Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her?"

Transkript

1 Ishøj Kommune November 2012 Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her? Undersøgelsesrapport

2 Indledning Tænketanken CEPOS 1 udgav den 26. juli 2012 en undersøgelse om sygefraværet i 2011 blandt pædagogisk personale i landets 98 kommuner. Ifølge undersøgelsen, som blandt andet bygger på fraværsstatistik for kommuner og regioner , har Ishøj Kommune landets højeste sygefravær på gennemsnitligt 19,5 dagsværk pr. ansat pædagogisk personale 3. Med baggrund heri har Ishøj Kommune igangsat projekt Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her?. Projektet har til formål at nedbringe sygefraværet blandt pædagogisk personale i Ishøj Kommunes dagtilbud og sfo er. Projektets mål er at nedbringe sygefraværet blandt pædagogisk personale til landsgennemsnittet eller herunder, inden udgangen af Det er ligeledes et mål at udvikle relevante redskaber, som kan bidrage til at nedbringe sygefraværet Statistisk analyse af sygefraværet Som en del af projektet er det besluttet at foretage en grundigere analyse af sygefraværet blandt det pædagogiske personale i Ishøj Kommunes dagtilbud og sfo er. Formålet med analysen er: At tilvejebringe en nærmere identificering af sygefraværets omfang og karakter At tilvejebringe de nødvendige kvantitative data der kan bidrage til at målrette indsatsen mod et lavere sygefravær Den statistiske analyse er afgrænset på følgende måde: Data er fra 2011 Der er tale om sygefravær blandt pædagoger og pædagogmedhjælpere, herunder også PAUelever, pædagogstuderende samt dagplejere Timelønnede medarbejdere indgår ikke i analysen, sådan som det også er tilfældet i fraværsstatistikken fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (herefter FLD) Løntilskudsmedarbejdere indgår ikke i det samlede datasæt, som ligger til grund for denne undersøgelse, ligesom de heller ikke figurerer i FLD s data. Der er dog foretaget en sammenligning mellem løntilskudsmedarbejdere og fastansatte (Figur 14) Ledernes sygefravær indgår ikke i undersøgelsen. Dette valg er foretaget med begrundelse i, at ledernes sygefravær i 2011 afviger meget fra de øvrige år jf. HR s undersøgelse heraf af 15. august Undersøgelsen er vedlagt som bilag Følgende kategorier af sygefravær indgår i analysen: sygdom, sygdom med 56 aftale, barn alvorligt syg, arbejdsskade, delvist syg, graviditetsgener, hjemmeboende barn syg, nedsat tjeneste ved graviditetsgener Sygefraværet er beregnet ud fra antal fastansatte omregnet til fuldtidsstillinger. Dette er også beregningsmetoden i FLD s undersøgelse 1 CEPOS Center for Politiske Studier, Sygefraværet blandt pædagogisk personale, 26. juli 2012 af chefkonsulent Mia Amalie Holstein. 2 FLD - Det Fælleskommunale Løndatakontor. 3 Pædagogisk personale dækker over pædagogisk personale, daginstitutioner/klub/skolefritidsordning, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt pædagogisk uddannede ledere, jf. fldnet.dk. 4 I undersøgelsesåret 2011 var sygefraværet blandt ledere på 7,4 %, i 2010 var den på 1,1 % og i 2009 var den på 1,9 %. 2

3 Kun de sygedage, der falder på arbejdsdage, er talt med. Ferie samt søgnehelligdage der ligger i et fraværsforløb er således fjernet fra statistikken, ligesom FLD har gjort det. Data til analysen er trukket fra kommunens lønregister og registret over sygefraværsindberetninger. Desuden er der indhentet data fra lederne på nogle dagtilbud og sfo er for at kvalitetssikre data. Analysen lægger sig så tæt op af FLD s beregninger som muligt, da FLD s data udgør sammenligningsgrundlaget for projektets mål: At nedbringe sygefraværet blandt pædagogisk personale til landsgennemsnittet eller herunder inden udgangen af I undersøgelsesforløbet er der dog fundet fejlkilder i indberetningen til FLD, som løbende er søgt rettet. Derfor kan der forekomme forskelle mellem FLD s tal og tallene i denne analyse. En kilde til forskellen mellem FLD s tal og Ishøj Kommunes tal er blandt andet, at der er søgt korrigeret for problemer med indberetning af medarbejdernes ansættelsesforhold. Ishøj Kommunes undersøgelse viser således lidt færre sygedage pr. medarbejder, end hvad der fremgår af CEPOS undersøgelsen, nemlig 18,6 5 frem for 19,4 i CEPOS materialet. Beregningen afviger endvidere lidt fra FLD s data, som ligger til grund for CEPOS rapporten, da vi har valgt ikke at inkludere lederne i undersøgelsen. Skolen på Ishøjgård indgår ligeledes ikke i analysen, idet det ikke har været muligt at trække sygefraværet specifikt på skolens sfo. Endvidere kan FLD s tal inkludere enkelte pædagogiske medarbejdere, som ikke er ansat i kommunens sfo er eller dagtilbud. De identificerede dataproblemerne drejer sig primært om rapportering. Disse er i nogen grad blevet korrigeret, men der kan fortsat forekomme fejl. Disse vil dog også optræde i FLD s opgørelse. Et af målene for projektet vil derfor være at skabe en bedre datadisciplin, specielt i forhold til den præcise afslutning af sygeforløb samt registrering af beskæftigelsesgrad. Spørgsmål til undersøgelse Af projektbeskrivelsen 6 fremgår nedenstående spørgsmål, som analysen skal kaste lys over: Andel af sygefraværet der skyldes henholdsvis langtidssygdom og kortere sygeperioder Forskelle i fraværets omfang og karakter alt efter alder, faggruppe (pædagoger, pædagogmedhjælpere), fast eller løs tilknytning til institutionen (herunder løntilskudsmedarbejdere og studerende), institutionstype og institutionsstørrelse Er sygefraværet fordelt på få eller mange personer på den enkelte institution? Sygefraværet fordelt over året er der perioder hvor sygefraværet er mere udbredt end i andre? Herudover ser undersøgelsen på en række andre områder. 5 Gennemsnittet af sygefraværet for pædagogisk personale i kommunens dagtilbud og sfo er. 6 Iværksættelse af projekt om nedbringelse af sygefravær blandt pædagogisk personale i Ishøj Kommunes dagtilbud og sfo er af 28. august

4 Sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling Sygefraværsdage pr. fultidsstilling Gennemgang af data Figur 1 viser antallet af sygefraværsdage for pædagogisk personale i Ishøj Kommune, sammenlignet med resten af landet 7. Figur 1: Sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling ,6 Ishøj (egne tal, uden ledere) 14 Landsgennemsnit Figur 2 og 3 viser sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling på de enkelte dagtilbud og sfo er. Den røde streg viser kommunegennemsnittet, den grønne streg viser landsgennemsnittet. Figur 2: Sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling 2011 (dagtilbud) 40,0 35,0 34,6 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 22,0 6,9 27,5 26,9 12,2 8,4 25,1 11,1 19,3 16,0 14,5 19,9 15,4 25,1 5,0 0,0 Sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling Landsgennemsnit Ishøj gennemsnit (egne tal) 7 Landsgennemsnittet er hentet for FLD. 4

5 Sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling Figur 2 viser, at der er en forskel på 27,7 sygefraværsdage i det dagtilbud der har det højeste antal sygefraværsdage (34,6 dage pr. fuldtidsstilling), og det dagtilbud der har det laveste antal sygefraværsdage (6,9 dage pr. fuldtidsstilling). Figuren viser ligeledes, at 7 dagtilbud ligger under det kommunale gennemsnit på 18,6 sygefraværsdage, mens 8 ligger over. 11 dagtilbud ligger over landsgennemsnittet på 14 sygefraværsdage, mens 4 ligger under. Figur 3 viser sfo ernes samt Frihjulets sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling. 30,0 25,0 20,0 Figur 3: Sygefraværsdage pr. fuldtidstilling 2011 (sfo + frihjulet) 24,4 25,5 22,0 18,8 17,9 15,0 10,0 5,0 0,0 7,4 11,8 Sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling Landsgennemsnit Ishøj gennemsnit (egne tal) Som det fremgår af figur 3, har Ishøj Skoles sfo færrest sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling med 7,4 sygefraværsdage, og Gildbroskolens sfo ligger højest med 25,5 sygefraværsdage. Tre sfo er ligger under det kommunale gennemsnit, og to ligger under landsgennemsnittet. Det skal bemærkes, at personalet i Standgårdsskolens sfo i nogen grad også har funktioner i helhedsskolen, som går ud over sfo ens området. Derfor vil nogle af de viste sygefraværsforløb dække såvel sfo som helhedsskolen. Figur 2 og 3 illustrerer, at der er stor variation mellem dagtilbuddenes/sfo ernes sygefravær. Det fortæller os, at der kan være et potentiale i at dele erfaringer og systematisere håndteringen af sygefravær i dagtilbud og sfo er. Som en del af projektet indhentes der derfor kvalitative data fra dagtilbud/sfo er med det laveste sygefravær, med henblik på at undersøge hvordan de håndterer sygefraværet. Figur 4 viser antallet af sygefraværsdage blandt det pædagogiske personale pr. barneenhed, som er indskrevet i den enkelte institution 8. Institutionerne tildeles forskellige personaleressourcer (lønbudgetter) til henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn. I 2011 tildeltes personaleressourcerne som et årligt beløb pr. barn til vuggestuebørn og børnehavebørn i forholdet 2 8 Det er det faktisk antal indskrevne børneenheder i gennemsnit hen over året som ligger til grund for tallene i figuren. 5

6 Antal sygedage pr. barneenhed 1, hvorfor vuggestuebørn tæller for to enheder, mens børnehavebørn tæller en enhed. I grafen er der korrigeret for denne forskel, så tallene kan sammenlignes. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,8 Figur 4: Sygefraværsdage blandt det pædagogiske personale dage pr. barneenhed 1,7 1,9 3,7 5,0 3,070 3,103 3,099 4,5 2,7 2,6 1,5 Sygefraværsdage pr. barneenhed Institutions gennemsnit Figur 4 viser, at der er stor forskel på sygefravær pr. barneenhed institutionerne imellem. Sygefraværet pr. barneenhed spænder fra 5 sygefraværsdage pr. børneenhed som det højeste til 1,5 sygefraværsdage pr. barneenhed som det laveste. Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. barneenhed er 3,2 dage, illustreret med den røde streg i figuren. Peberkværnen, som indeholder to specialgrupper med en særlig ressourcetildeling, er ikke inkluderet i figuren, da det ikke har været muligt at adskille personale ansat i specialgruppen fra det øvrige personale i Peberkværnen. Figuren inkluderer heller ikke dagplejen og støttepædagogkorpset, som har en anden ressourcetildeling end de øvrige institutioner. Vi har undersøgt, om der en sammenhæng mellem antallet af vuggestuebørn i institutionerne og de ansattes sygefravær. Vores undersøgelse viser, at der ikke er statistisk belæg for at antage at personalet er mere eller mindre syge afhængigt af antallet af vuggestuebørn. Det ikke muligt for nuværende at udarbejde en figur, som giver et validt billede af antallet af sygefraværsdage blandt det pædagogiske personale pr. sfo-barn. 6

7 Figur 5 illustrerer den procentvise fordeling af dage i et sygefraværsforløb af forskellig længde. Figur 5: Pct. af sygefraværsdage i sygefraværsforløb af forskellig længde 14% 42% 24% 1 dag og mindre Mellem 1 og 4 dage 4 til 10 dage 10 til 19 dage 20 dage eller mere 5% 14% Figur 5 viser, at sygefraværet blandt det pædagogiske personale i høj grad skyldes længere sygefraværsforløb, heraf en stor del af sygefraværsforløb på 20 dage eller mere. Det overordnede billede for kommunen dækker dog over meget store forskelle for de enkelte dagtilbud/sfo er, som illustreret i figur Figur 6: Antallet af medarbejdere fordelt på summen af deres sygefraværsdage Antal medarbejdere med færre end 10 sygedage Antal medarbejdere med mellem 10 og 19 sygedage Antalmedarbejdere med mere end 20 sygedage 7

8 Figur 6 viser antallet af medarbejdere fordelt på summen af deres sygefraværsdage. Det er forventeligt med en vis variation dagtilbuddene/sfo erne imellem, men det vil være interessant at undersøge, om nogle dagtilbud/sfo er over årene har en høj andel af langtidssyge medarbejdere. Figur 7 illustrerer sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling fordelt på medarbejdergrupper. Støttepædagogerne er inkluderet i kategorien pædagoger. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Figur 7: Sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling fordelt på medarbejdergrupper 19,6 19,2 18,3 15,1 14,2 13,3 12,9 6,9 Sygedage pr. fuldtidsstilling Landsgennemsnit Figur 7 viser, at der er en vis forskel på sygefraværet medarbejdergrupperne imellem. Pædagogmedhjælperne tegner sig for de fleste sygefraværsdage, mens dagplejerne er den medarbejdergruppe med færrest antal sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling. I figurerne 8-10 vises, på hvilke arbejdsdage og måneder sygefraværsperioderne starter, med henblik på at illustrere om der er ugedage eller måneder, hvor der oftere forekommer sygemeldinger end andre. Figur 8 viser antallet af sygefraværsforløb, der starter på en given arbejdsdag. 8

9 Figur 8: Antal sygefraværsforløb der starter på en given arbejdsdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Figur 8 illustrerer, at hovedparten af sygefraværsforløbene starter på en mandag og færrest på fredage. Det er forventeligt, at der er flere sygefraværsforløb, der begynder på en mandag, idet medarbejdere, der bliver syge i løbet af weekenden, først melder sig syge mandag. Alligevel er det bemærkelsesværdigt, at der er et løbende fald af sygemeldinger henover arbejdsugen. Hvor figur 8 viser, hvilke arbejdsdage sygefraværsforløbene begynder, illustrerer figur 9 den gennemsnitlige længde af et sygefraværsforløb, afhængigt af hvilken arbejdsdag det begynder på. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 Figur 9: Gennemsnitlig længde af sygefraværsforløb der begynder på en given arbejdag 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Figur 9 viser, at sygefraværsforløb, der begynder på en mandag, i gennemsnit er længere end sygefraværsforløb, der begynder på ugens øvrige dage samt at sygefraværsperioden i gennemsnit er kortere, jo tættere på weekenden sygemeldingen falder. Det er forståeligt, at perioderne i gennemsnit vil være kortere, jo tættere på en weekend sygemeldingen falder, idet man så har færre arbejdsdage at være syg i, før det er weekend. Dette forklarer dog ikke, hvorfor faldet i sygefraværsforløbets længde fra mandag til tirsdag er markant større end fra tirsdag til onsdag. Som det fremgår af figuren, er sygefraværsperioder, der starter på en mandag i gennemsnit på 9

10 Antal sygefraværsdage knapt 5 arbejdsdage, hvorimod sygefraværsperioder, der starter på en fredag, i gennemsnit er på knapt 2 dage. Figur 10 viser fordelingen af sygefraværsforløb, som begynder i en given måned Figur 10: Antal sygdomsforløb der begynder i en given måned Figur 10 viser, at der er en vis spredning over året med flest sygefraværsforløb, der starter i marts og færrest i august. Spredningen kan muligvis delvist forklares med ferie, hvor færre medarbejdere er på arbejde, alt andet lige, vil det betyde færre sygemeldinger. Figur 11 viser fordelingen på de forskellige kategorier af sygefravær. Graviditetsgener er medtaget, fordi de ikke er udtryk for planlagt fravær, modsat normal barsel, som har karakter af planlagt fravær. Graviditetsgener indgår ligeledes i FLD s underøgelse Figur 11: Sygefraværsdage fordelt på fraværsårsag Figur 11 viser, at almindelig uspecificeret sygdomsfravær er den klart største årsag til sygefravær. De øvrige sygefraværstyper tæller kun meget lidt i statistikken. 10

11 Pct. sgefravær Figur 12 sammenholder fraværsprocenten for den enkelte medarbejder med antal årlige arbejdstimer. Formålet er at afdække, om medarbejdere med begrænset tilknytning til arbejdspladsen har et relativt højere sygefravær. 100% 80% Figur 12: Sammenligning mellem årlig arbejdstid og sygefravær 60% 40% 20% 0% Antal arbejdstimer i 2011 Figur 12 illustrerer, at der ikke er en statistisk sammenhæng mellem tilknytningen til arbejdspladsen og sygefraværet, således kan kun 2 pct. af variationen i sygefravær forklares ved tilknytningen. Gruppen af medarbejdere, der har lagt omkring 2500 timer, er alle dagplejere. De enkelte medarbejdere, der har et fravær på 100 pct, er sandsynligvis primært medarbejdere der har lagt sig syge i 2010, og har fratrådt deres stilling i I figur 13 sammenholdes sygefraværet med medarbejdernes tilfredshed i 14 dagtilbud/sfo er. Ishøj Kommune gennemførte i 2011 en tilfredshedsundersøgelse på alle kommunens arbejdspladser. Vi har i forbindelse med sygefraværsundersøgelsen haft adgang til tilfredshedsundersøgelser i 14 dagtilbud/sfo er. Tilfredshedsundersøgelserne tog stilling til tilfredsheden med især det psykiske arbejdsmiljø. Som en del af undersøgelsen fik arbejdspladsen en samlet score. Det er den samlede tilfredshedsscore, der er sammenholdt med sygefraværet. 11

12 Antal sygedage pr. fuldtidsstilling Antal sygedage pr. fuldtidsstilling Figur 13: Sammenhæng mellem tilfredshed og fravær ,5 1 1,5 2 2,5 3 Samlet tilfredshedscorer Som det fremgå af figur 13 viser der sig at være en væsentlig sammenhæng mellem tilfredshed og sygefravær. Beregningen som ligger til grund for figuren viser, at 33 pct. af variationen i sygefraværet dagtilbuddene/sfo erne imellem kan forklares ved forskellen i tilfredshedsscoren. Usikkerheden øges dog af, at der kun er en relativ lille mængde datapunkter, idet figuren kun inkluderer 14 dagtilbud/sfo er. Figur 14 illustrerer sygefraværsdage fordelt på løntilskudsmedarbejdere og fastansatte pædagogmedhjælpere og pædagoger (inkl. støttepædagoger). Figur 14: Sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling fordelt på løntilskudsmedarbejdere og fastansatte 35,0 30,0 30,4 25,0 20,0 18,7 15,0 10,0 5,0 0,0 Løntilskudsmedarbejdere Fastansatte medarbejdere Figur 14 viser, at løntilskudsmedarbejderne har et væsentligt højere sygefravær end de fastansatte medarbejdere. Løntilskudsmedarbejderne er ikke medregnet i øvrigt i denne analyse, som det også er tilfældet i FLD s datasæt. Det skal bemærkes, at løntilskudsmedarbejdernes sygefravær ikke er forbundet med de samme omkostninger som sygefravær for fastansatte, idet løntilskudsmedarbejdere ikke indgår i normeringen. 12

13 Antal årsværkl Antal årsværk Figur 15 viser det totale antal årsværk tabt pr. dagtilbud/sfo til sygefravær. Figur 15: Årsværk tabt til sygefraværsdage pr. institution 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,0 1,0 3,4 2,3 1,7 0,4 1,7 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,3 1,7 1,2 2,8 0,3 1,3 1,8 0,9 1,3 2,9 Figur 16 illustrerer hvor mange ekstra årsværk, der ville være på arbejde fordelt på de forskellige stillingskategorier, hvis vi alle medarbejder grupper reducerede deres sygefravær med den procent nedgang der som helhed ville bringe det pædagogiske personale i Ishøj Kommune ned på landsgennemsnittet. 6,0 5,0 4,0 Figur 16: Ekstra årsværk fordelt på stillingskategorier ved en reducering af sygefraværet til landsgennemsnittet i ,3 4,8 3,0 2,0 1,0 0,0 0,2 Dagplejer Pædagog Pædagogmedhjælper Figur 16 viser, at der ville være i alt 9,3 årsværk yderligere på arbejde, hvis det lykkes at nedbringe sygefraværet til landsgennemsnittet fordelt på 4,8 ekstra pædagogmedhjælpere 9, 4,3 ekstra pædagoger og 0,2 ekstra dagplejere. Med denne undersøgelse er det ønsket at kaste lys over sygefraværet blandt det pædagogiske personale i Ishøj Kommunes dagtilbud og sfo er med henblik på at tilvejebringe de nødvendige 9 Pædagogmedhjælpere er i figur 15 inklusiv PAU-elever, og pædagoger er inklusiv pædagogstuderende. 13

14 kvantitative data, der kan bidrage til at målrette indsatsen mod et lavere sygefravær. I den forbindelse er igangsat et målrettet projekt i samarbejde med kommunens dagtilbud og sfo er, som har til formål at nedbringe sygefraværet blandt det pædagogiske personale. Undersøgelsen her er baseret på sygefraværsdata fra Undersøgelsen vil blive fulgt op de kommende år. Udover denne samlede rapport vil der blive udarbejdet rapporter for de enkelte dagtilbud og sfo er. 14

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2017 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Børn & Kultur Dagtilbud 13. juli 2016 (jko) Sagsid. 16/14059 NOTAT KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Indhold og metode KORA 1 har med brug af 2014-tal analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010

Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sygefravær 2010 - Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sammenfatning I dette notat er fremstillet en række statistiske analyser af sygefraværet i Region Syddanmark. Udgangspunktet

Læs mere

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5 Bilag 6 Stort fald i sygefravær Sygefraværet i Langeland Kommune er faldet fra 5,8 % til 5,1 % fra 2011 til 2012 og det samlede fravær har også oplevet et fald fra 8,5 % til 7,9 % i samme periode. Det

Læs mere

Tip en 13 er Sandt eller falsk om sygefravær i MSO

Tip en 13 er Sandt eller falsk om sygefravær i MSO 1 Medarbejderne er oftest syge når de skal have weekendvagt? 2 Hvis nærmeste leder er syg, er medarbejderne også mere syge? 3 Medarbejderne i Plejeboliger er mest syge? 4 Medarbejdere med mange weekendvagter

Læs mere

Sygefravær og personaleomsætning - Psykiatri og Social Sygefravær Perioden juli 2012 juni 2013 Antal fuldtidsstillinger Gennemsnitligt antal sygedage pr. fuldtidsstilling Gennemsnitligt antal sygedage

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

SYGEFRAVÆR I DANMARK. - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked. 3. kvartal Periode

SYGEFRAVÆR I DANMARK. - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked. 3. kvartal Periode SYGEFRAVÆR I DANMARK - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked Periode 3. kvartal 2011 Leveres af: MedHelp A/S e: analyse@medhelp.dk t: 70 207 203 INDHOLD Indhold Side Forord

Læs mere

Driftområde for Hoved-MED. Udtræk af fraværsdata fra KMD WEB Fraværs systemet

Driftområde for Hoved-MED. Udtræk af fraværsdata fra KMD WEB Fraværs systemet Fraværsrapport i systemet Fraværsrapport for driften til og med Business Objects november 200 Driftområde for Hoved-MED Udtræk af fraværsdata fra KMD WEB Fraværs systemet Udtræk på 5-dagesuge for månedslønnede

Læs mere

For at beregne, hvad sygefraværet svarer til i antal årsværk benyttes den opstillede model i afsnit b.

For at beregne, hvad sygefraværet svarer til i antal årsværk benyttes den opstillede model i afsnit b. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Kontor for HR NOTAT Omkostning til sygefravær - model Baggrund For at estimere omkostningen til sygefravær i Københavns Kommune, er det nødvendigt at udarbejde en

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

SYGEFRAVÆR I DANMARK

SYGEFRAVÆR I DANMARK SYGEFRAVÆR I DANMARK - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked 2. kvartal 2011 INDHOLD Indhold Side Forord og definitioner 3 Resume 4 Oversigt over kvartalets sygefravær 5

Læs mere

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær.

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær. Vejledning til indberetning af delvis syg. For at delvis sygdom kan afføde korrekte dagpengeskemaer til ydelse af refusion fra medarbejderens bopælskommune, skal dette indberettes på en særlig måde. Denne

Læs mere

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året.

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Afsnit om sygefravær, Personaleredegørelse 2016 Sygefravær I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår 26.837 fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Sygefraværsstatistikken viser det registrerede

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale 5. november 13 Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale Der er stor forskel på sygefraværet imellem den offentlige og private sektor, hvilket indikerer at der er plads

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud

Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Juni - 2014 Side 0 af 12 FORMÅL OG BAGGRUND... 2 RESUME... 2 NORMERINGER I DAGTILBUD PR. 1. OKTOBER 2012... 4 OPGØRELSE AF ANTAL INDSKREVNE BØRN:...

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

I forlængelse af byrådets behandling af forslaget har Børn og Unge gennemført en undersøgelse i udvalgte vuggestuer og integrerede institutioner.

I forlængelse af byrådets behandling af forslaget har Børn og Unge gennemført en undersøgelse i udvalgte vuggestuer og integrerede institutioner. Dato for byrådsbehandling: 9. juni Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om normeringsundersøgelse i vuggestuer (Syn for sagn hvordan står de til i de aarhusianske vuggestuer?) Resume

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Sygefravær. blandt FOAs medlemmer 2006

Sygefravær. blandt FOAs medlemmer 2006 F O A F A G O G A R B E J D E Sygefravær blandt FOAs medlemmer 2006 Sygefravær blandt FOAs medlemmer 2006 Forord FOAs sygefraværsundersøgelse viser desværre, at sygefraværet er stigende blandt FOAs medlemmer.

Læs mere

Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data

Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Grundlæggende gælder, at omfanget og kvaliteten for data naturligvis er afhængig af, hvorvidt den enkelte fraværshændelse overhovedet registreres,

Læs mere

Forrige 12 mdr. Hele Total 5,0% 5,3% 5,3% 31% 13,

Forrige 12 mdr. Hele Total 5,0% 5,3% 5,3% 31% 13, Dagtilbudsafdelingen Tabel 1: Sygefraværsoverblik Seneste Procent % Seneste 12 måneder (Måned 1-12) Seneste måned Forrige Hele 2015 Andel uden sygefravær Fravær i dage pr. årsværk årsværk personer Total

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner Region Syddanmark Sygefravær 2012 De sociale institutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 3 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Offentlige finanser 17. juni 2016

Offentlige finanser 17. juni 2016 Offentlige finanser 17. juni 2016 Førskole dagtilbud, kommunale nøgletal 2015 Førskole dagtilbud 2015 I 2015 var der 3.572 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 241 børn

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus 2013 Leder: Linda Garsdal Fredensborg Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 22. december 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID FOR 2010 ER UDKOMMET OG KAN HENTES PÅ FLD S HJEMMESIDE WWW.FLDNET.DK/PUBLIKATIONER INDHOLD Præsteret tid

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Jakob Hougaard om sygefravær

Besvarelse af spørgsmål fra Jakob Hougaard om sygefravær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Besvarelse af spørgsmål fra Jakob Hougaard om sygefravær I e-mail af 1. december 2010 stiller Jakob Hougaard, MB, flg. spørgsmål om

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Notat vedr. sygefravær

Notat vedr. sygefravær Notat vedr. sygefravær Personaleafdelingen Hoved MED-udvalget besluttede i, at sygefravær skulle være et særligt indsatsområde i -16. Baggrunden herfor var, at der generelt var sket en stigning i sygefraværet,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID Kommuner og regioner Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid er, at belyse kommunernes og regionernes

Læs mere

I det følgende skal man være opmærksom på, at kategorien pædagoger ikke kun indeholder pædagoger, men også pædagogmedhjælpere m.m.

I det følgende skal man være opmærksom på, at kategorien pædagoger ikke kun indeholder pædagoger, men også pædagogmedhjælpere m.m. Notatark Sagsnr. 81.28.00-P05-1-15 Sagsbehandler Thomas Frank 6.2.2015 Analyse af udviklingen i sygefravær på skoleområdet i Hedensted Kommune 2013-2014 I det følgende præsenteres den overordnede udvikling

Læs mere

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2009, herunder særligt vægtning af sager og årsværk.

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Bilag til embedsregnskab 2010

Bilag til embedsregnskab 2010 Bilag til embedsregnskab 2010 Marts 2011 2 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2010, herunder særligt vægtning af sager

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 OUH

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 OUH Region Syddanmark Sygefravær 2012 OUH 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper 5 Sygefravær

Læs mere

København, Faxe, Albertslund og Halsnæs har konstant højt sygefravær

København, Faxe, Albertslund og Halsnæs har konstant højt sygefravær 7. marts 2013 ARTIKEL Af David Elmer København, Faxe, Albertslund og Halsnæs har konstant højt sygefravær Nogle kommuner befinder sig år efter år i den høje ende af skalaen, når det gælder sygefraværet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel 2013 Leder: Lone Andersen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid Specialuddannede sygeplejerskers arbejdstid Morten Bue Rath 28. november 2008 Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid 1. Sammenfatning Specialuddannede sygeplejersker har gennemsnitligt en højere

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse

Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse i fem kommuner Notatet indeholder: 1. Kort introduktion til undersøgelsen samt hovedresultater.

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Helhedsløsningen, fase 2 Evaluering del 1

Helhedsløsningen, fase 2 Evaluering del 1 Helhedsløsningen, fase 2 Evaluering del 1 Analyse, HR & Udvikling maj 2016 Helhedsløsningen, fase 2 Evaluering del 1 Del 1 af den samlede evaluering af fase 2 omhandler de kvantitative data, der er samlet

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

N O TAT. Sygefraværet i den offentlige sektor

N O TAT. Sygefraværet i den offentlige sektor N O TAT Sygefraværet i den offentlige sektor I dette analysenotat beskrives sygefraværet i den offentlige sektor i forhold til udvikling, mønstre, skævhed og geografiske forskelle. Der er fokus på forskelle

Læs mere

Notat om: Sygefraværsstatistik for april 2015 og 1. kvartal 2015 samt kvartal Personale & Udvikling

Notat om: Sygefraværsstatistik for april 2015 og 1. kvartal 2015 samt kvartal Personale & Udvikling Notat om: Sygefraværsstatistik for april 2015 og 1. kvartal 2015 samt 2.- 4. kvartal 2014 Personale & Udvikling Sagsbehandler: Lotte Bæk Kildegaard Dato: 20. maj 2015 Til: Økonomiudvalget J. nr.: 15/000299-3

Læs mere

Notat vedr. udviklingen på dagtilbudsområdet Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Notat vedr. udviklingen på dagtilbudsområdet Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: BØRN OG UNGE Notat vedr. udviklingen på dagtilbudsområdet Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk Dato: 24. maj 2017 Thomas Herskind Louise Raunkjær Udviklingen på dagtilbudsområdet

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Sygefravær i Region Nordjylland opfølgning og status

Sygefravær i Region Nordjylland opfølgning og status Notat Sygefravær i Region Nordjylland opfølgning og status Sygefraværet i Region Nordjylland skal nedbringes med i gennemsnit én dag årligt pr. medarbejder. Det fremgår af regionens Budget 2015 og indgår

Læs mere

Notat. Sygefraværet i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Sygefraværet i kommunerne. Bo Panduro Notat Sygefraværet i kommunerne Bo Panduro Sygefraværet i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-20-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

SYGEDAGPENGESAGER BLANDT ANSATTE VED HERNING KOMMUNE 2012-2013

SYGEDAGPENGESAGER BLANDT ANSATTE VED HERNING KOMMUNE 2012-2013 SYGEDAGPENGESAGER BLANDT ANSATTE VED HERNING KOMMUNE 2012-2013 BAGGRUND OG FORMÅL I Herning Kommunes beskæftigelsesplan for 2013 er et af indsatsområderne "Fokus på sygefravær". Fokus på sygefravær skal

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere