Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre"

Transkript

1 Infektionskontrolprogram for Rigshospitalet Udgiver Rigshospitalet Dokumenttype Politik Version 4 Forfattere Infektionshygiejnisk Udvalg (IHU) Gældende fra Fagligt ansvarlig Klinikchefen i Klinisk Mikrobiologisk Afd. Næste revision Ændringskommentar Ledelsens evaluering slettet. Afsnittet 'Infektionshygiejnisk Enhed (IHE)': Organisatorisk placering ændret til KMA. Fagligt ansvarligt ændret fra 'Den specialeansvarlige overlæge i Infektionshygiejnisk Enhed'. Endelig revision afventer revision af Region Hovedstadens infektionskontrolprogram samt fusion af Rigshospitalet og Glostrup Hospitaler. Inaktive links? Tip IHE's VIP-redaktør. Overordnede visioner, mål, indsatsområder og evt. planer Genvej til indhold Indhold Formål Arbejdsgrundlag Gyldighedsområde Organisation Ansvarsområde Direktion Centerledelser Klinikledelser Hygiejnekoordinator Medarbejdere Infektionshygiejnisk Udvalg (IHU) Infektionshygiejnisk Enhed (IHE) Forebyggelse og kontrol af hospitalserhvervede infektioner Infektionsudbrud og epidemier (beredskabsplan) Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre Urinvejsinfektioner Nedre luftvejsinfektioner Postoperative sårinfektioner Viral og bakteriel gastroenteritis Registrering af bakteriel resistens og antibiotikaforbrug Udskrevet: af Tanja Møller Andersen 1 af 9

2 Overvågningsområder Infektionshygiejniske vejledninger Ekstern og intern rapportering Uddannelse Kvalitetsudvikling, projekter og forskning Overordnede visioner, mål, indsatsområder og evt. planer Indhold Rigshospitalets program for infektionsforebyggelse og infektionskontrol indeholder en beskrivelse af, hvordan området er organiseret, hvordan ansvaret er fordelt samt hvilke opgaver, der er forbundet hermed. Infektionskontrolprogrammet er godkendt af Rigshospitalets Kvalitetsråd. Programmet er opdelt i to dele: Den første del beskriver, hvordan området er organiseret og den anden del beskriver forebyggelse og kontrol af hospitalserhvervede infektioner. Formål Hovedformålet med programmet er: at forebygge hospitalserhvervede infektioner på Rigshospitalet. at begrænse smittespredning og bakteriel resistensudvikling. at skabe sikre forhold for patienter, de ansatte og andre, som færdes på hospitalet. Arbejdsgrundlag Programmet opfylder kravene i: Gældende dansk lovgivning. Sundhedsstyrelsens vejledninger og øvrigt skriftlig materiale. Statens Serum Instituts Råd og anvisninger og andet Informationsmateriale. Dansk Standard Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren (DS og 2451-serien ). Standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel. Standarderne fra Joint Commission International. Gyldighedsområde Infektionskontrolprogrammet er gældende på Rigshospitalet. Infektionskontrolprogrammet dækker alle tilbudte ydelser indenfor undersøgelse, behandling og pleje af patienter samt forhold, der vedrører pårørende, Udskrevet: af Tanja Møller Andersen 2 af 9

3 besøgende, personale og leverandører. Organisation Ansvarsområde Direktion Direktionen har det overordnede ansvar for infektionshygiejnien på Rigshospitalet. Direktionen har ansvar for at videreformidle dokumenter med infektionshygiejnisk relevans, der tilgår hospitalet fra myndigheder og organisationer til Infektionshygiejnisk Udvalg (IHU). Direktionen kommunikerer løbende med den øvrige ledelse og med medarbejderne om vigtigheden af at opfylde politik, mål og handleplaner for det infektionshygiejniske arbejde. Til at bistå ledelsessystemet med den praktiske udførelse af opgaverne, der er beskrevet i Infektionskontrolprogrammet, er der oprettet et Infektionshygiejnisk Udvalg (IHU) og en Infektionshygiejnisk Enhed (IHE). De udgør sammen med ledelsessystemet Rigshospitalets infektionshygiejneorganisation. Centerledelser Centerledelsen har det overordnede ansvar for infektionshygiejnen i eget center, og har ansvar for at sikre, at der sker den nødvendige ansvarsdelegering, dvs. at alle infektionshygiejniske aktiviteter udføres af personale med uddannelse og indsigt indenfor området. Centerledelsen er ansvarlig for at orientere relevant personale om de infektionshygiejniske retningslinjer, ændringer, fund og resultater. Centrene afholder planlagte møder med IHE. På mødet gennemgås status for det infektionsforebyggende arbejde i centret, herunder for de infektionshygiejniske audit, der er udført i centret, og for centrets registrering af nosokomielle infektioner. Denne status udarbejdes af centrets repræsentant i IHU i samarbejde med centrets kontakthygiejnesygeplejerske fra IHE. Særlige problemer diskuteres og der aftales desuden indsatsområder for den næste periode, samt fastlægge ansvarsfordeling og ressourceforbrug. Klinikledelser Klinikledelsen har det overordnede ansvar for, at relevante dele af infektionskontrolprogrammet er implementeret i egen klinik og de dertilhørende afsnit. Klinikledelsen har ansvaret for at: De fornødne ressourcer stilles til rådighed for, at det infektionshygiejniske arbejde kan realiseres. Medinddrage patienter, pårørende, besøgende samt leverandører, hvor det er infektionshygiejnisk relevant. Infektionshygiejne indarbejdes i undersøgelses-, behandlings- og plejeprocedurer. Sikre, at de forskellige faggrupper modtager undervisning på det infektionshygiejniske område. Sikre, at der sker en infektionshygiejnisk vurdering i forbindelse med indkøb af patientrelateret udstyr Udskrevet: af Tanja Møller Andersen 3 af 9

4 til undersøgelse, behandling og pleje. Sikre, at der sker en infektionshygiejnisk vurdering i forbindelse med nybygning og renovering. Registrere og overvåge data, der kan anvendes til at afdække udvalgte nosokomielle infektioner og identificere infektionshygiejniske risikoområder. Kontakte IHE, hvis der opstår mistanke om nosokomielle udbrud eller svigt af de infektionshygiejniske procedurer. Hygiejnekoordinatorer Hygiejnekoordinatorer er læger og sundhedsfagligt personale med en mellemlang videregående uddannelse. De bistår centre og klinikker og har i kraft af deres supplerende uddannelse i infektionsforebyggelse og kontrol kompetence til at: Indgå som ressourceperson på det infektionshygiejniske område for ledere, medarbejdere og studerende Medvirke ved implementering og fastholdelse af infektionshygiejniske vejledninger bl.a. ved undervisning, oplæring og introduktion af afdelingens tværfaglige personale Identificere indsatsområder/infektionshygiejniske problemstillinger i eget funktionsområde og sammen med nærmeste ledere at udarbejde handleplaner herfor. Medvirke til, at infektionshygiejne medtænkes i udvikling og vedligeholdelse af afdelingens instrukser og procedurer. Medvirke til, at infektionshygiejne medtænkes i indkøb af nyt udstyr, møbler mv., i forbindelse med indførelse af nye procedurer og fx i forbindelse med renovering og nybyggeri. Deltage i infektionshygiejnisk overvågning fx audit, infektionsregistrering, prævalensundersøgelser, antibiotikaaudit. Holde sig ajour med udviklingen på det infektionshygiejniske område. Sammen med nærmeste ledere være rollemodel på det infektionshygiejniske område. Samarbejde med afdelingens andre ressourcepersoner fx arbejdsmiljørepræsentanter, kvalitets - og patientsikkerhedsansvarlige mv. Uddannelsen udbydes af Region Hovedstaden i samarbejde med hospitalernes infektionshygiejneorganisationer og uddannelsesafdelinger. Rammerne for uddannelsen er forankret i Den Regionale Komité for Infektionskontrol og hygiejne. Medarbejdere Den enkelte medarbejder har ansvar for at: Relevante vejledninger er kendt og implementeret i det kliniske arbejde. Gennemgå e-learningsprogrammer og planlagt undervisning på det infektionshygiejniske område. Medvirke til dokumentation og evt. opfølgning på afvigelser fra det planlagte. Medinddrage patienter, pårørende, besøgende og leverandører, hvor det er infektionshygiejnisk relevant. Foreslå forbedringer af procedurer, vejledninger, arbejdsgange m.v. Infektionshygiejnisk Udvalg (IHU) Udskrevet: af Tanja Møller Andersen 4 af 9

5 Der er etableret et ledelsesforankret Infektionshygiejnisk Udvalg (IHU) med et kommissorium. IHU tilrettelægger systemer og arbejdsgange, der sikrer opdatering, koordinering, implementering og evaluering af infektionskontrolprogrammet. IHU ledes af hospitalets øverste ledelse og refererer til Kvalitetsråd, og er repræsenteret heri ved IHU s formand. Foruden repræsentanter fra Region Hovedstadens Apotek, RH s Kvalitetssekretariat, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og Infektionshygiejnisk Enhed, består udvalget af ledelsesrepræsentanter fra de kliniske og tværgående centre. IHU holder møde min. en gang i kvartalet. Det tilstræbes, at der arbejdes ud fra et kvartalsopdelt årshjul: 1. Kvartal: Bygge- og renoveringsplaner på hospitalet Forrige års infektionshygiejniske overvågningsresultater 2. Kvartal Ledelsens evaluering af infektionshygiejnen Orientering fra råd, udvalg og arbejdsgrupper 3. Kvartal Infektionshygiejniske overvågningsdata til dato Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser indenfor infektionshygiejne 4. Kvartal Aktiviteter og indsatsområder for næste år Infektionshygiejnisk Enhed (IHE) I IHE er ansat medarbejdere med autorisation, kompetencer og erfaring indenfor det infektionshygiejniske område. Klinikchefen, hygiejneoverlægen og hygiejnesygeplejerskerne udgør til sammen IHE s faglige ledelse. Enheden er organisatorisk placeret under Klinisk Mikrobiologisk Afd. (KMA) i Diagnostisk Center. Hvis der opstår specielle infektionshygiejniske problemstillinger kan refereres direkte til Direktionen. IHE s ansvar modsvares af de nødvendige beføjelser. Det skal sikres, at nødvendige og tilstrækkelige ressourcer (økonomi, IT-udstyr, fysiske rammer og uddannelse) til at opfylde politik, mål og handleplaner samt til drift af Infektionskontrolprogrammet er til stede. IHE har ansvaret for at: Bistå ledelserne med at fremme bevidstheden om de infektionshygiejniske krav på Rigshospitalet. Holde sig opdateret i lov- og myndighedskrav, der vedrører området med henblik på videreformidling til ledelsessystemet om, hvad ændringerne har af betydning og konsekvens. Yde rådgivning og vejledning såvel i specifikke situationer som ved mere generelle problemstillinger. Udarbejde vejledninger indenfor det infektionshygiejniske område. Udarbejde en årlig status på det infektionshygiejniske arbejde jf. Infektionskontrolprogrammet. Rådgive og vejlede i implementering af infektionskontrolprogrammet. I samarbejde med IHU og de enkelte klinikker fastsætte generelle regler og grænser for det infektionshygiejniske niveau. Foretage infektionshygiejnisk audit i samarbejde med ledelserne i de enkelte afsnit og efterfølgende udarbejde en rapport og om nødvendigt en opfølgning. Bearbejde infektionshygiejniske data fra de enkelte klinikker og sammen hermed opstille mål og handleplaner for det infektionshygiejniske niveau. Udskrevet: af Tanja Møller Andersen 5 af 9

6 Være repræsenteret i relevante råd, udvalg og arbejdsgrupper, der arbejder på at forbedre det infektionshygiejniske område. Opstille infektionshygiejniske krav i forbindelse med indkøb af udstyr, der anvendes til undersøgelse, pleje og behandling af patienter. Foretage en infektionshygiejnisk vurdering i forbindelse med nybyggeri og renovering. Sikre, at der er et undervisningstilbud på det infektionshygiejniske område til tværfaglige medarbejdere. Koordinere den infektionshygiejniske indsats på Rigshospitalet med de øvrige Infektionshygiejneorganisationer regionalt og nationalt. Rapportere relevante infektionshygiejniske data til eksterne samarbejdspartnere og myndigheder. Arbejdsgrupper Permanente infektionshygiejniske arbejdsgrupper nedsættes af Kvalitetsrådet efter indstilling fra IHU. IHU kan foreslå nedsættelse af midlertidige arbejdsgrupper ad hoc til at udarbejde eller revidere vejledninger eller løse et infektionshygiejnisk problem i samarbejde med IHE. Disse grupper vil blive sammensat ud fra klinikkernes og IHE s vurdering af nødvendig kompetence og erfaring. Arbejdsgruppen skal referere til IHU. For hver arbejdsgruppe udarbejdes et kommissorium indeholdende formål, repræsentation, sekretariatsfunktion og forventet tidsramme samt for ad hoc-grupperne en tidsramme. Forebyggelse og kontrol af hospitalserhvervede infektioner Infektionsudbrud og epidemier (beredskabsplan) Hvis et muligt udbrud mistænkes, forestås udredningen heraf af IHE og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i samarbejde med klinikken. Region Hovedstaden s vejledning om udbrud følges. Særlige kritiske infektionsudbrud og epidemier håndteres jf. Rigshospitalets beredskabsplan. Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre Rigshospitalet skal identificere grupper med øget risiko for nosokomiel infektion relateret til centrale venekatetre. Der skal for hver gruppe foreligge en handleplan for overvågning og forebyggelse. Kendte risikogrupper er fx patienter med flerlumen-katetre, dialysekatetre og katetre til parenteral ernæring. Urinvejsinfektioner Rigshospitalet skal identificere grupper med øget risiko for nosokomiel urinvejsinfektion. Der skal for hver gruppe foreligge en handleplan for overvågning og forebyggelse. Kendte risikogrupper er fx patienter med sygdomme i urinveje, neurologiske, endokrinologiske, obstetriske patienter samt patienter, der instrumenteres i urinvejene. Nedre luftvejsinfektioner Udskrevet: af Tanja Møller Andersen 6 af 9

7 Rigshospitalet skal identificere grupper med øget risiko for nosokomielle nedre luftvejsinfektioner. Der skal for hver gruppe foreligge en handleplan for overvågning og forebyggelse. Kendte risikogrupper er fx intuberede patienter, patienter der ernæres via nasalsonde, neurologiske patienter, immunsupprimerede patienter. Postoperative sårinfektioner Rigshospitalet skal identificere grupper med øget risiko for nosokomielle postoperative sårinfektioner. Der skal for hver speciale foreligge en handleplan for overvågning og forebyggelse. Kendte risikogrupper er fx patienter, der får indsat fremmedlegemer og operationstyper med behov for antibiotikaprofylakse. Viral og bakteriel gastroenteritis Rigshospitalet skal identificere grupper med øget risiko for nosokomiel gastroenteritis. Der skal for hver gruppe foreligge en handleplan for overvågning og forebyggelse. Som minimum skal patienter med norovirus og Cl. difficile rapporteres til IHE. For norovirus er kendte risikogrupper patienter, der ligger på stue med patient med norovirusinfektion. Ved mistanke om udbrud følges Region Hovedstadens vejledning om udbrud. Registrering af bakteriel resistens og antibiotikaforbrug Rigshospitalet skal identificere, hvilke resistente bakterier, der skal overvåges. Rigshospitalet skal overvåge antibiotikaforbruget på de enkelte klinikker og sammenholde resultatet med bakteriel resistensudvikling. Som minimum overvåges: Penicillin-resistente pneumokokker. Vancomycin-resistente enterokokker (VRE). Meticillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Multiresistente Gram-negative bakterier (E. coli, Klebsiella spp., P. aeruginosa, Acinetobacter spp., S. maltophilia mv.), der er resistente for to af følgende tre antibiotikagrupper cefalosporiner (cefuroxim/ceftriazon), aminoglycosider (gentamycin/tobramycin) og quinoloner (ciprofloxacin). Carbapenem-resistente Gram-negative bakterier Overvågningsområder Rigshospitalet skal identificere apparatur og miljø, som udgør en særlig risiko for nosokomiel smitteoverførsel. Centrene er ansvarlige for at nedenstående områder, hvor der er risiko for, at der kan ske en smitteoverførsel, overvåges. På baggrund af data skal ledelsen prioritere iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer. Som minimum overvåges: Observation af om medarbejdere udfører håndhygiejne. Forbruget af hånddesinfektionsmiddel og flydende håndsæber. Fleksible endoskoper med kanaler undersøges i alle afsnit, der udfører endoskopi. Dialyseapparater og behandlet dialysevand. Vand fra tandlægeunits. Ventilation på operationsstuer Udskrevet: af Tanja Møller Andersen 7 af 9

8 Vand fra vandhaner i afdelingskøkkener og vandkølere. Vand og is fra ismaskiner Engangshåndklæder, der anvendes til kirurgisk håndvask. Autoklaver, validering og procesprøver. Sterildepoter Områder med sterilproduktion. Områder med fødevarehåndtering. Områder, hvor der foretages ny- og ombygninger samt renovering. Tekniske installationer i relevante områder f.eks. udsugningsanlæg og køleanlæg. Desinficerende maskiner. Infektionshygiejniske vejledninger Der skal som minimum foreligge vejledninger for: Generelle infektionshygiejniske forholdsregler, herunder håndhygiejne. Isolation og supplerende infektionshygiejniske forholdsregler ved smitsomme sygdomme og immunsupprimerede patienter. Udbrud af smitsomme sygdomme. Anlæggelse og håndtering af blærekatetre. Anlæggelse og håndtering af CVK og andre intravaskulære katetre. Infektionsprofylakse i relation til respirationsbehandling. Perioperativ profylakse. Genbehandling af medicinsk udstyr til flergangsbrug. Bortskaffelse af dagrenovation og klinisk risikoaffald. Håndtering af rent og urent linned. Desinfektion af IT-udstyr og apparatur. Hygiejne i laboratorier. Kontrol af sterilisationsprocesser. Forebyggelse af stik- og skæreuheld. Brug af værnemidler. Vaccination af personale/forebyggelse. Genanvendelse af engangsudstyr. MRSA-screening. Tilgængelighed af faciliteter til håndhygiejne. Håndtering og rengøring af inventar. Kirurgisk håndvask. Uniformsetikette. Information om håndhygiejne til patienter, pårørende og leverandører. Rigshospitalet skal v.hj.a. audit kontrollere, om gældende tværgående infektionshygiejniske vejledninger er indarbejdet i den kliniske praksis. Ekstern og intern rapportering Rigshospitalet skal rapportere relevante data til eksterne offentlige sundhedsmyndigheder iht. gældende dansk lovgivning og øvrige samarbejdsaftaler. Rigshospitalet skal rapportere relevante data til eksterne samarbejdspartnere i Region Hovedstaden iht. regionale aftaler. IHE bearbejder relevante data til brug for det infektionshygiejniske arbejde i de enkelte centre/klinikker. Udskrevet: af Tanja Møller Andersen 8 af 9

9 Der findes i alle centre/klinikker en procedure for, hvorledes data og fund fra infektionshygiejnisk audit, antibiotika audit mv. skal kommunikeres ud til relevant personale. IHE udarbejder en årsberetning med data og indhold svarende til infektionskontrolprogrammet. Uddannelse I Rigshospitalets fælles introduktionsprogrammer indgår: Information om hospitalets Infektionshygiejneorganisation. Hospitalets infektionskontrolprogram. Håndhygiejne. Hospitalets antibiotikapolitik. Publikationen Infektionshygiejne - Personalevejledning er udarbejdet af Region Hovedstadens Komité for Infektionskontrol og Hygiejne og skal udleveres til personale ved ansættelsen. Centre og klinikker er ansvarlige for at infektionshygiejne indgår i deres introduktion for nyansatte, samt i øvrige relevante undervisningstilbud. Når der foretages ændringer i infektionskontrolprogrammet, skal berørt personale informeres og uddannes i relevant omfang. Centre og klinikker er ansvarlige for, at alt klinisk personale gennemfører e-learningprogram for håndhygiejne med certifikat én gang årligt. Dette dokumenteres i personalemappe. Når det skønnes nødvendigt, tilbyder Rigshospitalet skriftligt informationsmateriale og undervisning i infektionshygiejne til patienter, pårørende og leverandører. Region Hovedstaden tilbyder uddannelse i infektionsforebyggelse og -kontrol til tværfaglige sundhedsmedarbejdere. Kvalitetsudvikling, projekter og forskning Rigshospitalet er forpligtet til at etablere og deltage i kvalitetsudvikling inden for det infektionshygiejniske område. I forbindelse med konkrete infektionshygiejniske projekter i centre og klinikker kan vidensdeling foregå via IHU. Udskrevet: af Tanja Møller Andersen 9 af 9

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk * Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk Agenda *Officielle Krav til Infektionshygiejne i lægepraksis *Den Danske Kvalitetsmodel og lægepraksis *Eksempler på Infektionshygiejnearbejde

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Hygiejne i psykiatrien Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Udfordringer 30 forskellige matrikler Samling af forskellige kulturer / organisationer Bygninger fra en tid med andre normer Forskellige faggrupper

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

2. E-Dok og hjemmeside 3. 3. Instrukser og retningslinjer...3. 4. Nye instrukser og retningslinjer på vej... 5

2. E-Dok og hjemmeside 3. 3. Instrukser og retningslinjer...3. 4. Nye instrukser og retningslinjer på vej... 5 Januar kvartal 2010 1. Siden sidst Influenza A (H1N1)v 2 2. E-Dok og hjemmeside 3 3. Instrukser og retningslinjer.......3 4. Nye instrukser og retningslinjer på vej...... 5 5. Nyt fra Hygiejneudvalget

Læs mere

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3 B-014 Styringsværktøj Trin 3 OBS: Arket indeholder kun de standarder hvor der er krav om kvalitetovervågning på trin 3 1.1.3 - Planlægning, drift og økonomi (3/5) Der foreligger dokumentation for, at ledelser

Læs mere

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Case Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Modtageafsnit Fru Olsen indlægges 8. oktober akut med diarre Hvordan vil I placere hende i afsnittet? Skal hun have eget toilet? Det har

Læs mere

Lederkonferansen Oslo, den 1. februar 2008. Den Danske Kvalitetsmodel Akkreditering af det danske sundhedsvæsen

Lederkonferansen Oslo, den 1. februar 2008. Den Danske Kvalitetsmodel Akkreditering af det danske sundhedsvæsen Lederkonferansen Oslo, den 1. februar 2008 Den Danske Kvalitetsmodel Akkreditering af det danske sundhedsvæsen Hvad er Den Danske Kvalitetsmodel? Ét samlet dansk program for systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Afbud/fraværende: Marit Bucarella, Anne Marie Plesner, Lone Carlsson, Anne Stæhr,

Afbud/fraværende: Marit Bucarella, Anne Marie Plesner, Lone Carlsson, Anne Stæhr, Center for Sundhed Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Komitéen for Infektionskontrol og Hygiejne Dato: 18. september 2014 Kl.: 8.00 10.00 Sted: Hvidovre Hospital

Læs mere

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen 051219 Sygehus Fyn 41 Hygiejneprojekt lang version 1 Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen Hospital: Sygehus Fyn Svendborg Afdeling: Intensiv

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Rapport over baggrund, formål, metode, registrering og perspektiv Kilde: www.fhi.no Rapport udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed

Læs mere

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen KMA, Odense Universitetshospital Laboratoriekonsulentordningen d. 9. februar 2016 Multiresistente mikroorganismer

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-02-2014 Gyldig til: 24-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne dag 1 30. november 2015 Mona Kjærsgaard Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede regler for hygiejnestandarder på danske sygehuse

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede regler for hygiejnestandarder på danske sygehuse 2009/1 BSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2010 af Flemming Møller Mortensen (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), Orla Hav (S), Karen

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-09-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Alle standarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering af

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 31-08-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Der er 10 ikke opfyldte akkrediteringsstandarder. Akkreditering pågår Der er krav om opfølgning på væsentlige områder, herunder

Læs mere

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-10-2015 Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Teknisk drift. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Teknisk drift. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Teknisk drift Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 RENGØRING OG HYGIEJNE... 3 6.1.1 Forebyggelse og

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

Infektionshygiejne. Personalevejledning. Region Hovedstaden. Infektionshygiejne Oktober 2013

Infektionshygiejne. Personalevejledning. Region Hovedstaden. Infektionshygiejne Oktober 2013 Infektionshygiejne Oktober 2013 Region Hovedstaden Infektionshygiejne Personalevejledning Region Hovedstadens Komité for Infektionskontrol og Hygiejne Region Hovedstadens Komité for Infektionskontrol og

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Surveyrapport - Sundhedsplejen

Surveyrapport - Sundhedsplejen Surveyrapport - Sundhedsplejen Sektor: Kommune Kolding Kommune - Org.: Sundhedsplejen Type: Ekstern survey Startdato: 17.06.2013 Slutdato: 20.06.2013 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret med bemærkninger

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER - erfaringer fra processen Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne NIR: EN STOR INDSATS FRA MANGE PARTER Retningslinje Antal

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-03-2014 Gyldig til: 30-04-2017

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 21-12-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

I N F E K T I O N S H Y G I E J N E

I N F E K T I O N S H Y G I E J N E yhedsbrev nr. 17 Februar 2009 Prævalensundersøgelse 2009 - har du valgt en dato? F K T O S H Y G J Alle sengeafdelinger skal deltage i den landsdækkende registrering af hospitalserhvervede infektioner,

Læs mere

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Akut afdelingen 18-08-2009 Første skridt Kommissorium og medlemmer Nøglepersoner Akkreditering E-dok Første skridt 1. Oprette Kvalitetsudvalg (styregruppe): formand i kvalitetsrådet

Læs mere

Infektionsforebyggelse

Infektionsforebyggelse Infektionsforebyggelse - 2 årligt udviklingsprojekt fra 1. januar 2008 31.12. 2009 et samarbejde mellem, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs Kommuner og /Grenaa (RRA/RG) Arbejdsgruppen 8. januar 2008 1 Baggrund

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Denne tabel skal ikke forstås som en log, der beskriver alle ændringer, men skal vise, hvor man kan genfinde indhold fra DDKM

Læs mere

MRSA i almen praksis. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse

MRSA i almen praksis. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse MRSA i almen praksis Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse TAK FOR INVITATIONEN Fokusere på nogle af almen praksis problemer ved opsporing, forebyggelse og bekæmpelse af MRSA

Læs mere

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE har til formål at virke

Læs mere

Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi Klinisk mikrobiologi Kompetencemål for 3. år af hoveduddannelsesstilling 1, 2, 3, 4 og 5 Mål Konkretisering af mål Evalueringsstrategi Indsatsområder: Medicinsk ekspert: Prøvetagning, laboratoriediagnostik

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Mølholm Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 05-09-2013 Gyldig til: 30-10-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 99,46% 100,00%

Læs mere

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejne. Hygiejne er læren om, hvordan man forebygger sygdom. Ernæring Sikkerhed Miljø Folkesygdomme

Læs mere

Velkommen til Hygiejnesygeplejerske Hanne Hvingelby og Ledende Overlæge Palle Nielsen.

Velkommen til Hygiejnesygeplejerske Hanne Hvingelby og Ledende Overlæge Palle Nielsen. Endeligt referat fra Hygiejnekomiteen for Hospitalsenheden Vest Mandag d. 12.11.2012 Regionshospitalet Herning Hospitalsenheden Vest Kvalitet og Udvikling Infektionshygiejnisk Enhed Lægårdvej 12 N DK-7500

Læs mere

Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik

Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 24-02-2015 Gyldig

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 28-02-2014 Gyldig til 24-04-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER Jette Holt Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd Central enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut jho@ssi.dk INFEKTIONSHYGIEJNE OG SMITTE Smitte sker fx gennem

Læs mere

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 02-12-2013 Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 07-11-2013 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Hjælperedskab til Akkrediteringsstandarder for Privathospitaler og klinikker, 2016. Sæt kryds i kolonnen for at markere, at den/de pågældende indikatorer

Læs mere

Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-10-2013 Sygehus Sønderjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 17-05-2013 Gyldig til: 11-07-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Titel Instruks for: Hvordan utilsigtede hændelser rapporteres Hvordan en utilsigtet

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Statusrapport 2007 Hygiejneorganisationen

Statusrapport 2007 Hygiejneorganisationen Hospitalsenheden Vest Rapport Statusrapport 2007 Hygiejneorganisationen Kvalitet og Udvikling April 2008 Indhold ESBL... 9 Forbrugsopgørelser for flydende håndsæbe og håndsprit ved HEV... 10 Resume af

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. MRSA Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Hvad er MRSA Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Minisymposium Middelfart 4. september 2015 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Program Ca. ½ times oplæg Ca. ½ times walk and talk Ca. ½ times spørgsmål/afklaring med spørgsmål

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk standard DS 2451-5 2. udgave 2014-05-14 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Surveyrapport - Genoptræning

Surveyrapport - Genoptræning Surveyrapport - Genoptræning Sektor: Kommune Kolding Kommune - Org.: Genoptræning Type: Ekstern survey Startdato: 17.06.2013 Slutdato: 20.06.2013 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret med bemærkninger Begrundelse:

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 17-02-2016 Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-10-2015 Gyldig til: 21-12-2018

Læs mere

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 05-11-2015 Gyldig til 30-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af

Læs mere

Hjemmefødselsordning Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og begrundelser

Hjemmefødselsordning Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og begrundelser Hjemmefødselsordning Sjælland Ekstern survey Start dato: 18-11-2014 Slut dato: 19-11-2014 Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Hjemmefødselsordningen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 20-06-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Brørup Hjemmepleje Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål. At Brørup hjemmepleje Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Infektionshygiejnisk årsrapport 2014

Infektionshygiejnisk årsrapport 2014 Infektionshygiejnisk årsrapport 204 Infektionshygiejnisk Enhed Udarbejdet af hygiejnesygeplejerske Alice Løvendahl Sørensen og Karin Jette Winther Hospitalsenhed Midt Indhold Indledning...4 Hygiejneorganisation...4

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Allergiklinikken i Roskilde

Allergiklinikken i Roskilde Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 02-06-2015 Gyldig til: 27-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-09-2015 Gyldig til 28-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget 7. KONTOR 5. december 2014 Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget Baggrund 1. Mange års stigende forbrug af antibiotika i landbruget, særligt i svineproduktionen,

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. ESBL Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Privathospitalet Forvandlingshuset. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og begrundelser

Privathospitalet Forvandlingshuset. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og begrundelser Privathospitalet Forvandlingshuset Ekstern survey Start dato: 12-03-2015 Slut dato: 12-03-2015 Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Meget

Læs mere

Karantæneplan for Region Nordjylland

Karantæneplan for Region Nordjylland Karantæneplan for Region Nordjylland udgivet af Den Præhospitale Virksomhed 1 Karantæneplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-11-2011 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Dagsorden: 28. møde i Komitéen for Infektionskontrol og Hygiejne

Dagsorden: 28. møde i Komitéen for Infektionskontrol og Hygiejne Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Møde i: Komitéen for Infektionskontrol og Hygiejne Dato: 11. september 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Hvidovre Hospital : Enhed for Udvikling og Kvalitet Kongens Vænge 2

Læs mere

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker Side 1 af 8 Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker 1. version af DDKM for apoteker 2. version af DDKM for apoteker 1.1.1 Virksomhedsgrundlag 1.1.2

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Overførsel af MRSA. (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus)

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Overførsel af MRSA. (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus) H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Overførsel af MRSA (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus) Januar 2005 1. Resume af hændelsen Der overføres MRSA fra patient A til patient B til trods for,

Læs mere

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-09-2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-04-2015

Læs mere

Infektionshygiejnisk årsrapport 2012. Infektionshygiejnisk Enhed. Klinisk mikrobiolog Jørgen Prag,

Infektionshygiejnisk årsrapport 2012. Infektionshygiejnisk Enhed. Klinisk mikrobiolog Jørgen Prag, Infektionshygiejnisk årsrapport 2012 Infektionshygiejnisk Enhed Klinisk mikrobiolog Jørgen Prag, hygiejnesygeplejerske Alice Løvendahl Sørensen og Karin Jette Winther Hospitalsenhed Midt 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Institution: Birkely Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Birkely arbejder videre Institutionens MED udvalg udarbejder en med at reducere handleplan, der sikrer

Læs mere

PROCEDURE Nefrostomikateter

PROCEDURE Nefrostomikateter Hospice Sønderjylland Oprettet d. 01-08-2010 af: HLE Sidst revideret d. 23.04.2014 af: TS Nefrostomikateter Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG Formål: At sikre korrekt

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Infektionspakken Introduktion og indhold Version 1, udgivet april 2015 www.isikrehænder.dk Infektionspakken Udgivet af Dansk Selskab for

Læs mere

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-06-2015 Gyldig til 27-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-10-2014 Gyldig til 27-11-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Øjenkirurgisk Center Fakse

Øjenkirurgisk Center Fakse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 13-04-2016 Øjenkirurgisk Center Fakse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 26-11-2015 Gyldig til: 20-01-2019 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer PrivatHospitalet Danmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere