Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til Vedtaget november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1"

Transkript

1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november

2 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til Indledning... 3 Formålet med strategien... 3 Hvorfor turismesatsning i... 3 Styrker og svagheder i turismen i Grundelementer i turismen i... 5 Den geografiske sammenhæng... 6 Den internationale dimension en prioritering... 7 Målgrupper... 8 Strategiens Mål... 9 Hovedopgaver Kultur- og oplevelsesprogram Kommunikationsplan Infrastruktur Operatører Helsingør Centrale udførende operatører Kulturaktørerne Turismeaktørerne Rolle og ansvarsfordeling Handlingsplan Handlingsplan Bilag

3 Indledning Turisme har en stor betydning for jobs, knap 10 % af kommunens job, er afledt af turisme og den turistmæssige omsætning i kommunen er på 1,351 milliard kr., den tredje største i regionen efter København og Bornholm. Der investeres i alt 1,2 milliard i Kulturværftet og Kulturhavnen. Kombineret med s mange attraktioner og oplevelser er der store muligheder for at sætte et tydeligt aftryk på det kulturelle og turistmæssige danmarkskort og verdenskort. Det kræver, at der er sammenhæng i indsatserne, at alle går i den samme retning og at rolle- og arbejdsfordelingen er klar. Det skal denne strategi medvirke til. Formålet med strategien Turismestrategi- og handleplanen skal sætte rammerne for et bredt turismesamarbejde, hvor samarbejde og sammenhæng i indsatsen skal løfte turismen. Dermed får kommunen maksimal glæde af investeringerne i Kulturhavnen,, og de mange andre investeringer, som direkte og indirekte udvikler turismen og s varemærker. Formålet med turismestrategien er at realisere den del af visionen for, som handler om at tiltrække flere besøgende. Strategien omsætter desuden Planstrategi , Begivenhedsstrategi for fra 2007 og Erhvervs- og Vækstpolitikken til mere konkrete prioriteringer og handlinger på turismeområdet. Hvorfor turismesatsning i har et stort potentiale på turismeområdet. Allerede i dag er der mange besøgende udefra til kommunens museer, hoteller, detailhandel, restauranter, cafeer og spillesteder. Særligt har kommunen på hele det kulturelle felt både et større antal besøgende og større investeringer end kommunens størrelse og befolkningsgrundlag tilsiger. De afledte forretningsområder i form af detailhandel, overnatning mv. har dog ikke en tilsvarende volumen. Nøgletal for oplistes i bilag 1. Den store koncentration af både hoteller og detailhandel særligt i Helsingør, giver dog baggrund for at tro på at der kan ske en betydelig forretningsudvikling på dette område. En konsekvensberegning foretaget af Implement i forbindelse med visionsarbejde i af den direkte betydning af øget turisme i forhold til beskatningsgrundlaget og på afledte effekter af forøget beskæftigelse viser, at hvis kommunens turismeandel øges fra 4,4 % til 5,3 % (hvilket svarer til den andel Gribskov som den højest rangerende kommune har) vil det resultere i 358 flere jobs. Hvis det forudsættes at disse job besættes af unge ledige er gevinsten for kommunen ud fra et standard scenarium 49 mio. kr. om året. Størstedelen af gevinsten er knyttet til de afledte gevinster ved at flytte borgere og særligt unge med kortere uddannelse fra overførselsindkomster til lønarbejde. Udover de økonomiske effekter en øget turisme har i forhold til øget omsætning i turisterhvervene og øget beskæftigelse vil der også være effekter, som har mere indirekte betydning for som et attraktivt sted at bo og leve. 3

4 Et højere aktivitetsniveau i kulturellivet og en højere kvalitet i den fysiske infrastruktur vil komme borgerne i til gode og vil øge kommunens attraktion som bosætningssted. Den dynamik, som skabes ved et højt antal af besøgende både fra ind- og udland, er med til at gøre til et attraktivt sted at bo. Historisk har denne dynamik været en del af Helsingørs identitet. Mange besøgende har gennem de seneste mange århundreder medvirket til at skabe det kosmopolitiske præg, som særligt Helsingør har, og som er et godt afsæt for en styrket turismeindsats. Fakta om turismens betydning 100 jobs i turisterhvervet betyder, at der skabes 110 jobs i lokalområdet via afledt beskæftigelse i fx fødevare- og byggesektoren, detailhandlen osv. (indirekte, inducerede samt eksporteffekter). Turisterhvervet skaber beskæftigelse til 3 gange så mange danskere med anden etnisk baggrund end andre erhverv. Turisterhvervet skaber beskæftigelse til dobbelt så mange kortuddannede som andre erhverv. Turisterhvervet sikrer fastholdelse af kortuddannede på arbejdsmarkedet og leverer beskæftigelsesmulighed til dem, der bliver ledige i andre erhverv pga. outsourcing. Detailhandlen står for næsten en 1/3 af turisternes forbrug. Turisters forbrug skaber øget værditilvækst, beskæftigelse og større skattegrundlag (moms, afgifter, skatter). For hver kr. i turismeomsætning skabes der i gennemsnit ,- kr. i værditilvækst og 1,7 årsværk. For hver ,- kr. i turismeomsætning kommer der ,- kr. ind i samlet offentligt provenu. Kilde: Wonderful Copenhagen på basis af VisitDenmarks turismeøkonomiske opgørelse fra 2009 Turismens økonomiske betydning i Danmark Beskæftigelsestallene stammer fra Copenhagen Economics rapport fra 2010 Problemet i dansk turisme. Styrker og svagheder i turismen i. Helsingørs styrker på turismeområdet kan samles op i følgende prioriterede rækkefølge: 1. Investering i Kulturhavnen 2. Attraktioner af regional, national og international interesse 4

5 3. Mange oplevelser og attraktioner i umiddelbar nærhed af hinanden 1 4. Hoteller, konference og mødefaciliteter 5. Beliggenhed skov, kyst, København, Sverige 6. Tilgængelighed i forhold til ankomstpunkter med bil, tog, færge og fly. 7. Stort potentiale for forretningsudvikling i turismeerhvervet Svaghederne kan opsamles i punkterne: Utydelig rollefordeling mellem operatørerne Manglende prioritering af attraktionerne bl.a. i forhold til om attraktionen har lokal, regional, national eller internationalt format og attraktionskraft. Svingende kvalitet i det fysiske miljø og infrastruktur Svingende kvalitet i servicen og værtskab Grundelementer i turismen i Kulturhavnen er fyrtårnet i Helsingørs turismeudvikling. Tæt knyttet hertil er Helsingørs velbevarede bykerne med en mangfoldig detailhandel. Hornbæk er pr. tradition en kendt og livlig badeby. De tre lokaliteter har alle en tydelig identitet som afsæt for den videre turismeudvikling. Der udover er der en række udviklingsmuligheder, blandt andet i Sommarivaområdet, Nordhavnen, Danmarks Tekniske Museum og Værftshallerne Etape 2. Grundelementerne er fremstillet i følgende figur: 1 Her kan nævnes Danmarks Tekniske Museum, Øresundsakvariet, Kronborg, M/S Museet for Søfart og s Museer. 5

6 Figur 1 Grundelementer i turismen i. Kilde: På baggrund af Turismen i, Eskild Hansen, marts Den geografiske sammenhæng s strategiske turismeindsats skal ses i en geografisk sammenhæng. Helsingør står i centrum for fire grundlæggende orienteringer Nordsjælland, København, Sverige og det internationale. En orientering peger på tværs af Nordsjælland med rekreative natur og kulturoplevelser, og med Hornbæk som den centrale bade- og havneby. Der vil her være et særligt fokus på at udvikle turisme på baggrund af kommunens unikke natur og kyster. En anden orientering peger mod et samspil med København, hvor Helsingør kan opleves som metropolens selvstændige udflugtsmål også for krydstogsgæster. Den tredje orientering retter sig mod Helsingborg, Skåne og Sverige, hvor mødet mellem kulturer giver mulighed for en særlig dynamik. har strategiske samarbejdsrelationer i de samme tre retninger via, Wonderful Copenhagen og HH-samarbejdet. Samarbejdet med er efter etableringsfasen i konsolideringsfase. Samarbejdet med både Wonderful Copenhagen og Helsingborg Stad bør udvikles yderligere. 6

7 En fjerde orientering retter sig mod det internationale i kraft af en stærk international symbolsk kapital så som Hamlet, Kronborg og Sundtolden. De internationale samarbejdsrelationer varetages dels af /VisitDenmark dels af Wonderful Copenhagen. Herudover har de enkelte internationalt orienterede aktører så som Hamlet Scenen, Helsingør Teater, M/S Museet for Søfart, Danmarks Tekniske Museum og Kulturværftet selvstændigt etableret internationale samarbejdsrelationer. Følgende figur viser geografien. Figur 2 Den geografiske orientering. Kilde: På baggrund af Turismen i, Eskild Hansen, marts Den internationale dimension en prioritering For at sikre at der sker en relevant markedsføring i forhold til henholdsvis det lokale, regionale, nationale og internationale niveau, er det vigtigt, at der er fokus på hvilke oplevelser og historier, som har hvilken målgruppe. 7

8 Som de kendteste internationale varemærker i Helsingør står ubetinget Kronborg og Hamlet. I den videre udvikling af Kulturhavnen vil der derfor været et særligt fokus på at udvikle den internationale profil på disse områder. Sundtold og skibsfart rummer ligeledes internationale historier repræsenteret gennem M/S Museet for Søfart, Helsingør bykerne og Bymuseet. Kulturværftet har ligeledes i kraft af sin placering i Kulturhavnen og i kraft af en udstrakt grad af modernitet en international dimension, som der er et stort potentiale i at udvikle. En del øvrige attraktioner kan have et vist internationalt potentiale, det gælder fx Hornbæk og natur- og strandoplevelserne, disse nok særligt i forhold til vore nabolande Norge, Sverige og Tyskland. Endeligt kan internationale dimensioner i kulturoplevelserne have en tiltrækning på såvel lokale, regionale, nationale og internationale besøgende. Den Internationale Gadeteater Festival, som afholdes af Helsingør Teater i samarbejde med bl.a. Helsingborg er et eksempel herpå. Målgrupper s turismeindsats er rettet mod følgende målgrupper: Kulturturister Erhvervsturister Besøgende i sommerlandet Krydstogtsturister Kulturturisme kan ses som motoren i forhold til udvikling af helårsturisme og attraktionsudvikling. Kulturturisme står øverst, da denne målgruppe som forretningsområdet har trækkraft i forhold til de øvrige grupper. Det er også på dette område, at der er investeret mest i relation til Kulturhavnen. Erhvervsturisme bidrager til en høj omsætning pr. person og hen over året. Begge turismeformer rummer lokale, regionale, nationale og internationale udviklingsmuligheder. Endagsturister udgør den største volumen i forhold til besøgende. Ved at øge besøgsvolumen skabes mulighed for at øge både helårsturismen og attraktionsudviklingen. Hermed gives et bedre afsæt for at øge antallet af overnattende gæster, hvilket er et mål. 8

9 Figur 3 Målgrupper for s turismeindsats. Kilde: På baggrund af Turismen i, Eskild Hansen, marts Strategiens Mål Eskild Hansen (Turismen i, Eskild Hansen Strategibureau, marts 2012) vurderer, at har potentiale til at løfte antal museumsbesøg fra i 2010 til besøgende i fremtiden. Vurderingen bygger bl.a. på at M/S Musset for Søfart og Kronborgs ambition om at løfte besøgstallet med hhv og Med øget museumsbesøg som trækkraft og deraf følgende øget profilering vurderes det endvidere at de kommercielle hotelovernatninger, gruppeforretning i fremtiden kan øges fra i 2009 til i fremtiden, og at antallet af krydstogsanløb kan stige til 7,5. Endelig vurdere Eskild Hansen, at beskæftigelsen i kommunen indenfor handel, hotel og restauration kan øges fra til i fremtiden, hvis beskæftigelsen kommer til at svare til erhvervsindkomsten i kommunen, hvor Helsingørs andel af den danske erhvervsindkomst er på 1,2 % i 2010 mens Helsingørs andel af beskæftigelsen i handel er på 0,9 %. Med et sigte frem til 2020 og med afsæt i potentialet for fremtiden på lang sigt, som nævnt ovenfor, sættes følgende mål, som strategien skal medvirke til at opfylde: 9

10 Tabel 1 Strategiske mål for 2020 I dag År 2020 Vækst % Museumsbesøg (2010) Hotelovernatninger, gruppeforretning (2009) Krydstogtsanløb Beskæftigede i handel, hotel og restauration De strategiske mål skal evalueres efter fire år, og skal første gang evalueres ultimo 2016 Hovedopgaver Strategiens mål skal nås ved at fokusere på tre hovedopgaver: 1. Kultur- og oplevelsesprogram 2. Kommunikationsplan 3. Infrastruktur Kultur- og oplevelsesprogram Kultur- og oplevelsesprogrammet er det primære grundlag for turismeudviklingen i og skal særligt rette sig mod Helsingør og Hornbæk. Programmet skal tilrettelægges så det består af begivenheder, som dækker hele året og de prioriterede målgrupper. Kernen i programmet er aktiviteter i Kulturhavnen. Hornbæk og Helsingborg skal indarbejdes i programmet, så der skabes en sammenhæng til Hornbæk og over sundet til Helsingborg. Kultur- og oplevelsesprogrammet skal: Sikre sammenhæng i begivenheder og attraktioner, øge besøgstallet særligt i Kulturhavnen, øge helårsturismen og bidrage til øget turismeomsætning. Kommunikationsplan Kommunikationsplanen er en samlet plan for formidlingen af kultur- og oplevelsesprogrammet samt Helsingørs og Hornbæks varemærker. Planen omfatter både udvikling af varemærker, formidlingskanaler og markedsføring. Kommunikationsplanen skal: Være en samlet plan for kommunikation og formidling af kulturprogrammet med budskaber, billeder, information, kanaler, bookingmuligheder mm. skal tilrettelægges og gennemføres, så Helsingørs totaloplevelse bliver synlig og tilgængelig for de prioriterede målgrupper. 10

11 Infrastruktur Infrastrukturen er både de fysiske rammer, som turismen udspiller sig i, og den netværksdannelse og forretningsudvikling som skal sikre, at stederne udvikles. Den fysiske infrastruktur omfatter både den offentlige infrastruktur i form af skove, strande, veje og byrum samt overnatningssteder, spisesteder, oplevelsessteder, butikker mv. Infrastrukturen skal: Sikre at den besøgende får en sammenhængende kvalitetspræget oplevelse af som turistmål. Varemærkerne skal understøttes gennem infrastrukturen. Skabe mulighed for at der i det samlede turismeerhverv kan ske en forretningsudvikling, som bygger på kultur- og oplevelsesprogrammet. Sikre at kommunens styrker i forhold til natur og kyster understøtter turismeindsatsen. Operatører Der er tre centrale styrende operatører i forhold til turismen i. Yder bidrag til turismeindsatsen i og og er repræsenteret i bestyrelserne i de to organisationer. Turismestrategi og handleplanen samt Erhvervs- og Vækstpolitikken er kommunens strategiske udgangspunkt for turismeindsatsen. Kommunens rolle er primært at skabe rammerne for turismen (Infrastruktur). Desuden har kommunen en vigtig rolle i at sikre styringen, samarbejde og koordinering i forhold til at nå de strategiske mål. Det gælder både i forhold til kultur- og oplevelsesprogrammet og markedsføring. Helsingør Ejerne er: Helsingør Turistforening, s Detailhandelsforening, Kulturforeningen og Udvikling Nord og Industriforeningen og. har rutine i udvikling og afvikling af begivenheder. agerer primært lokalt og indsatsen omfatter bl.a. markedsføring, kommunikation og koordination. vil i nogle tilfælde være udvikler og afvikler af tiltag. Tiltagene vil i høj grad være koncentreret omkring Kulturhavnen, Helsingør og Hornbæk. Desuden vil der i høj grad være fokus på at medvirke til at koordinere oplevelsesprogrammet mellem Kulturhavnen med Helsingørs øvrige attraktioner og aktiviteter. vil være i dialog turisterhvervet for at medvirke til en langsigtet forretningsudvikling. Ejerne er fem kommuner: Fredensborg, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Gribskov kommuner. har rollen som fundraiser, hvor der er behov for at flere kommuner samarbejder om udviklingsprojekter f.eks. i samarbejde med Region Hovedstaden, EU"s Regional- og Socialfond og Wonderful Copenhagen. varetager modtageapparatet, og hvad det indebærer af turistinformationer, infostandere og hjemmeside. Visit Nordsjælland driver det helårsåbne turistbureau i Helsingør og samarbejder med Hornbæk Turistforening og Helsingør Biblioteker turistbureauet i Hornbæk. varetager markedsføringsindsats i og af Nordsjælland og af byer og begivenheder. Markedsføringen sker bl.a. i et reginalt samarbejde med Danske Destinationer og VisitDenmark. I samarbejde med Helsingør Havne markedsføres Helsingør som krydstogsdestination. varetager desuden oplevelsesudvikling på tværs af de fem medlemskommuner. 11

12 Centrale udførende operatører Der er to centrale udførende operatører i forhold til turismen i. Kulturaktørerne Kulturaktørerne omfatter Kulturhavnen med Kronborg, M/S Museet for Søfart, Kulturværftet, s Biblioteker - Biblioteket på Kulturværftet, s Museer, Danmarks Tekniske Museum, Helsingør Teater, HamletScenen, Øresundsakvariet m.fl. Kulturaktørerne er organiseret i Helsingør Kulturforening. Kulturaktørerne er de bærende kræfter i udvikling af kultur- og oplevelsesprogrammet i Helsingør Kommune. Turismeaktørerne Turismeaktørerne omfatter overnatningssteder, spisesteder, detailhandel, restauranter, cafeer, transport m.fl. Turismeaktørerne er primært organiseret i s Turistforening. Turismen i Hornbæk er organiseret i Hornbæk Turistforening. Detailhandelsforeningen organiserer detailhandlen i kommunen som helhed. I Helsingør bykerne er detailhandlen endvidere organiseret i Cityforeningen. Rolle og ansvarsfordeling I forhold til opgaverne sætter strategien fokus på styring og koordinering. Ansvaret er primært delt mellem kommunen, og. Desuden er kultur- og turismeaktørerne medansvarlige for opgaverne. Der skiteseres følgende arbejds- og ansvarsfordeling i mellem, og. Aktør Helsingør Kommune (HK) Kultur- og oplevelsesprogram Medfinansierer Begivenhedskoordinering Kommunikationsplan Infrastruktur Samarbejdsflader Medfinansierer Tovholder på brand og strategi Ansvarlig for skiltning Finansierer Ansvar for udvikling af den kommunale infrastruktur. Medvirker til kompetenceudvikling HK yder bidrag til VV og VN og er repræsenteret i bestyrelserne i de to organisationer. Administrativt samarbejde Ansvarlig for koordinering med Helsingborg 12

13 (VVH) Samspil med begivenhedskoordinering Ansvar for særlige programdele Ansvarlig for formidling af kultur- og oplevelsesprogrammet Varetager forretningsudvikling i erhvervet Samspil med kommunen om udvikling af den kommunale infrastruktur Varetager det lokale turismesamarbejde Repræsenterer foreninger idenfor turisme, detailhandel, kultur og erhverv. Koordinerer lokale turisme tiltag med foreningerne (VN) Koordinerer det nordsjællandske program Samspil med begivenhedskoordinering Ansvarlig for turistinformation, visitnordsjaelland.com, infostandere, oplevelsesruter, markedsføring af Nordsjælland regionalt, nationalt og internationalt Ansvarlig for kompetenceudviklingsprojekt Samspil med kommunen om udvikling af den kommunale infrastruktur HK er repræsenteret i: VNs bestyrelse VNs kommunale følgegruppe EU styregruppe Kultur aktørerne (KA) Medfinansierer Bidrager til programmet Samspil med begivenhedskoordinering Leverer info til VNs kommunikationsplatform Ansvar for formidling af eget kultur- og oplevelsesprogram Bidrager til formidlingen af kultur- og oplevelsesprogrammet Ansvarlig for udvikling af eget oplevelsessted KA er medejer af VVH qua Helsingør Kulturforening. Turisme aktører (TA) Medfinansierer Bidrager til programmet Samspil med begivenhedskoordinering Leverer info til VNs kommunikationsplatform Bidrager til formidlingen af kultur- og oplevelsesprogrammet Ansvarlig for udvikling af egen forretning. TA er medejer af VVH qua Helsingør Kommunes Turistforening. 13

14 Handlingsplan På figuren nedenfor oplistes handlinger, som skal fremme turismen. Flere handlinger har afsæt i Erhvervs- og Vækstpolitikken. Handlingerne opdeles i de tre hovedopgaver Kultur- og oplevelsesprogram, Kommunikationsplan og Infrastruktur. Handlingerne realiseres i et flerårigt forløb. Helsingør Kommune, og skal udarbejde ét årige handlingsplaner, som yderligere konkretiserer handlingerne og fordelingen af ansvaret for opgaverne. Handlingsplanerne giver grundlag for igangsættelse af projekter. Udarbejdelsen af handlingsplaner skal ske ultimo året efter vedtagelse af de årlige budgetter. Handling Ansvarlig Samarbejdspartnere Kultur- og oplevelsesprogram Udvikle publikumsrettede og bookbare aktiviteter med afsæt i s attraktioner Udvikle aktiviteter som binder Kulturhavnen og Helsingør bymidte sammen Kulturaktørerne Kulturhavnen Vækst og Viden Turismeaktører Kulturaktører Turismeaktører Vejlede i forretningsudvikling således at kulturarven kan anvendes til at tiltrække og udvikle nye forretningsområder Kulturaktørerne Turismeaktørerne Udvikle oplevelser og aktiviteter hvor idræt og bevægelse indgår Idrætsorganisationerne Udvikle oplevelser hvor kulturarven indgår Udvikle oplevelser hvor Øresund anvendes s Museer Nationale Museer Helsingør Havn Vækst og Viden Udvikle oplevelsespakker rettet mod vidensturister (erhvervsturisme), fx klimaturisme Kommunikationsplan Udvikle varemærket for Helsingør og Hornbæk Kulturhavnen 14

15 Formidling af oplevelserne i via s kanaler. Kulturhavnen Markedsføring og udvikling af et godt modtageapparat både personligt og online Vækst og Viden Udvikle formidlingsformer og -kanaler med henblik på at styrke besøgstallene og synliggøre kulturarven s Museer Nationale Museer Formidling af idrætslivet og idrætsbegivenheder i turismesammenhæng / Formidling af turisme på tværs af Øresund via s Kanaler Markedsføring af s natur- og kulturværdier som danner rum for fordybelse, selvudvikling, lederudvikling osv. i relation til helårsturister og mødemarkedet. Markedsføring af Hornbæk som bade- og havneby Hornbæk Turistforening Vækst og Viden Helårsåben turistinformation med udvidet betjening/åbningstider i turistsæsonen i Hornbæk Hornbæk Bibliotek Hornbæk Turistforening og Helårsåben turistinformation i Helsingør Markedsføring af Helsingør som krydstogsdestination Helsingør Havn Infrastruktur Forretnings- og kompetenceudvikling i service- og turismeerhvervet Vækst og Viden Udvikle servicekompetencer og godt værtskab (EU-projekt) Skabe pulje til tiltrækning af møder og konferencer til Skabe fysisk sammenhæng mellem Kulturværftet og bymidten og omdannelse af Havnegade Udvikle Hornbæk som turistmål med planmæssige rammer for, at Hornbæk by får et løft. Hornbæk Turistforening 15

16 Begivenhedskoordinering på Kultur- og oplevelsesprogrammet særligt i relation til Kulturhavnen Kulturhavnen Gennemføre en gæsteanalyse Udvikle kulturkort som giver adgang til attraktionerne i Kulturaktørerne Planlægge for de turistmæssige udviklingsområder i Helsingør kommune herunder Sommariva Sikre fundraising til turismeudvikling og markedsføring Sikre en hensigtsmæssig skiltning i byens rum og langs vejene Sikre kvaliteten af byens rum, strande (blå flag) mv. Naturstyrelsen Sikre sammenhæng mellem den turistmæssige betjening på Helsingør Turistinformation og Kulturværftet Udarbejdelse af rekreativ kystplan for Helsingør og Gribskov Kommuner og Gribskov kommune Visit Nordsjælland, Naturstyrelsen foreninger Handlingsplan De første indsatser som vil blive prioriteret på turismeområdet udover den løbende drift af allerede igangsatte projekter vil være: Færdigudvikling af begivenhedskalender:, s EU-udviklingsprojekt Fysisk sammenbinding af bykernen og Kulturhavnen: Afklaring af hvorledes den turistmæssige betjening på Kulturværftet kan ske: i samarbejde med Udvikling og igangsættelse af turismeuddannelse: i samarbejde med Begivenhedskoordinering, med særligt fokus på Kulturhavnen:, Kulturhavnen og Koordinering af markedsføringsindsatsen: i samarbejde med Visit Nordsjælland og Udvikling og igangsættelse af værtskabsuddannelse:, Erhvervsskolen Nordsjælland, Udvikling og implementering af digital kommunikation:, Udvikling og implementering af oplevelsesruter i og på tværs af Nordsjælland:, 16

17 Bilag 1 Nøgletal fra Turismen i Helsingør Kommune, Eskild Hansen Strategibureau, marts

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Februar 2015 1

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Februar 2015 1 Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020 Februar 2015 1 Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune

Læs mere

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01.

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01. Notat Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Sagsbeh. Jbe03 Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk Dato 08.01.15 Status for Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem

Læs mere

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til Vedtaget - Februar

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til Vedtaget - Februar Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget - Februar 2016 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til 2022... 2 Indledning... 4 Formålet

Læs mere

Handleplan 2012-2020, status. Kultur og oplevelsesprogram. Notat. Center for Kultur Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør

Handleplan 2012-2020, status. Kultur og oplevelsesprogram. Notat. Center for Kultur Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Kultur Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 2907 sbs25@helsingor.dk Dato 29.01.14 Sagsbeh. sbs25 Status for Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem mod 2020

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Mandag den 02. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen & Martin HH Bender, adm. direktør i VisitSydsjælland-Møn KKR SJÆLLAND Sorø, 25. april 2017 NYT WOCO NY BESTYRELSE

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Turismen i Helsingør Kommune

Turismen i Helsingør Kommune København. 10. juni 2010 Sommerhilsen Selvom det har blæst og regnet, som var det oktober, så ér det jo midsommer med alt hvad dertil hører af glæde og højt humør. Jeg håber, at du får en god lang sommer

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger 30. juni 2017 1 Baggrund I foråret 2017 nedsatte Kommunernes Kontaktudvalg i Region

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN M/S MUSEET FOR SØFART HELSINGØR HAVNE HELSINGØR KOMMUNE

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN M/S MUSEET FOR SØFART HELSINGØR HAVNE HELSINGØR KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE om KULTURHAVN KRONBORG mellem SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN M/S MUSEET FOR SØFART HELSINGØR HAVNE HELSINGØR KOMMUNE 1. KULTURHAVN KRONBORG Kulturhavn Kronborg er et unikt samarbejde om et

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

VÆKSTPLAN FOR TURISME

VÆKSTPLAN FOR TURISME VÆKSTPLAN FOR TURISME MINISTERUDVALG FOR NY ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK To kerneelementer i vækstpolitikken: De generelle vækstvilkår skal sikres: Arbejdsudbud, uddannelse, forskning, konkurrencevilkår,

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISTSÆSONEN 2015 16:30 Tjek ind og kaffe 16:35 Velkomst ved Guldkoret, Musikskolen 16:50 Velkomst ved Mikkel Wesselhoff 16:55 Guldborgsund Kommunes

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat : Mandag den 02. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Udkastet til tursimestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb.

Udkastet til tursimestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb. Udkastet til tursimestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb.dk Strategien er udarbejdet i perioden september til december

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Turismestrategi for Region Sjælland

Turismestrategi for Region Sjælland Turismestrategi for Region Sjælland Turismestrategi for Turismestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb.dk Strategien er udarbejdet

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

BRN STRATEGIPROCES Input til Arbejdsgrundlag Turisme

BRN STRATEGIPROCES Input til Arbejdsgrundlag Turisme 01/11/2016 BRN STRATEGIPROCES Input til Arbejdsgrundlag Turisme Udarbejdet af EHSB v/ direktør Eskild Hansen Indhold 1. Indledning...3 2. Baggrund...4 3. Input til Arbejdsgrundlag Turisme...6 Bilag. Fakta

Læs mere

2lande. Erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige

2lande. Erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen Dansk Kyst- og Naturturisme Flere Veje til Vækst Korsør, onsdag den 29. marts 2017 1vision Erhvervspolitisk partnerskab mellem

Læs mere

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser.

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser. Kulturarven er med til at skabe et godt miljø omkring virksomheden 74,1% 9,7% 16,2% Turismeerhverv 50,8% 17,2% 32,0% Serviceerhverv 40,8% 22,2% 37,0% Produktionserhverv 72,2% 13,9% 13,9% Videnserhverv

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Notat: Måling af kulturens effekter i Helsingør Kommune

Notat: Måling af kulturens effekter i Helsingør Kommune Notat: Måling af kulturens effekter i Helsingør Kommune Fokusgruppeinterview med Helsingør Kommunes erhvervsliv Onsdag den 3/6 2015 på Skibsklarergården, Helsingør Tilstedeværende: Jesper Munch Nielsen,

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere