Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk."

Transkript

1 Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk.dk 11 år arbejdet med folkekirken i KM, Landsforeningen af menighedrådsmedlemmer, og som kontorchef i Århus Stift. Vigtigt dyb respekt for det arbejde der udføres i folkekirken og de mennesker som arbejder i folkekirken. Aristoteles det er kendetegnende for en oplyst mand/kvinde, at han søger præcision indenfor en enhver kategori af fænomener i netop den udstrækning som emnets natur tillader. Intro. De fleste danskere bruger kirken og opfatter de kirkelige handlinger som det at være dansk og kristen som et gode. Det er være kristen er for de fleste ikke at komme der hver uge til gudstjeneste, men i høj grad at føle sig knyttet til de kristne værdier, som vigtige strukturer i vores liv. Dog flere og flere som aktivt ikke melder sig ind eller aktivt melder sig ud, fordi de ikke kan se sig selv i det store system som folkekirken også er. Det sker med glectheragtig hastighed og sikkerhed. Det er være Folkets kirke kalder også på at følge med tiden, skilsmisser, homoseksuelle og sammensatte familier, kvinder og andet godt. Her fremstår folkekirkens ansatte mere som systembevarende end som at have forstået det at være folkets kirke også betyder forandringer der er ofte en em af fortid, tilbage i tiden frem for vi ser frem til de nye tider, og hvad de vil bringe. Folkekirken, dens medlemmer og ansatte gået fra at være alle i byen, sognet, landet til at være en klub for særligt indviede, som de fleste kun bruger og beskæftiger sig med en gang i mellem. På tidspunkter, som dåb, vielse og begravelse, som har stor betydning for den enkeltes liv. Status på den nuværende styrelsesordning. Folketinget og den lovgivende magt Kirkeministeriet/ Kirkeministeren Stiftsøvrighed Provstiudvalg Menighedsråd Biskoppen Provst Præst Systemet bærer præg af at være et statslig gejstligt system, som i det 1900 århundrede har fået indført demokratiske organer og institutioner i det 19. århundrede. Så der er sket en historisk

2 knopskydning med vægt på de juridiske kompetencer frem for en effektiv organisation i folkekirken. Status i dag det velordnede anarki, hvor mange har dele af kompetencer og ansvar, men ingen rigtigt kan træffe beslutninger, som for alvor ændrer den måde tingene besluttes og ændres i folkekirken. Det betyder et meget lille incitament til at ændre de eksisterende forhold for så vil der altid være nogen, som mister kompetence/magt ved ændringer. Det vidner mange kommissioner og udvalgsarbejder, som i tidens løb er kommet med forslag uden der er sket ret meget. Samtidigt er det få ikke engang, de som er arbejder i folkekirken, forundt at have overblikket over systemet mange kringelkroge, niveauer og kompetencer. Man har parret gestligheden, staten og det lokaldemokratiske ud fra de bedste meninger men der er kommet et ualmindeligt stort, detailreguleret system ud af det, hvor mange ofte må spørge sig, hvad er meningen! Vi ved fra organisationsteorien, at når først et bestemt historisk organisatorisk grundfundament er skabt, så bliver ændringer ofte krusninger og tillempninger til det eksisterende også selv om det oprindelige system er udarbejdet i en hel anden historisk, social og økonomisk kontekst. Historisk er det før set, at selve aktiviteten falder, men burokartiet vokser, for hvad skal de ellers lave. Den danske folkekirke s 2 funktioner; 1. Den religiøse funktion. ( Klubben for medlemmer) Folkekirkens kerneydelse er at forkynde det kristne budskab på forskellige platforme og sammenhænge gudstjenester, kirkelige handlinger, diakoni, sjælesorg og så videre. Kirken, personale og jorde er rammer rundt om kerneydelsen. 2. Den offentlige funktion. ( Klubben for alle uanset religiøst tilhørsforhold) Derudover forvalter folkekirken en række offentlige service så som person og navne registrering, begravelsesvæsenet og vielser med borgerlig gyldighed. Funktioner som er tæt knyttet cpr-registeret. Danskernes finmaskede system. Det betyder, at mange opfatter som almindelige offentlig service som skal stilles til rådighed for alle borgere i DK. Det er denne sammenblanding af trossamfund for medlemmer og et offentlig service organ, som giver anledning til mange problemer. Historisk blev kirken ved reformationen i 1936 en statskirke og det var politisk og ud fra magtvinkel ret smart den gang, så undgik de grimme religionskrige og sikrede at kongen og hans regering ud fra men magtpolitisk vinkel kunne styre kirken og dens magt.

3 I dag er det folketinget, som kan lovgive om folkekirkens struktur, økonomi og indhold. Senest aktualiseret ved homoseksuelles ret til at indgå ægteskab ved kirkelig handling og præsters ret til at sige nej til at vie homoseksuelle. Staten har udviklet sig en del siden enevælden fra det traditionsbundne bevarende til lighedstanken, sekularisering, rettigheder, produktivitet og effektivitet i beslutninger i velfærdsstaten. Dette ægteskab mellem folkekirken og staten giver alt andet lige betydelig flere penge i kassen til præster, andre ansatte og bygninger i folkekirken og politisk interesse i folkekirkens forhold. Til gengæld må folkekirken som trossamfund finde sig i, at FT i høj grad bestemmer, at f.eks. homoseksuelle skal have ret til ægteskab i folkekirken, vielse af fraskilte, kvindelige præster og andet som i tidens løb har fået tingene i kog. Den lille kattelem er at den enkelte præst har ret til at undlade at vie et homoseksuelt par. 1. Styringsmodel for folkekirken. Set them free Den nemmeste nye styreform og mest radikale og fremtidsikrede ville være at frigøre staten fra folkekirken og omvendt, så kunne folkekirken fungere og arbejde som et selvstændigt trossamfund baseret på de frivillige medlemmer. Staten kunne som den franske sekulære stat gjorde i 1905 og dermed sikre statens neutralitet i forhold til alle trossamfund i DK nu og i fremtiden. Det vil radikalt ændre de økonomiske vilkår og kræve en langt større indsats og reformer i folkekirken for at synliggøre, trimme og forklare udgifternes, fordeling, o.s.v. Det ville på kort sigt give folkekirken en ckokkur, som uden tvivl vil gavne den på længere sigt og give den langt større indflydelse på indholds og økonomisiden i folkekirken. Det vil gøre medlemskabet af folkekirken til at positivt tilvalg for den enkelte. Det vil ikke nødvendigvis udelukke, at statens kan yde tilskud til religiøse bygninger, fredede bygninger o.s.v Men det vil betyde flytning af de offentlige funktioner til stat eller kommune. Det ville som en af mine gamle provster siger give ren numse at trutte i 2. Styringsmodel indenfor nuværende ordning. Større menighedsråd a la kommunalbestyrelsen(kommunalreform) med valgt bestyrelse og større ansvar for prioritering indenfor økonomien i flere sogne, kirker og kirkegårde.

4 Menighedsråd med en professionel administration med kompetencer indenfor økonomistyring og ikke mindst personalejura og jura i øvrigt, da folkekirkens område faktisk dækker og er i kontakt med utrolig mange andre områder. Det kommunale lokaldemokrati må trods alt siges at være bedre tilpasse aktiviteter og bygninger over tid, skolen nedlægges og plejehjem bygges o.s.v. Det vil stadigvæk kræve forhandling og en vis form for udligning, men jeg tror, at vi ville kunne spare utrolig meget tid og ressourcer på det økonomisk administrative område. Mål for styringsformer for Økonomien. Større gennemsigtighed for det enkelte medlem, hvad medlemskontingentet går til præsteløn, bygninger, kirkegårde i det enkelte sogn og andre administrative udgifter. Denne mangel på gennemsigtighed får mange til at melde sig ud, fordi det bekræfter dem i, at folkekirken er en fuldstændig utidsvarende funktion. Ikke-folkekirkemedlemmer bør ikke økonomisk via statskassen betale for udgifter i folkekirken uanset om det er udgifter til de gejstlige, kirkebygninger eller kirkegårde. Det er mere og mere aktuelt, da flere melder sig ud af folkets kirke ( 80% er medlemmer og betaler skatten) og vi får flere og flere borgere med andre religiøse eller ikke-religiøse tilhørsforhold. Manglende brug og deltagelse i folkekirkens tilbud skal have økonomiske og bygningsmæssige konsekvenser. Det hører med til at drive en moderne offentligt religiøst servicetilbud, at den løbende tilpasses efter bosætning, brug og aktiviteter. Det er vel ikke alle vores kirker som er lige bevaringsværdige tabu! Ellers må de drives af frivillige og eller fonde, kommuner.. For megen amatørisme menighedsråd og provstiudvalg mangler ofte de grundlæggende kompetencer indenfor personale, økonomi og administration og derfor er der opbygget en kæmpe regelsæt til at regulere, ansat mange mennesker i stifter og KM til at varetage og sikre lovlighed af de beslutning som træffes. Konsekvens lange sagsgange, stor burokrati og følelsen af mangel på reel indflydelse lokalt. Kritisk gennemgang af de nuværende institutioner og deres oprindelige formål og funktion og se på den med nutidige øjne. f.eks. hvorfor bruge så mange ressourcer og penge på et demokratisk valg med så få reelle valg og meget lav valgdeltagelse.

5 Reform af antallet af menighedsråd og provstiudvalg, herunder diskussion af en passende størrelse for at kunne sammenligne aktiviteter og foretage nødvendige prioriteringer. Kun kirkekassen og fællesfonden, kirkens egne penge og økonomi. Statens penge skal gå til kulturarvens d.v.s. kirkens bygninger og/eller de offentlige funktioner, som folkekirken varetager. Nye Styringsformer for folkekirkens indhold. I dag er biskoppen den gejstlige tilsynsmyndighed på stiftsniveau. Institutionen er en bastard af en forvaltningsmyndighed/embedsmand og en demokratisk valg organ. Institutionen lider voldsomt af et demokratisk underskud, da man ikke skal genvælges efter en årrække, som det eller sker i alle andre demokratiske organer. Der bør simpelthen ændres til enten det ene eller det andet. Så vi ved, om det er en embedsmand eller en politiker, som sidder i spidsen. MHRlov 37 - Præsten er i udøvelsen af sin pastorale forpligtelse, herunder sin forkyndelse, sin sjælesorg og sin undervisning, uafhængig af menighedsrådet. En mere folkelig og moderne model for drøftelse og evt. beslutninger om folkekirkens indholds side vil være at en bredere kreds af såvel gejstlige som folkelige repræsentanter, som kunne drøfte folkekirkens indre anliggende og evt. træffe beslutninger eller komme med indstillinger til minister og Folketing herom. Uafhængig af systemet er vigtig, så folk tør sige deres mening og fremføre holdninger. Jeg har sjældent været i et system, hvor uenigheder om meninger og holdninger fører til trusler og konflikter. Der er simpelthen mangel på reel demokratisk tradition for at drøfte de indre anliggender. Det ender ofte i skyttekrige eller uformelle trusler fra arbejdsgiveren. Men netop fordi staten og FT har så stor magt og indflydelse levner det ikke meget plads til selvstændige beslutninger om folkekirkens indhold, men en mere bred og demokratisk struktur vil give politikerne nogle bedre indblik, hvad der rør sig i folkekirken og hvilke meninger og holdninger folk i folkekirken har i dag.

6 Et opgør med den nuværende ordning kræver politisk mandsmod også selv om man vil blive kaldet det værst tænkelige af systemfolk og ikke mindst de ledende på Kristelig Dagblad. Så jeg siger bon courage og ønsker jer alt held og lykke med at ændre folkekirkens struktur, og jeg møder gerne op og hjælper til med et stort hjerte for folkekirkens mange kvaliteter og ikke mindst små lokale steder men også ud fra et ønske om at vis, at folkekirken er villig til at reformere og ændre sig i forhold til samfund, som den er en del af.

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Hvor folket er, må kirken være

Hvor folket er, må kirken være Hvor folket er, må kirken være Et debatoplæg fra Grundtvigsk Forum, oktober 2011 Den lokale forankring og det personlige møde er folkekirkens styrke. Folkekirken lever af relationer, hvor især den personlige

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Redigeret af Marie Vejrup Nielsen Hans Raun Iversen

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner?

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Frit valg på en ny måde Daginstitutionernes Lands-Organisation Frie Børnehaver og Fritidshjem Menighedernes Daginstitutioner Hvorfor ikke udbyde til

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen

TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen Inden for en periode på mindre end fyrre år har man i Danmark gennemført to omfattende reformer af den

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere