Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v."

Transkript

1 Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den xx. februar 2013 af erhvervs- og vækstminister (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (Mere effektivt klagesystem på udbudsområdet samt præcisering af retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler) 1 I lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., som ændret ved 13 i lov nr af 21. december 2010 og ved 1 i lov nr. 618 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 1, ændres»30 kalenderdage«til:»15 kalenderdage«. 2. I 7, stk. 2, nr. 1, ændres»6 måneder«til:»30 kalenderdage«. 3. I 7, stk. 2, nr. 3, ændres»12 måneder«til:»6 måneder«. 4. I 7 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Klage over overtrædelser af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 2) 6 måneder efter, at ordregiven har indgået en rammeaftale, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.«stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og I 7, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres»stk. 1-3«til:»Stk. 1-4«. 6. I 7, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres»stk. 1-3«til:»stk. 1-4«. 7. I 10 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. Klagenævnet kan afvise en sag eller afgøre den i realiteten helt eller delvist. Stk. 3. Formanden for Klagenævnet for Udbud kan beslutte, at en sag, der er afvist efter stk. 2 skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder i tilfælde af, at nævnet har modtaget nye oplysninger, som skønnes at have væsentlig betydning for vurdering af sagen.«stk. 2-4 bliver herefter stk I 17 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Såfremt beslutning om tildeling af en indkøbscentrals rammeaftale ikke er annulleret, jf. lovens 13, stk. 1, nr. 2, på tidspunktet for iværksættelse af tildelingsprocedure for en kontrakt på baggrund af rammeaftalen, kan kontrakten ikke erklæres for uden virkning, jf. dog 17, stk. 1, nr. 2 og 3.«9. 18, stk. 1, affattes således:»en kontrakt erklæres for uden virkning for fremtidige leverancer i kontrakten. Erklæres en kontrakt for uden virkning, skal det angives, fra hvilket tidspunkt kontrakten, eller hvilke dele af kontrakten, der skal anses for uden virkning.«10. 18, stk. 2, nr. 3, affattes således:»3) en del af en kontrakt erklæres for uden virkning, jf. stk. 1.«2 Loven træder i kraft den 1. maj Stk. 2. Klager, der inden den 1. maj 2013 er indbragt for Klagenævnet for Udbud, behandles efter de hidtil gældende regler. Journalnummer DokumentId

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Lovforslagets baggrund og hovedindhold 2. Lovforslagets indhold 2.1. Forkortelse af klagefrister ved EU-udbud og indførelse af klagefrister ved klager over tilbudsloven 2.2. Præcisering af klagenævnets mulighed for at undlade at behandle en klage 2.3. Begrænsning af anvendelsen af sanktionen uden virkning 2.4. Bedre retssikkerhed ved indgåelse af rammeaftaler 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Høring 9. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser 1. Indledning 1.1. Lovforslagets baggrund og hovedindhold Hovedformålet med lovforslaget er at sikre en effektiv håndhævelse af udbudsreglerne. Derfor tilstræber lovforslaget, at klagesystemet på udbudsområdet effektiviseres, samt at der skabes klarhed om retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler til gavn for indkøbscentralens brugere. Det er vigtigt at have et effektivt og smidigt Klagenævn for Udbud, der håndhæver udbudsreglerne og understøtter en effektiv konkurrence om offentlige opgaver. Effektiv konkurrence om offentlige opgaver bevirker, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter, og at det offentlige får de bedste anskaffelser til prisen. Formålet med denne del af lovforslaget er at understøtte et mere effektivt og forenklet klagesystem for udbud. Der har været rejst kritik af, at praksis i det nuværende klagesystem for udbud kan indebære for store forsinkelser og omkostninger. Samtidig er der gennem de seneste år sket en markant stigning i antallet af klager. Dette skal ses i sammenhæng med, at stadig færre klagere ender med at få medhold. På den baggrund nedsatte regeringen en arbejdsgruppe, der skulle se på forenkling af klagesystemet samt fremlægge konkrete forslag til en ny organisering af klagesystemet. Forslaget følger arbejdsgruppens anbefalinger om ændringer i håndhævelsesloven. Lovforslaget indebærer en forkortelse af klagefristerne ved EU-udbud samt indførelse af klagefrister ved klager i henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (herefter tilbudsloven). Lovforslaget forventes bl.a. at medvirke til, at Klagenævnet for Udbud ikke skal anvende ressourcer på sager, hvor der for længst er indgået kontrakt. Dermed frigøres ressourcer til aktuelle sager. Desuden kan forslaget medføre fordele i form af reducerede omkostninger til klagesager for såvel ordregivere som leverandører. Forslaget præciserer endvidere, at klagenævnet har mulighed for at afvise at behandle en klage eller afgøre den helt eller delvist. En præcisering af muligheden for at undlade at behandle en klage kan begrænse antallet af åbenlyst ubegrundede klager og medvirke til at frigøre ressourcer hos klagenævnet, hvilket kan have en positiv effekt på sagsbehandlingstiden. Når klagenævnet erklærer en kontrakt for uden virkning, påbydes den relevante ordregiver at bringe kontrakten til ophør. Det kan være indgribende for såvel de involverede virksomheder som for ordregiveren og med afledte skadevirkninger for samfundet. Derfor indfører forslaget en begrænsning i Klagenævnet for Udbuds anvendelse af den særlige udbudsretlige sanktion uden virkning på to måder. For det første foreslås, at en kontrakt alene kan erklæres for uden virkning for fremtidige leverancer. Dette indebærer, at en kontrakt ikke kan erklæres for uden virkning for allerede foretagne leverancer. I en sådan situation skal der i stedet fastsættes en alternativ sanktion. Forslaget er en regelforenkling og sikrer en mindre byrdefyld implementering af reglerne om uden virkning i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66 af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter (herefter kontroldirektiverne). For det andet foreslås, at der skabes klarhed om retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler for derved at skabe større retssikkerhed for indkøbscentralers brugere. Lovforslaget sikrer, at en indkøbscentrals brugere kan anvende indkøbscentralens rammeaftaler uden at risikere, at de kontrakter, der indgås på grundlag af rammeaftalerne, senere erklæres for uden virkning på baggrund af fejl begået af en indkøbscentral. Forslaget præciserer, at en kontrakt, der indgås på baggrund af en indkøbscentrals rammeaftale, på et tidspunkt, hvor der ikke foreligger en af-

3 3 gørelse om annullation af indkøbscentralens tildelingsbeslutning vedrørende rammeaftalen, ikke kan erklæres for uden virkning. Annullation af en tildelingsbeslutning kan finde sted, når Klagenævnet for Udbud eller domstolene konstaterer, at indgåelse af rammeaftalen er sket ved en grov overtrædelse af udbudsreglerne. Foreligger en sådan annullation af tildelingsbeslutningen ikke, kan kontrakter, der indgås på baggrund af en indkøbscentrals rammeaftaler, ikke erklæres for uden virkning på baggrund af fejl begået af indkøbscentralen. Forslaget understøtter samlet set en effektiv håndhævelse af udbudsreglerne, idet forslaget først og fremmest forventes at medføre færre klager, herunder særligt åbenlyst ubegrundede klager. Dette forventes at reducere omkostningerne til klagesager. Samtidig forventes forslaget at medføre en hurtigere sagsbehandlingstid samt understøtte en mere effektiv tilrettelæggelse af udbud. Endeligt sikres en effektiv håndhævelse af udbudsreglerne ved, at der skabes større retssikkerhed for indkøbscentralers brugere. Forslaget skal ses i sammenhæng med planlagte ændringer af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Forkortelse af klagefrister ved EU-udbud og indførelse af klagefrister ved klager over tilbudsloven Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (herefter håndhævelsesloven) indeholder frister for indbringelse af klager over overtrædelse af udbudsdirektiverne. Indbringes en klage ikke inden fristernes udløb, vil den blive afvist. Lovforslaget indebærer en markant forkortelse af de gældende klagefrister ved indbringelse af klager over EU-udbud. De foreslåede frister er inden for rammerne af kontroldirektiverne og svarer til - eller er længere end - de minimumsfrister, der fremgår af direktiverne. Samtidig indføres der som noget nyt frister for indbringelse af klager over tilbudsloven. Tilbudslovens regler finder anvendelse på offentlige indkøb af varer, visse tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver, der ikke er omfattet af EU s tærskelværdier. Ved indførelse af klagefrister for klager over tilbudsloven, sidestilles klager over mindre anskaffelser efter tilbudsloven med klager over større anskaffelser efter udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet. De nye frister tvinger potentielle klagere til hurtigere at tage stilling til, hvorvidt der er anledning til at klage. Effekten er, at Klagenævnet for Udbud ikke skal anvende ressourcer på sager, hvor der for længst er indgået kontrakt, men i stedet kan anvende sine ressourcer på aktuelle sager. Ændringen vil tilskynde til en mere effektiv håndhævelse, da den sikrer en hurtigere indbringelse af eventuelle klager, og den reducerer den periode, hvor ordregivere og leverandører bliver mødt med usikkerhed om, hvorvidt en kontrakt kan anfægtes Præcisering af klagenævnets mulighed for at undlade at behandle en klage Klagenævnet har i dag fast praksis for, at nævnet kan undlade at behandle en sag. Forslaget præciserer, at klagenævnet har mulighed for at undlade at behandle en klage eller afgøre den helt eller delvis. Med forslaget bliver det tydeliggjort, at klagenævnet eksempelvis kan afvise klager og påstande, som er udsigtsløse eller åbenlyst ubegrundede. For at sikre klagers retssikkerhed foreslås det samtidig, at formanden for Klagenævnet for Udbud kan beslutte, at klagen skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor f. eks. hvis nævnet har modtaget nye oplysninger, som skønnes at have væsentlig betydning for vurdering af sagen. Tydeliggørelsen af, at klagenævnet kan afvise en sag, kan begrænse antallet af åbenlyst ubegrundede klager. Samtidig kan flere afvisninger af ubegrundede eller udsigtsløse klager medvirke til at frigøre ressourcer hos klagenævnet, hvilket kan have en positiv effekt på sagsbehandlingstiden. Derudover kan det reducere omkostningerne for ordregivere og tilbudsgivere ved at føre udsigtsløse klagesager Begrænsning af anvendelsen af sanktionen uden virkning Efter håndhævelsesloven kan klagenævnet erklære en kontrakt for uden virkning for allerede foretagne leverancer, hvor særlige forhold taler herfor, og hvis leverancerne kan tilbageleveres i væsentlig samme stand. Forslaget indfører en begrænsning af anvendelsen af sanktionen uden virkning. Efter forslaget vil det ikke længere være muligt at erklære allerede opfyldte leverancer for uden virkning og dermed stille krav om tilbagelevering af gennemførte leverancer. Sanktionen uden virkning for allerede foretagne leverancer har i forvejen et begrænset anvendelsesområde, idet der stilles krav om, at leverancerne skal kunne tilbageleveres i væsentlig samme stand. Reglen har hidtil ikke været anvendt. Forslaget er en regelforenkling og sikrer en mindre byrdefyld implementering af kontroldirektivernes regler om uden virkning Bedre retssikkerhed ved indgåelse af rammeaftaler Udbud er et effektivt redskab til at købe bedst og billigst ind, herunder gennem centralt koordinerede indkøb, f.eks. via indkøbscentraler. Der er imidlertid uklarhed om de udbudsretlige konsekvenser for den enkelte bruger af en rammeaftale, når der konstateres fejl på en rammeaftale udbudt af en indkøbscentral. Uklarheden skal ses i sammenhæng med, at der i det nuværende udbudsdirektiv ikke er taget udtrykkeligt stilling hertil. Denne usikkerhed i forhold til indkøbscentraler og deres kunder er aktualiseret af flere kendelser fra Klagenævnet for Udbud. Det foreslås derfor, at der skabes klarhed om retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler. For at skabe større retssikkerhed for indkøbscentralers brugere sikres, at en indkøbscentrals brugere kan anvende indkøbscentralens rammeaftaler uden at risikere, at de kontrakter, der indgås på grundlag af rammeaftalerne, senere erklæres for uden virkning på baggrund af fejl begået af indkøbscentralen. Derfor præciserer forsla-

4 4 get, at kontrakter, der indgås på baggrund af en indkøbscentrals rammeaftale, hvor klagenævnet ikke inden igangsættelse af tildelingen af kontrakten, har annulleret indkøbscentralens tildelingsbeslutning for rammeaftalen, ikke kan erklæres for uden virkning. En annullation af tildelingsbeslutningen vil alene finde sted, når klagenævnet eller domstolene konstaterer, at indgåelse af rammeaftalen er sket ved en grov overtrædelse af udbudsreglerne. I sådanne tilfælde kan klagenævnet annullere indkøbscentralens beslutning om at tildele rammeaftalen. Foreligger en sådan annullation af tildelingsbeslutningen ikke, kan kontrakter, der indgås på baggrund af en indkøbscentrals rammeaftaler ikke erklæres for uden virkning. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget forventes at ville kunne medføre, at der indbringes færre klager over overtrædelse af udbudsreglerne. Dette gælder navnlig klager, der indgives til Klagenævnet for Udbud, da nævnet er den mest anvendte klageinstans. Dermed må ressourceanvendelsen i klagenævnet forventes at blive nedbragt. Færre klagesager vil endvidere have en positiv effekt for de ordregivende myndigheder i form af lettelse af de økonomiske og administrative byrder. Det kan således være forbundet med såvel økonomiske og administrative byrder at have en klagesag til behandling. Endelig må færre klagesager forventes at have en positiv effekt på sagsbehandlingstiden i klagenævnet, hvilket vil komme såvel ordregivere som tilbudsgivere til gavn. Klarhed om retsvirkningerne af anvendelse af indkøbscentralers rammeaftaler skaber større retssikkerhed for indkøbscentralers brugere, hvilket vil føre til større anvendelse af sådanne rammeaftaler. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forkortelse af klagefrister ved EU-udbud og indførelse af klagefrister ved klager over tilbudsloven indebærer, at potentielle klagere har kortere tid til at træffe beslutning om, hvorvidt der er grundlag for at indbringe en klage. Begrænsning af anvendelsen af sanktionen uden virkning må forventes at have positive økonomiske og administrative konsekvenser for leverandører, der dermed undgår at skulle tage allerede leverede leverancer retur. Færre klagesager forventes at have en positiv effekt på sagsbehandlingstiden i klagenævnet, hvilket vil komme såvel ordregivere som tilbudsgivere til gavn. Forslaget har været forelagt Erhvervsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget indeholder væsentlige administrative konsekvenser (over timer). CKR har vurderet, at forslaget ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Kontroldirektiverne, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66 af 11. december om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter, indeholder regler om anvendelse af sanktionen uden virkning samt regler om minimumsfrister for indgivelse af klager. Forslagets begrænsning af anvendelsen af sanktionen uden virkning er i overensstemmelse med kontroldirektiverne og indebærer en mere lempelig implementering af reglerne. Forslagets begrænsning og indførelse af klagefrister er inden for kontroldirektivernes rammer. 8. Høring Et udkast til lovforslag har forud for fremsættelsen været sendt i høring hos. [ ] Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 9. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/ mindre udgifter Negative konsekvenser/medudgifter Forslaget forventes at ville kunneingen. medføre, at der indbringes færre klager over overtrædelse af udbudsreglerne. Dette gælder navnlig klager, der indgives til Klagenævnet for Udbud, da nævnet er den mest anvendte klageinstans. Dermed må ressourceanvendelsen i klagenævnet forventes at blive nedbragt. Færre klagesager vil endvidere have en positiv effekt for de ordregivende myndigheder både i form af lettelse af

5 5 Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet de økonomiske og administrative byrder. Det kan således være forbundet med såvel økonomiske og administrative byrder at have en klagesag til behandling. Endelig må færre klagesager forventes at have en positiv effekt på sagsbehandlingstiden i klagenævnet, hvilket vil komme såvel ordregivere som tilbudsgivere til gavn. Klarhed om retsvirkningerne af anvendelse af indkøbscentralers rammeaftaler skaber større retssikkerhed for indkøbscentralers brugere, hvilket vil føre til større anvendelse af sådanne rammeaftaler. Begrænsning af anvendelsen af sanktionen uden virkning må forventes atbud og indførelse af klagefrister ved Forkortelse af klagefrister ved EU-ud- have positive økonomiske og admini-klagestrative konsekvenser for leverandører, potentielle klagere har kortere tid til at over tilbudsloven indebærer, at der dermed undgår at skulle tage allere-træffde leverede leverancer retur. grundlag for at indbringe en beslutning om, hvorvidt der er klage. Færre klagesager forventes at have en positiv effekt på sagsbehandlingstiden i klagenævnet, hvilket vil komme såvel ordregivere som tilbudsgivere til gavn. Forslaget har været forelagt Erhvervsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget indeholder væsentlige administrative konsekvenser (over timer). CKR har vurderet, at forslaget ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Administrative konsekvenser for borgerne Ingen. Ingen. Miljømæssige konsekvenser Ingen. Ingen. Forholdet til EU-retten Forslagets begrænsning af anvendelsen af sanktionen uden virkning er i overensstemmelse med kontroldirektiverne og indebærer en mere lempelige implementering af reglerne. Forslagets begrænsning og indførelse af klagefrister inden for kontroldirektivernes rammer. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Håndhævelseslovens 7, stk. 1, indeholder en frist for, hvor længe en virksomhed kan klage over ikke at være blevet prækvalificeret i et begrænset udbud, et udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse eller et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog, som er gennemført efter udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet. Efter de gældende regler skal en klage være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen er ledsaget af en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Forslaget halverer denne frist til 15 kalenderdage og svarer derved til kontroldirektivernes minimumsfrister, når fremsendelse af ordregiverens underretning er sket med et andet kommunikationsmiddel end pr. telefax eller ad elektronisk vej. Potentielle klagere tvinges herefter til at tage hurtigere stilling til, om der er grundlag for at ind-

6 6 give en klage. Dermed får ordregiverne hurtigere vished for, om der bliver indgivet klage over et udbud, eller om udbudsproceduren kan fortsætte uden indsigelser. Samtidig er der større sikkerhed for, at en eventuel klage over manglende prækvalifikation bliver indgivet inden, udbudsrunden er afsluttet. Til nr. 2 Håndhævelseslovens 7, stk. 2, nr. 1 indeholder en generel frist for klage over udbud omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet. Klager, som ikke vedrører prækvalifikation, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Forslaget ændrer denne generelle frist på 6 måneder, således at klager over udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke vedrører prækvalifikation, skal være indgivet inden 30 kalenderdage. Ændringen betyder, at potentielle klagere hurtigere skal vurdere, om der er grundlag for at indgive en klage. Erfaringer fra klagenævnet viser, at langt de fleste klager i dag indgives i den såkaldte standstill-periode, dvs. i den periode, hvor ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem man agter at indgå kontrakt med, men hvor ordregiveren endnu ikke har indgået kontrakten. En frist på 30 kalenderdage efter kontraktindgåelse synes således erfaringsmæssigt at give potentielle klagere tilstrækkelig tid til at vurdere, om der er grundlag for at indgive en klage. Forslaget betyder, at ordregiverne får hurtigere sikkerhed for, at et udbud ikke anfægtes. Samtidig sikrer forslaget, at Klagenævnet for Udbud ikke skal anvende ressourcer på sager, hvor der for længst er indgået kontrakt, men i stedet kan anvende sine ressourcer på aktuelle sager. Til nr. 3 Håndhævelseslovens 7, stk. 2, nr. 3, indeholder en særlig klagefrist vedrørende udbud af rammeaftaler, som er omfattet af de EU-retlige udbudsregler. Klager over indgåelse af en rammeaftale skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 12 måneder. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere og ansøgere. At klagefristen for klager over rammeaftaler er længere end for klager over øvrige kontraktindgåelser, hænger sammen med, at en potentiel klager ikke altid har samme mulighed for at opdage en overtrædelse af de EUretlige udbudsregler, når der er tale en rammeaftale frem for øvrige kontraktindgåelser. I praksis kan der således gå en betydelig periode, fra en ordregiver indgår en rammeaftale, til ordregiveren påbegynder at tildele kontrakter, der baserer sig på rammeaftalen. Forslaget indebærer en forkortelse af fristen for indbringelse af klager over rammeaftaler, som herefter vil være 6 måneder i stedet for 12 måneder. Fristen skal ses i sammenhæng med, at klagefristen for almindelig kontraktindgåelse afkortes fra 6 måneder til 30 kalenderdage. Dermed vil fristen for at klage over rammeaftale fortsat være væsentlig længere end for øvrige kontraktindgåelser. Forslaget indebærer, at klager tvinges til at være hurtigere til at indbringe en eventuel klage. Er der hold i klagen, er det en fordel at få kortlagt overtrædelsen hurtigst muligt. Forslaget betyder, at ordregiverne og leverandører får hurtigere sikkerhed for, at en rammeaftale ikke anfægtes. Samtidig sikrer forslaget, at Klagenævnet for Udbud ikke skal anvende ressourcer på sager, hvor rammeaftalen er tildelt for længe siden, men i stedet kan anvende sine ressourcer på aktuelle sager. Til nr. 4 Håndhævelsesloven indeholder en række klagefrister ved indgivelse af klage over EU-retlige udbud. Derimod har der hidtil ikke været fastsat klagefrister, når det gælder kontraktindgåelse, der er omfattet af tilbudsloven. Dermed har der været en frist for, hvor længe der kan indgives klager for udbud, der vedrører store kontraktværdier, mens klager, som vedrører mindre kontraktværdier, har kunnet indgives til enhver tid også længe efter kontraktindgåelsen. For at skabe ensartethed indfører forslaget frister for indbringelse af klager over tilbudsloven. De foreslåede frister for indbringelse af klager over tilbudsloven svarer i store træk til de foreslåede frister for indbringelse af klager over udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet. Forslaget angiver, at klager over tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere, om hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med. En forudsætning for, at klagefristen går i gang, er dog, at ordregiverens underretning af de berørte tilbudsgivere indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Ordregiveren er ikke i henhold til tilbudsloven forpligtet til at afgive en kort redegørelse for de relevante grunde for tildelingsbeslutningen, men ønsker ordregiveren, at der skal gælde en klagefrist, skal underretningen være ledsaget af en kort redegørelse for de relevante grunde. Dette er nødvendigt for at sikre, at en forbigået tilbudsgiver har tilstrækkelig information til at vurdere, om der er anledning til at indgive en klage, når klagefristen begynder at løbe. En kort redegørelse om de relevante grunde indebærer f. eks., at ordregiveren meddeler alle forbigåede tilbudsgivere, hvorfor deres tilbud er forkastet. Det er ikke et krav, at redegørelsen lever op til kravene i håndhævelseslovens 7, stk. 1. Ligesom det er tilfældet for klager over EU-udbud, foreslås en særlig klagefrist, når det gælder klager, der vedrører rammeaftaler. At klagefristen for klager over rammeaftaler foreslås længere end for klager over øvrige kontraktindgåelser hænger sammen med, at en potentiel klager ikke altid har samme mulighed for at opdage en overtrædelse, når der er tale en rammeaftale frem for øvrige kontraktindgåelser. I praksis kan der således gå en betydelig periode, fra en ordregiver indgår en rammeaftale om f.eks. varer og tjenesteydel-

7 7 ser, til ordregiveren påbegynder at tildele kontrakter, der baserer sig på rammeaftalen. Det foreslås, at klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Også her er det en forudsætning for, at klagefristen går i gang, at ordregiverens underretning af de berørte ansøgere og tilbudsgivere indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Ordregiveren er heller ikke ved tildeling af rammeaftale forpligtet til at afgive en kort redegørelse for de relevante grunde for tildelingsbeslutningen i henhold til tilbudsloven. Men ønsker ordregiveren, at der skal gælde en klagefrist, skal underretningen være ledsaget af en kort redegørelse for de relevante grunde. Dette er nødvendigt for at sikre, at en forbigået tilbudsgiver har tilstrækkelig information til at vurdere, om der er anledning til at indgive en klage, når klagefristen begynder at løbe. En kort redegørelse om de relevante grunde indebærer f.eks., at ordregiveren meddeler alle forbigåede ansøgere og tilbudsgivere, hvorfor deres tilbud er forkastet. Til nr. 5 Som konsekvens af forslaget 1, nr. 4, foreslås det at ændre»stk. 1-3«til»Stk. 1-4«i 7, stk. 4. Til nr. 6 Som konsekvens af forslaget 1, nr. 4, foreslås det at ændre»stk. 1-3«til»Stk. 1-4«i 7, stk. 5. Til nr. 7 Klagenævnet for Udbud har i dag fast praksis for, at nævnet kan undlade at behandle en sag. Forslaget præciserer, at klagenævnet har mulighed for at undlade at behandle en klage eller afgøre den helt eller delvist. Forslaget tydeliggør, at klagenævnet eksempelvis kan afvise klager og påstande, som er udsigtsløse eller åbenlyst ubegrundede. Klagenævnet har bl.a. mulighed for umiddelbart at afvise klager og påstande, der ikke vil kunne medføre, at klagenævnet træffer afgørelse om anvendelse af de sanktioner, som klagenævnet kan anvende i medfør af håndhævelsesloven. Klagenævnet vil også kunne anvende bestemmelsen, hvis nævnet under forberedelsen af sagen vurderer, at en påberåbt fejl er uden betydning eller slet ikke er begået. Den foreslåede bestemmelse vil blandt andet kunne anvendes i forbindelse med klagenævnets vurdering af en påstand om opsættende virkning. Bestemmelsen vil også kunne anvendes, hvor klagenævnet i andre faser af sagens behandling må lægge til grund, at en klage er udsigtsløs. Af hensyn til klagers retssikkerhed foreslås det samtidig, at formanden for Klagenævnet for Udbud kan beslutte, at en sag, der er afvist, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor. Dette kan navnlig være tilfældet, hvor nævnet har modtaget nye oplysninger af klager, som skønnes at have væsentlig betydning for vurdering af sagen. Forslaget gør det tydeligt for potentielle klagere, at eksempelvis udsigtsløse klager kan blive afvist af klagenævnet, hvilket kan medvirke til at begrænse antallet af åbenlyst ubegrundede klager. Samtidig kan flere afvisninger af ubegrundede eller udsigtsløse klager medvirke til at frigøre ressourcer hos klagenævnet, hvilket kan have en positiv effekt på sagsbehandlingstiden. Til nr. 8. Den foreslåede bestemmelse har til formål at skabe sikkerhed for, at en ordregiver, kan anvende en indkøbscentrals rammeaftaler uden at risikere, at kontrakten senere kan erklæres for uden virkning på baggrund af fejl begået af indkøbscentralen, så længe klagenævnet eller domstolene ikke har annulleret tildelingsbeslutningen vedrørende rammeaftalen. Den foreslåede bestemmelse kan samtidig tillægges vægt ved klagenævnets og domstolenes vurdering af, hvorvidt en tildelingsbeslutning skal annulleres, når der er tale om en tildeling, der baserer sig på en indkøbscentrals rammeaftale, og tildelingsbeslutningen for så vidt angår rammeaftalen ikke er annulleret. Den foreslåede bestemmelse bør samtidig have en afsmittende effekt på klagenævnets og domstolenes vurdering af, hvorvidt en tildelingsbeslutning skal annulleres, når der er tale om en tildeling, der baserer sig på en indkøbscentrals rammeaftale, og tildelingsbeslutningen for så vidt angår rammeaftalen ikke er annulleret. Forslaget vedrører alene rammeaftaler, der indgås af indkøbscentraler. En indkøbscentral er, jf. udbudsdirektivets art. 1, stk. 10, en ordregivende myndighed, der indkøber varer og/eller tjenesteydelser for andre ordregivende myndigheder eller indgår offentlige kontrakter eller rammeaftaler om bygge- eller anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser for andre ordregivende myndigheder. Som eksempler på indkøbscentraler kan nævnes Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI), Amgros og kommunale indkøbsfællesskaber som KomUdbud. Endvidere fungerer Statens Indkøb, der er placeret i Moderniseringsstyrelsen, som indkøbscentral for visse ikke-statslige institutioner, som f.eks. selvejende uddannelsesinstitutioner, kommuner og regioner, der har adgang til at anvende visse af de statslige indkøbsaftaler, men som ikke er en del af den juridiske enhed staten. Såfremt en ordregiver har indgået kontrakt eller har iværksat en tildelingsprocedure, inden klagenævnet eller domstolene har annulleret tildelingsbeslutningen vedrørende rammeaftalen, vil kontrakten ikke kunne erklæres for uden virkning under henvisning til fejl begået af indkøbscentralen. Iværksættelse af tildelingsprocedure anses for at være sket, når ordregiveren har kontaktet de leverandører på rammeaftalen, der kan udføre opgaven. Dette kan f. eks. være sket ved fremsendelse af miniudbudsmateriale til leverandørerne. Er tildelingsbeslutningen vedrørende en rammeaftale annulleret, og iværksættes der efter tidspunktet for annullation en tildelingsprocedure under henvisning til rammeaftalen, vil en kontrakt, der på den baggrund indgås, kunne erklæres

8 8 uden virkning, såfremt håndhævelseslovens betingelser herfor i øvrigt er opfyldt. Det bemærkes, at det er en forudsætning for anvendelse af sanktionen uden virkning overhovedet kan komme på tale, at kontraktens værdi overstiger udbudsdirektivets tærskelværdi. Såfremt en ordregiver af strengt nødvendige årsager efter tidspunktet for annullation af tildelingsbeslutningen har behov for at foretage indkøb af varer eller ydelser omfattet af en rammeaftale, vil ordregiveren kunne anvende rammeaftalen i en begrænset periode i overensstemmelse med EU s udbudsregler. Det er vigtigt for brugernes retssikkerhed i overensstemmelse med forslaget, at det sikres, at ordregivere får kendskab til afgørelser om annullation af tildelingsbeslutninger, og dermed kendskab til, at de i givet fald anvender en rammeaftale, som er konstateret indgået i strid med udbudsreglerne. En indkøbscentral bør derfor orientere sine brugere, hvis en tildelingsbeslutning vedrørende en rammeaftale annulleres. Indkøbscentralen bør ligeledes bringe rammeaftalen til ophør hurtigst muligt. Det bemærkes, at den foreslåede bestemmelse ikke vil ændre på retsstillingen for så vidt angår lovens 17, stk. 1, nr. 3, hvorefter en kontrakt ikke kan anses for uden virkning forudsat, at betingelserne herfor er opfyldt. Til nr. 9 Efter håndhævelsesloven kan klagenævnet erklære en kontrakt for uden virkning for allerede foretagne leverancer, hvor særlige forhold taler herfor, hvis leverancerne kan tilbageleveres i væsentlig samme stand. Det foreslås, at det ikke længere vil være muligt at erklære allerede opfyldte leverancer for uden virkning. Ordregiverne får derved sikkerhed for, at allerede gennemførte leverancer ikke skal tilbageleveres, ligesom leverandører ikke tvinges til at tage allerede gennemførte leverancer retur. Konsekvensen af, at det ikke længere vil være muligt at erklære allerede opfyldte leverancer for uden virkning, vil være, at der i forbindelse med anvendelse af sanktionen uden virkning for de fremtidige leverancer, fastsættes en alternativ sanktion for den del af kontrakten, der allerede er gennemført, jf. 18, stk. 2. Sanktionen uden virkning for allerede foretagne leverancer har i forvejen et begrænset anvendelsesområde, idet der stilles krav om, at leverancerne skal kunne tilbageleveres i væsentlig samme stand. Forslaget er en regelforenkling og sikrer en mindre byrdefyld implementering af kontroldirektivernes regler om uden virkning. Reglen har hidtil ikke været anvendt. Til nr. 10 Som konsekvens af forslaget 1, nr. 8, foreslås det at ændre håndhævelsesloven 18, stk. 3, således at sætningen»herunder de tilfælde, hvor kontrakten alene erklæres for uden virkning for fremtidige leverancer i kontrakten«udgår. Ændringen foreslås for at understrege, at kontrakten i alle tilfælde alene kan erklæres for uden virkning for fremtidige leverancer. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. maj Med stk. 2 foreslås det, at klager, der inden 1. maj 2013 er indbragt for Klagenævnet for Udbud, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. Dette indebærer f.eks., at såfremt en kontrakt er indgået, før loven træder i kraft, vil klagefristen skulle betragtes efter de hidtil gældende regler. Endvidere vil kontrakter, der er indgået efter tilbudslovens regler, før loven træder i kraft, ikke være omfattet af klagefrister. Endelig vil klagefristen over en prækvalifikation, der er gennemført, før loven træder i kraft, skulle betragtes efter de hidtil gældende regler.

9 9 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., som ændret ved 13 i lov nr af 21. december 2010 og ved 1 i lov nr. 618 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 7. Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud, et udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse eller et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog, efter udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal en virksomheds klage, over ikke at være blevet prækvalificeret, været indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. 2, stk.1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Stk. 2. Klage over udbud omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 6 måneder efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2)... 3) 12 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. 2, stk. 2. Stk. 3 Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ved domstolene anlægges sag om, at der er regler, der ved domstolene anlægges sag om, at de regler, der er nævnt i 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom. 1. I 7, stk. 1, ændres»30 kalenderdage«til:»15 kalenderdage«. 2. I 7, stk. 2, nr. 1, ændres»6 måneder«til:»30 kalenderdage«. 3. I 7, stk. 2, nr. 3, ændres»12 måneder«til:»6 måneder«. 4. I 7 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Klage over overtrædelser af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 2) 6 måneder efter, at ordregiven har indgået en rammeaftale, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.«stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og I 7, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres»stk. 1-3«til:»Stk. 1-4«.

10 10 Stk. 5. Konkurrencestyrelsen klage over udbud omfattet af stk. 1-3 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 2 år efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt eller efter at indgå kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 6. I 7, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres»stk. 1-3«til:»stk. 1-4«. 10 Stk I 10 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. Klagenævnet kan afvise en sag eller afgøre den i realiteten helt eller delvist. Stk. 3. Formanden for Klagenævnet for Udbud kan beslutte, at en sag, der er afvist efter stk. 2 skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder i tilfælde af, at nævnet har modtaget nye oplysninger, som skønnes at have væsentlig betydning for vurdering af sagen.«stk. 2-4 Stk. 2-4 bliver herefter stk Stk I 17 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Såfremt beslutning om tildeling af en indkøbscentrals rammeaftale ikke er annulleret, jf. lovens 13, stk. 1, nr. 2, på tidspunktet for iværksættelse af tildelingsprocedure for en kontrakt på baggrund af rammeaftalen, kan kontrakten ikke erklæres for uden virkning, jf. dog 17, stk. 1, nr. 2 og 3.«18. En kontrakt erklæres for uden virkning for fremtidige leverancer i kontrakten. Hvor særlige forhold taler derfor, kan kontrakten tillige erklæres for uden virkning for allerede foretagne leverancer, hvis leverancerne kan tilbageleveres i væsentlig samme stand. Erklæres en kontrakt for uden virkning, skal det angives, fra hvilket tidspunkt kontrakten, eller hvilke dele af kontrakten, der skal anses for uden virkning. Stk. 2. Der fastsættes en alternativ sanktion efter 19 og 20, når: 1) , stk. 1, affattes således:»en kontrakt erklæres for uden virkning for fremtidige leverancer i kontrakten. Erklæres en kontrakt for uden virkning, skal det angives, fra hvilket tidspunkt kontrakten, eller hvilke dele af kontrakten, der skal anses for uden virkning.«2) , stk. 2, nr. 3, affattes således: 3) kun en del af en kontrakt erklæres for uden virkning, herunder de tilfælde, hvor kontrakten alene erklæres for uden virkning for fremtidige leverancer i kontrakten, jf. stk.1. Stk. 3...»3) en del af en kontrakt erklæres for uden virkning, jf. stk. 1.«1 Loven træder i kraft den 1. maj Stk. 2. Klager, der inden den 1. maj 2013 er indbragt for Klagenævnet for Udbud, behandles efter de hidtil gældende regler.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Lovforslag nr. L 153 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af erhvervs- og vækstminister (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (Mere effektivt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 2012/1 LSF 153 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17851 Fremsat den

Læs mere

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Agenda I. Baggrund arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) LOV nr 492 af 12/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-8800-0020 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 LBK nr 593 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/04480 Senere

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juni Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud juni Nr. 593.

Lovtidende A Udgivet den 4. juni Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud juni Nr. 593. Lovtidende A 2016 Udgivet den 4. juni 2016 2. juni 2016. Nr. 593. Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 Herved bekendtgøres lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer

Læs mere

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Indhold 1 Håndhævelse af udbudsreglerne 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen Den 1. juli 2010 træder den nye lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

DI og FRI (herefter benævnt organisationerne ) har følgende bemærkninger til h ø- ringen:

DI og FRI (herefter benævnt organisationerne ) har følgende bemærkninger til h ø- ringen: 21. januar 2013 MQF Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Pia Ziegler E-mail: pz@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 21. december 2012 sendt udkast til forslag om ændring af Lov om håndhævelse

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

lovforslagets enkelte bestemmelser sæt, Klagenævnet kan træffe afgørelse efter. Til kapitel) Lovens anvendelsesområde

lovforslagets enkelte bestemmelser sæt, Klagenævnet kan træffe afgørelse efter. Til kapitel) Lovens anvendelsesområde Bemærkninger ti lovforslagets enkelte bestemmelser Til kapitel) Lovens anvendelsesområde Den foreslåede lov finder anvendelse ved håndhævelse af udbudsreglerne m. v. og erstatter lov om Klagenævnet for

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune.

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/41530591.aspx Ekstern udbuds ID 5193-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

N O T A T. Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

N O T A T. Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. N O T A T 6. januar 2010 4/0404-8800-0020 KBN/CRH/MOC-KS Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at sikre en mere

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 14. september 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Efter klagenævnets opfattelse er det nu fremsatte lovforslag (L 204 af 29. april 2011) imidlertid ikke egnet til at sikre formålet.

Efter klagenævnets opfattelse er det nu fremsatte lovforslag (L 204 af 29. april 2011) imidlertid ikke egnet til at sikre formålet. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Telefon: 33 30 77 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@eogs.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk moc@kfst.dk

Læs mere

Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter

Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter v/advokat Lotte Hummelhøj Medlemsmøde i Dansk Forening For Udbudsret torsdag den 15. januar 2015 Opsigelse af kontrakter Artikel

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Forslag. til. (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.)

Forslag. til. (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen

Læs mere

Genlæs og afslut. Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Side 1 af 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet (udbud)

Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet (udbud) Konkurrencestyrelsen Center for offentlig konkurrence Att. Kontorchef Pia Ziegler Nyropsgade 30 1780 København V 10. september 2009 Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv. Forsyningskonference på SDU - Forskningscentret 4DH, WP3 og Erhvervsforvaltningsret

Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv. Forsyningskonference på SDU - Forskningscentret 4DH, WP3 og Erhvervsforvaltningsret Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv Forsyningskonference på SDU - Forskningscentret 4DH, WP3 og Erhvervsforvaltningsret 1 Oplægsholder Anders Nørgaard Jensen Advokat PUBLICURE Advokatfirma Telefon 2015

Læs mere

Rengøring hos Forsyning Helsingør.

Rengøring hos Forsyning Helsingør. Rengøring hos Forsyning Helsingør. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37320797.aspx Ekstern udbuds ID 311274-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Filtype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen 2 Temaer Status på lovgivningsprocessen Hvilke væsentlige ændringer medfører den nye lov? Fokus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne

INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne Indhold Baggrund 2 De nye reglers ikrafttræden 3 Kontrolloven 4 Kontrakter indgået i strid med udbudsreglerne 5 Retsstillingen før 20. december 2009

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 335/31 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 335/31 DIREKTIVER 20.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 335/31 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/66/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012 K E N D E L S E PH-Byg Faaborg A/S (advokat Jan Hollmén Olesen, Odense) mod Faaborg Menighedsråd

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49210-2016:text:da:html Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S 031-049210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling sådan vælger SKI-Rammeaftalen

Læs mere

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still)

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) Februar 2012 Brug af profylaksebekendtgørelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop anbefalet

Læs mere

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Leverandørjura Siden sidst Sune Troels Poulsen Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist 6. Manglende

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt NOTAT Allerød Kommune Økonomi Udbud og Indkøb Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Læs mere

Danske klagesager om udbud. Fra 1. juni 2013 til 30. juni 2016

Danske klagesager om udbud. Fra 1. juni 2013 til 30. juni 2016 Danske klagesager om udbud Fra 1. juni 2013 til 30. juni 2016 Februar 2018 Danske klagesager om udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025097

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025097 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025097 (Nikolaj Aarø-Hansen, Michael Jacobsen) 30. marts 2012 K E N D E L S E Gypsum Recycling Danmark A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod I/S Vestforbrænding,

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Indkøbsjura 2012 siden sidst

Indkøbsjura 2012 siden sidst Indkøbsjura 2012 siden sidst v/ Peter Dann Jørgensen BvHD Middelfart, den 12. september www.bvhd.dk Program 09.40 10.40 Siden sidst Hvad er tendensen? Udvalgte afgørelser Nyt omkring revision af udbudsdirektivet

Læs mere

Status på den nye danske udbudslov

Status på den nye danske udbudslov Status på den nye danske udbudslov Datid, nutid og fremtid Jesper Fabricius Advokat, partner 17. juni 2015, IKA Datid udbudsreglernes historik i en nøddeskal EU-udbudsregler for byggeri og vareindkøb siden

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81474-2017:text:da:html Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S 044-081474 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Aktuel udbudsretlig praksis

Aktuel udbudsretlig praksis Aktuel udbudsretlig praksis 1 Aktuel udbudsretlig praksis Udvalgte emner 1 Opsættende virkning 2 Udbudspligtige (tillægs-)kontrakter Anvendelse af profylakse-bekendtgørelse 3 Forudgående offentliggørelse

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2:714-33/ juni 1996 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen og Flemming Lethan) K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud 2:714-33/ juni 1996 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen og Flemming Lethan) K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud 2:714-33/96-23.231 7. juni 1996 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen og Flemming Lethan) K E N D E L S E Det Danske Handelskammer (selv) mod Horsens Kommune (selv) Den 10. august 1994

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet

Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet Tirsdag den 30. oktober 2012 Kl. 13.00 16.00 Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45)

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Varer

Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser SK Gadelys A/S 29396361 Lilleøvej 3 Korsør 4220 E-mail: info@skforsyning.dk Overordnet internetadresse:

Læs mere

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 Anders Birkelund Nielsen, Partner abn@bechbruun.com 2 Fortolkning af betingelsen om, at ordregiveren finder

Læs mere