser, der anvendes i tilknytning til sikringsniveau 50 og 60, skal være sabotageovervåget mod oplukning. SIDE 52 SEPTEMBER 2008

5 Kravet om sabotageovervågning er dog ikke gældende for AIA-anlæg, der er beskyttet mod substitution af signaler (individuelt adresseret detektor identifikation) Samledåser skal anvendes, hvor kabler samles eller afgrenes uden for detektor eller centraludstyr Antallet af kabler i dåse må ikke være større, end lederne kan samles korrekt i dåsen. 30 Detektorer 31 Alment Individuel indikation af signaler eller meddelelser fra signalbehandlende detektorer som f.eks. passiv infrarød detektor eller passiv glasbruddetektor skal enten forefindes på den enkelte detektor og/eller som en del af centraludstyrets indikatorer Der må dog højst være 10 detektorer tilknyttet samme indikator AIA-anlægsejeren/-brugeren afgør, hvorvidt aktive detektorers indikatorer skal være aktive eller passive Ikke signalbehandlende detektorer, som f.eks. magnetkontakter eller brudfolie, behøver ikke være forsynet med individuel indikation Detektorer skal sabotageovervåges mod adskillelse og demontering Antallet af kabler i detektor må ikke være større, end at lederne kan samles korrekt i detektoren. 32 Brudfolie Brudfolie skal registrere brud samt kortslutning i de tilfælde, hvor folie indgår i et balanceret kredsløb. Det er vigtigt at mærke sig, at brudfolie skal være tilsluttet 24 timers overvågning. Brud på brudfolie må ikke føre til sabotagealarmtilstand Brudfolie skal have en afstand på min. 10 mm mellem mulige kortslutningspunkter. Dobbelt folieafslutningskontakt anses i denne forbindelse for at opfylde kravet Brudfolie skal være afsluttet med klemme fastgjort efter fabrikantens anvisning Brudfolie må ikke fremføres fra glas til glas eller til andet materiale uden afslutningsklemmer. SIDE 53 SEPTEMBER 2008

6 GLASAREAL MAKS. 30 X 30 CM Det er vigtigt at mærke sig, at brudfolie i bondehusvinduer og lignende ikke må fremføres over glaslister Brudfolie må ikke repareres Brudfolie, der pålimes glas, må ikke være tykkere end 0,01 mm Brudfolie og lim skal være af et sådant materiale, at folien overrives, når ruden revner Ved opsætning af brudfolie: Skal dobbeltudtag anvendes på flader (glas, fyldninger og lignende), der kan afmonteres/indtrykkes udefra Må enkeltudtag anvendes i sikringsniveau på flader af glas, som ikke kan afmonteres udefra, og hvor åbning overvåges af anden detektor Brudfolie monteret på glasruder skal følge rudens omkreds og anbringes med følgende afstand fra rudens kant: Ruder under 1 m 2 mellem 7-10 cm fra rudens kant Ruder på over 1 m 2 mellem cm fra rudens kant Brudfolie monteret på hærdet ikke-lamineret glas er ikke omfattet af dette krav. SIDE 54 SEPTEMBER 2008

7 32.80 Brudfolie på glas må ikke dækkes med klæbende solfilm, sikkerhedsfilm eller lignende. Enkeltudtag bør så vidt muligt undgås. Som dobbeltudtag anses enhver brudfolie med 2 dobbelte folieafslutningskontakter, der er anbragt diagonalt på ruden og med fast ledningstilslutning over vinduesramme. Ruder, der dækker mindre åbninger, anses for overvåget, dersom brudfolien monteres fra udtag til udtag på langs af ruden. Hærdede ikke laminerede ruder anses for overvåget, dersom brudfolien monteres fra udtag til udtag på tværs af ruden i en afstand på mindst 7 cm fra en af rudens kanter Monteres brudfolie til overvågning mod gennembrydning af svag bygningsdel skal det ske efter følgende retningslinier: Folien må maks. være 0,1 mm tyk og 10 mm bred Den indbyrdes afstand mellem brudfolien må ikke overstige 18 cm Afstanden mellem brudfolien og fast bygningsdel må ikke overstige 18 cm. 33 Kontakttråde (snorekontakter) Kontakttråde kan anvendes, hvor brudfolie og glasbruddetektorer ikke er egnede Kontakttråde monteres efter følgende retningslinier: Den indbyrdes afstand mellem trådene må ikke overstige 18 cm Afstanden mellem tråd og fast bygningsdel må ikke overstige 18 cm Kontakttråde skal være dobbeltvirkende, således at de registrerer såvel stramning som slækning af trådene samt være overvåget mod overklipning. SIDE 55 SEPTEMBER 2008

8 34 Åbningskontakt Kontakt til overvågning mod oplukning skal monteres, så en åbning på maks. 6 cm af lukkets sider registreres Montering af magnetkontakt i eller på ferromagnetisk materiale, skal ske med isolerings-/afstandsstykke, som foreskrevet af fabrikanten. g y MAKS. 6 CM Kabelføring til magnetkontakter skal ske i det overvågede område. 35 Overfaldstryk Overfaldstryk skal tilsluttes særskilt gruppe/zone i centraludstyret og være individuelt identificerbar. 36 Glasbruddetektorer Glasbruddetektorer skal opfylde samme krav til opsætning som foreskrevet for brudfolie i pkt Glasbruddetektorers korrekte funktion skal efter installation kontrolleres med et af fabrikanten anbefalet testudstyr. SIDE 56 SEPTEMBER 2008

9 GLASBRUD- DETEKTOR Ved anvendelse af akustisk glasbruddetektor skal ruder, som kan indtrykkes eller udtages udefra, desuden overvåges imod indtrykning/udtagning. For sikringsniveau 30 og 40 tillades overvågning mod indtrykning/udtagning at ske ved hjælp af bevægelsesdetektor med gardinkarakteristik, forudsat at dækningsområdet placeres umiddelbart bag de overvågede ruder. For sikringsniveau 50 og 60 gælder, at de individuelle ruder skal overvåges imod indtrykning/udtagning med dobbeltudtag. 37 Bevægelsesdetektorer Bevægelsesdetektorers placering skal tilpasses miljøet Tilslutning til centraludstyret af bevægelsesdetektorer i udstyrsklasse 3 og 4 skal ske på en sådan måde, at simpel afdækning, i såvel tilkoblet som i frakoblet anlægstilstand fører til alarmtilstand i centraludstyret. BEVÆGELSES- DETEKTOR Simpel afdækning må ikke føre til sabotagealarmtilstand. SIDE 57 SEPTEMBER 2008

10 37.40 Overvågningen mod simpel afdækning skal kunne: Frakobles af brugeren, samt kunne Udkobles af brugeren Alarmtilstand for simpel afdækning skal kunne afstilles af brugeren Ved tilslutning af detektorens anti-masking udgang til særskilt 24-timers kredsløb i centraludstyret betragtes kravene som opfyldt. 38 Objektovervågning Farvekodede ledningsforbindelse til objektovervågning må ikke være aflæselige. 40 Forbikobler Forbikoblerfunktionen skal være koblet via centraludstyret. Der gøres opmærksom på, at godkendt centraludstyr, der har forbikoblerfunktion indbygget, skal anvende denne funktion ved forbikobling. Andre former for forbikobling er ikke tilladt. SIDE 58 SEPTEMBER 2008

11 40.20 Forbikobleren skal være sabotageovervåget mod adskillelse og demontering. Den indbyggede sabotageovervågning bør suppleres ved montering af stramme tilslutningskabler, således at forsøg på fjernelse af forbikobleren fører til brud på tilslutningskablets sabotagekreds Forbikoblingstiden skal tilpasses adgangsvejen. Tidsforsinkelsen må ikke overstige 45 sekunder. 50 Nøgleboks AIA-nøgleboks skal være overvåget mod oplukning, udtrækning og demontering. Figur 29 Nøgler i AIA-nøgleboks bør alene give oplåsningsmulighed i adgangsvejen frem til den i sikringsområdet anbragte betjeningsdel. 60 Signalgiver Anbringelse, tilslutning og anvendelse af signalgivere skal ske i henhold til gældende lovgivning Signalgivere er en del af AIA-anlægget og skal være sabotageovervågede jævnfør DSEN SIDE 59 SEPTEMBER 2008

12 I Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 963 af 23. december 1986 om vagtvirksomhed foretages følgende ændringer: 1. Overskriften til 26 affattes således:»indbrudsvarslingsanlæg« affattes således:» 26. Anvendelse af indbrudsvarslingsanlæg, der afgiver akustiske eller visuelle signaler på stedet, må kun finde sted, såfremt signalet automatisk ophører senest 3 minutter efter aktivering og først begynder igen, når anlægget aktiveres på ny. Indbrudsvarslingsanlæg i motorkøretøjer skal dog opfylde de krav, der fastsættes i detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr i henhold til 68, stk. 1, i færdselsloven. Stk. 2. Alarmsignalets styrke skal i øvrigt være tilpasset forholdene på stedet, således at der ikke opstår unødige gener for omkringboende og lignende.«3. 30, stk. 6, affattes således:»stk. 6. Indbrudsvarslingsanlæg, der er opsat før den 1. januar 1987, er først omfattet af bestemmelsen i 26, stk. 1, 1. pkt., den 1. januar 1989.«60.20 Indvendige signalgivere Indvendige signalgivere skal anvendes til informationsgivning til ejer/bruger, jævnfør DSEN Indvendige akustiske signalgivere i centraludstyret opfylder punkt Udvendige signalgivere Udvendige signalgivere anvendes til informationsgivning til omkringboende og forbipasserende. 70 Centraludstyr Centraludstyret skal være sabotageovervåget mod adskillelse og demontering Antallet af kabler og ledninger i centraludstyret må ikke være større, end lederne kan samles korrekt i udstyret Til- og frakobling af grupper, zoner eller adresser i anlægget skal ske via centraludstyret Til- og frakobling må kun kunne ske med rette nøgle eller kode/kort. SIDE 60 SEPTEMBER 2008

13 80 Transmissionsudstyr Alarminformationer til kontrolcentral skal som minimum overføres som alarm fra detektor, sabotage og 230 Volt netsvigt Transmissionsudstyr skal være sikret og overvåget som det øvrige centraludstyr. Placering og montering af transmissionsudstyr skal ske efter samme regler som centraludstyrets elektroniske del. SIDE 61 SEPTEMBER 2008

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3

Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3 Indhold Indledning 3 Referencer 3 Definitioner 3 Opbygning og funktion 6 ADK anlæggets grundlæggende funktioner ADK anlæggets opbygning Diagram over adgangskontrolforløb Generelle krav 9 Sikkerhedsklassificering

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0061 DA 01.01.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

6588-1 Juni 2011. tyverisikring

6588-1 Juni 2011. tyverisikring 6588-1 Juni 2011 Regler for tyverisikring Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier

Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier AFO-Aftalen for fællesantenneområdet Februar 2012 Revision af de af det daværende Telestyrelsen i december 1998 udgivne vejledende tekniske retningslinier.

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier

Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001L0085 DA 01.01.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/85/EF af 20. november 2001

Læs mere

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk April 2005 rev. marts 2013 Sikring - Erhverv Indholdsfortegnelse (klikbar) Indledning 2 Reviderede varegrupper og sumgrænser

Læs mere

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * *

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * * sks1a11: alle virksomhedstyper: Krydsreference Virksomhedstype/SKS-krav Virksomhedstype Autoriserede er ejer/direktør Autoriserede er ikke ejer/direktør 1.1 1.2 1.3 2.2 2.3 SKS-krav 1. Ledelsens og den

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Diablo. G20/G25/G25.3 (Naturgas) G31 (Propan) Installationsvejledning (DK) Dansk. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug DRU-669633-DA--0315-2

Diablo. G20/G25/G25.3 (Naturgas) G31 (Propan) Installationsvejledning (DK) Dansk. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug DRU-669633-DA--0315-2 Diablo G20/G25/G25.3 (Naturgas) G31 (Propan) 38P-0468 Installationsvejledning () Opbevar denne vejledning til fremtidig brug 959.059.03. DRU-669633-D--0315-2 INSTLLTIONSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER VÆRKTØJSKASSE TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udgivere: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Forfattere: Frank S.

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere