Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning"

Transkript

1 Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann Helena Berg Forchhammer Bue Tidemann Christian Geel Andersen Morten Specht Christina Hoffgaard Billedet stammer fra COWI

2 Indholdsfortegnelse Kapitel Formålet med denne vejledning Grundlæggende om alternative klimatilpasningsprojekter Proces og tidsfrister... 4 Kapitel Indledning Sådan indberetter spildevandsselskaberne Indberetningens indhold Projektbeskrivelse for det alternative projekt Budget for det alternative projekt Projektbeskrivelse og overslag for sædvanlig afhjælpning Beregning af omkostningseffektivitet Kommunal beslutning Aftale mellem selskab og projektejer Andet Tjekliste Kapitel Hvordan påvirkes prisloftet? Hvordan finansieres spildevandsselskabernes omkostninger til opfyldelse af dokumentationskrav? Indberetning og efterregulering i fremtidige prislofter Risikodeling - forskelle mellem budgetterede og realiserede betalinger Side 2 af 16

3 Kapitel 1 Indledning 1.1 Formålet med denne vejledning Den 24. januar 2013 blev der vedtaget ny lovgivning, som giver spildevandsselskaberne mulighed for at medfinansiere kommunale og private klimatilpasningsprojekter over spildevandstaksterne. De nærmere regler herom er fastsat i bekendtgørelse nr. 89 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsen), som trådte i kraft den 1. februar I ændringsbekendtgørelse nr. 300 af 26. marts 2014 blev reglerne udvidet til også at gælde for sommerhusområder. Bekendtgørelsen er en udmøntning af lov nr. 61 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. (betalingsloven), som trådte i kraft den 31. januar Reglerne gælder for både spildevandsforsyningsselskaber og spildevandsrenseselskaber (herefter spildevandsselskaber) og har virkning for prisloftet for 2013 og frem. Med den nye lovgivning er der sket en udvidelse af de aktiviteter, som spildevandsselskaberne lovligt kan takstfinansiere, idet der er skabt mulighed for, at spildevandsselskaberne kan medfinansiere forskellige typer af klimatilpasningstiltag over spildevandstaksterne. Spildevandsselskabernes mulighed for medfinansiering gælder både kommunale og private klimatilpasningsprojekter og dækker både projektejers anlægs- og driftsomkostninger, uden at spildevandsselskaberne dog kommer til at eje de nye anlæg, der er omfattet af projekterne. Det er kommunen eller den private aktør, der som projektejer skal eje og drive disse anlæg. Spildevandsselskabernes deltagelse i klimatilpasningsprojekter begrænses af reglerne for tilknyttede aktiviteter, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens 13. Dette betyder blandt andet, at spildevandsselskaberne ikke har mulighed for at overtage projekterne fra projektejer og kun i nogle tilfælde har mulighed for at drive projektet for projektejer. Denne mulighed for at deltage i driften af et projekt begrænses således af reglerne om tilknyttede aktiviteter. 1.2 Grundlæggende om alternative klimatilpasningsprojekter Ved klimatilpasning gennem et alternativt projekt forstås et klimatilpasningsprojekt, som spildevandsselskaberne kan indgå med kommunen eller en privat aktør, når projektet skal håndtere tag- og overfladevand. Det centrale er, at spildevandselskaberne ikke ejer projektet eller de omfattede anlæg, men i stedet medfinansierer projektejers klimatilpasningsprojekt. Det følger af 2 i medfinansieringsbekendtgørelsen, at det alene er klimatilpasningsprojekter, som er beliggende i vandløb i byzone eller landzone, i veje og rekreative områder, der er omfattet af reglerne. Rekreative områder vil oftest være områder som skov, natur, parker og fritids- og turistanlæg. Side 3 af 16

4 Reglerne blev ved ændringen af bekendtgørelsen den 26. marts 2014 udvidet til også at omfatte vandløbsprojekter i sommerhusområder. Disse projekter behandles på samme måde som vandløb i landzone, dvs. efter bekendtgørelsens 3. Udformningen af bekendtgørelsen medfører, at projekter i statsveje og LAR-løsninger på privat grund ikke er omfattet af reglerne. Det følger endvidere af medfinansieringsbekendtgørelsens 9, at spildevandsselskaberne fra 1. januar 2015 alene kan medfinansiere projekter til håndtering af tag- og overfladevand, såfremt den kommunale risikokortlægning har påvist behov for afhjælpning. Dog vil der kunne etableres projekter uden for udpegede risikoområder, såfremt det pågældende projekt afhjælper kapacitetsproblemer inden for et risikoområde. Med dette menes, ifølge Naturstyrelsens vejledende notat om bekendtgørelsen, at kortlægningen af risikoområder skal påvise, at der er oversvømmelsestruede områder inden for et selskabs forsyningsområde. Det betyder dog ikke, at selskabet ikke kan betale til projekter, der ikke ligger i risikoområdet, men derimod at projektet skal afhjælpe et problem inden for risikoområdet. Ligeledes kan selskabet betale til projekter, som ikke ligger inden for selskabets forsyningsområde, hvis projektet afhjælper et problem i forsyningsområdet. Reglen medfører, at alle projekter, der igangsættes efter den 1. januar 2015, skal opfylde betingelsen i 9. Det har derfor betydning for alle de spildevandsselskaber, der indsender ansøgninger om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter til prisloftet for Proces og tidsfrister Fristen for indberetning af klimatilpasningsprojekter til prisloftet for 2015 er den 15. april Det betyder, at alle oplysninger til brug for vurdering af projektet skal være indsendt til Forsyningssekretariatet inden denne dato. Forsyningssekretariatet kan dog undtagelsesvist acceptere, at selskaberne først indsender den kommunale beslutning til sekretariatet senest den 1. juni Der opfordres dog til, at beslutningen så vidt muligt indsendes før denne ultimative frist. Spildevandsselskaberne skal indberette klimatilpasningsprojekter i rubrikken Driftsomkostninger til miljø- og servicemål/klimatilpasning i Forsynings Data Online (https://fdo.kfst.dk). Selskaberne vil, efter at Forsyningssekretariatet har behandlet de indberettede oplysninger, modtage afgørelsesudkast og har fra modtagelsen heraf 2 uger til at afgive høringssvar. Udkast til afgørelserne vil blive udsendt sammen med selskabernes almindelige prisloftsafgørelser, som ifølge prisloftbekendtgørelsens 19, stk. 1, skal udsendes hvert år senest den 15. september. Forsyningssekretariatet vil træffe afgørelse om selskabernes prislofter for 2015 efter modtagelsen af selskabernes høringssvar og senest den 15. oktober Side 4 af 16

5 Kapitel 2 Indberetning 2.1 Indledning I dette kapitel gennemgås, hvordan spildevandsselskaberne skal indberette omkostningerne til medfinansiering af alternative klimatilpasningsprojekter i henhold til reglerne i medfinansieringsbekendtgørelsen. 2.2 Sådan indberetter spildevandsselskaberne Reglerne i betalingsloven, prisloftbekendtgørelsen og medfinansieringsbekendtgørelsen beskriver, hvilke aktiviteter der kan finansieres over spildevandsselskabernes takster og dermed indgå i spildevandsselskabernes prislofter. I det følgende gennemgås, hvordan indberetningen af de alternative klimatilpasningsprojekter skal foregå i praksis. Endvidere beskrives de grundlæggende betingelser for godkendelse af et projekt, som medfinansieringsbekendtgørelsen opstiller. Boks 2.1 nedenfor opsummerer, hvilke oplysninger og hvilken type dokumentation, selskabernes ansøgninger skal indeholde. Spildevandsselskaberne opfordres derfor til at tage udgangspunkt i nedenstående liste, når de skal indberette projekter til Forsyningssekretariatet. Boks 2.1 Krav til indberetningen Krav til indberetningen: 1. Projektbeskrivelse for det alternative projekt (se Boks 2.2) 1.1. Evt. dokumentation for planzone 1.2. Dokumentation for opfyldelsen af 9 2. Budget for det alternative projekt 2.1. Detaljeret budget på funktionsniveau (se Boks 2.3) 2.2. Begrundelse for fordelingen af omkostningerne (se Boks 2.4) 3. Projektbeskrivelse og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning (se Boks 2.5) 4. Beregning af omkostningseffektivitet 4.1. Den forventede effektive lånerente 4.2. Indberetningsskema 5. Kommunal beslutning 6. Aftale mellem selskab og projektejer 7. Andet Side 5 af 16

6 2.3 Indberetningens indhold Projektbeskrivelse for det alternative projekt Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 1, skal selskabets ansøgning om medfinansiering af et alternativt klimatilpasningsprojekt indeholde en beskrivelse af det valgte projekt. Beskrivelsen skal være så udførlig og detaljeret som muligt. Af projektbeskrivelsen skal følgende fremgå: - Hovedlinjerne for hvordan projektet er udformet o Herunder formål, tiltag, placering og levetid mv. - Hvilket serviceniveau, som søges opnået med projektet o F.eks. håndtering af 20 års regnhændelser - Hvordan projektet opnår dette serviceniveau gennem den fulde levetid De konkrete krav til projektbeskrivelsen beskrives og understøttes med eksempler i det følgende: Boks. 2.2 Eksempel på projektbeskrivelse for et alternativt projekt Andeby Spildevand har i samarbejde med Andeby Kommune udarbejdet et risikokort, som viser, at fremtidige store regnskyl vil medføre oversvømmelser i Paradiskvarteret. Området er i dag fælleskloakeret, og i perioder med ekstrem regn forekommer problemer med opstuvning af spildevand til terræn. Andeby Spildevand og Andeby Kommune planlægger i samarbejde at gennemføre et klimatilpasningsprojekt langs den kommunale vej Paradisæblevej, der skal renoveres i Skitseprojektet og projektets placering er vedlagt som bilag. Klimaprojektet har til formål både at klimasikre og skybrudssikre Paradisæblevej. Projektet indebærer, at tag- og overfladevandet på vejen skal håndteres på overfladen, for at aflaste kloaksystemet. Dette skal ske ved at etablere 8 grønne regnbede i den ene side af vejen, som opsamler og opmagasinerer tag- og overfladevandet, hvorefter det renses og nedsiver gennem et lag af filtermuld. Samtidig omprofileres vejen, således at den vil have et ensidigt fald mod regnbedene, sådan at vandet på vejen ledes til regnbedene. Tag- og overfladevandet håndteres på denne måde ved en grøn løsning, som bidrager til et æstetisk løft i området til fordel for byens borgere. I forbindelse med etableringen af regnbedene vil der blive opstillet picnicborde, og der vil blive beplantet med blomster i området. Projektets serviceniveau svarer til opstuvning til terræn en gang hvert 20. år, og projektet vurderes at have en levetid på 25 år. Levetiden er vurderet ud fra lignende projekter i området. Ovenstående eksempel skal kun forstås vejledende, idet projektbeskrivelsen i konkrete tilfælde bør være mere uddybende. Dette gælder især ved større og mere komplicerede projekter Budget for det alternative projekt Selskabets ansøgning skal ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 1, indeholde et detaljeret budget for det alternative projekt fordelt på omkostninger til investeringer, drift og vedligeholdelse. Budgettet skal endvidere være opdelt på funktionsniveau, således at det tydeligt fremgår, hvilke aktiver og aktiviteter, de forskellige omkostninger omfatter. Endvidere bør selskabet redegøre for beregningen af større poster i budgettet, såfremt disse skal afholdes af selskabet. Side 6 af 16

7 Budgettet for et alternativt klimatilpasningsprojekt kan eksempelvis foretages således: Boks. 2.3 Eksempel på budget for et alternativt projekt Anlægsomkostninger (total) Beløb i kr. Projektering Renovering af vej Omprofilering af vej Vejchikaner/p-pladser på vejstrækning Etablering af grønne regnbede Picnicbænke Beplantning Andet Uforudsete udgifter Total Posten etablering af grønne regnbede omfatter omkostninger til etablering af LAR-anlægget med kombineret nedsivning, forsinkelse, afledning, faskine/dræn og filtermuld. Posten andet omfatter omkostninger til etablering af arbejdsplads, herunder kvalitets- og miljøarbejde, samt færdselsregulerende foranstaltninger. Omkostninger til drift og vedligeholdelse udgør kr. årligt. Omkostningerne omfatter deponering og udskiftning af filtermuld, drift af dræn, græsslåning og vedligeholdelse af vej. Anlægs- og driftsomkostningerne vil blive fordelt i Boks 2.4. Ovenstående eksempel skal kun forstås vejledende, idet projektbudgettet i konkrete tilfælde bør være mere uddybende. Dette gælder især ved større og mere komplicerede projekter Omkostningsfordeling i klimatilpasningsprojekter Medfinansieringsbekendtgørelsen fastsætter to forskellige regelsæt for, hvorledes spildevandsselskabernes omkostninger til medfinansiering af alternative klimatilpasningsprojekter skal opgøres. Fordelingen afhænger af, om klimatilpasningsprojektet hører under 3 eller 4: 1) For projekter i vandløb i landzone og sommerhusområde og projekter i rekreative områder vil spildevandsselskaberne kun kunne medfinansiere den andel af et projekts omkostninger, som alene kan henledes til håndtering af tag- og overfladevand og er nødvendige af hensyn hertil. Disse omkostninger er i medfinansieringsbekendtgørelsen defineret som meromkostninger, jf. 3, stk. 1. 2) For projekter i vandløb i byzone og projekter i veje, som der indgås aftale om før 1. januar 2015, vil spildevandsselskaberne kunne medfinansiere alle omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, jf. 4, stk. 1. For projekter omfattet af 4 kan spildevandsforsyningsselskabet i modsætning til projekter omfattet af 3 betale for alle omkostninger, der er nødvendige for håndteringen af tag- og overfladevand. Ifølge Naturstyrelsens vejledende notat er forskellen, at selskabet efter 4 kan medfinansiere alle omkostninger, der har ren forsyningsmæssig interesse eller en forholdsmæssig andel af omkostninger af blandet forsyningsmæssig og kommunal/privat interesse. Efter 3 kan Side 7 af 16

8 selskabet alene medfinansiere de meromkostninger, der er forbundet med, at projektet bliver dimensioneret til at håndtere tag- og overfladevand. Det er meget vigtigt, at selskabet grundigt begrunder den valgte omkostningsfordeling, herunder hvorfor selskabet skal afholde de fordelte omkostningsposter. I den forbindelse er det ligeledes vigtigt at have for øje, at spildevandsselskabet efter både 3 og 4 kun kan medfinansiere de projektkomponenter, der er nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand. Omkostninger forbundet med f.eks. forbedring af trafiksikkerhedsmæssige forhold, belysning, beplantning, græsslåning mv. vil derfor fortsat skulle afholdes af projektejer, idet disse aktiviteter ikke er nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand. Omkostninger som kan fordeles forholdsmæssigt mellem projektparterne kan f.eks. være omkostninger til projektering og gravearbejde. I forbindelse med vurderingen af, hvilke omkostninger, der kan karakteriseres som værende nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, skal der lægges vægt på, at håndteringen af tag- og overfladevand ikke ville kunne finde sted, eller at det mulige serviceniveau for projektet ville blive væsentligt forringet, hvis de pågældende omkostninger ikke blev afholdt. Det følger af 4, at et spildevandsselskab frem til 1. januar 2015 kan betale 100 % af alle de investeringsomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand. Efter 1. januar 2015 vil spildevandsselskabet højst kunne betale 75 % af de samlede investeringsomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand. Denne regel gælder kun for projekter i veje eller vandløb i byzone, som der indgås aftale om senere end 1. januar 2015, jf. 4, stk. 2. Selskabet kan dog fortsat medfinansiere 100 % af de driftsomkostninger, der er nødvendige, for projektets håndtering af tag- og overfladevand. Spildevandsselskabets vurdering af om et alternativt klimatilpasningsprojekt hører under 3 eller 4, skal ske på baggrund af kommuneplanlægningen og lovgivningen i øvrigt. Det vil heraf fremgå, om et område er udlagt som et område til rekreative formål (kommune- eller lokalplan), om der er tale om en vej eller et vandløb samt om vandløbet ligger i byzone, landzone eller sommerhusområde. I den situation, hvor et projekt er omfattet af både 3 og 4, skal omkostningerne til projektet opdeles efter den del af projektet, som hører under 3, og den del af projektet, som hører under 4. Omkostningsfordelingen i et alternativt klimatilpasningsprojekt kan eksempelvis foretages således: Boks 2.4 Eksempel på en omkostningsfordeling af et projekt omfattet af 4 Omkostningsfordeling efter 4 Andeby Kommune planlægger i samarbejde med spildevandsselskabet at etablere regnbede på Paradisæblevej med henblik på bedre afledning af tag- og overfladevand ved ekstremregn. Idet der er tale om et projekt i vej skal omkostningsfordelingen foretages efter 4 i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvilket medfører, at selskabet kan betale alle omkostninger, der er nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand. Anlægsomkostningerne fordeles mellem kommunen og selskabet på følgende vis (på baggrund af budgettet i boks 2.3): Side 8 af 16

9 Anlægsomkostninger (afholdes af Beløb i kr. selskabet) Projektering (halvdelen til hver) Omprofilering af vej Etablering af grønne regnbede Andet (halvdelen til hver) Uforudsete udgifter (halvdelen til hver) Total Anlægsomkostninger (afholdes af Beløb i kr. kommunen) Projektering (halvdelen til hver) Renovering af vej Vejchikaner/p-pladser på vejstrækning Picnicbænke Beplantning Andet (halvdelen til hver) Uforudsete udgifter (halvdelen til hver) Total Alle omkostninger, som relateres til den alternative klimafunktion i projektet, dvs. de grønne regnbede, skal afholdes af selskabet. Dette medfører, at selskabet skal afholde omkostningerne til selve etableringen af de grønne regnbede. For at regnbedene har den optimale effekt, er det nødvendigt at omprofilere vejprofilet til at have ensidet fald mod bedene. Selskabet afholder efter det oplyste kun den meromkostning, der er direkte tilknyttet til at ændre vejprofilets hældning. Posterne projektering, andet og uforudsete udgifter er forholdsmæssigt fordelt mellem selskabet og kommunen. Kommunen afholder selv alle omkostningerne forbundet med renovering af vejen, beplantning og picnicbænke, idet disse ikke er nødvendige for projektets håndtering af tagog overfladevand. Omkostninger til drift og vedligeholdelse udgør som tidligere nævnt kr. årligt. Omkostningerne omfatter deponering og udskiftning af filtmuld, drift af dræn, græsslåning og vedligeholdelse af vej. For så vidt angår driftsomkostningerne kan det oplyses, at selskabet afholder omkostningerne til den drift og vedligeholdelse, som sikrer den hydrauliske funktion i klimaprojektet. Selskabet afholder endvidere alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der kan henledes til driften under overfladen, eksempelvis drift af dræn. Omkostningerne hertil forventes at udgøre kr. fra 2014 og frem i resten af projektets levetid. Omkostningerne til drift og vedligeholdelse på overfladen varetages af kommunen. Herunder omkostningerne til græsslåning, genbeplantning og vedligeholdelse af vej mv. Omkostningerne hertil forventes at udgøre kr. Side 9 af 16

10 Ovenstående eksempel skal kun forstås vejledende, idet projektbeskrivelsen i konkrete tilfælde bør være mere uddybende Projektbeskrivelse og overslag for sædvanlig afhjælpning Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 1, og 6, stk. 2, skal selskabet indsende en beskrivelse af den billigst mulige løsning ved sædvanlig afhjælpning, som opfylder det samme serviceniveau som det alternative klimatilpasningsprojekt. Selskabet skal endvidere udarbejde en overslagsberegning for omkostningerne til denne løsning. Dette bruges til at vurdere, om det alternative projekt er omkostningseffektivt i forhold til den beskrevne billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning. Ved sædvanlig afhjælpning forstås aktiviteter, der kan udføres inden for rammerne af selskabets primære aktiviteter. Det vil sige, at der er tale om traditionelle spildevandstekniske løsninger som f.eks. større rør, bassiner mv. Selskabet skal indsende følgende: - En kort beskrivelse af den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning o Herunder oplysning om, hvordan løsningen opnår det samme serviceniveau som det alternative projekt - Et overslag over anlægs- og driftsomkostningerne - En kort redegørelse for beregningen af omkostningerne Projektbeskrivelse og økonomisk overslag for den sædvanlige afhjælpningsløsning kan eksempelvis foretages således: Boks 2.5 Eksempel på en sædvandlig afhjælpning, der opnår samme serviceniveau som det alternative projekt For at opnå klima- og skybrudssikring af Paradisæblevej til samme serviceniveau som det alternative projekt, ville den billigste sædvanlige afhjælpningsløsning, som kan udføres inden for rammerne af selskabets primære aktiviteter, være at etablere et underjordisk Ø 1400 mm rørbasin. Bassinet skal dimensioneres til at håndtere en T-20 hændelse og have en kapacitet på ca. 700 m 3. Projektet ville have en levetid på 75 år. Projektet er overslagsmæssigt vurderet til at koste ca kr., idet der er taget udgangspunkt i en pris på kr./meter. De årlige driftsomkostninger er opgjort til kr. og omfatter rensning af bassinnet Beregning af omkostningseffektivitet En af hovedbetingelserne for, at et selskab kan opnå tillæg for medfinansiering af et alternativt klimatilpasningsprojekt er, at projektet er omkostningseffektivt, jf. bekendtgørelsens 6 og betalingslovens 1, stk. 5. Princippet skal sikre, at et spildevandsselskab alene kan deltage i et alternativt projekt, hvis spildevandsselskabets omkostninger til projektet samlet set er lavere end de omkostninger, som selskabet ellers måtte forvente at skulle afholde til den billigste sædvanlige tilpasning af sine spildevandsanlæg til opnåelse af samme serviceniveau. Beregningen af omkostningseffektiviteten er baseret på detaljeret viden om de forventede fremtidige betalinger for både det alternative projekt og den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning, som opfylder samme serviceniveau. Side 10 af 16

11 Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, skal sammenligningen af det alternative projekt og den sædvanlige afhjælpningsløsning ske ved at opgøre og sammenligne nutidsværdierne af de to projekter. Herved beregnes, hvor meget selskabet ville skulle låne i dag for at finansiere alle betalinger til et projekt i hele projektets levetid til en given rentesats. Den diskonteringsrente, som skal anvendes til beregningen for den sædvanlige afhjælpningsløsning, er i medfinansieringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, fastsat til at være selskabets forventede effektive lånerente. Den effektive rente for et lån er den pålydende rente inklusive alle omkostninger i forbindelse med lånet. Spildevandsselskabet skal redegøre for den forventede effektive lånerente. Dette kan gøres ved at indsende dokumentation i form af et tidligere optaget lån, et indhentet lånetilbud eller lignende. Da det alternative projekt og den sædvanlige afhjælpningsløsning oftest ikke har den samme levetid anvendes den årlige ækvivalente annuitetsmetode (Equivalent Annual Annuity, EAA) til at afgøre, hvilket projekt, der er mest omkostningseffektivt. Med EAA-metoden beregnes, hvad den årlige betaling til et projekt vil være i den situation, hvor projektet ville blive gentaget i det uendelige. Det projekt, hvor værdien er mindst, er det mest omkostningseffektive. Det er denne metode, som Forsyningssekretariatet benytter i forbindelse med opgørelsen af omkostningseffektiviteten af de indsendte projekter. For at gøre det lettere for selskaberne at beregne omkostningseffektiviteten, har Forsyningssekretariatet udarbejdet et indberetningsskema, som skal indsendes i udfyldt stand til Forsyningssekretariatet. Indberetningsskemaet kan findes her: I dette indberetningsskema skal selskaberne indtaste følgende oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets EAA-beregning for de to projekter: - For den sædvanlige afhjælpningsløsning o Den totale anlægsomkostning o De årlige driftsomkostninger i projektets levetid - For det alternative projekt o De samlede årlige anlægsomkostninger Der opdeles i årlige betalinger, som selskabet betaler til projektejer Og årlige anlægsomkostninger, som projektejer afholder o De samlede årlige driftsomkostninger i projektets levetid Der opdeles i årlige betalinger, som selskabet betaler til projektejer Og årlige driftsomkostninger, som projektejer afholder For så vidt angår anlægsomkostningerne til det alternative projekt, skal perioden for selskabets betaling herfor svare til den efter 14 aftalte afdragsperiode. Afdragsperioden afhænger af, om projektejer låne- eller kontantfinansierer anlægsomkostningerne. For så vidt angår anlægsomkostningerne til den sædvanlige afhjælpningsløsning skal disse blot anføres i det første projektår. Hvis projektejer har valgt at lånefinansiere anlægsomkostningerne, betaler selskabet sin andel lineært over en periode svarende til afdragsperioden på lånet, dog maksimalt 25 år. Selskabet bedes oplyse, hvorledes de forventede betalinger til projektejer er beregnet. Dvs. at den forventede lånerente, lånets løbetid og hovedstolen skal indtastes. Side 11 af 16

12 Hvis projektejer har valgt at kontantfinansiere anlægsomkostningerne, betaler selskabet sin andel lineært over en periode på minimum 10 år og maksimalt 25 år, jf. bekendtgørelsens 14, stk. 2. Denne periode skal aftales mellem parterne og skal fremgå af aftalen. For så vidt angår driftsomkostningerne for begge projekter, skal disse udfyldes i den del af projektets levetid, hvor det er aftalt, at selskabet skal betale til driften. På baggrund af det udfyldte indberetningsskema og den oplyste effektive lånerente, vil Forsyningssekretariatet foretage en EAA-beregning, hvorved det kan fastslås, hvilket af de to projekter, der er mest omkostningseffektivt. På Forsyningssekretariatets hjemmeside findes den EAA-beregner, som sekretariatet anvender. Såfremt selskaberne selv vil foretage beregningerne henvises til Bilag 1, for en nærmere redegørelse for EAA-beregneren og et eksempel på anvendelsen Kommunal beslutning Kommunen har i medfør af planloven det overordnede ansvar for den kommunale planlægning, herunder for gennemførelse af klimatilpasningstiltag i overensstemmelse med overordnet planlægning. Det er derfor en grundlæggende betingelse for godkendelse af det alternative projekt, at projektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt, jf. bekendtgørelsens 8. Betingelsen gælder for kommunale og private projekter. Denne beslutning kan f.eks. fremgå af en klimatilpasningsplan, en spildevandsplan, et tillæg eller forslag hertil. Det vil også være muligt at dokumentere denne beslutning på anden vis, f.eks. ved et brev fra forvaltningen, såfremt kommunalbestyrelsen har delegeret kompetencen til at træffe denne type beslutninger til forvaltningen. I tilfælde af at delegation af beslutningskompetencen, skal det fremgå af beslutningen, at kompetencen er videredelegeret. Hvis dokumentationen foreligger som et forslag til en plan eller et tillæg, bør forslaget som det mindste være sendt i høring. Den endelige vedtagne plan skal senere indsendes til Forsyningssekretariatet som endelig dokumentation for beslutningen. Den endelige kommunale beslutning skal senest fremsendes i selskabets høringsperiode. Det skal af den kommunale beslutning konkret fremgå, hvilket projekt, der bliver behandlet, samt at kommunen anser netop dette projekt for hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt Aftale mellem selskab og projektejer Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsen, at spildevandsselskabet og projektejer skal indgå en aftale om det alternative projekt. Denne aftale danner grundlaget for, at dokumentationskravet i 6 kan anses for opfyldt. Minimumskravene til aftalen er fastsat i bekendtgørelsens 12. Det fremgår heraf, at aftalen skal indeholde oplysninger om:» Projektejers udførelse, drift og vedligeholdelse af projektet» De forventede omkostninger fordel på investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger» Hvilke omkostninger, der betales af spildevandsselskabet. Herunder hvem der betaler for fordyrelser» Spildevandselskabets betaling til projektejer» Projektets serviceniveau, levetid og formål» Vilkårene for parternes opsigelsesvarsel» Vilkårene for projektets ophør Side 12 af 16

13 » Øvrige oplysninger til brug for opnåelse af tillæg til prisloftet Det skal af aftalen tydeligt fremgå, hvilken finansieringsform projektejer har valgt for projektets investeringsomkostninger, dvs. hvorvidt der er tale om låne- eller kontantfinansiering. Såfremt der er tale om lånefinansiering, skal lånets afdragsperiode fremgå af aftalen. Såfremt der er tale om kontantfinansiering, skal projektparterne aftale en afdragsperiode på mellem 10 og 25 år, som skal fremgå af aftalen (se punkt 3.1). I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at selskabet alene kan medfinansiere projektejers renteomkostninger, når projektejer lånefinansierer projektet. Ved kontantfinansiering kan selskabets betalinger til projektejer således ikke pålægges renter. Vilkårene for medfinansieringen skal fremgå eksplicit af aftalen. Der skal være overensstemmelse mellem aftalen og dokumentationen for projektets omkostningseffektivitet, omkostningsfordeling og serviceniveau. Det er vigtigt at sikre, at aftalen bestemmer alle de nødvendige vilkår for projektet. På Naturstyrelsens hjemmeside og findes en standardaftale, som selskaberne med fordel kan benytte eller tage udgangspunkt i ved udarbejdelsen af aftalen med projektejer Andet Såfremt spildevandsselskabet er i besiddelse af yderligere oplysninger af betydning for afgørelsen, bedes dette fremsendt sammen med ansøgningen. Endvidere bedes selskabet oplyse, hvornår projektet forventes igangsat. 2.4 Tjekliste Ud fra ovenstående gennemgang kan der opstilles en tjekliste over de oplysninger og den dokumentation, som spildevandsselskaberne skal indsende med deres ansøgning til Forsyningssekretariatet. Listen er magen til Boks 2.1 og ser således ud: 1) Projektbeskrivelse for det alternative projekt (se Boks 2.2) a. Evt. dokumentation for planzone b. Dokumentation for opfyldelsen af 9 2) Budget for det alternative projekt a. Detaljeret budget på funktionsniveau (se Boks 2.3) b. Begrundelse for fordelingen af omkostningerne (se Boks 2.4) 3) Projektbeskrivelse og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning (se Boks 2.5) 4) Beregning af omkostningseffektivitet a. Den forventede effektive lånerente b. Indberetningsskema 5) Kommunal beslutning 6) Aftale mellem selskab og projektejer 7) Andet Side 13 af 16

14 Kapitel 3 Prisloftet 3.1 Hvordan påvirkes prisloftet? Spildevandsselskabets omkostninger til medfinansiering af godkendte alternative klimatilpasningsprojekter vil medføre en forøgelse af selskabets prisloft. Selskabets betalinger til alternative projekter indgår i selskabets prisloft som driftsomkostninger til miljø- og servicemål, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens 15. Medfinansieringsbekendtgørelsen angiver rammerne for, hvornår spildevandsselskaberne skal betale deres andel af omkostningerne til projektejer, jf. 14. Der skelnes i bekendtgørelsen mellem betalingen for hhv. projektejers driftsomkostninger og anlægsomkostninger. Selskabets betalinger af tilskud til projektejers drifts- og vedligeholdelsesomkostninger falder som en årlig betaling i det år, hvor de pågældende omkostninger afholdes af projektejer. Betalingen finder sted i maksimalt den periode, hvor projektet håndterer tag- og overfladevand. Perioden fremgår af den indgåede aftale. Ved selskabets betalinger af tilskud til projektejers anlægsomkostninger afhænger betalingsperioden af projektejers valg af finansieringsform til projektet. Hvis projektejer har valgt at lånefinansiere anlægsomkostningerne, betaler selskabet sin andel lineært over en periode svarende til afdragsperioden på lånet, dog maksimalt 25 år. Hvis projektejer har valgt at kontantfinansiere anlægsomkostningerne, betaler selskabet sin andel lineært over en periode på minimum 10 år og maksimalt 25 år, jf. 14, stk Hvordan finansieres spildevandsselskabernes omkostninger til opfyldelse af dokumentationskrav? Indhentelse af dokumentation i overensstemmelse med medfinansieringsbekendtgørelsen vil medføre omkostninger for selskaberne. Et spildevandsselskabs omkostninger i forbindelse med dokumentation og vurdering af et godkendt alternativt projekt indberettes og behandles som driftsomkostninger til miljø- og servicemål, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 4. Selskabets omkostninger til dokumentation og vurdering af projekter, som ikke udløser et tillæg til prisloftet, fordi de ikke kan godkendes, kan alene dækkes over selskabets almindelige drift. Det vil sige, at selskabet selv skal afholde disse omkostninger uden at få en forøgelse af prisloftet. 3.3 Indberetning og efterregulering i fremtidige prislofter Selskabet skal ved fremtidige prisloftindberetninger indberette de budgetterede omkostninger til det alternative projekt for det enkelte prisloftår. Selskabets andel af Side 14 af 16

15 anlægsomkostningerne skal indberettes i den aftalte afdragsperiode og selskabets andel af driftsomkostningerne skal indberettes så længe selskabet har omkostninger hertil. Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskellen mellem tidligere indregnede budgetterede driftsomkostninger til godkendte klimatilpasningsprojekter og de faktiske omkostninger hertil i prisloftåret for det år, der ligger to år forud for prisloftåret. Dette medfører f.eks., at der i selskabets prisloft for 2017 foretages en korrektion for forskellen mellem tillægget for de budgetterede driftsomkostninger til medfinansiering af projektet fastsat i prisloftet for 2015 og selskabets faktiske driftsomkostninger til projektet i Selskabet skal derfor ved indberetningen til reguleringsregnskabet i prisloftet for 2017 (og frem) anføre de faktiske omkostninger, som selskabet har afholdt til projektet i 2015 (og frem). Dette gøres under afsnittet Driftsomkostninger til miljø- og servicemål/klimatilpasning" i FDO en. Det samme gælder for omkostninger til godkendte projekter i Her skal selskabet ved indberetningen til reguleringsregnskabet i prisloftet for 2015 anføre de faktiske omkostninger, som det har afholdt til projektet i Såfremt de faktisk afholdte omkostninger overstiger de budgetterede omkostninger, skal selskabet begrunde underbudgettereingen ved indberetningen. Der henvises i denne forbindelse til medfinansieringsbekendtgørelsens 12, nr Risikodeling - forskelle mellem budgetterede og realiserede betalinger Vurderingen af et projekts omkostningseffektivitet er baseret på budgettal. Det er derfor vigtigt, at disse budgettal er så retvisende som muligt. Hvis de forventede omkostninger systematisk undervurderes, er projektet ikke nødvendigvis omkostningseffektivt. Det er alene projektejer, som påtager sig risikoen for fordyrelser, der er større end de forventede omkostninger ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning ville have været, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens 12, stk. 1, nr. 3. Side 15 af 16

16 Bilag 1 For at kunne vurdere, hvilket projekt, der er mest omkostningseffektivt, anvendes den årlige ækvivalente annuitetsmetode (Equivalent Annual Annuity, EAA), når to projekter ikke har den samme levetid. Metoden beregner, hvad den årlige betaling til et projekt ville være i den situation, hvor projektet ville blive gentaget i det uendelige. Det projekt, hvor den årlige ækvivalente annuitet er højest, er det mest omkostningseffektive. Boks 3.1 Eksempel på EAA-metoden Selskabet vil i 2013 og frem gerne medfinansiere etableringen af de grønne regnbede på Paradisæblevej. Projektet har en levetid på 25 år. Projektejer har valgt at lånefinansiere anlægsomkostningerne over 15 år med et årligt afdrag på kr. inkl. renter. De årlige driftsomkostninger til det alternative projekt er kr. Den billigste sædvanlige afhjælpning har en levetid på 75 år og forventede anlægsomkostninger på kr. De årlige driftsomkostninger er kr. Selskabets forventede effektive årlige lånerente er på 3,5 %. Selskabet sammenligner de to projekter ved at finde den ækvivalente årlige annuitet, hvor den generelle formel for en EAA-beregning ser således ud: EAA= I formlen er NPV = nutidsværdien af de budgetterede betalinger i projektets levetid, r = den årlige forventede effektive rente og N = projektets levetid (inkl. det første år, hvor investering foreligger). I Microsoft Excel kan funktionen -Ydelse og Nutidsværdi anvendes til at finde den årlige ækvivalente annuitet. Her skal selskabets effektive lånerente samt summen af selskabets udgifter de enkelte år (i negative tal) angives. I EAA-beregneren på Forsyningssekretariatets hjemmeside udfylder selskabet den forventede effektive rente, samt projekternes startår og slutår for både det sædvanlige og det alternative projekt. Derudover anføres de samlede anlægsomkostninger for den sædvanlige afhjælpningsløsning, samt de årlige driftsomkostninger på kr. i hele projektets levetid på 75 år. Endelig anføres selskabets årlige afdrag på i afdragsperioden på 15 år for det alternative projekt, samt de årlige driftsomkostninger på kr. i hele projektets levetid på 25 år. Det er alene de omkostninger, som selskabet afholder, der skal anføres i EAAberegneren. På baggrund heraf udregner EAA-beregneren, hvilket projekt, der er mest omkostningseffektivt. EAA-beregneren findes her: Side 16 af 16

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 7. januar 2014 Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 Klima-Konference VandPlus 8. januar 2014 Bue Rømer Tidemann Forsyningssekretariatet SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Klikovand Seminar 20. februar 2013 Malte Lisberg Jensen Forsyningssekretariatet ANLÆG ELLER DRIFT - HVOR LANGT KAN MAN GÅ 1 Spildevandsselskaberne

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Aftale om grøn omstilling Kommunerne vil i 2013: løfte investeringerne i klimatilpasning med

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Notat Emne: Til: Kopi til: Lystrup, Aarhus Kommune - Klimatilpasning Forsyningssekretariatet Aarhus Kommune Den 15. april 2014 Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Aarhus

Læs mere

Guide til indberetning til prisloft 2015

Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg. www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg. www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg 1 Klimatilpasning nu er det op til kommunerne!.. Vi er kommet meget hurtigt

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen s juridiske hovedspørgsmål ret og vrang i klimatilpasningen December 2014 Indhold 1. Indledning og læsevejledning... 4 2 Introduktion til klimatilpasning... 6 2.1 Hvem har ansvaret for klimatilpasning?...

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 19 Marts 2015 - Forslag Forslaget er i offentlig høring i perioden fra d. 31. marts 2015 26. maj 2015. Forslaget kan ses

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09)

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) 12 anbefalinger fra projektet 1. Bedre samarbejde mellem kommune og forsyning Der er kommet en klarere rollefordeling mellem kommuner og forsyninger,

Læs mere

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Page 1 of 11 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Kapitel 2 Prisloftet Kapitel 3 Investeringsplaner og -regnskaber Kapitel 4 Ydelser, der leveres til andre vandselskaber

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Marts 2014 Version 2.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Guidens struktur... 3 1.2 Ny screeningsmetode... 3 1.3

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Eva Lund Østergade 130 6900 Skjern 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0323 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Forslag til Klimatilpasningsplan Odder Kommune 2013

Forslag til Klimatilpasningsplan Odder Kommune 2013 Forslag til Klimatilpasningsplan Odder Kommune 2013 Dokument nr.: 727-2013-121816 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for klimatilpasningsplanen side 3 1.1 Klimaforandringer 1.2 Om klimatilpasningsplanen

Læs mere

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0438 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Målsætning intelligente, billigere og smukkere løsninger PAGE 12 Hvordan får vi optimeret samspil

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere