Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til Vedtaget november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1"

Transkript

1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november

2 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til Indledning... 3 Formålet med strategien... 3 Hvorfor turismesatsning i... 3 Styrker og svagheder i turismen i Grundelementer i turismen i... 5 Den geografiske sammenhæng... 6 Den internationale dimension en prioritering... 7 Målgrupper... 8 Strategiens Mål... 9 Hovedopgaver Kultur- og oplevelsesprogram Kommunikationsplan Infrastruktur Operatører Helsingør Centrale udførende operatører Kulturaktørerne Turismeaktørerne Rolle og ansvarsfordeling Handlingsplan Handlingsplan Bilag

3 Indledning Turisme har en stor betydning for jobs, knap 10 % af kommunens job, er afledt af turisme og den turistmæssige omsætning i kommunen er på 1,351 milliard kr., den tredje største i regionen efter København og Bornholm. Der investeres i alt 1,2 milliard i Kulturværftet og Kulturhavnen. Kombineret med s mange attraktioner og oplevelser er der store muligheder for at sætte et tydeligt aftryk på det kulturelle og turistmæssige danmarkskort og verdenskort. Det kræver, at der er sammenhæng i indsatserne, at alle går i den samme retning og at rolle- og arbejdsfordelingen er klar. Det skal denne strategi medvirke til. Formålet med strategien Turismestrategi- og handleplanen skal sætte rammerne for et bredt turismesamarbejde, hvor samarbejde og sammenhæng i indsatsen skal løfte turismen. Dermed får kommunen maksimal glæde af investeringerne i Kulturhavnen,, og de mange andre investeringer, som direkte og indirekte udvikler turismen og s varemærker. Formålet med turismestrategien er at realisere den del af visionen for, som handler om at tiltrække flere besøgende. Strategien omsætter desuden Planstrategi , Begivenhedsstrategi for fra 2007 og Erhvervs- og Vækstpolitikken til mere konkrete prioriteringer og handlinger på turismeområdet. Hvorfor turismesatsning i har et stort potentiale på turismeområdet. Allerede i dag er der mange besøgende udefra til kommunens museer, hoteller, detailhandel, restauranter, cafeer og spillesteder. Særligt har kommunen på hele det kulturelle felt både et større antal besøgende og større investeringer end kommunens størrelse og befolkningsgrundlag tilsiger. De afledte forretningsområder i form af detailhandel, overnatning mv. har dog ikke en tilsvarende volumen. Nøgletal for oplistes i bilag 1. Den store koncentration af både hoteller og detailhandel særligt i Helsingør, giver dog baggrund for at tro på at der kan ske en betydelig forretningsudvikling på dette område. En konsekvensberegning foretaget af Implement i forbindelse med visionsarbejde i af den direkte betydning af øget turisme i forhold til beskatningsgrundlaget og på afledte effekter af forøget beskæftigelse viser, at hvis kommunens turismeandel øges fra 4,4 % til 5,3 % (hvilket svarer til den andel Gribskov som den højest rangerende kommune har) vil det resultere i 358 flere jobs. Hvis det forudsættes at disse job besættes af unge ledige er gevinsten for kommunen ud fra et standard scenarium 49 mio. kr. om året. Størstedelen af gevinsten er knyttet til de afledte gevinster ved at flytte borgere og særligt unge med kortere uddannelse fra overførselsindkomster til lønarbejde. Udover de økonomiske effekter en øget turisme har i forhold til øget omsætning i turisterhvervene og øget beskæftigelse vil der også være effekter, som har mere indirekte betydning for som et attraktivt sted at bo og leve. 3

4 Et højere aktivitetsniveau i kulturellivet og en højere kvalitet i den fysiske infrastruktur vil komme borgerne i til gode og vil øge kommunens attraktion som bosætningssted. Den dynamik, som skabes ved et højt antal af besøgende både fra ind- og udland, er med til at gøre til et attraktivt sted at bo. Historisk har denne dynamik været en del af Helsingørs identitet. Mange besøgende har gennem de seneste mange århundreder medvirket til at skabe det kosmopolitiske præg, som særligt Helsingør har, og som er et godt afsæt for en styrket turismeindsats. Fakta om turismens betydning 100 jobs i turisterhvervet betyder, at der skabes 110 jobs i lokalområdet via afledt beskæftigelse i fx fødevare- og byggesektoren, detailhandlen osv. (indirekte, inducerede samt eksporteffekter). Turisterhvervet skaber beskæftigelse til 3 gange så mange danskere med anden etnisk baggrund end andre erhverv. Turisterhvervet skaber beskæftigelse til dobbelt så mange kortuddannede som andre erhverv. Turisterhvervet sikrer fastholdelse af kortuddannede på arbejdsmarkedet og leverer beskæftigelsesmulighed til dem, der bliver ledige i andre erhverv pga. outsourcing. Detailhandlen står for næsten en 1/3 af turisternes forbrug. Turisters forbrug skaber øget værditilvækst, beskæftigelse og større skattegrundlag (moms, afgifter, skatter). For hver kr. i turismeomsætning skabes der i gennemsnit ,- kr. i værditilvækst og 1,7 årsværk. For hver ,- kr. i turismeomsætning kommer der ,- kr. ind i samlet offentligt provenu. Kilde: Wonderful Copenhagen på basis af VisitDenmarks turismeøkonomiske opgørelse fra 2009 Turismens økonomiske betydning i Danmark Beskæftigelsestallene stammer fra Copenhagen Economics rapport fra 2010 Problemet i dansk turisme. Styrker og svagheder i turismen i. Helsingørs styrker på turismeområdet kan samles op i følgende prioriterede rækkefølge: 1. Investering i Kulturhavnen 2. Attraktioner af regional, national og international interesse 4

5 3. Mange oplevelser og attraktioner i umiddelbar nærhed af hinanden 1 4. Hoteller, konference og mødefaciliteter 5. Beliggenhed skov, kyst, København, Sverige 6. Tilgængelighed i forhold til ankomstpunkter med bil, tog, færge og fly. 7. Stort potentiale for forretningsudvikling i turismeerhvervet Svaghederne kan opsamles i punkterne: Utydelig rollefordeling mellem operatørerne Manglende prioritering af attraktionerne bl.a. i forhold til om attraktionen har lokal, regional, national eller internationalt format og attraktionskraft. Svingende kvalitet i det fysiske miljø og infrastruktur Svingende kvalitet i servicen og værtskab Grundelementer i turismen i Kulturhavnen er fyrtårnet i Helsingørs turismeudvikling. Tæt knyttet hertil er Helsingørs velbevarede bykerne med en mangfoldig detailhandel. Hornbæk er pr. tradition en kendt og livlig badeby. De tre lokaliteter har alle en tydelig identitet som afsæt for den videre turismeudvikling. Der udover er der en række udviklingsmuligheder, blandt andet i Sommarivaområdet, Nordhavnen, Danmarks Tekniske Museum og Værftshallerne Etape 2. Grundelementerne er fremstillet i følgende figur: 1 Her kan nævnes Danmarks Tekniske Museum, Øresundsakvariet, Kronborg, M/S Museet for Søfart og s Museer. 5

6 Figur 1 Grundelementer i turismen i. Kilde: På baggrund af Turismen i, Eskild Hansen, marts Den geografiske sammenhæng s strategiske turismeindsats skal ses i en geografisk sammenhæng. Helsingør står i centrum for fire grundlæggende orienteringer Nordsjælland, København, Sverige og det internationale. En orientering peger på tværs af Nordsjælland med rekreative natur og kulturoplevelser, og med Hornbæk som den centrale bade- og havneby. Der vil her være et særligt fokus på at udvikle turisme på baggrund af kommunens unikke natur og kyster. En anden orientering peger mod et samspil med København, hvor Helsingør kan opleves som metropolens selvstændige udflugtsmål også for krydstogsgæster. Den tredje orientering retter sig mod Helsingborg, Skåne og Sverige, hvor mødet mellem kulturer giver mulighed for en særlig dynamik. har strategiske samarbejdsrelationer i de samme tre retninger via, Wonderful Copenhagen og HH-samarbejdet. Samarbejdet med er efter etableringsfasen i konsolideringsfase. Samarbejdet med både Wonderful Copenhagen og Helsingborg Stad bør udvikles yderligere. 6

7 En fjerde orientering retter sig mod det internationale i kraft af en stærk international symbolsk kapital så som Hamlet, Kronborg og Sundtolden. De internationale samarbejdsrelationer varetages dels af /VisitDenmark dels af Wonderful Copenhagen. Herudover har de enkelte internationalt orienterede aktører så som Hamlet Scenen, Helsingør Teater, M/S Museet for Søfart, Danmarks Tekniske Museum og Kulturværftet selvstændigt etableret internationale samarbejdsrelationer. Følgende figur viser geografien. Figur 2 Den geografiske orientering. Kilde: På baggrund af Turismen i, Eskild Hansen, marts Den internationale dimension en prioritering For at sikre at der sker en relevant markedsføring i forhold til henholdsvis det lokale, regionale, nationale og internationale niveau, er det vigtigt, at der er fokus på hvilke oplevelser og historier, som har hvilken målgruppe. 7

8 Som de kendteste internationale varemærker i Helsingør står ubetinget Kronborg og Hamlet. I den videre udvikling af Kulturhavnen vil der derfor været et særligt fokus på at udvikle den internationale profil på disse områder. Sundtold og skibsfart rummer ligeledes internationale historier repræsenteret gennem M/S Museet for Søfart, Helsingør bykerne og Bymuseet. Kulturværftet har ligeledes i kraft af sin placering i Kulturhavnen og i kraft af en udstrakt grad af modernitet en international dimension, som der er et stort potentiale i at udvikle. En del øvrige attraktioner kan have et vist internationalt potentiale, det gælder fx Hornbæk og natur- og strandoplevelserne, disse nok særligt i forhold til vore nabolande Norge, Sverige og Tyskland. Endeligt kan internationale dimensioner i kulturoplevelserne have en tiltrækning på såvel lokale, regionale, nationale og internationale besøgende. Den Internationale Gadeteater Festival, som afholdes af Helsingør Teater i samarbejde med bl.a. Helsingborg er et eksempel herpå. Målgrupper s turismeindsats er rettet mod følgende målgrupper: Kulturturister Erhvervsturister Besøgende i sommerlandet Krydstogtsturister Kulturturisme kan ses som motoren i forhold til udvikling af helårsturisme og attraktionsudvikling. Kulturturisme står øverst, da denne målgruppe som forretningsområdet har trækkraft i forhold til de øvrige grupper. Det er også på dette område, at der er investeret mest i relation til Kulturhavnen. Erhvervsturisme bidrager til en høj omsætning pr. person og hen over året. Begge turismeformer rummer lokale, regionale, nationale og internationale udviklingsmuligheder. Endagsturister udgør den største volumen i forhold til besøgende. Ved at øge besøgsvolumen skabes mulighed for at øge både helårsturismen og attraktionsudviklingen. Hermed gives et bedre afsæt for at øge antallet af overnattende gæster, hvilket er et mål. 8

9 Figur 3 Målgrupper for s turismeindsats. Kilde: På baggrund af Turismen i, Eskild Hansen, marts Strategiens Mål Eskild Hansen (Turismen i, Eskild Hansen Strategibureau, marts 2012) vurderer, at har potentiale til at løfte antal museumsbesøg fra i 2010 til besøgende i fremtiden. Vurderingen bygger bl.a. på at M/S Musset for Søfart og Kronborgs ambition om at løfte besøgstallet med hhv og Med øget museumsbesøg som trækkraft og deraf følgende øget profilering vurderes det endvidere at de kommercielle hotelovernatninger, gruppeforretning i fremtiden kan øges fra i 2009 til i fremtiden, og at antallet af krydstogsanløb kan stige til 7,5. Endelig vurdere Eskild Hansen, at beskæftigelsen i kommunen indenfor handel, hotel og restauration kan øges fra til i fremtiden, hvis beskæftigelsen kommer til at svare til erhvervsindkomsten i kommunen, hvor Helsingørs andel af den danske erhvervsindkomst er på 1,2 % i 2010 mens Helsingørs andel af beskæftigelsen i handel er på 0,9 %. Med et sigte frem til 2020 og med afsæt i potentialet for fremtiden på lang sigt, som nævnt ovenfor, sættes følgende mål, som strategien skal medvirke til at opfylde: 9

10 Tabel 1 Strategiske mål for 2020 I dag År 2020 Vækst % Museumsbesøg (2010) Hotelovernatninger, gruppeforretning (2009) Krydstogtsanløb Beskæftigede i handel, hotel og restauration De strategiske mål skal evalueres efter fire år, og skal første gang evalueres ultimo 2016 Hovedopgaver Strategiens mål skal nås ved at fokusere på tre hovedopgaver: 1. Kultur- og oplevelsesprogram 2. Kommunikationsplan 3. Infrastruktur Kultur- og oplevelsesprogram Kultur- og oplevelsesprogrammet er det primære grundlag for turismeudviklingen i og skal særligt rette sig mod Helsingør og Hornbæk. Programmet skal tilrettelægges så det består af begivenheder, som dækker hele året og de prioriterede målgrupper. Kernen i programmet er aktiviteter i Kulturhavnen. Hornbæk og Helsingborg skal indarbejdes i programmet, så der skabes en sammenhæng til Hornbæk og over sundet til Helsingborg. Kultur- og oplevelsesprogrammet skal: Sikre sammenhæng i begivenheder og attraktioner, øge besøgstallet særligt i Kulturhavnen, øge helårsturismen og bidrage til øget turismeomsætning. Kommunikationsplan Kommunikationsplanen er en samlet plan for formidlingen af kultur- og oplevelsesprogrammet samt Helsingørs og Hornbæks varemærker. Planen omfatter både udvikling af varemærker, formidlingskanaler og markedsføring. Kommunikationsplanen skal: Være en samlet plan for kommunikation og formidling af kulturprogrammet med budskaber, billeder, information, kanaler, bookingmuligheder mm. skal tilrettelægges og gennemføres, så Helsingørs totaloplevelse bliver synlig og tilgængelig for de prioriterede målgrupper. 10

11 Infrastruktur Infrastrukturen er både de fysiske rammer, som turismen udspiller sig i, og den netværksdannelse og forretningsudvikling som skal sikre, at stederne udvikles. Den fysiske infrastruktur omfatter både den offentlige infrastruktur i form af skove, strande, veje og byrum samt overnatningssteder, spisesteder, oplevelsessteder, butikker mv. Infrastrukturen skal: Sikre at den besøgende får en sammenhængende kvalitetspræget oplevelse af som turistmål. Varemærkerne skal understøttes gennem infrastrukturen. Skabe mulighed for at der i det samlede turismeerhverv kan ske en forretningsudvikling, som bygger på kultur- og oplevelsesprogrammet. Sikre at kommunens styrker i forhold til natur og kyster understøtter turismeindsatsen. Operatører Der er tre centrale styrende operatører i forhold til turismen i. Yder bidrag til turismeindsatsen i og og er repræsenteret i bestyrelserne i de to organisationer. Turismestrategi og handleplanen samt Erhvervs- og Vækstpolitikken er kommunens strategiske udgangspunkt for turismeindsatsen. Kommunens rolle er primært at skabe rammerne for turismen (Infrastruktur). Desuden har kommunen en vigtig rolle i at sikre styringen, samarbejde og koordinering i forhold til at nå de strategiske mål. Det gælder både i forhold til kultur- og oplevelsesprogrammet og markedsføring. Helsingør Ejerne er: Helsingør Turistforening, s Detailhandelsforening, Kulturforeningen og Udvikling Nord og Industriforeningen og. har rutine i udvikling og afvikling af begivenheder. agerer primært lokalt og indsatsen omfatter bl.a. markedsføring, kommunikation og koordination. vil i nogle tilfælde være udvikler og afvikler af tiltag. Tiltagene vil i høj grad være koncentreret omkring Kulturhavnen, Helsingør og Hornbæk. Desuden vil der i høj grad være fokus på at medvirke til at koordinere oplevelsesprogrammet mellem Kulturhavnen med Helsingørs øvrige attraktioner og aktiviteter. vil være i dialog turisterhvervet for at medvirke til en langsigtet forretningsudvikling. Ejerne er fem kommuner: Fredensborg, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Gribskov kommuner. har rollen som fundraiser, hvor der er behov for at flere kommuner samarbejder om udviklingsprojekter f.eks. i samarbejde med Region Hovedstaden, EU"s Regional- og Socialfond og Wonderful Copenhagen. varetager modtageapparatet, og hvad det indebærer af turistinformationer, infostandere og hjemmeside. Visit Nordsjælland driver det helårsåbne turistbureau i Helsingør og samarbejder med Hornbæk Turistforening og Helsingør Biblioteker turistbureauet i Hornbæk. varetager markedsføringsindsats i og af Nordsjælland og af byer og begivenheder. Markedsføringen sker bl.a. i et reginalt samarbejde med Danske Destinationer og VisitDenmark. I samarbejde med Helsingør Havne markedsføres Helsingør som krydstogsdestination. varetager desuden oplevelsesudvikling på tværs af de fem medlemskommuner. 11

12 Centrale udførende operatører Der er to centrale udførende operatører i forhold til turismen i. Kulturaktørerne Kulturaktørerne omfatter Kulturhavnen med Kronborg, M/S Museet for Søfart, Kulturværftet, s Biblioteker - Biblioteket på Kulturværftet, s Museer, Danmarks Tekniske Museum, Helsingør Teater, HamletScenen, Øresundsakvariet m.fl. Kulturaktørerne er organiseret i Helsingør Kulturforening. Kulturaktørerne er de bærende kræfter i udvikling af kultur- og oplevelsesprogrammet i Helsingør Kommune. Turismeaktørerne Turismeaktørerne omfatter overnatningssteder, spisesteder, detailhandel, restauranter, cafeer, transport m.fl. Turismeaktørerne er primært organiseret i s Turistforening. Turismen i Hornbæk er organiseret i Hornbæk Turistforening. Detailhandelsforeningen organiserer detailhandlen i kommunen som helhed. I Helsingør bykerne er detailhandlen endvidere organiseret i Cityforeningen. Rolle og ansvarsfordeling I forhold til opgaverne sætter strategien fokus på styring og koordinering. Ansvaret er primært delt mellem kommunen, og. Desuden er kultur- og turismeaktørerne medansvarlige for opgaverne. Der skiteseres følgende arbejds- og ansvarsfordeling i mellem, og. Aktør Helsingør Kommune (HK) Kultur- og oplevelsesprogram Medfinansierer Begivenhedskoordinering Kommunikationsplan Infrastruktur Samarbejdsflader Medfinansierer Tovholder på brand og strategi Ansvarlig for skiltning Finansierer Ansvar for udvikling af den kommunale infrastruktur. Medvirker til kompetenceudvikling HK yder bidrag til VV og VN og er repræsenteret i bestyrelserne i de to organisationer. Administrativt samarbejde Ansvarlig for koordinering med Helsingborg 12

13 (VVH) Samspil med begivenhedskoordinering Ansvar for særlige programdele Ansvarlig for formidling af kultur- og oplevelsesprogrammet Varetager forretningsudvikling i erhvervet Samspil med kommunen om udvikling af den kommunale infrastruktur Varetager det lokale turismesamarbejde Repræsenterer foreninger idenfor turisme, detailhandel, kultur og erhverv. Koordinerer lokale turisme tiltag med foreningerne (VN) Koordinerer det nordsjællandske program Samspil med begivenhedskoordinering Ansvarlig for turistinformation, visitnordsjaelland.com, infostandere, oplevelsesruter, markedsføring af Nordsjælland regionalt, nationalt og internationalt Ansvarlig for kompetenceudviklingsprojekt Samspil med kommunen om udvikling af den kommunale infrastruktur HK er repræsenteret i: VNs bestyrelse VNs kommunale følgegruppe EU styregruppe Kultur aktørerne (KA) Medfinansierer Bidrager til programmet Samspil med begivenhedskoordinering Leverer info til VNs kommunikationsplatform Ansvar for formidling af eget kultur- og oplevelsesprogram Bidrager til formidlingen af kultur- og oplevelsesprogrammet Ansvarlig for udvikling af eget oplevelsessted KA er medejer af VVH qua Helsingør Kulturforening. Turisme aktører (TA) Medfinansierer Bidrager til programmet Samspil med begivenhedskoordinering Leverer info til VNs kommunikationsplatform Bidrager til formidlingen af kultur- og oplevelsesprogrammet Ansvarlig for udvikling af egen forretning. TA er medejer af VVH qua Helsingør Kommunes Turistforening. 13

14 Handlingsplan På figuren nedenfor oplistes handlinger, som skal fremme turismen. Flere handlinger har afsæt i Erhvervs- og Vækstpolitikken. Handlingerne opdeles i de tre hovedopgaver Kultur- og oplevelsesprogram, Kommunikationsplan og Infrastruktur. Handlingerne realiseres i et flerårigt forløb. Helsingør Kommune, og skal udarbejde ét årige handlingsplaner, som yderligere konkretiserer handlingerne og fordelingen af ansvaret for opgaverne. Handlingsplanerne giver grundlag for igangsættelse af projekter. Udarbejdelsen af handlingsplaner skal ske ultimo året efter vedtagelse af de årlige budgetter. Handling Ansvarlig Samarbejdspartnere Kultur- og oplevelsesprogram Udvikle publikumsrettede og bookbare aktiviteter med afsæt i s attraktioner Udvikle aktiviteter som binder Kulturhavnen og Helsingør bymidte sammen Kulturaktørerne Kulturhavnen Vækst og Viden Turismeaktører Kulturaktører Turismeaktører Vejlede i forretningsudvikling således at kulturarven kan anvendes til at tiltrække og udvikle nye forretningsområder Kulturaktørerne Turismeaktørerne Udvikle oplevelser og aktiviteter hvor idræt og bevægelse indgår Idrætsorganisationerne Udvikle oplevelser hvor kulturarven indgår Udvikle oplevelser hvor Øresund anvendes s Museer Nationale Museer Helsingør Havn Vækst og Viden Udvikle oplevelsespakker rettet mod vidensturister (erhvervsturisme), fx klimaturisme Kommunikationsplan Udvikle varemærket for Helsingør og Hornbæk Kulturhavnen 14

15 Formidling af oplevelserne i via s kanaler. Kulturhavnen Markedsføring og udvikling af et godt modtageapparat både personligt og online Vækst og Viden Udvikle formidlingsformer og -kanaler med henblik på at styrke besøgstallene og synliggøre kulturarven s Museer Nationale Museer Formidling af idrætslivet og idrætsbegivenheder i turismesammenhæng / Formidling af turisme på tværs af Øresund via s Kanaler Markedsføring af s natur- og kulturværdier som danner rum for fordybelse, selvudvikling, lederudvikling osv. i relation til helårsturister og mødemarkedet. Markedsføring af Hornbæk som bade- og havneby Hornbæk Turistforening Vækst og Viden Helårsåben turistinformation med udvidet betjening/åbningstider i turistsæsonen i Hornbæk Hornbæk Bibliotek Hornbæk Turistforening og Helårsåben turistinformation i Helsingør Markedsføring af Helsingør som krydstogsdestination Helsingør Havn Infrastruktur Forretnings- og kompetenceudvikling i service- og turismeerhvervet Vækst og Viden Udvikle servicekompetencer og godt værtskab (EU-projekt) Skabe pulje til tiltrækning af møder og konferencer til Skabe fysisk sammenhæng mellem Kulturværftet og bymidten og omdannelse af Havnegade Udvikle Hornbæk som turistmål med planmæssige rammer for, at Hornbæk by får et løft. Hornbæk Turistforening 15

16 Begivenhedskoordinering på Kultur- og oplevelsesprogrammet særligt i relation til Kulturhavnen Kulturhavnen Gennemføre en gæsteanalyse Udvikle kulturkort som giver adgang til attraktionerne i Kulturaktørerne Planlægge for de turistmæssige udviklingsområder i Helsingør kommune herunder Sommariva Sikre fundraising til turismeudvikling og markedsføring Sikre en hensigtsmæssig skiltning i byens rum og langs vejene Sikre kvaliteten af byens rum, strande (blå flag) mv. Naturstyrelsen Sikre sammenhæng mellem den turistmæssige betjening på Helsingør Turistinformation og Kulturværftet Udarbejdelse af rekreativ kystplan for Helsingør og Gribskov Kommuner og Gribskov kommune Visit Nordsjælland, Naturstyrelsen foreninger Handlingsplan De første indsatser som vil blive prioriteret på turismeområdet udover den løbende drift af allerede igangsatte projekter vil være: Færdigudvikling af begivenhedskalender:, s EU-udviklingsprojekt Fysisk sammenbinding af bykernen og Kulturhavnen: Afklaring af hvorledes den turistmæssige betjening på Kulturværftet kan ske: i samarbejde med Udvikling og igangsættelse af turismeuddannelse: i samarbejde med Begivenhedskoordinering, med særligt fokus på Kulturhavnen:, Kulturhavnen og Koordinering af markedsføringsindsatsen: i samarbejde med Visit Nordsjælland og Udvikling og igangsættelse af værtskabsuddannelse:, Erhvervsskolen Nordsjælland, Udvikling og implementering af digital kommunikation:, Udvikling og implementering af oplevelsesruter i og på tværs af Nordsjælland:, 16

17 Bilag 1 Nøgletal fra Turismen i Helsingør Kommune, Eskild Hansen Strategibureau, marts

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U

K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U Version 2. oktober 2007 Turismestrategi 2008-2013(+) K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U 1 I NDHOLD Forord 3 Udfordringer 3 Værdier 4 Vision 4 Mission 5 13 konkrete projekter 1 - Helårsturisme

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer - en genfortælling af den klassiske badeferie Projektbeskrivelse til den Konkurrenceudsatte Pulje (KUP) VisitNordjylland, januar 2012 Forord

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Uddybning af baggrund, analysegrundlag og aktiviteter i projektet Resumé Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 feriesteder

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Århus i dag aarhus tomorrow. side 1 AF 41

Århus i dag aarhus tomorrow. side 1 AF 41 Århus i dag side 1 AF 41 VisitAarhus præsenterer Århus som værtsby for gæster: private, professionelle og talenter side 2 AF 41 Executive summary af Strategi 2017 01 udgangspunkt Fald i udenlandske gæster

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 Februar 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 3 Lokale aktionsgrupper filosofi og organisering... 3 Målsætninger... 3 Hvorfor

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere