Styregruppen for National Data Management Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styregruppen for National Data Management Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder"

Transkript

1 Styregruppen for National Data Management Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder Af kommissoriet fremgår, at Styregruppen skal levere et udkast til en National strategi med handlingsplaner og økonomiske estimater for strategiske indsatsområder. Af DeIC s og DEFF s oplæg til national strategi og proces (Bilag 3) fremgår disse strategiske indsatsområder: 1. Politikker 2. Incitamentsskabelse 3. Infrastrukturer 4. Kompetenceudvikling og forskerstøtte 5. Styringsstruktur 6. Pilotprojekter Af Bilag 3 fremgår endvidere 9 styrende principper som ramme for de videre tiltag: Datas hele livscycklus (alle stadier fra planlægning til bevaring og genbrug) Incitamenter til data management (f.eks. BFI- point, øget citations- impact) Et bredt spektrum af forskningsdata (kræver bredt spektrum af løsninger og politikker) Nationale løsninger og tiltag, hvor det giver mening (klarlægge niveau for løsning: lokalt, nationalt, internationalt) Flere infrastrukturløsninger (spektret af stadier og fagområder peger på en flerhed af løsninger) Samarbejde på tværs af organisatoriske skel (på tværs af institutioner og på tværs af kompetencer) Interoperabilitet og standarder (flerhed af løsninger med åbne grænseflader, Open Source, leverandøruafhængighed) Prototyper og pilotforsøg (3 trin med indlagte stop/go beslutninger: prototype à pilotforsøg à drift) Udnyttelse af internationale erfaringer og samarbejdsmuligheder (Andre lande er langt på området) Disse styrende principper bør informere og inspirere Styregruppens diskussion af de 6 strategiske indsatsområder. Til yderligere støtte for denne diskussion bringes nedenfor en række spørgsmål og henvisninger for hvert at de 6 indsatsområder. Generelle henvisninger: A Surfboard for Riding the Wave. Towards a four country action programme on research data. A Knowledge Exchange Report Report (samarbejde mellem CSC, FI; DEFF, DK; DFG, DE; JISC, UK; SURF, NL) November exchange.info/surfboard European Landscape Study of Research Data Management - Support Infrastructure Models for Research Data Management (SIM4RDM ) - January report%20final% pdf How to Develop Research Data Management Services. Digital Curation Centre, March to- develop- RDM- services_finalmay2013rev.pdf Bilag 04. Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder Side 1 af 8

2 1. Politikker Politikker for data management på områder, hvor det giver mening at etablere dem på hhv. lokalt, nationalt og internationalt niveau i samarbejde med universiteterne, FI, Forskningsrådene samt arkiver og biblioteker. Hvem skal vi foreslå at udarbejde politikker? De forskningsfinancierende instanser? o EU? (er allerede i gang i Horizon se nedenfor) o Uddannelses- og forskningsministeriet? o Styrelsen for Forskning og Innovation? o Forskningsrådene? Forskningsinstitutionerne? o Rektorkollegiet/Danske Universiteter? o De enkelte universiteter? o Sektorforskningens Direktørkollegium? o De enkelte sektorforskningsinstitutioner? Arkiver og biblioteker? Skal vi forslå en national model for data management politikker? Vil det forenkle den dansk efterlevelse af internationale krav på området? Vil det sikre ensartet struktur og vokabular? Vil det fremme forskningssamarbejde på tværs? Bør et minimumsniveau stipuleres? Bør der være mulighed for tilvalg/udvidelser? Skal vi foreslå tidsrammer/incitamenter for udarbejdelsen af politikker? Bør vi anbefale en tidsramme for udarbejdelsen af politikker? Bør en data management politik være en forudsætning for at organisationen kan modtage DeIC/DEFF støtte til data management initiativer? Hvor meget infrastruktur skal være på plads, før en politik opleves som relevant? Er der erfaringer i andre lande, vi kan trække på? UK, Sverige, USA, Australien? Vil vi have nytte af en kort konsulentrapport til overblik over international state- of- the- art og best- practice eller besøg af en repræsentant for EU Kommissionen? Research Data Alliance https://www.rd- alliance.org holder møde i Dublin med en Panel session on data policy challenges den Kan/vil nogen deltage? Udviklingen i EU I juli 2012 udsendte EU Kommissionen Commission Recommendation of on Access to and Preservation of Scientific Information society/document_library/pdf_06/recommendation- access- and- preservation- scientific- information_en.pdf I december 2013 annoncerede EU Kommissionen en Open Research Data Pilot i Horizon2020 release_ip _en.htm og udsendte to guidelines: Guidelines on Data Management in Horizon hi- oa- data- mgt_en.pdf og Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data 0- hi- oa- pilot- guide_en.pdf Bilag 04. Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder Side 2 af 8

3 2. Incitamentsskabelse Incitamentsskabelse, således at forskerne, universiteter, forskningsråd mv. motiveres til at efterleve god data management skik gennem forskellige virkemidler. Incitamenter til data management - Det er en afgørende forudsætning, at forskerne og institutionerne kan se en fordel i data management og de infrastrukturer, der stilles til rådighed samt de politikker, der formuleres. Incitamenter kan f.eks. være mulighed for verifikation af forskningsresultater, at forskningsdata tæller med ved beregning af den bibliometriske indikator, at vigtige datasæt kan genbruges i fremtiden, og særligt når der er evidens for, at det fører til øget citation. Hvad kan være incitamenter for forskerne? At data management infrastruktur og support sparer dem tid og besvær? At de lettes i at leve op til bevillingsgivers krav? At god data management er meriterende? At god data management anerkendes/belønnes af universitetet? At god data management åbner op for værdifulde forskningssamarbejder? At datasæt systematisk kan publiceres og citeres og dermed bidrage til deres globale impact? At den nationale bibliometriske forskningsindikator honorerer publicerede datasæt og/eller publikationer med tilknyttede datasæt? Hvad kan være incitamenter for universiteterne? At de lettes i at leve op til bevillingsgivers krav? At en sammenhængende indsats vil være billigere end en fragmenteret? At god data management åbner op for værdifulde forskningssamarbejder? At god data management bliver en konkurrenceparameter? At videnskabelig uredelighed bedre kan imødegås? At forskningsresultater og data bedre vil kunne genbruges på tværs af universitetet? Hvad kan være incitamenter for forskningsråd mv.? At de matcher international best practice? At de lever op krav fra EU o.l.? At de sikrer den optimale nyttevirkning af deres investeringer? At en sammenhængende indsats vil være billigere end en fragmenteret? At god data management åbner op for værdifulde forskningssamarbejder? At videnskabelig uredelighed bedre kan imødegås? At forskningsresultater og data bedre vil kunne genbruges på globalt? Inspiration kan f.eks. hentes her: ANDS - Australian National Data Service - Guides to Data Citation o data/index.html o citation- awareness.html The Value of Research Data Metrics for datasets from a cultural and scientific point of view. A Knowledge Exchange Report (samarbejde mellem CSC, FI; DEFF, DK; DFG, DE; JISC, UK; SURF, NL) 11 April exchange.info/datametrics Bilag 04. Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder Side 3 af 8

4 3. Infrastrukturer Data management infrastrukturer for alle stadier af forskningsdatas livcyklus. Infrastrukturen skal sikres optimal synergieffekt med andre initiativer, såsom det planlagte European Spallation Source - Data Management and Software Centre (ESS- DMSC). Datas hele livscyklus - Jo tidligere data management tænkes ind i forskningsprocessen, desto større effektivitet og desto mere værdi opnås. Indsatsen bør derfor adressere hele datas livscyklus fra planlægning, indsamling, analyse og publicering til langtidsbevaring og genbrug Nationale løsninger og tiltag, hvor det giver mening - Ressourcerne, der er til rådighed på området, skal anvendes så hensigtsmæssigt som muligt, så der ikke opbygges parallelle infrastrukturer. En national data management strategi bør derfor klarlægge, hvilket niveau de identificerede behov skal løses på, af hvilke aktører og eventuelle snitflader til internationale strukturer. Flere infrastrukturløsninger - Hvert trin i datas livscyklus har sine udfordringer og potentialer. Tilsvarende er det med praksis og data management indenfor de forskellige fagområder. Derfor bør der tænkes i en flerhed af løsninger. Interoperabilitet og standarder - De bestående og kommende løsninger vil have forskellige brugs- og systemgrænseflader. En flerhed af løsninger nødvendiggør således et absolut fokus på grænsefladerne mellem systemerne og på eventuelle standarder på området for at opnå størst mulig Interoperabilitet. Open source løsninger bør så vidt muligt anvendes for at undgå leverandørafhængighed samt fremme fleksibilitet i interessenternes udviklingssamarbejde. Datas hele livscyklus I forbindelse med det forberedende arbejde i DeIC s interessentgruppe blev nedenstående illustration af den fulde livscycklus udarbejdet Bilag 04. Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder Side 4 af 8

5 Hovedkomponenter i data management I forbindelse med det forberedende arbejde i DeIC s interessentgruppe blev denne illustration fra UK Digital Curation Centre (DCC) anvendt til at give overblik over områdets hovedkomponenter og hovedindsatser: Components of research data management support services Bilag 04. Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder Side 5 af 8

6 Nationale løsninger og tiltag, hvor det giver mening I forbindelse med det forberedende arbejde i DeIC s interessentgruppe blev nedenstående illustration af de forskellige løsningsniveauer udarbejdet. Datamanagement i forskningssammenhæng - overblik over udfordringer, systemer og mulige DeIC indsatser Vandret fra venstre til højre: Registrering, Persistent ID, Citation og Discovery Lodret fra øverst til nederst: Data storage, Data access og Long term preservation Bilag 04. Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder Side 6 af 8

7 Spørgsmål Hvordan beskriver og benævner vi de forskellige komponenter i den samlede nationale løsning? Hvordan kobler vi de forskellige organisatoriske løsningsniveauer til denne beskrivelse (lokalt, nationalt, globalt)? Hvordan sikrer vi sammenhængen og synergien mellem lokale, nationale og globale løsninger? Hvordan afspejler vi kravene til Interoperabilitet og standarder (åbne grænseflader, Open Source, leverandøruafhængighed) Hvordan afspejler vi fagområdernes forskellige behov? Er det tilstrækkeligt at skelne mellem o Humaniora o Samfundsvidenskab o Naturvidenskab o Teknisk videnskab o Sundhedsvidenskab? Er der nyttige udenlandske inspirationer? o Australien, UK, Holland? Vil vi her have nytte af at trække på en (erfaren udenlandsk) konsulent, hvis en sådan kan tilknyttes? 4. Kompetenceudvikling og forskerstøtte Kompetenceudvikling og forskerstøtte, herunder identificering af kompetencer, som forskere må besidde for at forvalte forskningsdata. Spørgsmål Hvilke nye kompetencer må forskerne besidde? o Hvorledes udvikles disse kompetencer? Hvilke nye kompetencer må IT- afdelingerne besidde? o Hvorledes udvikles disse kompetencer? Hvilke nye kompetencer må bibliotekerne besidde? o Hvorledes udvikles disse kompetencer? Kan/bør denne kompetenceudvikling støttes/organiseres nationalt? Hvilke støttefunktioner vil forskerne og universiteterne have brug for? Vil vi i Danmark have brug for en national rådgivningsfunktion, f.eks. som Digital Curation Centre i UK? Vil vi i Danmark have brug for national økonomisk støtte til udvikling af lokale kompetencer og støttefunktioner? I udlandet har mange støttefunktioner og kompetenceudviklingsinitiativer stor fokus på data management planning UK DCC - Resources for digital curators Data Management Plans management- plans UK DCC - Digital curation training for all Materials for Trainers (and Librarians) for- trainers Australian National Data Service Data Management Planning management- planning.html Bilag 04. Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder Side 7 af 8

8 5. Styringsstruktur Fremtidig styringsstruktur for data management området i Danmark. Samarbejde på tværs af organisatoriske skel - IT- afdelinger, universitetsbiblioteker og andre aktører på området, såsom arkiver og biblioteker, har hver for sig unikke kompetencer på hver sine felter indenfor data management. Derfor bør der sigtes på samarbejde på tværs af organisatoriske skel. Spørgsmål Hvorledes organiseres styringen på nationalt plan givet at der vil være løsningskomponenter på lokalt, nationalt såvel som globalt niveau? o Hvorledes fordeles evt. nationale midler? o Hvorledes fordeles evt. fælles omkostninger? o Hvorledes planlægges og prioriteres udvikling og drift af evt. fælles infrastrukturer og services? o Hvorledes vedligeholdes og videreudvikles strategien? o Hvilken rolle kan DeIC og DEFF spille på dette område? o Hvilke parter bør være repræsenteret i styringsstrukturen? 6. Pilotprojekter Forslag til evt. pilotprojekter, som kan fremme fremdriften i udvikling og implementering den nationale strategi Prototyper og pilotforsøg - Nationale data management services bør etableres i 3 trin: Prototyper, pilotforsøg og egentlig drift for at kompensere for de mange usikkerheder og uafklarede problemstillinger, der stadig er på området. Udviklingstiltag og prototyper bør nemmere og hurtigere kunne kasseres til fordel for de, der videreføres. Spørgsmål Hvilke prototyper og evt. efterfølgende pilotforsøg bør sættes i gang på områderne: Poltikker? o F.eks. udarbejdelsen af national model/skabelon) for data management politikker)? Incitamentsskabelse? o F.eks. udarbejdelsen af et forslag til den bibliometriske forskningsindikators honorering af publicerede datasæt? o F.eks. udarbejdelse af en guide til at opnå meriterende citationer af datasæt? Infrastrukturer? o F.eks. (med DCC terminologi) vedr. data management planning? o F.eks. (med DCC terminologi) vedr. managing active data? o F.eks. (med DCC terminologi) vedr. data selection and handover? o F.eks. (med DCC terminologi) vedr. data repositories? o F.eks. (med DCC terminologi) vedr. data catalogues? Kompetenceudvikling og forskerstøtte? o F.eks. oprettelse af national train the trainer uddannelse? o F.eks, oprettelse af nationale help desk og supportfunktioner? o F.eks. oprettelse af lokale kurser for forskere? o F.eks. oprettelse af lokale help desk og supportfunktioner? Hvilke økonomiske estimater giver dette anledning til? Bilag 04. Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder Side 8 af 8

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

FIF - Fælles Infrastruktur for Forskningsdata

FIF - Fælles Infrastruktur for Forskningsdata DEFF FIF - Fælles Infrastruktur for Forskningsdata Rapport fra fase I. Asger Væring Larsen, Sacha Zurcher, Mikkel Hvidtfeldt Andersen, Jesper Boserup Thestrup, Søren Ærendahl Mikkelsen, Mogens Sandfær,

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i

Læs mere

Forvaltning af forskningsdata i Danmark

Forvaltning af forskningsdata i Danmark Forvaltning af forskningsdata i Danmark En undersøgelse af danske universiteters og forskningsråds praksisser, politik og visioner for lagring, langtidsbevaring, tilgængeliggørelse og deling af forskningsdata.

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Programområdet for elektronisk videnskabelig publicering etableredes

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014

DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014 DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Side 1 Indhold 04 Formandens beretning 08 08 08 08 Strategiske og organisatoriske aktiviteter Styregruppen for DEFF Permanent adgang til licensbelagte tidsskrifter

Læs mere

Vækst gennem videndeling

Vækst gennem videndeling Vækst gennem videndeling Udgivet: Oktober 2009 ISBN: 9788790772215 TÆNKETANK OG SEKRETARIAT MEDLEMMER AF DEAs TÆNKETANK FOR VIDENDELING Partner Henrik Morgen, Morgen Consult (formand) Direktør Helle Bechgaard,

Læs mere

Forskersupport på Roskilde Universitetsbibliotek. Afrapportering Arbejdsgruppen for forskningsservice November 2011

Forskersupport på Roskilde Universitetsbibliotek. Afrapportering Arbejdsgruppen for forskningsservice November 2011 Forskersupport på Roskilde Universitetsbibliotek Afrapportering Arbejdsgruppen for forskningsservice November 2011 Indhold Formål og proces... 3 Baggrund... 4 Definition... 5 Vurdering... 6 Problemtype...

Læs mere

Diskussionsoplæg National strategi for datamanagement

Diskussionsoplæg National strategi for datamanagement 2013-05-15/DTMA/RB Diskussionsoplæg National strategi for datamanagement DeIC er oprettet for at samle aktiviteterne under hhv. Forskningsnettet og Danish Center for Scientific Computing (DCSC) med forpligtelse

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK Competencehouse Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø Telefon: (+45) 3838 0000 Telefa: (+45) 3838 0011 E-mail: info@competencehouse.dk CVR nr: 25225265 Den 19. maj 2004 STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 1. periode (januar-april) 2011 Juni 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse og ungdom) den 25. november 2013 Uddannelse Punkt 1: Effektivt lederskab

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2011

Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2011 DANSK ROADMAP FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2011 Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2011 Forsknings- og Innovationsstyrelsen april 2011 Kolofon > Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2011 Forsknings-

Læs mere

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning NVR har i forbindelse med konferencen den 5. marts 2009 bedt Ruud Duvekot fra Holland om at skrive en artikel om de ting, der optager ham på sit forskningsfelt indenfor anerkendelse af realkompetence og

Læs mere

November 2014. Den danske kodeks for integritet i forskning Den danske kodeks for integritet i forskning. Uddannelses- og Forskningsministeriet 1

November 2014. Den danske kodeks for integritet i forskning Den danske kodeks for integritet i forskning. Uddannelses- og Forskningsministeriet 1 Den danske kodeks for integritet i forskning November 2014 Uddannelses- og forskningsministeriet Uddannelses- og Forskningsministeriet 1 Udgivet af Uddannelses- og forskningsministeriet Bredgade 40 1260

Læs mere