Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020"

Transkript

1 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Finansministeriet

2 TESTPLADSER TIL PROTOTYPEMØLLER FREM MOD FORORD SAMMENFATNING INDLEDNING FORUDSÆTNINGER FOR IDENTIFICEREDE AREALER TEST AF PROTOTYPEMØLLER OG EGNEDE LANDOMRÅDER KRITERIER FOR TESTPLADSER SYV POTENTIELT EGNEDE OMRÅDER TIL PROTOTYPEMØLLER VURDERING AF MILJØPÅVIRKNINGEN AF DE ENKELTE AREALER VED OPSTILLING AF PROTOTYPEMØLLER BESKRIVELSE AF DE ENKELTE OMRÅDER PLANLÆGNING OG TILLADELSER EFTER PLANLOVEN FOR OMRÅDER TIL ETABLERING AF TESTPLADSER Forsidefoto: Bent Nielsen 2

3 1. Forord I Energistrategi 2050 er det regeringens mål, at Danmark i 2050 er uafhængig af kul, olie og gas. Energistrategi 2050 understøtter og opfylder målsætningerne i regeringens arbejdsprogram om, at Danmark skal være blandt de tre lande i verden, der løfter sin vedvarende energiandel mest frem mod 2020 og i 2020 være blandt de tre mest energieffektive lande i OECD. Med regeringens pakke af initiativer til udbygning af vind og biomasse forventes andelen af vedvarende energi at nå 33 pct. i 2020 mod 19 pct. I Dermed vil Danmark mere end opfylde EUmålsætningen om 30 pct. vedvarende energi i Det vil samtidig bidrage til, at Danmark fastholder en plads i den absolutte verdenselite med hensyn til vedvarende energi. På vindområdet er der en tæt sammenhæng mellem adgangen til demonstration, tilstedeværelsen af virksomhedernes udviklingsafdelinger og fastholdelsen af stærke produktionsenheder. Er mulighederne for demonstration herhjemme ikke gode nok, bliver det ifølge Vindmølleindustrien vanskeligere at fastholde udviklingsafdelingerne i Danmark og tilsvarende risikerer produktionen i højere grad at blive flyttet andre steder hen. Med Energistrategi 2050 foreslår regeringen derfor en bred vifte af initiativer, der fremadrettet skal understøtte Danmarks stærke position som laboratorium for forskning, udvikling og demonstration inden for grøn teknologi, herunder energiteknologi. Det gælder også vindområdet, hvor muligheder for udvikling, test og demonstration af vindmøller styrkes til fordel for virksomheder i Danmark, som dermed er godt rustede til fortsat at drage fordel af den globale udbygning med vindkraft. Vindmølleproducenter i Danmark har traditionelt været gode til at udvikle nye og større møller og levere møller med en tilstrækkelig høj driftssikkerhed. Udviklingen er samtidig gået fra opstilling af enkeltmøller til opstilling af parker vindkraftanlæg. Vindmøller er i dag ikke blot blevet større, men også langt mere teknologisk komplekse. Den teknologiske udvikling kombineret med øget konkurrence og større krav fra kunden medfører et øget fokus på test- og demonstrationsfaciliteter herunder afprøvning af nye mølletyper. Det afgørende for vindkraftindustrien er dermed at have adgang til afprøvningsfaciliteter, hvor vindkraftanlægget kan afprøves i samspil med de geofysiske forhold. Overordnet er der stor viden om, hvilke laster der påvirker møllen, men der er stadig mange uafklarede spørgsmål, når det gælder samspillet og den gensidige påvirkning mellem de forskellige dele og komponenter i vindkraftanlægget. På nuværende tidspunkt mangler der egnede pladser til opstilling af skiftende prototypemøller. Vindmølleindustrien har behov for testpladser til op til 10 prototypemøller frem til Regeringen ønsker at imødekomme Vindmølleindustriens behov for yderligere testpladser ved at hjælpe med planlægningsarbejdet. Planlægningsarbejdet er en del af den helhedsløsning for placering af testpladser for vindmøller, som blev indgået af regeringspartierne, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti om placeringen af det nationale testcenter for vindmøller i Østerild d. 28. maj En tværministeriel arbejdsgruppe har identificeret 7 potentielt egnede arealer til prototypemøller. Forligskredsen bag aftalen om Østerild Testcenter har lagt til grund, at den videre planlægning vedrørende arealerne følger de almindelige principper i den kommunale planlægning. Arealerne vil derfor indgå i den generelle kommunale planlægning for vindmøller. 3

4 2. Sammenfatning Regeringen ønsker at bevare Danmarks førerposition på verdensplan, når det gælder udvikling og produktion af vindmøller. For at vindmølleindustrien fortsat kan gøre sig gældende globalt, har sektoren behov for at opfylde de skærpede krav omkring kvalitet, driftssikkerhed og fortsat teknologisk udvikling af møllerne. Hvis dette skal være muligt, er der løbende behov for test- og demonstrationsfaciliteter tæt på virksomhedernes udviklingsafdelinger. En placering på land er desuden nødvendig for at sikre let adgang til udskiftning af mølledele og andet udstyr. På nuværende tidspunkt er der et begrænset antal afprøvningspladser for vindmøller. Der er pt. 5 prototypepladser ved Høvsøre i Lemvig Kommune og derudover vedtaget etablering af yderligere 7 pladser ved Østerild i Thisted Kommune. Disse pladser kan imidlertid ikke opfylde industriens behov, og der kan være en risiko for, at industrien søger til udlandet, hvis vilkårene ikke forbedres. Afledte effekter kan blive nedgang i eksporten samt tab af arbejdspladser. Vindmølleindustrien har behov for testpladser til op til 10 prototypemøller frem til På den baggrund ønsker regeringen at imødekomme Vindmølleindustriens behov for yderligere testpladser ved at hjælpe med planlægningsarbejdet. Planlægningsarbejdet er en del af den helhedsløsning for placering af testpladser for vindmøller, som blev indgået af regeringspartierne, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti om placeringen af det nationale testcenter for vindmøller i Østerild d. 28. maj Som grundlag for udpegningen af potentielt egnede testpladser til prototypemøller har en arbejdsgruppe med deltagelse af Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Videnskabsministeriet, Justitsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet (formand) screenet offentlige og private arealer i hele landet for objektive kriterier, som testpladserne skal opfylde. Det drejer sig dels om tekniske kriterier, som f.eks. vindhastighed og afstandskrav til naboer. Desuden drejer det sig om kriterier i forhold til naturbeskyttelseshensyn, dvs. at Natura 2000-områder, fredskov og fredninger er frasorteret i screeningen. Endvidere har Vindmølleindustrien og Risø DTU vurderet arealernes egnethed ud fra tekniske kriterier. Endelig er der gennemført en samlet miljøvurdering af 29 potentielt egnede arealer til prototypemøller. Den tværministerielle arbejdsgruppe peger i denne rapport på 7 potentielt egnede arealer til prototypemøller, der både opfylder tekniske krav og de opstillede miljø- og naturmæssige kriterier. Det er en fælles målsætning for både staten og kommunerne at arbejde aktivt med udbygning af vedvarende energi i kampen for at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler, og de identificerede arealer kan indgå i den almindelige kommunale planlægning for vindmøller. På den følgende side findes et oversigtskort over de 7 områder identificeret som potentielt egnede til opstilling af prototypemøller frem mod Der er tale om 2 arealer i Tønder Kommune, 3 arealer i Ringkøbing-Skjern Kommune, 1 areal i Jammerbugt Kommune og 1 areal i Vesthimmerlands Kommune. Den enkelte testplads kan som minimum rumme 2 prototypemøller. Det er en forudsætning, at eksisterende vindmøller, som ligger inden for testområdet samt møller, der er i konflikt med vindfeltet, vil forsvinde i takt med, at vindmøllerne bliver udfaset over den kommende 10 års periode frem mod

5 Oversigtskort over 7 potentielt egnede områder til prototypemøller Numrene på kortet er de identifikationsnumre, som har været anvendt tidligere i processen, hvor samlet 125 arealer indgik indledningsvist. 5

6 3. Indledning Den 28. maj 2010 indgik regeringspartierne, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti en aftale om det nationale testcenter for vindmøller i Østerild. Det blev besluttet, at testcenteret i Østerild er en del af en fremadrettet helhedsløsning for placering af testmøller frem mod Baggrunden er et ønske om at fastholde og udbygge den danske førerposition inden for vindsektoren for at sikre arbejdspladser og indtjening samt at få mere vindenergi som led i at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Aftaleparterne har aftalt, at den videre proces sker i et samarbejde, som sikrer politisk balance og inddragelse af KL, Danmarks Naturfredningsforening, Risø DTU og Vindmølleindustrien i en helhedsløsning for testpladser frem mod 2020 og har lagt en tidsplan for udpegningen af konkrete arealer til testpladser. Forligsparterne lægger ifølge Østerildaftalen til grund, at den efterfølgende planlægning skal følge de almindelige principper i den kommunale planlægning. Branchefællesskabet Megavind bestående af Vindmølleindustrien, forskningsinstitutioner og offentlige institutioner beskrev i juni 2008 i rapporten Afprøvning og demonstration af vindmøller behovet for yderligere test- og demonstrationsfaciliteter. Regeringen nedsatte i januar 2010 en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Videnskabsministeriet, Justitsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet. Opgaven for arbejdsgruppen har i første omgang været at identificere egnede placeringer til op til 10 prototypemøller på land til dækning af industriens behov. Derudover søges der plads til serie 0-møller. Denne plan miljøvurderes særskilt. Landets kommuner blev i januar 2010 opfordret til at fremsende forslag til mulige arealer, hvor der ville kunne placeres testvindmøller. Kommunerne indsendte 20 forslag til arealer, som har indgået i det videre arbejde på lige fod med en række andre arealer. Vindmølleindustrien og Risø DTU er undervejs blevet bedt om at kvalitetssikre grundlaget for arbejdet, herunder behovet for de forskellige typer af forsøgsvindmøller og sikre, at de tekniske krav til arealerne er opfyldt. Der har i perioden 19. januar marts 2011 været gennemført en høring af rapport om planlægning for testpladser til protypemøller frem mod 2020 og af den tilhørende miljøvurdering, hvilket har givet alle berørte myndigheder og offentligheden mulighed for at deltage i planlægningsprocessen for potentielle arealer til prototypemøller. Der er modtaget 14 høringssvar. Høringssvarene har bidraget til en vurdering af områdernes miljømæssige påvirkninger ved opstilling af testmøller på arealet og dermed deres egnethed som testpladser, som gennemgået i denne rapport. Høringsbidragene er nærmere gennemgået i den sammenfattende redegørelse, som danner grundlag for den endelige godkendelse af de potentielle arealer og den videre proces. Forud for miljøvurderingen er gennemført et arbejde, som kan skitseres i følgende hovedfaser: Screening af 125 private og offentlige arealer i hele landet ud fra objektive kriterier som testpladser til prototypemøller skal opfylde, herunder inddragelse af arealer foreslået af Vindmølleindustrien og kommunerne. Fastlæggelse af miljøvurderingens indhold (scoping) for 29 potentielt egnede arealer, som opfylder de objektive kriterier, og som Vindmølleindustrien og Risø DTU har vurderet egnede eller måske egnede ud fra vindtekniske krav. I scopingprocessen er berørte myndigheder anmodet om bidrag til den forestående miljøvurdering af de 29 arealer. 6

7 Miljøvurdering af 29 potentielt egnede arealer, hvor alle fremkomne oplysninger er indgået, der er holdt møder med berørte kommuner samt foretaget besigtigelser, hvorved 29 potentielt egnede arealer er indsnævret til 7 potentielt egnede arealer. Inden der opstilles prototypemøller i de potentielt egnede områder, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for hvert anlæg. Alle miljøforhold, herunder beskyttelsesinteresser vil blive beskrevet, analyseret og vurderet nærmere i en VVM-redegørelse. En vurdering af forholdet til Natura 2000-lovgivningen samt af krav til støjbelastningen ved støjfølsom arealanvendelse vil være særlige opmærksomhedspunkter i en efterfølgende VVM-redegørelse for de konkrete arealer. Disse forhold kan blandt andre forhold medføre, at arealerne eller dele heraf ikke vil kunne betegnes som egnede. Processen for det forudgående planlægningsarbejde for testpladser til prototypemøller frem mod den endelige udarbejdelse af VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan for de enkelte områder skitseres i figuren nedenfor. Proces for planlægningsarbejdet for testpladser til prototypemøller frem mod

8 4. Forudsætninger for identificerede arealer 4.1 Test af prototypemøller og egnede landområder Prototypemøller Prototypen er den første, ikke seriefremstillede mølle af en ny mølletype. Formålet med demonstrationen af prototypen er en teknisk verifikation af møllen som maskine. Prototypedemonstrationen foretages af vindmølleproducenterne og indgår som en helt central del af udviklingsarbejdet. Det er nødvendigt for udviklingsafdelingerne at have mulighed for at opstille og afprøve nye mølletyper relativt tæt på udviklingsenheden. På den nationale prøvestation Høvsøre afprøves de enkelte mølletyper typisk i en periode på 1-2 år, hvorefter møllen enten tilføres nye komponenter eller nedtages, således at en ny version af møllen eller en helt anden mølletype kan afprøves. Hvad afprøves? Formålet med afprøvning af prototyper på fabrikantdrevne områder er at opnå teknisk verifikation af møllen, afprøve funktion, laster og sikkerhed. Formålet er samtidig at afprøve ydeevne og virkemåde, designgrundlag, netsystemkrav, sikkerhed/adgangsforhold samt opnå dokumentation af beregningsgrundlaget under veldefinerede og realistiske forhold. Beskrivelse af egnede landområder Afprøvning af prototypemøller er meget forskellig fra formålet med en almindelig vindmølleplacering, og derfor er de krav og forhold, der skal være opfyldt, meget forskellige fra normale lokaliteter, hvor der opstilles vindmøller til energiproduktion i typisk år. Hvis prototypen er opstillet i et område, hvor der fra fremherskende vindretning er skift imellem forskellige landskabstyper fx skov og landbrugsdrift, vil det give nogle storskala-opbremsninger af vinden, hver gang den eksempelvis møder en lodret skovkant med træer, der er m høje. Dette skaber en masse turbulens og ændrer vinden i højden længere fremme, og derfor vil den vind, der rammer i rotorplanet på vindmøllen, være uforudsigelig. Elementer som fx læhegn, kraftværker og vindmøller må forventes at bremse vinden og påvirke vindprofilet bagved disse, hvorfor disse kan vanskeliggøre målinger på prototypen. Det er påkrævet, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en vurdering af den samlede topografi for at vurdere områdets egnethed. Enkeltstående elementer som fx master, bygninger og mindre grupper af træer udgør ikke et problem i forhold til prototypen. Der er derfor i forhold til prototypevindmøller behov for en analyse af landskab og forholdene foran møllen (fremherskende vindretning) for at kunne afgøre, om et område er velegnet til opstilling af prototyper. Det betyder, at der til testpladser til prototypemøller er krav om et vindfelt, Vindfeltet er defineret ved 20 * rotordiameter fra målemasten mod fremherskende vindretning (typisk vest) i måleområdet i en vinkel på 45 grader. Ved en prototype på 250 meter beregnes en rotordiameter på 200 meter, og vindfeltet vil således skulle udlægges i en afstand af op til 4 km (20 x rotordiameter) fra opstillingslinjen. I vindfeltet er der særlige krav til terræn og vegetation i forhold til vind- og turbulensforhold. De udpegede områder skal have plads til minimum 2 prototypemøller. Dermed bliver områderne minimum 54 hektar eller ca. ½ km 2 (til sammenligning er det nationale testområde i Østerild ca. 4,6 km 2 eller 460 hektar). Modsat statens nationale testcenter for store vindmøller vil testpladserne være ejet og drevet af fabrikanterne. Afprøvning og test skal ske i et kontrolleret miljø, hvor der er 8

9 nem adgang til møllerne. Derfor skal prototypemøller opstilles på land og med gode adgangsforhold, jf. Vindmølleindustriens kriteriepapir for prototypemøller Kriterier for testpladser By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) har screenet landet ud fra en række objektive kriterier, som arealer for prototypemøller skal leve op til. En middelvind på min. 8 m/s Plads til minimum 2 vindmøller (dvs. en arealstørrelse på min. 54 hektar) på op til meter og krav om vindretning En afstand til nærmeste bolig på fire gange møllens højde, dvs meter for vindmøller med totalhøjde på 250 meter. Beliggenhed uden Natura 2000-områder Beliggenhed uden for fredede områder Beliggenhed uden for fredskov I screeningen af de potentielt egnede arealer er der ikke udelukkende set på tekniske krav til testmøller og testpladser bl.a. af hensyn til gennemførelsen af tests, der lever op til internationale standarder (middelvind på min. 8 m/s, plads til minimum 2 vindmøller på meters højde og en udstrækning på tværs af fremherskende vindretning). Derudover er der taget en række naturbeskyttelseshensyn samt afstandskrav til naboer i identificeringen af arealerne. Det giver tilsammen en koncentration af arealerne langs den jyske vestkyst, hvilket skyldes den høje vindhastighed. Samtidigt er der tale om områder med relativ lav befolkningstæthed. 9

10 5. Syv potentielt egnede områder til prototypemøller Identificeringen af 7 potentielt egnede områder til prototypemøller er et udtryk for, at det i et lille, tætbefolket land, er nødvendigt med en afvejning mellem placeringen af testpladserne, hensyn til naboer og påvirkningen på natur og miljø. Når interesserne afvejes bliver resultatet et ret begrænset antal potentielle testpladser, hvor der imidlertid er taget hensyn til, at placeringen bliver så skånsom for naturen og miljøet som muligt. 5.1 Vurdering af miljøpåvirkningen af de enkelte arealer ved opstilling af prototypemøller Som det fremgår i skemaet nedenfor, er den miljømæssige påvirkning af områderne ved opstilling af testmøller inddelt i nogle overordnede kategorier, som går på tværs af de 7 områder. Der er tale om den landskabelige påvirkning, påvirkning af natur - først og fremmest påvirkning ind i Natura 2000-områder, idet ingen af områderne er sammenfaldende med fredninger, fredskov eller Natura støjmæssig påvirkning af omgivelserne samt påvirkning af kulturmiljø. I område 116 er der risiko for negativ påvirkning på alle kategorier. For område 80 og 100 vurderes påvirkningen uproblematisk på alle kategorier på det foreliggende grundlag. Derimellem er de områder, hvor der vil være risiko for negativ påvirkning på en eller flere af kategorierne. Skitseringen af ovenstående kategorier giver således et indtryk af den samlede vurdering af arealerne, idet det er vist med rødt, hvor der er negative miljøpåvirkninger. I vurderingen er der ikke sket en vægtning af, hvilken type miljøpåvirkning der er tale om. 10

11 ID/Kommune Antal Antal Kommunens Miljømæssige påvirkninger møller 200 m møller 250 m holdning + Uproblematisk påvirkning på det foreliggende grundlag - Risiko for negativ påvirkning, (f.eks. beliggenhed direkte op til EUfuglebeskyttelsesområde) ID-nr. 100, Ringkøbing Skjern 2-4 Positiv + Landskab: Landskabets skala vurderes at kunne rumme møllerne. + Natur: Området ligger i en afstand til Natura 2000-området Ringkøbing Fjord, så evt. påvirkning af udpegningsgrundlaget, herunder fugle, er uden betydning. + Støj: Støjbelastningen overstiger ikke umiddelbart tilladte grænseværdier i vindmøllebekendtgørelsen. ID-nr. 107, Ringkøbing- Skjern 2 Positiv + Landskab: landskabets skala vurderes at kunne rumme møllerne. - Natur: En lille del af testområdet grænser direkte op til Natura område. DMU har kortlagt, at fugle på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fandt føde i kort afstand fra vindmølleparken, som nu er nedtaget. + Støj: Støjbelastningen overstiger ikke umiddelbart tilladte grænseværdier i vindmøllebekendtgørelsen. ID-nr. 19, Ringkøbing- Skjern 2-3 Positiv - Landskab: Testmøller vil givetvis virke forstyrrende for opfattelsen af den funktionelle og landskabelige sammenhæng mellem bakkeøen, smeltevandssletten, ådalen og deltaet. - Natur: Risiko for påvirkning af den lokale bevaringsstatus for flagermus (bilag IV-arter). - Natur: Potentiel negativ effekt på udpegningsgrundlaget for svaner og gæs i tilgrænsende Natura 2000-område. + Støj: Støjbelastningen overstiger ikke umiddelbart tilladte grænseværdier i vindmøllebekendtgørelsen. ID-nr. 80, Tønder 2-3 Positiv + Landskab: landskabets skala vurderes at kunne rumme møllerne. + Natur: Grænser direkte op til Brede Å-habitatområde, som ikke vil blive påvirket væsentligt forudsat at anlæg af møller ikke påvirker vandløbet og dets nærmeste omgivelser. + Støj: Støjbelastningen overstiger ikke umiddelbart tilladte grænseværdier i vindmøllebekendtgørelsen. ID-nr. 116, Tønder 2 Negativ - Landskab: Landskabets skala vurderes at kunne rumme møllerne, men møllerne vil kunne virke forstyrrende på opfattelsen af værftsbebyggelsesstrukturen i marsken - Natur: Grænser direkte op til Natura 2000-område. Risiko for påvirkning af særligt gæs og svaner på udpegningsgrundlaget. - Støj: Risiko for at støjkrav ikke kan overholdes i forhold til campingplads og Møgeltønder by. - Kulturhistorie: Risiko for negativ påvirkning opfattelsen af bevaringsværdig bebyggelse i Møgeltønder. 11

12 ID-nr. 24, Jammerbugt 2-3 Negativ + Landskab: landskabets skala vurderes at kunne rumme møllerne. - Natur: Grænser direkte op til Natura 2000-område. Nær vigtige ynglelokaliteter for vadefugle, og skestork. + Støj: Støjbelastningen overstiger ikke umiddelbart tilladte grænseværdier i vindmøllebekendtgørelsen. ID-nr. 69, Vesthimmerland 2 Negativ + Landskab: Teknisk landskab. Ikke let opfattelig landskabelig sammenhæng med vikingeborgen Aggersborg. - Natur: Grænser direkte op til Natura 2000-område. - Støj: Risiko for at støjkrav i vindmøllebekendtgørelsen ikke kan overholdes. Antal møller Antal møller total

13 5.2 Beskrivelse af de enkelte områder ID-nr. 100, Nordvest for Lem i Ringkøbing-Skjern Kommune Området består hovedsageligt af landbrugsjord i omdrift. Der er tale om et homogent storskalalandskab præget af store, åbne landskabsrum uden dramatiske eller markante landskabsændringer. Fra området er der vidtstrakt udsigt over det flade landskab, og testmøller op til 200 m vil kunne ses i lang afstand. I den nordvestligste del af området findes et 3-beskyttet engog moseområde med lav bevoksning. Det vil sandsynligvis være muligt at anlægge testpladserne, så anlægsarbejdet ikke påvirker områdets tilstand. DMU vurderer, at afstanden til Natura området, der omfatter Ringkøbing Fjord, betyder, at en eventuel påvirkning af udpegningsgrundlaget, herunder fugle, er uden betydning. Ved område 100 viser både tidligere og nyere oplysninger endvidere, at området kun anvendes af svaner og gæs i moderat omfang, og placeringer af møller her vurderes derfor ikke at have nogen effekt på bestande af fouragerende fugle (DMU ). Såfremt testmøllerne opstilles centralt i området, vurderes det umiddelbart, at støjbelastningen fra møllerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier for hhv. nabobeboelse og områder til støjfølsom arealanvendelse. For området er vedtaget lokalplan nr. 258 for et område til vindmøllepark i Lem Kær nordvest for Lem, 15. september 2009, der giver mulighed for opstilling af op til 11 vindmøller med en maksimal højde på 149,9 m. Vindmøllerne vil stå på to parallelle rækker fra nordvest til sydvest. Der er foreløbigt opstillet en prototypemølle. Lokalplanen vil skulle ændres, således at antallet og placeringen af de eksisterende prototypemøller på 149,9 m. sammentænkes med opstilling af anslået 2-4 prototypemøller med en totalhøjde på 200 m. Det præcise antal vil blive klarlagt i forbindelse med det konkrete projekt. 1 Påvirkning af arter og naturtyper ved evt. opstilling af 1-2 testmøller på otte lokaliteter ved Kallesmærsk Hede og øst for Ringkøbing Fjord (Stauning), Notat, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU),

14 ID-nr. 107, Velling Mærsk Vindmøllepark i Ringkøbing-Skjern Kommune Området består af landbrugsjord. Testområdet grænser for en lille dels vedkommende op til Natura 2000-området, der omfatter Ringkøbing Fjord. Der er ikke registreret 3-beskyttet natur inden for testområdet. Det vurderes, at testmøllerne uden problemer kan opstilles uden for et meget lille strandbeskyttet areal i den vestligste del af testområdet. Sommerhusområdet Stauning Vesterstrand ligger i en afstand af ca. 1,5 km sydvest for området. De øvrige tilgrænsende arealer er kendetegnet ved få spredte bebyggelser i det åbne land. Hvis møllerne opstilles centralt i området vurderes det umiddelbart, at støjbelastningen fra møllerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier for hhv. nabobeboelse og områder til støjfølsom arealanvendelse. Vindmølleparken med 66 vindmøller opstillet i er nedtaget, så der i dag kun er opstillet 18 stk. 225 KW vindmøller i den nordlige del af området.

15 ID.-nr. 19 Ganer Enge, Ringkøbing-Skjern Kommune Det foreslåede område i Ganer Enge består af åbent, fladt landbrugsareal i omdrift med få, mindre skovpartier. Der er uhindret indsyn til Lønborg Kirke, som ligger markant på kanten af ådalen. Landskabets skala vurderes at kunne rumme vindmøllerne, om end opstilling af op til 250 m høje testmøller i området vil få en markant og dominerende visuel effekt. Møllerne vil desuden blive synlige i meget lang afstand. De kan givetvis virke forstyrrende for opfattelsen af den funktionelle og landskabelige sammenhæng mellem bakkeøen, smeltevandssletten, ådalen og deltaet. Testområdet grænser mod syd op til Natura 2000-område. Dele af vindfeltet mod vest vil tillige komme til at ligge i Natura 2000-området. Placering af møller i området kan få en potentiel negativ effekt på udpegningsgrundlaget for svaner og gæs, der overnatter i fuglebeskyttelsesområdet og fouragerer i testområdet i dagtimerne. Det kan ikke afvises, at den lokale bevaringsstatus for flagermus, herunder status for damflagermus i Natura 2000-området, kan blive påvirket negativt ved opstilling af vindmøller i området pga. den korte afstand til egnede fourageringsområder ved Skjern Å. Området er beliggende i zone 3 i den kommende Nationalpark Skjern Å. Hvis testmøllerne opstilles centralt i området, vurderes det umiddelbart, at støjbelastningen fra møllerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier for hhv. nabobeboelse og områder til støjfølsom arealanvendelse. 15

16 ID-nr. 80, syd for Skærbæk i Tønder Kommune Området består af landbrugsjord i omdrift. Der er tale om et fladt storskalalandskab med store, åbne marker og kun få, mindre bevoksninger. Området og vindfeltet omkranses af enkelte store gårde samt en række landsbyer. Der er vidtstrakt udsigt over det flade landskab, og testmøller op til 250 m vil derfor kunne ses i lang afstand. Det vurderes, at området er relativt uproblematisk i forhold til beskyttelseshensyn, idet det potentielt egnede areal ikke indeholder 3-beskyttet natur, ligesom området heller ikke grænser direkte op til EF-fuglebeskyttelsesområde. Området grænser direkte op til Brede Å-habitatområdet for blandt andet snæbel. Det vurderes ikke, at området kan påvirkes væsentlig af projektet, forudsat at anlæg af møllerne ikke påvirker vandløbet og dets nærmeste omgivelser. Det vurderes, at testmøllerne kan opstilles uden at det vil berøre de å-beskyttede arealer inden for testområdet. Såfremt testmøllerne opstilles centralt i området vurderes det umiddelbart, at støjbelastningen fra møllerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier for hhv. nabobeboelse og områder til støjfølsom arealanvendelse. 16

17 ID-nr. 116 Møgeltønder Kog, Tønder Kommune Området består af opdyrket landbrugsjord i fladt marsklandskab med spredte, mindre bevoksninger samt enkeltstående træer og buske. Der er tale om et åbent storskalalandskab, som kan rumme møllerne. Op til 200 m høje testmøller i området vil dog få en markant og dominerende visuel effekt og vil kunne ses i lang afstand i det flade marsklandskab og kan påvirke opfattelsen af værftsbebyggelsesstrukturen i Møgeltønder Kog. Testområdet grænser mod vest op til Natura 2000-område. Bl.a. påvirkning af gæs og svaner på udpegningsgrundlaget og eventuel begrænsning af deres udnyttelse af Natura 2000-området skal undersøges nærmere. Der er ikke registreret 3-beskyttet natur i testområdet. Møgeltønder er udpeget som bevaringsværdig bebyggelse. Møllerne vil blive meget synlige fra Møgeltønder og vil givetvis virke forstyrrende for oplevelsen af kulturmiljøet. Omtrent 1-2 km øst for området er der en campingplads samt Møgeltønder by. Ved opstilling af møller på 200 m vurderes det umiddelbart, at der kan være risiko for, at støjbelastningen fra møllerne overstiger de tilladte grænseværdier for områder til støjfølsom arealanvendelse, idet placeringen af møllerne af hensyn til nærheden til Natura 2000 området ikke muliggør anden placering end længst mod øst. 17

18 ID-nr. 24 Syd for Brovst, Jammerbugt Kommune Området er inddæmmet og udnyttes til landbrugsområde ved hjælp af afvanding. Der er tale om et fladt, vidtstrakt og homogent landskab med særdeles store markfelter med få læhegn og skovpartier. Testområdet grænser mod syd op til et Natura 2000-område i Limfjorden, hvor store vidtstrakte strandenge ved fjorden udgør vigtige ynglelokaliteter for vadefugle, ligesom de uforstyrrede holme på nationalt plan udgør vigtige ynglelokaliteter for skestork. I en afstand af ca. 5 km. fra området ligger fuglereservatet Ulvedybet. Det vurderes umiddelbart, at det 3-beskyttede engareal i områdets østligste del udgør en lille del af det potentielt egnede areal, hvorfor det sandsynligvis vil være muligt at anlægge testpladserne, sådan at anlægsarbejdet ikke berører engarealet. Testområdets sydlige del er omfattet af en 300 m strandbeskyttelseszone, og det vurderes umiddelbart, at alle eller hovedparten af møllerne afhængigt af det præcise antal vil kunne opstilles uden for denne del. Såfremt testmøllerne opstilles centralt i området, vurderes det umiddelbart, at støjbelastningen fra møllerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier for hhv. nabobeboelse og områder til støjfølsom arealanvendelse. Området ligger ifølge Trafikstyrelsen uden for indflyvningsplanen for Aalborg Lufthavn, men vil dog skulle drøftes nærmere med Trafikstyrelsen pga. nærheden hertil. Tilsvarende vil Forsvarsministeriet blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen. 18

19 ID-nr. 69 Ullerup, Vesthimmerlands Kommune Området er hævet havbund, som udnyttes til landbrugsområde ved hjælp af afvanding. Der er tale om store, flade markfelter med læhegn og skovpartier. Eksisterende vindmøller karakteriserer det foreslåede testområde og det omkringliggende landskab. Vikingeborgen Aggersborg er placeret strategisk i forhold til at kunne kontrollere skibsfarten over en af de smalleste passager ved Aggerssund midt i Limfjorden. Aggersborg og sammenhængen med det omkringliggende landskab er således fortrinsvis orienteret mod Aggersund i sydøstlig retning. Møllerne vil stå i nordvestlig retning fra Aggersborg og ved en konkret besigtigelse af området, er det vurderet, at der ikke er let opfattelig landskabelig sammenhæng med vikingeborgen Aggersborg, som i fugleflugtslinje er beliggende omtrent 3 km fra det foreslåede testområde. Kulturmiljøet omkring Aggersborg og Aggerssund vil desuden skærmes af morænebakken med højdepunktet Trehøje, som rejser sig umiddelbart nord for Aggersborg, men dog ikke vil kunne ændre på, at møllerne vil være synlige. Testområdet grænser mod vest op til Natura-2000 område. Møllerne bør opstilles så langt mod øst som muligt, for at måle- og lysmaster kan opstilles uden for Natura 2000-området. Beskyttede eng, hede og mosearealer efter naturbeskyttelseslovens 3 udgør en lille del af området, hvorfor det sandsynligvis vil være muligt at anlægge testpladserne sådan, at anlægsarbejdet ikke berører disse arealer. Store bestande af bilag IV-arten strandtudse lever i de tilgrænsende strandenge og dermed ikke i selve området. Ved opstilling af møller på 250 m vurderes det umiddelbart, at der kan være risiko for, at støjbelastningen fra møllerne overstiger de tilladte grænseværdier for områder til støjfølsom arealanvendelse, idet placeringen af hensyn til nærheden til Natura 2000 området ikke muliggør en placering mod vest. Dette kan først klarlægges ved støjberegninger med udgangspunkt i et konkret projekt. I en afstand af 0 2,5 km centralt, nord og øst for området er opstillet 16 vindmøller med en højde mellem 43 m til 69 m, opført i perioden Det forudsættes, at de eksisterende vindmøller inden for testområdet tages ned. Hvis det antages, at levetiden er ca. 15 år for vindmøller, vil de eksisterende vindmøller være udtjente om knap 5 år. 19

20 6. Planlægning og tilladelser efter planloven for områder til etablering af testpladser I Østerildaftalen er det lagt til grund, at planlægningen for testpladser til prototypemøller følger de almindelige kommunale planlægningsprincipper, som indebærer, at der, inden der kan stilles vindmøller op i de potentielt egnede områder, skal udarbejdes et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse for hvert anlæg, hvor alle miljøforhold vil blive beskrevet, analyseret og vurderet. Det er først på dette stadie når man har kendskab til den konkrete mølleopstilling i området at det er muligt at foretage en væsentlig mere detaljeret og omfattende undersøgelse end miljøvurderingen af overordnede natur- og miljøpåvirkninger på nationalt plan. VVM-redegørelsen skal sikre, at opstilling af prototypemøller i det enkelte område ikke får væsentlige gener for omgivelserne, og at der tages størst muligt hensyn til særligt nabobeboelser og øvrige interesser i det åbne land, herunder påvirkning af landskabet, miljø og natur, kulturhistoriske værdier mv. Gener for omgivelserne er f.eks. den visuelle og landskabelige påvirkning, støj, transport, skyggeafkast, påvirkning af naturinteresser mv. Eksempelvis kan hensynet til Natura 2000-områderne og vindmøllebekendtgørelsens støjgrænser ikke fraviges, hvilket kan få afgørende betydning for, om en testplads kan gennemføres. 20

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Høringsnotat om VVM redegørelse. Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild

Høringsnotat om VVM redegørelse. Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild Høringsnotat om VVM redegørelse Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild Indhold 1. Om projektet side Baggrund for etablering af et nationalt testcenter for vindmøller 4 Baggrund for valg af Østerild

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk CVR- og ApS-

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

genskabe eller generere

genskabe eller generere muligheder mulighed A: Du fortsætter med planlægningen af disse steder alligevel, men du initierer en stor PR-kampagne, før den storstilede implementering af projekterne. mulighed B: Bøj dig for presset

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

klima og energi minister

klima og energi minister Handlinger Lobby Miljøministeriet til ikke at ændre standarderne for støj og visuel forurening i planloven. Koordiner med ministerierne for finans og økonomisk udvikling mod tilskynd at EU ændrer VVM /

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi 1 Baggrund Siden efteråret 2006 har partnerskabet Megavind arbejdet med at udvikle

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4 Kortlægning af vindenergipotialet på Fyn Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund.... 4 Anvendelse af kortlægningen.... 4 Kortlægning og ikke planlægning.... 4 2. Status for vindenergi Status for vindenergien

Læs mere

Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012

Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Denne VVM-redegørelse giver en vurdering

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere