Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 ÃD ÃKHDGV PLRÃNJ ÃKHDGV PLRÃNJ ÃKHDGV PLRÃNJ ÃKHDGV PLRÃNJ ÃKHDGV 3RXOWU\ 3LJV &DWWOH

9

10 <HDU ÃN J ÃD F WLY H ÃF R P S R X Q G 9LUJLQLDP\FLQ 0DFUROLGHV $YRSDUFLQ 4XLQR[DOLQHV

11 Ribe Amt ViborgAmt Sønderjyllands Amt Nordjyllands Amt Fyns Amt Hele landet RingkøbingAmt Vejle Amt Århus Amt Københavns Amt FrederiksbergKommune FrederiksborgAmt Roskilde Amt Københavns Kommune Storstrøms Amt Vestsjællands Amt Bornholms Amt

12 ' ' ' ÃLQ K D E \ H D U ' ' ' ÃLQ K D E \ H D U Ã Ã ' ' ' ÃLQ K D E \ H D U

13

14

15 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG 6Ã(QWHULWLGLV 3RXOWU\ 3RXOWU\ÃPHDW +XPDQV $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQ *HQWDPLFLQ.DQDP\FLQ ÃD 6SHFWLQRP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO &HSKDORVSRULQHV &HIWLRIXU ÃD 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP 3HQFLOOLQV $PSLFLOOLQ 3RO\P\[LQHV &ROLVWLQ 4XLQRORQHV (QURIOR[DFLQ&LSUR 1DOLGL[LFÃDFLG 6XOIRQDPLGHV 6XOIRQDPLGH 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQH 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV 6DOPRQHOODÃHQWHULFD Ã6DOPRQHOODÃ7\SKLPXULXP V WH OD R WÃLV F 3 V WH OD R WÃLV F 3 1XPEHUÃRIÃDQWLPLFURELDOÃJURXSV 3RXOWU\ &DWWOH 3LJV 1XPEHUÃRIÃDQWLPLFURELDOÃJURXSV 3RXOWU\ &DWWOH 3LJV

16

17

18

19 V WH OD R WÃLV Q WD LV V H WÃU F 3 3HULRG V WH OD R WÃLV Q WD LV V H WÃU F 3 3HULRG %URLOHUV 3LJV %URLOHUV 3LJV V WH OD R WÃLV F 3 0,&ÃmJPO %URLOHUV 3LJV V WH OD R WÃLV F 3 0, ,&ÃmJPOÃ %URLOHUV 3LJV

20

21

22 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG (ÃFROLÃLQGLNDWRU %URLOHUV %URLOHUÃPHDW &DWWOH %HHI 3LJV 3RUN +XPDQV $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQ.DQDP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO 'LDPLQRS\ULPLGHLQH 7ULPHWKRSULP 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQ 4XLQRORQHV (QURIOR[DFLQ&LSUR 1DOGL[LFÃDFLG 6XOIRQDPLGHV 6XOIRQDPLGH 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQH V WH OD R WÃLV F 3 V WH OD R WÃLV F 3 1XPEHUÃRIÃDQWLPLFURELDOÃJURXSV 1XPEHUÃRIÃDQWLPLFURELDOÃJURXSV %URLOHUV &DWWOH 3LJV %HHI &KLFNHQÃPHDW 2WKHUÃSRXOWU\ 3RUN

23

24 V WH OD R WÃLV F 3 1XPEHUÃRIÃDQWLPLFURELDOÃJURXSV 3RXOWU\ &DWWOH 3LJV V WH OD R WÃLV F 3 %UHDNÃSRLQW V WH OD R WÃLV F 3 %UHDNÃSRLQW 0,& mjpo 0,&ÃmJPO,QGLFDWRUÃ(ÃFROL 3DWKRJHQLFÃ(ÃFROL,QGLFDWRUÃ(ÃFROL 3DWKRJHQLFÃ(ÃFROL

25

26 %ORGLVRODWHU 8ULQLVRODWHU DPSLFLOOLQ JHQWDPLFLQ FHIXUR[LP VXOIDPHWKL]RO DPSLFLOOLQ FLSURIOR[DFLQ 5RVNLOGHÃ$PWÃKRVSLWDOHU 5RVNLOGHÃ$PWÃSULP UVHNWRU cukxvã$pwãkrvslwdohu cukxvã$pwãsulp UVHNWRU 3HQLFLOOLQ 0,&! XJPO (U\WKURP\FLQ 0,&! XJPO

27 0HWKLFLOOLQ 3HQLFLOOLQ (U\WKURP\FLQ 5RVNLOGHÃ$PW cukxvã$pw &HIXUR[LP &LSURIOR[DFLQ 0HFLOOLQDP 5RVNLOGHÃ$PW cukxvã$pw

28

29

30

31

32

33 696 $PSLFLOOLQ *HQWDPLFLQ 7HWUDF\FOLQ 5HIHUHQFHY UGL 6, 5 6, 5 6, 5 ) OVRPÃ6 66,,QWHUPHGL UÃ, 5HVLVWHQWÃ5 9)' $PSLFLOOLQ *HQWDPLFLQ 7HWUDF\FOLQ 5HIHUHQFHY UGL 6, 5 6, 5 6, 5 ) OVRPÃ6 66,,QWHUPHGL UÃ, 5HVLVWHQWÃ5

34

35 $QWLPLFURELDOÃDJHQW 6DOPRQHOODÃ<HUVLQLDÃÃÃà (ÃFROL %UHDNSRLQWVà 5DQJH 6WDSK\ORFRFFL %UHDNSRLQWVà 5DQJH (QWHURFRFFL %UHDNSRLQWVà $ÃSOHXURSQHXPRQLDHà WDEOHWÃGLIIXVLRQ µjpo µjpo µjpo µjpo $PSLFLOOLQ ÃPP $SUDP\FLQ ÃPP $YLODP\FLQ $YRSDUFLQ %DFLWUDFLQ &DUEDGR[ õJPO &HIWLRIXU &KORUDPSKHQLFRO ÃPP &ROLVWLQ ÃPP (QURIOR[DFLQ ÃPP (U\WKURP\FLQ ÃPP )ODYRP\FLQ *HQWDPLFLQ ÃPP.DQDP\FLQ /LQFRP\FLQ 0RQHQVLQ 1DOLGL[LFÃDFLG ÃPP 1HRP\FLQ ÃPP 2ODTXLQGR[ õJPO 3HQLFLOOLQ ÃPP 3ULVWLQDP\FLQ 6DOLQRP\FLQ 6SHFWLQRP\FLQ ÃPP 6SLUDP\FLQ ÃPP 6WUHSWRP\FLQ ÃPP 6XOIRQDPLGH ÃPP 7HLFRSODQLQ 7HWUDF\FOLQH ÃPP 7ULPHWKRSULP ÃPP 7\ORVLQ ÃPP 9DQFRP\FLQ 9LUJLQLDP\FLQ 5DQJH &DPS\OREDFWHU %UHDNSRLQWVà 5DQJH %UHDNSRLQWV

36 $QWLPLFURELDOÃDJHQW %DFWHULDOÃJHQHUD (ÃFROL 6DOPRQHOODÃ(QWHULFD <HUVLQLDÃHQWHURFROLWLFD &DPS\OREDFWHU /LVWHULDÃÃ6ÃDXUHXV (QWHURFRFFL $PSLFLOOLQ ÃPP ÃPP $SUDP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP $YLODP\FLQ à 8 µjpo %DFLWUDFLQ ÃPP ÃPP &DUEDGR[ õJPO &HIWLRIXU ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP &KORUDPSKHQLFRO ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP &ROLVWLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP (QURIOR[DFLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP (U\WKURP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP )ODYRP\FLQ 8 µjpo )XVLGLQ ÃPP *HQWDP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP.DQDP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP /LQFRP\FLQ ÃPP 0HWKLFLOOLQ ÃPP 0RQHQVLQ õJPO 1DOLGL[LFÃDFLG ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 1LWURIXUDQWRLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 2ODTXLQGR[ õJPO 3HQLFLOOLQ ÃPP ÃPP 3ULVWLQDP\FLQ ÃPP ÃPP 6DOLQRP\FLQ õJPO 6SHFWLQRP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 6WUHSWRP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 6XOIRQDPLG ÃPP ÃPP ÃPP 7HWUDF\FOLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 7ULPHWKRSULP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 7\ORVLQ ÃPP ÃPP 9DQFRP\FLQ ÃPP ÃPP 9LUJLQLDP\FLQ ÃPP ÃPP

37

38

39

40

41

42 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG 2UDO,QMHFWLRQ,QWUDPDPPDU\,QWUDXWHULQH 7RWDO $PIHQLFRO )ORUIHQLFRO $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQ 1HRP\FLQ 6SHFWLQRP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ &HSKDORVSRULQ &HSKDORVSRULQV )OXRURTXLQRORQH )OXRURTXLQRORQHV /LQFRVDPLGH /LQFRP\FLQ 0DFUROLGHV 6SLUDP\FLQ 7\ORVLQ 3HQLFLOOLQV 3HQLFLOOLQÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ ([WHQGHGÃ6SHFWUXPÃD 3HQLFLOOLQÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ 1DUURZÃVSHFWUXPÃE 3OHXURPXOLQÃGHULY 7LDPXOLQ 3RO\P\[LQ &ROLVWLQ 3RO\SHSWLGH %DFLWUDFLQ 6XOIRQDPLGHV 6XOSKRQDPLGH 7036XOIRQDPLGH 7HWUDF\FOLQHV &KORUWHWUDF\FOLQH 2[\WHWUDF\FOLQH 7HWUDF\FOLQH 7RWDO 3ULPDU\ÃKHDOWKÃFDUH +RVSLWDOV $7&JURXS 7KHUDSHXWLFÃJURXS -$ 7HWUDF\FOLQHV -% $PSKHQLFROV -& %HWDODFWDPÃDQWLEDFWHULDOVÃSHQLFLOOLQV -' 2WKHUÃEHWDODFWDPÃDQWLEDFWHULDOV -( 6XOIRQDPLGHVÃDQGÃWULPHWKRSULP -) 0DFUROLGHVÃDQGÃOLQFRVDPLGHV -* $PLQRJO\FRVLGHÃDQWLEDFWHULDOV -0 4XLQRORQHÃDQWLEDFWHULDOV -; 2WKHUÃDQWLEDFWHULDOV - 7RWDO 6HURW\SHV 3RXOWU\ &DWWOH 3LJV E 'HUE\ 'XEOLQ (QWHULWLGLV,QIDQWLV 7\SKLPXULXP 2WKHUV 8QNQRZQ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

43

44 $QWLELRWLFÃJURXSV &RPSRXQG 6Ã(QWHULWLGLVÃÃ 6Ã7\SKLPXULXP 3RXOWU\ 3RXOWU\ &DWWOH 5DQJH 0,& 0,& Ã UHVLVWDQW 5DQJH 0,& 0,& ÃUHVLVWDQW 5DQJH 0,& 0,& Ã UHVLVWDQW $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQ *HQWDPLFLQ.DQDP\FLQ 6SHFWLQRP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO &HSKDORVSRULQV &HIWLRIXU 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQ 3ROLP\[LQ &ROLVWLQ 4XLQRORQHV (QURIOR[DFLQ 1DOLGL[LFÃDFLG 6XOIRQDPLGHV 6XOIRQDPLG 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

45 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG $7&NRGH 6DOPRQHOODÃ(QWHULWLGLV 6DOPRQHOODÃ7\SKLPXULXP $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQ *HQWDPLFLQ -*%.DQDP\FLQ ÃD E 6SHFWLQRP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO -%$ &HSKDORVSRULQHV &HIWULD[RQ -'$ 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP -($ 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQ -&$ 3RO\P\[LQHV &ROLVWLQ -;% 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQ -0$ 1DOLGL[LFÃDFLG *$% 6XOIRQDPLGHV 6XOIDPHWKL]RO -(% 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQ -$$ 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQ *$& ÃD 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

46 1RÃ 6DPSOHV &ÃMHMXQL 1RÃUHVLVWDQFHÃ WHVWHG &ÃFROL 1RÃUHVLVWDQFHÃ WHVWHG 1RÃ 3RVLWLYH 1RÃ 3RVLWLYH %URLOHUV &DWWOH 3LJV

47 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG %URLOHUÃPHDW 2WKHUÃ 3RXOWU\ÃEÃÃ SRXOWU\ÃD &ÃMHMXQL &ÃFROL &ÃMHMXQL 7RWDO $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQÃ *HQWDP\FLQÃ.DQDP\FLQÃ 6SHFWLQRP\FLQÃ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO 0DFUROLGHV (U\WKURP\FLQÃ 3RO\P\[LQHV &ROLVWLQÃ 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQÃ 1DOLGL[LFÃDFLGÃ 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQÃ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV $QWLELRWLFÃJURXSV &RPSRXQG $7&NRGH &DPS\OREDFWHUÃMHMXQLÃÃFROL $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQ *HQWDPLFLQ -*%.DQDP\FLQ 6SHFWLQRP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO.ORUDPSKHQLFRO -%$ 0DFUROLGHV (U\WKURP\FLQ -)$ 3RO\P\[LQHV &ROLVWLQ -;% 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQ -0$ 1DOLGL[LFÃDFLG *$% 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQ -$$ 0HWURQLGD]RO 0HWURQLGD]RO -;' 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQ *$& 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

48

49

50 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG 3RUNÃ1 %HHIÃÃ1 %URLOHUÃPHDWÃ1 2WKHUÃSRXOWU\ÃPHDWÃ1 0LONÃSURGXFWVÃ1 )LVKÃ1 (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXP (ÃID $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSK %DFLWUDFLQ %DFLWUDFLQ )ODYRIRVIROLSRO )ODYRP\FLQÃ ÃD ÃE F ÃG ÃH ÃI *O\FRSHSWLGH 9DQFRP\FLQ,RQRSKRUH 0RQHQVLQÃ ÃD ÃE ÃG ÃH ÃI 6DOLQRP\FLQÃ ÃD ÃE ÃG ÃH ÃI 0DFUROLGHV (U\WKURP\FLQ 7\ORVLQÃ 2OLJRVDFFKDULGHV $YLODP\FLQÃ ÃD ÃE ÃG ÃH ÃI 3HQLFLOOLQV 3HQLFLOOLQÃ 6WUHSWRJUDPLQV 3ULVWLQDP\FLQÃ 9LUJLQLDP\FLQ 1' 1' 1' 1' 1' 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQÃ 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQÃ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

51 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG $7&NRGH 3LJÃSURGXFHUVÃÃ1 $EDWWRLUÃZRUNHUVÃÃ1 1XUVHVÃÃ1 $UP\ÃUHFUXLWVÃÃ1 (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXPÃ (ÃIDHFDOLV (ÃÃIDHFLXPÃ (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXPÃ (ÃIDHFDOLV $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQÃD -*% $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO -%$ %DFLWUDFLQ %DFLWUDFLQ )ODYRIRVIROLSRO )ODYRP\FLQÃD *O\FRSHSWLGH 9DQFRP\FLQÃD -;$,RQRSKRUH 0RQHQVLQÃD 6DOLQRP\FLQÃD 0DFUROLGHV (U\WKURP\FLQÃD -)$ 2OLJRVDFFKDULGHV $YLODP\FLQÃD 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQÃD -&$ 3HQLFLOOLQ -&( 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 6WUHSWRJUDPLQHU 9LUJLQLDP\FLQÃD 1' 1' 1' 1' 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\NOLQÃD -$$ 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQ *$&

52

53 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG 3RUN %HHI %URLOHUÃPHDW 2WKHUÃSRXOWU\ÃÃPHDW 0LONÃSURGXFWV )LVK )UXLW9HJHWDEOHV $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQÃ *HQWDP\FLQÃ.DQDP\FLQÃ 6SHFWLQRP\FLQÃ 6WUHSWRP\FLQÃ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO &HSKDORVSRULQHV &HIWKLRIXUÃ 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQÃ 3RO\P\[LQ &ROLVWLQÃ 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQÃ 1DOLGL[LFÃDFLG 4XLQR[DOLQHV &DUEDGR[Ã ÃD ÃE ÃF ÃG I ÃJ 2ODTXLQGR[Ã ÃD ÃE ÃF ÃH ÃJ 6XOIRQDPLGHV 6XOIRQDPLGÃ 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQÃ 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQÃ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

54 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG 'HQPDUN,PSRUWHGÃD $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDP\FLQ.DQDP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQ 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQ 1DOLGL[LFÃDFLG 6XOIRQDPLGHV 6XOIRQDPLGH 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG $7&NRGH 3LJÃSURGXFHUVÃ1 $EDWWRLUÃZRUNHUVÃ1 1XUVHVÃ1 $UP\ÃUHFUXLWVÃ1 $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQ -*% ÃH.DQDP\FLQ -*% ÃF 6WUHSWRP\FLQ -*$ ÃG $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO -%$ ÃF 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP -($ 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQÃD -&$ ÃE ÃG ÃI 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQ -0$ 1DOLGL[LFÃDFLG *$% ÃF 6XOIRQDPLGHV 6XOIDPHWKL]RO -(% 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQÃD -$$ ÃE ÃF ÃI 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQ *$& ÃF 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

55

56

57 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG $7&NRGH %ORRG +RVSLWDOV *HUHUDOÃSUDFWLFH 5RVNLOGH $DUKXV $DUKXV 5RVNLOGH $DUKXV $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQ -*% &HSKDORVSRULQHV &HIXUR[LP -'$ 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP -($ 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQ -&$ 0HFLOOLQDP -&$ 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQ -0$ 6XOIRQDPLGHV 6XOIDPHWKL]RO -(% 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQH -$$ 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQ *$& 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV 8ULQH 8ULQH

58

59

60

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedshjælperuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedshjælperuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene er

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark Årsrapport 2005 Dansk Hjertestopregister Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark 1 FORORD... 4 2 GENERELT OM DANSK HJERTESTOPREGISTER... 6 3 BAGGRUND... 8 4 DATAINDSAMLING OG METODE... 10 5 DEMOGRAFI...

Læs mere

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Nordjylland Allan Næs Gjerding NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Status på IKT Arbejdssteder, jobs og lønsum inden for IKT Arbejdsstyrkens IT kompetencer IT-stillinger IT-uddannelser Hvordan

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Screening for livmoderhalskræft et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt

Screening for livmoderhalskræft et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt Cancer i Kvalitetsudvikling & vidensdeling Screening for livmoderhalskræft et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt Patient Læge Hospital Kommune Læge Patient Flemming Bro CiP Cancer i enheden, Århus

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1997 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Marts 1998 Indhold Side 1 Tilskudsudbetalingerne 3 2 Virksomhederne i hjemmeservice-ordningen 4 3 Tilskuddets

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

FORELØBIGT TRYK. 21a. Møllesvinget. Deklarationsareal. Fjernvarmeledning. Matrikelskel FJERNVARME: TRANSMISSIONSLEDNING DEKLARATIONSPLAN

FORELØBIGT TRYK. 21a. Møllesvinget. Deklarationsareal. Fjernvarmeledning. Matrikelskel FJERNVARME: TRANSMISSIONSLEDNING DEKLARATIONSPLAN 4 21a Tåstrupvej 9 Møllesvinget Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk. Møllesvinget 3 21a Karlstrup By,Karlstrup SO-N02_K-001 A Møllesvinget 6 15e 2 4 Tåstrupvej 9 0 20 M 40 M 60 M 80 M 100 M Dato Konst./Tegn.

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999.

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Folketallets beægelser i Odense Kommune i 1999. Nr. 3 marts 2000 Folketallet steg i løbet af 1999 med 32 personer

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik Version 1. september 2005

Epidemiologi og Biostatistik Version 1. september 2005 ! "!#$ $ %%&' (! # % $ %%* +,$ -. /0* 2 / 3 4/ 2 $ 2! $!!! 4 5!/2 -! 5.!/!. 2! -! (! / 4 3!4 3 4 " -! 2!/! 2 & / ' 5 6 +,!7! / $ 2! /4 + / - (! 4 2 /2 + 2 4! $ 4'! + 4 4!! 8 8!2 / // 6 MPH Introduktionsmodul

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning

Danmarks salg af handelsgødning Danmarks salg af handelsgødning 2008/2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.456-459 af 28. september 2004.

Læs mere

Anlægsgartnerassistent

Anlægsgartnerassistent pr. 30/6. 2016 AMU Nordjylland 11 12 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 12 13 Kold college 13 16 Roskilde Tekniske Skole 14 16 Selandia - CEU 8 11 pr. 30/6. 2016 58 0 8 68 pr. 30/6. 2015 73 7 11 91 pr.

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Livsstilsændringer. Inaktivitet

Livsstilsændringer. Inaktivitet Livsstilsændringer Inaktivitet Ser det overhovedet så galt ud? Middellevetid i Danmark 1970-2001 WHO I 2020 vil 70 % af alle sygdomme være livsstilsbetingede Hvor er det gået galt? 1961 Foto: Willy Lund

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Tilbud Region 1. Region Oplagstal Læsertal Nettoprisv. kvartside. Ved produktion af annonce pålægges et DTP-gebyr på kr. 135,-

Tilbud Region 1. Region Oplagstal Læsertal Nettoprisv. kvartside. Ved produktion af annonce pålægges et DTP-gebyr på kr. 135,- Tilbud Region 1 Region Oplagstal Læsertal 1-total 231.440 223.000 6.379 7.973 1-Roskilde 42.650 46.000 1.569 1.962 1-Køge 48.381 45.000 1.721 2.152 1-Øst 101.035 95.000 3.966 4.957 1-Nordvest 39.374 37.000

Læs mere

Camping 2003. En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner.

Camping 2003. En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner. Camping 2003 En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner. Campingrådet 2003 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Sammenfatning 3 2. Overnatninger 3 3. Forbrug

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0

Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0 Miljøudvalget 2013-14 (Omtryk - 21-05-2014 - Ændret titel og fremsendelsesskrivelse) MIU Alm.del Bilag 351 Offentligt en ere brug et Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0 27. juni 2012 INDSÆT FOOTER: >VIS

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

" %& " # $ ' " ( '" " & $#! )$ * " + ( ' ( $ #! '+ " '&, '& & ( " $ ', $

 %&  # $ '  ( '  & $#! )$ *  + ( ' ( $ #! '+  '&, '& & (  $ ', $ Januar 2007 ! " # " %& &&'& " # ' " ( '" " & #! ) * " + ( ' ( #! '+ " '&, '& & ( " " ', - ') ) + ( ' "!. ' / 1 ! "# 0&!! % % %. %1 % 2# " 2 # 34! ) ) 5# 6 60 " %! & ' ( & ) % '& (( %) % '& 2 * +! )! )

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 Statistik 1993-1999 - klagesager vedr. specialundervisning for børn 18-- Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 Statistik 1993-1999

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Rapport fra IDA. Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder. Printervenlig. Udskriv

Rapport fra IDA. Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder. Printervenlig. Udskriv Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder Printervenlig Udskriv Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Undersøgelsens formål og metode 3. Orlovsperioder og længde 4. Kvindernes

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin. Journal 0203/MW RESUMÈ

VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin. Journal 0203/MW RESUMÈ i:\december 99\regional oek-mw.doc VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin Journal 0203/MW Direkte telefon: 33 31 23 23-248 RESUMÈ REGIONAL ØKONOMI OG UDDANNELSE Regionalpolitik har en tendens til

Læs mere

Camping 2004. En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning.

Camping 2004. En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning. Camping 2004 En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning. Campingrådet juni 2005 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28.

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. februar 2003 $UEHMGVQRWDW,)RNXVSnEHVN IWLJHOVHOHGLJKHGRJDUEHMGVVW\UNH 1RWDWHWEHO\VHUGHQJHQQHPVQLWOLJHnUVXGYLNOLQJLQ JOHWDOOHQHIRUDUEHMGVPDUNHGHW Siden 1994 og frem til 2001 er

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 3, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ Statistisk

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft gennem AF

Rekruttering af arbejdskraft gennem AF Rekruttering af arbejdskraft gennem AF Februar 2006 Rekruttering af arbejdskraft gennem AF I en situation med stigende beskæftigelse og tiltagende mangel på arbejdskraft er det vigtigt, at virksomhederne

Læs mere

Standardvedtægt FOR LOKALFORENINGER TILSLUTTET LANDSFORENINGEN FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM

Standardvedtægt FOR LOKALFORENINGER TILSLUTTET LANDSFORENINGEN FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Standardvedtægt FOR LOKALFORENINGER TILSLUTTET LANDSFORENINGEN FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Vedtaget på landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem s kongres den 19. november 2000 (Må kun fraviges

Læs mere

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger.

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger. Til kommanditisterne i K/S Difko LVII (57) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/SUJ

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Børn, idræt og skole. Henrik H. Brandt Brøndby, den 5. oktober 2006. - præsentation af Idrættens Analyseinstitut. 5. oktober 2006

Børn, idræt og skole. Henrik H. Brandt Brøndby, den 5. oktober 2006. - præsentation af Idrættens Analyseinstitut. 5. oktober 2006 5. oktober 2006 Børn, idræt og skole - præsentation af Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt Brøndby, den 5. oktober 2006 Den overfladiske sportspresse 5. oktober 2006 Kampreferater 38,1 % Anden kamprelateret

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi 1948-2009

Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi 1948-2009 Christian Larsen Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi 1948-2009 Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi 1948-2009 forfatteren 2011 2 Selskabets forord Uddannelse

Læs mere

Analyse af kulturlivet i Danmark. Fonden Realdania. September 2003

Analyse af kulturlivet i Danmark. Fonden Realdania. September 2003 Analyse af kulturlivet i Danmark Fonden Realdania September 2003 Analyse af kulturlivet i Danmark Fonden Realdania 30. september 2003 \\thor\project\projekt\fonden realdania\kulturel infrastruktur\rapport\executive

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Ricard Martzen - Formand Bent Holgersen Peter Andersen Jørn Vinther - Referent

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Finn Larsen - Formand Richard Matzen Bjørn Stephensen Michael Fog Dan Vendelbo Afbud Miljøamtsrepresentanter:

Læs mere

Cecilie 21632821. Trine 30292562. Rikke 28292189 8-16 11-17 17-21.15 17-21.15 8-16 11-17 17-21.15 17-21.15 10-17.30 12-17.30 10-17-30 12-17.

Cecilie 21632821. Trine 30292562. Rikke 28292189 8-16 11-17 17-21.15 17-21.15 8-16 11-17 17-21.15 17-21.15 10-17.30 12-17.30 10-17-30 12-17. Uge 17 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 10-17-30 12-17.30 Uge 18 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 Uge 19 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 9/5 Uge 20 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 Uge 21 24/5 25/5 26/5 27/5

Læs mere

Statistik. 5.100 færre ledige i februar

Statistik. 5.100 færre ledige i februar Statistik Sagsnr. Ref. GHA Den. april 0.0 færre ledige i februar Der var i februar.00 fuldtidspersoner uden job, når der korrigeres for sæsonmæssige udsving. Det var.0 personer færre end i januar. Dermed

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2002 2003:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der.

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der. Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Jens M. Rubak, Pia Ehlers & Flemming Bro Praksisenheden, Århus Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Nordisk Kongres 2009 Kvalitet = viden? Der er adskillige år

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005.

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Fokuspunkt 2005 Fokuspunkt Overvågningsområdernes grundvandstypologi I vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 2004 "Basisanalyse del 1" er opstillet

Læs mere