Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til Vedtaget november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1"

Transkript

1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november

2 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til Indledning... 3 Formålet med strategien... 3 Hvorfor turismesatsning i... 3 Styrker og svagheder i turismen i Grundelementer i turismen i... 5 Den geografiske sammenhæng... 6 Den internationale dimension en prioritering... 7 Målgrupper... 8 Strategiens Mål... 9 Hovedopgaver Kultur- og oplevelsesprogram Kommunikationsplan Infrastruktur Operatører Helsingør Centrale udførende operatører Kulturaktørerne Turismeaktørerne Rolle og ansvarsfordeling Handlingsplan Handlingsplan Bilag

3 Indledning Turisme har en stor betydning for jobs, knap 10 % af kommunens job, er afledt af turisme og den turistmæssige omsætning i kommunen er på 1,351 milliard kr., den tredje største i regionen efter København og Bornholm. Der investeres i alt 1,2 milliard i Kulturværftet og Kulturhavnen. Kombineret med s mange attraktioner og oplevelser er der store muligheder for at sætte et tydeligt aftryk på det kulturelle og turistmæssige danmarkskort og verdenskort. Det kræver, at der er sammenhæng i indsatserne, at alle går i den samme retning og at rolle- og arbejdsfordelingen er klar. Det skal denne strategi medvirke til. Formålet med strategien Turismestrategi- og handleplanen skal sætte rammerne for et bredt turismesamarbejde, hvor samarbejde og sammenhæng i indsatsen skal løfte turismen. Dermed får kommunen maksimal glæde af investeringerne i Kulturhavnen,, og de mange andre investeringer, som direkte og indirekte udvikler turismen og s varemærker. Formålet med turismestrategien er at realisere den del af visionen for, som handler om at tiltrække flere besøgende. Strategien omsætter desuden Planstrategi , Begivenhedsstrategi for fra 2007 og Erhvervs- og Vækstpolitikken til mere konkrete prioriteringer og handlinger på turismeområdet. Hvorfor turismesatsning i har et stort potentiale på turismeområdet. Allerede i dag er der mange besøgende udefra til kommunens museer, hoteller, detailhandel, restauranter, cafeer og spillesteder. Særligt har kommunen på hele det kulturelle felt både et større antal besøgende og større investeringer end kommunens størrelse og befolkningsgrundlag tilsiger. De afledte forretningsområder i form af detailhandel, overnatning mv. har dog ikke en tilsvarende volumen. Nøgletal for oplistes i bilag 1. Den store koncentration af både hoteller og detailhandel særligt i Helsingør, giver dog baggrund for at tro på at der kan ske en betydelig forretningsudvikling på dette område. En konsekvensberegning foretaget af Implement i forbindelse med visionsarbejde i af den direkte betydning af øget turisme i forhold til beskatningsgrundlaget og på afledte effekter af forøget beskæftigelse viser, at hvis kommunens turismeandel øges fra 4,4 % til 5,3 % (hvilket svarer til den andel Gribskov som den højest rangerende kommune har) vil det resultere i 358 flere jobs. Hvis det forudsættes at disse job besættes af unge ledige er gevinsten for kommunen ud fra et standard scenarium 49 mio. kr. om året. Størstedelen af gevinsten er knyttet til de afledte gevinster ved at flytte borgere og særligt unge med kortere uddannelse fra overførselsindkomster til lønarbejde. Udover de økonomiske effekter en øget turisme har i forhold til øget omsætning i turisterhvervene og øget beskæftigelse vil der også være effekter, som har mere indirekte betydning for som et attraktivt sted at bo og leve. 3

4 Et højere aktivitetsniveau i kulturellivet og en højere kvalitet i den fysiske infrastruktur vil komme borgerne i til gode og vil øge kommunens attraktion som bosætningssted. Den dynamik, som skabes ved et højt antal af besøgende både fra ind- og udland, er med til at gøre til et attraktivt sted at bo. Historisk har denne dynamik været en del af Helsingørs identitet. Mange besøgende har gennem de seneste mange århundreder medvirket til at skabe det kosmopolitiske præg, som særligt Helsingør har, og som er et godt afsæt for en styrket turismeindsats. Fakta om turismens betydning 100 jobs i turisterhvervet betyder, at der skabes 110 jobs i lokalområdet via afledt beskæftigelse i fx fødevare- og byggesektoren, detailhandlen osv. (indirekte, inducerede samt eksporteffekter). Turisterhvervet skaber beskæftigelse til 3 gange så mange danskere med anden etnisk baggrund end andre erhverv. Turisterhvervet skaber beskæftigelse til dobbelt så mange kortuddannede som andre erhverv. Turisterhvervet sikrer fastholdelse af kortuddannede på arbejdsmarkedet og leverer beskæftigelsesmulighed til dem, der bliver ledige i andre erhverv pga. outsourcing. Detailhandlen står for næsten en 1/3 af turisternes forbrug. Turisters forbrug skaber øget værditilvækst, beskæftigelse og større skattegrundlag (moms, afgifter, skatter). For hver kr. i turismeomsætning skabes der i gennemsnit ,- kr. i værditilvækst og 1,7 årsværk. For hver ,- kr. i turismeomsætning kommer der ,- kr. ind i samlet offentligt provenu. Kilde: Wonderful Copenhagen på basis af VisitDenmarks turismeøkonomiske opgørelse fra 2009 Turismens økonomiske betydning i Danmark Beskæftigelsestallene stammer fra Copenhagen Economics rapport fra 2010 Problemet i dansk turisme. Styrker og svagheder i turismen i. Helsingørs styrker på turismeområdet kan samles op i følgende prioriterede rækkefølge: 1. Investering i Kulturhavnen 2. Attraktioner af regional, national og international interesse 4

5 3. Mange oplevelser og attraktioner i umiddelbar nærhed af hinanden 1 4. Hoteller, konference og mødefaciliteter 5. Beliggenhed skov, kyst, København, Sverige 6. Tilgængelighed i forhold til ankomstpunkter med bil, tog, færge og fly. 7. Stort potentiale for forretningsudvikling i turismeerhvervet Svaghederne kan opsamles i punkterne: Utydelig rollefordeling mellem operatørerne Manglende prioritering af attraktionerne bl.a. i forhold til om attraktionen har lokal, regional, national eller internationalt format og attraktionskraft. Svingende kvalitet i det fysiske miljø og infrastruktur Svingende kvalitet i servicen og værtskab Grundelementer i turismen i Kulturhavnen er fyrtårnet i Helsingørs turismeudvikling. Tæt knyttet hertil er Helsingørs velbevarede bykerne med en mangfoldig detailhandel. Hornbæk er pr. tradition en kendt og livlig badeby. De tre lokaliteter har alle en tydelig identitet som afsæt for den videre turismeudvikling. Der udover er der en række udviklingsmuligheder, blandt andet i Sommarivaområdet, Nordhavnen, Danmarks Tekniske Museum og Værftshallerne Etape 2. Grundelementerne er fremstillet i følgende figur: 1 Her kan nævnes Danmarks Tekniske Museum, Øresundsakvariet, Kronborg, M/S Museet for Søfart og s Museer. 5

6 Figur 1 Grundelementer i turismen i. Kilde: På baggrund af Turismen i, Eskild Hansen, marts Den geografiske sammenhæng s strategiske turismeindsats skal ses i en geografisk sammenhæng. Helsingør står i centrum for fire grundlæggende orienteringer Nordsjælland, København, Sverige og det internationale. En orientering peger på tværs af Nordsjælland med rekreative natur og kulturoplevelser, og med Hornbæk som den centrale bade- og havneby. Der vil her være et særligt fokus på at udvikle turisme på baggrund af kommunens unikke natur og kyster. En anden orientering peger mod et samspil med København, hvor Helsingør kan opleves som metropolens selvstændige udflugtsmål også for krydstogsgæster. Den tredje orientering retter sig mod Helsingborg, Skåne og Sverige, hvor mødet mellem kulturer giver mulighed for en særlig dynamik. har strategiske samarbejdsrelationer i de samme tre retninger via, Wonderful Copenhagen og HH-samarbejdet. Samarbejdet med er efter etableringsfasen i konsolideringsfase. Samarbejdet med både Wonderful Copenhagen og Helsingborg Stad bør udvikles yderligere. 6

7 En fjerde orientering retter sig mod det internationale i kraft af en stærk international symbolsk kapital så som Hamlet, Kronborg og Sundtolden. De internationale samarbejdsrelationer varetages dels af /VisitDenmark dels af Wonderful Copenhagen. Herudover har de enkelte internationalt orienterede aktører så som Hamlet Scenen, Helsingør Teater, M/S Museet for Søfart, Danmarks Tekniske Museum og Kulturværftet selvstændigt etableret internationale samarbejdsrelationer. Følgende figur viser geografien. Figur 2 Den geografiske orientering. Kilde: På baggrund af Turismen i, Eskild Hansen, marts Den internationale dimension en prioritering For at sikre at der sker en relevant markedsføring i forhold til henholdsvis det lokale, regionale, nationale og internationale niveau, er det vigtigt, at der er fokus på hvilke oplevelser og historier, som har hvilken målgruppe. 7

8 Som de kendteste internationale varemærker i Helsingør står ubetinget Kronborg og Hamlet. I den videre udvikling af Kulturhavnen vil der derfor været et særligt fokus på at udvikle den internationale profil på disse områder. Sundtold og skibsfart rummer ligeledes internationale historier repræsenteret gennem M/S Museet for Søfart, Helsingør bykerne og Bymuseet. Kulturværftet har ligeledes i kraft af sin placering i Kulturhavnen og i kraft af en udstrakt grad af modernitet en international dimension, som der er et stort potentiale i at udvikle. En del øvrige attraktioner kan have et vist internationalt potentiale, det gælder fx Hornbæk og natur- og strandoplevelserne, disse nok særligt i forhold til vore nabolande Norge, Sverige og Tyskland. Endeligt kan internationale dimensioner i kulturoplevelserne have en tiltrækning på såvel lokale, regionale, nationale og internationale besøgende. Den Internationale Gadeteater Festival, som afholdes af Helsingør Teater i samarbejde med bl.a. Helsingborg er et eksempel herpå. Målgrupper s turismeindsats er rettet mod følgende målgrupper: Kulturturister Erhvervsturister Besøgende i sommerlandet Krydstogtsturister Kulturturisme kan ses som motoren i forhold til udvikling af helårsturisme og attraktionsudvikling. Kulturturisme står øverst, da denne målgruppe som forretningsområdet har trækkraft i forhold til de øvrige grupper. Det er også på dette område, at der er investeret mest i relation til Kulturhavnen. Erhvervsturisme bidrager til en høj omsætning pr. person og hen over året. Begge turismeformer rummer lokale, regionale, nationale og internationale udviklingsmuligheder. Endagsturister udgør den største volumen i forhold til besøgende. Ved at øge besøgsvolumen skabes mulighed for at øge både helårsturismen og attraktionsudviklingen. Hermed gives et bedre afsæt for at øge antallet af overnattende gæster, hvilket er et mål. 8

9 Figur 3 Målgrupper for s turismeindsats. Kilde: På baggrund af Turismen i, Eskild Hansen, marts Strategiens Mål Eskild Hansen (Turismen i, Eskild Hansen Strategibureau, marts 2012) vurderer, at har potentiale til at løfte antal museumsbesøg fra i 2010 til besøgende i fremtiden. Vurderingen bygger bl.a. på at M/S Musset for Søfart og Kronborgs ambition om at løfte besøgstallet med hhv og Med øget museumsbesøg som trækkraft og deraf følgende øget profilering vurderes det endvidere at de kommercielle hotelovernatninger, gruppeforretning i fremtiden kan øges fra i 2009 til i fremtiden, og at antallet af krydstogsanløb kan stige til 7,5. Endelig vurdere Eskild Hansen, at beskæftigelsen i kommunen indenfor handel, hotel og restauration kan øges fra til i fremtiden, hvis beskæftigelsen kommer til at svare til erhvervsindkomsten i kommunen, hvor Helsingørs andel af den danske erhvervsindkomst er på 1,2 % i 2010 mens Helsingørs andel af beskæftigelsen i handel er på 0,9 %. Med et sigte frem til 2020 og med afsæt i potentialet for fremtiden på lang sigt, som nævnt ovenfor, sættes følgende mål, som strategien skal medvirke til at opfylde: 9

10 Tabel 1 Strategiske mål for 2020 I dag År 2020 Vækst % Museumsbesøg (2010) Hotelovernatninger, gruppeforretning (2009) Krydstogtsanløb Beskæftigede i handel, hotel og restauration De strategiske mål skal evalueres efter fire år, og skal første gang evalueres ultimo 2016 Hovedopgaver Strategiens mål skal nås ved at fokusere på tre hovedopgaver: 1. Kultur- og oplevelsesprogram 2. Kommunikationsplan 3. Infrastruktur Kultur- og oplevelsesprogram Kultur- og oplevelsesprogrammet er det primære grundlag for turismeudviklingen i og skal særligt rette sig mod Helsingør og Hornbæk. Programmet skal tilrettelægges så det består af begivenheder, som dækker hele året og de prioriterede målgrupper. Kernen i programmet er aktiviteter i Kulturhavnen. Hornbæk og Helsingborg skal indarbejdes i programmet, så der skabes en sammenhæng til Hornbæk og over sundet til Helsingborg. Kultur- og oplevelsesprogrammet skal: Sikre sammenhæng i begivenheder og attraktioner, øge besøgstallet særligt i Kulturhavnen, øge helårsturismen og bidrage til øget turismeomsætning. Kommunikationsplan Kommunikationsplanen er en samlet plan for formidlingen af kultur- og oplevelsesprogrammet samt Helsingørs og Hornbæks varemærker. Planen omfatter både udvikling af varemærker, formidlingskanaler og markedsføring. Kommunikationsplanen skal: Være en samlet plan for kommunikation og formidling af kulturprogrammet med budskaber, billeder, information, kanaler, bookingmuligheder mm. skal tilrettelægges og gennemføres, så Helsingørs totaloplevelse bliver synlig og tilgængelig for de prioriterede målgrupper. 10

11 Infrastruktur Infrastrukturen er både de fysiske rammer, som turismen udspiller sig i, og den netværksdannelse og forretningsudvikling som skal sikre, at stederne udvikles. Den fysiske infrastruktur omfatter både den offentlige infrastruktur i form af skove, strande, veje og byrum samt overnatningssteder, spisesteder, oplevelsessteder, butikker mv. Infrastrukturen skal: Sikre at den besøgende får en sammenhængende kvalitetspræget oplevelse af som turistmål. Varemærkerne skal understøttes gennem infrastrukturen. Skabe mulighed for at der i det samlede turismeerhverv kan ske en forretningsudvikling, som bygger på kultur- og oplevelsesprogrammet. Sikre at kommunens styrker i forhold til natur og kyster understøtter turismeindsatsen. Operatører Der er tre centrale styrende operatører i forhold til turismen i. Yder bidrag til turismeindsatsen i og og er repræsenteret i bestyrelserne i de to organisationer. Turismestrategi og handleplanen samt Erhvervs- og Vækstpolitikken er kommunens strategiske udgangspunkt for turismeindsatsen. Kommunens rolle er primært at skabe rammerne for turismen (Infrastruktur). Desuden har kommunen en vigtig rolle i at sikre styringen, samarbejde og koordinering i forhold til at nå de strategiske mål. Det gælder både i forhold til kultur- og oplevelsesprogrammet og markedsføring. Helsingør Ejerne er: Helsingør Turistforening, s Detailhandelsforening, Kulturforeningen og Udvikling Nord og Industriforeningen og. har rutine i udvikling og afvikling af begivenheder. agerer primært lokalt og indsatsen omfatter bl.a. markedsføring, kommunikation og koordination. vil i nogle tilfælde være udvikler og afvikler af tiltag. Tiltagene vil i høj grad være koncentreret omkring Kulturhavnen, Helsingør og Hornbæk. Desuden vil der i høj grad være fokus på at medvirke til at koordinere oplevelsesprogrammet mellem Kulturhavnen med Helsingørs øvrige attraktioner og aktiviteter. vil være i dialog turisterhvervet for at medvirke til en langsigtet forretningsudvikling. Ejerne er fem kommuner: Fredensborg, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Gribskov kommuner. har rollen som fundraiser, hvor der er behov for at flere kommuner samarbejder om udviklingsprojekter f.eks. i samarbejde med Region Hovedstaden, EU"s Regional- og Socialfond og Wonderful Copenhagen. varetager modtageapparatet, og hvad det indebærer af turistinformationer, infostandere og hjemmeside. Visit Nordsjælland driver det helårsåbne turistbureau i Helsingør og samarbejder med Hornbæk Turistforening og Helsingør Biblioteker turistbureauet i Hornbæk. varetager markedsføringsindsats i og af Nordsjælland og af byer og begivenheder. Markedsføringen sker bl.a. i et reginalt samarbejde med Danske Destinationer og VisitDenmark. I samarbejde med Helsingør Havne markedsføres Helsingør som krydstogsdestination. varetager desuden oplevelsesudvikling på tværs af de fem medlemskommuner. 11

12 Centrale udførende operatører Der er to centrale udførende operatører i forhold til turismen i. Kulturaktørerne Kulturaktørerne omfatter Kulturhavnen med Kronborg, M/S Museet for Søfart, Kulturværftet, s Biblioteker - Biblioteket på Kulturværftet, s Museer, Danmarks Tekniske Museum, Helsingør Teater, HamletScenen, Øresundsakvariet m.fl. Kulturaktørerne er organiseret i Helsingør Kulturforening. Kulturaktørerne er de bærende kræfter i udvikling af kultur- og oplevelsesprogrammet i Helsingør Kommune. Turismeaktørerne Turismeaktørerne omfatter overnatningssteder, spisesteder, detailhandel, restauranter, cafeer, transport m.fl. Turismeaktørerne er primært organiseret i s Turistforening. Turismen i Hornbæk er organiseret i Hornbæk Turistforening. Detailhandelsforeningen organiserer detailhandlen i kommunen som helhed. I Helsingør bykerne er detailhandlen endvidere organiseret i Cityforeningen. Rolle og ansvarsfordeling I forhold til opgaverne sætter strategien fokus på styring og koordinering. Ansvaret er primært delt mellem kommunen, og. Desuden er kultur- og turismeaktørerne medansvarlige for opgaverne. Der skiteseres følgende arbejds- og ansvarsfordeling i mellem, og. Aktør Helsingør Kommune (HK) Kultur- og oplevelsesprogram Medfinansierer Begivenhedskoordinering Kommunikationsplan Infrastruktur Samarbejdsflader Medfinansierer Tovholder på brand og strategi Ansvarlig for skiltning Finansierer Ansvar for udvikling af den kommunale infrastruktur. Medvirker til kompetenceudvikling HK yder bidrag til VV og VN og er repræsenteret i bestyrelserne i de to organisationer. Administrativt samarbejde Ansvarlig for koordinering med Helsingborg 12

13 (VVH) Samspil med begivenhedskoordinering Ansvar for særlige programdele Ansvarlig for formidling af kultur- og oplevelsesprogrammet Varetager forretningsudvikling i erhvervet Samspil med kommunen om udvikling af den kommunale infrastruktur Varetager det lokale turismesamarbejde Repræsenterer foreninger idenfor turisme, detailhandel, kultur og erhverv. Koordinerer lokale turisme tiltag med foreningerne (VN) Koordinerer det nordsjællandske program Samspil med begivenhedskoordinering Ansvarlig for turistinformation, visitnordsjaelland.com, infostandere, oplevelsesruter, markedsføring af Nordsjælland regionalt, nationalt og internationalt Ansvarlig for kompetenceudviklingsprojekt Samspil med kommunen om udvikling af den kommunale infrastruktur HK er repræsenteret i: VNs bestyrelse VNs kommunale følgegruppe EU styregruppe Kultur aktørerne (KA) Medfinansierer Bidrager til programmet Samspil med begivenhedskoordinering Leverer info til VNs kommunikationsplatform Ansvar for formidling af eget kultur- og oplevelsesprogram Bidrager til formidlingen af kultur- og oplevelsesprogrammet Ansvarlig for udvikling af eget oplevelsessted KA er medejer af VVH qua Helsingør Kulturforening. Turisme aktører (TA) Medfinansierer Bidrager til programmet Samspil med begivenhedskoordinering Leverer info til VNs kommunikationsplatform Bidrager til formidlingen af kultur- og oplevelsesprogrammet Ansvarlig for udvikling af egen forretning. TA er medejer af VVH qua Helsingør Kommunes Turistforening. 13

14 Handlingsplan På figuren nedenfor oplistes handlinger, som skal fremme turismen. Flere handlinger har afsæt i Erhvervs- og Vækstpolitikken. Handlingerne opdeles i de tre hovedopgaver Kultur- og oplevelsesprogram, Kommunikationsplan og Infrastruktur. Handlingerne realiseres i et flerårigt forløb. Helsingør Kommune, og skal udarbejde ét årige handlingsplaner, som yderligere konkretiserer handlingerne og fordelingen af ansvaret for opgaverne. Handlingsplanerne giver grundlag for igangsættelse af projekter. Udarbejdelsen af handlingsplaner skal ske ultimo året efter vedtagelse af de årlige budgetter. Handling Ansvarlig Samarbejdspartnere Kultur- og oplevelsesprogram Udvikle publikumsrettede og bookbare aktiviteter med afsæt i s attraktioner Udvikle aktiviteter som binder Kulturhavnen og Helsingør bymidte sammen Kulturaktørerne Kulturhavnen Vækst og Viden Turismeaktører Kulturaktører Turismeaktører Vejlede i forretningsudvikling således at kulturarven kan anvendes til at tiltrække og udvikle nye forretningsområder Kulturaktørerne Turismeaktørerne Udvikle oplevelser og aktiviteter hvor idræt og bevægelse indgår Idrætsorganisationerne Udvikle oplevelser hvor kulturarven indgår Udvikle oplevelser hvor Øresund anvendes s Museer Nationale Museer Helsingør Havn Vækst og Viden Udvikle oplevelsespakker rettet mod vidensturister (erhvervsturisme), fx klimaturisme Kommunikationsplan Udvikle varemærket for Helsingør og Hornbæk Kulturhavnen 14

15 Formidling af oplevelserne i via s kanaler. Kulturhavnen Markedsføring og udvikling af et godt modtageapparat både personligt og online Vækst og Viden Udvikle formidlingsformer og -kanaler med henblik på at styrke besøgstallene og synliggøre kulturarven s Museer Nationale Museer Formidling af idrætslivet og idrætsbegivenheder i turismesammenhæng / Formidling af turisme på tværs af Øresund via s Kanaler Markedsføring af s natur- og kulturværdier som danner rum for fordybelse, selvudvikling, lederudvikling osv. i relation til helårsturister og mødemarkedet. Markedsføring af Hornbæk som bade- og havneby Hornbæk Turistforening Vækst og Viden Helårsåben turistinformation med udvidet betjening/åbningstider i turistsæsonen i Hornbæk Hornbæk Bibliotek Hornbæk Turistforening og Helårsåben turistinformation i Helsingør Markedsføring af Helsingør som krydstogsdestination Helsingør Havn Infrastruktur Forretnings- og kompetenceudvikling i service- og turismeerhvervet Vækst og Viden Udvikle servicekompetencer og godt værtskab (EU-projekt) Skabe pulje til tiltrækning af møder og konferencer til Skabe fysisk sammenhæng mellem Kulturværftet og bymidten og omdannelse af Havnegade Udvikle Hornbæk som turistmål med planmæssige rammer for, at Hornbæk by får et løft. Hornbæk Turistforening 15

16 Begivenhedskoordinering på Kultur- og oplevelsesprogrammet særligt i relation til Kulturhavnen Kulturhavnen Gennemføre en gæsteanalyse Udvikle kulturkort som giver adgang til attraktionerne i Kulturaktørerne Planlægge for de turistmæssige udviklingsområder i Helsingør kommune herunder Sommariva Sikre fundraising til turismeudvikling og markedsføring Sikre en hensigtsmæssig skiltning i byens rum og langs vejene Sikre kvaliteten af byens rum, strande (blå flag) mv. Naturstyrelsen Sikre sammenhæng mellem den turistmæssige betjening på Helsingør Turistinformation og Kulturværftet Udarbejdelse af rekreativ kystplan for Helsingør og Gribskov Kommuner og Gribskov kommune Visit Nordsjælland, Naturstyrelsen foreninger Handlingsplan De første indsatser som vil blive prioriteret på turismeområdet udover den løbende drift af allerede igangsatte projekter vil være: Færdigudvikling af begivenhedskalender:, s EU-udviklingsprojekt Fysisk sammenbinding af bykernen og Kulturhavnen: Afklaring af hvorledes den turistmæssige betjening på Kulturværftet kan ske: i samarbejde med Udvikling og igangsættelse af turismeuddannelse: i samarbejde med Begivenhedskoordinering, med særligt fokus på Kulturhavnen:, Kulturhavnen og Koordinering af markedsføringsindsatsen: i samarbejde med Visit Nordsjælland og Udvikling og igangsættelse af værtskabsuddannelse:, Erhvervsskolen Nordsjælland, Udvikling og implementering af digital kommunikation:, Udvikling og implementering af oplevelsesruter i og på tværs af Nordsjælland:, 16

17 Bilag 1 Nøgletal fra Turismen i Helsingør Kommune, Eskild Hansen Strategibureau, marts

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01.

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01. Notat Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Sagsbeh. Jbe03 Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk Dato 08.01.15 Status for Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder Marienlyst Palæ Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder ferielejligheder-marienlyst.dk -alt hvad feriehjertet begærer Se mere på ferieboliger-marienlyst.dk En unik

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST FLERE GÆSTER FLERE OVERNATNINGER FLERE BESØG FLERE MØDER CAMP VINO PARTNERSKABSMODEL

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Indledning. Kongernes Nordsjælland.

Indledning. Kongernes Nordsjælland. 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Det strategiske fundament 4 Vision Mission Værdier Drømmen Kongernes Nordsjælland som brand Det strategiske hus VisitNordsjællands virke 10 Målgrupper Værdiskabende

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Indledning: Bestyrelsen arbejder ud fra en mission for VisitHerning, som er: Turismen skaber resultater for byen, regionen ved at positionere Herning som

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Acadresag 14/2716 - BjoVol Resumé Forprojekt for etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere