Toksiske alger og algetoksiner. Mikrobiologisk klassificering & Forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toksiske alger og algetoksiner. Mikrobiologisk klassificering & Forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005"

Transkript

1 Toksiske alger og algetoksiner Mikrobiologisk klassificering & Forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Toxic algae and algal toxins microbiological classification & chemical contamination surveillance in The Danish Bivalve Mollusc Fishery 2005

2 Udarbejdet for:, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg Udarbejdet af: Thyra Bjergskov, Kevin Jørgensen, Danmarks Nationale Referencelaboratorium for Marine Biotoksiner, Fødevareinstituttet, DTU Bjarne Ring Thorbjørnsen, Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg Per Andersen, Orbicon A/S Analysearbejde udført af: Danmarks Nationale Referencelaboratorium for Marine Biotoksiner, Danmarks Fødevareforskning, Afd. For Kemiske Fødevareundersøgelser, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg Orbicon A/S, Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J Scantox Biologisk Laboratorium A/S, Hestehavevej 36A, Ejby, 4623 Lille Skensved Højmarklaboratoriet a. s., Adelvej 11, Højmark, 6940 Lem St. Fødevaredirektoratet, Fødevareregion Esbjerg, Høgevej 25, 6705 Esbjerg Ø AnalyCen A/S, Vesterballevej 4, 7000 Frederecia Statistik: John Pedersen, Orbicon A/S, Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J Rentegning: Kirsten Nygaard, Orbicon A/S, Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J Redigering: Gitte Spanggaard, Orbicon A/S, Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J Dato: Februar 2009 ISBN: ISSN: (algetoksiner i muslinger) ISSN: (fødevarerapport)

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OVERVÅGNINGENS FORMÅL OVERVÅGNINGSSYSTEMET Lovgivningsmæssige grundlag Opdeling i produktionsområder Overvågningsprocedure Udtag og indsendelse af prøver Åbning af produktionsområder Skærpet overvågning eller lukning Påvisning af algetoksiner i muslinger Rense- og konditionerings- og udsandingsanlæg Undersøgelse af vandprøver for forekomst af alger Prøvetagning Kvalitative undersøgelser Kvantitative undersøgelser Undersøgelse af muslinger for forekomst af algetoksiner Musetest Kemiske analyser Databehandling og lagring Grænseværdier Alger Algetoksiner Omkostninger i forbindelse med overvågningen Arbejdsgruppe vedrørende toksindannende alger OVERSIGT OVER GEOGRAFISK OG TIDSMÆSSIG UDBREDELSE AF POTENTIELT TOKSISKE ALGER OG ALGETOKSINER Restriktioner i forbindelse med fiskeriet Tidsmæssig og geografisk udbredelse af algetoksiner Limfjorden (Hovedområde I) Algernes geografiske og tidsmæssige udbredelse Lukninger, skærpet overvågning og forekomst af toksiner i muslinger Administrative reguleringer Reguleringer grundet potentielt toksiske alger og/eller algetoksiner: Delkonklusion Mariager Fjord (Hovedområde II) Jyllands østkyst syd for Djursland (Hovedområde III) Algernes geografiske og tidsmæssige udbredelse Lukninger, skærpet overvågning og forekomst af toksiner i muslinger Administrative reguleringer Reguleringer grundet potentielt toksiske alger og/eller algetoksiner Delkonklusion Sjælland-Nord og Vest Algernes geografiske og tidsmæssige udbredelse Lukninger, skærpet overvågning og forekomst af toksiner i muslinger Administrative reguleringer Reguleringer grundet potentielt toksiske alger og/eller algetoksiner Delkonklusion Sjælland-Syd (Hovedområde V) Vadehavet, Ho Bugt og Nordsøen (Hovedområde VI)

4 3.7.1 Algernes geografiske og tidsmæssige udbredelse Lukninger, skærpet overvågning og forekomst af toksiner i muslinger Administrative reguleringer Reguleringer grundet potentielt toksiske alger og/eller algetoksiner Delkonklusion VURDERING OG KONKLUSION VEDRØRENDE TOKSISKE ALGER OG ALGETOKSINER REFERENCER BILAGSOVERSIGT

5 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 5 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER I denne rapport over toksiske alger og algetoksiner i muslingefiskeriet 2005 gøres status for moniteringen af alger og algetoksiner i de danske produktionsområder, hvori der høstes og opdrættes toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle (muslinger m.m.). Endvidere omfatter rapporteringen også klassificeringerne af produktionsområderne, det vil sige de mikrobiologiske zoneudmeldinger, samt overvågningen for kemiske forureninger. Formålet med opsamlingen af data og erfaringer er at forbedre det faglige grundlag for gennemførslen, udviklingen, administrationen og kontrollen af overvågningen af høst af muslinger m.m. Forekomst af algetoksiner Der blev registreret DSP-toksiner i koncentrationer over de af EU fastsatte grænseværdier i danske muslinger i i alt 3 produktionsområder/uger, alle i Limfjorden. Antallet af tilfælde med DSP-toksicitet i muslinger i 2005 er således lavere end registreret i de 3 forgående år. Det er specielt bemærkelsesværdigt, at DSP episoderne kun blev registreret i Limfjorden, hvor der tidligere kun har være ganske få registreringer af DSP-toksin over grænseværdien, og ikke på den jyske østkyst, hvor der registreres en række tilfælde med DSP-toksin over grænseværdien, stort set hvert år. Der blev for første gang i moniteringens historie registreret ASP toksin over grænseværdien i blåmuslinger høstet på den jyske østkyst i forårsperioden 2005 i forbindelse med en opblomstring af arten Pseudo-nitzschia seriata. Der blev ikke registreret hverken PSP- eller AZP-toksiner i muslinger fra danske produktionsområder i Der blev ikke registreret forgiftninger af konsumenter forårsaget af algetoksiner i Restriktioner for fiskeriet på grund af forekomst af algetoksiner og potentielt toksiske alger Der blev indført restriktioner (lukning og skærpet overvågning) for en række produktionsområder/uger overfor muslingefiskeriet i alle hovedområder i Restriktionerne blev indført på grund af forhøjede koncentrationer af potentielt toksiske alger samt for Isefjorden, den jyske østkyst og Limfjordens vedkommende også på grund af påvisning af DSP-toksicitet. Ud af et totalt antal produktionsområder/uger på 770 forsøgt åbnet i 2005 forblev 13% (98 produktionsområder/uger) lukket på grund af forekomst af giftige alge og/eller algetoksiner i muslingerne. Forekomsten af giftige alger og/eller algetoksiner i muslingerne medførte relativt mange lukninger af fiskeriet på den Jyske Østkyst og i Isefjord/Roskilde Fjord, hvor henholdsvis 35% og 25% af de forsøgte åbninger forblev lukkede, mens lukningerne af produktionsområder i Limfjorden på grund af forekomst af giftige alger/algetoksiner i muslingerne udgjorde 15%. Forekomst af alger Den tidsmæssige forekomst af de fleste arter var normal i Alexandriumarterne blev kun registreret spredt i beskedne koncentrationer som ikke medførte restriktioner overfor fiskeriet.

6 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 6 Dinophysis-arterne Dinophysis acuminata og Dinophysis acuta, blev, som i perioden , registreret med markante opblomstringer på den jyske østkyst og i Isefjorden. Begge arter blev også registreret med markant opblomstringer i Limfjorden, hvilket specielt for Dinophysis acuta s vedkommende er meget usædvanligt. De høje koncentrationer af Dinophysis acuminata og D. acuta medførte også, at der blev registreret DSP toksin i blåmuslinger over den gældende grænseværdi i 3 uger i 2 produktionsområder. Desuden medførte de høje koncentrationer restriktioner overfor høsten af muslinger p.g.a. forhøjet risiko for DSP-toksin ophobning i blåmuslinger. I 2005 blev der registreret generelt stigende koncentrationer af Dinophysis norvegica, hvilket kan betyde at tendensen til lave koncentrationer, som er blevet registreret en årrække, er ved at være brudt, så vi igen skal til at se opblomstringer af denne art som i begyndelsen af 1990 erne. Der ser således ud til, at skiftet i dominansforholdene indenfor slægten Dinophysis i de danske produktionsområder, hvor de meget toksiske arter D. acuminata og D. acuta har overtaget dominansen på bekostning af D. norvegica, ikke er helt så entydigt mere. Skiftet kan muligvis skyldes den generelle stigning i havtemperaturerne, da D. norvegica har sin hovedforekomst i det nordlige Atlanterhav, mens D. acuminata og D. acuta er almindeligt forekommende også i de varmere sydeuropæiske farvande. For arten Prorocentrum lima s vedkommende fortsatte tendensen til hyppigere registreringer og stigende koncentrationer, som er blevet observeret i de senere år også ind i Koncentrationsniveauerne var for enkelte arters vedkommende forhøjede i forhold til de tidligere års undersøgelser. Dette gjaldt specielt i forbindelse med opblomstringen af arten Pseudo-nitzschia seriata i forårsperioden på den jyske østkyst og i Isefjorden. På den jyske østkyst medførte de høje koncentrationer, at der blev registreret ASP toksin i blåmuslinger over den gældende grænseværdi i en periode af 2 ugers varighed. I 2005 blev der registreret en markant opblomstring af den fiske og bunddyrtoksiske furealge Gymnodinium mikimotoi i Limfjorden. Arten medfører ingen ophobning af algetoksiner i muslinger m.m., som kan skade mennesker, men kan udgøre et problem for muslingeopdrættere og fiskere, fordi de kan slå muslinger ihjel. Der blev ikke registreret nogen negative effekter af opblomstringen i Limfjorden i Anbefalinger for overvågningen af algetoksiner og toksiske alger På nuværende tidspunkt er der stadig ikke et tilstrækkeligt datagrundlag til en fuldstændig validering af overvågningssystemet - det vil sige, til at vurdere, om der er en god eller dårlig sammenhæng mellem de registrerede koncentrationer af potentielt toksiske alger og akkumuleringen af algetoksiner i muslingerne samt, hvor hurtigt muslingerne renser sig for algetoksiner. Forholdene er således, dels fordi der ikke udtages prøver i produktionsområder, som lukkes, og dels fordi muslingefiskerne og opdrætterne, oftest af økonomiske årsager, ikke ønsker at fiske og høste og udtage daglige prøver til analyser, når der er indført skærpet overvågning med daglige algetoksinanalyser og algeanalyser. Dette gør det

7 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 7 umuligt at registrere, om de forhøjede koncentrationer af toksiske og potentielt toksiske alger medfører akkumulering af algetoksiner i muslingerne. For at denne validering kan foretages, skal prøvetagningen af både alger og muslinger fortsætte i perioder med både lukning og skærpet overvågning og mindst 1-2 uger efter, at der er registreret forhøjede koncentrationer af alger. Endvidere vil det være en stor fordel, hvis der kunne igangsættes en mere systematisk prøveudtagning på faste udvalgte positioner, så sammenhængen mellem forekomsten af potentielt toksiske alger og algetoksiner i muslinger kan analyseres på et mere sikkert grundlag. Mikrobiologiske klassificering, udmeldinger af A, B og C zoner, produktionsområder og opdrætsanlæg samt CKL-Projekter i 2005 Resultater af udmeldinger af løbende klassificeringer af A, B og C zoner, produktionsområder og opdrætsanlæg i 2005 Der er, optalt efter den nye områdeinddeling i muslingebekendtgørelsen nr. 114, foretaget klassificeringer i følgende antal produktionsområder: 32 produktionsområder i Limfjorden, 8 produktionsområder i Jyllands østkyst syd for Djursland, 7 produktionsområder i Nord- og Vestsjælland, 2 produktionsområder i Vadehavet. I 2005 blev der i alle produktionsområderne tilsammen åbnet totalt 751 høst-uger for bundmuslinger m.m. med A, B eller C-klassificering. I 2005 blev der i alle produktionsområderne tilsammen åbnet totalt 76 høst-uger for i alt 12 opdrætsanlæg med A, B eller C-klassificering. Den mikrobiologiske klassificerings fordeling ses i bilag 8 I skemaet ses angivelser af hvilke produktionsområder og hvilke opdrætsanlæg, der har været åbnet i hvilke uger. Endvidere ses hvilken mikrobiologisk klassificering, de enkelte produktionsområder og de enkelte opdrætsanlæg er blevet åbnet med. Konklusion vedrørende de løbende klassificeringer af produktionsområder, zoner og opdrætsanlæg Langt de fleste høst-uger er åbnet med mikrobiologiske klassificeringer, der svarer til A. De mikrobiologiske resultater vil indgå i s beregningsgrundlag sammen med de historiske data, i arbejdet med at foretage permanent klassificering, A, B eller C af de enkelte produktionsområder. Resultater af kontrolprøver udtaget via Centralt Koordinerede Laboratorieprojekter, CKL-projekter, i 2005 I 2005 blev der udtaget nedennævnte kontrolprøver af muslinger og øster til undersøgelser for mikrobiologiske forureninger E. coli og Salmonella. 76 prøver af blåmuslinger og 1 prøve af østers (i alt 77 prøver) blev analyseret for E. coli og Salmonella.

8 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 8 Prøverne er udtaget i 19 forskellige produktionsområder: Limfjorden: 9, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, Jyllands østkyst: 64, 66, 70, 71, 73, Isefjorden: 110, 111, 112, 115, Ho Bugt: 129 og 130. Konklusion vedrørende kontrollen (CKL-projekt) af de løbende klassificeringer af produktionsområder, zoner og opdrætsanlæg Resultaterne af analyserne viste, at 75 ud af 77 prøver lå under grænsen på 230 E. coli /g for A-klassificering. Kun 2 prøver af blåmuslinger havde værdier svarende til B-klassificering, nemlig på 250 henholdsvis 1700 E. coli /g. Resultaterne stemte overens med de mikrobiologiske resultater fundet ved de løbende klassificeringer. Konklusion på de løbende mikrobiologiske klassificeringer og på CKLresultaterne De mikrobiologiske undersøgelsesresultater støtter sammen med de historiske data arbejdet med at foretage udpegning af permanente mikrobiologisk A, B og C klassificerede produktionsområder. Overvågningen af forurenende kemiske stoffer i produktionsområderne s overvågningssystem, som har kørt siden 1970 erne omfatter overvågning af blandt andet kemiske forureninger i fødevarer. Overvågningssystemet kører i 5-års perioder, således at ændringer i forureningsniveauerne kan følges. Der findes dog indtil 2004 kun få data på forureninger i toskallede bløddyr beregnet til konsum. I 2004 blev 8 prøver af blåmuslinger og 13 prøver af østers fra områderne 1 og 2 i Nissum Bredning analyseret for monobutyltin, dibutyltin, tributyltin, monophenyltin, diphenyltin og triphenyltin samt for bly, cadmium og kviksølv. Resultaterne af analyserne ses i rapporten for 2004 Der er ingen EU grænseværdier for organotinforbindelserne, men en provisorisk TDI værdi for summen af organitin forbindelser er fastlagt til 0,25 mikrogram per kg legemsvægt, hvorfor resultaterne kun giver anledning til, at yderligere yndersøgelser bør gennemføres. Analyseresultaterne for bly, cadmium og kviksølv lå i 2004 alle under grænseværdierne. Resultater af overvågningen for kemiske forureninger i muslinger og østers 2005 I 2005 blev der udtaget nedennævnte prøver af muslinger og øster til undersøgelser for kemiske forureninger. Bly, cadmium og kviksølv. 77 prøver af muslinger og østers blev analyseret for bly, cadmium og kviksølv. 76 prøver af blåmuslinger og 1 prøve af østers. Prøverne er udtaget i 19 forskellige produktionsområder: Limfjorden: 9, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, Jyllands østkyst: 64, 66, 70, 71, 73, Isefjorden: 110, 111, 112, 115, Ho Bugt: 129 og 130. Analyseresultaterne for bly, cadmium og kviksølv lå alle en del under grænseværdierne.

9 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 9 Dioxiner og dioxinlignende PCPs. 9 prøver af blåmuslinger og 1 prøve af østers blev analyseret for dioxiner og dioxinlignende PCPs. Prøverne er udtaget i 10 forskellige produktionsområder: Limfjorden: 6, 19, 20, 22, 25, Isefjorden: 111, 112 og Ho Bugt 129, 130, 131. Det fremgår, at alle resultater ligger væsentligt under grænseværdierne for dioxin og dioxinlignende PCB, samt væsentligt under den nationale tolerancegrænse på ng/g for indikator PCB 153. PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons, Benzo(a)pyrener. 10 prøver af blåmuslinger blev analyseret for PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons, Benzo(a)pyrener. Prøverne er udtaget i 8 forskellige produktionsområder: Limfjorden: 9, 25, 26, Jyllands østkyst: 64, 70, Isefjorden: 111, 112 og Ho Bugt: 130. Prøverne indeholdt benzo(a)pyren i koncentrationer lavere end detektionsgrænsen (LOD = 0,4 µg/kg frisk vægt); mere præcist mellem 0,1 og 0,6 µg/kg frisk vægt. Ingen af prøverne havde indhold af benzo(a)pyren over grænseværdien på 10 µg/kg frisk vægt fastsat af EU Kommissionen. Resultaterne af analyserne ses i bilag 11. Konklusion på analyserne for kemiske forureninger for 2005 Analyseresultaterne for alle kontaminanterne, bly, cadmium, kviksølv, dioxiner og dioxinlignende PCB samt benzo(a)pyren som indikator for PAH, lå alle en del under EU grænseværdierne. Tilsvarende for PCB-153, som indikator for ikke-dioxin lignende PCB. Her var indholdet væsentligt under den nationale tolerancegrænse. Anbefalinger for klassificering og for overvågningen af forurenende kemiske stoffer Det anbefales, at den mikrobiologiske klassificering gennem alle årerne med overvågning danner baggrund for en permanent udmelding af større zone A, B og C områder i visse produktionsområder. Det anbefales ligeledes, at der tages stilling til, om frekvensen for prøveudtagning er acceptabel. Det anbefales endvidere, at der for kommende nye produktionsområder og nye opdrætsanlæg foretages den lovpligtige klassificering ved mikrobiologiske undersøgelser inden der i produktionsområderne gives tilladelser til start af nye opdrætsanlæg. Med hensyn til overvågningen af kemiske forureninger anbefales det, at den permanente overvågning, som nu er igangsat i henhold til reglerne fortsætter således, at man over en 5-årig eller evt. længere periode får indsamlet og vurderet analyseresultater fra alle mindst alle aktive produktionsområder. Det anbefales ligeledes, at der for kommende nye produktionsområder foretages den lovpligtige undersøgelse (kortlægning) for kemisk forurening inden der i produktionsområderne gives tilladelser til start af nye opdrætsanlæg.

10 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 10 ENGLISH SUMMARY Introduction This status report for year 2005, compile information on the Danish monitoring program on toxic and potentially toxic algae/phytoplankton and algae toxins in bivalve molluscan shellfish, echinoderms, tunicates and marine gastropods (mussels etc.) in relation to the mussel fishery and aquaculture establishments. It also presents the results of the microbiological classifications and the results of the monitoring of chemical contaminants for year The results and experience gained in 2005 will be used during the annual review of the monitoring program on algae and algae toxins, and will also be used to establish permanent microbiological classification of production areas, where results together with historical data can be basis for that. The monitoring program covers the commercial fishery and aquaculture on the following bivalve molluscs species: blue mussel (Mytilus edulis), common cockle (Cardium edule), surf clam (Spisula spp.), scallop (Pectinidae spp.) as well as oysters (Ostrea edulis). Legislation, Regulatory Systems and Monitoring Programmes From 1984 a voluntary surveillance programme was carried out, but in 1990 this was made an intensive mandatory monitoring for toxic and potentially toxic phytoplankton and for algae toxins in relation to commercially caught mussels in Denmark. Official regulations concerning sampling and quantification of toxic phytoplankton and algae toxins in relation to the Danish mussel fishery and aquaculture establishments are given in "the order no. 202 laying down the health conditions for fishery, handling, production and placing on the market of bivalve molluscs, echinoderms tunicates and gastropods of 15 th April 1993, and in the guidelines no of 27 th April 1993 and no of 28 th February This order is repealed the 5 th March 2005 by the order on bivalve molluscs, echinoderms tunicates and gastropods, no. 114 of 24 th February The Danish legislation implements the EEC Council Directive of 15 th July 1991 laying down the health conditions for the production and the placing on the market of live bivalve molluscs, 91/492/EEC, with later amendments. Microbiological classification of production areas The 2 orders, no. 202 and no. 114, together with and the 2 mentioned guidelines include the requirements and procedures for the classification of production areas and the order no. 699 of 6 th August 2003 includes the microbiological limits for the production areas A, B and C. Chemical contaminants Since the 1970 ties a national coordinated monitoring programme on chemical contaminants has been in force with cycles of 5 years. The content of lead, cadmium, mercury and tin in fish and fishery products has been regulated since the 1980ies with maximum limits. These limits were national legislation until 2002 when the EEC regulation on contaminants went into force.

11 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 11 Monitoring for toxic algae and algae toxins The fishing areas are divided into production areas/grids of km 2. See the figures 1a and 1b for the production areas according to the order 202. See figure 1c for the new production areas according to the order 114. According to the 2 orders are all production areas closed unless samples are taken 1 week before commencement of commercial fishing is wanted in production areas or aquaculture establishments, and the results of the analyses show algal toxins and toxic algae concentrations below the regulatory limits, which means that production areas can be opened by The Regional Veterinary and Food Control Authority in Viborg. To keep a production area open samples of water and mussels must be taken by each fisherman and aquaculture establishment on their first day of the fishing-week. This sampling must continue every week as long as a production area and an aquaculture establishment is wanted opened for fishing/harvesting. The water samples and the sample of mussels must be taken from the same nautical position and each of the samples must be marked with the geographical coordinates, name of the location, number of the production area and number of the aquaculture establishment, and forwarded to the appropriate laboratories. Usually only 1 or 2 of the sample sets sent in from each production area are chosen for analysis. On basis of the analytical results The Regional Veterinary and Food Control Authority in Viborg always decide upon the status of the fishery in each production area and each aquaculture establishment. Normally, production areas are opened for harvesting each week. Intensive sampling of water and mussels If the concentrations of toxic and potentially toxic algae are elevated but not exceeding the limits, table 1, or if algae toxins are present under the limits, table 2, intensive sampling can be introduced. Furthermore, intensive sampling can be initiated if the concentrations of toxic algae are high but below the regulatory limits coinciding with periods with sunny, warm and/or calm weather, because of increased risk of local high concentrations of toxic algae and accumulation of algal toxins. Intensive sampling means that each fisherman or aquaculture establishment must take samples of each lot/catch of mussels landed, and no lot/catch is permitted for the market before the result of the analysis are received by the Regional Veterinary and Food Control Authority in Viborg, and found not positive for algae toxins over the limit. The number of samples to be analyzed from each lot/catch is decided upon by the Regional Veterinary and Food Control Authority in Viborg. As examples restrictions are enforced if the numbers of Dinophysis acuminata or Alexandrium tamarense reach/or are above 500 cells/l and if Dinophysis acuta reach/or are above 40 cells/l. Furthermore, there have been several closings and restrictions because of blooms of

12 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 12 Closing production areas If the limits for toxic and potentially toxic algae are exceeded, table 1, or if algae toxins are present over the limits, table 2, then the fishing areas or aquaculture establishments concerned are closed. Criteria used to re-open a production area and an aquaculture establishment The levels of toxic and potentially toxic algae in the water and of algae toxins in the mussels must be below the limits shown in results of analyses of samples taken in 2 consecutive weeks before the fishery/harvesting can be opened in a closed production area or aquaculture establishment. Information flow and access to information The Regional Veterinary and Food Control Authority in Viborg shall give information to the mussel fishermen about the present status of all production areas. This is done via an automatic telephone answering machine ( ) and on the website Using this information system, the status of each production area and each aquaculture establishment can be changed immediately, and the fishermen and aquaculture establishments can always reach the information about the status. The fishermen, the aquaculture establishments, the mussel industry, the Danish Directorate of Fisheries, the Fishery Inspection and the local Regional Veterinary and Food Control Authority, the central Danish Veterinary and Food Administration and The Association of the Danish Mussel-fisheries must be notified by telephone, , fax and by the automatic telephone answering machine if algae toxin test results are exceeding the limits in an open area. Public Notifications The Regional Veterinary and Food Control Authority in Viborg must inform the general public via press release, if it is likely that there is any health risk to the consumers or private collectors of bivalve molluscs. The yearly Monitoring program for toxic algae and algae toxins Each year more than 900 paired samples of phytoplankton algae and mussels are collected and approx samples are analysed. Analyses for DSP-toxins and PSP-toxins in the mussels are carried out by mouse bioassay. Verification of DSP-toxins and PSP-toxins as well as analyses for ASPtoxin (domoic acid) is carried out using chemical methods. The main fishing/harvesting area for blue mussels (Mytilus edulis) is the Limfjord, which from 5 th of March, week 11, in 2005 is divided in 42 production areas. Furthermore blue mussels are harvested at the East Coast of Jutland, in the Danish part of the Wadden Sea/North Sea and in the north and west part of Sealand, which are divided into 30, 18 and 11 production areas respectively. A new main production area has been introduced in the south part of Sealand, but there has been no activity as to harvest of wild mussels or of aquaculture production of mussels in At the west coast of Jutland, in the Danish part of the Wadden Sea, which is divided into 18 production areas, blue mussels (Mytilus edulis), surf clam (Spisula spp.), scallop (Pectinidae spp.) and occasionally common cockles (Cardium edule) are harvested. Wild stocks of the European Oyster (Ostrea edulis) are now commercially harvested in the Limfjord, and oysters are at present commenced to be cultured in the Limfjord.

13 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 13 The total yearly catch of blue mussels, by approximately 67 fishermen, is tons. More than 90% of the production is exported. The Danish production of blue mussels is one of Europe s largest and is till now mainly based on harvest of wild living mussels from natural resources. This is unusual in European context, where tons of the yearly production of bivalve molluscs of approximately 1 mill. tons are based on aquaculture. The Association of the Danish Mussel-Fisheries primarily finances the monitoring program. The expenses of the monitoring system in year 2005 amount to approx. 3% of the total value of the landing value. Results from the Monitoring program DSP-toxins were detected above the limits in 1991, 1992, 1994,1997, 1999, PSP-toxins were only once detected above the limits during the period PSP-toxins were detected by the mouse bioassay, but were not verified using chemical methods. For the first time since the initiation of chemical ASP monitoring was introduced into the Danish monitoring program, domoic acid was detected above the limits in 2 production areas during the spring of 2005 in production areas at the east coast of Jutland. Both production areas were closed for harvest of mussels as a response to high levels of domoic acid in the mussels and high concentrations of the algae Pseudonitzschia seriata in the water. Prior to this episode domoic acid was detected in low concentrations below the limits in 2 mussel samples from the East Coast of Jutland in 1993 as well as in trace concentrations in blue mussels collected in the Limfjord in 2001.

14 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 14 Table 1. Limits, according to the national legislation, for the concentrations of toxic phytoplankton used in the monitoring and management of the Danish mussel fisheries, year Algae species Closure or special restrictions (cells/l) DINOFLAGELLATES Dinophysis acuminate 500 Dinophysis acuta Dinophysis norvegica 1,000 Dinophysis rotundata 1,000 Dinophysis spp. 1,000 Protoceratium reticulatum Only if mice react Lingulodinium polyedrum Only if mice react Alexandrium ostenfeldii 500 Alexandrium tamarense 500 Alexandrium minutum 500 Alexandrium spp. 500 Prorocentrum lima 500 Prorocentrum balticum Only if mice react Only if mice react Prorocentrum minimum Only if mice react Protoperidinium spp. Only if mice react Karenia mikimotoi Only if mice react DIATOMS Pseudo-nitzschia seriata BLUE GREEN ALGAE/CYANOBACTERIA Anabaena spp. Only if mice react Nodularia spumigena Colonies/l Sampling of toxic algae/phytoplankton The quantitative algae-samples are collected using a water-sampler. Water samples are pooled samples made up of water sampled from the surface, the middle and approx. 1 m above the bottom of the water column, where fishing/harvesting is taking place. A sub-sample of 200 ml is collected from the bucket with the 3 samples and preserved using Lugol's neutral fixative. The pooled sample is marked with date, sampling position, production area number, number of aquaculture establishment name of locality and the identity of the collector of the sample and/or company. The qualitative algae-samples are collected by using a plankton net (mesh size 20 µm), drawn vertically from the sea-bottom to the surface 3 or more times. The concentrated algae are poured into a bottle and preserved using Lugol's neutral fixative. The bottle is marked with date, sampling position, production area number, number of aquaculture establishment, name of locality and the identity of the collector of the sample. Sampling of mussels etc. Mussels etc. are harvested and sub-samples of shucked cooked mussel etc. meat are collected in plastic bags marked with date, sampling position, area number, name of locality and the identity of the collector of the sample. After 5 th of March and according to the order 114, the samples of mussels etc. must be live, not shucked cooked. Laboratory procedures The samples of water and mussels are analysed by private laboratories approved by The Danish Veterinary and Food Administration. The Danish National Reference Laboratory on Marine Biotoxins, NRL-MB, the Danish Institute for Food and Veterinary Research, is responsible for providing the status of the analytical methods to be

15 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 15 used in the laboratories and for ring-tests to be submitted, carried out and being within the performance limits. Phytoplankton samples are analysed at the consultancy company Bio/consult as. Mussel samples are analysed for the presence of DSP- and PSP-toxins using mouse bioassay at the company Scantox A/S. Analysis for ASP-toxin (domoic acid), as well as the analytical verification of samples positive for DSP- toxins are carried out using chemical methods (table 2), at the Danish National Reference Laboratory on Marine Biotoxins, NRL-MB. Verifications of samples, which are positive for PSP- toxins, are carried out in Norway. The quantification of toxic algae is carried out using the Utermöhl methodology in combination with epifluorescence microscopy, Andersen & Kristensen (1995). The mussels are analysed for DSP-toxins by mouse bioassay throughout the year. The DSP-toxins ether extraction Yasumoto et al. (1984) is used. Analysis for PSP-toxins is carried out by mouse bioassay using a modification of AOAC's methodology AOAC (1990), (ph = 3) as a minimum in the months April- September, and for all opening samples. Domoic acid analyses on mussels are carried out for all opening samples and during blooms of and the samples are analysed by HPLC (Quilliam et al. 1995). Verification for presence of PSP-toxins is done by HPLC (Lawrence et al.2004). Verification for presence of DSP-toxins, including okadaic acid (OA), Dinophysistoxin 1 (DTX-1), Dinophysis-toxin 2 (DTX-2), and DSP-toxin esters is done using a LC/MS/MS method developed at NRL-MB (Jørgensen and Jensen 2004). A summary of the monitoring programme for algal toxins is given in table 2. The sampling periods can be extended if results from the phytoplankton analysis prove it necessary.

16 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 16 Table 2. Algae toxin DSP PSP ASP Algae toxins groups, EU regulatory limits, methods of analysis and the minimum period of monitoring for algae toxins Regulatory Limits Period Method Must not be positive =2 out of 3 mice die within 24 hours 160 µg okadaic acid /kg whole body Must not be positive = 1 or more mice die within 1 hour 800 µg saxitoxin/ kg whole body 20 mg domoic acid /kg whole body All year round Opening samples and minimum April-September Mouse bioassay, Yasumoto et al. (1984) Verification by LC/MS/MS (Jørgensen and Jensen 2004) Mouse bioassay AOAC (1990) Verification by HPLC (Lawrence et al. 2004) Opening samples and when blooms of HPLC (Quilliam et al. 1995) Pseudo-nitzschia spp. occur Control samples All establishments, producers or packers of fresh or processed mussels must, according to the order 114, take control samples of each days production or catch, and store them as references, if later examination of the mussels etc. from special catches or batches is needed. Control samples of mussels etc., which are sold live for direct consumption must be kept 1 month frozen, and control samples from mussels, which are sold frozen or canned must be kept for 1 year or for the shelf life of the product. The above-mentioned establishments must ensure that all products comply with the criteria given in the legislation through own checks. Annual reports The results of the monitoring program are compiled in annual status reports in Danish with a summary in English. The monitoring program and the annual report is discussed and reviewed once a year by a working group consisting of The Danish National Reference Laboratory on Marine Biotoxins, The Danish Veterinary and Food Administration, experts on phytoplankton, experts on the chemical methods and the mouse bioassays on algae toxins and representatives from The Association of the Danish Mussel-fisheries. Monitoring results 2005 on toxic algae and algae toxins In year 2005 the fishermen and aquaculture establishments collected 1226 paired samples of phytoplankton and mussels and all samples were analysed to open 770 production areas/weeks.

17 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 17 Occurrence of algae toxins DSP-toxins (okadaic acid and esters of okadaic acid) were registered in commercially harvested bivalve molluscs in concentrations exceeding the limits in 3 production areas/weeks in 2005, all from the Limfjord. It shall be noted that no consignments containing algal toxins above the limit were placed on the market, and no outbreak of food poisoning of consumers were caused by DSP-toxins in Danish mussels. Restrictions imposed on the mussel fishery due to occurrence of algae toxins and/or toxic phytoplankton Restrictions (precautionary closure of production areas and/or intensified monitoring) on the mussel fishery/harvest was imposed in the Limfjord, on the east coast of Jutland as well as in the Isefjord/Roskilde Fjord and in the Wadden Sea in 168 production areas and weeks, equal to 19% of the total number of 867 areas/weeks, which were tried opened in preparation for harvest, due to concentrations of toxic phytoplankton exceeding the limits, as well as the occurrence of algal toxins. Occurrence of toxic and potentially toxic phytoplankton The seasonal as well as the geographical occurrence was normal for most species in A few species were observed in high concentrations compared to observations from the previous years, such as the diatom species Pseudo-nitzschia seriata, which was registered in elevated concentrations at the east coast of Jutland and in the Isefjord during spring. At the east coast of Jutland, the bloom resulted in the first observation of ASP-toxins in shellfish above the limit since the beginning of the monitoring in The Dinophysis species D. acuminata and D. acuta continued to bloom and in 2005 they also bloomed in the Limfjord. During 2005 the closely related species D. norvegica returned to the Danish waters after several years in decline. Exceptional blooms of Dinophysis acuminata and Dinophysis acuta in the Limfjord resulted in several findings of DSP-toxins above the limit in the blue mussel, while, in contrast to the previous years, no DSP-events with algae toxin levels above the limit were observed in east coast of Jutland Recommendations for the monitoring of toxic algae and algae toxins As in the previous reports it is recommended, that procedures are set up for extra sampling of toxic algae and mussels etc. during periods, where the limits for toxic algae and algae toxins are exceeded, and where closures and restrictions such as intensive daily sampling in production areas are enforced, or when unexplained toxicity in the mussels etc. is registered by the mouse bioassay, possibly due to unknown toxins. For those purposes the necessary funds should be allocated. With the current system samples are not taken during closures, and when intensive daily sampling in production areas are enforced. The fishermen and the aquaculture establishments often, for economical reasons, do not want to take the daily samples and pay for the necessary analyses before being allowed to harvest or being allowed to place a harvested batch/catch on the market. The purpose for having the necessary funds allocated is to collect the necessary data from these special periods and events, to use the knowledge in the evaluation of the monitoring programme, to follow the possible build up of algae toxins, and to assess

18 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 18 how long time the mussels need, before they have depurated themselves from algae toxins. To support the validation of the present monitoring programme it would be valuable to establish systematic sampling of both toxic algae and bivalve molluscs at a few fixed stations to make research into the relationship between the occurrence of toxic algae and build up of algae toxins in the mussels. Microbiological classification of production areas and aquaculture establishments Since 1984 Denmark has had a mandatory control system on the microbiological status of live bivalve molluscs intended for direct consumption and originating from the commercial fishery of bivalves, from the aquaculture of oysters, from the purification centres and from the expedition centres. This control is also carried out on imported live bivalve molluscs for direct consumption. According to Directive 91/492/EØF and the order on bivalve molluscs, echinoderms tunicates and gastropods, no. 202 of 15/4 1993, which is repealed by the order on bivalve molluscs, echinoderms tunicates and gastropods, no. 114 of 24/2 2005, production areas and aquaculture establishments shall be classified microbiologically as A, B or C. All production areas in Denmark are according to historical data classified as B. The microbiological classification shall be based on analyses of each species of bivalve molluscs etc. harvested. Microbiological classification of production areas All the production areas are classified as B areas. A zone A area is according to the legislation of the size 3 x 3 nautical mile and it is always opened within a production B area, which is opened according to the monitoring procedures for algae toxins and toxic algae. Approximately production areas have 1 or more classified zone A areas open every week. Opening of zone A areas within the production areas If an aquaculture establishment or a mussel fisherman wants to open a zone A area he must take 3 samples of live bivalve molluscs from 3 different nautical positions within the specific area, 1 week before commencement of commercial fishing is wanted, and get them analysed for E. coli and Salmonella. The samples of the live bivalve molluscs must be marked with the nautical position by giving the geographical co-ordinates together with other necessary information for identification, and the samples must be forward to a laboratory approved by the competent authority. If the results of the analyses show no presence of Salmonella and show that the results of the E. coli analysis are found under the legislative limits, (no analytical tolerance is allowed), then a zone A area of that production areas can be opened by The Regional Veterinary and Food Control Authority in Viborg.

19 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 19 The precise calculation of the zone A area to be opened is based on the geographical co-ordinates given by the mussel fisherman or harvester in the logbooks or on the registration documents. This zone A area has the status for 1 month. To keep a zone A part of a production area open for a longer period, 3 samples of live bivalves must be taken once every month. This sampling must continue every month as long as a zone A area is wanted opened for fishery for direct consumption. If the analytical results on a zone A part of a production area is not received by The Regional Veterinary and Food Control Authority in Viborg, then the zone A status is changed to B. Legislative Limits for the microbiological classification Zone A classification limit: Less than 300 faecal coliforms or less than 230 E. coli per g of molluscs flesh and intravalvular liquid and Salmonella must not be present in 25 g of flesh. B classification limit: results must not exceed faecal coliforms or E. coli per g of flesh in 90% of the samples. C classification limit: results must not exceed faecal coliforms per g of flesh. All the 3 limits must be based on a five tube, three-dilution MPN-test. Information flow and access to information The analyses necessary for opening of zone A areas is primarily financed by individual mussel and oyster fishermen or by the owners of aquaculture establishments. The Regional Veterinary and Food Control Authority, Viborg, always decides upon the microbiological status of each production area, and can change any status from A to B or even to C, if laboratory reports show results requiring this. The Regional Veterinary and Food Control Authority in Viborg shall give information to all the mussel fishermen, aquaculture establishments and the establishments processing mussels, if the classification of a production area changes to zone C status. Closing zone A parts of production areas If the limits for E. coli or Salmonella are exceeded then the zone A parts of production areas changed to either the B classification or to C classification status. Sampling of mussels etc. Blue mussels, oysters and other bivalve molluscs etc. are harvested and raw samples with shells, for oysters 3 x g (approx. weight without shells), for the other species min. 2.7 kg per sample, are sampled and marked with date, sampling position, area number, name of locality and the identity of the collector of the sample. A minimum of 3 samples must be taken from each area to be opened as zone A.

20 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 20 Laboratory procedures The samples of mussels are analysed by a private accreted laboratory approved by The Danish Veterinary and Food Administration and by some of the Regional Veterinary and Food Control Authority s Laboratories. E. coli, in live bivalve molluscs, method: Until 4 th of March 2005: Detection and enumeration of thermo tolerant coliform bacteria (presumptive E. coli) by MPN method according to Nordic Committee on Food Analysis method no. 96, 2. ed., 1994 and Bacteriological examination of fresh and frozen seafood, using: -5 tubes per each of 3 dilutions -double strength broth in the 1 st dilution -10 ml of the 1 st dilution -sample size 20 g bivalve molluscs ml dilution media for each. NB: From 5 th of March 2005: ISO (the Donovan method) is used. Salmonella, method: Salmonella. Detection in foods according to Nordic Committee on Food Analysis 71, 5. Ed., *Nordic Committee on Food Analysis. Control / counter samples The establishments, producers or packers of fresh or processed bivalve molluscs must according to the legislation take control samples of each days production or catch, and store them frozen as references, if supplementary analysis of the bivalve molluscs from specific catches or batches is needed. Control samples of mussels, which are sold for direct consumption, must be kept 1 month frozen, and control samples from mussels, which are sold frozen or canned must be kept for 1 year or for the shelf life of the product. The above-mentioned establishments must ensure that all products comply with the criteria given in the legislation through own checks. Results for 2005 from the microbiological classification of A, B and C zones, production areas and aquaculture establishments, and from the authority s control and verification program (CKL-projects) Results for 2005 from the microbiological classification Classifications and opening for harvest were carried out in following number of production areas in the main areas: 32 production areas in the Limfjord, 8 production areas in east coast of Jutland south of Djursland, 7 production areas in the Northand Vest Zealand and 2 production areas in Vadden Sea. In tables 7 and 8 is given an overview of the number of opened harvesting-weeks in 2005 for each production area and for each aquaculture establishment. In 2005 in all the production areas a total of 751 harvesting-weeks for wild mussels were opened with A, B or C-classification. In 2005 in all the production areas a total of 76 harvesting-weeks for 12 aquaculture establishments were opened with A, B or C-classification.

21 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 21 The distribution of the classification is given in Appendix 8. In the table is shown which production areas and which aquaculture establishments that have been classified and opened for harvesting in a given week during the year, together with the actual classification as A, B or C. Most of the classifications were of A status. All the results will be used, to designate permanent classifications of production areas. The Danish Veterinary and Food Administration will include historical data in the calculations and evaluations. Results for 2005 from the control and verification projects, CKL, on the microbiological classification 76 samples of blue mussels and 1sample of oysters were in 2005 analysed for E. coli og Salmonella. The samples were taken in the following 19 different production areas: the Limfjord: 9, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, the East Coast of Jutland: 64, 66, 70, 71, 73, the Isefjord: 110, 111, 112, 115, Ho Bugt (the Wadden Sea): 129 og 130. The results of the analyses showed that 75 of the 77 results were within the limits for A classification, 230 E. coli /g. Only 2 results form blue mussels had values above the A-limit, and were within the B-limits. The two results were: 250 E. coli /g and 1700 E. coli /g. The results the CKL projects were in agreement with the rest of the results from the 2005 classifications. Conclusions on the microbiological classification and the authority s control and verification program The good microbiological results supports together with the historical data the work on establishing permanent classified production areas and aquaculture establishments. Monitoring of chemical contaminants in production areas In chapter V, point 4 of Council Directive 91/492/EEC, it is stated that live bivalve molluscs must not contain toxic or objectionable compounds occurring naturally or added to the environment such as those listed in the annex to directive 79/923/EEC in such quantities that the calculated dietary intake exceeds the permissible daily intake (PDI), or that the taste of the molluscs may be impaired. In chapter V, section II, point 3, part B, of Council Directive 91/493/EEC, laying down the health conditions for the production and the placing on the market of fishery products, is stated that without prejudice to the Community rules concerning water protection and management, and in particular those concerning pollution of the aquatic environment, fishery products must not contain in their edible parts contaminants present in the aquatic environment such as heavy metals and organochlorinated substances at such a level that the calculated dietary intake exceeds the acceptable daily or weekly intake for humans. In the Council Directive 79/923/EEC on the quality requirements for the shellfish waters, requirements are laid down for the testing of contaminants and radio nuclides and listed in its annex.

22 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 22 The Ministry of Environment is monitoring the status for the chemical contaminants in the aquatic environment. The monitoring covers heavy metals such as led, mercury, cadmium, tin (TBT), arsenic, zinc, PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) and a number of other metals together with substances such as organochlorines etc. Monitoring results 2005 on chemical contamination in production areas Lead, cadmium and mercury I 2005 a total of 76 samples of Danish blue mussels and 1samples of Danish oysters were analysed for heavy metals lead, cadmium and mercury. The samples were collected from the following 19 different production areas: The Limfjord: 9, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, the east coast of Jutland: 64, 66, 70, 71, 73, the Isefjord: 110, 111, 112, 115, the Wadden Sea, Ho Bugt: 129 og 130. The results are given in Appendix 11. The analytical results of the analysis on lead, cadmium and mercury were all below the EC limits. The results are given in Appendix 11, and were found to be in the following ranges: for lead between 29 and 0,394 mg Pb/kg, for cadmium between 41 and 0,207 mg Cd/kg and for mercury between 017 and 224 mg Hg/kg. Dioxins and dioxin-like PCPs I 2005 a total of 9 samples of Danish blue mussels and 1samples of Danish oysters were collected to be analysed for dioxins and dioxin-like PCBs. The samples were collected from the following 10 different production areas: The Limfjorden: 6, 19, 20, 22, 25, the Isefjorden: 111, 112 and the Wadden Sea, Ho Bugt 129, 130, 131. The results are given in Appendix 11. The analytical results on dioxins and dioxin-like PCBs were all well below the EC limits, and well below the national tolerance limit of ng/g for the indicator PCB 152. PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons, Benzo(a)pyrener. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Benzo(a)pyrene. 10 samples of Danish blue mussels were analyser for PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons, Benzo(a)pyrener. The samples were taken in the following 8 different production areas: 9, 25, 26 in the Limfjord, 64, 70 on the east coast of Jutland, 111, 112 in the Isefjord and 130 Ho Bugt in the Wadden Sea. The results are given in Appendix 11. All the samples taken in the mentioned 8 production areas had concentrations of benzo(a)pyren lower than the detection limit (LOD = 0,4 µg/kg fresh weight); namely between 0,1 and 0,6 µg/kg fresh weight. Non of the samples contained benzo(a)pyren over the limits of 10 µg/kg frisk vægt established by the EC Commission. The sum of the 23 different analysed PAH components (Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren, Benzo(a)anthracen, Chrysen, Cyclopenta(cd)pyren, 5-methylchrysen, Benzo(b+j)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(e)pyren, Benzo(a)pyren, Perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren, Dibenzo(a,h)anthracen, Benzo(ghi)perylen, Dibenzo(a,l)pyren, Dibenzo(a,e)pyren,

23 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 23 Dibenzo(a,i)pyren, Dibenzo(a,h)pyren) were found to be between 4,5 and 17,1 µg/kg fresh weight. The highest contribution to the sum came from the PAH components, which are not considered a health risk. The 15 PAH components, which are considered a health risk by evaluation of EC s Scientific Committee, are all included in the table in sum SCF, and they are the following components: Benzo(a)anthracen, Chrysen, Cyclopenta(cd)pyren, 5- methylchrysen, Benzo(b+j)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd)pyren, Dibenzo(a,h)anthracen, Benzo(ghi)perylen, Dibenzo(a,l)pyren, Dibenzo(a,e)pyren, Dibenzo(a,i)pyren og Dibenzo(a,h)pyren.

24 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 24 TECHNICAL AND SCIENTIFIC REPORTS: The following technical and scientific reports are based upon results from the Danish monitoring system: 1990 Bjergskov, T., J. Larsen, Ø. Moestrup, H. M. Sørensen & P. Krogh (1990). Toxic and potential toxic algae in Danish waters: Management, taxonomy, ecology, toxicology. Published by The Fish Inspection Service. (in Danish/English) Hald, B., T. Bjergskov & H. Emsholm (1991). Monitoring and analytical programmes on phycotoxins in Denmark. Proceedings of symposium on marine biotoxins. (Ed. J. Marc Fremy 1991) p Andersen, P.; H. Emsholm & S. D. Jacobsen (1992). Status on the monitoring of toxic algae and algal toxins in mussels in Danish fjords and coastal areas Report to The Ministry of Fisheries. (in Danish) Andersen, P. & H. S. Kristensen (1993). Rapid and precise identification of the dinoflagellates using epifluorescence microscopy. Proceedings from the 6th International Conference on Toxic Phytoplankton, Nantes - FRANCE. p Lavoisier, London. Andersen, P., H. Emsholm, J. Johannesen & B. Hald (1993). Report on the Danish monitoring programme on toxic algae and algal toxins The 6th International Conference on Toxic Phytoplankton, Nantes - FRANCE. (Abstract). Holm, M. & P. Andersen (1993). Vertical distribution of toxic algae, evaluation of sampling methodology and occurrence of DSP-toxins in Danish coastal waters Report to the Ministry of Fisheries & The Association of Danish Mussel-fisheries. Andersen, P. & H. Emsholm (1993). Status on the monitoring of toxic algae and algal toxins in mussels in Danish fjords and coastal areas Report to The Ministry of Fisheries. (in Danish) Andersen, P. & H. Emsholm (1994). Status on the monitoring of toxic algae and algal toxins in relation to mussel fishery in Danish fjords and coastal areas Report to The Ministry of Fisheries. (in Danish) Andersen, P. (1995). Quantitative plankton sampling using the "hose" Report to The Danish Directorate of Fisheries. (in Danish). Andersen, P. & B. Hald (1995). Toxin content of Dinophysis Report to The Danish Directorate of Fisheries. (in Danish). Andersen, P. & H. Emsholm (1995). Status on the monitoring of toxic algae and algal toxins in relation to mussel fishery in Danish fjords and coastal areas Report to The Ministry of Fisheries. (in Danish).

25 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side Andersen, P. & B. Christensen (1996). Status on the monitoring of toxic algae and algal toxins in relation to mussel fishery in Danish fjords and coastal areas Report to Veterinary Service. (in Danish). Emsholm, H., P. Andersen & B. Hald (1996). Results of the Danish monitoring programme on toxic algae and algal toxins In: Harmful and Toxic Algal Blooms - Proceedings for the 7th International Conference on Toxic Phytoplankton, Sendai - JAPAN. (Eds. Yasumoto et al. 1996). p Andersen, P., B. Hald & H. Emsholm (1996). Toxin content of Dinophysis acuminata in Danish coastal waters In: Harmful and Toxic Algal Blooms - Proceedings of the 7th International Conference on Toxic Phytoplankton, Sendai - JAPAN. (Eds. Yasumoto et al. 1996). p Christensen, B., P. Andersen & B. Hald (1997). The geographical distribution of toxic algae in relation to algal toxins in bivalve molluscs harvested in Denmark Proceedings for the 8th International Conference on Toxic Phytoplankton, Vigo - Spain Andersen, P. & B. Christensen (1998). Status on the monitoring of toxic algae and algal toxins in relation to mussel fishery in Danish fjords and coastal areas 1996 and Report to the Danish Veterinary Service. (in Danish). Andersen, P. (1998). Monitoring toxic algae and algal toxins in relation to the Danish mussel fisheries Report to the Danish Veterinary Service. (in English) Andersen, P. & B. R. Thorbjørnsen (1999). Toxic algae and algal toxins in the mussel fishery Report to the Danish Veterinary Service. (in Danish) Andersen, P. & B. R. Thorbjørnsen (2000). Toxic algae and algal toxins in the mussel fishery Danish Veterinary and Food Adminstration. Food Report 2000:26 (in Danish) Bjergskov, T., K. Jørgensen, B. R. Thorbjørnsen & P. Andersen (2001). Toxic algae and algal toxins in the Danish bivalve mollusc fishery Danish Veterinary and Food Administration. Food Report 2001:24 (in Danish) Bjergskov, T., K. Jørgensen, B. R. Thorbjørnsen & P. Andersen (2002). Toxic algae, algal toxins classification and chemical contaminationsurveillance in the Danish bivalve mollusc fishery Danish Veterinary and Food Administration. Food Report 2002 (in Danish with English summary).

26 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side Bjergskov, T., K. Jørgensen, B. R. Thorbjørnsen & P. Andersen (2003). Toxic algae and algal toxins, microbiological classification and chemical contamination surveillance in the Danish Bivalve Mollusc Fishery Danish Veterinary and Food Administration. Food Report 2002 (in Danish with English summary) Jørgensen, K., P. Andersen & B. R. Thorbjørnsen Case study: Distribution of DSP toxins in blue mussels (Mytilus edulis) from Flensborg inlet (week ). Presented as a poster at The 5th International Conference on Molluscan Shellfish Safety, June 13-18th, 2004, Galway - Ireland.

27 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 27 FORORD Formålet med udarbejdelsen af årsrapporten for 2005 over overvågningen og kontrollen med toksiske alger, algetoksiner, mikrobiologisk klassificering samt kemiske forureninger i forbindelse med høst af muslinger m.m. i danske produktionsområder og opdrætsanlæg er, at opsamle data og erfaringerne fra det forløbne år, og evaluere resultaterne med henblik på at forbedre det faglige grundlag for den daglige administration og for udarbejdelsen af centralt koordinerede laboratorieprojekter, CKLprojekter til kontrol af de prøver, der er udtaget og anvendt i det løbende overvågningsprogram. Årsrapporten for 2005 giver ligeledes et overblik over årets erfaringer med hensyn til prøvetagningsstrategi, metoder og resultater. Disse erfaringer anvendes løbende til at forbedre den fremtidige overvågning. Herved opnås der størst mulig sikkerhed for, at der ikke omsættes giftige eller forurenede muslinger på markedet samt, at muslingeerhvervet pålægges færrest mulige restriktioner. Data fra den mikrobiologiske klassificering samt historiske data fra de forudgående års klassificeringer skal sammen med data fra 2005 klassificeringerne danne grundlag for mulig permanente mikrobiologiske klassificeringer af visse produktionsområder. Layoutmæssigt følger rapporten stort set statusrapporterne for Overvågningen dækker fiskeri og høst af vildtlevende og opdrættede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, dog primært blåmuslinger, hjertemuslinger, trugmuslinger og østers. I rapporten anvendes formuleringen "muslinger m.m." oftest generelt for toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle.

28 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 28 1 OVERVÅGNINGENS FORMÅL Det primære formål med overvågningen af potentielt toksiske alger og algetoksiner i toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle er at sikre, at der ikke omsættes muslinger m.m. indeholdende algetoksiner over de fastlagte grænseværdier til forbrugere. Formålet er endvidere så vidt muligt at forhindre, at muslingefiskere og virksomheder ofrer tid og penge på at fiske og forarbejde muslinger, der senere skal kasseres på grund af for højt indhold af algetoksiner. Formålet er ligeledes at sikre at levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle bestemt til direkte konsum lever op til de mikrobiologiske krav, som er fastsat i lovgivningen, således at konsumenter ikke unødigt udsættes for risiko for at blive syge efter indtagelse af levende muslinger m.m. Formålet inkluderer endvidere overvågning af forureningstilstanden i toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, som er fisket eller opdrættet i de danske produktionsområder.

29 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 29 2 OVERVÅGNINGSSYSTEMET 2.1 Lovgivningsmæssige grundlag Den 15. juni 1991 blev der i EU-regi vedtaget Rådets direktiv 91/492/EØF med senere ændringer om sundhedsmæssige betingelser for fiskeri, behandling, tilvirkning og omsætning af levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle. Direktivet blev implementeret ved Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 202 af 15. april 1993 om sundhedsmæssige betingelser for fiskeri, behandling, tilvirkning og omsætning af levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle. Samtidigt ophævedes Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 717 af 26. oktober 1990 om sundhedsmæssige betingelser for fiskeri, behandling, tilvirkning og omsætning af levende, toskallede bløddyr og bekendtgørelse nr. 104 af 22. marts 1984 om kontrol med østers. Gennemførelsen af bekendtgørelsernes bestemmelser er uddybet i Fiskeriministeriets vejledning nr af 27. juli 1993 om sundhedsmæssige betingelse for fiskeri, behandling, tilvirkning og omsætning af levende toskallede bløddyr samt vejledning nr af 28. februar 1995 om sundhedsmæssige betingelser for fiskeri, behandling, tilvirkning og omsætning af levende østers. Muslingebekendtgørelsen nr. 202 blev den 5. marts 2005 ophævet ved ikrafttrædelse af Bekendtgørelse nr. 114 af 24. februar 2005 om muslinger m.m., og denne bekendtgørelse blev ophævet per 31. december 2005 ved ikrafttrædelsen per 1. januar 2006 af Bekendtgørelse nr af 8. december 2005 om muslinger m.m. Opdræt For at opstarte et opdrætsanlæg til toskallede bløddyr skal der søges tilladelse igennem Fiskeridirektoratet, som så vil foranledige, at de berørte myndigheder og interesseforeninger høres, inden der udfærdiges en godkendelse. De berørte myndigheder og interesseforeninger er: Kystdirektoratet, Skov- og Naturstyrelsen, Fødevarestyrelseet, Kulturarvestyrelsen, Farvandsvæsnet, Danmarks Fiskeriundersøgelser, det/de berørte fiskeriinspektorater, det/de berørte amter, og Danmarks Fiskeriforening. Listen over godkendte opdrætsanlæg kan rekvireres gennem Fiskeridirektoratet, Nyrupsgade 30, 1780 København V. Administrationen af overvågningen for potentielt toksiske alger og algetoksiner i alle danske produktionsområder blev per 1. januar 2000 udlagt til varetagelse af s Fødevareregion Viborg. 2.2 Opdeling i produktionsområder Opdelingen af produktionsområderne i perioden uge 1-10 i 2005 er stort set identiske med opdelingen i og er vist på figur 1a og b. Efter uge 11 i 2005 blev der indført en ny områdeinddeling som medførte at opdelingen i a og b delområder blev afløst af nye områder. Nummereringen og antallet af produktionsområder inden for de afgrænsede hovedområder i 2005 i perioden uge 1-10 og efter uge 11 er samlet i tabel 3a og 3b.

30 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 30 Tabel 3a. Opdelingen af de kystnære danske farvande i underproduktionsområder og nummerinterval samt antallet af produktionsområder inden for de afgrænsede hovedområder i uge 1-10 i Underområder indenfor de enkelte produktionsområder kan ses på figur 1b. Lokalitet (Hovedområdenummer) Produktionsområdenummer Antal produktionsområder Limfjorden (I) Jyllands Østkyst (nord for Djursland) (II) Jyllands Østkyst (syd for Djursland) (III) Isefjorden/Roskilde Fjord (IV) Vadehavet og Vesterhavet (V) Mariager Fjord (opdræt); 2 produktionsområde 75 ligger i Storebælt Tabel 3b. Opdelingen af de kystnære danske farvande i underproduktionsområder og nummerinterval samt antallet af produktionsområder inden for de afgrænsede hovedområder efter uge 11 i Underområder indenfor de enkelte produktionsområder kan ses på figur 1c. Lokalitet (Hovedområdenummer) Produktionsområdenummer Antal produktionsområder Limfjorden (I) Jyllands Østkyst (nord for Djursland) (II) Jyllands Østkyst (syd for Djursland) (III) Sjælland N og V (IV) Sjælland S (V) 1 Vadehavet og Nordsøen (VI)

31 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 31 I II 65 IV III V Figur 1a Opdelingen af de kystnære danske farvande, hvor der fiskes efter muslinger med angivelse af hovedområdernes og de enkelte produktionsområders numre i uge 1-10 i I: Limfjorden; II: Den jyske østkyst nord for Djursland (i praksis kun Mariager Fjord); III: Den jyske østkyst syd for Djursland; IV: Isefjorden og Roskilde Fjord; samt V: Vadehavet. (Bemærk, at målestoksforholdene er forskellige på de forskellige delkort).

32 36 35 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 32 Thisted 13B 13A Løgstør a 11 14B 14A 7B 7A Fur 8 15 Nykøbing M Glyngøre 18 1A 16 Thyholm 17 5A 5B 6A 6B 19A 20A 20B 1B 2A 3A 19B Lemvig 2B 3B Venø 4A Skive 4B 30 b Vejle 36 Horsens A 31B 34 Samsø 38 Kolding Esbjerg Fanø c 94 91A 92A 95 91B 92B Rømø 93 Figur 1b Opdelingen af de kystnære danske farvande, hvor der fiskes efter muslinger med angivelse af hovedområdernes og de enkelte produktionsområders numre og underopdeling i a- og b-produktionsområder i uge 1-10 i a: Limfjorden; b: Den jyske østkyst syd for Djursland; og c: Vadehavet.

33 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 I Side III II IV Figur 1c Opdelingen af de kystnære danske farvande, hvor der fiskes efter muslinger med angivelse af hovedområdernes og de enkelte produktionsområders numre fra uge 11 i I: Limfjorden inkl. Mariager Fjord; II: Den jyske østkyst syd for Djursland ; III: Isefjorden og Roskilde Fjord; samt IV: Vadehavet. (Bemærk, at målestoksforholdene er forskellige på de forskellige delkort).

34 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side Overvågningsprocedure Ifølge muslingebekendtgørelsen må fiskeri eller indsamling af toskallede bløddyr ikke finde sted, med mindre der ugen forinden er udtaget en bløddyrprøve samt et sæt algeprøver (en vandprøve = kvantitativ prøve og en netprøve = kvalitativ prøve) fra det udvalgte produktionsområde. Prøverne undersøges for henholdsvis algetoksiner og potentielt toksiske alger Udtag og indsendelse af prøver Prøverne udtages af fiskerne i de produktionsområder, de ønsker at fiske i ugen før et egentligt fiskeri ønskes påbegyndt samt på den første fiskedag i ugen i et åbnet produktionsområde. Fiskerne og opdrætterne kan udtage åbningsprøver i samarbejde med industrien eller en muslingeeksportør. Prøverne sendes til undersøgelse på laboratorier godkendt af. Muslingeprøverne til analyse for DSP og PSP toksiner (kødprøverne) sendes til Scantox A/S og prøver til analyse for ASP toksin sendes til Danmarks Fødevareforskning. Vandprøver sendes til Bio/consult as. Nogle produktionsområder er opdelt i a- og b-underproduktionsområder, figur 1b. Dette er gjort fordi produktionsområderne var for store til, at én prøve ville give et repræsentativt resultat for hele produktionsområdet. For at få så god en sammenhæng som muligt mellem resultaterne af algetællingen af vandprøven og eventuelt indhold af toksin i kødprøven, undersøges sammenhængende vand- og kødprøver fra samme fisker og samme position. Scantox udvælger 1 eller 2 prøver fra hvert produktionsområde og meddeler Bio/consult, hvilke muslingeprøver, der undersøges. Bio/consult analyserer herefter de tilsvarende vandprøver. Såfremt den tilsvarende vandprøve ikke er sendt til Bio/consult, udvælger laboratoriet en alternativ vandprøve fra samme produktionsområde. Det fremsendte resultat mærkes med angivelse af position og noten "alternativ prøve". Analyseresultaterne faxes til Fødevareregion Viborg, Fiskeriinspektoraterne, den indsendende virksomhed samt andre medlemmer af Foreningen Muslingeerhvervet Åbning af produktionsområder Fødevareregion Viborg vurderer analyseresultaterne, og udmelder for hvilke produktionsområder, der kan åbnes for fiskeri efter muslinger i den efterfølgende uge. Fiskeriet kan først påbegyndes, når Fødevareregion Viborg har åbnet det pågældende produktionsområde. Besked om produktionsområder, der kan åbnes for fiskeri efter muslinger, indtales på Fødevareregion Viborgs automatiske telefonsvarer, tlf Beskeden indeholder meddelelser om de reguleringer, der er indført med hensyn til hvilke produktionsområder, der er åbne, og i hvilke der eventuelt er indført skærpet overvågning, eller som er forblevet lukket. Den indlæste besked kan tilsvarende ses på s hjemmeside på internetadressen under Muslingeovervågning.

35 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 35 En restriktion i et produktionsområde, f.eks. skærpet overvågning eller lukning, træder straks i kraft. Informationen indtales på den automatiske telefonsvarer samt oplyses på s hjemmeside Skærpet overvågning eller lukning Hvis koncentrationen af potentielt toksiske alger er på niveauer, hvor der skønnes at være risiko for ophobning af algetoksiner i muslingerne (jf. tabel 6, s. 38), indføres skærpet overvågning eller lukning af det pågældende produktionsområde. Ved skærpet overvågning kræves daglig udtag af vand- og muslingeprøver af hvert parti som fiskes i det pågældende produktionsområde. Muslinger fisket i et produktionsområde med skærpet overvågning skal tilbageholdes på den pågældende virksomhed i Danmark, indtil resultaterne fra de analyserede prøver er blevet evalueret af Fødevareregion Viborg. Dette gælder hele fangsten, ikke kun partier af fangsten. Indeholder kødprøverne algetoksiner under de fastsatte grænseværdier, frigives fangsterne Påvisning af algetoksiner i muslinger Ved påvisning af algetoksiner i muslinger vurderer Fødevareregion Viborg, om lokalbefolkningen skal advares imod at indsamle muslinger ved kysten. Dette foregår via en pressemeddelelse. Hvis der er omsat toksiske muslinger, kan det være nødvendigt at tilbagekalde mistænke partier samt at informere andre relevante myndigheder i Danmark og udlandet via EU s Rapid Alert system. Det stedlige Fiskeriinspektoratet og Fødevareregioner samt virksomheder, der har modtaget muslinger fanget i et produktionsområde, hvor der er restriktioner grundet forekomst af algetoksiner, informeres telefonisk og/eller skriftligt af Fødevareregion Viborg. Fiskeriinspektoraterne og virksomhederne videregiver meddelelsen til fiskerne i produktionsområdet. Den mundtlige besked følges straks op af en skrivelse sendt til alle autoriserede muslingevirksomheder, Foreningen Muslingeerhvervet, berørte Fødevareregioner, berørte Fiskeriinspektorater, berørte parter samt lokale amter og embedslæger Rense- og konditionerings- og udsandingsanlæg I forbindelse med konditioneringsanlæg med henblik på udsanding samt renseanlæg skal der ugentligt undersøges prøver af vand fra det produktionsområde, hvorfra rensnings- eller konditioneringsvandet indvindes, for indholdet af potentielt toksiske alger. I praksis betyder det, at virksomheden skal indsende et sæt vandprøver, hvis der ikke er indsendt prøver til at åbne det pågældende produktionsområde, hvorfra rensnings- eller konditioneringsvandet indvindes. Det samme gælder for udsandingsanlæg. Hvis et produktionsområde er lukket grundet forekomster af potentielt toksiske alger eller toksiske muslinger, kan rensning eller konditionering tillades, hvis det forgår i mindre end 24 timer, ellers skal det foregå efter tilladelse udstedt af Fødevareregion Viborg i samarbejde med den stedlige Fødevareregion.

36 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side Undersøgelse af vandprøver for forekomst af alger Prøvetagning En planktonprøve består af en kvalitativ opkoncentreret prøve udtaget ved hjælp af et planktonnet med en maskevidde på 20 µm (prøvebetegnelse "net") samt en kvantitativ prøve, det vil sige en vandprøve udtaget ved hjælp af en vandhenter (prøvebetegnelse "vand"). Alle algeprøver blev undersøgt af konsulentfirmaet Bio/consult as Kvalitative undersøgelser De kvalitative algeundersøgelser, det vil sige undersøgelser af hvilke arter der forekom i det pågældende produktionsområde, bliver udført på det opkoncentrerede plankton fra netprøverne. I laboratoriet bliver der udtaget delprøver af netprøven, som bliver undersøgt ved hjælp af Nomarski interferenslysmikroskopi og epifluorescens mikroskopi, Andersen & Kristensen (1995). Ud fra de kvalitative prøver bliver der lavet artslister over de potentielt toksiske alger, der blev registreret i produktionsområdet Kvantitative undersøgelser De kvantitative algeundersøgelser, det vil sige bestemmelse af de forskellige potentielt toksiske algers koncentration, bliver udført på vandprøver indsamlet som blandingsprøver fra overfladen, fra midten af vandsøjlen og ved bunden ved hjælp af en vandhenter, Andersen & Kristensen (1995). Prøverne bliver hældt op i 25 ml sedimentationskamre. Sedimentationstiden er mindst 12 timer. Kvantificeringen af de potentielt toksiske alger bliver udført ved hjælp af omvendt mikroskopi, Andersen & Throndsen (2002). Kvantificeringen af alger bliver for koncentrationer mindre end celler/l udført ved at tælle på hele bundarealet. Den nedre detektionsgrænse er således 40 celler/l (= 4 celler/ml). Da denne koncentration baseres på fundet af en enkelt algecelle, med en deraf følgende stor usikkerhed på den beregnede koncentration, anvendes i praksis en nedre koncentrationsgrænse for registrering på celler/l, hvilket svarer til, at der bliver fundet 2 algeceller ved tællingen af hele bundpladen i kammeret. Ved koncentrationer af alger større end celler/l bliver der talt på delproduktionsområder af bundarealet. For at kunne bestemme koncentrationen af arterne fra slægten Dinophysis med større sikkerhed, og med en lavere detektionsgrænse, bliver de kvantificeret på prøvevolumener på ml ved hjælp af en epifluorescensteknik baseret på nedfiltrering og farvning af de thekate furealger med Calcofluor White, Andersen & Kristensen (1995).

37 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side Undersøgelse af muslinger for forekomst af algetoksiner Der undersøges for DSP-toksiner ved musetest hele året. PSP-toksiner undersøges ved musetest for alle åbningsprøver samt fra 1. april til 1. oktober. Udover denne periode, hvis der registreres PSP-toksin producerende alger flere uger i træk i produktionsområderne. I tilfælde af i musetesten suppleres med kemisk analyse ved brug af HPLC/FLD (PSP-toksiner) eller LC/MS/MS (DSP-toksiner), som blev udført hos Danmarks Fødevareforskning. Alle åbningsprøver samt i perioder med opblomstring af Pseudo-nitzschia-alger undersøges for domoinsyre (ASP-toksin) ved brug af en HPLC/UV-metode ligeledes hos Danmarks Fødevareforskning. Tabel X. Algetoksiner med angivelse af EU grænseværdier samt de perioder af året hvor der skal undersøges for de forskellige algetoksiner i danske muslinger. Algetoksin Grænseværdier Periode Metode DSP Musetesten må ikke være positiv =2 ud af 3 mus dør I løbet af 24 timer Hele året Musetest, Yasumoto et al. (1984) Verification foretages ved anvendelse af LC/MS/MS (Jørgensen et al. 2005) 160 µg okadainsyre (OA) /kg vådvægt PSP ASP Musetesten må ikke være positiv = 1 eller flere mus dør i løbet af 1 time 800 µg saxitoxin/ kg vådvægt 20 mg domoinsyre (DA) /kg vådvægt Alle åbningsprøver samt april-september Desuden i forbindelse med opblomstringer af PSP producerende alger Alle åbningsprøver og desudeni forbindelse med opblomstringer af Pseudonitzschia arter over de gældende grænseværdier Musetest, AOAC (1990) Verifikation foretages ved anvendelse af HPLC (Lawrence et al. 2004) HPLC (Quilliam et al. 1995) Musetest PSP-testen udførtes som en modificering af AOAC's Official Methods of Analysis (1990), som er en uspecifik toksicitetsundersøgelse af et syreekstrakt af muslingekød. Grænseværdien for PSP-toksin indholdet i muslinger bestemt ved denne metode er 800 µg saxitoxin ækvivalenter/kg muslingekød. DSP-toksintesten foregår som en uspecifik toksicitetsundersøgelse af ekstrakt af muslinger efter Yasumoto et al. (1984). Grænseværdien for DSP-toksin nås, når 2 ud af 3 mus dør inden for 24 timer ved æterekstraktionstesten, svarende til et indhold på ca. 160 µg okadainsyre ækvivalenter /kg hel musling.

38 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side Kemiske analyser Alle kemiske analyser for algetoksiner udføres af Danmarks Fødevareforskning Der analyseres for domoinsyre (ASP-toksin) ved brug af en HPLC/UV (Quilliam et al.1995). Der analyseres kvantitativt for DSP-toksiner med en LC/MS/MS metode udviklet af Danmarks Fødevareforskning (Jørgensen et al. 2005). Der bliver undersøgt for forekomst af okadainsyre (OA), Dinophysis-toksin 1 (DTX-1) og Dinophysis-toksin 2 (DTX-2), og i de fleste tilfælde for forekomst af DSP-toksin estre efter hydrolyse, sådan at det totale indhold af okadainsyre ækvivalenter bestemmes, dvs DSP-toksin i fri form og DSP-toksin bundet i form af estre i muslingen. DSP-toksin estre bliver hydrolyseret i mavesækken hos mennsker på tilsvarende vis til aktive DSP-toksiner. I musetesten er DSP-toksin estrene også aktive, men påvirker musene noget langsommere, hvorfor det er vigtigt at have en 24 timers observationstid og ikke kun 5 timer, som man i nogle lande har anvendt. Man er i dag blevet klar over at forekomsten og betydningen af DSP-toksin estre er væsentlig større end tidligere antaget (Jørgensen et al. 2005, Jørgensen 2006). Eventuelle kvantitative kemiske analyser for PSP-toksiner udføres ved HPLC/FLD (Lawrence et al. 2004). 2.6 Databehandling og lagring Informationen vedrørende alle fremsendte prøver samt resultaterne af oparbejdningen af de udvalgte algeprøver og muslingeprøver blev registreret, og informationen blev lagret på databasen GIFTSYS hos Bio/consult as. 2.7 Grænseværdier Alger De toksiske og potentielt toksiske alger, som er omfattet af overvågningen, er samlet i tabel 5. med angivelse af, hvilken toksintype de producerer, og den forgiftningstype, de kan forårsage. I tabel 6 ses toksiske og potentielt toksiske alger med angivelse af de vejledende grænseværdier (celler/l), som kan medføre henholdsvis skærpet overvågning eller lukning af produktionsområder.

39 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 39 Tabel 5. Toksiske og potentielt toksiske alger med angivelse af de kendte toksiner, som produceres af algerne, og de symptomer toksinerne forårsager. Algeart Toksintype Forgiftningstype Furealger Dinophysis acuminate DSP-toksiner 1 Diarré fremkaldende skaldyrsforgiftning Dinophysis acuta DSP-toksiner Pectenotoksiner 2 Diarré fremkaldende skaldyrsforgiftning Dinophysis norvegica DSP-toksiner Pectenotoksiner 2 Diarré fremkaldende skaldyrsforgiftning Dinophysis rotundata DSP-toksiner Diarré fremkaldende skaldyrsforgiftning Protoceratium reticulatum Yessotoksiner 3 Potentielt toksisk Lingulodinium polyedrum Yessotoksiner Potentielt toksisk Prorocentrum lima DSP-toksiner Diarré fremkaldende skaldyrsforgiftning Prorocentrum balticum? Potentielt toksisk? Potentielt toksisk Prorocentrum triestinum? Potentielt toksisk Prorocentrum minimum? Potentielt toksisk Alexandrium ostenfeldii PSP-toksiner 4 Paralyserende skaldyrsforgiftning Alexandrium tamarense PSP-toksiner Paralyserende skaldyrsforgiftning Alexandrium pseudogonyaulax PSP-toksiner Paralyserende skaldyrsforgiftning Alexandrium minutum PSP-toksiner Paralyserende skaldyrsforgiftning Protoperidinium spp.* Azaspiracider 5 Azaspiracid skaldyrforgiftning Gymnodinium catenatum** PSP-toksiner Paralyserende skaldyrsforgiftning Karenia mikimotoi Andre toksiner Toksisk overfor fisk og bunddyr Kiselalger Pseudo-nitzschia pungens f. multiseries Domoinsyre ASP-amnesifremkaldende skaldyrsforgiftning Pseudo-nitzschia seriata Domoinsyre ASP-amnesifremkaldende skaldyrsforgiftning Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima Domoinsyre ASP-amnesifremkaldende skaldyrsforgiftning Andre Flagellater Chattonella spp. Brevetoksin 6 NSP-neurotoksisk skaldyrsforgiftning Blågrønalger Nodularia spumigena Nodularin Toksisk over for pattedyr og fugle Anabaena spp. Anatoksin-a Toksisk over for pattedyr og fugle Aphanizomenon flos-aquae PSP-toksiner Paralyserende skaldyrsforgiftning Microcystis aeruginosa Andre toksiner Toksisk over for pattedyr og fugle Microcystis viridis Andre toksiner Toksisk over for pattedyr og fugle *Kilden til azaspiracider er ikke helt afklaret, men arter fra slægten Protoperidinium er mistænkt for at være kilden. **ikke registreret i danske/grønlandske farvande, men findes i tilstødende havområder. 1 okadainsyre, DTX1, DTX2 og DSP-toksin estre 2 PTX1 og PTX2 m.fl. 3 YTX, 45 OH YTX, Homo YTX og 45 OH YTX 4 Saxitoksin samt dets kendte derivater 5 AZA1, AZA2 og AZA3 m.fl. 6 Chattonella-arterne som optræder i vore farvande er endnu ikke positivt bestemt. Der er sandsynligvis tale om flere nye arter. De anvendte vejledende koncentrationer for de forskellige potentielt toksiske alger ved kortvarige opblomstringer er samlet i tabel

40 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 40 Tabel 6. Toksiske og potentielt toksiske alger med angivelse af de vejledende grænseværdier (celler/l), som kan medføre henholdsvis skærpet overvågning eller lukning af produktionsområder i Algeart Lukning eller Skærpet overvågning Furealger Dinophysis acuminate 500 Dinophysis acuta Dinophysis norvegica Dinophysis rotundata Dinophysis spp Protoceratium reticulatum Kun hvis mus reagerer Lingulodinium polyedrum Kun hvis mus reagerer Prorocentrum lima 500 Prorocentrum balticum Kun hvis mus reagerer Kun hvis mus reagerer Prorocentrum minimum Kun hvis mus reagerer Alexandrium ostenfeldii 500 Alexandrium tamarense 500 Alexandrium pseudogonyaulax 500 Alexandrium minutum 500 Alexandrium spp. 500 Protoperidinium spp. Kun hvis mus reagerer Karenia mikimotoi Kun hvis mus reagerer Kiselalger Pseudo-nitzschia seriata Andre flagellater Chattonella spp. Kun hvis mus reagerer Blågrønalger Nodularia spumigena Anabaena spp. Kun hvis mus reagerer Aphanizomenon flos-aquae Microcystis aeruginosa Microcystis viridis Kun hvis mus reagerer Kun hvis mus reagerer Kun hvis mus reagerer 1 Kolonier/l NB! Ved opblomstringer af længere varighed og i situationer med stille vejr og høj indstråling kan der, baseret på tidligere erfaringer for de pågældende produktionsområder, indføres skærpet overvågning ved lavere koncentrationer end angivet Algetoksiner PSP-toksiner: Grænseværdien for PSP-toksiner nås, når 1 eller flere mus dør indenfor 1 time. Grænseværdien for PSP-toksiner er 800 µg saxitoxin (STX) ækvivalenter/kg muslingekød. DSP-toksiner: Grænseværdien for DSP-toksin nås, når 2 ud af 3 mus dør inden for 24 timer ved æterekstraktionstesten. Dette svarer til et okadainsyre (OA) indhold på ca. 160 µg/kg muslingekød eller mere. ASP-toksiner: Grænseværdien for indholdet af domoinsyre (DA) er 20 mg/kg muslingekød.

41 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side Omkostninger i forbindelse med overvågningen Tilbage i 1996 blev muslingefiskerne undtaget betaling for muslingetilladelser til dækning af administrationsomkostningerne i forbindelse med overvågningen for potentielt toksiske alger og algetoksiner til, som dengang hed Veterinærdirektoratet. I stedet betalte Erhvervsministeriet kr pr. licens til. Denne ordning blev indført af Erhvervsministeriet for en etårig forsøgsperiode. Ordningen blev fortsat i årene Følgende oplysninger vdr. landinger af bløddyr samt omkostninger i forbindelse med overvågningen er indhentet hos henholdsvis Fiskeridirektoratet og Foreningen Muslingeerhvervet. Der blev i alt landet tons blåmuslinger og tons andre bløddyr i Værdien af landingerne af blåmuslinger og de andre bløddyr var henholdsvis kr og kr Foreningen Muslingeerhvervet betalte for medlemmernes analyseomkostninger i forbindelse med overvågningen i Udgiften udgjorde kr. 3,9 mill. (3,6% af den samlede landingsværdi). Foreningen Dansk Skaldyropdræt har ingen samlet opgørelse over analyseudgifterne for medlemmerne, da omkostningerne betales individuelt. Dog oplyser foreningen at prøveomkostningerne er ca. kr for at åbne et anlæg for høst. Derfor anslåes udgiften af rapportens forfattere, ud fra antallet af registrerede prøveresultater modtaget af. I 2005 blev der åbnet opdrætsanlæg for i alt 73 uger, mens der i 8 uger blev åbnet med skærpet overvågning og i 15 uger blev udmeldt lukket derfor blev der samlet analyseret 96 prøvesæt. Heraf blev de 39 prøvesæt udtaget i sommerperioden i uger hvor der både skulle analyseres for PSP og DSP. Derudover blev der udtaget 12 åbningsprøver i den resterende del af året. I alt blev der således analyseret 96 prøvesæt for á kr = kr Ud fra informationen på Fiskeridirektoratets hjemmeside blev der høstet 235 tons blåmuslinger med en samlet værdi på kr Udgiften til analyser udgjorde således ca. 49% af værdien af de høstede blåmuslinger. 2.9 Arbejdsgruppe vedrørende toksindannende alger I 1983 nedsatte Fiskeriministeriet en arbejdsgruppe "Algegruppen", der skulle se på problemer med potentielt toksiske alger generelt, og specielt i forbindelse med fiskeriet efter toskallede bløddyr. Kommissoriet for "algegruppen" er vedlagt i bilag 2, s Algegruppen mødes én gang årligt, og afholdt således møde tirsdag d. 25. maj Gruppens medlemmer er givet i bilag 1. Kommissoriet for arbejdsgruppen ses i bilag 2.

42 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side OVERSIGT OVER GEOGRAFISK OG TIDSMÆSSIG UDBREDELSE AF POTENTIELT TOKSISKE ALGER OG ALGETOKSINER 3.1 Restriktioner i forbindelse med fiskeriet Status for produktionsområder i forbindelse med muslingefiskeri er vist i figur 3. I figuren er angivet et produktionsområdes status med hensyn til om det er lukket pga. potentielt toksiske alger og/eller algetoksiner om der er skærpet overvågning om der er normal overvågning baseret på resultatet af algeanalyser og/eller muslingeprøve. Figuren differentierer ikke imellem, om produktionsområdet er lukket på grund af mistanke om eller fund af algetoksiner i muslinger eller på grund af forekomster af potentielt toksiske alger over grænseværdien i den tilsvarende vandprøve. Restriktioner indført i de enkelte produktionsområder vil blive gennemgået i de respektive afsnit Figur 3. viser, at Limfjorden igen i 2005 var lukket 9 uger i vinterperioden og uger i sommerperioden af frivillige reguleringsmæssige årsager. Antallet af produktionsområde-uger, d.v.s. summen af produktionsområder søgt åbnet i de respektive uger i løbet af hele året, er opsummeret i tabel 7. Ud af et totalt antal produktionsområde-uger på 770 forsøgt åbnet/fisket i 2005 forblev 19% lukkede/skærpet. Forekomsten af giftige alger og/eller algetoksiner i muslingerne medførte specielt mange lukninger/skærpede overvågninger af fiskeriet på den jyske østkyst (35%) og i Isefjord/Roskilde Fjord (25%), mens lukningerne/skærpningerne af produktionsområder i Vadehavet og Limfjorden på grund af forekomst af giftige alger/algetoksiner i muslingerne kun udgjorde henholdsvis 0 og 15%. Tabel 7. Status for muslingefiskeriet i 2005 fordelt på de 6 hovedområder med angivelse af antallet af produktionsområde-uger forsøgt åbnet/fisket og antallet af lukkede/skærpede produktionsområde-uger opdelt efter årsagen til restriktioner. Tallene i parentes angiver den procentvise andel af restriktioner i forhold til det totale antal produktionsområde-uger forsøgt åbnet/fisket. 2005: Hovedområde Antal produktionsområde-uger søgt åbnet pga. algetoksiner/alger Skærpet pga. algetoksiner/alger /skærpet TOTAL Limfjorden (I) (10%) 26 (5%) 81 (15 %) Mariager Fjord (II) Østkysten s. for Djursland (III) (29%) 8 (6%) 46 (35%) Sjælland N+V (IV) 76 5 (7%) 14 (18%) 19 (25%) Sjælland S (V) Vadehavet og Nordsøen (VI) 25 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Total (13%) 48 (6%) 146 (19%) Status for opdrætsanlæg for muslinger m.m. i forbindelse med høst er vist i figur 4. I figuren er angivet opdrætsanlæggene status med hensyn til om det er lukket pga. potentielt toksiske alger og/eller algetoksiner, om der er skærpet overvågning, om der er normal overvågning baseret på resultatet af algeanalyser og/eller muslingeprøve.

43 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 43 Figuren differentierer ikke imellem, om opdrætsanlæggene er lukket på grund af mistanke om eller fund af algetoksiner i muslinger eller på grund af forekomster af potentielt toksiske alger over grænseværdien i den tilsvarende vandprøve. For opdrætsanlæggenes vedkommende blev der i alt forsøgt åbnet i 96 høst-uger, heraf de 39 på anlægget i Langelandssund, mens de resterende 57 høst-uger var fra Limfjorden. Antallet af produktionsområde-uger, d.v.s. summen af produktionsområder søgt åbnet i de respektive uger i løbet af hele året, er opsummeret i tabel 8. Forekomsten af giftige alger og/eller algetoksiner i muslingerne medførte lukninger/skærpet overvågning i Langelandssund i 10 uger, svarende til 26%, mens 12 høst-uger var lukket/skærpt i Limfjorden, svarende til 21%. På landsplan var antallet af lukkede høst-uger således 22 svarende til 23% af de uger hvor der var forsøgt åbnet for høst. Tabel 8. Status for opdrætsanlæg i 2005 fordelt på de 6 hovedområder med angivelse af antallet af opdrætsanlæg-uger forsøgt åbnet/høstet og antallet af lukkede/skærpede proopdrætsanlæg-uger opdelt efter årsagen til restriktioner. Tallene i parentes angiver den procentvise andel af restriktioner i forhold til det totale antal produktionsområde-uger forsøgt åbnet/fisket. 2005: Hovedområde Antal høst -uger søgt åbnet pga. algetoksiner/alger Skærpet pga. algetoksiner/alger /skærpet TOTAL Limfjorden (I) 57 6 (11%) 6 (11%) 12 (22%) Mariager Fjord (II) Østkysten s. for Djursland (III) Sjælland N+V (IV) Sjælland S (V) 39 9 (23%) 1 (3%) 10 (25%) Vadehavet og Nordsøen (VI) Total (11%) 7 (11%) 22 (23%)

44 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 44 Status for regulering af muslingefiskeriet 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) 88 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gammelt delområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 ## * * * 116 * * * * * * * * * * * * * * * * x x x ## x x * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * x * * * ## x x 114 * ## * * * * x x x * * * * * * * x x 111 ## * * * * * * * * Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) 40 ## ## ## ## ## * * * * * * * x * * * ## x * * * * ## ## ## * ## ## * ## ## * * * * * * x * * ## ## ## x * * * * * * * * * ## * ## ## ## * ## ## ## ## * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * x ## x * * * * * * * * * ## x ## ## ## ## ## ## ## ## x * * * * * ## * ## ## x Gammelt delområde I og II: Limfjorden (nr.1-22) og Mariager Fjord (nr. 27) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) * * * 41 * * * * * * * * * * * * x x x ## x x * * 39 * * * * * * * * * * * * * * x ## x x ## x * * * 38 * * * * * * * * * * * * * ## * ## ## ## ## ## x * * * 37 * * * ## * * * x * * x 36 * * * * * * * * * * * ## ## ## * * ## * 35 * * * * * * 34 * * * * * * * * * * * * * * 33 * * * * * * * * * * * * 32 * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * 31 * * * * * * * * * * * * * ## * * * 30 * * * * * * * ## * * * 29 * * * * * * * * ## * * ## ## x ## * * * * * * * * * * * 27 * * * * * * * * * * * * ## * * * * ## * * * * * * 26 * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * ## * * * * * x * x x x * * * * * * * * * ## ## * * x x ## x * ## * * * * * * * ## * * * * * * x x ## x * * * * * * x ## * * * * * * * x ## x ## * * * * * * * * * * * * ## ## * ## * ## x * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * x * * * * * * ## * ## * * * * * * * * * * * * * * * 10 9 * * * * * * * * * * * ## * * * 9 8 * * * * * 8 7 * * * * * * * * * ## * ## 7 6 * * * * * * * * * ## * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * ## * * * * * * * * * * * * 4 3 * * * * * * * * * * * ## * ## * * * * * * * * * * * * 3 2 * * * * * * * * * * * ## * ## * * * * * * * * * * * * 2 1 * * * * * * * * * * * ## * ## * * * ## * * * * * * * * Gammel bek. Ny bek. Ugenr. Områder der ikke er søgt åbnet * Åbnet ## p.g.a. toksiske alger/algetoksiner Frivillig lukning/regulering X Skærpet overvågning Hjertemuslinger (H), Trugmuslinger (T), Østers (Ø), Konksnegl (K) T T T T T T H H H H H H H H H H H H H H H H H H 131 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 12 H* H* H* 10 H* H* H* 9 ø ø ø ø ø ø ø 7 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 6 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 4 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 3 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 2 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø *= Bifangst Ugenr. Figur 3 Oversigt over status for muslingefiskeriet i forbindelse med overvågningen af toksiske alger og algetoksiner i 2005.

45 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 45 Produktionsområde Status for regulering af lineopdræt 2005 Gamle/nye Anlægsnummer og kendenavn 49/ 88 * * * * * * * * * * * * X * * * * * ## * ## ## * * * * * ## ## ## ## ## ## * * * * * * 59 Sydfyns Linemusling ApS 25 * 96 I/S Visby Opdræt 19 * * 112 Dano Muslinger 18/ 18 * * * * * * * * * * * * * * * ## X X X X * * * * * 65 Dansk Linemusling 18 * * * * * * 54 Skaldyrskompagniet 16 * 61F DSC (Fækervig) 14 * * * * X 91N Seafood Limfjord ApS 14 ## X ## X * 49 Lico (Dråby Vig) 13 * * ## ## 61G DSC (Salling Sund) 6B/ 12 * * * * * 61L DSC (Lysen Bredning) 9 ## * * 115 Poul-Erik Nielsen Gamle produktionsområder nr. slut Start nye produktionsområde nr. Ugenr. Områder der ikke er søgt åbnet * Åbnet ## p.g.a. toksiske alger/algetoksiner X Skærpet overvågning DSC = Dansk Skaldyrcenter Lico = Limfjords Kompagniet Figur 4. Oversigt over status for opdrætsanlæggene i forbindelse med overvågningen af toksiske alger og algetoksiner i Se bemærkning til figur Tidsmæssig og geografisk udbredelse af algetoksiner DSP-toksiner blev registreret i koncentrationer som oversteg grænseværdien i 3 produktionsområder/uger i 2005, se bilag 5. De 3 registreringer af DSP-toksiner over grænseværdien blev alle fundet i Limfjorden. På den jyske østkyst og i Isefjorden blev der ikke på noget tidspunkt i 2005 registreret koncentrationer af DSP-toksiner, som oversteg grænseværdien. Alle lukninger og indførelser af skærpet overvågning for DSP var således baseret på forhøjede algekoncentrationer. Der blev for første gang i moniteringens historie registreret ASP toksin over grænseværdien i blåmuslinger høstet på den jyske østkyst i forårsperioden 2005 i forbindelse med en opblomstring af arten Pseudo-nitzschia seriata. Muslingerne med ASPtoksin over grænseværdien blev registreret i produktionsområdne 63 og 70 i uge 13 og 14, se bilag 8 for mere information. Der blev ikke registreret hverken PSP- eller AZP-toksiner i muslinger fra danske produktionsområder i 2005.

46 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 46 Tabel 9. Alle produktionsområder og datoer (uger) i 2005 med i musetestene med angivelse af de tilhørende resultater af kemiske analyser for algetoksiner, artsnavn og koncentrationer af de registrerede potentielt toksiske alger og produktionsområdernes resulterende status. Hvor intet andet er angivet, er det blåmuslinger (Mytilus edulis), der er analyseret på. Både i musetestene og ved de kemiske analyser er det DSP, der er analyseres for. Ved analyse for andre toksingrupper angives dette. Rød, afmærkning betyder testresultater over grænseværdierne. Produktions- Områder/lineopdrætsanlæg (Scantox nr.) Prøve udtaget dato (uge) (52) (52) (7) 25 (58703) 65 (58707) 14A (59104/59111) Ny nummerering af produktionsområderne (59363) (12) (59351) (12) 70 (59379) 63 (59443) 70 (-) (12) (13) (13) Musetest Acetone Æter Kemisk analyse (µg/kg hel musling)* Algekoncentrationer (celler/l) - Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta x - 1 død - Dinophysis rotundata x 1 død Ingen fund Åbnet 3 døde Ikke testet fund Ingen Ikke testet 1,4 mg domoinsyre/kg 1 dårlig Ikke testet 1,1 mg/kg domoinsyre Ingen Ikke testet 5,2 / 7,4 mg domoinsyre/kg - Ikke testet 30 mg domoinsyre/kg Dinophysis acuminata Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuminata x Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis norvegica x Pseudo-nitzschia seriata Alexandrium ostenfeldii x Pseudo-nitzschia seriata Status Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) 61 (59520) 63 (59519) 70 (59504) 71 (59505) 61 (59561) 63 (59560) 70 (59563) 71 (59562) 86 (59616) 88/59 (59602) (14) (14) (14) (14) (15) (15) (15) (15) (15) (15) 18,4 mg domoinsyre/kg 26,5 mg domoinsyre/kg 14,0 mg domoinsyre/kg - Ikke testet 13,8 mg domoinsyre/kg reakktion 3,2 mg domoinsyre/kg 5,1 mg domoinsyre/kg 4,4 mg domoinsyre/kg 7,4 mg domoinsyre/kg 0,5 mg domoinsyre/kg 8,3 mg domoinsyre/kg Pseudo-nitzschia seriata Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica x Alexandrium ostenfeldii x Protoceratium reticulatum x Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis norvegica 200 Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica 200 Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica x Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica x Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis norvegica Åbnet x Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet over-

47 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (59654) 63 (59655) 70 (59656) 71 (59657) 31 (59956) 20 (60019) 21 (60020) 22 (60021) 36 (60029) 61 (60033) 70 (60280) 137 (60328) 27 (60428) 88/59 (60526) (16) (16) (16) (16) (20) (21) (21) (21) (21) (21) (24) (25) (27) (29) 1,1 mg domoinsyre/kg 2,7 mg domoinsyre/kg 12,1 mg domoinsyre/kg 14,8 mg domoinsyre/kg Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica 200 Dinophysis rotundata x Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica 200 Pseudo-nitzschia seriata dårlig ,0 mill. - 2,6 mill. - 3,0 mill. - Protoceratium reticulatum x x mill. - Dinophysis acuminata 200 Dinophysis norvegica Dinophysis rotundata Alexandrium ostenfeldii x Protoceratium reticulatum Dinophysis acuminata 500 Dinophysis norvegica 800 Dinophysis rotundata 200 Alexandrium tamarense x dårlige - Dinophysis acuminata Dinophysis rotundata Prorocentrum minimum 200 x Dinophysis acuminata Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 500 Dinophysis norvegica Dinophysis rotundata vågning (ASP) Åbnet Åbnet Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet Åbnet

48 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 48 88/59 (60607) 27 (60656) 88/59 (60660) 27 (60696) 115 (60760) 1 (60828) 2 (60829) 3 (60830) (31) (32) (32) (33) (34) (35) (35) (35) Alexandrium tamarense x Alexandrium ostenfeldii x Prorocentrum minimum Prorocentrum lima x Anabaene spp Nodularis spumigena 700 X - Dinophysis acuminata 300 Dinophysis norvegica Dinophysis rotundata x Protoceratium reticulatum x Prorocentrum minimum Nodularis spumigena Dinophysis acuminata 2. Dinophysis rotundata 300 Prorocentrum minimum x Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 400 Dinophysis norvegica 900 Dinophysis acuta x Prorocentrum minimum Dinophysis acuminata Dinophysis rotundata Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata x Prorocentrum minimum Nodularia spumigena Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Dinophysis acuminata 600 Dinophysis acuta Dinophysis acuminata 300 Dinophysis acuta Skærpet overvågning (ASP) Dinophysis acuminata

49 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 49 (60831) (35) Dinophysis acuta Dinophysis dens (60832) 7 (60833) 12 (60834) 27 (60835) 70 (60836) 114 (60869) 116 (60839) 21 (60910) 27 (60925) (35) (35) (35) (35) (35) (35) (35) (36) (36). 1 død mus i PSP analysen - 3 døde mus - Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Dinophysis acuminata 200 Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata x Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 500 Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata x Prorocentrum minimum x 400 Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 200 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta Dinophysis rotundata Prorocentrum minimum Dinophysis acuta x Alexandrium spp. x Protoceratium reticulatum 500 Prorocentrum minimum Nodularia spumigena mill. - Prorocentrum minimum 400 2,0 mill. - Dinophysis acuminata Prorocentrum minimum Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata Dinophysis rotundata Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP)

50 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (60918) 110 (60949) 115 (60958) 1 (60993) 2 (60994) 3 (60995) 4 (60996) 6 (60997) (36) (36) (36) (37) (37) (37) (37) (37) Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 500 Prorocentrum minimum Prorocentrum lima x Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 200 Prorocentrum minimum Prorocentrum triestinum Nodularia spumigena x 1.9 mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta x Prorocentrum minimum Dinophysis acuminata 200 Dinophysis acuta 200 Protoceratium reticulatum x Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 200 Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Prorocentrum lima x Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Protoceratium reticulatum x Prorocentrum lima x Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata x Dinophysis acuta 6. Prorocentrum triestinum x Skærpet overvågning (ASP)

51 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 51 9 (60) 12 (60999) 13/61G (61023) 14 (61) 15 (62) 26 (66) 35 (61011) 70 (61015) 71 (61016) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) reaction reaction - Dinophysis acuminata 300 Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 500 Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum x - Dinophysis acuminata 800 Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 600 Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 600 Dinophysis rotundata 300 Alexandrium ostenfeldii x 2. Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 700 Dinophysis norvegica 200 Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata x Dinophysis acuminata 600 Dinophysis norvegica 400 Dinophysis acuta x Dinophysis acuta x Protoceratium reticulatum x 16.

52 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 52 Nodularis spumigena x x 115 (61037) (37) - Dinophysis acuminata x Skærpet overvågning (ASP) 1,0 mill. 14/ Dinophysis acuminata (61093) (38) 700 Dinophysis acuta x Prorocentrum triestinum 1.3 mill. Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuminata (61099) (38) 500 Dinophysis acuta Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata (61) (38) 600 Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata x Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata (61101) (38) Dinophysis acuta 300 Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum mill Dinophysis acuminata (61102) (38) 700 Dinophysis norvegica 600 Dinophysis acuta x Dinophysis dens x Dinophysis rotundata x Dinophysis acuminata (61103) (38) 600 Dinophysis norvegica 200 Dinophysis rotundata x Dinophysis acuminata (61104) (38) 800 Dinophysis norvegica 500 Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata 200 Protoceratium reticulatum x / Dinophysis acuminata

53 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 53 (61095) (38) 800 Dinophysis norvegica Nodularis spumigena x (61157) 61 (61168) 70 (61170) 71 (61171) 88/59 (61138) 114 (61180) 115 (61192) 15 (61228) (39) (39) (39) (39) (39) (39) (39) (40) - 1 død < 5 µg OA/kg total ækvivalenter - Dinophysis acuminata 300 Alexandrium ostenfeldii x Prorocentrum minimum x Prorocentrum triestinum ,5 mill. - Dinophysis acuminata 300 Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Prorocentrum triestinum x - Dinophysis acuminata 900 Dinophysis norvegica 400 Dinophysis acuta Dinophysis dens x Dinophysis rotundata x Protoceratium reticulatum Dinophysis acuminata 300 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta 200 Dinophysis rotundata 200 Protoceratium reticulatum Dinophysis acuminata 700 Dinophysis norvegica 200 Dinophysis rotundata Dinophysis acuminata 700 Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta x Prorocentrum minimum x x - Dinophysis acuminata 600 Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata x Karenia mikimotoi x 300 Prorocentrum triestinum Skærpet overvågning (ASP)

54 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (61229) 21 (61230) 37 (61237) 38 (61238) 39 (61239) 63 (61241) 73 (61244) 88/59 (61213) 1 (61286) 14/49 (61310) 14 (61292) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (41) (41) (41) - Dinophysis acuminata x Prorocentrum minimum Prorocentrum triestinum x 1,7 mill. - Prorocentrum minimum Prorocentrum triestinum x Dinophysis acuta Prorocentrum lima x Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata Karenia mikimotoi x 1.2 mill. - Dinophysis acuminata x Karenia mikimotoi x Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata 700 Dinophysis norvegica 300 Dinophysis acuta x - Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica 700 Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Dinophysis acuminata 700 Dinophysis norvegica 600 Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata x x - Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Karenia mikimotoi x 2. Prorocentrum lima x Prorocentrum triestinum Dinophysis acuta x 400 Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP)

55 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (61294) 21 (61295) 22 (61296) 35 (61301) 37 (61302) 38 (61303) 39 (61304) 61 (61305) 63 (61306) (41) (41) (41) (41) (41) (41) (41) (41) (41) Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi x Prorocentrum triestinum Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuminata x Dinophysis acuta x Prorocentrum minimum ,9 mill. - Dinophysis acuminata x Karenia mikimotoi x 400 Prorocentrum triestinum x 1,9 mill. - 1,1 mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum 1. Pseudo-nitzschia seriata mill. - Dinophysis acuta 700 Prorocentrum triestinum Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuta 200 Prorocentrum triestinum Dinophysis acuta x 600 Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Protoceratium reticulatum x x Dinophysis acuminata 400 Dinophysis norvegica 200 Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP)

56 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (61307) 71 (61308) 73 (61309) 88/59 (61280) 112 (61326) 13/61G (61386) 15 (61362) 18/65 (61380) (41) (41) (41) (41) (41) (42) (42) (42) Dinophysis acuminata 200 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica 300 Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Protoceratium reticulatum x x 2.4 mill. - Dinophysis acuminata 200 Dinophysis norvegica 200 Dinophysis acuta 200 Dinophysis rotundata Protoceratium reticulatum Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica x x - Dinophysis acuminata 500 Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata Protoceratium reticulatum x x dårlig mus - Dinophysis acuminata 200 Dinophysis acuta Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata 200 Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata Prorocentrum minimum Prorocentrum triestinum mill.

57 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (61364) 22 (61365) 37 (61370) 38 (61371) 63 (61372) 70 (61373) 71 (61374) 73 (61375) (42) (42) (42) (42) (42) (42) (42) (42) - Dinophysis acuta Prorocentrum minimum Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata Prorocentrum minimum Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata x Dinophysis acuta Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata x Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata 500 Dinophysis norvegica 400 Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata x mill. - Dinophysis acuminata 700 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata x Prorocentrum minimum mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica 200 Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata Alexandrium ostenfeldii x Protoceratium reticulatum mill. - Dinophysis acuminata 500 Dinophysis norvegica 200 Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Alexandrium ostenfeldii x Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP)

58 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 58 14/49 (61473) 15 (61452) 16 (61453) 18/65 (61475) 19 (61454) 20 (61455) 21 (61456) 22 (61457) 36 (61463) 37 (61464) 38 (61465) (43) (43) (43) (43) (43) (43) (43) (43) (43) (43) (43) Protoceratium reticulatum mill. - Dinophysis acuminata x Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata x Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum x 1.9 mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis acuta x mill. - Dinophysis acuminata x Karenia mikimotoi x mill. - Dinophysis acuminata x Prorocentrum minimum 3.5 mill. - Prorocentrum minimum x 5.7 mill. - Dinophysis acuminata x Prorocentrum minimum mill mill. - Dinophysis acuminata x Protoceratium reticulatum Prorocentrum triestinum x 4.4 mill. - 1 død - Dinophysis acuminata x Protoceratium reticulatum Prorocentrum triestinum 2.9 mill. - Dinophysis acuminata x Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum 3.4 mill. Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP)

59 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (61466) 61 (61468) 63 (61469) 70 (61470) 73 (61472) 88/59 (61440) 63 (61542) 70 (61543) 71 (61544) (43) (43) (43) (43) (43) (43) (44) (44) (44) - Dinophysis acuminata x 400 Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata 200 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata Prorocentrum minimum mill. - Dinophysis acuminata 300 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Prorocentrum minimum x mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Protoceratium reticulatum x Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica Dinophysis rotundata x mill. - Dinophysis acuminata 600 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta x x x - Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Prorocentrum minimum x Dinophysis acuminata 700 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta 200 Dinophysis rotundata Dinophysis acuminata 600 Dinophysis norvegica Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP)

60 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (61545) 88/59 (61505) 16 (61604) 18/65 (61595) 19 (61605) 37 (61613) 38 (61614) 39 (61615) 63 (61616) 71 (61618) (44) (44) (45) (45) (45) (45) (45) (45) (45) (45) Dinophysis acuta 200 Dinophysis rotundata x x Dinophysis acuminata 300 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x x Dinophysis acuminata 2. Dinophysis norvegica 400 Dinophysis acuta x Prorocentrum minimum Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi Prorocentrum lima x Prorocentrum triestinum 2.4 mill. - Dinophysis acuminata x x 2.2 mill. - x Prorocentrum triestinum x 1.2 mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata x Dinophysis acuta Karenia mikimotoi mill - Dinophysis acuminata 400 Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Dinophysis acuminata 300 Åbnet med skærpet overvågning (ASP)

61 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 61 16/61F (61716) 18/65 (61666) 21 (61675) 37 (61682) 38 (61683) 39 (61684) 111 (61705) 112 (61706) 1 (61769) 14/91N (61790) 16 (61775) 18 (61791) 36 (61783) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (47) (47) (47) (47) (47) Dinophysis norvegica Dinophysis acuta Dinophysis acuminata Prorocentrum minimum x Prorocentrum triestinum mill mill. - 2 døde < 5 µg OA/kg Dinophysis acuminata x Karenia mikimotoi Dinophysis acuminata x Karenia mikimotoi Karenia mikimotoi Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta x Prorocentrum minimum x Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta x Dinophysis dens x Karenia mikimotoi x Prorocentrum minimum x 600 2,0 mill. - 1 død < 5 µg OA/kg 1 Dinophysis acuminata x Prorocentrum minimum x 200 Prorocemtrum triestinum Dinophysis acuminata 200 Karenia mikimotoi mill. - 1 død < 5 µg OA/kg 1 Dinophysis acuminata x Karenia mikimotoi mill. - 1 død < 5 µg OA/kg Karenia mikimotoi 400 Prorocentrum minimum x Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Dinophysis acuminata x Åbnet med

62 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 62 (61786) (47) Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi (61793) 112 (61816) 114 (61833) 1 (61927) 111 (61917) 114 (61918) 115 (61984) 115 (61985) 70 (62067) 71 (62068) 73 (62074) (47) (48) (48) (49) (49) (49) (49) (50) (52) (52) (52) - Dinophysis acuminata 200 Dinophysis norvegica Prorocentrum minimum 300 1,7 mill. - Dinophysis acuminata x Prorocentrum minimum Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica død - Karenia mikimotoi Dinophysis norvegica Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica Dinophysis acuta x x 1.4 mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica x 1.3 mill. - Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica x Dinophysis rotundata x x 1.1 mill. - 1 dårlig mus Ikke verificeret Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Dinophysis norvegica Dinophysis acuminata 400 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta x skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet Åbnet med skærpet overvågning. (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (DSP) Åbnet med skærpet overvågning (DSP) Ved uge forstås den ugebenævnelse som udmeldingen gælder for, som dog starter med søndag og slutter med lørdag. 1 = total mængde okadainsyre ækvivalenter efter direkte hydrolyse = frit OA + OA estre

63 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 63 I tabellerne 10 og 11 ses opgørelser over henholdsvis antallet af prøver med positive musetest og kemiske analyser med resultater over grænseværdien samt forholdet mellem sammenfaldende og divergerende resultater for DSP analyserne i 2005 ved sammenligning af musetests og kemiske analyser (verifikationsanalyserne). Der er her tale om de positive analyser, hvor DSP indholdet lå over grænseværdierne ved begge eller ved kun den ene af analysemetoderne. I alt blev der registreret 3 tilfælde (prøveudtagningsuger/områder), hvor der er prøver, som har givet resultater over grænseværdien, heraf blev der kun vereficeret ved kemiske analyser i 1 tilfælde, og i dette tilfælde var resultatet af den kemiske analyse under grænseværdien. Tabel 10. Registreringer af DSP-toksiner over de fastsatte grænseværdier i NB: grænseværdierne kan være overskredet enten ved musetesten eller ved de kemiske analyser. Der er ikke udført kemiske verifikationsanalyser i forbindelse med alle musetestene. 2005: Hovedområde DSP toksisitet Område/uger Musetest resultat Antal over grænseværdien Kemisk analyse Over grænseværdien Limfjorden (I) Mariager Fjord (II) Østkysten s. for Djursland (III) Roskilde Fjord/Isefjord (IV) Vadehavet (V) Total 3 3 0

64 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 64 Tabel 11. Fordelingen af sammenfaldende og divergerende DSP toksin resultater ved musetestene og ved de kemiske verifikationaanalyser gennemført i Der er kun tale om analyseresultater, som overskrider de fastsatte DSP grænseværdier. NB: gv er forkortelse for grænseværdien for positiv DSP. Kombination Antal %-vise andel Musetest pos. > gv og Kemisk analyse > gv - - Musetest pos. > gv og kemisk analyse < gv 1 11 Musetest neg. < gv og kemisk analyse > gv 0 0 Musetest neg. < gv og kemisk analyse < gv 8 89

65 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side Limfjorden (Hovedområde I) Algernes geografiske og tidsmæssige udbredelse Den tidsmæssige og geografiske forekomst af algerne er vist grafisk i bilag 3-4. Alexandrium-slægten Alexandrium tamarense Der blev registreret lave koncentrationer (< celler/l) af Alexandrium tamarense i Limfjorden i forårsperioden Den tidsmæssige forekomst af Alexandrium tamarense var karakteristisk for arten som i de øvrige år også er blevet registreret med lave koncentrationer i april-maj. Alexandrium ostenfeldii Der blev registreret lave koncentrationer (< celler/l) af arten Alexandrium ostenfeldii spredt i forårs-/sommerperioden (februar -november). Den maksimale koncentration i forårsperioden var < celler/l. Som i de øvrige år var forekomsten i 2005 karakteriseret ved stort set samme tidsmæssige og geografiske udbredelse som i de tidligere år, men ved meget lave koncentrationer. Alexandrium pseudogonyaulax Arten blev ikke registreret i Limfjorden i Alexandrium minutum Arten blev ikke registreret i Limfjorden i Dinophysis-slægten Dinophysis acuminata Der blev registreret lave koncentrationer af Dinophysis acuminata i Limfjorden i forårs- og forsommerperioden I den efterfølgende sommer- og efterårsperiode blev der derimod registreret høje koncentrationer i store del af fjorden. De maksimale koncentrationer (>1.000 celler/l) blev registreret i perioden august-september i bådeden vestlige del af fjorden i produktionsområderne 1 og 4 samt i den indre del af fjorden i områderne I forhold til de tidligere år var den tidsmæssige forekomst i 2005 normalt lav i forårsperioden og forhøjet i august-september. I forhold til de tidligere år var forekomsterne i sommer- og efterårsperioden på et højt koncentrationsniveau. Dinophysis acuta Dinophysis acuta blev registreret ved mange prøvetagninger i perioden fra uge i den vestlige og centrale del af Limfjorden. I den vestlige del af fjorden blev der registreret markant forhøjede koncentrationer med maksimalkoncentrationer > celler/l. Den markante forekomst er unormal for Limfjorden, da arten i de tidligere år enten ikke er registreret eller kun er registreret ved enkelte lejligheder i meget lave koncentrationer. Den tidsmæssige og geografiske fordeling tyder på en spredning af arten fra Vesterhavet ind i den vestlige del af Limfjorden efterfulgt af en sekundær spredning ind i den centrale del af fjorden.

66 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 66 Dinophysis norvegica Dinophysis norvegica blev kun registreret ved ganske få prøvetangninger i Limfjorden i 2005 og det i meget lave koncentrationer i produktionsområde 14 og 39. Den ringe forekomst i 2005 er karakteristisk for Limfjorden, hvor arten kun i enkelte år er registreret i sammenhængende forekomster og med lave koncentrationer (1991, 1992, 1996 og 1997 og 2004). Dinophysis rotundata Dinophysis rotundata blev registreret ved en del prøvetagninger i den vestlige og centrale del af Limfjorden og for det meste i lave koncentrationer i De højeste koncentrationer var på >500 celler/l. Det generelt lave koncentrationsniveau med enkelte forhøjede koncentrationer lokalt i fjorden registreret i 2005 kan karakteriseres som normalt men lokalt forhøjet for Limfjorden, hvor Dinophysis rotundata s forekomst også tidligere har været karakteriseret ved spredte og ringe forekomster, dog bortset fra i enkelte år f.eks. i 2001, hvor der blev registreret egentlige små opblomstringer. Prorocentrum-slægten Prorocentrum balticum Prorocentrum balticum blev ikke registreret i Limfjorden i Den manglende forekomst af arten i Limfjorden er karakteristisk for fjorden. Arten er således kun tidligere registreret i juni måned i Prorocentrum lima Prorocentrum lima blev registreret i lave koncentrationer ved mange prøvetagninger spredt i perioden fra maj til oktober i Limfjorden i Den maksimale koncentration var på <400 celler/l. Arten er også i de tidligere år registreret spredt i fjorden dog ved få prøvetagninger. Før 1995 blev arten meget sjældent registreret i Limfjorden. I perioden efter 1995 er der således en tendens til en mere hyppig forekomst i Limfjorden end tidligere. En tendens som observationerne i 2005 underbygger. Hovedforekomsten af var i sommer- og eftersommerperioden (august-oktober) i Den maksimale koncentration var på >5.000 celler/l og blev registreret iperioden juli-september. Den tidsmæssige forekomst i 2005 var karakteristisk for Limfjorden, mens koncentrationsniveauet var forhøjet i forhold til de tidligere år. Prorocentrum minimum Der blev registreret relativt høje koncentrationer af Prorocentrum minimum i 2005 i Limfjorden. Den tidsmæssige hovedforekomst var i sommer-/efterårsperioden (junioktober). Den tidsmæssige udvikling i Limfjorden i 2005 var karakteristisk for Limfjorden. De maksimale koncentrationer var lavere end registreret i mange af de tidligere år hvor der ofte registreredes > 1 mill. celler/l. Prorocentrum triestinum Arten Prorocentrum triestinum, som før 1997 kun blev registreret spredt i Limfjorden, blev registreret i perioden fra juni til oktober 2005 med markant forhøjede koncentrationer. Den højeste koncentration på > celler/l. Tidsmæssigt var forekomsten i 2005 relativ langvarig.

67 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 67 Pseudo-nitzschia-slægten Artskomplekset, som indeholder arter tidligere henført til artsgrupperne Pseudo-nitzschia seriata-gruppen og Pseudo-nitzschia delicatissimagruppen blev registreret i en lang periode fra foråret ind i vinterperioden (majdecember) i meget høje koncentrationer. Specielt den tidsmæssige udbredelse var unormalt langvarig og koncentrationsniveauerne var høje i forhold til mange af de tidligere år. Pseudo-nitzschia seriata 2005 er det første år hvor arten Pseudo-nitzschia seriata blev skilt ud fra artskomplekset Pseudo-nitzschia seriata gruppen. Arten blev registreret spredt i hele perioden fra marts til oktober. Nodularia spumigena Nodularia spumigena blev kun registreret i Limfjorden ved en enkelt prøvetagninger i uge 33 (produktionsområde 13) i Den registrerede koncentration var lav (< filamenter/l). Den ringe forekomst af arten i Limfjorden er karakteristisk. Arten er således kun registreret tidligere ved enkelte prøvetagninger i 1991, 1992, Andre alger Der blev registreret en markant opblomstringer af den fiske- og bunddyrtoksiske furealge Karenia mikimotoi i eftersommerperioden i Limfjorden i Den maksimale koncentration var < celler/l og der blev ikke rapporteret om hverken fiskedød eller bunddyrdød Lukninger, skærpet overvågning og forekomst af toksiner i muslinger Administrative reguleringer Fiskeridirektoratet oplyser, at fiskeriet efter blåmuslinger og østers på Limfjorden indstilles med virkning fra den 19. december 2004 (uge 51). Fiskeriet kunne påbegyndes igen mandag den 7. marts (uge 10), dog kunne opstarten af fiskeriet forskydes i forhold til denne dato ud fra en vurdering af blåmuslingernes kvalitet. Vand- og bløddyrprøver udtaget i uge 52 i 2004, vil kunne åbne produktionsområder til uge 53 i år 2004/2005 og uge 1 i år Resultaterne skulle foreligge til udmelding senest torsdag d. 23. december Åbning af produktionsområder vedrørende fiskeri efter toskallede bløddyr (ugentlige udmeldinger) jf. 3 stk. 2 i muslingebekendtgørelsen 1 blev undtaget grundet de vanskeligheder der var forbundet med forsendelse og analyse af prøverne i denne periode. I uge 1 i år 2005 skulle der således igen udtages vand- og muslingeprøver, som vil kunne have åbnet produktionsområder til uge 2 i år Efter indstilling fra Danmarks Fiskeriforening blev åbningen af fiskeriet efter østers på Limfjorden udskudt til den 14. marts Den 5. marts 2005 trådte bekendtgørelse nr. 114 af 24. februar 2005 om muslinger m.m. i kraft. Samtidig blev bekendtgørelse nr. 202 af 15. april 1993 om sundheds- 1 Bekendtgørelse nr. 202 af 15. april 1993 om sundhedsmæssige betingelser for fiskeri, behandling, tilvirkning og omsætning af levende, toskallede bløddyr.

68 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 68 mæssige betingelser for fiskeri m.v., behandling, tilvirkning og omsætning af levende, toskallede, bløddyr med senere ændringer, ophævet. Alle områder blev lukket for fiskeri fra og med lørdag den 11. marts Der forelå ikke resultat for muslingeåbningsprøver, eller prøver udtaget første fiskedag. Resultater af muslingeprøver for algegift, undersøgt efter den ny metode kunne ikke anvendes. Resultaterne blev forventet i løbet af mandagen (den 14. marts 2005 uge 11). Fredag den 11. marts 2005 (uge 10) blev det klart at alle musene i DSP musetesten døde. Laboratoriet mente ikke at resultatet var tegn på, at der var algetoksiner i prøverne, men at der ikke havde været mulighed for at køre den nye metode med analyse på rå muslinger i stedet for på kogte muslinger ind. Resultaterne kunne derfor ikke udmeldes som sædvanligt fredag til udmelding i uge 11. Alle prøver blev sendte til DFVF til verifikation mandag d. 14. marts 2005 (uge 11). Der blev ikke konstateret toksiner i nogen af prøverne hos DFVF. Produktionsområderne blev åbnet mandag ved midnatstid, dvs. med to dages forsinkelse. Onsdag den 23. marts (uge 12) blev følgende meddelelse fra fiskeridirektoratet indlæst; Fiskeridirektoratet skal, uagtet at der er fremsendt tilladelse til fiskeri efter blåmuslinger med virkning fra den 28. marts 2005, efter indstilling fra Danmarks Fiskeriforening meddele, at starten på dette fiskeri er udsat på ubestemt tid, da kvaliteten på blåmuslingerne ikke er tilfredsstillende. Det er således forbudt at fiske, medbringe og lande blåmuslinger fra Limfjorden indtil andet meddeles. Fiskeridirektoratet meddelte at fiskeriet efter blåmuslinger på Limfjorden ville blive åbnet med virkning fra den 11. april 2005 (uge 15) jævnfør vilkårene i den udsendte tilladelse. Muslingefiskeriet i Limfjorden blev lukket i perioden 25. juli til 12. september Danmarks Fiskeriforening anmodet om at fiskeriet efter østers på Limfjorden ville kunne starte 5. september. Danmarks Fiskeriforening ønskede at den samlede fangstmængde på tons fordeles med 600 tons til efteråret 2005 og 400 tons til efteråret Der blev startet med rationer på kg pr. 14 dags periode og denne rationsmængde holdt indtil fiskeriet blev stoppet d. 17. december Til uge 38 blev produktionsområde 7 lukket administrativt, da det i givet falde ville være det eneste produktionsområde åbnet for fiskeri efter østers, da produktionsområderne 1, 2, 3, 4, 6 og 12 alle blev lukket på grund af tilstedeværelen af potentielle giftige alger. På baggrund af algeprøverne for åbning af Limfjorden i uge 43, hvor 5 produktionsområder kunne åbnes for fiskeri, anmode Fiskeridirektoratet om af følgende blev indtalt på telefonsvareren. Fiskeridirektoratet skal i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om regulering af fiskeriet efter muslinger bekendtgørelse nr. 155 af 7. marts stk. 2, meddele at der i uge 43 fra den 24. oktober til den 30. oktober lukkes for fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden, da mindre end 6 områder kan åbnes på grund af algesituationen. Det er i nævnte periode forbudt at fiske, medbringe og lande blåmuslinger fra Limfjorden.

69 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 69 I henhold til Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 155 af 7. marts 2000, bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger 10 stk. 3, skal det hermed meddeles at produktionsområde 31 på Limfjorden, er lukket fra og med 4. november 2005 til og med 3. februar Produktionsområde 31 lukkes, da der indenfor samme uge (uge 44) er foretaget 3 landinger af blåmuslinger fra dette produktionsområde indeholdende mere end 27 vægtprocent blåmuslinger under det fastsatte mindstemål. Der gælder ingen undtagelser fra overnævnte fiskeriforbud. Ovenstående blev indlæst på telefonsvareren på foranledning af Fiskeridireltoratet. Fiskeridirektoratet skal i henhold til reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelsen nr. 155 af 7. marts stk. 3, efter anmodning fra Danmarks Fiskeriforening lukke for fiskeri efter blåmuslinger i Limfjorde i perioden 7. november til og med 12. november Såfremt depotet i område 27 kan åbnes, må der godt ilandbringes muslinger fra dette område. Ovenstående blev indlæst på telefonsvareren på foranledning af Fiskeridireltoratet. Fiskeridirektorate bad om at få følgende sætning indlæst på telefonsvareren. Fiskeridirektoratet skal i henhold til reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelsen nr. 155 af 7. marts stk. 3, efter anmodning fra Danmarks Fiskeriforening med virkning fra den 28. november 2005 lukke produktionsområde 10 for fiskeri Reguleringer grundet potentielt toksiske alger og/eller algetoksiner: Til uge 8 blev der i kødprøven indsendt fra produktionsområde 14 (Vilsund Muslinge Industris depot) fundet 1 død mus efter 20 timer og 3 minutter i bioassayen testet ved acetone ekstraktionsmetoden. I den efterfølgende bioassayen kørt ved æterekstraktionsmetoden blev der ikke fundet nogen i musene. Dette gav ingen forsinkelse for åbning af produktionsområdet. Til uge 13 blev produktionsområde 15 lukket, idet der blev fundet 3 døde mus i musetesten kørt på acetoneekstraktionsmetoden. Prøven blev ikke ekstraheret med æter og blev ikke verificeret kemisk. Der var ingen fund af de undersøgte toksiske alger. Til uge 21 blev der i kødprøven fra produktionsområde 31 fundet en dårlig mus i æterekstraktionstesten. Der blev ikke fundet andre af de undersøgte potentielle toksiske alger end Pseudo-nitzschia, derfor blev produktionsområdet åbnet for fiskeri. Prøven blev ikke kemisk verificeret. Til uge 22 skulle prøver fra Limfjorden igen fremsendes til undersøgelse for ASPtoksin. Muslingerne skulle afskalles og 300 gram drænet rå muslinger skulle fremsendes til DFVF, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, Att.: ASP toksin. Prøverne skulle indfryses før anvendelsen og skulle ved modtagelsen have en temperatur på mindre end + 5 C o. Der blev modtaget kødprøver fra alle produktionsområder og der blev i alle prøver fundet mindre en detektionsgrænsen for domoinsyre analysen (< 0,17 mg/kg). Derudover blev produktionsområderne 20, 21, 22 og 36 alle lukket, idet der henholdsvis var 2.0 mill., 2.6 mill., 3.0 mill. og celler /l, hvilket er en kraftig stigning fra uge før, hvor der ikke blev konstateret Pseudonitzschia i produktionsområderne. Selv om der ikke blev konstateret domoinsyre i de indsendte prøver, var stigningen så kraftigt i produktionsområderne og over grænseværdien at produktionsområderne blev valgt lukket.

70 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 70 Til uge 23 skulle prøver fra Limfjorden igen fremsendes til undersøgelse for ASPtoksin. I alle de indsendte prøver blev der konstateret mindre end 0,17 mg domoinsyre/kg. Til uge 24 skulle prøver fra Limfjorden igen fremsendes til undersøgelse for ASPtoksin. Der blev igen konstateret mindre end 0,17 mg domoninsyre/kg både i bundmuslingerne og linemuslingerne. Til uge 25 blev der igen bedt om at indsende prøver fra Limfjorden til undersøgelse for ASP-toksin. DFVF Laboratoriet fik lov til at poole de indsendte prøver fra produktionsområderne, dog skulle nye produktionsområder undersøgt separat. Alle 9 prøver af bundmuslinger og den ene fra lineanlæg blev undersøgt for domoinsyre separat, og der blev i alle prøver fundet mindre end detektionsgrænse (0,17 mg domoinsyre/kg). Til uge 26 skulle prøver fra Limfjorden igen fremsendes til undersøgelse for ASPtoksin. Der blev indsendt 3 prøver fra bunsdmuslinger og 2 fra lineanlæg. Der blev fundet mindre end 0,17 mg domoinsyre/kg i alle prøverne. Til uge 27 blev prøver fra Limfjorden igen fremsendt til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev indsendt 2 linemuslingprøver og 1 bundmuslingeprøve. Der blev ikke fundet domoinsyre i prøverne, idet koncentrationen var under detektionsgrænsen på de 0,17 mg/kg. Til uge 28 skulle prøver fra Limfjorden igen fremsendes til undersøgelse for ASPtoksin. Der blev indsendt prøver fra produktionsområde 27 (depot) og to lineanlæg. I alle tre prøver blev der ikke fundet domoinsyre over detektionsgrænsen på de 0,17 mg/kg. Produktionsområde 27 (Vilsund Muslinge Industri depot) blev lukket, idet koncentrationen af Dinophysis acuminata blev talt til celler/l. Dette var en forøgelse med 286 gange siden sidste uge, hvor der kun blev fundet celler/l. Til uge 32 skulle prøver fra Limfjorden igen fremsendes til undersøgelse for ASPtoksin. Der blev indsendt og undersøgt en prøve fra bundmuslingerne, og heri blev der intet påvist altså under detektionsgrænsen. Til uge 33 blev depotområdet i produktionsområde 27 lukket, idet der var en stigende koncentration af Dinophysis aciminata. I en prøve taget den (mandag i uge 32) var der 900 Dinophysis acuminata/l og to dage senere den (torsdag i uge 32) var der 2. D. acuminata/l i vandprøven. Denne udvikling skulle ligeledes ses i sammenhæng med sidste uges fund med 300 D. acimunta/l i vandprøven fra produktionsområdet. På den baggrund blev produktionsområdet lukket. Til uge 34 blev depotet i produktionsområde 27 igen lukket, idet niveauet af Dinophysis acuminata stadigvæk var forhøjet på celler/l i forhold til grænseværdien på 500 celler/l. Til uge 36 blev produktionsområderne 1, 2, 3, 4, 6, 7 og 12 alle lukket, idet der var overskredne grænseværdier for både Dinophysis acuminata og D. acuta i de fleste produktionsområder. Da det var første gang at østers produktionsområderne (1 7) var søgt åbnet siden uge 19 og resten af produktionsområderne siden uge 25 i Lim-

71 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 71 fjorden, var ønsket at følge situationen i et par uger inden der igen kunne åbnes for fiskeri. Der blev ikke fundet toksiner i kødprøverne. Derudover blev produktionsområde 27 (depot) åbnet med skærpet overvågning pga Pseudo-nitschia spp./l, som er over grænseværdein for Pseudo-nitschia spp. på ½ mill. celler/l. Lukningerne havde inden indvirkning på fiskeriet, idet sommerstoppet inkludere uge 36. Til uge 37 skulle prøver fra Limfjordens produktionsområde 27 fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Prøver, der blev modtaget, af DFVF senere end torsdag formiddag kunne ikke forventes analyseret i den pågældende uge. Der blev indsendt prøver fra produktionsområdet under den skærpede overvågning på datoerne 5., 6., 7. og 10. september. I alle prøverne blev der fundet under detektionsgrænsen på de 0,17 mg/kg så i alt blev der frigivet 4 partier fisket under skærpet overvågning. I uge 37 blev produktionsområderne 21 lukket, idet der i musetesten ekstraheret med æter døde tre mus. Prøven blev desværre ikke kemisk verificeret, men produktionsområdet blev lukket. Der havde ikke været fisket i produktionsområdet siden uge 22, så der var ikke partier, der skulle trækkes tilbage til yderligere analyse. Derudover blev produktionsområderne 27 og 35 lukket, idet der var overskredet grænseværdier på henholdsvis og Dinophysis acuminata/l. Til uge 38 blev produktionsområderne 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13 (linaanlæg 61G), 14, 15, 26 og 35 lukket pga. risiko for DSP, idet der i produktionsområderne var fundet overskredne grænseværdier af enten Dinophysis acuta eller D. acuminata eller begge på en gang. Dette er en væsentlig stigning i forhold til den forgående uge, hvor der kun blev fundet omkring Dinophysis acuminata/l og kun spor af Dinophysis acuta i netprøven. Der var ikke fundet toksiner i prøverne. Til uge 39 blev produktionsområderne 14 (lineanlæg 49), 15, 35 og 37 lukket. Dette skyldtes at der i produktionsområderne blev konstateret Dinophysis acuminata på henholdsvis 700, 500, 600 og celler/l, samt i produktionsområderne 15 og 37 henholdsvis og 300 Dinophysis acuta/l. Derudover var der i lineanlæg 49 i produktionsområde 14 overskredet grænseværdie for Pseudo-nitschia spp. på celler/l. Der blev ikke fundet algetoksiner i kødprøverne. Til uge 40 skulle prøver fra lineanlæg nr. 49 i produktionsområde 14 også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der var ikke indsendt prøver fra lineanlæg 49 i produktionsområde 14, idet opdrætterne ikke ønske anlægget åbnet for høst. Til uge 41 skulle prøver fra produktionsområde 22 også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev indsendt prøver fra produktionsområderne 20 og 22. Der blev ikke fundet domoinsyre over detektionsgrænsen på de 0,17 mg/kg. Til uge 41 blev produktionsområderne 15 og 37 lukket, idet der henholdsvis var én død mus i æterekstrsaktionsmetoden og Dinophysis acuta på celler/l. Den ene døde mus i prøven fra produktionsområde 15 blev kemisk verificeret, og heri blev der konstateret mindre end 5 µg okadainsyre/kg total ækvivalent. Prøven blev desværre først overgivet efter 8 dag, så resultatet forelå først fredag d. 14. oktober. Dette gjorde at produktionsområdet ikke blev åbnet for fiskeri, selv om det endelige resultatet godt kunne åbne produktionsområdet. De Dinophysis acuta kom fra ingen fund i ugen før. Da der ikke er ret mange alger i produktionsområdet i forvenjen og at der måske er en vækst at D. acuta blev produktionsområdet valgt lukket. Derudover blev produktionsområderne 20, 21, 38, 39 alle åbnet med skærpet overvågning pga. fun-

72 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 72 de af Pseudo-nitschia spp. på henholdsvis 1.7 mill., , 1.2 mill. og 1.2 mill. celler/l. Til uge 42 skulle prøver fra produktionsområde 20, 21, 38 og 39 også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev indsendt prøver fra alle 4 produktionsområder. Der blev ikke fundet domoinsyre over detektionsgrænsen i nogle af prøverne. Til uge 42 blev produktionsområderne 1, 35, 37 og 38 lukket, idet der i vandprøverne var fundet Dinophysis acuta på henholdsvis, 200, og celler/l. Dette var en stigning for produktionsområderne 1, 35 og 38 i forhold til forrige uge, mens produktionsområde 37 holdt koncentrationen på celler/l. Derudover blev produktionsområderne 14 (lineanlæg 49), 14, 20, 21, 22 og 39 åbnet med skærpet overvågning på grund af overskredne grænsevædier for Pseudo-nitschia spp. på henholdsvis 2.3 mill., 1.9 mill., 1.9 mill., 1.1 mill., 2.3 mill.. Produktionsområde 14 for bundmuslinger blev lukket på baggrund af tallene fra lineanlægget i produktioonsområdet. Produktionsområderne 35 og 37, som var lukket pga. Dinophysis acuta, havde også overskredet grænseværdier for Pseudo-nitschia spp. på henholdsvis 5.9 mill. og Til uge 43 skulle prøver fra produktionsområde 14, 14 (lineanlæg 49), 20, 21, 22, 35, 37 og 39 også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Til uge 43 blev der indsendt prøver fra produktionsområderne 13 (lineanlæg 61G), 20, 21, 22 og 37. Der blev ikke konstateret domoinsyre over detektionsgrænsen i de indsendte prøver. Produktionsområderne 13 (lineanlæg 61G), 15, 18 (lineanlæg 65), 21 og 37 blev alle lukket pga. risiko for DSP. I vandprøverne fra produktionsområderne 13 (lineanlæg 61G), 15, 21 og 37 blev der fundet Dinophysis acuta, hvilket er en stigning fra sidste uge, idet det kun i produktionsområde 37 var det samme niveau som i sidste uge. Derudover blev der i kødprøven testet ved musebioassayen ved æterekstraktion ligeledes konstateret 1 dårlig mus, dette resultate blev desværre ikke verificeret. Produktionsområde 18 (lineanlæg 65) blev lukket, da vandprøven ikke var tilstrækkeligt fixeret, hvilket medfører stor usikkerhed på resultatet. Produktionsområderne 22 og 38 blev åbnet med skærpet overvågning, da der blev konstateret henholdsvis 2.6 og 2.3 mill. Pseudo-nitschia spp./l i vandprøven. Det skal her nævnes at vandprøverne fra produktionsområderne 13 (lineanlæg 61G), 15, 18 (lineanlæg 65), 21 og 37 ligeledes havde overskredet grænseværdein for Pseudo-nitchia spp./l på henholdsvis 2.2 mill, 3.5 mill., 8.9 mill., 4.2 mill. og 2.3 mill. Til uge 44 skulle prøver fra produktionsområde 13 (lineanlæg 61G), 15, 18 (lineanlæg 65), 21, 22, 37 og 38 i Limfjorden også fremsendes til undersøgelse for ASPtoksin. Der blev indsendt prøver fra produktionområderne 15, 18 (lineanlæg nr. 65), 19, 20, 21, 22, 37, 38 og 39 til undersøgelse for domoinsyre. Der blev ikke fundet koncentrationer over de 0,17 mg domoinsyre/kg, som er grænseværdien. Til uge 44 blev produktoonsområde 14 (lineanlæg 49) og 37 lukket. Produktionsområde 14 (lineanlæg 49) pga. Dinophysis acuta på celler/l, som ligger på grænseværdien og da det er første uge anlægget åbnes vides ikke om tallet er på vej op eller på vej ned. I produktionsområde 37 blev der fundet 1 død mus i DSP æterekstraktionsmetoden. Resultatet blev ikke verificeret. Begge produktionsområder havde tilmed overskredet grænseværdier for Pseudo-nitschia spp. på henholdsvis 3.2 mill. og 2. 9 mill. celler/l. Produktionsområde 15, 16, 18 (lineanlæg 65), 19, 20, 21, 22, 36, 38 og 39 blev alle åbnet med skærpet overvågning, idet der blev fundet Pseudo-nitschia spp. i koncentrationer mellem 1.8 mill. 6.6 mill. celler/l.

73 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 73 Til uge 45 skulle prøver fra produktionsområde 14 (lineanlæg 49), 15, 16, 18 (lineanlæg 65), 19, 20, 21, 22, 36, 37, 38 og 39 i Limfjorden også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev indsendt prøver fra produktionsområde 10, 14 (lineanlæg 49), 15, 16, 18 (lineanlæg 65), 19, 20, 21, 22, 36, 37, 38 og 39. Der blev ikke i nogle af prøverne fundet domoinsyre over detektionsgrænsen på de 0,17 mg/kg. Blåmuslingefiskeriet til uge 45 blev i Limfjorden frivilligt lukket af Fiskeridirektoratet efter indstilling fra Danmarks Fiskeriforening. Dette skyldtes at produktionsområde 10 ville være lukket sammen med lineanlæg 115 i produktionsområde 9 pga. Dinophysis acuta på henholdsvis og 300 celler/l. Samtidig ville produktionsområderne 14 (lineanlæg 49), 15, 16, 18 (lineanlæg 65), 19, 20, 21, 22, 36, 37, 38 og 39 være blevet åbnet med skærpet overvågning pga. Pseudo-nitschia spp. på mellem mill. celler/l. De eneste produktionsområder der reelt ville kunne åbnes i Limfjorden til uge 45 var produktionsområderne 25, 26, 27, 30 og 31. Disse faldt for at der minimun skal være 6 åbne produktionsområder for fiskeri, ellers lukkes de, som tilfældet var i denne sag, af Fiskeridirektoratet. Produktionsområderne 1, 2, 3, 4 og 6 var ligeledes åbne for fiskeri - dog efter østers. Der ville kunne høstes fra de to lineanlæg åbnet med skærpet overvågning. Til uge 46 skulle prøver fra produktionsområderne 14 (lineanlæg 49), 15, 16, 18 (lineanlæg 65), 19, 20, 22, 36, 37, 38 og 39 i Limfjorden igen fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev indsendt og undersøgt prøver fra produktionsområderne 14 (anlæg 49), 15, 16, 18 (anlæg 65), 19, 20, 22, 27, 36, 37, 38 og 39. Derudover var der indsendt yderligere to prøve fra produkktionsområde 18 (anlæg 65) fisket under skærpet overvågning. Alle prøverne analyseret for domoinsyre gave mindre end detektionsgrænsen på 0,17 mg/kg. Til uge 46 blev produktionsområderne 16, 19, 37, 38 og 39 alle lukket pga. risiko for ASP, idet der blev konstatertet henholdsvis 2.4 mill., 1.2 mill., 2.5 mill., , 1.1 mill. Pseudo-nitschia spp./l. Koncentrationen af Pseudo-nitschia spp. var faldet i alle produktionsområderne, men var stadig over grænseværdierne, og ville egentlig være egnet til åbning med skærpet overvågning, men da erhvervet ikke ønsked dette blev produktionsområderne lukket. Produktionsområde 18 (lineanlæg 65) blev åbnet med skærpet overvågning, da koncentratione af Pseudo-nitschia spp. lå på 2.2 mill celler/l, hvilket ligeledes er et fald fra sidste uges koncentration i produktionsområdet. Til uge 47 skulle prøver fra produktionsområderne 16, 18 (lineanlæg 65), 18, 19, 37, 38 og 39 i Limfjorden også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev indsendt prøver fra produktionsområderne 18, 19, 27, 37, 38 og 39. Der var stadigvæk ingen spor af domoinsyre i de indsendte prøver, idet der ikke blev konstateret noget over detektionsgrænsen på de 0,17 mg/kg. Derudover blev produktionsområderne 16 (lineanlæg 61F), 18 (lineanlæg 65), 37, 38 og 39 alle åbnet med skærpet overvågninge pga. overskredne grænseværdier for Pseudo-nitschia spp. på henholdsvis 1.5 mill., 1.5 mill., , og celler/l. Dette er et fald i alle de undrsøgte produktionsområder på nær produktionsområde 38, hvori der var en lille stigning, mens der ikke var prøver fra produktionsområde 18. Produktionsområde 21 blev lukket, idet der blev fundet 2 døde mus i æterekstraktionsmetoden. Dette resultat kunne verificeres i den kemiske analyse metoden, idet prøven blev analyseret for okadainsyre, DTX1, DTX2 og estre af disse efter hydrolyse, og prøven blev screenet for indhold af AZA1, AZA2 og AZA 3 uden, at der blev fundet noget indholdt, idet resultatet gav mindre en detektionsgrænsen på 5 µg total okadainsyre/kg. Så musene måtte være død af noget andet!?

74 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 74 Til uge 48 skulle prøver fra produktionsområderne 16 (lineanlæg 61F), 18 (lineanlæg 65), 37, 38 og 39 i Limfjorden også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev indsendt prøver fra produktionsområde 14 (opdrætsanlæg 91N), 18 (lineanlæg 65), 16 (lineanlæg 61F), 37, 38 og 39, men der blev ikke i nogle af de indsendte prøver konstateret domoinsyre over detektionsgrænsen på de 0,17 mg/kg. Der blev i prøverne fra produktionsområderne 1, 16, og 18, indsendt til DSP undersøgelse, konstateret 1 død mus i æterekstraktionen. Der blev dog ikke i nogle af prøverne konstateret over detektionsgrænsen på 5 µg/kg total mængde okadainsyre ækvivalenter efter direkte hydrolyse. Produkltionsområderne 1 og 18 blev lukket, mens produktionsområde 16 blev åbnet med skærpet overvågning, da den ligeledes havde været overskredet grænseværdi for Pseudo-nitschia spp. på henholdsvis 1.1 mill. Produktionsområderne 14 (lineanlæg 91N), 36 og 39 blev alle ligeledes åbnet med skærpet overvågning, idet der blev konstateret henholdsvis 1.2 mill., og celler/l. Dette er en stigning i forhold til sidste uge for koncentrationen af Pseudo-nitschia spp. i sidste uge i produktionsområderne 36 og 39, mens der ikke forelå prøver fra produktionsområde 14 i sidste uge. Til uge 49 skulle prøver fra produktionsområderne 14, 16, 36 og 39 i Limfjorden også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev indsendt prøver fra produktionsområderne 14 (lineanlæg 91N) og 39. Der blev ikke konstateret domoinsyre over detektionsgrænsen på 0,17 mg/kg. Til uge 50 skulle prøver fra produktionsområderne 16 i Limfjorden også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev ikke høstet i produktionsområde 16 i uge 50, men der blev indsendt en prøve fra produktionsområde 14 (lineanlæg 91N) som ikke gav noget fund over detektionsgrænsen på de 0,17 mg okadadinsyre/kg. Der døde 1 mus i DSP testen testet ved æterekstraktionsmetoden. Der var ingen alger i produktionsområdet, ej heller i hele hovedeproduktionsområdet, hvilket skulle indikere at der kunne være toksiske alger tilstede. Men da vi i uge 46 og 47 ligeledes så er i musetesten, og hvor der efterfølgende ikke kemisk kunne identificeres toksiner, blev det valgt at åbne produktionsområdet uden restriktioner. Der blev ikke udført kemiske analyser på prøven. Tabel 12 Produktionsområder i hovedområdet Limfjorden og datoer (uger) i 2005 med positive DSP musetest med angivelse af de tilhørende resultater af kemiske analyser for algetoksiner, artsnavn og koncentrationer af de registrerede potentielle toksiske alger og produktionsområdernes resulterende status. Hvor intet andet er angivet, er det blåmuslinger (Mytilus edulis), der er analyseret på. Både i musetesten og ved de kemiske analyser er det DSP, der er analyseres for. Ved analyse for andre toksingrupper angives dette. Rød, afmærkning betyder testresultater over grænseværdierne. Produktionsområder (Scantox nr.) Prøve udtaget dato (uge) (7) Musetest Acetone Æter Kemisk analyse (µg/kg hel musling)* Algekoncentrationer (celler/l) Status 14A (59104/59111) 1 død Ingen fund Åbnet Ny numering af produktionsområderne døde Ikke testet fund (59363) (12) dårlig - Åbnet (59956) (20) ,0 (60019) (21) mill ,6 (60020) (21) mill ,0 (60021) (21) mill Protoceratium reticulatum (60029) (21) x

75 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (60428) 27 (60656) 27 (60696) 1 (60828) 2 (60829) 3 (60830) 4 (60831) 6 (60832) 7 (60833) 12 (60834) 27 (60835) 21 (60910) (27) (32) (33) (35) (35) (35) (35) (35) (35) (35) (35) (36) x mill. - Dinophysis acuminata Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 2. Dinophysis rotundata 300 Prorocentrum minimum x Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata Dinophysis rotundata Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Dinophysis acuminata 600 Dinophysis acuta Dinophysis acuminata 300 Dinophysis acuta Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Dinophysis dens Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Dinophysis acuminata 200 Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata x Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 500 Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata x Prorocentrum minimum x 400 Prorocentrum triestinum døde mus - Dinophysis acuminata Prorocentrum minimum Skærpet overvågning (ASP)

76 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (60925) 35 (60918) 1 (60993) 2 (60994) 3 (60995) 4 (60996) 6 (60997) 9 (60) 12 (60999) (36) (36) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata Dinophysis rotundata Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 500 Prorocentrum minimum Prorocentrum lima x Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 200 Dinophysis acuta 200 Protoceratium reticulatum x Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 200 Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Prorocentrum lima x Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Protoceratium reticulatum x Prorocentrum lima x Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata x Dinophysis acuta 6. Prorocentrum triestinum x - Dinophysis acuminata 300 Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 500 Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum x 13/61G reakti- - Dinophysis acuminata 800

77 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 77 (61023) (37) on Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum (61) 15 (62) 26 (66) 35 (61011) 14/49 (61093) 15 (61099) 35 (61) 37 (61101) (37) (37) (37) (37) (38) (38) (38) (38) - Dinophysis acuminata 600 Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 600 Dinophysis rotundata 300 Alexandrium ostenfeldii x 2. Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 700 Dinophysis acuta x Prorocentrum triestinum 1.3 mill. Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuminata 500 Dinophysis acuta Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata 600 Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata x Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata Dinophysis acuta 300 Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum

78 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (61157) 15 (61228) 20 (61229) 21 (61230) 37 (61237) 38 (61238) 39 (61239) 1 (61286) 14/49 (61310) 14 (61292) (39) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (41) (41) (41) - 1 død < 5 µg OA/kg total ækvivalenter 1 mill. - Dinophysis acuminata 300 Alexandrium ostenfeldii x Prorocentrum minimum x Prorocentrum triestinum ,5 mill. Karenia mikimotoi x 300 Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata x Prorocentrum minimum Prorocentrum triestinum x 1,7 mill. - Prorocentrum minimum Prorocentrum triestinum x Dinophysis acuta Prorocentrum lima x Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata Karenia mikimotoi x 1.2 mill. - Dinophysis acuminata x Karenia mikimotoi x Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Karenia mikimotoi x 2. Prorocentrum lima x Prorocentrum triestinum Dinophysis acuta x 400 Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi x Prorocentrum triestinum Pseudo-nitzschia seriata Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) reakti- - Dinophysis acuminata x Skærpet

79 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 79 (61294) (41) on Dinophysis acuta x Prorocentrum minimum ,9 mill. 21 (61295) 22 (61296) 35 (61301) 37 (61302) 38 (61303) 39 (61304) 13/61G (61386) 15 (61362) 18/65 (61380) 21 (61364) (41) (41) (41) (41) (41) (41) (42) (42) (42) (42) - Dinophysis acuminata x Karenia mikimotoi x 400 Prorocentrum triestinum x 1,9 mill. - 1,1 mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum 1. Pseudo-nitzschia seriata mill. - Dinophysis acuta 700 Prorocentrum triestinum Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuta 200 Prorocentrum triestinum Dinophysis acuta x 600 Prorocentrum triestinum mill. - 1 dårlig mus - Dinophysis acuminata 200 Dinophysis acuta Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata 200 Dinophysis acuta Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata Prorocentrum minimum Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuta Prorocentrum minimum Prorocentrum triestinum overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP)

80 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (61365) 37 (61370) 38 (61371) 14/49 (61473) 15 (61452) 16 (61453) 18/65 (61475) 19 (61454) 20 (61455) 21 (61456) 22 (61457) (42) (42) (42) (43) (43) (43) (43) (43) (43) (43) (43) mill. - Dinophysis acuminata Prorocentrum minimum Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata x Dinophysis acuta Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata x Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata x Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuminata x Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum x 1.9 mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis acuta x mill. - Dinophysis acuminata x Karenia mikimotoi x mill. - Dinophysis acuminata x Prorocentrum minimum 3.5 mill. - Prorocentrum minimum x 5.7 mill. - Dinophysis acuminata x Prorocentrum minimum mill mill. Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP)

81 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (61463) 37 (61464) 38 (61465) 39 (61466) 16 (61604) 18/65 (61595) 19 (61605) 37 (61613) 38 (61614) 39 (61615) 16/61F (61716) 18/65 (61666) (43) (43) (43) (43) (45) (45) (45) (45) (45) (45) (46) (46) - Dinophysis acuminata x Protoceratium reticulatum Prorocentrum triestinum x 4.4 mill. - 1 død - Dinophysis acuminata x Protoceratium reticulatum Prorocentrum triestinum 2.9 mill. - Dinophysis acuminata x Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum 3.4 mill. - Dinophysis acuminata x 400 Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi Prorocentrum lima x Prorocentrum triestinum 2.4 mill. - Dinophysis acuminata x x 2.2 mill. - x Prorocentrum triestinum x 1.2 mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum mill. - Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi Prorocentrum triestinum Dinophysis acuminata x Dinophysis acuta Karenia mikimotoi mill - Dinophysis acuminata Prorocentrum minimum x Prorocentrum triestinum mill Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet

82 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (61675) 37 (61682) 38 (61683) 39 (61684) 1 (61769) 14/91N (61790) 16 (61775) 18 (61791) 36 (61783) 39 (61786) 1 (61927) (46) (46) (46) (46) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (49) mill. - 2 døde < 5 µg OA/kg Dinophysis acuminata x Karenia mikimotoi Dinophysis acuminata x Karenia mikimotoi Karenia mikimotoi død < 5 µg OA/kg 1 Dinophysis acuminata x Prorocentrum minimum x 200 Prorocemtrum triestinum Dinophysis acuminata 200 Karenia mikimotoi mill. - 1 død < 5 µg OA/kg 1 Dinophysis acuminata x Karenia mikimotoi mill. - 1 død < 5 µg OA/kg Karenia mikimotoi 400 Prorocentrum minimum x Dinophysis acuminata x Dinophysis acuta x Karenia mikimotoi død - Karenia mikimotoi overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet Ved uge forstås den uge, som udmeldingen gælder for, som dog starter med søndag og slutter med lørdag. 1 = total mængde okadainsyre ækvivalenter efter direkte hydrolyse = frit OA + OA estre Figur 3 viser en oversigt over fiskeri og restriktioner i forbindelse med muslingefiskeriet i Limfjorden i kan ikke lige se figuren 3.3 Delkonklusion Der blev registreret DSP toksiner over den gældende grænseværdi i 3 uger/produktionsområder i sommerperioden i Limfjorden Der blev ikke registreret PSP- eller ASP-toksiner i blåmuslinger eller østers fanget i Limfjorden i En række produktionsområder var lukket på grund af forhøjede koncentrationer af potentielt toksiske alger. Den tidsmæssige forekomst var karakteristisk for de fleste arters vedkommende.

83 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 83 Der blev registreret en række markante opblomstringer af enkelte af de potentielt toksiske alger i Specielt bør det bemærkes at arten Dinophysis acuta som ellers sjældent registreres i Limfjorden blev registreret i høje koncentrationer i store del af fjorden. Det samme gjorde sig gældende for den fiske- og bunddyrtoksiske art Karenia mikimotoi. Begge arter transporteres ind i fjorden fra Vesterhavet. Desuden blev tendens til stigende forekomst af den bundlevende furealge Prorocentrum lima som er blevet registreret i de senere år fortsat ind i Der blev dog registreret markante opblomstringer af arterne og P. triestinum. Artskomplekset blev registreret med markant forhøjede koncentrationer i De nævnte opblomstringer medførte, at der blev indført relativt mange restriktioner over for fiskeriet efter muslinger på grund af forhøjede koncentrationer af potentielt toksiske alger og at der blev registreret DSP i blåmuslinger i Limfjorden i forbindelse med opblomstringer ad Dinophysis-arterne. 3.4 Mariager Fjord (Hovedområde II) Fra d. 5 marts 2005 blev hovedområderne I (Limfjorden) og II (Mariager Fjord) lagt sammen til et hovedområde med navnet Limfjorden og Mariager Fjord - hovedområde I. I 2005 blev der ikke fisket eller høstet blåmuslinger fra akvakulturanlægget i Mariager Fjord (produktionsområde 27, som efter d. 5 marts 2005 blev til produktionsområderne 50-52). Der forligger således ingen resultater vedrørende hverken forekomsten af potentielt toksiske alger eller algetoksiner i toskallede bløddyr (blåmuslinger) fra Mariager Fjord siden september 1997, hvor der sidst blev indsendt prøver til analyse. Figur 3 viser en oversigt over fiskeri og restriktioner i forbindelse med muslingefiskeriet i Mariager Fjord i Jyllands østkyst syd for Djursland (Hovedområde III) Algernes geografiske og tidsmæssige udbredelse Den tidsmæssige og geografiske forekomst af algerne er vist grafisk i bilag 3-4. Alexandrium-slægten Alexandrium tamarense Alexandrium tamarense blev registreret i fire tilfælde i forårs-/sommerperioden spredt i produktionsområderne på den jyske østkyst i De registrerede koncentrationer var relativt lave. Dog med en enkelt observation på > 500 celle/l i uge 21 i produktionsområde 32. Den begrænsede forekomst i 2005 er normal for hovedområdet, hvor der typisk registreres lave koncentrationer og en tidsmæssig hovedforekomst i april-maj og efterfølgende meget lave koncentrationer i sommerperioden. Alexandrium minutum Arten blev registreret ved en enkelt prøvetagning i Tidligere er den kun registreret i 1997 i relativt høje koncentrationer lokalt i den indre del af Vejle Fjord i juni måned og igen i lave koncentrationer i september.

84 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 84 Alexandrium ostenfeldii Arten blev registreret med lave koncentrationer ved tre prøvetagninger i henholdsvis forårs- og efterårsperioden Den højeste registrerede koncentration var på < celler/l. Den svage forekomst er normal for den jyske østkyst hvor arten i de tidligere år kun er blevet registreret spredt i forårs- forsommerperioden. De mest markante forekomster af arten er tidligere blevet registreret i de store år 1992, 1995, 1997 og Alexandrium pseudogonyaulax Alexandrium pseudogonyaulax, som er PSP-producent, blev ikke registreret i Den blev registreret første gang i august I de efterfølgende år, 1997 og 1998, blev den igen registreret i perioden fra midt i juli til udgangen af august i en række produktionsområder ellers er den ikke observeret i området. Dinophysis-slægten Dinophysis acuminata Forekomsten af Dinophysis acuminata på den jyske østkyst var relativt langvarig men spredt med relativt lave koncentrationer i Koncentrationerne oversteg grænseværdien på 500 celler/l i en række tilfælde i uge 24, De maksimale koncentrationer var > celler/l og blev registreret i produktionsområderne 61, 71 og 73 i uge Dette medførte, at der blev indført skærpet overvågning efterfulgt af lukning af produktionsområderne. Der blev ikke registreret DSP-toksisitet over grænseværdien i forbindelse med opblomstringerne i I forhold til de tidligere år var den tidsmæssige forekomst i 2004 normal for produktionsområdet, dog med en usædvanlig forekomst af december måned. De registrerede koncentrationsniveauer var relativt høje i forhold til de tidligere år dog uden egentlige opblomstringer med koncentrationere markant over grænseværdien. Dinophysis acuta Der blev registreret relativt høje koncentrationer af Dinophysis acuta i store dele af sommer-/efterårs-/vinterperioden (august-december) i De maksimale koncentrationer var på <500 celler/l og blev registreret i stort set alle undersøgte produktionsområder spredt i perioden fra uge Dinophysis acuta blev registreret helt frem til slutningen af december. Trods de relativt lave koncentrationer kan opblomstringen af Dinophysis acuta i 2005 således, sammen med opblomstringerne i 2002 og 2003, karakteriseres som en af de hidtil mest markante på østkysten af Jylland i perioden p.g.a. opblomstringens varighed fra slutningen af august til december samt det forhold, at arten blev registreret i hele undersøgelsesperioden uden afbrydelser. Før 2002 har der kun været registreret en langvarig opblomstring på den jyske østkyst, og det var i Forekomsten i årene kan således karakteriseres som en epidemi. Opblomstringen af Dinophysis acuta i 2005 var sammenfaldende med opblomstringen af den anden art Dinophysis acuminata. Dinophysis norvegica Der blev registreret høje koncentrationer af Dinophysis norvegica i sommer- og efterårsperioden i De maksimale koncentrationer på >1.000 celler/l blev registreret i perioden uge I forhold til de tidligere år var den tidsmæssige forekomst i 2005 langvarig, og markant i forhold til opblomstringerne i de tidligere år Tendensen til svage og kortvarige opblomstringer som er blevet registreret i de senere år blev således ikke fortsat i 2005, hvor forekomsten og koncentrationerne var på niveau med hvad der blev registreret i midten af halvfemserne.

85 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 85 Dinophysis rotundata Arten blev registreret hyppigt men i lave koncentrationer spredt over perioden fra april til december De højeste koncentrationerne af Dinophysis rotundata var på >1.000 celler/l. I forhold til de tidligere år var den tidsmæssige forekomst i 2005 langvarig for produktionsområdet, mens koncentrationsniveauet var relativt lavt som i Prorocentrum-slægten Prorocentrum balticum Prorocentrum balticum blev ikke registreret i 2005, hvilket er karakteristisk for hovedområdet, hvor den tidligere kun er registreret i en kort periode i Koncentrationerne af var høje i sommer- og efterårsperioden (juni-oktober) på den jyske østkyst i Tidsmæssigt var opblomstringsperioden lang og fortsatte ind i vinterperioden som i årene 1991 og og Prorocentrum lima Prorocentrum lima blev registreret i lave koncentrationer spredt over sommerperioden på den jyske østkyst i Den registrerede forekomst kan karakteriseres som unormal for hovedområdet, da arten tidligere kun er registreret enkelte gange. Arten blev dog også registreret i Der ser ud til at være en tendens til at Prorocentrum lima er blevet mere almindeligt forekommende i danske farvande, også på den den jyske østkyst Prorocentrum minimum Der blev kun registreret en lille og kortvarig opblomstring af Prorocentrum minimum i juli-august i 2005 med de højeste koncentrationer i produktionsområderne 70 og 71. Koncentrationsniveauet og de maksimale koncentrationer der blev registreret i 2005 var markant lavere end de tilsvarende koncentrationer registreret i alle årene hele perioden , men på niveau med hvad der blev registreret i 2003 og Prorocentrum triestinum Arten blev registreret ved enkelte prøvetagninger i 2005 og det i relativt lav koncentration. Arten blev registreret første gang på den jyske østkyst i 1998, hvorefter den er blevet registreret i alle efterfølgende år pånær 2003, dog i relativt lave koncentrationer. Pseudo-nitzschia-slægten Der blev registreret en opblomstring af arter fra slægten Pseudo-nitzschia i sommerog efterårsperioden Den maksimale registrerede koncentration var på > celler/l og blev registreret i ugerne i produktionsområderne 63, 70, 71 og 73. Det bør bemærkes, at der desuden blev registreret en markant opblomstringer af arten Pseudo-nitzschia seriata i forårsperioden (marts-april). Efter et enkelt år med lave koncentrationer er Pseudo-nitzschia således tilbage på den jyske østkyst i en markant opblomstring som i de tidligere år og

86 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 86 Pseudo-nitzschia seriata I 2005 har vi kvantificeret arten Pseudo-nitzschia seriata for sig selv. Dette kan lade sig gøre ved almindeligt lysmikroskopi fordi arten er stor og med assymetrisk kiselskal. Der blev registreret en markant opblomstring af Pseudo-nitzschia seriata i forårsperioden på den jyske østkyst, med maksimale koncentrationer på under celler/l. I forbindelse med denne opblomstring blev der registreret ASP toksiner i blåmuslinger over den gældende grænseværdi i uge 13 og 14 i henholdsvis produktionsområde 70 og 63, se bilag 5 og 7. Nodularia spumigena Nodularia spumigena blev registreret i lave koncentrationer ved en række prøvetagninger i perioden fra uge 33 til 38 på den jyske østkyst i Forekomsten var dog relativt beskeden i forhold til de store år 1992, 1994, 1996 og 2002, men sammenlignelig med mange af de øvrige år, hvor arten jo heller ikke blev registreret eller kun blev registreret med lave koncentrationer. Andre alger Karenia mikimotoi, som blev registreret i de andre hovedområder blev ikke registreret på den jyske østkyst i Der blev ikke registreret opblomstringer af andre potentielt toksiske alger i Lukninger, skærpet overvågning og forekomst af toksiner i muslinger Administrative reguleringer Den 5. marts 2005 trådte bekendtgørelse nr. 114 af 24. februar 2005 om muslinger m.m. i kraft. Samtidig blev bekendtgørelse nr. 202 af 15. april 1993 om sundhedsmæssige betingelser for fiskeri m.v., behandling, tilvirkning og omsætning af levende, toskallede, bløddyr med senere ændringer, ophævet. Alle produktionsområder blev lukket for fiskeri fra og med lørdag den 11. marts Der forelå ingen resultat for muslingeåbningsprøver, eller prøver udtaget første fiskedag. Resultater af muslingeprøver for algegift, undersøgt efter ny metode kunne ikke anvendes. Der forelå resultater i løbet af mandagen (den 14. marts 2005 uge 11). Fredag den 11. marts 2005 (uge 10) blev det klart at alle musene i DSP musetesten døde. Laboratoriet mente ikke at resultatet var tegn på, at der var algetoksiner i prøverne, men snarre at det ikke havde været mulighed for at køre den nye metode med analyse på rå muslinger i stedet for på kogte muslinger ind. Resultaterne kunne derfor ikke udmeldes som sædvanligt fredag til udmelding i uge 11. Alle prøver blev sendte til DFVF til verifikation mandag d. 14. marts 2005 (uge 11). Der blev ikke konstateret toksiner i nogen af prøverne hos DFVF. Produktionsområderne blev åbnet mandag ved midnatstid, dvs. med to dages forsinkelse Reguleringer grundet potentielt toksiske alger og/eller algetoksiner Til uge 53 i 2004 og uge 1 i 2005 blev produktionsområde 25 lukket. Der blev fundet spor af Dinophysis acuta og D. norvegica i netprøven. Da Dinophysis acuta udgjorde en forholdsvis stor del af den samlede algesammensætning i vandmiljøet, og da der ikke blev konstateret yderligere alger i prøven, blev produktionsområdet lukket. Da udmeldingen samtidig kom til at gælde over 2 uger blev produktionsområde 25 lukket

87 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 87 henover jul og nytår 2004/2005 for at fjerne enhver risiko for at muslingerne skulle blive toksiske over perioden og herved udgøre en fødevaresikkerhedsmæssig risiko. Til uge 12 skulle prøver fra østkysten skal også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. 2 kg levende muslinger m.m. fremsendes til DFVF, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, Att.: ASP toksin. For fremsendelse og mærkning galt de samme regler som for DSP undersøgelser. Der blev indsendt prøver fra produktionsområde 63, 70 og 71. Der blev i alle prøverne konstateret 0,38 mg domoinsyre (ASP toksin)/kg. Produktionsområderne blev åbnet for fiskeri, da værdien lå 52 gange under grænseværdien på 20 mg/kg. Til uge 13 skulle prøver fra østkysten igen fremsendes til undersøgelse for ASPtoksin. Der blev indsendt prøver fra produktionsområderne 63 og 70, hvori DFVF konstaterede henholdsvis 1,4 og 1,1 mg domoinsyre/kg og derudover blev der konstateret Pseudo-nitzschia seriata i koncentrationer på henholdsvis og celler/l. Produktionsområderne blev først åbnet for fiskeri. Men fra torsdag den 31. marts (uge 13 åbningsprøver til uge 14) blev produktionsområde 70 lukket, mens produktionsområde 63 blev åbnet med skærpet overvågning. Begge fordi der blev fundet flere Pseudo-nitzschia seriata /l i vandprøverne, samtidig med at der blev fundet høje koncentrationer af domoinsyre nu på henholdsvis 5,2/7,4 og 30 mg/kg. Derudover blev to partier begge på 27 tons blåmuslinger fisket i produktionsområde 70 mandag den 28. marts (uge 13) undersøgt for domoinsyre. Der blev konstateret henholdsvis 30 og 32 mg/kg, dvs. over grænseværdien på 20 mgdomoinsyre/kg. Begge partier blev kasseret. Et parti fra produktionsområde 63 blev frigivet, idet der blev fundet 5,3 mg domoinsyre/kg. Til uge 14 skulle prøver fra østkysten igen fremsendes til undersøgelse for ASPtoksin. Her blev der i de indsendte prøver konstateret henholdsvis 5,2/7,4 og 30 mg domoinsyre/kg musling. Dette gjorde at produktionsområde 70 blev lukket og produktionsområde 63 åbnet med skærpet overvågning. Til uge 15 skulle prøver fra østkysten igen fremsendes til undersøgelse for ASPtoksin. Der blev udtaget prøver fra produktionsområderne 61, 63, 70 og 71. Alle fire produktionsområder blev lukket, idet der blev konatateret henholdsvis 18,4, 26,5, 14,0 og 13,8 mg domoinsyre/kg. Til uge 16 skulle prøver fra østkysten igen fremsendes til undersøgelse for ASPtoksin. Der blev indsendt prøver fra produktionsområderne 61, 63, 70, 71, 86 og 88 (Sydfyns Linemusling anlægsnr. 59). I prøverne blev der fundet henholdsvis 3,2, 5,1, 4,4, 7,4, 0,5 og 8,3 mg domoinsyre/kg. Alle produktionsområder og lineanlægget blev åbnet med skærpet overvågning på nær produktionsområde 86, idet der var sket en væsentlig bedring siden sidste uge. Der var stadigvæk tilstedeværelse af Pseudonitzschia seriata i alle produktionsområderne langs den jyske østkyst, hvor der blev fundet imellem og celler/l. Til uge 17 skulle prøver fra østkysten igen fremsendes til undersøgelse for ASPtoksin. Der blev indsendt prøver fra 4 produktionsområder og et lineanlæg (Sydfyns Linemusling anlægs nr. 59). I produktionsområde 61, 63, 70 og 71 blev der fundet henholdsvis 1,1, 2,7, 12,1 og 14,8 mg domoinsyre/kg, mens der i muslingerne fra lineanlægget blev fundet 0,5 mg domoinsyre/kg (dette resultat stammede fra et parti som blev frigivet). Produktionsområderne 61 og 63, samt lineanlægget blev åbnet, mens produktionsområderne 70 og 71 blev åbnet med skærpet overvågning.

88 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 88 Til uge 18 skulle prøver fra østkysten igen fremsendes til undersøgelse for ASPtoksin. Koncentrationen af de indsendte prøver fra henholdsvis produktionsområde 61, 63 og 70 lå på henholdsvis 0,4, 0,3, og 0,7 mg/kg. Produktionsområderne blev åbnet. Til uge 19 skulle prøver fra østkysten igen fremsendes til undersøgelse for ASPtoksin. Der var indsendt prøver fra produktionsområderne 61, 63 og 70. I den kemiske analyse for domoinsyre blev der konstateret henholdsvis 0,2, 0,2 og 0,5 mg domoinsyre/kg. Produktionsområderne blev åbnet. Til uge 22 blev produktionsområde 61 lukket, idet der var konstateret Dinophysis norvegica/l i vandprøven. Dette er over grænseværdien på de celler/l. Der var ingen i musetesten, men det var en væsentlig stigning i koncentrationen af Dinophysis norvegica i forhold til sidste uge på celler/l, at produktionsområdet blev valgt lukket. Til uge 24 skulle prøver fra den jyske østkyst igen fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev kun i produktionsområde 70 konstateret domoinsyre over detektionsgrænsen med en værdi på 0,18 mg domoinsyre/kg. Den sidste prøve fra produktionsområde 63 var under detektionsgrænsen på 0,17 mg domoinsyre/kg. Til uge 25 skulle prøver fra den jyske østkyst igen fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev indsendt i alt 3 prøver til domoinsyre undersøgelse; to fra bundmuslinger og 1 fra et lineanlæg. I alle tre prøver blev der fundet mindre end detektionsgrænsen af domoinsyren, dvs. mindre end 0,17 mg/kg. Produktionsområde 70 blev lukket, idet der blev fundet overskredne grænseværdi for den samlede Dinophysis spp. på celler/l og på grænseværdien for Dinophysis acuminata på 500 celler/l. Til uge 30 blev lineanlæg nr. 59 (Sydfyns Linemusling) i produktionområde 88 lukket, idet der i vandprøven blev konstateret 500 Dinophysis acuminata og Dinophysis norvegica/l. D. acuminata ligger på grænseværdien (500 celle/l) og D. norvegica over grænseværdien, som er celler/l. I ugen før blev der kun fundet spor af de to alger i netprøven. Til uge 32 blev lineanlæg 59 i produktionsområde 88 lukket, idet der i vandprøven blev konstateret Dinophysis norvegica/l. Til uge 33 blev lineanlæg 59 i produktionsområde 88 igen lukket. I denne uge var den samlet mængde af Dinophysis på Dinophysis spp./l bestående af en cocktail af 300 D. acuminata og 900 D. norvegica/l. Dette var over grænseværdien på de celler/l. Til uge 36 blev produktionsområde 70 lukket, idet koncentrationen af Dinophysis acuta lå på grænseværdien. Der var ikke indsendt prøver fra produktionsområdet siden uge 24, så situationen ønskes fulgt inden der kunne åbnes for fiskeri. Til uge 38 blev produktionsområderne 70 og 71 lukket pga. risiko for DSP, idet der i produktionsområderne var fundet overskredne grænseværdier af Dinophysis acuminata på henholdsvis 700 og 600 celler/l. Detter var en stigning i forhold til sidste uge,

89 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 89 hvor der kun blev fundet spor at Dinophysis acuminata i netprøven. Der blev ikke fundet toksiner i prøverne. Til uge 39 blev produktionsområderne 63, 70, 71 og 88 (lineanlæg 59) lukket. Dette skyldtes, at der i produktionsområderne blev konstateret Dinophysis acuminata på henholdsvis 700, 600, 800 og 800 celler/l. Der blev ikke fundet algetoksiner i kødprøverne. Til uge 41 blev produktionsområderne 63, 73 og 88 (lineanlæg 59) alle lukket, idet der henholdsvis var Dinophysis acuminata henholdsvis på 700, og 700 celler/l. Dette var en stigning for produktionsområde 63 fra celler/l i sidste uge. I produktionsområde 73 var der ikke udtaget prøver, mens der i produktionsområde 88 (lineanlæg 59) var det same niveau som sidste uge. Til uge 42 blev produktionsområderne 61, 63, 70, 71, 73 og lineanlægget i produktionsområde 88 alle lukket. Overordent skyldtes det overskredne grænseværdier af Dinophysis acuminata og i særdeleshed D. acuta (se tabel 13 for de eksakte tal) Det var stort set det samme billede der blev set i den forgående uge med hensyn til fordelingen og koncentrationen af de undersøgte potentielle toksiske alger. Derudover var det i produktonsområde 70, 71 og 73 ligeledes oveskredet grænseværdier for Pseudo-nitschia spp. på henholdsvis 3.3 mill., 2.4 mill. og celler/l. Til uge 43 skulle prøver fra produktionsområde 70, 71 og 73 også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev indsendt prøver fra produktionsområderne 63, 70, 71 og 73. Der blev ikke konstateret domoinsyre over detektionsgrænsen i de indsendte prøver. Produktionsområderne 63, 70, 71 og 73 blev dog lukket pga. risiko for DSP. Overskridelsen skete med Dinophysis acuminata på henholdsvis 500, 700, og 500. Vandprøven fra produktionsområde 73 viste ligeledes at Dinophysis acut lå på celler/l. For Dinophysis acuminata var der for produktionsområderne 63, 70 og 73 en stigning, mens, der for produktionsområde 71 var et fald i koncentrationen. Alle de undersøgte produktionsområder havde ligeledes overskredet grænseværdier for Pseudo-nitschia på henholdsvis 1.7, 3.5, 3.2 og 4.1 mill. celler/l. Til uge 44 skulle prøver fra produktionsområde 63, 70, 71 og 73 ved Jyllands østkyst også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev indsendt prøver fra produktiuonområderne 61, 63, 70, 71 og 73 til undersøgelse for domoinsyre. Der blev ikke fundet koncentrationer over de 0,17 mg domoinsyre/kg, som er detektionsgrænsen. Produktionsområderne 63, 70, 73 og 88 (lineanlæg 59) blev alle lukket, idet der blev konstateret Dinophysis acuta på celler/l i produktionsområderne 63 og 70, som er en stigning fra sidste uge, hvor der kun blev konstateret spor af D. acuta i netprøven. Produktionsområderne 73 og 88 (lineanlæg 59) blev lukket pga. tilstedeværelsen af Dinophysis acuminata på henholdsvis og 600 celler/l, som for begge produktionsområder var en stigning i forhold til ugen før. Produktionsområder 63 og 73, havde ligeledes overskredet grænseværdier for Pseudo-nitschia spp. på henholdsvis 2.0 mill. og celler/l. Produktionsområde 61 blev åbnet med skærpet overvågning pga. 2.1 mill. Pseudo-nitschia/l. Til uge 45 skulle prøver fra produktionsområde 61, 63 og 73 ved Jyllands østkyst også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Prøver modtaget af DFVF senere end torsdag formiddag kunne ikke forventes analyseret i den pågældende uge. Der blev indsendt prøver fra produktionsområderne 63 og 73. Der blev ikke i nogle af prøverne fundet domoinsyre over detektionsgrænsen på de 0,17 mg/kg.

90 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 90 Produktionsområderne 63, 70, 71, 73 og 88 (lineanlæg 59) blev alle lukket. Dette skyldes, at der i produktionsområderne 63, 70, 71 og 73 blev konstateret henholdsvis, 200, 200 og Dinophysis acuta/l. For produktionsområderne 63 og 70 var det det samme som i sidste uge, mens der i produktionsområderne 71 og 73 ikke blev konstateret Dinophysis acuta i sidste uge. Derudover var der i produktionsområderne 70, 71 og 88 (lineanlæg 59) fundet henholdsvis 700, 600 og 2. Dinophysis acuminata/l. Dette var en væsentlig stigning i koncentratioen siden sidste uges prøve, som blev talt til henholdsvis, og 600 celler/l. Til uge 46 blev produktionsområde 63 og 71 lukket pga. risiko for DSP, idet der blev konstateret Dinophysis acuta på celler/l i hver af vandprøverne, og da der generelt ikke er mange alger tilbage i vandet, er det nok til at lukke produktionsområderne. Koncentrationen for produktionsområde 63 er den samme, som i sidste uge, mens den er faldet fra 200 celler/l fra sidste uge til denne uge i produktionsområde 71. Tabel 13 Produktionsområder i hovedområdet den jyske østkyst syd for Djursland og datoer (uger) i 2005 med positive DSP musetest med angivelse af de tilhørende resultater af kemiske analyser for algetoksiner, artsnavn og koncentrationer af de registrerede potentielle toksiske alger og produktionsområdernes resulterende status. Hvor intet andet er angivet, er det blåmuslinger (Mytilus edulis), der er analyseret på. Både i musetesten og ved de kemiske analyser er det DSP, der er analyseres for. Ved analyse for andre toksingrupper angives dette. Rød, afmærkning betyder testresultater over grænseværdierne. Produktionsområder (Scantox nr.) Prøve udtaget dato (uge) (52) Musetest Acetone Æter Kemisk analyse (µg/kg hel musling)* Algekoncentrationer (celler/l) 25 (58703) - Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta x Ny numering af produktionsområderne Ingen (59351) (12) 70 (59379) 63 (59443) 70 (-) (12) (13) (13) Ikke testet 1,4 mg domoinsyre/kg Dinophysis acuminata Pseudo-nitzschia seriata dårlig Ikke testet 1,1 mg domoinsyre/kg Dinophysis acuminata x Pseudo-nitzschia seriata Ingen Ikke testet 5,2 / 7,4 mg domoinsyre/kg Dinophysis norvegica x Pseudo-nitzschia seriata Ikke testet 30 mg domoinsyre/kg Alexandrium ostenfeldii x Pseudo-nitzschia seriata Status Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) 61 (59520) 63 (59519) 70 (59504) 71 (59505) 61 (59561) 63 (59560) (14) (14) (14) (14) (15) (15) 18,4 mg domoinsyre/kg Pseudo-nitzschia seriata ,5 mg domoinsyre/kg Pseudo-nitzschia seriata ,0 mg domoinsyre/kg Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica x Alexandrium ostenfeldii x Protoceratium reticulatum x Pseudo-nitzschia seriata Ikke testet 13,8 mg domoinsyre/kg Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica Pseudo-nitzschia seriata ,2 mg domoinsyre/kg Dinophysis norvegica 200 Pseudo-nitzschia seriata ,1 mg domoinsyre/kg Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica 200 Pseudo-nitzschia seriata Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP)

91 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (59563) 71 (59562) 86 (59616) 88/59 (59602) 61 (59654) 63 (59655) 70 (59656) 71 (59657) 61 (60033) 70 (60280) 88/59 (60526) 88/59 (60607) (15) (15) (15) (15) (16) (16) (16) (16) (21) (24) (29) (31) ,4 mg domoinsyre/kg Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica x Pseudo-nitzschia seriata reakktion 7,4 mg domoinsyre/kg Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica x Pseudo-nitzschia seriata ,5 mg domoinsyre/kg Dinophysis norvegica x Pseudo-nitzschia seriata ,3 mg domoinsyre/kg Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica Pseudo-nitzschia seriata ,1 mg domoinsyre/kg Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica Pseudo-nitzschia seriata ,7 mg domoinsyre/kg Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica Pseudo-nitzschia seriata ,1 mg domoinsyre/kg Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica 200 Dinophysis rotundata x Pseudo-nitzschia seriata ,8 mg domoinsyre/kg Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica 200 Pseudo-nitzschia seriata Dinophysis acuminata 200 Dinophysis norvegica Dinophysis rotundata Alexandrium ostenfeldii x Protoceratium reticulatum Dinophysis acuminata 500 Dinophysis norvegica 800 Dinophysis rotundata 200 Alexandrium tamarense x Dinophysis acuminata 500 Dinophysis norvegica Dinophysis rotundata Alexandrium tamarense x Alexandrium ostenfeldii x Prorocentrum minimum Prorocentrum lima x Anabaene spp Nodularis spumigena 700 x - Dinophysis acuminata 300 Dinophysis norvegica Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet Åbnet Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP)

92 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 92 88/59 (60660) 70 (60836) 70 (61015) 71 (61016) 63 (61102) 70 (61103) 71 (61104) (32) (35) (37) (37) (38) (38) (38) Dinophysis rotundata x Protoceratium reticulatum x Prorocentrum minimum Nodularis spumigena Dinophysis acuminata 400 Dinophysis norvegica 900 Dinophysis acuta x Prorocentrum minimum Dinophysis acuminata 200 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta Dinophysis rotundata Prorocentrum minimum Dinophysis acuminata 700 Dinophysis norvegica 200 Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata x Dinophysis acuminata 600 Dinophysis norvegica 400 Dinophysis acuta x Dinophysis acuta x Protoceratium reticulatum x 16. Nodularia spumigena x x - Dinophysis acuminata 700 Dinophysis norvegica 600 Dinophysis acuta x Dinophysis dens x Dinophysis rotundata x Dinophysis acuminata 600 Dinophysis norvegica 200 Dinophysis rotundata x Dinophysis acuminata 800 Dinophysis norvegica 500 Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata 200 Protoceratium reticulatum x

93 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 93 88/59 (61095) 61 (61168) 70 (61170) 71 (61171) 88/59 (61138) 63 (61241) 73 (61244) 88/59 (61213) (38) (39) (39) (39) (39) (40) (40) (40) Dinophysis acuminata 800 Dinophysis norvegica Nodularis spumigena x Dinophysis acuminata 300 Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Prorocentrum triestinum x - Dinophysis acuminata 900 Dinophysis norvegica 400 Dinophysis acuta Dinophysis dens x Dinophysis rotundata x Protoceratium reticulatum Dinophysis acuminata 300 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta 200 Dinophysis rotundata 200 Protoceratium reticulatum Dinophysis acuminata 700 Dinophysis norvegica 200 Dinophysis rotundata Dinophysis acuminata 700 Dinophysis norvegica 300 Dinophysis acuta - Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica 700 Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Dinophysis acuminata 700 Dinophysis norvegica 600 Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata x x

94 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (61305) 63 (61306) 70 (61307) 71 (61308) 73 (61309) 88/59 (61280) 63 (61372) 70 (61373) (41) (41) (41) (41) (41) (41) (42) (42) - Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Protoceratium reticulatum x x Dinophysis acuminata 400 Dinophysis norvegica 200 Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Dinophysis acuminata 200 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica 300 Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Protoceratium reticulatum x x 2.4 mill. - Dinophysis acuminata 200 Dinophysis norvegica 200 Dinophysis acuta 200 Dinophysis rotundata Protoceratium reticulatum Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica x x - Dinophysis acuminata 500 Dinophysis norvegica 400 Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata x mill. - Dinophysis acuminata 700 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata x Prorocentrum minimum 500

95 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (61374) 73 (61375) 61 (61468) 63 (61469) 70 (61470) 73 (61472) 88/59 (61440) (42) (42) (43) (43) (43) (43) (43) mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica 200 Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata Alexandrium ostenfeldii x Protoceratium reticulatum mill. - Dinophysis acuminata 500 Dinophysis norvegica 200 Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Alexandrium ostenfeldii x Protoceratium reticulatum mill. - Dinophysis acuminata 200 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata Prorocentrum minimum mill. - Dinophysis acuminata 300 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Prorocentrum minimum x mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Protoceratium reticulatum x Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica Dinophysis rotundata x Dinophysis acuminata 600 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta x x Åbnet med skærpet overvågning

96 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 96 x Dinophysis acuminata (44) Dinophysis norvegica Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Prorocentrum minimum x Dinophysis acuminata (44) 700 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta 200 Dinophysis rotundata Dinophysis acuminata (44) 600 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta 200 Dinophysis rotundata x x Dinophysis acuminata (44) 300 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x x Dinophysis acuminata (44) 2. Dinophysis norvegica 400 Dinophysis acuta x Prorocentrum minimum Dinophysis acuminata (45) 400 Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Dinophysis acuminata (45) 300 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta dårlig mus - Dinophysis acuminata x (52) Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta Dinophysis rotundata x Dinophysis norvegica Åbnet med (52) skærpet overvågning (DSP) Dinophysis acuminata Åbnet med 63 (61542) 70 (61543) 71 (61544) 73 (61545) 88/59 (61505) 63 (61616) 71 (61618) 70 (62067) 71 (62068)

97 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 97 (62074) (52) 400 Dinophysis norvegica Dinophysis acuta x skærpet overvågning (DSP) Ved uge forstås den uge, som udmeldingen gælder for, som dog starter med søndag og slutter med lørdag. Figur 3 viser en oversigt over fiskeri og restriktioner i forbindelse med muslingefiskeriet på Jyllands Østkyst syd for Djursland i Delkonklusion Trods relativt høje koncentrationer af Dinophysis-arterne D. acuminata og D. acuta og D. norvegica blev der blev ikke registreret DSP-toksin over grænseværdien i blåmuslinger i på den jyske østkyst syd for Djursland i Dette er usædvanligt da der i de tidligere år ofte registreres > 20 uger/produktionsområder med DSP toksiner over den gældende grænseværdi. Der blev ikke registreret PSP-toksiner i blåmuslinger på den jyske østkyst i Der blev for første gang i moniteringens historie registreret ASP toksin over grænseværdien i blåmuslinger høstet på den jyske østkyst i forårsperioden 2005 i forbindelse med en opblomstring af arten Pseudo-nitzschia seriata. Muslingerne med ASPtoksin over grænseværdien blev registreret i produktionsområdne 63 og 70 i uge 13 og 14, se bilag 5 og 7 for mere information. For de øvrige potentielt toksiske algers vedkommende var koncentrationsniveauerne normale eller relativt lave i Sjælland-Nord og Vest Dette hovedområde omfatter både de åbne farvande nord og vest for sjælland samt det gamle hovedområde IV. I 2005 blev der kun høste muslinger i Isefjorden og Roskilde Fjord Algernes geografiske og tidsmæssige udbredelse Den tidsmæssige og geografiske forekomst af algerne er vist grafisk i bilag 3-4. Alexandrium-slægten Alexandrium tamarense Alexandrium tamarense blev ikke registreret i området i Den manglende forekomst er ikke uventet, da Alexandrium tamarense også tidligere kun er registreret i lave koncentrationer. Alexandrium ostenfeldii Alexandrium ostenfeldii blev registreret ved flere prøvetagninger, men i lav koncentration i Den ringe forekomst i 2005 svarer til forekomsten i Alle fire år må dog karakteriseres som atypiske, fordi Alexandrium ostenfeldii tidligere ( ) har været registreret i markante opblomstringer i forårs- og sommerperioden. Alexandrium pseudogonyaulax Arten blev ikke registreret i Isefjorden i Arten er heller ikke tidligere registreret i Isefjorden.

98 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 98 Alexandrium minutum Arten blev ikke registreret i Isefjorden i Arten er heller ikke tidligere registreret i Isefjorden. Dinophysis-slægten Dinophysis acuminata Der blev registreret det meste af året. De højeste koncentrationer blev registreret i eftersommer-/efterårsperioden. Koncentrationerne af Dinophysis acuminata var over den gældende grænseværdi i 2 uger i 3 produktionsområder, men der blev ikke registreret forhøjede koncentrationer af DSP toksiner i muslinger i forbindelse med de forhøjede koncentrationer. Dinophysis acuta Dinophysis acuta blev også registreret med relativt lave koncentrationer i eftersommer- og efterårsperioden i 2005 hvilket ligner den tidsmæssige udbredelse i hovedområdet i årene Tidligere blev Dinophysis acuta slet ikke/sjældent registreret i dette hovedområde. Den maksimale registrerede koncentration af Dinophysis acuta var på <500 celler/l. Efter en epidemi-lignende forekomst i årene , med specielt høje koncentrationer i 2005, ser det ud til at niveauet nu er faldenne ned mod det lave niveau som blev registreret før Den tidsmæssige hovedforekomst af Dinophysis acuta er normal for arten. Dinophysis norvegica Der blev registreret relativt høje koncentrationer af Dinophysis norvegica spredt ud over perioden august-december i De maksimale koncentrationer var på <500 celler/l. Det lave koncentrationsniveau er karakteristisk for produktionsområdet. Det er dog bemærkelsesværdigt at der blev registreret en opblomstring i området da Dinophysis norvegica har været registreret i meget lave koncentrationer i en række af de tidligere år. Dinophysis rotundata Arten blev registreret med lave koncentrationer ved en række prøvetagninger i Forekomsten i de lave koncentrationer er karakteristisk for området. Dinophysis sacculus Arten blev ikke registreret i Dinophysis sacculus blev registreret for første gang i danske farvande i Isefjorden i perioden fra august til september Prorocentrum-slægten Prorocentrum balticum Prorocentrum balticum blev ikke registreret i 2005, hvilket er karakteristisk for produktionsområdet. Der blev registreret relativt lave koncentrationer af i Tidsmæssigt må opblomstringen karakteriseres som normal i forhold til de tidligere år. Prorocentrum lima Prorocentrum lima blev kun registreret i lave koncentrationer ved en enkelt prøvetagninger i Isefjorden/Roskilde Fjord i Den ringe forekomst af Prorocentrum lima

99 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 99 er karakteristisk for hovedområdet, hvor den tidligere kun er registreret i og 2004 og det også i lave koncentrationer. Prorocentrum minimum Der blev registreret en lille opblomstring af Prorocentrum minimum i perioden juli I forhold til de tidligere år var opblomstringen i 2005 beskeden. Prorocentrum triestinum Arten blev kun registreret i hovedområdet ved en enkelt prøvetagning i lave koncentration i Arten er tidligere kun registreret i 1999 og i 2004, begge gange også i lav koncentration. Pseudo-nitzschia-slægten Der blev registreret opblomstringer af arter fra slægten Pseudo-nitzschia i forårs, sommer- og efterårsperioden Den maksimale registrerede koncentration var på > celler/l og blev registreret i efterårsperioden. Opblomstringerne af arter fra Pseudo-nitzschia slægten i 2005 var markante i forhold til flere af de tidligere år. Generelt for hovedområdet registreres der store forskelle i opblomstringernes intensitet og varighed mellem årene. I årens 1992 og , blev der registreret markante opblomstringer, mens der i de øvrige år blev registreret mere beskedne opblomstringen. Pseudo-nitzschia seriata Der blev registreret en markant opblomstring af Pseudo-nitzschia seriata i forårsperioden i hovedområdet. Der blev ikke registreret ASP toksiner i blåmuslinger over den gældende grænseværdi i forbindelse med opblomstringen. Nodularia spumigena Nodularia spumigena blev registreret ved en række prøvetagninger i flere af produktionsområdene i perioden uge 31-42, i Den markante forekomst i 2005 er unormal for hovedområdet, hvor den tidligere kun er registreret i høje koncentrationer i Andre alger Der blev ikke registreret andre toksiske eller potentielt toksiske alger i Isefjorden/Roskilde Fjord i Lukninger, skærpet overvågning og forekomst af toksiner i muslinger Administrative reguleringer Den 5. marts 2005 trådte bekendtgørelse nr. 114 af 24. februar 2005 om muslinger m.m. i kraft. Samtidig blev bekendtgørelse nr. 202 af 15. april 1993 om sundhedsmæssige betingelser for fiskeri m.v., behandling, tilvirkning og omsætning af levende, toskallede, bløddyr med senere ændringer ophævet. Alle produktionsområder blev lukket for fiskeri fra og med lørdag den 11. marts Der forelå ingen resultat for muslingeåbningsprøver, eller prøver udtaget første fiskedag. Resultater af muslingeprøver for algegift, der blev undersøgt efter den ny meto-

100 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side de kunne ikke anvendes. Resultaterne blev forventet i løbet af mandagen (den 14. marts 2005 uge 11). Fredag den 11. marts 2005 (uge 10) blev det klart at alle musene i DSP musetesten døde. Laboratoriet mente ikke at resultatet var tegn på, at der var algetoksiner i prøverne, men at der ikke havde været mulighed for at køre den nye metode med analyse på rå muslinger i stedet for på kogte muslinger ind. Resultaterne kunne derfor ikke udmeldes som sædvanligt fredag til udmelding i uge 11. Alle prøver blev sendte til DFVF til verifikation mandag d. 14. marts 2005 (uge 11). Der blev ikke konstateret toksiner i nogen af prøverne hos DFVF. Produktionsområderne blev åbnet mandag ved midnatstid, dvs. med to dages forsinkelse Reguleringer grundet potentielt toksiske alger og/eller algetoksiner Til uge 53 og 1, henover jul og nytår 2004/2005, blev produktionsområde 65 lukket. Dette skyldes at der blev konstateret 1 død mus i æterekstraktionsmetoden. Prøven blev ikke kemisk verificeret. Til uge 18 skulle prøver fra Isefjorden fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Muslingerne skulle afskalles og 300 gram drænet rå muslinger fremsendes til DFVF, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, Att.: ASP toksin. Prøverne skulle ligeledes indfryses før anvendelsen og ved modtagelsen have en temperatur på mindre end + 5 grader. Der blev indsendt én prøve fra produktionsområde 114 og to prøver fra prodiktionsområde 115. Koncentrationen af domoinsyre i prøverne blev fundet til henholdsvis 2,2, 2,1 og 0,8 mg/kg. Produktionsområderne blev åbnet. Til uge 19 skulle prøver fra Isefjorden igen fremsendes til undersøgelse for ASPtoksin. Der blev indsendt en prøve fra produktionsområd 115, som gav et domoinsyre indhold på 0,2 mg/kg. Produktionsområdet blev åbnet. Til uge 35 blev produktionsområde 115 åbnet med skærpet overvågning, idet koncentrationen af lå på celler/l, som er over grænseværdien på celler/l. Ugen før lå koncentrationen på Pseudo-nitschia spp./l. Altså en stigning fra uge før. Det blev ikke forventet, at der endnu var dannet toksin, så produktionsområdet blev fulgt med skærpet overvågning. Til uge 36 blev prøver fra Isefjorde og Roskilde Fjord også fremsendt til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev modtaget prøver fra produktionsområde 114 og 116. I prøverne blev der fundet mindre end 0,17 mg domoinsyre/kg. Begge produktionsområder blev åbnet med skærpet overvågning, idet Pseudonitschia spp. koncentratione i vandet var steget siden den forgående uge, hvor der kun blev konstateret celler/l i produktionsområde 115, mens der ingen prøve var fra produktionsområde 114. Koncentratione af Pseudo-nitschia spp. lå nu på henholdsvis 1,2 og 2,0 mill./l. Derudover var der én død mus i PSPætereskratktionsanalysen ud af 3 mus. Der er intet i vandet der tyder på, at der skulle være PSP-toksin dannende alger. Reaktionen var ligeledes under grænseværdien og var angivet til at være < 50 µg saxitoxin/ gram prøve. Prøven blev desværre ikke testet kemisk således at en verifikation kunne gennemføres. Produktionsområdet blev åbnet med skærpet overvågning pga. Pseudo-nitschia spp. situationen. Til uge 37 skulle prøver fra Isefjorden og Roskilde Fjord igen fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. DFVF angav at prøver, der ikke var modtaget senest torsdag formiddag, ikke kunne forventes analyseret i den pågældende uge. Der blev indsendt

101 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 101 prøver fra produktionsområderne 110, 114, 115 og 116. I alle prøverne blev der konstateret domoinsyre under detektionsgrænsen på 0,17 mg/kg. Der blev frigivet 2 partier fisket under den skærpet overvågning i produktionsområdrne 114 og 116. Derudover blev produktionsområderne 110 lukket, idet der var overskredet grænseværdier for Pseudo-nitschia spp. på 1,9 mill., mens produktionsområde 115 blev åbnet med skærpet overvågning pga. en mindre overskridelse af Pseudo-nitschia spp. på celler/l. Til uge 38 blev prøver fra Isefjorden og Roskilde Fjord fremsendt til undersøgelse for ASP-toksin. De blev indsendt prøver fra produktionsområderne 110, 114 og 115. I alle tre prøver blev der ikke konstateret domoinsyre, idet niveauet ligger under detektionsgrænsen på 0,17 mg/kg. Produktionsområde 115 blev åbnet med skærpet ovevågning, da der i vandprøven blev konstateret 1,0 mill. Pseudo-nitschia spp./l, som er 2 gange grænseværdien på ½ mill celler/l. Til uge 39 skulle prøver fra Isefjorden og Roskilde Fjord også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev indsendt prøver fra produktionsområderne 110, 114 og 115. De blev ikke fundet domoinsyre over detektionsgrænsen på de 0,17 mg/kg. Prøven fra produktionsområde 115 var ligeledes en frigivelse af et parti, som dermed blev frigivet. Til uge 42 blev produktionsområde 112 lukket. Der blev fundet et niveau af Dinophysis acuminata på 500 celler/l, som ligger lige på grænseværdien. Men da der ikke havde været taget prøver i produktionsområdet siden uge 24, var det vanskeligt at sige om, det var algetoksin situation, der var på vej op eller ned. Der blev ikke konstareret DSP-toksiner i musetesten. Til uge 47 blev produktionsområderne 111 og 112 åbnet med skærpet overvågning, idet der i vandprøverne blev konstateret henholdsvis og 2,0 mill. Pseudonitschia spp./l. Dette er en væsentlig stigning fra ugen før og var samtidig over grænseværdien, hvilket medfører åbningen med skærpet overvågning. Til uge 48 skulle prøver fra produktionsområderne 111 og 112 i Isefjorden også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev indsendt prøver fra produktionsområde 111 og 112, og der blev ikke i nogle af de indsendte prøver konstateret domoinsyre over detektionsgrænsen på de 0,17 mg/kg. Produktionsområde 112 blev åbnet med skærpet overvågning, idet der stadigvæk var Pseudo-nitschiaspp. på 1.7 mill. celler/l. Dette var et fald fra sidste uge, hvor der blev fundet 2.0 mill./l. Til uge 49 skulle prøver fra produktionsområderne 112 i Isefjorden også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev indsendt prøver fra produktiosnområde 112, heraf 8 partier der skulle frigives, da de var fisket under skærpet overvågning. Der blev ikke i de indsendte prøver fundet domoinsyre over detektionsgrænsen på 0,17 mg/kg. Produktionsområderne 112 og 114 blev ligeledes åbnet med skærpet overvågning, idet der i vandprøven blev konstateret henholdsvis og Pseudo-nitschis spp./l. Der var ikke tal fra produktionsområde 114 fra ugen før, og der kunne ikke siges noget generelt om niveauet af Pseudo-nitschis spp. fra produktionsområde 112, idet der ikke var udtaget mindre end 9 prøver i sidste uge, hvor koncentrationen lå mellem og 1,7 mill. celler/l. Til uge 50 skulle prøver fra produktionsområderne 111, 112 og 114 i Isefjorden også fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev indsendt 5 prøver fra produkti-

102 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 102 onsområde 112 og 3 prøver fra produktionsområde 114, alle gav et fund på mindre en 0,17 mg domoinsyre/kg, altså under testens detektionsgrænse. Når der blev indsendt så mange prøve ind til analyse skyldtes det, at der var fisket under skærpet overvågning og at partierne skulle analyseres før de kunne frigives. Produktionsområderne 111, 114 og 115 blev åbnet med skærpet overvågning, idet der blev konstateret henholdsvis , 1.4 mill. og 1.3 mill. Pseudo-nitschia spp./l i vandprøverne fra produktionsområderne. Dette var en stigning i forholdt til sidste uge i produktionsområde 114, hvor der blev fundet 2.7 mill. Pseudo-nitschia spp./l, men det var et fald for koncentrationen af Pseudo-nitsschia spp. i forholdt til den forgående uge i produktiosnområde 111, hvor der blev konstaterret celler/l. Der forlå ingen resultater fra produktiosnområde 115 fra ugen før, så der var intet at sammenligne med, men alle tre produktionområder var over grænseværdien, og på den baggrund blev produktionsområdet valgt åbnet med skærpet overvågning. Til uge 51 blev prøver fra produktionsområderne Isefjorden også fremsendt til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev indsendt 1 prøve fra produktionsområde 111, 5 fra produktionsområde 114 og 2 fra produktionsområde, som samtidig afspejler at der var blevet fisket under den skærpet overvågning, og at der derfor blev frigivet partier fra områderne. Alle 8 prøver gav i analysen for domoinsyre (ASP) mindre fund end detektionsgrænsen på 0,17 mg domoinsyre/kg. Produktionsområde 115 blev åbnet med skærpet overvågning, idet den som den eneste havde overskredet grænseværdi for Pseudo-nitschia spp. på mellem 1.1 og 1,5 mill. celler/l (der forlå flere prøver fra produktionsområdet, idet det var åbnet med skærpet overvågning i den forgående uge og var blev befisket). Til uge 52 skulle prøve fra produktionsområde 115 i Isefjorden fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev modtaget og analyseret 2 prøver fra produktionsområde 115. Begge analyseresultater gav mindre fund end detektionsgrænsen på de 0,17 mg domoinsyre/kg. Til uge 1 blev produktionsområde 70 lukket, idet der i bioassayen ekstraheret med æter blev konstateret 1 dårlig mus, samtidig med at der i vandprøven blev konstateret Dinophysis acuta/l. Prøven blev desværre ikke kemisk verificeret. Derudover blev produktionsområde 71 og 73 begge åbnet med skærpet overvågning, dette til trods for, at der ikke blev fundet overskredne grænseværdier for nogle af de potenteiiel toksiske alger. Vurderingen blev taget ud fra en i produktionsområde 70, idet man ville anse situationen i hovedområdet. Tabel 14 Produktionsområder i hovedområdet Sjælland-Nord og Vest og datoer (uger) i 2005 med i DSP musetest med angivelse af de tilhørende resultater af kemiske analyser for algetoksiner, artsnavn og koncentrationer af de registrerede potentielle toksiske alger og produktionsområdernes resulterende status. Hvor intet andet er angivet, er det blåmuslinger (Mytilus edulis), der er analyseret på. Både i musetesten og ved de kemiske analyser er det DSP, der er analyseres for. Ved analyse for andre toksingrupper angives dette. Rød, afmærkning betyder positive testresultater over grænseværdierne. Produktionsområder (Scantox nr.) Prøve udtaget dato (uge) (52) Acetone Musetest Æter Kemisk analyse (µg/kg hel musling)* Algekoncentrationer (celler/l) Status 65 (58707) - 1 død - Dinophysis rotundata x Ny numering af produktionsområderne (60869) (35) - Dinophysis acuta x Alexandrium spp. x Protoceratium reticulatum 500 Prorocentrum minimum Skærpet overvågning (ASP)

103 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (60839) 110 (60949) 115 (60958) 115 (61037) 114 (61180) 115 (61192) 112 (61326) 111 (61705) 112 (61706) (35) (36) (36) (37) (39) (39) (41) (46) (46) - 1 død mus i PSP analysen Nodularis spumigena mill. - Prorocentrum minimum 400 2,0 mill. - Dinophysis acuminata 200 Prorocentrum minimum Prorocentrum triestinum Nodularis spumigena x 1.9 mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta x Prorocentrum minimum Dinophysis acuminata x ,0 mill. - Dinophysis acuminata 700 Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta x Prorocentrum minimum x x - Dinophysis acuminata 600 Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata x Dinophysis acuminata 500 Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta x Dinophysis rotundata Protoceratium reticulatum x x Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta x Prorocentrum minimum x Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica x Dinophysis acuta x Dinophysis dens x Karenia mikimotoi x Prorocentrum minimum x 600 Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) Skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP)

104 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side (61793) 112 (61816) 114 (61833) 111 (61917) 114 (61918) 115 (61984) 115 (61985) (47) (48) (48) (49) (49) (49) (50) 2,0 mill. - Dinophysis acuminata 200 Dinophysis norvegica Prorocentrum minimum 300 1,7 mill. - Dinophysis acuminata x Prorocentrum minimum Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica mill. - Dinophysis norvegica Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica Dinophysis acuta x x 1.4 mill. - Dinophysis acuminata Dinophysis norvegica x 1.3 mill. - Dinophysis acuminata x Dinophysis norvegica x Dinophysis rotundata x x 1.1 mill. Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Åbnet med skærpet overvågning (ASP) Ved uge forstås den uge, som udmeldingen gælder for, som dog starter med søndag og slutter med lørdag. Figur 3 viser en oversigt over fiskeri og restriktioner i forbindelse med muslingefiskeriet i Isefjorden og Roskilde Fjord i Delkonklusion Der blev ikke registreret DSP-toksiner over grænseværdien i produktionsområdet i Dette er karakteristiskt for hovedområdet, idet der, bortset fra i 2002, hvor der blev registreret 11 uger/produktionsområder med DSP-toksiner over grænseværdien, aldrig tidligere er registreret tilfælde af DSP-toksiner over grænseværdien. Der blev ikke registreret PSP- eller ASP-toksiner i blåmuslinger fra Isefjorden og Roskilde Fjord i Koncentrationsniveauet af kiselalgearter fra slægten Pseudo-nitzschia var forhøjet i Dette gælder specielt arten Pseudo-nitzschia seriata som blev registreret med en markant opblomstring i forårsperioden.

105 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 105 For de fleste af algernes vedkommende var forekomsterne på niveau med, hvad der blev registreret i de tidligere år. Det kan dog nævnes, at koncentrationsniveauet af arten Nodularia spumigena var forhøjet i forhold til de tidligere år Sjælland-Syd (Hovedområde V) I 2005 blev der ikke fisket eller høstet blåmuslinger i produktionsområderne i hovedområde V. Der forligger således ingen resultater vedrørende hverken forekomsten af potentielt toksiske alger eller algetoksiner i toskallede bløddyr (blåmuslinger) fra Sjælland-Syd. 3.7 Vadehavet, Ho Bugt og Nordsøen (Hovedområde VI) Algernes geografiske og tidsmæssige udbredelse Den tidsmæssige og geografiske forekomst af algerne er vist grafisk i bilag 3-4. Der blev kun høstet muslinger i dette hovedområde i enkelte produktionsområder og kun i sammenhængende perioder i 2 produktionsområder. Alexandrium-slægten Alexandrium tamarense Arten blev ikke registreret i hovedområdet i Artens er tidligere blevet registreret spredt i lave koncentrationer med hovedforekomst i april-juni. Arten blev dog også registreret i september 1991 og Alexandrium ostenfeldii Arten Alexandrium ostenfeldii blev ikke registreret i produktionsområdet i De tidligere års resultater viser, at dens tidsmæssige hovedforekomst er i perioden aprilaugust. Den er tidligere blevet registreret i lave koncentrationer. Der er således tidligere kun registreret markante opblomstringer i 1991 og Arterne Alexandrium minutum og Alexandrium Pseudo-gonyaulax blev, som i de tidligere år, heller ikke registreret i Dinophysis-slægten Dinophysis acuminata Dinophysis acuminata blev registreret spredt over året og for det meste i lave koncentrationer. De højeste koncentrationer blev registreret i den ydre del af Vadehavet. I forhold til de tidligere år kan den tidsmæssige forekomst af Dinophysis acuminata i 2005 karakteriseres som unormal fordi der plejer at være en forekomst i det meste af sommer og efterårsperioden. Dinophysis acuta Dinophysis acuta blev ikke registreret i Vadehavet i Dette svarer godt til observationerne i de tidligere år, bortset fra i 2002 hvor arten blev registreret hyppigt. I øvrigt er Dinophysis acuta kun blevet registreret i hovedområdet ved enkelte lejligheder i lave koncentrationer, f.eks. i 1992 og Dinophysis norvegica

106 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 106 Dinophysis norvegica blev registreret ved enkelte prøvetagninger i det ydre Vadehav i sommerperioden Den ringe forekomst er normal for Vadehavet. I perioden er der dog blevet registreret forhøjede koncentrationer. Dinophysis rotundata Arten blev kun registreret i det ydre Vadehav. Den maksimale koncentrationen var på <500 celler/l. Den tidsmæssige forekomst i 2005 var kortvarig, hvilket nok primært afspejler den begrænsede prøvetagning. I Vadehavet er det almindeligt at registrere Dinophysis rotundata i koncentrationer på -200 celler/l i store dele af sommer- og efterårsperioden. Prorocentrum-slægten Prorocentrum balticum Prorocentrum balticum blev ikke registreret i 2005, hvilket er karakteristisk for produktionsområdet, da den ikke tidligere er registreret i Vadehavet. blev registreret spredt i relativt lave koncentrationer i perioden fra juni til november Den maksimale koncentration var på <5.000 celler/l. Den tidsmæssige udbredelse var relativt langvarig. Koncentrationsniveauet var relativt lavt i forhold til, hvad der tidligere er registreret i hovedområdet. Prorocentrum lima Prorocentrum lima blev registreret ved flere prøvetagninger i Vadehavet i 2005 og i relativt høje koncentrationer specielt i Ho Bugt. Arten er tidligere kun registreret enkelte gange i Vadehavet i lave koncentrationer, bl.a. i og i Prorocentrum minimum Arten blev registreret ved få prøvetagninger i sommerperioden De registrerede koncentrationer var lave. I forhold til de tidligere år kan forekomsten i 2005 dog karakteriseres som normal for hovedområdet. Resultaterne fra de tidligere års undersøgelser viser, at spredte forekomster og relativt lave koncentrationer er karakteristisk for produktionsområdet. Der er således tidligere kun registreret høje koncentrationer i 1998, 2001 og Prorocentrum triestinum Arten Prorocentrum triestinum, som tidligere kun er registreret i Vadehavet i årene og i , blev registreret igen i 2005 ved en række prøvetagninger i eftersommerperioden i Forekomsten i 2004 var tidsmæssigt sammenfaldende med forekomsten i og begge opblomstringer var senere end registreret i de tidligere år og strakte sig længere ind i efterårsperioden end i 1998 og Pseudo-nitzschia-slægten Pseudo-nitzschia slægten blev registreret i perioden fra juni til november, med relativt lave koncentrationer. Den relativt sammenhængende forekomst er ikke normal for området mens de lave koncentrationer i 2005 er karakteristisk for Vadehavsområdet. Pseudo-nitzschia seriata Arten Pseudo-nitzschia seriata blev registreret ved en enkelt prøvetagning i eftersommeren i hovedområdet.

107 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 107 Nodularia spumigena Nodularia spumigena blev ikke registreret i Vadehavet i Den ringe forekomst af arten i Vadehavet er karakteristisk for produktionsområdet, hvor den tidligere er registreret sporadisk i lave koncentrationer. Andre alger Der blev ikke registreret andre potentielt toksiske alger i Vadehavet i Lukninger, skærpet overvågning og forekomst af toksiner i muslinger Administrative reguleringer Den 5. marts 2005 trådte bekendtgørelse nr. 114 af 24. februar 2005 om muslinger m.m. i kræft. Samtidig blev bekendtgørelse nr. 202 af 15. april 1993 om sundhedsmæssige betingelser for fiskeri m.v., behandling, tilvirkning og omsætning af levende, toskallede, bløddyr med senere ændringer ophævet. Alle produktionsområder blev lukket for fiskeri fra og med lørdag den 11. marts Der forelå ikke resultat for muslingeåbningsprøver, eller prøver udtaget første fiskedag. Resultater af muslingeprøver for algegift, undersøgt efter den ny metode kunne ikke anvendes. Der blev forventet at resultaterne ville komme i løbet af mandagen (den 14. marts 2005 uge 11). Fredag den 11. marts 2005 (uge 10) blev det klart at alle musene i DSP musetesten døde. Laboratoriet mente ikke at resultatet var tegn på, at der var algetoksiner i prøverne, men snarre at der ikke havde været mulighed for at køre den nye metode med analyse på rå muslinger i stedet for på kogte muslinger ind. Resultaterne kunne derfor ikke udmeldes som sædvanligt fredag til udmelding i uge 11. Alle prøver blev sendte til DFVF til verifikation mandag d. 14. marts 2005 (uge 11). Der blev ikke konstateret toksiner i nogen af prøverne hos DFVF. Produktionsområderne blev åbnet mandag ved midnatstid, dvs. med to dages forsinkelse Reguleringer grundet potentielt toksiske alger og/eller algetoksiner Til uge 24 skulle prøver fra Vadehavet/Nordsøen fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Muslingerne skulle afskalles og 300 gram drænet rå muslinger fremsendes til DFVF, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, Att.: ASP toksin. Prøverne skulle indfryses før anvendelsen og skulle ved modtagelsen have en temperatur på mindre end + 5 grader C. Der var ingen fiskeri i hovedeområdet, men Fødevareregion Viborg var varskoet af Ribe Amt om opblomstring af Pseudo-nitzchia delicatissima i Vadehavet. Derfor blev prøver til ASP undersøgelser ønsket indsendt, hvis nogen skulle ønske at starte fiskeriet. Der blev ikke indsendt prøver. Til uge 25 skulle der igen fremsendes prøver fra Vadehavet, Nordsøen og Jyllands igen til undersøgelse for ASP-toksin. Fødevareregion Viborg havde igen fået resultater fra Ribe Amt, der viste overskredne grænseværdier for Pseudo-nitzchia delicatissima på celler/l. Der blev ikke indsendt prøver. Til uge 26 blev det forsat besluttet at der skulle indsendes prøver fra Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst til undersøgelse for ASP-toksin. Der blev ikke indsendt prøver. Til uge 28 skulle prøver fra Vadehavet, Nordsøen og Jyllands igen fremsendes til undersøgelse for ASP-toksin. Idet er i prøver udtaget af Ribe Amt blev fundet

108 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side celler/l Pseudo-nitzchia seriata. Der blev i kødprøven fra produktionsområde 137 ikke fundet domoinsyre over detektionsgrænsen på de 0,17 mg/kg. Tabel 15 Produktionsområder i hovedområdet Vadehavet, Ho Bugt og Nordsøen og datoer (uger) i 2005 med i DSP musetest med angivelse af de tilhørende resultater af kemiske analyser for algetoksiner, artsnavn og koncentrationer af de registrerede potentielle toksiske alger og produktionsområdernes resulterende status. Hvor intet andet er angivet, er det blåmuslinger (Mytilus edulis), der er analyseret på. Både i musetesten og ved de kemiske analyser er det DSP, der er analyseres for. Ved analyse for andre toksingrupper angives dette. Rød, afmærkning betyder positive testresultater over grænseværdierne. Produktionsområder (Scantox nr.) 137 (60328) Prøve udtaget dato (uge) (25) Musetest Acetone Æter Kemisk analyse (µg/kg hel musling)* Algekoncentrationer (celler/l) Ny numering af produktionsområderne - 3 dårlige Ingen fund Dinophysis acuminata Dinophysis rotundata Prorocentrum minimum 200 x Status Åbnet Ved uge forstås den uge, som udmeldingen gælder for, som dog starter med søndag og slutter med lørdag. Figur 3 viser en oversigt over fiskeri og restriktioner i forbindelse med muslingefiskeriet i Vadehavet og Ho Bugt i Delkonklusion Der blev ikke påvist algetoksiner i muslinger fanget i Vadehavet i Den tidsmæssige forekomst af de potentielt toksiske alger var karakteristisk for produktionsområdet. Arten Dinophysis acuminata blev registreret med specielt lave koncentrationer i 2005.

109 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side VURDERING OG KONKLUSION VEDRØRENDE TOKSISKE ALGER OG ALGETOKSINER Der blev registreret DSP-toksiner i koncentrationer over de fastsatte grænseværdier i muslinger/østers fisket i danske farvande i 2005 i 3 tilfælde (produktionsområder/uger), alle i Limfjorden. Registreringerne af DSP-toksiner over den gældende grænseværdi var fordelt mellem de fem hovedområder på følgende måde: Limfjorden: Mariager Fjord Den jyske østkyst syd for Djursland: Sælland-N&V: Sjælland-S: Vadehavet og Nordsøen: 3 produktionsområder/uger. 0 produktionsområder/uger 0 produktionsområder/uger. 0 produktionsområder/uger. 0 produktionsområder/uger. 0 produktionsområder/uger. Desuden blev der for første gang siden moniteringens start i 1991 registreret ASPalgetoksiner over de af EU fastsatte grænseværdier i 2 produktionsområder/uger på den jyske østkyst syd for Djursland i Det kemiske beredskab på Danmarks Fødevareforskning bidrog med en række kemiske analyser af DSP-toksiner i Der blev i alt udført 770 samhørende test. Heraf var musetesten negativ samtidig med at den kemiske analyse også var under grænseværdien i 89% af de samhørende målinger. Det ene tilfælde, hvor musetesten var positiv og den samhørende kemiske analyse var under grænseværdien svarer til 11% af de samhørende målinger På landsplan blev der indført restriktioner for muslingefiskeriet i 146 produktionsområder/uger, svarende til 19% af antallet af alle produktionsområder søgt åbnet, på grund af koncentrationer af potentielt toksiske alger og eller forekomst af algetoksiner over grænseværdierne. Hårdest ramt var hovedområdet i den Jyske Østkyst og Isefjorden/Roskilde Fjord og Limfjorden, hvor henholdsvis 35, 19 og 15% af de produktionsområder/uger, der blev søgt åbnet for fiskeri, blev lukket på grund af forekomst af koncentrationer af potentielt toksiske alger og/eller forekomst af algetoksiner over grænseværdierne. Specielt for Limforden vedkommende blev der indført flere restriktioner overfor fiskeriet på grund af forekomst af giftige alger og algetoksiner end i de tidligere år. For muslingeopdrætsanlæggenes vedkommende blev der i alt forsøgt åbnet i 96 høst-uger, heraf de 39 på anlægget i Langelandssund, mens de resterende 57 høstuger var fra Limfjorden. Forekomsten af giftige alger og/eller algetoksiner i muslingerne medførte lukninger/skærpet overvågning i 10 uger i Langelandssund, svarende til 25%, mens 12 høst-uger var lukket i Limfjorden, svarende til 22%. På landsplan var antallet af lukkede høst-uger således 22 svarende til 23% Den tidsmæssige forekomst var for de fleste arters vedkommende normal i Alexandrium-arterne blev kun registreret spredt i beskedne koncentrationer som ikke medførte restriktioner over for fiskeriet.

110 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 110 Dinophysis-arterne Dinophysis acuminata og Dinophysis acuta, blev, som i perioden , registreret med markante opblomstringer på den jyske østkyst og i Isefjorden. Begge arter blev også registreret med markant opblomstringer i Limfjorden, hvilket specielt for Dinophysis acuta s vedkommende er meget usædvanligt. De høje koncentrationer af Dinophysis acuminata og D. acuta medførte også at der blev registreret DSP toksin i blåmuslinger over den gældende grænseværdi i 3 uger i 2 produktionsområder. Desuden medførte de høje koncentrationer restriktioner overfor høsten af muslinger p.g.a. forhøjet risiko for DSP-toksin ophobning i blåmuslinger. I 2005 blev der registreret generelt stigende koncentrationer af Dinophysis norvegica, hvilket kan betyde at tendensen til lave koncentrationer, som er blevet registreret en årrække, er ved at være brudt, så vi igen skal til at se opblomstringer af denne art som i begyndelsen af 1990 erne. Der ser således ud til, at skiftet i dominansforholdene indenfor slægten Dinophysis i de danske produktionsområder, hvor de meget toksiske arter D. acuminata og D. acuta har overtaget dominansen på bekostning af D. norvegica ikke er helt så entydigt mere. Skiftet kan muligvis skyldes den generelle stigning i havtemperaturerne, da D. norvegica har sin hovedforekomst i det nordlige Atlanterhav, mens D. acuminata og D. acuta er almindeligt forekommende også i de varmere sydeuropæiske farvande. For arten Prorocentrum lima s vedkommende fortsatte tendensen til hyppigere registreringer og stigende koncentrationer, som er blevet observeret i de senere år også ind i Koncentrationsniveauerne var for enkelte arters vedkommende forhøjede i forhold til de tidligere års undersøgelser. Dette gjaldt specielt i forbindelse med opblomstringen af arten Pseudo-nitzschia seriata i forårsperioden på den jyske østkyst og i Isefjorden. På den jyske østkyst medførte de høje koncentrationer at der blev registreret ASP toksin i blåmuslinger over den gældende grænseværdi i en periode af 2 ugers varighed. I 2005 blev der registreret en markant opblomstring af den fiske- og bunddyrtoksiske furealge Gymnodinium mikimotoi i Limfjorden. Arten medfører ingen ophobning af algetoksiner i skaldyr, som kan skade mennesker, men kan udgøre et problem for muslingeavlere og fiskere fordi de kan slå muslinger ihjel. Der blev ikke registreret nogen negative effekter i forbindelse med opblomstringen i Limfjorden i Som i de tidligere år vurderes det at være af stor betydning, at der etableres et beredskab, så der foreligger faste procedurer for, hvad der skal foretages i forbindelse med situationer, som ønskes bedre undersøgt. F.eks. kunne det ønskes, at prøvetagningen blev fortsat i en række produktionsområder, selv om fiskeriet stoppes på grund af forhøjede koncentrationer af f.eks. Dinophysis, for at få et bedre grundlag for at validere den igangværende moniteringsprocedure. På nuværende tidspunkt er det umuligt at validere moniteringsproceduren - det vil sige, at udtale sig om der er en god eller dårlig sammenhæng mellem forekomsten af potentielt toksiske alger og algetoksinerne i muslinger - da prøvetagningen ophører, når der registreres forhøjede koncentrationer af potentielt toksiske alger. Det er således ikke muligt at registrere, om de forhøjede koncentrationer af potentielt toksiske alger medfører akkumulering af algetoksiner i muslingerne.

111 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 111 For at denne validering kan foretages, skal prøvetagningen af både alger og muslinger fortsættes mindst 1-2 uger efter, der er registreret forhøjede koncentrationer af alger. I situationer, hvor der registreres toksicitet i muslingerne ved musetesten, bør udviklingen i toksinindholdet i muslingerne herefter følges ved kemisk analyse. Endvidere vil det være en stor fordel, hvis der kunne igangsættes en mere systematisk prøveudtagning på udvalgte stationer, så sammenhængen mellem forekomsten af potentielt toksiske alger og algetoksiner i muslinger kan analyseres på et sikkert grundlag.

112 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side REFERENCER Andersen, P. & J. Throndsen Chapter 4. Estimating cell numbers. In Hallegraeff, G.M., Anderson, D.M., Cembellea, A.D. (Eds.). Manual on Harmful Marine Microalgae 2nd edition. IOC Monographs on Oceanographic Methodology. UNESCO Publishing Andersen, P. & H. S. Kristensen, Rapid and presice identification and counting of thecate dinoflagellates using epifluorescence microscopy. I: Lassus, P.; G. Arzul; E. Erard; P. Gentien & C. Marcaillou (eds.) Harmful marine algal blooms. Lavoisier Publishing: AOAC, Paralytic shellfish poison. Biological method. Final action. Official methods of analysis, 15th edition, Association of Official Analytical Chemists, Washington DC. Hallegraeff, G.M., Anderson, D.M., Cembellea, A.D. (Eds.), Manual on Harmful Marine Microalgae. IOC Manuals and Guides No. 33. UNESCO Jørgensen, K., Jensen, L.B., Distribution of diarrhetic shellfish poisoning toxins in consignments of blue mussels, Food Additives and Contaminants. 21:341. Jørgensen, K., Scanlon S., Jensen L.B., Diarrhetic shellfish poisoning toxin esters in Danish blue mussels and surf clams, Food Additives and Contaminants. 22:743. Jørgensen, K., Biotransformation af DSP-toksiner i alger, muslinger og mennesker. Dansk Kemi, No. 5: Lawrence, J.F., Niedzwiadek, N., Menard, C, Quantitative determination of paralytic shellfish poisoning toxins in shellfish using prechromatofraphic oxidation and liquid chromatography with fluorescence detection: interlaboratory study, J. AOAC International, 87: 83. Quilliam, M. A, M. Xie & R. Hardstaff, Rapid extraction and cleanup for liquid chromatographic determination of domoic acid in unsalted seafood, J. AOAC International, 78: 543 Yasumoto, T.; Y. Oshima & M. Yamaguchi, Occurrence of a new type of shellfish poisoning in the Tohoku District. Bull. of the Japanese Society of Scientific Fisheries 44(11): Yasumoto, T.; M. Murata; Y. Oshima; G. K. Matsumoto & J. Clardy, Diarhhetic shellfish poisoning. I: Seafood Toxins (Ed. E. P. Ragelis). ASC Symposium Series 262:

113 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side BILAGSOVERSIGT Bilag 1. Medlemmer af arbejdsgruppen vedrørende toksindannende alger Bilag 2. Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende toksindannende alger Bilag 3. Registrerede koncentrationsniveauer (x 0 celler/l) af de forskellige toksiske alger i alle produktionsområder i Bilag 4. Ugegennemsnit af de forskellige potentielt toksiske alger (x 0 celler/l) for hvert hovedområde Bilag 5. Figurer med angivelse af forekomst af DSP-toksiner i muslinger over grænseværdien i Bilag 6. Kort med angivelse af konstaterede forekomster af DSP-toksiner over grænseværdien i muslinger i Bilag 7. Domoic acid in Danish blue mussels due to a bloom of Pseudo-nitzschia seriata. Publiceret i Harmful Algae News no. 29, December Bilag 8. Den mikrobiologiske klassificering af produktionsområderne og zoneudmeldinger Bilag 9. Oversigt over produktionsområder, i hvilke der blev klassificeret zone A områder i Bilag 10. Oversigt over produktionsområder, hvori der ønskedes opklassificering til zone A, men som forblev klassificeret med zone B eller som zone-c status i Bilag 11. Overvågningen af forurenende kemiske stoffer i produktionsområderne

114 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 114 Bilag 1 Medlemmer af arbejdsgruppen vedrørende toksindannende alger

115 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 115 Arbejdsgruppen vedr. toksindannende alger NAVN Konsulent Cand. brom. Thyra Bjergskov (Formand for gruppen) Fødevaredirektoratet Kontoret for Fødevaresikkerhed, FA2 Mørkhøj Bygade Søborg Biolog Bjarne Ring Thorbjørnsen (Sekretær for gruppen) Fødevaredirektoratet, Fødevareregion Viborg Fødevareafdelingen Klostermarken Viborg Tilsynsførende Jens Flø Fødevaredirektoratet, Fødevareregion Viborg Fødevareafdelingen Klostermarken Viborg Lars Herborg Fødevaredirektoratet International sekretariat Mørkhøj Bygade Søborg Cand. brom Vibeke Højbjerg Fødevaredirektoratet Kontoret for Fødevaresikkerhed, FA2 Mørkhøj Bygade Søborg Cand. brom. Ph.d. Kevin Jørgensen Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning Kemisk Afdeling, Biotoksingruppen Mørkhøj Bygade Søborg Fuldmægtig Nicolai Vedsted Fødevaredirektoratet Kontoret for Fødevaresikkerhed, FA2 Mørkhøj Bygade 19 TELEFON / FAX Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax:

116 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side Søborg Souschef Peter Willadsen Foreningen Muslingeerhvervet Kronprinsessegade 8 B, 4. sal 1306 København K Afdelingsleder Lic. scient. Ph.d. Per Andersen Bio/consult as Plankton afdelingen Johs. Ewalds Vej Åbyhøj Laborant Annette Thorhauge Bio/consult as Johs. Ewalds Vej Åbyhøj Cand. scient. Anette Bruhn Scantox Biologiske kontroltests Hestehavevej 36A, Ejby 4623 Lille Skensved Laborant Vera Nissen Scantox Hestehavevej 36A, Ejby 4623 Lille Skensved Projektkoordinator Henrik Enevoldsen Københavns Universitet Botanisk Institut IOC HAB centre Øster Farimagsgade 2 D 1353 København K Lic. scient. Jacob Larsen Københavns Universitet Botanisk Institut IOC HAB centre Øster Farimagsgade 2 D 1353 København K Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Professor Øjvind Moestrup Tlf.:

117 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 117 Københavns Universitet Botanisk Institut Afdeling for Alger og Svampe Øster Farimagsgade 2 D 1353 København K Dyrlæge Linda Bagge Miljøstyrelsen Strandgade København K Embedslæge Anders Carlsen Embedslægeinstitutionen Lille Skt. Mikkelsgade Viborg Biolog Peter Henriksen Danmarks Miljøundersøgelser Afdelingen for Havmiljø og Mikrobiologi Frederiksborgvej Roskilde Lektor, Cand. pharm. Benedicte Hald Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole Institut for Patobiologi Bülowsvej Frederiksberg C Lic. scient. Kirsten Olrik Miljøbiologisk Laboratorium ApS Baunebjergvej Humlebæk Cand. scient. Helene Munk Sørensen Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé Højbjerg Forskningschef Helge Abildhauge Thomsen Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser Afdeling for Havøkologi og akvakultur Kavalergaarden 6 Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax:

118 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side Charlottenlund Opdateret

119 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 119 Bilag 2 Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende toksindannende alger.

120 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 120

121 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 121

122 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 122 Bilag 3 Registrerede koncentrationsniveauer (x 0 celler/l) af de forskellige toksiske alger i alle produktionsområder i 2005.

123 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 123 Alexandrium minutum 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 130 Gammelt deælområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 110 Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) 36 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 * * * * * 40 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 39 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 38 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 18 8 * * * * * * * * * * 16 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 15 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 14 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 13 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 12 6 * * * 11 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * * * * * 7 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "gamle" områdenumre nye områdenumre * ikke registreret <0,1 0,1-0,4 0,5-1,0 X >1 17

124 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 124 Alexandrium ostenfeldii 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 130 Gammelt deælområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * 110 Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) 36 * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 * * * * * 40 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 39 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 38 8 * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * ## * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * ## * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 16 7 * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * 15 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 14 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * 13 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 12 6 * * * 11 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 4 * * * * * 8 4 ## * * * * * * * * * * * * * 7 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "gamle" områdenumre nye områdenumre * ikke registreret <0,1 0,1-0,4 0,5-1,0 X >1

125 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 125 Alexandrium pseudogonyaulax 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 130 Gammelt deælområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) 36 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 * * * * * 40 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 39 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 38 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 16 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 15 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 14 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 13 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 12 6 * * * 11 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * * * * * 7 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "gamle" områdenumre nye områdenumre * ikke registreret <0,1 0,1-0,4 0,5-1,0 X >1

126 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 126 Alexandrium tamarense 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 130 Gammelt deælområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 110 Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) 36 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 * * * * * 40 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 39 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 38 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 16 7 * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 15 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 14 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 13 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 12 6 * * * 11 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * * * * * 7 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "gamle" områdenumre nye områdenumre * ikke registreret <0,1 0,1-0,4 0,5-1,0 X >1

127 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 127 Dinophysis acuminata 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) gamle 1numre * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * 0 * * * * * * * * * * * Gammelt deælområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * 0 * * * * 0 * * 0 * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * 0 * * * 0 * * 1 0 * * * * * * 110 Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) * * * * * * 0 * * 0 * * 0 * * 1 0 * 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * 0 * * * * 0 0 * * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 0 * * * * 40 9 * * * * * * * * * * * * 0 * * 0 * * * * * 0 0 * 0 0 * * * * 39 9 * * * * * * * * * * * * * * 0 * 0 * 0 * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * 0 * * * * * * * 1 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * 0 * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * 0 * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * * 0 0 * * * * * * 0 * 0 0 * 16 7 * * * * * * * * * * * 0 * 0 * * 0 0 * 0 0 * * 0 * 15 7 * * * * * * * * * 1 1 * * 0 * * 14 6 * * * * * * * * * * * 0 * 0 * * * * * * 13 6 * * * * * * 0 * * * * * 11 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * 0 * * 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * 6 3 * * * * * * 0 0 * * * * * * * * * * * * 0 * 5 2 * * * * * * * * * * * 0 * * * * * 4 2 * * * * * * * * * * * * 0 * 0 * * * * * 3 1 * * * * * * * * * * * * 0 * * * * 2 1 * * * * * * * 0 * * 0 0 * 0 * * "gamle" områdenumre nye områdenumre * ikke registreret <0,1 0,1-0,4 0,5-1,0 X >1

128 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 128 Dinophysis Dinophysis acuta 2005 acuta 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 130 Gammelt delområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * ## ## * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * ## ## ## * ## ## * ## ## * ## * ## 0 ## * * * * * ## * ## * * * * * * * * * * * * * * 110 Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) * 0 * * * * * * * ## * * * * * ## * * ## ## ## 0 * 0 ## * 0 0 ## * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * 0 * ## * 0 ## 0 ## * 0 ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * ## ## ## 0 0 ## * * * * * * * * * * * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 ## * * * ## 40 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * ## ## ## * * ## 0 * ## * * * * * 39 9 * * * * * * * * * * * * * ## * * ## ## * 0 ## * * ## * 0 * * 38 8 * * * * * * * * * * * * * ## * * 0 * 0 * 0 * 0 ## * * * * * * * * * * ## * * ## 0 * * * * * * * * * * * * * * * ## * 0 ## * ## 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * ## * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * 16 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 ## * ## 0 * ## * * * * * 15 7 * * * * * * * * * * * 0 * ## ## * * ## * ## ## * * 14 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * 0 0 * 13 6 * * * * * * * * * * * * * 0 * 0 * * 12 6 * * * 11 5 * * * * * * * * * * * * * 0 * * * 10 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 ## 0 ## 0 ## ## * * 0 * * * * * * * 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * * ## ## ## 7 3 * * * * * * * * * * ## 0 * 0 ## 0 * ## ## * ## ## * 6 3 * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * 5 2 * * * * * * * * * ## ## 0 ## * * * ## * * * * * 4 2 * * * * * * * * * * * ## ## ## ## ## * * * * * * * 3 1 * * * * * * * * * * * ## ## ## ## ## ## * ## * * * * * 2 1 * * * * * * * * * 0 1 * 0 * ## * 0 ## * ## * * * * * "gamle" områdenumre nye områdenumre * ikke registreret <0,1 0,1-0,4 0,5-1,0 X >1

129 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 129 Dinophysis norvegica 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) * * 0 ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 130 Gammelt delområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * ## ## 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## ## ## ## * ## ## * 0 0 ## * * ## * ## ## ## * ## 0 * * * * * * * * * * ## 110 Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) * 0 ## * 0 * * * * * ## ## ## ## 0 0 * 0 0 ## ## 0 0 ## * * * * ## ## 0 0 ## ## * ## * ## 0 0 * 0 0 * * ## 0 0 * ## * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## ## * * * * * * * * * * * * 0 0 * ## ## ## * 0 ## * 0 0 ## * ## 1 * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 * * * * * 40 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * 39 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 38 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 16 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 15 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * 14 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 13 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 12 6 * * * 11 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * * * * * 7 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "gamle" områdenumre nye områdenumre * ikke registreret <0,1 0,1-0,4 0,5-1,0 X >1

130 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 130 Dinophysis rotundata 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 130 Gammelt delområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * 0 * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * ## * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 110 Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) 36 ## 0 ## * ## * * ## 0 * * * * * * * * ## ## * 0 ## 0 0 * ## 0 * ## * * ## ## * * ## * * * * * * ## * * * * * ## ## 0 ## ## 0 0 ## ## ## ## * ## * 0 ## * * * * * ## ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## 0 ## ## ## * * ## ## * ## ## * * * ## * ## * 0 ## ## ## ## * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 * * * * * 40 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## ## * ## * * * * * * * * * * * * * * * 39 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 38 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## ## * * * * * * * * * ## 0 ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## ## 0 * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## ## * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * * * * * * * * * * ## * ## * ## * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 16 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 15 7 * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * 14 6 * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * 13 6 * * * * * * * * * * ## * * * * ## * * 12 6 * * * 11 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * * ## ## ## 7 3 * * * * * * * * * * * ## * * * ## * * * * * * * 6 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * ## * * * * 4 2 * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * ## * * ## * * * * 3 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * 2 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "gamle" områdenumre nye områdenumre * ikke registreret <0,1 0,1-0,4 0,5-1,0 X >1

131 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 131 Prorocentrum lima 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) * * * * * * * * 0 1 * * * * * * * * * * * * 1 * * * * 0 * * * * * * * * * * * 130 Gammelt delområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 110 Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) 36 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 * * * * * 40 9 * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 39 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 38 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * 16 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * 15 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 14 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 13 6 * * * * * * * * * ## * * * * * * * * 12 6 * * * 11 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * * * * ## 7 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 3 * * * * * * ## * * * * * * * * ## * * * * * * 5 2 * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * 4 2 * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * ## * * * * * 3 1 * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * 2 1 * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * "gamle" områdenumre nye områdenumre * ikke registreret <0,1 0,1-0,4 0,5-1,0 X >1

132 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) ## * ## ## * * * * * * 0 * * * * * * * * * 1 0 * * * * ## * ## * * * Gammelt delområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * * * * * ## * * * ## 0 * ## 0 * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * ## 1 * * 1 ## 2 0 ## * * * * 110 Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) * ## ## * * * ## * * * * ## 2 * ## 1 0 ## * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * ## ## * * * ## 1 * 3 ## 0 * 0 ## ## ## 0 * * * * * ## * * ## 0 * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * ## 1 5 ## * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 1 * * * * * * * * * * * * * ## * ## * ## * ## 39 9 * * * * * * * * * * ## ## * * * * * * * ## * ## * * * * * * ## * 0 2 * * * * * * * * * * * ## * * * * * ## * * * * * * * * ## * ## ## * * * * * * * * * ## ## * * ## * ## * ## * * * * * * 0 0 ## * * * * ## * * * ## ## 0 ## * * * * * * * * ## * * * * * * 1 ## 4 ## ## * * 0 0 * ## * * * * * * * * ## ## * * ## * ## * ## 0 * ## * * * ## 0 * ## ## * 0 * * ## * * * * * * * * 0 * * 4 * 0 0 * ## * * ## * ## * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * ## * 0 ## ## ## ## * * 5 15 * 0 ## ## 0 * * * * ## * * * * * 1 ## 0 * * 0 ## * * * ## * * * * * * * * * * ## * * * * * * * ## ## 0 ## * ## ## * * * * * * * * * * * 0 ## 0 * * * 13 6 * * * * * * * * * 0 ## * * * 11 5 * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * ## * 1 * 2 0 ## * * 0 0 * 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * ## * * * * * * * 0 * ## 2 * 0 0 ## 6 3 * * * * * * 5 1 * * 0 0 * * * 0 * * 5 2 * * * * * * * * * * 0 ## * 0 0 ## 4 2 ## * * * * * * * * * * * ## 3 1 ## * * * * * * * * * * * 2 ## ## 0 * * * * * * * * ## * * 2 ## * "gamle" områdenumre nye områdenumre * ikke registreret <0,1 0,1-0,9 1-5 X >5

133 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 133 Prorocentrum minimum 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 130 Gammelt delområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * * * * * * * * * * * * * ## ## 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 * 0 ## ## 0 0 * * 0 * ## * * * * ## * * 0 1 * * * 110 Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) 36 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * 0 * * * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 * * * ## * 40 9 * * * * * * * * * * * * * ## * * * * ## * * * * 0 ## * ## * * * * * 39 9 * * * * * * * * * * * * * 20 4 * * * * * * * * * * * * * 38 8 * * * * * * * * * * * * * 25 ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 15 ## * * * ## ## * * * * * * * * * * * * * 4 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## ## * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 0 * * * ## * * ## 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## ## 0 * ## * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * 0 * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * ## * * 13 * ## * * * * * * * * * * * * * 49 * * * * * * * * * * * 0 * * * * * 8 * * * * 0 * * * * * 4 20 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * 16 7 * * * * * * * * * * * * * 4 * * * * * * * * * * ## * * * * 15 7 * * * * * * * * * * 15 2 * * * * * * * * ## * * 14 6 * * * * * * * * * * * * * * * ## ## * * * * 13 6 * * * * * * * * * 58 ## * * * 12 * * * 12 6 * * * 11 5 * * * * * * * * * * * * * ## * * ## 10 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## ## ## * * * * * 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * * * * * 7 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## ## * 6 3 * * * * * * * * * * * * * ## * 0 * * * * * * 5 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * 4 2 * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * ## * * ## * * 3 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * ## * * 2 1 * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * ## * ## * * "gamle" områdenumre nye områdenumre * ikke registreret <0,1 0,1-0,9 1-5 X >5

134 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 134 Prorocentrum triestinum 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * 0 * * * * * * * Gammelt delområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 110 Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) 36 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 ## 1 * * * * * * * * * * * * * 1 * * * * * 2 2 ## ## ## * * * * * * * 39 9 * * * * * * * * * * * * * ## 63 7 ## ## * 2 3 * 0 0 * * * * 38 8 * * * * * * * * * * * * * ## ## 2 ## * ## 0 * * * * * * * * * * ## ## * ## * ## * * * * * * * * * * * * ## * ## ## 14 ## ## 4 1 ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## ## ## * ## * * * * * * * ## ## ## * * * * * * * * * * * * * ## ## ## * ## * * * * * * * ## * ## 0 ## 0 * ## 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 13 ## ## * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## 1 * * 1 * ## 0 * * * * ## * * * * * ## ## ## 0 * ## * * * * * * * * * * * * * * * ## * 0 * * * * * * * * 8 21 * * ## * * * * * * * * * * * * * * * 8 0 * * * * * * * * * * * * * * ## 0 8 * * 16 7 * * * * * * * * * * * * * * ## ## ## * ## 1 0 * * * 15 7 * * * * * * * * * * * ## ## 81 ## * ## ## * * 14 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * ## ## 2 * 13 6 * * * * * * * * * * * ## * ## ## ## ## ## 12 6 * * * 11 5 * * * * * * * * * * * * * 4 ## * ## 10 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## 51 ## * * 0 * 6 * ## * * * * * 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * 22 * ## * ## ## * 6 3 * * * * * * * 1 * * * * 0 * * * * * * 5 2 * * * * * * * * * 4 * ## * 1 * * * * * 4 2 * * * * * * * * * * * 14 * ## ## ## * ## * * ## * * 3 1 * * * * * * * * * * * * * * ## * * ## * * 2 1 * * * * * * * * * 3 * ## ## * ## ## * 0 * * "gamle" områdenumre nye områdenumre * ikke registreret <0,1 0,1-0,9 1-5 X >5

135 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 135 Pseudo-nitzschia seriata 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 * * * * * * * * * * * 130 Gammelt delområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * * * * * 2 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 110 Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) 36 * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## ## ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 80 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 * * * * * * * 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 18 * * * * * * * * * * * 39 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 38 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 53 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 * * * * * * * * * * * 8 * * 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 16 7 * * * * * * * * * * * * * 7 * * * * * * 21 * * * * * * * * 15 7 * * * * * * * * * * 18 * * * 33 * * 8 * * * * * 14 6 * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * 13 6 * * * * * * * * * * * * 3 * * * * * 12 6 * * * 11 5 * * * ## * * * * * * * * * * * * * 10 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * * * * * 7 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 2 * * * * * * * * * * * * * 4 * * * * * * * * * * * 4 2 * * * * * * * * * * * * * * * 2 * * * * * * * * * * * 3 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * 2 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * "gamle" områdenumre nye områdenumre * ikke registreret <0,1 0, X >500

136 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) ## * * * * * * * 1 * * * * * * * * * * * * * * ## * Gammelt delområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * ## ## ## * * * * * * * * * * * * * ## ## ## 17 5 ## ## ## ## * * * * * ## ## 0 * * * * * * * * * * * ## ## ## 0 3 ## ## ## * 9 6 * 50 ## ## ## ## ## ## * 38 ## ## ## ## ## ## ## * 2 * ## ## Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) ## ## * ## * * * * * * ## ## ## * ## ## * * * * * * * * * * * ## * * 2 22 ## ## * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 * 2 * * * * ## * * ## * * * * * * * * * * * ## 1 * 0 * 6 ## * ## * * * * * * * * 4 * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 ## 20 * ## ## 40 9 * * * * * * * * * * ## ## ## 20 * * * * * * * ## ## ## 21 * ## ## ## ## ## * 39 9 * * * * * * * * 1 ## 33 ## ## ## ## ## ## ## * ## ## ## ## ## * * * * * * * * * ## 39 ## ## * ## ## ## ## * ## ## 90 ## ## ## * * * ## ## ## * 6 * ## ## ## ## * * * * * * * * * ## ## ## ## ## ## ## * * * * * * * * * * * * 0 * * ## ## ## ## * 3 * * * * * ## ## ## ## 10 3 ## * * * * * * * * * * 33 ## ## ## 53 * ## * ## * * * * * * 20 ## ## ## ## * ## * * * * * * * * * 61 ## * * * * * * * * * * * * * * * * ## 11 ## 59 * 15 ## 70 ## ## ## 10 * ## 2 3 * 1 * * ## * * * * * * * * * * ## ## ## ## ## 4 * * ## 1 1 * ## * ## 4 * * 22 1 * * * 2 * * * * * * * * ## ## ## 9 ## 42 ## ## 57 ## ## * ## * * * * ## 4 ## 31 ## ## ## ## * ## * * * * * * * * * ## ## ## ## 43 ## ## ## ## * ## 5 16 * * ## * * ## * ## ## ## 9 ## * * * 0 ## ## ## ## ## * 1 * ## * ## ## ## ## 15 ## * * * * * ## ## ## ## ## 16 7 * * * * * * * * * ## ## ## 8 * * ## ## ## * ## ## * * * * * * * ## ## 91 ## ## 11 ## ## * ## ## ## ## 14 6 * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * ## 3 * 13 0 * ## * * 12 6 * * * 11 5 * * * * * * * * * * * * 2 ## * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * 12 * 2 ## 2 2 ## * 43 3 ## 7 0 ## 45 ## 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * 3 * 4 ## 7 3 * * * * ## * * * * * 37 * 71 ## ## * * * * * * * * * * * * * * ## * 3 ## * * * ## * * * * * ## * * * * ## * * * * * * * * * * * 5 * 16 * ## 55 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "gamle" områdenumre nye områdenumre * ikke registreret <0,1 0, X >500

137 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 137 Nodularia spumigena 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 130 Gammelt delområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * 0 ## ## 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## 1 0 ## * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * 110 Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) 36 * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 * * * * * 40 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 39 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 38 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 16 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 15 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 14 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * 13 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 12 6 * * * 11 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * * * * * 7 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "gamle" områdenumre nye områdenumre * ikke registreret <0,1 0,1-0,4 0,5-5,0 X >5

138 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 138 Karenia mikimotoi 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) * * 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 130 Gammelt delområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 110 Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) 36 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 2 * * * * 40 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 2 ## * * * * * 39 9 * * * * * * * * * * * * * * * * 1 10 ## * 2 * * * * 38 8 * * * * * * * * * * * * * * * * 3 0 * * 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * 0 * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * * * * * 0 * 0 ## 16 7 * * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * 1 2 * * ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * 13 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 11 5 * * * * * * * * * * * * * 2 ## * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * * * * * 7 3 * * * * * * * * * * * * * * * 1 * * 0 * 0 ## * 6 3 * * * * * * * ## * * * * * * * * * * * * * * 5 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * 0 * * 0 0 * 4 2 * * * * * * * * * * * * * * * ## * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ## 0 * 0 * * * ## "gamle" områdenumre nye områdenumre * ikke registreret <0,1 0, X > 500

139 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 139 Bilag 3b Eksempel på præsentation af geografisk udbredelse af henholdsvis Dinophysis acuminata i perioden fra uge

140 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 140 Danmark N Dinophysis acuminata celler/l uge 35, 2005 ingen data 0 < til til > JYLLAND km

141 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 141 Danmark N Dinophysis acuminata celler/l uge 36, 2005 ingen data 0 < til til 0 > JYLLAND km

142 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 142 Uge N Dinophysis acuminata celler/l ingen data 0 < til til 0 > JYLLAND km

143 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 143 Uge N Dinophysis acuminata celler/l ingen data 0 < til til 0 > JYLLAND km

144 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 144 Uge N Dinophysis acuminata celler/l ingen data 0 < til til 0 > JYLLAND km

145 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 145 Uge N Dinophysis acuminata celler/l ingen data 0 < til til 0 > JYLLAND km

146 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 146 Uge N Dinophysis acuminata celler/l ingen data 0 < til til 0 > JYLLAND km

147 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 147 Uge N Dinophysis acuminata celler/l ingen data 0 < til til 0 > JYLLAND km

148 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 148 Uge N Dinophysis acuminata celler/l ingen data 0 < til til 0 > JYLLAND km

149 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 149 Uge N Dinophysis acuminata celler/l ingen data 0 < til til 0 > JYLLAND km

150 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 150 Uge N Dinophysis acuminata celler/l ingen data 0 < til til 0 > JYLLAND km

151 Toksiske alger, algetoksiner og mikrobiologiske zoner i muslingefiskeriet 2005 Side 151 Bilag 4 Ugegennemsnit af de forskellige potentielt toksiske alger (x 0 celler/l) for hvert hovedområde Beregningsmetodik Gennemsnitskoncentrationen af alger er beregnet som et simpelt gennemsnit af de registrerede koncentrationer i den pågældende uge, i de produktionsområder, der er omfattet af hovedområdet i det pågældende år. Hvis der er udtaget en prøve i et produktionsområde, og den pågældende art ikke er registreret med en koncentration, er koncentrationen sat til 0 celler/l. NB: Denne grafik tager ikke hensyn til, om der er udtaget prøver eller ej. Perioder uden prøvetagning er således afmærket med signaturen for det laveste koncentrationsinterval. Det kan i denne sammenhæng nævnes, at der ikke blev fisket muslinger og dermed heller ikke indsamlet algeprøver i Mariager Fjord i årene samt i Roskilde Fjord i årene

152 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 152 Alexandrium minutum - Limfjorden År

153 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 153 Alexandrium minutum - Østkysten syd for Djursland ,1 0,1 År

154 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 154 Alexandrium minutum - Roskilde Fjord og Isefjorden År

155 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 155 Alexandrium minutum - Vadehavet År

156 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 156 Alexandrium ostenfeldii - Limfjorden , År 0, ,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,

157 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 157 Alexandrium ostenfeldii - Østkysten syd for Djursland År ,1 0,1 0,1 0,1 0,

158 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 158 Alexandrium ostenfeldii - Isefjorden og Roskilde Fjord , , År ,2 0,3 0, ,1 0, ,3 0,4 0,5 0,4 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,

159 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 159 Alexandrium ostenfeldii - Vadehavet År ,10,

160 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 160 Alexandrium Pseudogonyaulax - Limfjorden År

161 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 161 Alexandrium Pseudogonyaulax - Østkysten syd for Djursland År

162 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 162 Alexandrium Pseudogonyaulax - Isefjorden og Roskilde Fjord År

163 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 163 Alexandrium Pseudogonyaulax - Vadehavet År

164 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 164 Alexandrium tamarense - Limfjorden År 0, ,5 0,6 0,4 0,4 0,

165 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 165 Alexandrium tamarense - Østkysten syd for Djursland År

166 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 166 Alexandrium tamarense - Isefjorden og Roskilde Fjord , År ,1 0,

167 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 167 Alexandrium tamarense - Vadehavet År ,

168 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 168 Dinophysis acuminata - Limfjorden ,4 0,5 0,1 0, ,1 0,3 0,4 0, ,1 0,4 0,3 0,3 0, År 0, ,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,1 0,4 0,

169 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 169 Dinophysis acuminata - Østkysten syd for Djursland ,1 0,4 0,6 0, ,5 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 0,3 0,4 0,6 0,4 0,8 0,3 0,4 0,3 0,4 År 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,6 1,0 0,9 0,8 0,5 0,1 0,1 0,1 0,4 0, ,

170 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 170 Dinophysis acuminata - Isefjorden/Roskilde Fjord ,1 0,3 0,5 0,4 0,1 0,3 0,9 1,0 0,4 0,8 0, ,1 0,3 0,3 0,1 0, År ,1 0,1 0,3 0,6 0,5 0, ,4 0, ,

171 0,5 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 171 Dinophysis acuminata - Vadehavet ,3 0, ,1 0,1 0,5 0,3 0,4 0,9 0,3 0,1 0,4 0,1 0,4 0,6 0,5 0,8 0,1 0,8 0,9 1,0 0,1 0,6 1, År 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,9 0,5 0,1 0,8 0,4 1,0 0,1 0,1 0,1 0,

172 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 172 Dinophysis acuta - Limfjorden År

173 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 173 Dinophysis acuta - Østkysten syd for Djursland ,1 0, , År

174 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 174 Dinophysis acuta - Isefjorden/Roskilde Fjord År

175 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 175 Dinophysis acuta - Vadehavet År

176 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 176 Dinophysis norvegica - Limfjorden År

177 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 177 Dinophysis norvegica - Østkysten syd for Djursland ,2 0, ,2 0,2 År 0,7 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0, ,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 0,7 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,7 0,3 0,5 1,0 0,8 0,3 0,

178 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 178 Dinophysis norvegica - Isefjorden/Roskilde Fjord , År ,1 0,1 0, ,4 0,

179 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 179 Dinophysis norvegica - Vadehavet ,1 0,3 0,2 0,1 0, År ,

180 0, Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 180 Dinophysis rotundata - Limfjorden ,3 0,2 0, År 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, ,

181 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 181 Dinophysis rotundata - Østkysten syd for Djursland ,1 0,1 0,2 0, ,1 0, År 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,

182 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 182 Dinophysis rotundata - Isefjorden og Roskilde Fjord , År

183 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 183 Dinophysis rotundata - Vadehavet ,1 0, År ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,

184 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 184 Karenia mikimotoi - Limfjorden ,3 6,3 1 3,85,0 8,8 7,5 2, År

185 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 185 Karenia mikimotoi - Østkysten syd for Djursland , ,5 37,5 År

186 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 186 Karenia mikimotoi - Isefjorden og Roskilde Fjord År

187 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 187 Prorocentrum lima - Limfjorden År

188 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 188 Prorocentrum lima - Østkysten syd for Djursland År

189 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 189 Prorocentrum lima - Isefjorden og Roskilde Fjord År

190 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 190 Prorocentrum lima - Vadehavet År

191 52 53 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side Limfjorden ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1 8,0 9,0 1,0 3,0 8,0 5,0 6,0 9,0 4, ,0 7,0 3,0 2, År 6,0 2,0 3,0 4,0 7,0 9,0 8,0 1 5,0 6,0 7,0 6,0 1 7,0 8,0 9,0 5,0 4, ,0 1,0 3,0 4,0 5,

192 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side Østkysten syd for Djursland ,0 3,0 1 8,0 9,0 1,0 6,0 5,0 1,0 3,0 5, År 2,0 5,0 4,0 3,0 3,0 4,0 5,0 2,0 6,0 7,0 6,0 7,0 8,0 9,0 1 9,0 7,0 7,0 7,0 4,0 5,0 2,0 3,0 7,0 1,0 3,0 5,0 6,0 1 9,0 8,0 1 8,

193 1,0 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side Isefjorden og Roskilde Fjord ,0 4,0 3, ,0 2, , ,0 1,0 1, År ,0 5, ,0 8,0 6,0 7,0 3, ,0 2,

194 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side Vadehavet , , , År 1, ,0 3,0 6,0 1 9,0 8,0 7,0 2,0 4,05,0 2,0 1,

195 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 195 Prorocentrum minimum - Limfjorden År

196 10 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 196 Prorocentrum minimum - Østkysten syd for Djursland År

197 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 197 Prorocentrum minimum - Isefjorden og Roskilde Fjord År

198 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 198 Prorocentrum minimum - Vadehavet , År

199 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 199 Prorocentrum triestinum - Limfjorden ,0 17, ,0 7,5 12,5 1 2, ,5 15,0 2,5 12, ,5 7,5 5, ,5 17,5 1 7,5 12,5 15,0 År

200 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 200 Prorocentrum triestinum - Østkysten syd for Djursland År

201 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 201 Prorocentrum triestinum - Isefjorden og Roskilde Fjord År

202 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 202 Prorocentrum triestinum - Vadehavet ,5 1,0 0, ,5 1,3 0,3 0,8 0,5 0,3 1,0 1,0 1,3 1,5 1,8 0,8 0,5 0, , År

203 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 203 Pseudo-nitzschia seriata - Limfjorden År

204 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 204 Pseudo-nitzschia seriata - Østkysten syd for Djursland År

205 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 205 Pseudo-nitzschia seriata - Isefjorden og Roskilde Fjord År

206 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 206 Pseudo-nitzschia seriata - Vadehavet År

207 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side Limfjorden År

208 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side Østkysten syd for Djursland År

209 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side Isefjorden og Roskilde Fjord År

210 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side Vadehavet År

211 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 211 Nodularia spumigena - Limfjorden År

212 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 212 Nodularia spumigena - Østkysten syd for Djursland År , ,2 0, ,1 0,5 0,3 0,6 0,7 0, ,

213 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 213 Nodularia spumigena - Isefjorden og Roskilde Fjord , År ,

214 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 214 Nodularia spumigena - Vadehavet År

215 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 215 Bilag 5 Figurer med angivelse af forekomst af DSP- og ASP-toksiner i muslinger over grænseværdien i 2005.

216 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 216 DSP 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 130 Gammelt delområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 110 Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) 36 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 * * * * * 40 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 39 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 38 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 16 7 * 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 15 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 14 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 13 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 12 6 * * * 11 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * * * * * 7 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gamle områdenumre nye områdenumre DSP >160 µg OA ækvivalenter/kg og musetest negativ

217 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 217 ASP 2005 Gammelt delområde V: Vadehavet (nr ) Nyt delområde VI: Vadehavet (nr ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 130 Gammelt delområde IV: Roskilde Fjord/Isefjorden (nr ) Nyt delområde IV: Nord- og Vestsjælland (nr ) 65 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 110 Gammelt delområde III: Jyllands østkyst syd for Djursland Nyt delområde III: Østkysten syd for Djursland (nr 60-88) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 15,2-7, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 1 * * * * * * * * * * Gammelt delområde I: Limfjorden (nr.1-22) Nyt delområde I: Limfjorden (nr. 1-42) 21 * * * * * 40 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 39 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 38 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 16 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 15 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 14 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 13 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 12 6 * * * 11 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 4 * * * * * 8 4 * * * * * * * * * * * * * * 7 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gamle områdenumre nye områdenumre positiv DA < 20 mg DA/kg positiv DA > 20 mg DA /kg

218 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 218 Bilag 6 Kort med angivelse af konstaterede forekomster af DSP-toksiner over den gældende grænseværdi (160 µg OA/kg) i muslinger i 2005.

219 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 219 Danmark N DSP 2005: JYLLAND km

220 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 220 Bilag 7 Domoic acid in Danish blue mussels due to a bloom of Pseudo-nitzschia seriata. Publiceret i Harmful Algae News no. 29, December 2005 N. Lundholm, Marine Biological Laboratory, Strandpromenaden 5, Helsingør, Denmark. P. Andersen, Bio/consult a/s, Johs. Ewalds vej 42-44, Århus, Denmark. K. Jørgensen, Danish Institute for Food and Veterinary Research, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, Denmark. B. Ring Thorbjørnsen, Danish Veterinary and Food Administration, Klostermarken 16, 8800 Viborg, Denmark. A. Cembella & B. Krock, Alfred Wegener Institute, Am Handelshafen 12, D Bremerhaven, Germany.

221 Toksiske alger og algetoksiner - Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2005 Side 221 Side 8-10.

Toksiske alger og algetoksiner. Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2004

Toksiske alger og algetoksiner. Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2004 Toksiske alger og algetoksiner Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2004 Toxic algae and algal toxins microbiological classification & chemical contamination surveillance

Læs mere

Toksiske alger og algetoksiner. Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2003

Toksiske alger og algetoksiner. Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2003 Toksiske alger og algetoksiner Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2003 Toxic algae and algal toxins microbiological classification & chemical contamination surveillance

Læs mere

Muslingeovervågning 2007 Fødevaresikkerhed. Rapport-del. Shellfish monitoring and management 2007 Food safety. Report

Muslingeovervågning 2007 Fødevaresikkerhed. Rapport-del. Shellfish monitoring and management 2007 Food safety. Report Muslingeovervågning 2007 Fødevaresikkerhed Rapport-del Shellfish monitoring and management 2007 Food safety Report Muslingeovervågning 2007 - Fødevaresikkerhed Side 2 Udarbejdet for:, Mørkhøj Bygade 19,

Læs mere

Toksiske Alger og Algetoksiner i Muslingefiskeriet 2000. Toxic algae and algal toxins in the Danish Bivalve Mollusc Fishery 2000

Toksiske Alger og Algetoksiner i Muslingefiskeriet 2000. Toxic algae and algal toxins in the Danish Bivalve Mollusc Fishery 2000 Toksiske Alger og Algetoksiner i Muslingefiskeriet 2000 Toxic algae and algal toxins in the Danish Bivalve Mollusc Fishery 2000 Udarbejdet for:, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg Udarbejdet af: Thyra Bjergskov,

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

The DK-NRL activities according to Council Decision 99/313/EC

The DK-NRL activities according to Council Decision 99/313/EC Microbiological analysis of bivalve molluscs in Denmarks Anna Charlotte Schultz DK-NRL for monitoring bacteriological and viral contamination of bivalve molluscs, National Food Institute, Technical University

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter pr. 16. februar 2015 s and additional fees for work on cases on biocidal products Valid from 16 February 2015

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

MILJØSTYRELSEN Strandgade København K Att.: Peter Schaarup. Arbejdstilsynets kommentarer til høring af LOUS-kortlægninger. Kære Peter Schaarup

MILJØSTYRELSEN Strandgade København K Att.: Peter Schaarup. Arbejdstilsynets kommentarer til høring af LOUS-kortlægninger. Kære Peter Schaarup MILJØSTYRELSEN Strandgade 29 1401 København K Att.: Peter Schaarup 6. kontor Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 72208585 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 kommentarer til høring af LOUS-kortlægninger

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD thesis Mette Rørbæk Gantzhorn Biocide resistance in Salmonella Typhimurium Academic advisor: Line Elnif Thomsen This thesis has been

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj Hans H. Jakobsen Institut for Bioscience

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj Hans H. Jakobsen Institut for Bioscience Kommentarer til prøvetagning af vandprøver til undersøgelser for giftige alger i produktionsområder for søpølser Vandprøver til undersøgelser for giftige alger i produktionsområder for søpølser Notat fra

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 19. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 19. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 19. februar 2008 13. februar 2008. Nr. 83. Bekendtgørelse for Grønland om muslinger m.m. I medfør af 9, stk. 2, 10, 12, 36, 46, stk. 2, 47, 50, stk. 2, 56, 57, stk. 1, 58,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Biodiversitet også hos de mindste organismer er af stor betydning!

Biodiversitet også hos de mindste organismer er af stor betydning! Biodiversitet også hos de mindste organismer er af stor betydning! Katherine Richardson Center for Macroecology, Evolution and Climate Københavns Universitet Enhedens navn Fytoplankton behandles ofte som

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere