Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 ÃD ÃKHDGV PLRÃNJ ÃKHDGV PLRÃNJ ÃKHDGV PLRÃNJ ÃKHDGV PLRÃNJ ÃKHDGV 3RXOWU\ 3LJV &DWWOH

9

10 <HDU ÃN J ÃD F WLY H ÃF R P S R X Q G 9LUJLQLDP\FLQ 0DFUROLGHV $YRSDUFLQ 4XLQR[DOLQHV

11 Ribe Amt ViborgAmt Sønderjyllands Amt Nordjyllands Amt Fyns Amt Hele landet RingkøbingAmt Vejle Amt Århus Amt Københavns Amt FrederiksbergKommune FrederiksborgAmt Roskilde Amt Københavns Kommune Storstrøms Amt Vestsjællands Amt Bornholms Amt

12 ' ' ' ÃLQ K D E \ H D U ' ' ' ÃLQ K D E \ H D U Ã Ã ' ' ' ÃLQ K D E \ H D U

13

14

15 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG 6Ã(QWHULWLGLV 3RXOWU\ 3RXOWU\ÃPHDW +XPDQV $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQ *HQWDPLFLQ.DQDP\FLQ ÃD 6SHFWLQRP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO &HSKDORVSRULQHV &HIWLRIXU ÃD 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP 3HQFLOOLQV $PSLFLOOLQ 3RO\P\[LQHV &ROLVWLQ 4XLQRORQHV (QURIOR[DFLQ&LSUR 1DOLGL[LFÃDFLG 6XOIRQDPLGHV 6XOIRQDPLGH 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQH 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV 6DOPRQHOODÃHQWHULFD Ã6DOPRQHOODÃ7\SKLPXULXP V WH OD R WÃLV F 3 V WH OD R WÃLV F 3 1XPEHUÃRIÃDQWLPLFURELDOÃJURXSV 3RXOWU\ &DWWOH 3LJV 1XPEHUÃRIÃDQWLPLFURELDOÃJURXSV 3RXOWU\ &DWWOH 3LJV

16

17

18

19 V WH OD R WÃLV Q WD LV V H WÃU F 3 3HULRG V WH OD R WÃLV Q WD LV V H WÃU F 3 3HULRG %URLOHUV 3LJV %URLOHUV 3LJV V WH OD R WÃLV F 3 0,&ÃmJPO %URLOHUV 3LJV V WH OD R WÃLV F 3 0, ,&ÃmJPOÃ %URLOHUV 3LJV

20

21

22 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG (ÃFROLÃLQGLNDWRU %URLOHUV %URLOHUÃPHDW &DWWOH %HHI 3LJV 3RUN +XPDQV $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQ.DQDP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO 'LDPLQRS\ULPLGHLQH 7ULPHWKRSULP 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQ 4XLQRORQHV (QURIOR[DFLQ&LSUR 1DOGL[LFÃDFLG 6XOIRQDPLGHV 6XOIRQDPLGH 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQH V WH OD R WÃLV F 3 V WH OD R WÃLV F 3 1XPEHUÃRIÃDQWLPLFURELDOÃJURXSV 1XPEHUÃRIÃDQWLPLFURELDOÃJURXSV %URLOHUV &DWWOH 3LJV %HHI &KLFNHQÃPHDW 2WKHUÃSRXOWU\ 3RUN

23

24 V WH OD R WÃLV F 3 1XPEHUÃRIÃDQWLPLFURELDOÃJURXSV 3RXOWU\ &DWWOH 3LJV V WH OD R WÃLV F 3 %UHDNÃSRLQW V WH OD R WÃLV F 3 %UHDNÃSRLQW 0,& mjpo 0,&ÃmJPO,QGLFDWRUÃ(ÃFROL 3DWKRJHQLFÃ(ÃFROL,QGLFDWRUÃ(ÃFROL 3DWKRJHQLFÃ(ÃFROL

25

26 %ORGLVRODWHU 8ULQLVRODWHU DPSLFLOOLQ JHQWDPLFLQ FHIXUR[LP VXOIDPHWKL]RO DPSLFLOOLQ FLSURIOR[DFLQ 5RVNLOGHÃ$PWÃKRVSLWDOHU 5RVNLOGHÃ$PWÃSULP UVHNWRU cukxvã$pwãkrvslwdohu cukxvã$pwãsulp UVHNWRU 3HQLFLOOLQ 0,&! XJPO (U\WKURP\FLQ 0,&! XJPO

27 0HWKLFLOOLQ 3HQLFLOOLQ (U\WKURP\FLQ 5RVNLOGHÃ$PW cukxvã$pw &HIXUR[LP &LSURIOR[DFLQ 0HFLOOLQDP 5RVNLOGHÃ$PW cukxvã$pw

28

29

30

31

32

33 696 $PSLFLOOLQ *HQWDPLFLQ 7HWUDF\FOLQ 5HIHUHQFHY UGL 6, 5 6, 5 6, 5 ) OVRPÃ6 66,,QWHUPHGL UÃ, 5HVLVWHQWÃ5 9)' $PSLFLOOLQ *HQWDPLFLQ 7HWUDF\FOLQ 5HIHUHQFHY UGL 6, 5 6, 5 6, 5 ) OVRPÃ6 66,,QWHUPHGL UÃ, 5HVLVWHQWÃ5

34

35 $QWLPLFURELDOÃDJHQW 6DOPRQHOODÃ<HUVLQLDÃÃÃà (ÃFROL %UHDNSRLQWVà 5DQJH 6WDSK\ORFRFFL %UHDNSRLQWVà 5DQJH (QWHURFRFFL %UHDNSRLQWVà $ÃSOHXURSQHXPRQLDHà WDEOHWÃGLIIXVLRQ µjpo µjpo µjpo µjpo $PSLFLOOLQ ÃPP $SUDP\FLQ ÃPP $YLODP\FLQ $YRSDUFLQ %DFLWUDFLQ &DUEDGR[ õJPO &HIWLRIXU &KORUDPSKHQLFRO ÃPP &ROLVWLQ ÃPP (QURIOR[DFLQ ÃPP (U\WKURP\FLQ ÃPP )ODYRP\FLQ *HQWDPLFLQ ÃPP.DQDP\FLQ /LQFRP\FLQ 0RQHQVLQ 1DOLGL[LFÃDFLG ÃPP 1HRP\FLQ ÃPP 2ODTXLQGR[ õJPO 3HQLFLOOLQ ÃPP 3ULVWLQDP\FLQ 6DOLQRP\FLQ 6SHFWLQRP\FLQ ÃPP 6SLUDP\FLQ ÃPP 6WUHSWRP\FLQ ÃPP 6XOIRQDPLGH ÃPP 7HLFRSODQLQ 7HWUDF\FOLQH ÃPP 7ULPHWKRSULP ÃPP 7\ORVLQ ÃPP 9DQFRP\FLQ 9LUJLQLDP\FLQ 5DQJH &DPS\OREDFWHU %UHDNSRLQWVà 5DQJH %UHDNSRLQWV

36 $QWLPLFURELDOÃDJHQW %DFWHULDOÃJHQHUD (ÃFROL 6DOPRQHOODÃ(QWHULFD <HUVLQLDÃHQWHURFROLWLFD &DPS\OREDFWHU /LVWHULDÃÃ6ÃDXUHXV (QWHURFRFFL $PSLFLOOLQ ÃPP ÃPP $SUDP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP $YLODP\FLQ à 8 µjpo %DFLWUDFLQ ÃPP ÃPP &DUEDGR[ õJPO &HIWLRIXU ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP &KORUDPSKHQLFRO ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP &ROLVWLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP (QURIOR[DFLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP (U\WKURP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP )ODYRP\FLQ 8 µjpo )XVLGLQ ÃPP *HQWDP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP.DQDP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP /LQFRP\FLQ ÃPP 0HWKLFLOOLQ ÃPP 0RQHQVLQ õJPO 1DOLGL[LFÃDFLG ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 1LWURIXUDQWRLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 2ODTXLQGR[ õJPO 3HQLFLOOLQ ÃPP ÃPP 3ULVWLQDP\FLQ ÃPP ÃPP 6DOLQRP\FLQ õJPO 6SHFWLQRP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 6WUHSWRP\FLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 6XOIRQDPLG ÃPP ÃPP ÃPP 7HWUDF\FOLQ ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 7ULPHWKRSULP ÃPP ÃPP ÃPP ÃPP 7\ORVLQ ÃPP ÃPP 9DQFRP\FLQ ÃPP ÃPP 9LUJLQLDP\FLQ ÃPP ÃPP

37

38

39

40

41

42 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG 2UDO,QMHFWLRQ,QWUDPDPPDU\,QWUDXWHULQH 7RWDO $PIHQLFRO )ORUIHQLFRO $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQ 1HRP\FLQ 6SHFWLQRP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ &HSKDORVSRULQ &HSKDORVSRULQV )OXRURTXLQRORQH )OXRURTXLQRORQHV /LQFRVDPLGH /LQFRP\FLQ 0DFUROLGHV 6SLUDP\FLQ 7\ORVLQ 3HQLFLOOLQV 3HQLFLOOLQÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ ([WHQGHGÃ6SHFWUXPÃD 3HQLFLOOLQÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ 1DUURZÃVSHFWUXPÃE 3OHXURPXOLQÃGHULY 7LDPXOLQ 3RO\P\[LQ &ROLVWLQ 3RO\SHSWLGH %DFLWUDFLQ 6XOIRQDPLGHV 6XOSKRQDPLGH 7036XOIRQDPLGH 7HWUDF\FOLQHV &KORUWHWUDF\FOLQH 2[\WHWUDF\FOLQH 7HWUDF\FOLQH 7RWDO 3ULPDU\ÃKHDOWKÃFDUH +RVSLWDOV $7&JURXS 7KHUDSHXWLFÃJURXS -$ 7HWUDF\FOLQHV -% $PSKHQLFROV -& %HWDODFWDPÃDQWLEDFWHULDOVÃSHQLFLOOLQV -' 2WKHUÃEHWDODFWDPÃDQWLEDFWHULDOV -( 6XOIRQDPLGHVÃDQGÃWULPHWKRSULP -) 0DFUROLGHVÃDQGÃOLQFRVDPLGHV -* $PLQRJO\FRVLGHÃDQWLEDFWHULDOV -0 4XLQRORQHÃDQWLEDFWHULDOV -; 2WKHUÃDQWLEDFWHULDOV - 7RWDO 6HURW\SHV 3RXOWU\ &DWWOH 3LJV E 'HUE\ 'XEOLQ (QWHULWLGLV,QIDQWLV 7\SKLPXULXP 2WKHUV 8QNQRZQ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

43

44 $QWLELRWLFÃJURXSV &RPSRXQG 6Ã(QWHULWLGLVÃÃ 6Ã7\SKLPXULXP 3RXOWU\ 3RXOWU\ &DWWOH 5DQJH 0,& 0,& Ã UHVLVWDQW 5DQJH 0,& 0,& ÃUHVLVWDQW 5DQJH 0,& 0,& Ã UHVLVWDQW $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQ *HQWDPLFLQ.DQDP\FLQ 6SHFWLQRP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO &HSKDORVSRULQV &HIWLRIXU 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQ 3ROLP\[LQ &ROLVWLQ 4XLQRORQHV (QURIOR[DFLQ 1DOLGL[LFÃDFLG 6XOIRQDPLGHV 6XOIRQDPLG 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

45 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG $7&NRGH 6DOPRQHOODÃ(QWHULWLGLV 6DOPRQHOODÃ7\SKLPXULXP $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQ *HQWDPLFLQ -*%.DQDP\FLQ ÃD E 6SHFWLQRP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO -%$ &HSKDORVSRULQHV &HIWULD[RQ -'$ 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP -($ 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQ -&$ 3RO\P\[LQHV &ROLVWLQ -;% 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQ -0$ 1DOLGL[LFÃDFLG *$% 6XOIRQDPLGHV 6XOIDPHWKL]RO -(% 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQ -$$ 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQ *$& ÃD 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

46 1RÃ 6DPSOHV &ÃMHMXQL 1RÃUHVLVWDQFHÃ WHVWHG &ÃFROL 1RÃUHVLVWDQFHÃ WHVWHG 1RÃ 3RVLWLYH 1RÃ 3RVLWLYH %URLOHUV &DWWOH 3LJV

47 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG %URLOHUÃPHDW 2WKHUÃ 3RXOWU\ÃEÃÃ SRXOWU\ÃD &ÃMHMXQL &ÃFROL &ÃMHMXQL 7RWDO $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQÃ *HQWDP\FLQÃ.DQDP\FLQÃ 6SHFWLQRP\FLQÃ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO 0DFUROLGHV (U\WKURP\FLQÃ 3RO\P\[LQHV &ROLVWLQÃ 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQÃ 1DOLGL[LFÃDFLGÃ 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQÃ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV $QWLELRWLFÃJURXSV &RPSRXQG $7&NRGH &DPS\OREDFWHUÃMHMXQLÃÃFROL $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQ *HQWDPLFLQ -*%.DQDP\FLQ 6SHFWLQRP\FLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO.ORUDPSKHQLFRO -%$ 0DFUROLGHV (U\WKURP\FLQ -)$ 3RO\P\[LQHV &ROLVWLQ -;% 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQ -0$ 1DOLGL[LFÃDFLG *$% 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQ -$$ 0HWURQLGD]RO 0HWURQLGD]RO -;' 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQ *$& 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

48

49

50 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG 3RUNÃ1 %HHIÃÃ1 %URLOHUÃPHDWÃ1 2WKHUÃSRXOWU\ÃPHDWÃ1 0LONÃSURGXFWVÃ1 )LVKÃ1 (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXP (ÃID $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQ 6WUHSWRP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSK %DFLWUDFLQ %DFLWUDFLQ )ODYRIRVIROLSRO )ODYRP\FLQÃ ÃD ÃE F ÃG ÃH ÃI *O\FRSHSWLGH 9DQFRP\FLQ,RQRSKRUH 0RQHQVLQÃ ÃD ÃE ÃG ÃH ÃI 6DOLQRP\FLQÃ ÃD ÃE ÃG ÃH ÃI 0DFUROLGHV (U\WKURP\FLQ 7\ORVLQÃ 2OLJRVDFFKDULGHV $YLODP\FLQÃ ÃD ÃE ÃG ÃH ÃI 3HQLFLOOLQV 3HQLFLOOLQÃ 6WUHSWRJUDPLQV 3ULVWLQDP\FLQÃ 9LUJLQLDP\FLQ 1' 1' 1' 1' 1' 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQÃ 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQÃ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

51 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG $7&NRGH 3LJÃSURGXFHUVÃÃ1 $EDWWRLUÃZRUNHUVÃÃ1 1XUVHVÃÃ1 $UP\ÃUHFUXLWVÃÃ1 (ÃIDHFLXP (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXPÃ (ÃIDHFDOLV (ÃÃIDHFLXPÃ (ÃIDHFDOLV (ÃIDHFLXPÃ (ÃIDHFDOLV $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQÃD -*% $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO -%$ %DFLWUDFLQ %DFLWUDFLQ )ODYRIRVIROLSRO )ODYRP\FLQÃD *O\FRSHSWLGH 9DQFRP\FLQÃD -;$,RQRSKRUH 0RQHQVLQÃD 6DOLQRP\FLQÃD 0DFUROLGHV (U\WKURP\FLQÃD -)$ 2OLJRVDFFKDULGHV $YLODP\FLQÃD 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQÃD -&$ 3HQLFLOOLQ -&( 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 6WUHSWRJUDPLQHU 9LUJLQLDP\FLQÃD 1' 1' 1' 1' 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\NOLQÃD -$$ 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQ *$&

52

53 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG 3RUN %HHI %URLOHUÃPHDW 2WKHUÃSRXOWU\ÃÃPHDW 0LONÃSURGXFWV )LVK )UXLW9HJHWDEOHV $PLQRJO\FRVLGHV $SUDP\FLQÃ *HQWDP\FLQÃ.DQDP\FLQÃ 6SHFWLQRP\FLQÃ 6WUHSWRP\FLQÃ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO &HSKDORVSRULQHV &HIWKLRIXUÃ 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQÃ 3RO\P\[LQ &ROLVWLQÃ 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQÃ 1DOLGL[LFÃDFLG 4XLQR[DOLQHV &DUEDGR[Ã ÃD ÃE ÃF ÃG I ÃJ 2ODTXLQGR[Ã ÃD ÃE ÃF ÃH ÃJ 6XOIRQDPLGHV 6XOIRQDPLGÃ 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQÃ 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQÃ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

54 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG 'HQPDUN,PSRUWHGÃD $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDP\FLQ.DQDP\FLQ $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQ 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQ 1DOLGL[LFÃDFLG 6XOIRQDPLGHV 6XOIRQDPLGH 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQ 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG $7&NRGH 3LJÃSURGXFHUVÃ1 $EDWWRLUÃZRUNHUVÃ1 1XUVHVÃ1 $UP\ÃUHFUXLWVÃ1 $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQ -*% ÃH.DQDP\FLQ -*% ÃF 6WUHSWRP\FLQ -*$ ÃG $PSKHQLFRO &KORUDPSKHQLFRO -%$ ÃF 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP -($ 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQÃD -&$ ÃE ÃG ÃI 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQ -0$ 1DOLGL[LFÃDFLG *$% ÃF 6XOIRQDPLGHV 6XOIDPHWKL]RO -(% 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQÃD -$$ ÃE ÃF ÃI 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQ *$& ÃF 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV

55

56

57 $QWLELRWLFÃJURXS &RPSRXQG $7&NRGH %ORRG +RVSLWDOV *HUHUDOÃSUDFWLFH 5RVNLOGH $DUKXV $DUKXV 5RVNLOGH $DUKXV $PLQRJO\FRVLGHV *HQWDPLFLQ -*% &HSKDORVSRULQHV &HIXUR[LP -'$ 'LDPLQRS\ULPLGLQH 7ULPHWKRSULP -($ 3HQLFLOOLQV $PSLFLOOLQ -&$ 0HFLOOLQDP -&$ 4XLQRORQHV &LSURIOR[DFLQ -0$ 6XOIRQDPLGHV 6XOIDPHWKL]RO -(% 7HWUDF\FOLQHV 7HWUDF\FOLQH -$$ 1LWURIXUDQÃGHULYDWHV 1LWURIXUDQWRLQ *$& 1XPEHUÃRIÃLVRODWHV 8ULQH 8ULQH

58

59

60

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedshjælperuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedshjælperuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene er

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark Årsrapport 2005 Dansk Hjertestopregister Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark 1 FORORD... 4 2 GENERELT OM DANSK HJERTESTOPREGISTER... 6 3 BAGGRUND... 8 4 DATAINDSAMLING OG METODE... 10 5 DEMOGRAFI...

Læs mere

Uoplyst E 4. Uoplyst A 3. Uoplyst A 1. Uoplyst A 2. Uoplyst A 2. Uoplyst A 2. Hel fisk uden hoved eller haler

Uoplyst E 4. Uoplyst A 3. Uoplyst A 1. Uoplyst A 2. Uoplyst A 2. Uoplyst A 2. Hel fisk uden hoved eller haler Blåhvilling Blæksprutte Jomfruhummer Nordjyllands Frederiksborg Nordjyllands Ribe Ringkøbing Viborg Frederiksborg Uoplyst E 4 Uoplyst A 3 Uoplyst Uoplyst A 2 Uoplyst A 2 Uoplyst A 2 Hel fisk uden haler

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Nordjylland Allan Næs Gjerding NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Status på IKT Arbejdssteder, jobs og lønsum inden for IKT Arbejdsstyrkens IT kompetencer IT-stillinger IT-uddannelser Hvordan

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB)

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB) Uddannelsesudvalget L 186 - Bilag 6 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret NOTAT Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Transportgruppen Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Historisk tilbageblik: Generelt arbejdstidsdirektiv vedtaget november 1993 Transport undtaget Rådet vedtager 11.3.2002 Direktiv om tilrettelæggelse

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Screening for livmoderhalskræft et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt

Screening for livmoderhalskræft et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt Cancer i Kvalitetsudvikling & vidensdeling Screening for livmoderhalskræft et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt Patient Læge Hospital Kommune Læge Patient Flemming Bro CiP Cancer i enheden, Århus

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1997 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Marts 1998 Indhold Side 1 Tilskudsudbetalingerne 3 2 Virksomhederne i hjemmeservice-ordningen 4 3 Tilskuddets

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

FORELØBIGT TRYK. 21a. Møllesvinget. Deklarationsareal. Fjernvarmeledning. Matrikelskel FJERNVARME: TRANSMISSIONSLEDNING DEKLARATIONSPLAN

FORELØBIGT TRYK. 21a. Møllesvinget. Deklarationsareal. Fjernvarmeledning. Matrikelskel FJERNVARME: TRANSMISSIONSLEDNING DEKLARATIONSPLAN 4 21a Tåstrupvej 9 Møllesvinget Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk. Møllesvinget 3 21a Karlstrup By,Karlstrup SO-N02_K-001 A Møllesvinget 6 15e 2 4 Tåstrupvej 9 0 20 M 40 M 60 M 80 M 100 M Dato Konst./Tegn.

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999.

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Folketallets beægelser i Odense Kommune i 1999. Nr. 3 marts 2000 Folketallet steg i løbet af 1999 med 32 personer

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education 27 3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education A. Brugers alder Ved den årlige landbrugs- og gartneritælling indhenter Danmarks Statistik oplysninger om fødselsdato, måned og år

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik Version 1. september 2005

Epidemiologi og Biostatistik Version 1. september 2005 ! "!#$ $ %%&' (! # % $ %%* +,$ -. /0* 2 / 3 4/ 2 $ 2! $!!! 4 5!/2 -! 5.!/!. 2! -! (! / 4 3!4 3 4 " -! 2!/! 2 & / ' 5 6 +,!7! / $ 2! /4 + / - (! 4 2 /2 + 2 4! $ 4'! + 4 4!! 8 8!2 / // 6 MPH Introduktionsmodul

Læs mere

Nordvestjylland Kronjylland. Midtjylland. Århus TEKNIQS KREDSFORENINGER

Nordvestjylland Kronjylland. Midtjylland. Århus TEKNIQS KREDSFORENINGER Nordvestjylland Århus TEKNIQS KREDSFORENINGER September 2016 Du kan vælge mellem 33 kredsforeninger TEKNIQs medlemmer er fordelt i 33 forskellige kredsforeninger: 17 el-, 14 vvs- og 2 TEKNIQ-kredse ( og

Læs mere

Husstande og familier. Households and families

Husstande og familier. Households and families Husstande og familier Households and families 172 - Husstande og familier Tabel 87. Husstande 1. januar 1980-2000 Households 1 January 1980-2000 En enlig mand med/uden En enlig kvinde med/uden Husstande

Læs mere

Husstande og familier

Husstande og familier Husstande og familier Households and families ((Side 169)) 170 - Husstande og familier Tabel 89. Husstande 1. januar 1980-1998 Households 1 January 1980-1998 En enlig mand En enlig kvinde Husstande med

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning

Danmarks salg af handelsgødning Danmarks salg af handelsgødning 2008/2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

NYOPTAG SOMMER Profil af de studerende. af Maria Skou og Lene Thorsen

NYOPTAG SOMMER Profil af de studerende. af Maria Skou og Lene Thorsen NYOPTAG SOMMER 2005 Profil af de studerende af Maria Skou og Lene Thorsen Indhold: Profil af nyoptag 2005... 2 - Antal og kønsfordeling... 2 - Kvotient, adgangsgivende eksamen... 4 - Alder... 5 - Type

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

? 2,643 0,511 2,646 (20,851 1) ) Vestsjælland 20,700 13,000 0,200? 1,400 0,800 0,200

? 2,643 0,511 2,646 (20,851 1) ) Vestsjælland 20,700 13,000 0,200? 1,400 0,800 0,200 Grundvandsressourcer *UXQGYDQGVLQGYLQGLQJL Vandindvindingen i Danmark er altovervejende baseret på grundvand, mere end 98% af vandet hentes fra grundvandsmagasiner. Enkelte steder anvendes også en beskeden

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

BRUGERGRUPPEN. Tid og Sted: Deltagere: Dagsorden: ad 1. Velkomst: ad 2. Status for udviklingen af Gerda: Odense d. 3.

BRUGERGRUPPEN. Tid og Sted: Deltagere: Dagsorden: ad 1. Velkomst: ad 2. Status for udviklingen af Gerda: Odense d. 3. BRUGERGRUPPEN Referat af Gerda brugermøde 2003 Tid og Sted: Odense d. 3. december 2003 Deltagere: Nils Wodschow, Niras Torben Bøgh (TB), Hedeselskabet Jens Dyrberg (JD), WaterTech Lisbeth Lauridsen (LL),

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted I. Baggrund... 2 II. Formål... 2 III. ens udformning... 2 III.1. Succeskriterier... 2 III.2. Indsamling af data... 2 IV. Resultater... 3 IV.1 Respondenter

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Anlægsgartnerassistent

Anlægsgartnerassistent pr. 30/6. 2016 AMU Nordjylland 11 12 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 12 13 Kold college 13 16 Roskilde Tekniske Skole 14 16 Selandia - CEU 8 11 pr. 30/6. 2016 58 0 8 68 pr. 30/6. 2015 73 7 11 91 pr.

Læs mere

Total. Anlægsteknik Plejeteknik

Total. Anlægsteknik Plejeteknik pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 11 15 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 34 36 Kold college 27 5 7 39 Roskilde Tekniske Skole 32 35 Selandia - CEU 19 22 pr. 31/3. 2016 123 10 14 147 pr. 31/3. 2015 96 8

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.456-459 af 28. september 2004.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011 Årsmøde 2011 24.-25. november Karrierevejledning i praksis - eksempler fra Aalborg Universitet Christian Volmer Nielsen Cand. Phil i samfundsfag fra 1984. Min baggrund Underviser i gymnasieskolen, EUC

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

Livsstilsændringer. Inaktivitet

Livsstilsændringer. Inaktivitet Livsstilsændringer Inaktivitet Ser det overhovedet så galt ud? Middellevetid i Danmark 1970-2001 WHO I 2020 vil 70 % af alle sygdomme være livsstilsbetingede Hvor er det gået galt? 1961 Foto: Willy Lund

Læs mere

Geologisk modellering

Geologisk modellering Geologisk modellering Smålyng Gislum Haderup Viborg Kasted Grindsted Thyregod Skuldelev Gladsaxe Ishøj Frederiksberg Torkildstrup Store Fuglede Nyborg Abild Vesterborg )LJXU 3ODFHULQJHQDIGH*5802RPUnGHUGHUHUXGYDOJWWLOJHRORJLVNPRGHOOHULQJ

Læs mere