Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 ÃD ÃKHDGV PLRÃNJ ÃKHDGV PLRÃNJ ÃKHDGV PLRÃNJ ÃKHDGV PLRÃNJ ÃKHDGV 3RXOWU\ 3LJV &DWWOH

9

10 <HDU ÃN J ÃD F WLY H ÃF R P S R X Q G 9LUJLQLDP\FLQ 0DFUROLGHV $YRSDUFLQ 4XLQR[DOLQHV

11 Ribe Amt ViborgAmt Sønderjyllands Amt Nordjyllands Amt Fyns Amt Hele landet RingkøbingAmt Vejle Amt Århus Amt Københavns Amt FrederiksbergKommune FrederiksborgAmt Roskilde Amt Københavns Kommune Storstrøms Amt Vestsjællands Amt Bornholms Amt

12 ' ' ' ÃLQ K D E \ H D U ' ' ' ÃLQ K D E \ H D U Ã Ã ' ' ' ÃLQ K D E \ H D U

13

14

15 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG 6Ã(QWHULWLGLV 3RXOWU\ 3RXOWU\ÃPHDW +XPDQV $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQ *HQWDPLFLQ.DQDP\FLQ ÃD 6SHFWLQRP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO &HSKDORVSRULQHV &HIWLRIXU ÃD 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP 3HQFLOOLQV $PSLFLOOLQ 3RO\P\[LQHV &ROLVWLQ 4XLQRORQHV (QURIOR[DFLQ&LSUR 1DOLGL[LFÃDFLG 6XOIRQDPLGHV 6XOIRQDPLGH 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQH 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV 6DOPRQHOODÃHQWHULFD Ã6DOPRQHOODÃ7\SKLPXULXP V WH OD R WÃLV F 3 V WH OD R WÃLV F 3 1XPEHUÃRIÃDQWLPLFURELDOÃJURXSV 3RXOWU\ &DWWOH 3LJV 1XPEHUÃRIÃDQWLPLFURELDOÃJURXSV 3RXOWU\ &DWWOH 3LJV

16

17

18

19 V WH OD R WÃLV Q WD LV V H WÃU F 3 3HULRG V WH OD R WÃLV Q WD LV V H WÃU F 3 3HULRG %URLOHUV 3LJV %URLOHUV 3LJV V WH OD R WÃLV F 3 0,&ÃmJPO %URLOHUV 3LJV V WH OD R WÃLV F 3 0, ,&ÃmJPOÃ %URLOHUV 3LJV

20

21

22 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG (ÃFROLÃLQGLNDWRU %URLOHUV %URLOHUÃPHDW &DWWOH %HHI 3LJV 3RUN +XPDQV $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQ.DQDP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO 'LDPLQRS\ULPLGHLQH 7ULPHWKRSULP 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQ 4XLQRORQHV (QURIOR[DFLQ&LSUR 1DOGL[LFÃDFLG 6XOIRQDPLGHV 6XOIRQDPLGH 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQH V WH OD R WÃLV F 3 V WH OD R WÃLV F 3 1XPEHUÃRIÃDQWLPLFURELDOÃJURXSV 1XPEHUÃRIÃDQWLPLFURELDOÃJURXSV %URLOHUV &DWWOH 3LJV %HHI &KLFNHQÃPHDW 2WKHUÃSRXOWU\ 3RUN

23

24 V WH OD R WÃLV F 3 1XPEHUÃRIÃDQWLPLFURELDOÃJURXSV 3RXOWU\ &DWWOH 3LJV V WH OD R WÃLV F 3 %UHDNÃSRLQW V WH OD R WÃLV F 3 %UHDNÃSRLQW 0,& mjpo 0,&ÃmJPO,QGLFDWRUÃ(ÃFROL 3DWKRJHQLFÃ(ÃFROL,QGLFDWRUÃ(ÃFROL 3DWKRJHQLFÃ(ÃFROL

25

26 %ORGLVRODWHU 8ULQLVRODWHU DPSLFLOOLQ JHQWDPLFLQ FHIXUR[LP VXOIDPHWKL]RO DPSLFLOOLQ FLSURIOR[DFLQ 5RVNLOGHÃ$PWÃKRVSLWDOHU 5RVNLOGHÃ$PWÃSULP UVHNWRU cukxvã$pwãkrvslwdohu cukxvã$pwãsulp UVHNWRU 3HQLFLOOLQ 0,&! XJPO (U\WKURP\FLQ 0,&! XJPO

27 0HWKLFLOOLQ 3HQLFLOOLQ (U\WKURP\FLQ 5RVNLOGHÃ$PW cukxvã$pw &HIXUR[LP &LSURIOR[DFLQ 0HFLOOLQDP 5RVNLOGHÃ$PW cukxvã$pw

28

29

30

31

32

33 696 $PSLFLOOLQ *HQWDPLFLQ 7HWUDF\FOLQ 5HIHUHQFHY UGL 6, 5 6, 5 6, 5 ) OVRPÃ6 66,,QWHUPHGL UÃ, 5HVLVWHQWÃ5 9)' $PSLFLOOLQ *HQWDPLFLQ 7HWUDF\FOLQ 5HIHUHQFHY UGL 6, 5 6, 5 6, 5 ) OVRPÃ6 66,,QWHUPHGL UÃ, 5HVLVWHQWÃ5

34

35 $QWLPLFURELDOÃDJHQW 6DOPRQHOODÃ<HUVLQLDÃÃÃà (ÃFROL %UHDNSRLQWVà 5DQJH 6WDSK\ORFRFFL %UHDNSRLQWVà 5DQJH (QWHURFRFFL %UHDNSRLQWVà $ÃSOHXURSQHXPRQLDHà WDEOHWÃGLIIXVLRQ µjpo µjpo µjpo µjpo $PSLFLOOLQ ÃPP $SUDP\FLQ ÃPP $YLODP\FLQ $YRSDUFLQ %DFLWUDFLQ &DUEDGR[ õJPO &HIWLRIXU &KORUDPSKHQLFRO ÃPP &ROLVWLQ ÃPP (QURIOR[DFLQ ÃPP (U\WKURP\FLQ ÃPP )ODYRP\FLQ *HQWDPLFLQ ÃPP.DQDP\FLQ /LQFRP\FLQ 0RQHQVLQ 1DOLGL[LFÃDFLG ÃPP 1HRP\FLQ ÃPP 2ODTXLQGR[ õJPO 3HQLFLOOLQ ÃPP 3ULVWLQDP\FLQ 6DOLQRP\FLQ 6SHFWLQRP\FLQ ÃPP 6SLUDP\FLQ ÃPP 6WUHSWRP\FLQ ÃPP 6XOIRQDPLGH ÃPP 7HLFRSODQLQ 7HWUDF\FOLQH ÃPP 7ULPHWKRSULP ÃPP 7\ORVLQ ÃPP 9DQFRP\FLQ 9LUJLQLDP\FLQ 5DQJH &DPS\OREDFWHU %UHDNSRLQWVà 5DQJH %UHDNSRLQWV

36 $QWLPLFURELDOÃDJHQW %DFWHULDOÃJHQHUD (ÃFROL 6DOPRQHOODÃ(QWHULFD <HUVLQLDÃHQWHURFROLWLFD &DPS\OREDFWHU /LVWHULDÃÃ6ÃDXUHXV (QWHURFRFFL $PSLFLOOLQ ÃPP ÃPP $SUDP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP $YLODP\FLQ à 8 µjpo %DFLWUDFLQ ÃPP ÃPP &DUEDGR[ õJPO &HIWLRIXU ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP &KORUDPSKHQLFRO ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP &ROLVWLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP (QURIOR[DFLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP (U\WKURP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP )ODYRP\FLQ 8 µjpo )XVLGLQ ÃPP *HQWDP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP.DQDP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP /LQFRP\FLQ ÃPP 0HWKLFLOOLQ ÃPP 0RQHQVLQ õJPO 1DOLGL[LFÃDFLG ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 1LWURIXUDQWRLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 2ODTXLQGR[ õJPO 3HQLFLOOLQ ÃPP ÃPP 3ULVWLQDP\FLQ ÃPP ÃPP 6DOLQRP\FLQ õJPO 6SHFWLQRP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 6WUHSWRP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 6XOIRQDPLG ÃPP ÃPP ÃPP 7HWUDF\FOLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 7ULPHWKRSULP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 7\ORVLQ ÃPP ÃPP 9DQFRP\FLQ ÃPP ÃPP 9LUJLQLDP\FLQ ÃPP ÃPP

37

38

39

40

41

42 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG 2UDO,QMHFWLRQ,QWUDPDPPDU\,QWUDXWHULQH 7RWDO $PIHQLFRO )ORUIHQLFRO $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQ 1HRP\FLQ 6SHFWLQRP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ &HSKDORVSRULQ &HSKDORVSRULQV )OXRURTXLQRORQH )OXRURTXLQRORQHV /LQFRVDPLGH /LQFRP\FLQ 0DFUROLGHV 6SLUDP\FLQ 7\ORVLQ 3HQLFLOOLQV 3HQLFLOOLQÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ ([WHQGHGÃ6SHFWUXPÃD 3HQLFLOOLQÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ 1DUURZÃVSHFWUXPÃE 3OHXURPXOLQÃGHULY 7LDPXOLQ 3RO\P\[LQ &ROLVWLQ 3RO\SHSWLGH %DFLWUDFLQ 6XOIRQDPLGHV 6XOSKRQDPLGH 7036XOIRQDPLGH 7HWUDF\FOLQHV &KORUWHWUDF\FOLQH 2[\WHWUDF\FOLQH 7HWUDF\FOLQH 7RWDO 3ULPDU\ÃKHDOWKÃFDUH +RVSLWDOV $7&JURXS 7KHUDSHXWLFÃJURXS -$ 7HWUDF\FOLQHV -% $PSKHQLFROV -& %HWDODFWDPÃDQWLEDFWHULDOVÃSHQLFLOOLQV -' 2WKHUÃEHWDODFWDPÃDQWLEDFWHULDOV -( 6XOIRQDPLGHVÃDQGÃWULPHWKRSULP -) 0DFUROLGHVÃDQGÃOLQFRVDPLGHV -* $PLQRJO\FRVLGHÃDQWLEDFWHULDOV -0 4XLQRORQHÃDQWLEDFWHULDOV -; 2WKHUÃDQWLEDFWHULDOV - 7RWDO 6HURW\SHV 3RXOWU\ &DWWOH 3LJV E 'HUE\ 'XEOLQ (QWHULWLGLV,QIDQWLV 7\SKLPXULXP 2WKHUV 8QNQRZQ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

43

44 $QWLELRWLFÃJURXSV &RPSRXQG 6Ã(QWHULWLGLVÃÃ 6Ã7\SKLPXULXP 3RXOWU\ 3RXOWU\ &DWWOH 5DQJH 0,& 0,& Ã UHVLVWDQW 5DQJH 0,& 0,& ÃUHVLVWDQW 5DQJH 0,& 0,& Ã UHVLVWDQW $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQ *HQWDPLFLQ.DQDP\FLQ 6SHFWLQRP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO &HSKDORVSRULQV &HIWLRIXU 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQ 3ROLP\[LQ &ROLVWLQ 4XLQRORQHV (QURIOR[DFLQ 1DOLGL[LFÃDFLG 6XOIRQDPLGHV 6XOIRQDPLG 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

45 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG $7&NRGH 6DOPRQHOODÃ(QWHULWLGLV 6DOPRQHOODÃ7\SKLPXULXP $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQ *HQWDPLFLQ -*%.DQDP\FLQ ÃD E 6SHFWLQRP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO -%$ &HSKDORVSRULQHV &HIWULD[RQ -'$ 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP -($ 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQ -&$ 3RO\P\[LQHV &ROLVWLQ -;% 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQ -0$ 1DOLGL[LFÃDFLG *$% 6XOIRQDPLGHV 6XOIDPHWKL]RO -(% 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQ -$$ 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQ *$& ÃD 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

46 1RÃ 6DPSOHV &ÃMHMXQL 1RÃUHVLVWDQFHÃ WHVWHG &ÃFROL 1RÃUHVLVWDQFHÃ WHVWHG 1RÃ 3RVLWLYH 1RÃ 3RVLWLYH %URLOHUV &DWWOH 3LJV

47 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG %URLOHUÃPHDW 2WKHUÃ 3RXOWU\ÃEÃÃ SRXOWU\ÃD &ÃMHMXQL &ÃFROL &ÃMHMXQL 7RWDO $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQÃ *HQWDP\FLQÃ.DQDP\FLQÃ 6SHFWLQRP\FLQÃ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO 0DFUROLGHV (U\WKURP\FLQÃ 3RO\P\[LQHV &ROLVWLQÃ 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQÃ 1DOLGL[LFÃDFLGÃ 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQÃ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV $QWLELRWLFÃJURXSV &RPSRXQG $7&NRGH &DPS\OREDFWHUÃMHMXQLÃÃFROL $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQ *HQWDPLFLQ -*%.DQDP\FLQ 6SHFWLQRP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO.ORUDPSKHQLFRO -%$ 0DFUROLGHV (U\WKURP\FLQ -)$ 3RO\P\[LQHV &ROLVWLQ -;% 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQ -0$ 1DOLGL[LFÃDFLG *$% 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQ -$$ 0HWURQLGD]RO 0HWURQLGD]RO -;' 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQ *$& 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

48

49

50 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG 3RUNÃ1 %HHIÃÃ1 %URLOHUÃPHDWÃ1 2WKHUÃSRXOWU\ÃPHDWÃ1 0LONÃSURGXFWVÃ1 )LVKÃ1 (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXP (ÃID $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSK %DFLWUDFLQ %DFLWUDFLQ )ODYRIRVIROLSRO )ODYRP\FLQÃ ÃD ÃE F ÃG ÃH ÃI *O\FRSHSWLGH 9DQFRP\FLQ,RQRSKRUH 0RQHQVLQÃ ÃD ÃE ÃG ÃH ÃI 6DOLQRP\FLQÃ ÃD ÃE ÃG ÃH ÃI 0DFUROLGHV (U\WKURP\FLQ 7\ORVLQÃ 2OLJRVDFFKDULGHV $YLODP\FLQÃ ÃD ÃE ÃG ÃH ÃI 3HQLFLOOLQV 3HQLFLOOLQÃ 6WUHSWRJUDPLQV 3ULVWLQDP\FLQÃ 9LUJLQLDP\FLQ 1' 1' 1' 1' 1' 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQÃ 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQÃ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

51 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG $7&NRGH 3LJÃSURGXFHUVÃÃ1 $EDWWRLUÃZRUNHUVÃÃ1 1XUVHVÃÃ1 $UP\ÃUHFUXLWVÃÃ1 (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXPÃ (ÃIDHFDOLV (ÃÃIDHFLXPÃ (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXPÃ (ÃIDHFDOLV $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQÃD -*% $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO -%$ %DFLWUDFLQ %DFLWUDFLQ )ODYRIRVIROLSRO )ODYRP\FLQÃD *O\FRSHSWLGH 9DQFRP\FLQÃD -;$,RQRSKRUH 0RQHQVLQÃD 6DOLQRP\FLQÃD 0DFUROLGHV (U\WKURP\FLQÃD -)$ 2OLJRVDFFKDULGHV $YLODP\FLQÃD 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQÃD -&$ 3HQLFLOOLQ -&( 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 6WUHSWRJUDPLQHU 9LUJLQLDP\FLQÃD 1' 1' 1' 1' 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\NOLQÃD -$$ 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQ *$&

52

53 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG 3RUN %HHI %URLOHUÃPHDW 2WKHUÃSRXOWU\ÃÃPHDW 0LONÃSURGXFWV )LVK )UXLW9HJHWDEOHV $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQÃ *HQWDP\FLQÃ.DQDP\FLQÃ 6SHFWLQRP\FLQÃ 6WUHSWRP\FLQÃ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO &HSKDORVSRULQHV &HIWKLRIXUÃ 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQÃ 3RO\P\[LQ &ROLVWLQÃ 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQÃ 1DOLGL[LFÃDFLG 4XLQR[DOLQHV &DUEDGR[Ã ÃD ÃE ÃF ÃG I ÃJ 2ODTXLQGR[Ã ÃD ÃE ÃF ÃH ÃJ 6XOIRQDPLGHV 6XOIRQDPLGÃ 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQÃ 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQÃ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

54 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG 'HQPDUN,PSRUWHGÃD $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDP\FLQ.DQDP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQ 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQ 1DOLGL[LFÃDFLG 6XOIRQDPLGHV 6XOIRQDPLGH 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG $7&NRGH 3LJÃSURGXFHUVÃ1 $EDWWRLUÃZRUNHUVÃ1 1XUVHVÃ1 $UP\ÃUHFUXLWVÃ1 $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQ -*% ÃH.DQDP\FLQ -*% ÃF 6WUHSWRP\FLQ -*$ ÃG $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO -%$ ÃF 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP -($ 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQÃD -&$ ÃE ÃG ÃI 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQ -0$ 1DOLGL[LFÃDFLG *$% ÃF 6XOIRQDPLGHV 6XOIDPHWKL]RO -(% 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQÃD -$$ ÃE ÃF ÃI 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQ *$& ÃF 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

55

56

57 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG $7&NRGH %ORRG +RVSLWDOV *HUHUDOÃSUDFWLFH 5RVNLOGH $DUKXV $DUKXV 5RVNLOGH $DUKXV $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQ -*% &HSKDORVSRULQHV &HIXUR[LP -'$ 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP -($ 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQ -&$ 0HFLOOLQDP -&$ 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQ -0$ 6XOIRQDPLGHV 6XOIDPHWKL]RO -(% 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQH -$$ 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQ *$& 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV 8ULQH 8ULQH

58

59

60

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Sygdom og sundhed: historisk, geografisk og socialt perspektiv

Sygdom og sundhed: historisk, geografisk og socialt perspektiv Sygdom og sundhed: historisk, geografisk og socialt perspektiv Jørn Attermann 14. september 2009 1 2 Søren Mørch: Den ny Danmarkshistorie 18-1960. København: Gyldendal, 1982. Den 2. marts 1884 blev Niels

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Digitalt Atlas over Kulturmiljøer Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Disposition vad er baggrunden og målet? vordan når vi målet? Kulturmiljøbegrebet kort fortalt Kilder til at fange

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN 21. februar 2003 Af Anita Vium Resumé: ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN I januar kom Indenrigs- og Sundhedsministeriets rådgivende udvalg også kaldt Kjeld Møller Pedersen udvalget - med en rapport om sundhedsvæsnets

Læs mere

Figur 1. Arbejdspladser fordelt på erhverv i procent af alle arbejdspladser i 1997. Kilde: Statistikbanken. Erhvervsbeskæftigelsen.

Figur 1. Arbejdspladser fordelt på erhverv i procent af alle arbejdspladser i 1997. Kilde: Statistikbanken. Erhvervsbeskæftigelsen. 2 2 1 1 Hele landet København Odense Århus Figur 1. Arbejdspladser fordelt på erhverv i procent af alle arbejdspladser i 1997. Kilde: Statistikbanken. Erhvervsbeskæftigelsen. 4 4 3 3 2 2 1 1 København

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger.

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger. Til kommanditisterne i K/S Difko LVII (57) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/SUJ

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Ricard Martzen - Formand Bent Holgersen Peter Andersen Jørn Vinther - Referent

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere