Sikkerhedsstyrelsens strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsstyrelsens strategi 2010-2012"

Transkript

1 sikkerhedsstyrelsen strategien

2 2/12 Sikkerhedsstyrelsens strategi Baggrund og formål Det er fem år siden, at Sikkerhedsstyrelsen blev etableret. Fusionsprocessen og udflytningen er afsluttet, og Sikkerhedsstyrelsen er en velfungerende styrelse under Økonomi og Erhvervsministeriet. Styrelsen ønsker at være på forkant med de sikkerhedstekniske udfordringer i Danmark. Styrelsens langsigtede mål skal hjælpe os med at træffe de rette beslutninger og at målrette og effektivisere vores arbejde. Derfor har styrelsen defineret tre overordnede målsætninger, som skal indfries inden 2012: A. Vi ved, hvad der er farligt, og vi holder øje med regelbryderne B. Vores regulering er godt håndværk, og vores internationale arbejde er dokumenteret C. Vi er på forkant med vores interessenters informationsbehov Vi er allerede godt på vej i at opfylde målsætningerne, men vi skal løbende udfordre os selv og vores omgivelser på, hvordan vi skaber mest sikkerhed for pengene. Det sikkerhedsmæssige resultat skal altid kunne retfærdiggøre indsatsen. Og vi skal have modet til at gentænke den måde, vi gør tingene på. Vi skal både gennem regulering og information gøre det let for vores interessenter at overholde reglerne. Formålet med denne strategi er at udstikke retningen for styrelsens udvikling de næste tre år og at sikre, at vi når vores tre overordnede målsætninger. 2. Mission & vision Sikkerhedsstyrelsens mission: At skabe tryghed Gennem missionen bidrager vi til at skabe sikkerhed på vores myndighedsområde. Vores fokus på sikkerhed og kvalitet bidrager til at skabe et fundament, så væksten i samfundet har forudsigelige og trygge vilkår. Sikkerhedsstyrelsens vision: Vi vil være Europas bedste myndighed på det sikkerhedstekniske område Vi vil sætte dagsordenen, både nationalt og internationalt, inden for teknisk sikkerhed for produkter, installationer og anlæg. Vi vil erstatte nationale løsninger med internationale løsninger, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

3 3/12 3. Strategiens tre søjler Strategien bygger på tre søjler, som går på tværs af styrelsens fagområder: Overvågning, regulering og kommunikation. De tre søjler hænger direkte sammen med styrelsens tre overordnede målsætninger. De tre søjler er: Overvågning Regulering Vi ved, hvad der er farligt, og vi holder øje med regelbryderne Sikkerhedsstyrelsen udfører risikobaseret overvågning med udgangspunkt i direkte anvendelige data inden for følgende områder: Sikkerhedsmæssige hændelser Virksomheders og forbrugeres adfærd Fejlmønstre i produkter og installationer Produkter og produktkategoriers farlighed Vi prioriterer vores aktiviteter gennem risikoanalyse, og måler effekten af igangsatte tiltag. Vi gør brug af internationale erfaringer med overvågning, og sikrer, at vores resultater kan sammenlignes med øvrige EU-lande. Vores regulering er godt håndværk, og vores internationale arbejde er dokumenteret Vi udfærdiger nationale regler af høj kvalitet. Alle regler er enkle, forståelige og baseret på udstrakt brug af risikovurderinger til erstatning for traditionel detailregulering. Reglernes omfang sikrer et balanceret sikkerhedsniveau, hvor den sikkerhedsmæssige gevinst retfærdiggør samfundets omkostning. Kommunikation Vi er på forkant med vores interessenters informationsbehov Det overordnede formål med vores information og kommunikation er at flytte holdninger og adfærd, så antallet af ulykker og fejl minimeres. Ved alle betydelige ændringer kommunikeres hurtigt, målrettet og præcist til de involverede målgrupper. Vores kommunikation er modtagerorienteret, af høj kvalitet og konsistent. Effekten af vores indsats måles gennem interessentmålinger.

4 4/12 Figur 1: Sammenhæng mellem strategiens tre søjler og styrelsens tre overordnede målsætninger: MYNDIGHEDSOMRÅDE El, gas, fyrværkeri, forbrugerprodukter og metrologi OVERVÅGNING Vi ved, hvad der er farligt, og vi holder øje med regelbryderne KOMMUNIKATION Vi er på forkant med vores interessenters informationsbehov REGULERING Vores regulering er godt håndværk, og vores internationale arbejde er dokumenteret 4. Strategi, principper og handlingsplaner Strategiarbejdet har taget udgangspunkt i at definere styrelsens langsigtede målsætninger. Det har resulteret i en beskrivelse af idealløsninger inden for styrelsens tre hovedaktiviteter: Overvågning, regulering og kommunikation. Idealløsningen for hver af de tre aktiviteter er beskrevet gennem et antal principper, som styrelsen vil tilstræbe at efterleve. For at bringe styrelsen i stand til det, og dermed sikre en mere principnær myndighedsudøvelse, er der efterfølgende defineret en række handlingsplaner, som bliver implementeret i strategiperioden. Principper, handlingsplaner og implementering er beskrevet i dette dokument, mere detaljerede oversigt over handlingsplaner fremgår af Bilag 1. Figur 2: Sammenhængen mellem handlingsplaner, principper, målsætninger og vision. Vision Målsætninger Principper Handlingsplaner

5 5/12 5. Overvågning Markedsovervågning af produkter samt tilsyn med installationer og anlæg er overvågning. Det gælder også den efterfølgende sagsbehandling og analyse af resultaterne, herunder ulykkesefterforskning, statistikudarbejdelse samt RAPEX-notifikationer. Det er også overvågning, når vi behandler henvendelser fra interessenter eller følger op på virksomhedernes indsats i forhold til farlige produkter og installationer. O1. Vores markedsovervågning og tilsyn er risikobaseret Overvågningen er baseret på en veldokumenteret risikovurdering, som tager udgangspunkt i ulykkesstatistikker, markedsanalyser, viden fra vores deltagelse i EU-samarbejde, resultater af tidligere overvågning, teknisk viden på sikkerhedsområdet samt henvendelser fra offentligheden. O2. Vores overvågning er baseret på kendskab til medspillere og modspillere Virksomhederne kategoriseres på baggrund af deres dokumenterede adfærd, evne og vilje til at efterleve kravet til et sikkert og åbent marked for produkter. Denne kategorisering skal medføre administrative lettelser for virksomheder, der overholder reglerne og øget kontrol med regelbrydere. O3. Vi prioriterer vores indsatsområder Indsatsområderne er prioriteret på baggrund af risikovurderingen af produkterne og installationerne. Det sikkerhedsmæssige resultat skal altid kunne retfærdiggøre indsatsen. Derudover prioriterer vi indsatsen, så tilliden til Sikkerhedsstyrelsen fastholdes. O4. Vi risikovurderer henvendelser om ulykker eller farlige hændelser Ved alle henvendelser fra offentligheden som indikerer betydelige sikkerhedsmæssige fejl, udføres der risikovurderinger. Der foretages foranstaltninger over for virksomheder, andre myndigheder eller forbrugere for at reducere risikoen. O5. Vores indsats lægges så tæt som muligt på producenten Kontrolindsatsen skal lægges så tæt som muligt på de led, hvor problemerne opstår. Det er lettere at finde, forebygge og stoppe overtrædelser ved kilden end ude på markedet. Opdages der alligevel problemer i senere led, kontaktes den ansvarlige, så problemet løses. O6. Vi anvender de sanktioner, som er nødvendige Sikkerhedsstyrelsen skal være konsekvent i sin anvendelse af sanktioner og håndhævelse af loven. Dette er ikke ensbetydende med en ensartet forvaltning, da varierende omstændigheder og lokale forhold må tages i betragtning. Det er vores opgave at sikre, at overtrædelsen bringes til ophør med det middel, som vurderes egnet og proportionalt. Vi politianmelder, når administrative midler ikke er tilstrækkelige til at standse en ulovlighed, eller når der er tale om en grov overtrædelse. O7. Vi baserer vores markedsovervågning på dialog Udgangspunktet for markedsovervågning og tilsyn er, at det er producenter og importører, der har ansvaret for at opfylde lovgivningens krav. Dialogen mellem os og virksomhederne skal være præget af gensidig respekt. Vi skal oplyse om rettigheder og serviceniveau, så virksomhederne ved, hvad de kan forvente. Vi lytter til den enkelte virksomhed, og tager virksomhedens interesser og udsagn med i vores tilgang til overvågningen.

6 6/12 O8. Vores markedsovervågning og tilsyn er kvalitetssikret Når vi udøver vores myndighed, har vi fokus på kvalitet og anvender kompetencer inden for både myndighedsudøvelse og teknisk faglighed. Det betyder, at vi har handlingsplaner for fx varsling af tilsyn, opfølgning på afgørelser og frivillige tiltag samt effektvurderinger for at optimere vores markedsovervågningsindsats. O9. Vi samarbejder nationalt og internationalt For at optimere vores overvågning prioriterer vi vores samarbejde med andre markedsovervågningsmyndigheder og SKAT højt. Vi arbejder for at erstatte nationale løsninger med internationale løsninger, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, derfor deltager vi i relevante internationale grupper. 6. Regulering Regulering er tiltag med retlig virkning, der har til formål at ændre eller kontrollere adfærd, herunder lovgivning, standarder, påbud og sanktioner. Meningen med styrelsens regelarbejde er at påvirke sikkerhedsadfærden på vores myndighedsområde. Reglerne påvirkes i stigende grad af EU-direktiver, som indarbejdes i de danske regler. Standarder har mange regulerende effekter på det sikkerhedstekniske område, og derfor er Sikkerhedsstyrelsens arbejde med standarder rubriceret som regulering. Standarder skal i denne sammenhæng forstås som tekniske specifikationer, der er bredt accepteret som en anerkendt måde at udføre en bestemt opgave på. Standarderne kan vedtages nationalt, men det er internationalt, at standardiseringsarbejdet i særdeleshed er med til at højne sikkerhedsniveauet og åbne markederne. Det er som udgangspunkt frivilligt, om man vil følge en standard eller ej, men det kan blive en pligt at følge en standard, hvis myndighederne fastsætter regler om det. R1. Vores regulering har høj kvalitet Vi udarbejder regler, standardiserer og træffer afgørelser efter fastlagte procedurer og med inddragelse af tekniske og juridiske kompetencer. Vi har fokus på kvalitet, og myndighedsrollen varetages professionelt under iagttagelse af forvaltningsretlige regler og principper. Dialogen med interessenterne er præget af gensidig respekt. Vi søger viden og kendskab til best practice i vores internationale netværk. R2. Vi kender konsekvenserne af vores regulering Vi overvejer information som alternativ og regulerer kun, når det er nødvendigt. Vi sikrer, at omkostningerne ved regulering er retfærdiggjort af den sikkerhedsmæssige gevinst. Når vi vurderer konsekvenserne af vores regulering, inddrager vi fx sikkerhedsmæssige, økonomiske og administrative konsekvenser. Også erfaringer fra overvågning og kommunikation inddrages i vurderingen. Vi vurderer systematisk effekten af indsatser og tiltag.

7 7/12 R3. Vi involverer interessenterne i regelarbejdet Ansvaret for udmøntningen af de væsentlige sikkerhedskrav er hos virksomhederne. Vi bruger vores viden om brancherne, deres vilkår og arbejdsbetingelser i vores regelarbejde. Vi inddrager brancherne i forbindelse med det regelforberedende arbejde, når det er relevant. Vi informerer om nye regler så tidligt som muligt, og skaber forståelse for reglerne ved at fortælle om formålet med reguleringen. R4. Vores regler er lette at forstå, overholde og administrere Vores regler skal ikke belaste interessenterne unødigt. Reglerne skal balanceres i forhold til virksomhedernes størrelse og produktion. Let administration skal sikres for virksomheder og myndigheder igennem digitale løsninger, vejledninger og andre redskaber. Løbende regelsanering og forenkling skal give bedre kvalitet i gældende regler. R5. Vi følger EU-retlige og internationale tendenser, og vurderer konsekvenserne heraf Vi er på forkant med EU-retlige regler og standarders konsekvenser for danske forhold. Vi deltager i udarbejdelsen af EU-retlige og internationale regler og standarder på de områder, hvor vores indflydelse er mest relevant. Vi dokumenterer resultaterne af deltagelsen og evaluerer og prioriterer vores indsats løbende. Vi arbejder for øget harmonisering i EU. Vi bidrager til at åbne markedet og undgår rent nationale regler, når det er muligt. R6. Vi anvender det tiltag, der bedst sikrer, at reglerne overholdes Vi søger viden om årsagerne til overtrædelse af vores regler. Vi søger at opnå den ønskede adfærd med det mindst indgribende middel, som er effektivt, og vores sanktioner tilpasses overtrædelsens baggrund og karakter. Sanktioner skal medvirke til, at reglerne overholdes fremover. Omkostningerne ved en håndhævelsesindsats vurderes i forhold til den forventede effekt. Der anvendes effektive strafferetlige sanktioner over for dem, der ikke har viljen eller evnen til at overholde reglerne. Det skal ikke kunne betale sig at overtræde reglerne. 7. Kommunikation En markant ændring i styrelsens strategiske fokus er opprioriteringen af kommunikationsområdet. Området har hidtil været brugt sporadisk som et aktivt virkemiddel for sikkerheden, og vi vil løbende vurdere, hvor vi kan bruge information som alternativ til både overvågning og regulering. Målet er at udvide, supplere og erstatte styrelsens traditionelle indsatsområder med en øget og målrettet informationsindsats. Ved på den måde at øge fokus på det præventive arbejde forebygger vi ulykker, og sikrer en højere grad af kendskab til og forståelse for vores regler til gavn for sikkerheden for både borgere og virksomheder. Det overordnede formål med styrelsens kommunikation er at flytte holdninger og adfærd, så antallet af ulykker og fejl minimeres. Ved alle sikkerhedsmæssige tiltag kommunikeres hurtigt, målrettet og præcist til de involverede målgrupper. Vores kommunikation er modtagerorienteret, af høj kvalitet og konsistent. K1. Vores kommunikation er værdibaseret God intern og ekstern kommunikation tager afsæt i styrelsens strategi og værdier. Kommunikation og information tænkes ind i alle vores indsatser og projekter, og vi lytter og tænker på tværs. Styrelsens arbejde har først værdi og kan gøre en forskel, når vi deler vores viden.

8 8/12 K2. Vores interne og eksterne kommunikation er integreret Intern kommunikation er forudsætningen for engagerede medarbejdere, den gode arbejdsplads og vellykket ekstern kommunikation, og derfor tænker vi kommunikation ind i alt vores arbejde. Fungerer den interne kommunikation, kan alle kommunikere med omverdenen og være gode ambassadører. Medarbejderne er styrelsens vigtigste ressource, og deres viden og indsigt er grundlaget for den eksterne kommunikation. K3. Vi kommunikerer målrettet Vi prioriterer vores indsatsområder, skaber klare holdninger og melder ens ud til omverdenen. Kommunikationen vil altid foregå gennem de mest optimale kanaler. Vi forholder os til vores interessenters informationsbehov og tænker de forskellige målgrupper ind i vores kommunikation. Det undersøges løbende, hvilken information vores omverden efterspørger, og vi knytter den til vores aktiviteter for at sikre forståelse, opbakning og bidrag til informations- og kommunikationsaktiviteter. Vores interessenter skal klædes på og motiveres til at bære styrelsens budskaber videre. K4. Vores kommunikation har høj kvalitet Vi tænker modtagerorienteret og sikrer, at vores information har høj kvalitet, er forståelig og ligetil. Vores serviceniveau er defineret og klart for alle. Vi er hurtige og konsistente, ligesom problemområder løbende identificeres og evalueres sådan, at interessenterne fx selv kan finde svarene på K5. Vi måler effekten af vores kommunikation Vores kommunikation er så målrettet og præcis, at effekten kan måles. Vi måler effekten af vores indsatser og koncentrerer vores indsats dér, hvor den kan gøre en forskel. 8. Implementering Strategien implementeres igennem handleplaner som vist i nedenstående skema. Handlingsplanerne understøtter principperne, og på den måde implementeres principperne i vores arbejde. Implementeringen sker i perioden Handlingsplanerne er også beskrevet i Bilag Overvågning Regulering Kommunikation HO1. Indsamling af data og statistikker HR1. Procedure for sagsbehandling i Regulering HK1. Ny kommunikations politik HO2. Effektmålinger HR2. Guide til bekendtgørelser HK2. Ny it-strategi HO3. Risikobaseret overvågning HR3. Juridisk og sproglig HK3 Nyt intranet på tilsynsområdet gennemgang af standardbreve HO4. Differentiering af medspillere og modspillere HR4. Formidling og udveksling af viden på HK7. Udvikling af telefonog mailservice HO6. Brug af risikovurderingsværktøj på alle produkter standardiseringsområdet HR6. Metode til regelsanering HK8. Hjemmeside integration af metrologiområdet

9 9/12 HO7. Videreudvikling af markedsovervågningsprogram HO8. Henvendelser og behandling af ulykkessager HO10. Procedure for sagsbehandling HO11. Procedure til opfølgning på afhjælpende foranstaltninger HO12. Behandling af RAPEX notifikationer HO15. Samarbejde med SKAT 2010 HR7. Procedure for standardiseringsaktiviteter HR8. Standardiseringshåndbog HR9. Procedure for sagsbehandling i Overvågning HK9. Koncept for foredrag og konferencer HK11: It update HK12. Effektmålinger 2011 Overvågning Regulering Kommunikation HO1. Indsamling af data og HR4. Formidling og udveksling HK4: Intern uddannelse statistikker af viden på standardiseringsområdet HO2. Effektmålinger HR5. Redskab til konsekvensanalyse HK5. Interessentanalyse og målinger HO3. Risikobaseret overvågning på tilsynsområdet HR6. Metode til regelsanering HK6. Afdække behov for Ekstranet HO4. Differentiering af HR8. Standardiserings- HK8. Hjemmeside - Vi medspillere og modspillere HO5. Udvikling af værktøj til vurdering af risiko i forhold til forskellige områder HO9. Der laves katalog over, hvor tæt vi kan gå på producenten i forhold til lovgivningen Håndbog HR9. Procedure for sagsbehandling i Overvågning optimerer sik.dk HK9. Koncept for foredrag og konferencer - implementering HK10: Relationer til uddannelsessteder HO13. Dokumentations-kontrol HO14. Uddannelse af medarbejdere, der arbejder med markedsovervågning og tilsyn HK11: It update HK12. Effektmålinger 2012 Overvågning Regulering Kommunikation HR5. Redskab til konsekvensanalyse HR6. Metode til regelsanering

10 10/12 Bilag 1: Oversigt over handlingsplaner Principper for Overvågning O1. Vores markedsovervågning og tilsyn er risikobaseret. O2. Vores markeds-overvågning og tilsyn er baseret på kendskab til med- og modspillere. O3. Vi prioriterer vores indsatsområder. O4. Vi risikovurderer henvendelser om ulykker eller farlige produkter. O5. Vores indsatser lægges så tæt som muligt på producenten. O8. Vores markedsovervågning og tilsyn er kvalitetssikret. O9. Vi samarbejder nationalt og international. Handlingsplaner for Overvågning HO1. Indsamling af data og statistikker: Det klarlægges, hvilke data vi skal bruge for at opnå det bedst mulige overvågningsprogram for HO2. Effektmålinger: Afklaring af hvordan vi måler effekten af vores indsatser. HO3. Risikobaseret overvågning på tilsynsområdet: Der skabes overblik over tilsynsområdet for at indarbejde den risikobaserede tilgang. HO4. Differentiering af medspillere og modspillere: Det afdækkes, hvilke informationer vi skal bruge for at vurdere indsatser over for med- og modspillere. Vi følger desuden udmøntningen af håndhævelses-udvalgets anbefalinger, og deltager i koncernprojektet. HO5. Udvikling af risikovurderingsværktøj til vurdering af risiko i forhold til forskellige områder: Implementering af den hollandske model og fortsættelse af markedsovervågningsprojektet fra HO6. Brug af risikovurderingsværktøj på alle produkter: Vi etablerer et team, der udarbejder ensartet procedure for vores håndtering af farlige produkter. HO7. Videreudvikling af markedsovervågningsprogram: Styrelsens markedsovervågningsprogram skal udvikles og også omfatte tilsynsområdet. HO8. Henvendelser og behandling af ulykkessager: Vi udarbejder procedure for ensartet behandling på alle vores områder. HO9. Der laves katalog over, hvor tæt vi kan gå på producenten i forhold til lovgivningen: Skema over lovmæssige begrænsninger og over hvor vi skal henvende os, fx til moderselskab eller detailhandel. HO10. Procedure for sagsbehandling: Der udarbejdes ensartet procedurer for sagsbehandling i overvågningssager. HO11. Procedure til opfølgning på afhjælpende foranstaltninger: SIK deltager i EMARS projekt om emnet (krav i Varepakkens forordning 765). HO12. Behandling af RAPEX notifikationer: Ensartet håndtering af området i DK. HO13. Dokumentationskontrol: Markedsovervågning delvist baseret på kontrol af dokumentation (Varepakkens forordning 765) HO14. Uddannelse af medarbejdere, der arbejder med markedsovervågning og tilsyn: Vores personale er klædt på til opgaverne. HO15. Samarbejde med SKAT: Samarbejdet udvides, og der indgås samarbejdsaftale.

11 11/12 Principper for Regulering R1. Vores regulering har høj kvalitet R2. Vi kender konsekvenserne af vores regelarbejde. R3. Vi involverer interessenterne i regelarbejdet. R4. Vores regler er lette at forstå, overholde og administrere. R5. Vi følger EU-retlige og internationale tendenser og vurderer konsekvenserne heraf. R6. Vi anvender det tiltag, der bedst sikrer, at reglerne overholdes. Handlingsplaner for Regulering HR1. Procedure for sagsbehandling i Regulering: Sikre ensartet behandling af sager i Regulering. HR2. Guide til bekendtgørelser: Vi skal tænke hele vejen rundt i forbindelse med regelarbejdet. HR3. Juridisk og sproglig gennemgang af standardbreve: Brug af standardbreve styrkes. HR4. Formidling og udveksling af viden på standardiseringsområdet: Koordinering af viden eksternt og internt. HR5. Redskab til konsekvensanalyse: Redskabet skal sikre, at vi altid ved, hvorfor vi har valgt enten at regulere eller informere. Det skal også sikre, at vi kommer hele vejen rundt. HR6. Metode til regelsanering: Pilotprojekt på metrologiområdet for at få skabt ensartethed på alle styrelsens områder HR7. Procedure for standardiseringsaktiviteter: Proceduren skal sikre, at udvælgelsen af de aktiviteter sker på en gennemsigtig måde og ud fra relevante kriterier. HR8. Standardiseringshåndbog: Beskrive de vigtigste spilleregler og virkemidler i standardiseringsarbejdet. HR9. Procedure for sagsbehandling i Overvågning: Procedure for sagsbehandling på tilsyns- og overvågningsområderne. Principper for Kommunikation K1. Vores kommunikation er værdibaseret. K2. Vores interne og eksterne kommunikation er integreret. Handlingsplaner for Kommunikation HK1. Ny kommunikationspolitik: Vi formulerer en politik, som favner ekstern og intern kommunikation. HK2. Ny it-strategi: Vi udarbejder en it-strategi for at sikre sammenhæng mellem styrelsens strategiske udvikling og implementering af nye it-systemer i styrelsen. HK3 Nyt intranet: Udvikling og implementering med høj brugerinddragelse. HK4: Intern uddannelse: Vi udvikler medarbejdernes kompetencer for at understøtte udviklingen. K3. Vi kommunikerer målrettet. HK5. Interessentanalyse og målinger: Vi udpeger og prioriterer interessenter. Vi laver kvantitative og kvalitative undersøgelser for at afdække interessenternes behov. HK6. Afdække behov for Ekstranet: Afdække behov for nyt værktøj til at øge information, vidensdeling og dialog med interessenterne. K4. Vores kommunikation har høj kvalitet. HK7. Udvikling af telefon- og mailservice: Vi højner serviceniveauet ved at omprioritere ressourcer. HK8. Hjemmeside: Vi optimerer sik.dk, og integrerer metrologi på sitet. HK9. Koncept for foredrag og konferencer: Vi udvikler et

12 12/12 K5. Vi måler effekten af vores kommunikation. nyt fælles koncept for afholdelse af foredrag og konferencer. HK10: Relationer til uddannelsessteder: Vi skaber overblik over relationer, ressourceforbrug og betydning heraf. HK11: It update: Vi implementerer ny MS Office-pakke og videreudvikler Captia. HK12. Effektmålinger: Vi opstiller kriterier og mål for vores kampagner.

Årsrapport 2014. Sikkerhedsstyrelsen

Årsrapport 2014. Sikkerhedsstyrelsen Årsrapport 2014 Sikkerhedsstyrelsen MARTS 2015 1. Påtegning af det samlede regnskab... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af virksomheden... 3 2.2 Virksomhedens omfang... 4 2.3 Årets faglige resultater...

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1.1. Mission... 2 1.2. Vision... 2 1.3 Hovedformål på finansloven og strategiske forpligtelser... 2 1.3.1. Hovedformål på finansloven...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen Indhold 2 Forord ved forsvarschef, general Jesper Helsø... 3 1. En fælles politik for kommunikation... 4 - Vision - Principper for god

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2 018 1 DOMSTOLENES DIGITALISERING ER den digitale sag det digitale retsmøde den digitale arbejdsgang DOMSTOLENES DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTES AF ensartethed

Læs mere

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Marts 2010 Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål...3 1.1 Ledelsesrummet mulighederne for at udøve ledelse i Fødevarestyrelsen...3

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere