Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020"

Transkript

1 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Finansministeriet

2 TESTPLADSER TIL PROTOTYPEMØLLER FREM MOD FORORD SAMMENFATNING INDLEDNING FORUDSÆTNINGER FOR IDENTIFICEREDE AREALER TEST AF PROTOTYPEMØLLER OG EGNEDE LANDOMRÅDER KRITERIER FOR TESTPLADSER SYV POTENTIELT EGNEDE OMRÅDER TIL PROTOTYPEMØLLER VURDERING AF MILJØPÅVIRKNINGEN AF DE ENKELTE AREALER VED OPSTILLING AF PROTOTYPEMØLLER BESKRIVELSE AF DE ENKELTE OMRÅDER PLANLÆGNING OG TILLADELSER EFTER PLANLOVEN FOR OMRÅDER TIL ETABLERING AF TESTPLADSER Forsidefoto: Bent Nielsen 2

3 1. Forord I Energistrategi 2050 er det regeringens mål, at Danmark i 2050 er uafhængig af kul, olie og gas. Energistrategi 2050 understøtter og opfylder målsætningerne i regeringens arbejdsprogram om, at Danmark skal være blandt de tre lande i verden, der løfter sin vedvarende energiandel mest frem mod 2020 og i 2020 være blandt de tre mest energieffektive lande i OECD. Med regeringens pakke af initiativer til udbygning af vind og biomasse forventes andelen af vedvarende energi at nå 33 pct. i 2020 mod 19 pct. I Dermed vil Danmark mere end opfylde EUmålsætningen om 30 pct. vedvarende energi i Det vil samtidig bidrage til, at Danmark fastholder en plads i den absolutte verdenselite med hensyn til vedvarende energi. På vindområdet er der en tæt sammenhæng mellem adgangen til demonstration, tilstedeværelsen af virksomhedernes udviklingsafdelinger og fastholdelsen af stærke produktionsenheder. Er mulighederne for demonstration herhjemme ikke gode nok, bliver det ifølge Vindmølleindustrien vanskeligere at fastholde udviklingsafdelingerne i Danmark og tilsvarende risikerer produktionen i højere grad at blive flyttet andre steder hen. Med Energistrategi 2050 foreslår regeringen derfor en bred vifte af initiativer, der fremadrettet skal understøtte Danmarks stærke position som laboratorium for forskning, udvikling og demonstration inden for grøn teknologi, herunder energiteknologi. Det gælder også vindområdet, hvor muligheder for udvikling, test og demonstration af vindmøller styrkes til fordel for virksomheder i Danmark, som dermed er godt rustede til fortsat at drage fordel af den globale udbygning med vindkraft. Vindmølleproducenter i Danmark har traditionelt været gode til at udvikle nye og større møller og levere møller med en tilstrækkelig høj driftssikkerhed. Udviklingen er samtidig gået fra opstilling af enkeltmøller til opstilling af parker vindkraftanlæg. Vindmøller er i dag ikke blot blevet større, men også langt mere teknologisk komplekse. Den teknologiske udvikling kombineret med øget konkurrence og større krav fra kunden medfører et øget fokus på test- og demonstrationsfaciliteter herunder afprøvning af nye mølletyper. Det afgørende for vindkraftindustrien er dermed at have adgang til afprøvningsfaciliteter, hvor vindkraftanlægget kan afprøves i samspil med de geofysiske forhold. Overordnet er der stor viden om, hvilke laster der påvirker møllen, men der er stadig mange uafklarede spørgsmål, når det gælder samspillet og den gensidige påvirkning mellem de forskellige dele og komponenter i vindkraftanlægget. På nuværende tidspunkt mangler der egnede pladser til opstilling af skiftende prototypemøller. Vindmølleindustrien har behov for testpladser til op til 10 prototypemøller frem til Regeringen ønsker at imødekomme Vindmølleindustriens behov for yderligere testpladser ved at hjælpe med planlægningsarbejdet. Planlægningsarbejdet er en del af den helhedsløsning for placering af testpladser for vindmøller, som blev indgået af regeringspartierne, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti om placeringen af det nationale testcenter for vindmøller i Østerild d. 28. maj En tværministeriel arbejdsgruppe har identificeret 7 potentielt egnede arealer til prototypemøller. Forligskredsen bag aftalen om Østerild Testcenter har lagt til grund, at den videre planlægning vedrørende arealerne følger de almindelige principper i den kommunale planlægning. Arealerne vil derfor indgå i den generelle kommunale planlægning for vindmøller. 3

4 2. Sammenfatning Regeringen ønsker at bevare Danmarks førerposition på verdensplan, når det gælder udvikling og produktion af vindmøller. For at vindmølleindustrien fortsat kan gøre sig gældende globalt, har sektoren behov for at opfylde de skærpede krav omkring kvalitet, driftssikkerhed og fortsat teknologisk udvikling af møllerne. Hvis dette skal være muligt, er der løbende behov for test- og demonstrationsfaciliteter tæt på virksomhedernes udviklingsafdelinger. En placering på land er desuden nødvendig for at sikre let adgang til udskiftning af mølledele og andet udstyr. På nuværende tidspunkt er der et begrænset antal afprøvningspladser for vindmøller. Der er pt. 5 prototypepladser ved Høvsøre i Lemvig Kommune og derudover vedtaget etablering af yderligere 7 pladser ved Østerild i Thisted Kommune. Disse pladser kan imidlertid ikke opfylde industriens behov, og der kan være en risiko for, at industrien søger til udlandet, hvis vilkårene ikke forbedres. Afledte effekter kan blive nedgang i eksporten samt tab af arbejdspladser. Vindmølleindustrien har behov for testpladser til op til 10 prototypemøller frem til På den baggrund ønsker regeringen at imødekomme Vindmølleindustriens behov for yderligere testpladser ved at hjælpe med planlægningsarbejdet. Planlægningsarbejdet er en del af den helhedsløsning for placering af testpladser for vindmøller, som blev indgået af regeringspartierne, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti om placeringen af det nationale testcenter for vindmøller i Østerild d. 28. maj Som grundlag for udpegningen af potentielt egnede testpladser til prototypemøller har en arbejdsgruppe med deltagelse af Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Videnskabsministeriet, Justitsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet (formand) screenet offentlige og private arealer i hele landet for objektive kriterier, som testpladserne skal opfylde. Det drejer sig dels om tekniske kriterier, som f.eks. vindhastighed og afstandskrav til naboer. Desuden drejer det sig om kriterier i forhold til naturbeskyttelseshensyn, dvs. at Natura 2000-områder, fredskov og fredninger er frasorteret i screeningen. Endvidere har Vindmølleindustrien og Risø DTU vurderet arealernes egnethed ud fra tekniske kriterier. Endelig er der gennemført en samlet miljøvurdering af 29 potentielt egnede arealer til prototypemøller. Den tværministerielle arbejdsgruppe peger i denne rapport på 7 potentielt egnede arealer til prototypemøller, der både opfylder tekniske krav og de opstillede miljø- og naturmæssige kriterier. Det er en fælles målsætning for både staten og kommunerne at arbejde aktivt med udbygning af vedvarende energi i kampen for at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler, og de identificerede arealer kan indgå i den almindelige kommunale planlægning for vindmøller. På den følgende side findes et oversigtskort over de 7 områder identificeret som potentielt egnede til opstilling af prototypemøller frem mod Der er tale om 2 arealer i Tønder Kommune, 3 arealer i Ringkøbing-Skjern Kommune, 1 areal i Jammerbugt Kommune og 1 areal i Vesthimmerlands Kommune. Den enkelte testplads kan som minimum rumme 2 prototypemøller. Det er en forudsætning, at eksisterende vindmøller, som ligger inden for testområdet samt møller, der er i konflikt med vindfeltet, vil forsvinde i takt med, at vindmøllerne bliver udfaset over den kommende 10 års periode frem mod

5 Oversigtskort over 7 potentielt egnede områder til prototypemøller Numrene på kortet er de identifikationsnumre, som har været anvendt tidligere i processen, hvor samlet 125 arealer indgik indledningsvist. 5

6 3. Indledning Den 28. maj 2010 indgik regeringspartierne, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti en aftale om det nationale testcenter for vindmøller i Østerild. Det blev besluttet, at testcenteret i Østerild er en del af en fremadrettet helhedsløsning for placering af testmøller frem mod Baggrunden er et ønske om at fastholde og udbygge den danske førerposition inden for vindsektoren for at sikre arbejdspladser og indtjening samt at få mere vindenergi som led i at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Aftaleparterne har aftalt, at den videre proces sker i et samarbejde, som sikrer politisk balance og inddragelse af KL, Danmarks Naturfredningsforening, Risø DTU og Vindmølleindustrien i en helhedsløsning for testpladser frem mod 2020 og har lagt en tidsplan for udpegningen af konkrete arealer til testpladser. Forligsparterne lægger ifølge Østerildaftalen til grund, at den efterfølgende planlægning skal følge de almindelige principper i den kommunale planlægning. Branchefællesskabet Megavind bestående af Vindmølleindustrien, forskningsinstitutioner og offentlige institutioner beskrev i juni 2008 i rapporten Afprøvning og demonstration af vindmøller behovet for yderligere test- og demonstrationsfaciliteter. Regeringen nedsatte i januar 2010 en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Videnskabsministeriet, Justitsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet. Opgaven for arbejdsgruppen har i første omgang været at identificere egnede placeringer til op til 10 prototypemøller på land til dækning af industriens behov. Derudover søges der plads til serie 0-møller. Denne plan miljøvurderes særskilt. Landets kommuner blev i januar 2010 opfordret til at fremsende forslag til mulige arealer, hvor der ville kunne placeres testvindmøller. Kommunerne indsendte 20 forslag til arealer, som har indgået i det videre arbejde på lige fod med en række andre arealer. Vindmølleindustrien og Risø DTU er undervejs blevet bedt om at kvalitetssikre grundlaget for arbejdet, herunder behovet for de forskellige typer af forsøgsvindmøller og sikre, at de tekniske krav til arealerne er opfyldt. Der har i perioden 19. januar marts 2011 været gennemført en høring af rapport om planlægning for testpladser til protypemøller frem mod 2020 og af den tilhørende miljøvurdering, hvilket har givet alle berørte myndigheder og offentligheden mulighed for at deltage i planlægningsprocessen for potentielle arealer til prototypemøller. Der er modtaget 14 høringssvar. Høringssvarene har bidraget til en vurdering af områdernes miljømæssige påvirkninger ved opstilling af testmøller på arealet og dermed deres egnethed som testpladser, som gennemgået i denne rapport. Høringsbidragene er nærmere gennemgået i den sammenfattende redegørelse, som danner grundlag for den endelige godkendelse af de potentielle arealer og den videre proces. Forud for miljøvurderingen er gennemført et arbejde, som kan skitseres i følgende hovedfaser: Screening af 125 private og offentlige arealer i hele landet ud fra objektive kriterier som testpladser til prototypemøller skal opfylde, herunder inddragelse af arealer foreslået af Vindmølleindustrien og kommunerne. Fastlæggelse af miljøvurderingens indhold (scoping) for 29 potentielt egnede arealer, som opfylder de objektive kriterier, og som Vindmølleindustrien og Risø DTU har vurderet egnede eller måske egnede ud fra vindtekniske krav. I scopingprocessen er berørte myndigheder anmodet om bidrag til den forestående miljøvurdering af de 29 arealer. 6

7 Miljøvurdering af 29 potentielt egnede arealer, hvor alle fremkomne oplysninger er indgået, der er holdt møder med berørte kommuner samt foretaget besigtigelser, hvorved 29 potentielt egnede arealer er indsnævret til 7 potentielt egnede arealer. Inden der opstilles prototypemøller i de potentielt egnede områder, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for hvert anlæg. Alle miljøforhold, herunder beskyttelsesinteresser vil blive beskrevet, analyseret og vurderet nærmere i en VVM-redegørelse. En vurdering af forholdet til Natura 2000-lovgivningen samt af krav til støjbelastningen ved støjfølsom arealanvendelse vil være særlige opmærksomhedspunkter i en efterfølgende VVM-redegørelse for de konkrete arealer. Disse forhold kan blandt andre forhold medføre, at arealerne eller dele heraf ikke vil kunne betegnes som egnede. Processen for det forudgående planlægningsarbejde for testpladser til prototypemøller frem mod den endelige udarbejdelse af VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan for de enkelte områder skitseres i figuren nedenfor. Proces for planlægningsarbejdet for testpladser til prototypemøller frem mod

8 4. Forudsætninger for identificerede arealer 4.1 Test af prototypemøller og egnede landområder Prototypemøller Prototypen er den første, ikke seriefremstillede mølle af en ny mølletype. Formålet med demonstrationen af prototypen er en teknisk verifikation af møllen som maskine. Prototypedemonstrationen foretages af vindmølleproducenterne og indgår som en helt central del af udviklingsarbejdet. Det er nødvendigt for udviklingsafdelingerne at have mulighed for at opstille og afprøve nye mølletyper relativt tæt på udviklingsenheden. På den nationale prøvestation Høvsøre afprøves de enkelte mølletyper typisk i en periode på 1-2 år, hvorefter møllen enten tilføres nye komponenter eller nedtages, således at en ny version af møllen eller en helt anden mølletype kan afprøves. Hvad afprøves? Formålet med afprøvning af prototyper på fabrikantdrevne områder er at opnå teknisk verifikation af møllen, afprøve funktion, laster og sikkerhed. Formålet er samtidig at afprøve ydeevne og virkemåde, designgrundlag, netsystemkrav, sikkerhed/adgangsforhold samt opnå dokumentation af beregningsgrundlaget under veldefinerede og realistiske forhold. Beskrivelse af egnede landområder Afprøvning af prototypemøller er meget forskellig fra formålet med en almindelig vindmølleplacering, og derfor er de krav og forhold, der skal være opfyldt, meget forskellige fra normale lokaliteter, hvor der opstilles vindmøller til energiproduktion i typisk år. Hvis prototypen er opstillet i et område, hvor der fra fremherskende vindretning er skift imellem forskellige landskabstyper fx skov og landbrugsdrift, vil det give nogle storskala-opbremsninger af vinden, hver gang den eksempelvis møder en lodret skovkant med træer, der er m høje. Dette skaber en masse turbulens og ændrer vinden i højden længere fremme, og derfor vil den vind, der rammer i rotorplanet på vindmøllen, være uforudsigelig. Elementer som fx læhegn, kraftværker og vindmøller må forventes at bremse vinden og påvirke vindprofilet bagved disse, hvorfor disse kan vanskeliggøre målinger på prototypen. Det er påkrævet, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en vurdering af den samlede topografi for at vurdere områdets egnethed. Enkeltstående elementer som fx master, bygninger og mindre grupper af træer udgør ikke et problem i forhold til prototypen. Der er derfor i forhold til prototypevindmøller behov for en analyse af landskab og forholdene foran møllen (fremherskende vindretning) for at kunne afgøre, om et område er velegnet til opstilling af prototyper. Det betyder, at der til testpladser til prototypemøller er krav om et vindfelt, Vindfeltet er defineret ved 20 * rotordiameter fra målemasten mod fremherskende vindretning (typisk vest) i måleområdet i en vinkel på 45 grader. Ved en prototype på 250 meter beregnes en rotordiameter på 200 meter, og vindfeltet vil således skulle udlægges i en afstand af op til 4 km (20 x rotordiameter) fra opstillingslinjen. I vindfeltet er der særlige krav til terræn og vegetation i forhold til vind- og turbulensforhold. De udpegede områder skal have plads til minimum 2 prototypemøller. Dermed bliver områderne minimum 54 hektar eller ca. ½ km 2 (til sammenligning er det nationale testområde i Østerild ca. 4,6 km 2 eller 460 hektar). Modsat statens nationale testcenter for store vindmøller vil testpladserne være ejet og drevet af fabrikanterne. Afprøvning og test skal ske i et kontrolleret miljø, hvor der er 8

9 nem adgang til møllerne. Derfor skal prototypemøller opstilles på land og med gode adgangsforhold, jf. Vindmølleindustriens kriteriepapir for prototypemøller Kriterier for testpladser By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) har screenet landet ud fra en række objektive kriterier, som arealer for prototypemøller skal leve op til. En middelvind på min. 8 m/s Plads til minimum 2 vindmøller (dvs. en arealstørrelse på min. 54 hektar) på op til meter og krav om vindretning En afstand til nærmeste bolig på fire gange møllens højde, dvs meter for vindmøller med totalhøjde på 250 meter. Beliggenhed uden Natura 2000-områder Beliggenhed uden for fredede områder Beliggenhed uden for fredskov I screeningen af de potentielt egnede arealer er der ikke udelukkende set på tekniske krav til testmøller og testpladser bl.a. af hensyn til gennemførelsen af tests, der lever op til internationale standarder (middelvind på min. 8 m/s, plads til minimum 2 vindmøller på meters højde og en udstrækning på tværs af fremherskende vindretning). Derudover er der taget en række naturbeskyttelseshensyn samt afstandskrav til naboer i identificeringen af arealerne. Det giver tilsammen en koncentration af arealerne langs den jyske vestkyst, hvilket skyldes den høje vindhastighed. Samtidigt er der tale om områder med relativ lav befolkningstæthed. 9

10 5. Syv potentielt egnede områder til prototypemøller Identificeringen af 7 potentielt egnede områder til prototypemøller er et udtryk for, at det i et lille, tætbefolket land, er nødvendigt med en afvejning mellem placeringen af testpladserne, hensyn til naboer og påvirkningen på natur og miljø. Når interesserne afvejes bliver resultatet et ret begrænset antal potentielle testpladser, hvor der imidlertid er taget hensyn til, at placeringen bliver så skånsom for naturen og miljøet som muligt. 5.1 Vurdering af miljøpåvirkningen af de enkelte arealer ved opstilling af prototypemøller Som det fremgår i skemaet nedenfor, er den miljømæssige påvirkning af områderne ved opstilling af testmøller inddelt i nogle overordnede kategorier, som går på tværs af de 7 områder. Der er tale om den landskabelige påvirkning, påvirkning af natur - først og fremmest påvirkning ind i Natura 2000-områder, idet ingen af områderne er sammenfaldende med fredninger, fredskov eller Natura støjmæssig påvirkning af omgivelserne samt påvirkning af kulturmiljø. I område 116 er der risiko for negativ påvirkning på alle kategorier. For område 80 og 100 vurderes påvirkningen uproblematisk på alle kategorier på det foreliggende grundlag. Derimellem er de områder, hvor der vil være risiko for negativ påvirkning på en eller flere af kategorierne. Skitseringen af ovenstående kategorier giver således et indtryk af den samlede vurdering af arealerne, idet det er vist med rødt, hvor der er negative miljøpåvirkninger. I vurderingen er der ikke sket en vægtning af, hvilken type miljøpåvirkning der er tale om. 10

11 ID/Kommune Antal Antal Kommunens Miljømæssige påvirkninger møller 200 m møller 250 m holdning + Uproblematisk påvirkning på det foreliggende grundlag - Risiko for negativ påvirkning, (f.eks. beliggenhed direkte op til EUfuglebeskyttelsesområde) ID-nr. 100, Ringkøbing Skjern 2-4 Positiv + Landskab: Landskabets skala vurderes at kunne rumme møllerne. + Natur: Området ligger i en afstand til Natura 2000-området Ringkøbing Fjord, så evt. påvirkning af udpegningsgrundlaget, herunder fugle, er uden betydning. + Støj: Støjbelastningen overstiger ikke umiddelbart tilladte grænseværdier i vindmøllebekendtgørelsen. ID-nr. 107, Ringkøbing- Skjern 2 Positiv + Landskab: landskabets skala vurderes at kunne rumme møllerne. - Natur: En lille del af testområdet grænser direkte op til Natura område. DMU har kortlagt, at fugle på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fandt føde i kort afstand fra vindmølleparken, som nu er nedtaget. + Støj: Støjbelastningen overstiger ikke umiddelbart tilladte grænseværdier i vindmøllebekendtgørelsen. ID-nr. 19, Ringkøbing- Skjern 2-3 Positiv - Landskab: Testmøller vil givetvis virke forstyrrende for opfattelsen af den funktionelle og landskabelige sammenhæng mellem bakkeøen, smeltevandssletten, ådalen og deltaet. - Natur: Risiko for påvirkning af den lokale bevaringsstatus for flagermus (bilag IV-arter). - Natur: Potentiel negativ effekt på udpegningsgrundlaget for svaner og gæs i tilgrænsende Natura 2000-område. + Støj: Støjbelastningen overstiger ikke umiddelbart tilladte grænseværdier i vindmøllebekendtgørelsen. ID-nr. 80, Tønder 2-3 Positiv + Landskab: landskabets skala vurderes at kunne rumme møllerne. + Natur: Grænser direkte op til Brede Å-habitatområde, som ikke vil blive påvirket væsentligt forudsat at anlæg af møller ikke påvirker vandløbet og dets nærmeste omgivelser. + Støj: Støjbelastningen overstiger ikke umiddelbart tilladte grænseværdier i vindmøllebekendtgørelsen. ID-nr. 116, Tønder 2 Negativ - Landskab: Landskabets skala vurderes at kunne rumme møllerne, men møllerne vil kunne virke forstyrrende på opfattelsen af værftsbebyggelsesstrukturen i marsken - Natur: Grænser direkte op til Natura 2000-område. Risiko for påvirkning af særligt gæs og svaner på udpegningsgrundlaget. - Støj: Risiko for at støjkrav ikke kan overholdes i forhold til campingplads og Møgeltønder by. - Kulturhistorie: Risiko for negativ påvirkning opfattelsen af bevaringsværdig bebyggelse i Møgeltønder. 11

12 ID-nr. 24, Jammerbugt 2-3 Negativ + Landskab: landskabets skala vurderes at kunne rumme møllerne. - Natur: Grænser direkte op til Natura 2000-område. Nær vigtige ynglelokaliteter for vadefugle, og skestork. + Støj: Støjbelastningen overstiger ikke umiddelbart tilladte grænseværdier i vindmøllebekendtgørelsen. ID-nr. 69, Vesthimmerland 2 Negativ + Landskab: Teknisk landskab. Ikke let opfattelig landskabelig sammenhæng med vikingeborgen Aggersborg. - Natur: Grænser direkte op til Natura 2000-område. - Støj: Risiko for at støjkrav i vindmøllebekendtgørelsen ikke kan overholdes. Antal møller Antal møller total

13 5.2 Beskrivelse af de enkelte områder ID-nr. 100, Nordvest for Lem i Ringkøbing-Skjern Kommune Området består hovedsageligt af landbrugsjord i omdrift. Der er tale om et homogent storskalalandskab præget af store, åbne landskabsrum uden dramatiske eller markante landskabsændringer. Fra området er der vidtstrakt udsigt over det flade landskab, og testmøller op til 200 m vil kunne ses i lang afstand. I den nordvestligste del af området findes et 3-beskyttet engog moseområde med lav bevoksning. Det vil sandsynligvis være muligt at anlægge testpladserne, så anlægsarbejdet ikke påvirker områdets tilstand. DMU vurderer, at afstanden til Natura området, der omfatter Ringkøbing Fjord, betyder, at en eventuel påvirkning af udpegningsgrundlaget, herunder fugle, er uden betydning. Ved område 100 viser både tidligere og nyere oplysninger endvidere, at området kun anvendes af svaner og gæs i moderat omfang, og placeringer af møller her vurderes derfor ikke at have nogen effekt på bestande af fouragerende fugle (DMU ). Såfremt testmøllerne opstilles centralt i området, vurderes det umiddelbart, at støjbelastningen fra møllerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier for hhv. nabobeboelse og områder til støjfølsom arealanvendelse. For området er vedtaget lokalplan nr. 258 for et område til vindmøllepark i Lem Kær nordvest for Lem, 15. september 2009, der giver mulighed for opstilling af op til 11 vindmøller med en maksimal højde på 149,9 m. Vindmøllerne vil stå på to parallelle rækker fra nordvest til sydvest. Der er foreløbigt opstillet en prototypemølle. Lokalplanen vil skulle ændres, således at antallet og placeringen af de eksisterende prototypemøller på 149,9 m. sammentænkes med opstilling af anslået 2-4 prototypemøller med en totalhøjde på 200 m. Det præcise antal vil blive klarlagt i forbindelse med det konkrete projekt. 1 Påvirkning af arter og naturtyper ved evt. opstilling af 1-2 testmøller på otte lokaliteter ved Kallesmærsk Hede og øst for Ringkøbing Fjord (Stauning), Notat, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU),

14 ID-nr. 107, Velling Mærsk Vindmøllepark i Ringkøbing-Skjern Kommune Området består af landbrugsjord. Testområdet grænser for en lille dels vedkommende op til Natura 2000-området, der omfatter Ringkøbing Fjord. Der er ikke registreret 3-beskyttet natur inden for testområdet. Det vurderes, at testmøllerne uden problemer kan opstilles uden for et meget lille strandbeskyttet areal i den vestligste del af testområdet. Sommerhusområdet Stauning Vesterstrand ligger i en afstand af ca. 1,5 km sydvest for området. De øvrige tilgrænsende arealer er kendetegnet ved få spredte bebyggelser i det åbne land. Hvis møllerne opstilles centralt i området vurderes det umiddelbart, at støjbelastningen fra møllerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier for hhv. nabobeboelse og områder til støjfølsom arealanvendelse. Vindmølleparken med 66 vindmøller opstillet i er nedtaget, så der i dag kun er opstillet 18 stk. 225 KW vindmøller i den nordlige del af området.

15 ID.-nr. 19 Ganer Enge, Ringkøbing-Skjern Kommune Det foreslåede område i Ganer Enge består af åbent, fladt landbrugsareal i omdrift med få, mindre skovpartier. Der er uhindret indsyn til Lønborg Kirke, som ligger markant på kanten af ådalen. Landskabets skala vurderes at kunne rumme vindmøllerne, om end opstilling af op til 250 m høje testmøller i området vil få en markant og dominerende visuel effekt. Møllerne vil desuden blive synlige i meget lang afstand. De kan givetvis virke forstyrrende for opfattelsen af den funktionelle og landskabelige sammenhæng mellem bakkeøen, smeltevandssletten, ådalen og deltaet. Testområdet grænser mod syd op til Natura 2000-område. Dele af vindfeltet mod vest vil tillige komme til at ligge i Natura 2000-området. Placering af møller i området kan få en potentiel negativ effekt på udpegningsgrundlaget for svaner og gæs, der overnatter i fuglebeskyttelsesområdet og fouragerer i testområdet i dagtimerne. Det kan ikke afvises, at den lokale bevaringsstatus for flagermus, herunder status for damflagermus i Natura 2000-området, kan blive påvirket negativt ved opstilling af vindmøller i området pga. den korte afstand til egnede fourageringsområder ved Skjern Å. Området er beliggende i zone 3 i den kommende Nationalpark Skjern Å. Hvis testmøllerne opstilles centralt i området, vurderes det umiddelbart, at støjbelastningen fra møllerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier for hhv. nabobeboelse og områder til støjfølsom arealanvendelse. 15

16 ID-nr. 80, syd for Skærbæk i Tønder Kommune Området består af landbrugsjord i omdrift. Der er tale om et fladt storskalalandskab med store, åbne marker og kun få, mindre bevoksninger. Området og vindfeltet omkranses af enkelte store gårde samt en række landsbyer. Der er vidtstrakt udsigt over det flade landskab, og testmøller op til 250 m vil derfor kunne ses i lang afstand. Det vurderes, at området er relativt uproblematisk i forhold til beskyttelseshensyn, idet det potentielt egnede areal ikke indeholder 3-beskyttet natur, ligesom området heller ikke grænser direkte op til EF-fuglebeskyttelsesområde. Området grænser direkte op til Brede Å-habitatområdet for blandt andet snæbel. Det vurderes ikke, at området kan påvirkes væsentlig af projektet, forudsat at anlæg af møllerne ikke påvirker vandløbet og dets nærmeste omgivelser. Det vurderes, at testmøllerne kan opstilles uden at det vil berøre de å-beskyttede arealer inden for testområdet. Såfremt testmøllerne opstilles centralt i området vurderes det umiddelbart, at støjbelastningen fra møllerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier for hhv. nabobeboelse og områder til støjfølsom arealanvendelse. 16

17 ID-nr. 116 Møgeltønder Kog, Tønder Kommune Området består af opdyrket landbrugsjord i fladt marsklandskab med spredte, mindre bevoksninger samt enkeltstående træer og buske. Der er tale om et åbent storskalalandskab, som kan rumme møllerne. Op til 200 m høje testmøller i området vil dog få en markant og dominerende visuel effekt og vil kunne ses i lang afstand i det flade marsklandskab og kan påvirke opfattelsen af værftsbebyggelsesstrukturen i Møgeltønder Kog. Testområdet grænser mod vest op til Natura 2000-område. Bl.a. påvirkning af gæs og svaner på udpegningsgrundlaget og eventuel begrænsning af deres udnyttelse af Natura 2000-området skal undersøges nærmere. Der er ikke registreret 3-beskyttet natur i testområdet. Møgeltønder er udpeget som bevaringsværdig bebyggelse. Møllerne vil blive meget synlige fra Møgeltønder og vil givetvis virke forstyrrende for oplevelsen af kulturmiljøet. Omtrent 1-2 km øst for området er der en campingplads samt Møgeltønder by. Ved opstilling af møller på 200 m vurderes det umiddelbart, at der kan være risiko for, at støjbelastningen fra møllerne overstiger de tilladte grænseværdier for områder til støjfølsom arealanvendelse, idet placeringen af møllerne af hensyn til nærheden til Natura 2000 området ikke muliggør anden placering end længst mod øst. 17

18 ID-nr. 24 Syd for Brovst, Jammerbugt Kommune Området er inddæmmet og udnyttes til landbrugsområde ved hjælp af afvanding. Der er tale om et fladt, vidtstrakt og homogent landskab med særdeles store markfelter med få læhegn og skovpartier. Testområdet grænser mod syd op til et Natura 2000-område i Limfjorden, hvor store vidtstrakte strandenge ved fjorden udgør vigtige ynglelokaliteter for vadefugle, ligesom de uforstyrrede holme på nationalt plan udgør vigtige ynglelokaliteter for skestork. I en afstand af ca. 5 km. fra området ligger fuglereservatet Ulvedybet. Det vurderes umiddelbart, at det 3-beskyttede engareal i områdets østligste del udgør en lille del af det potentielt egnede areal, hvorfor det sandsynligvis vil være muligt at anlægge testpladserne, sådan at anlægsarbejdet ikke berører engarealet. Testområdets sydlige del er omfattet af en 300 m strandbeskyttelseszone, og det vurderes umiddelbart, at alle eller hovedparten af møllerne afhængigt af det præcise antal vil kunne opstilles uden for denne del. Såfremt testmøllerne opstilles centralt i området, vurderes det umiddelbart, at støjbelastningen fra møllerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier for hhv. nabobeboelse og områder til støjfølsom arealanvendelse. Området ligger ifølge Trafikstyrelsen uden for indflyvningsplanen for Aalborg Lufthavn, men vil dog skulle drøftes nærmere med Trafikstyrelsen pga. nærheden hertil. Tilsvarende vil Forsvarsministeriet blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen. 18

19 ID-nr. 69 Ullerup, Vesthimmerlands Kommune Området er hævet havbund, som udnyttes til landbrugsområde ved hjælp af afvanding. Der er tale om store, flade markfelter med læhegn og skovpartier. Eksisterende vindmøller karakteriserer det foreslåede testområde og det omkringliggende landskab. Vikingeborgen Aggersborg er placeret strategisk i forhold til at kunne kontrollere skibsfarten over en af de smalleste passager ved Aggerssund midt i Limfjorden. Aggersborg og sammenhængen med det omkringliggende landskab er således fortrinsvis orienteret mod Aggersund i sydøstlig retning. Møllerne vil stå i nordvestlig retning fra Aggersborg og ved en konkret besigtigelse af området, er det vurderet, at der ikke er let opfattelig landskabelig sammenhæng med vikingeborgen Aggersborg, som i fugleflugtslinje er beliggende omtrent 3 km fra det foreslåede testområde. Kulturmiljøet omkring Aggersborg og Aggerssund vil desuden skærmes af morænebakken med højdepunktet Trehøje, som rejser sig umiddelbart nord for Aggersborg, men dog ikke vil kunne ændre på, at møllerne vil være synlige. Testområdet grænser mod vest op til Natura-2000 område. Møllerne bør opstilles så langt mod øst som muligt, for at måle- og lysmaster kan opstilles uden for Natura 2000-området. Beskyttede eng, hede og mosearealer efter naturbeskyttelseslovens 3 udgør en lille del af området, hvorfor det sandsynligvis vil være muligt at anlægge testpladserne sådan, at anlægsarbejdet ikke berører disse arealer. Store bestande af bilag IV-arten strandtudse lever i de tilgrænsende strandenge og dermed ikke i selve området. Ved opstilling af møller på 250 m vurderes det umiddelbart, at der kan være risiko for, at støjbelastningen fra møllerne overstiger de tilladte grænseværdier for områder til støjfølsom arealanvendelse, idet placeringen af hensyn til nærheden til Natura 2000 området ikke muliggør en placering mod vest. Dette kan først klarlægges ved støjberegninger med udgangspunkt i et konkret projekt. I en afstand af 0 2,5 km centralt, nord og øst for området er opstillet 16 vindmøller med en højde mellem 43 m til 69 m, opført i perioden Det forudsættes, at de eksisterende vindmøller inden for testområdet tages ned. Hvis det antages, at levetiden er ca. 15 år for vindmøller, vil de eksisterende vindmøller være udtjente om knap 5 år. 19

20 6. Planlægning og tilladelser efter planloven for områder til etablering af testpladser I Østerildaftalen er det lagt til grund, at planlægningen for testpladser til prototypemøller følger de almindelige kommunale planlægningsprincipper, som indebærer, at der, inden der kan stilles vindmøller op i de potentielt egnede områder, skal udarbejdes et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse for hvert anlæg, hvor alle miljøforhold vil blive beskrevet, analyseret og vurderet. Det er først på dette stadie når man har kendskab til den konkrete mølleopstilling i området at det er muligt at foretage en væsentlig mere detaljeret og omfattende undersøgelse end miljøvurderingen af overordnede natur- og miljøpåvirkninger på nationalt plan. VVM-redegørelsen skal sikre, at opstilling af prototypemøller i det enkelte område ikke får væsentlige gener for omgivelserne, og at der tages størst muligt hensyn til særligt nabobeboelser og øvrige interesser i det åbne land, herunder påvirkning af landskabet, miljø og natur, kulturhistoriske værdier mv. Gener for omgivelserne er f.eks. den visuelle og landskabelige påvirkning, støj, transport, skyggeafkast, påvirkning af naturinteresser mv. Eksempelvis kan hensynet til Natura 2000-områderne og vindmøllebekendtgørelsens støjgrænser ikke fraviges, hvilket kan få afgørende betydning for, om en testplads kan gennemføres. 20

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen.

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen. ID/Kommune Antal møller ID-nr. 100, Ringkøbing Skjern 2-4 møller op til 200 m. Miljømæssige påvirkninger + Uproblematisk påvirkning på det foreliggende grundlag - Risiko for negativ påvirkning, (f.eks.

Læs mere

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Dato: 07.06.10 Kriterier Behov for fabrikantdrevne områder frem til 2020 Hvad skal/bør afprøves på et fabrikantdrevet testområde Beskrivelse

Læs mere

Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod Arbejdsgruppens afrapportering Januar 2011

Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod Arbejdsgruppens afrapportering Januar 2011 Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Arbejdsgruppens afrapportering Januar 2011 Udarbejdet af: Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Foto: Velling

Læs mere

Redegørelse for planlægningsarbejdet af arealer til brug for opstilling af prototypemøller frem mod 2020

Redegørelse for planlægningsarbejdet af arealer til brug for opstilling af prototypemøller frem mod 2020 Notat Landsplan J.nr. BLS-145-00155 Ref. mebri Dato: 20. september 2010 Redegørelse for planlægningsarbejdet af arealer til brug for opstilling af prototypemøller frem mod 2020 I forbindelse med regeringens

Læs mere

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag Indkaldelse til ideer og forslag Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i Høvsøre Marts 2017 Planlægning og byudvikling Indledning Danmark skal også i fremtiden være konkurrencedygtig

Læs mere

Miljøvurdering af Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod 2020. Januar 2011

Miljøvurdering af Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod 2020. Januar 2011 Miljø af Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Januar 2011 Udarbejdet af: Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Det Åbne Land og Friluftsliv Foto: Velling Mærsk Vindmøllepark

Læs mere

Esbjerg Kommune. Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune

Esbjerg Kommune. Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune Esbjerg Kommune Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune Området er karakteriseret ved et fladt storskalalandskab; landbrugsjord bestående af store markarealer i omdrift med læhegn og anden bevoksning.

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020

Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020 Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020 Arbejdsgruppens afrapportering Juni 2011 2 PLANLÆGNING FOR TESTPLADSER TIL SERIE 0-MØLLER FREM MOD 2020 1. SAMMENFATNING... 5 1.1

Læs mere

Rapport om mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller

Rapport om mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller Rapport om mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller 2014 Titel: Rapport om mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller Redaktion: Det åbne land, Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Det åbne land Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Oplæg ved kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Benyttelse i det åbne land

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering af "Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod 2020"

Sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering af Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-119-00018 Sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering af "Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod 2020" 1. Indledning...2

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om etablering af yderligere testpladser til prototypevindmøller

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 442 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 442 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 442 Offentligt Notat Landsplan J.nr. BLS-101-01244 Ref. jac Den 5. marts 2010 Uddybende redegørelse for screening af arealer til brug

Læs mere

Miljøvurdering af Rapport om planlægning for testpladser til serie 0- møller frem mod 2020

Miljøvurdering af Rapport om planlægning for testpladser til serie 0- møller frem mod 2020 Miljøvurdering af Rapport om planlægning for testpladser til serie 0- møller frem mod 2020 Juni 2011 Udarbejdet af: Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Det Åbne Land og Friluftsliv, juni 2011 2 INDLEDNING...

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Testcentret i Østerild fejl eller fantastisk? (Set fra miljøets synspunkt)

Testcentret i Østerild fejl eller fantastisk? (Set fra miljøets synspunkt) Hvad ved jeg om Testcentret i Østerild? Testcentret i Østerild fejl eller fantastisk? (Set fra miljøets synspunkt) Thisted Gymnasium, 7. september kl..0-.0 Ivar Lyhne Adjunkt, ph.d. Det Danske Center for

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag August 2012 // Vindmøller ved Elløv Enge Syddjurs Kommune // KE Vind A/S Side 2 0 INDLEDNING... 3 1 VINDMØLLEOMRÅDET...

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen 13-09-2016 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-16 Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen Nr. Fra Resumé Forvaltningens kommentarer. 1 Styrelsen

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Placeringsmuligheder set ud fra afstand til beboelse Vindenergien bedst mod vest Kort 5 Vindenergi Kort 3 Afstande til nabobeboelse Mindstefstande til beboelse

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Landzonetilladelse - Holstebrovej 13, 6990 Ulfborg - Husstandsmølle

Landzonetilladelse - Holstebrovej 13, 6990 Ulfborg - Husstandsmølle Side 1/6 VICTOR ENERGY ApS mvp@victor-energy.dk Møllegårdsvej 22 6893 Hemmet Dato: 12-05-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-92-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7.

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 7. januar 2008 Indsigelse mod kommuneplantillæg nr 24 - Forslag til tillæg

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Landzonetilladelse: Torpvej 6, 7500 Holstebro - Husstandsmølle

Landzonetilladelse: Torpvej 6, 7500 Holstebro - Husstandsmølle Side 1/6 Benny Olsen torpvej@hotmail.com Torpvej 6 7500 Holstebro Dato: 04-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-101-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014 DEBATOPLÆG VINDMØLLER PÅ THYHOLM DECEMBER 2014 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er 100 140 m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Placering af Vindmølle-testfelt [2010] - en geografisk model af mulige testfelter for store vindmøller. Jan Kloster Staunstrup

Placering af Vindmølle-testfelt [2010] - en geografisk model af mulige testfelter for store vindmøller. Jan Kloster Staunstrup Placering af Vindmølle-testfelt [2010] - en geografisk model af mulige testfelter for store vindmøller Jan Kloster Staunstrup Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Undersøgelsens metoder... 4 Baggrund for

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

Titel: Kommuneplan 2013 Emne:

Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Tekniske anlæg Sted: Pakhuset i Nykøbing Dato: 12. august 2013 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen Dok. 306-2013-179030 Tekniske anlæg kommuneplanforslagets kapitel 5.3 Vindmøller

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Landzonetilladelse: Madumvej 5, 6990 Ulfborg - Husstandsmølle

Landzonetilladelse: Madumvej 5, 6990 Ulfborg - Husstandsmølle Side 1/6 KVA VIND A/S Borrisvej 10 6900 Skjern Dato: 13-01-2017 Sagsnr.: 01.03.03-P19-124-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Teknik & Miljø Lone Zeuthen Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Farum, 25.3.2014 Bemærkninger til partshøring vedr. husstandsmølle, Nejrupvej

Læs mere

Bidrag fra øvrige. Naturstyrelsens kommentarer til hø- af miljøvurderingen. høringsparter

Bidrag fra øvrige. Naturstyrelsens kommentarer til hø- af miljøvurderingen. høringsparter ID-nr. 40, Aalborg + Landskab: Opstilling af møller vil umiddelbart være foreneligt med landskabets Aalborg Kommune ser positivt på udpegningen af arealet. VMI finder ikke arealet egnet, da der er eksisterende

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

UDKAST N O T A T. Sammenfattende redegørelse område til fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk

UDKAST N O T A T. Sammenfattende redegørelse område til fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk N O T A T Til Kopi Fra Margit Lund Emne Planlægning for område til forsøgsmøller ved Velling Mærsk Afdeling Planlægning Telefon 99741453 E-post margit.lund@rksk.dk Dato 10. juni 2015 Sagsnummer 15-021035-18

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Redegørelse for planlægningsarbejdet af arealer til brug for opstilling af prototypemøller frem mod 2020

Redegørelse for planlægningsarbejdet af arealer til brug for opstilling af prototypemøller frem mod 2020 Notat Landsplan J.nr. BLS-145-00155 Ref. mebri Dato: 7. september 2010 Redegørelse for planlægningsarbejdet af arealer til brug for opstilling af prototypemøller frem mod 2020 Regeringens Økonomiudvalg

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Den

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kærbyvej 41, Mostrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Debatperiode 5.11. 17.12.2012.

Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Vindmøller i Stevns Kommune! En god idé? Danmark har brug for mere vindkraft Stevns Kommune ønsker at undersøge og eventuelt udnytte mulighederne for vindkraft. I forbindelse

Læs mere