Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner:"

Transkript

1 FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Lyngby, den 22. september 2000 NS-J.Nr Forskningsnettets brugere Budget for 2001 og ny betalingsmodel Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner: 1. Det af Styregruppen vedtagne budget for Formålet med ny betalingsmodel for Forudsætningerne for den nye betalingsmodel. 4. Fastlæggelse af bidrag for den enkelte institution for 2001 under den ny betalingsmodel. 5. Nye og avancerede ydelser fra Forskningsnettet. 6. Årsmøde Budget for 2001 På styregruppemødet den 28. august 2000 blev det i bilag 1 viste budget vedtaget. Dette budget afviger kun lidt fra tidligere præsenterede udkast til budget for 2001, hvilket er udtryk for god stabilitet omkring de økonomiske forhold i Budgetposterne er opdelt lidt anderledes end tidligere. Dette skyldes at driftsudgifterne til den nye back-bone afholdes af NetSek medens UNI-C fortsat afholder de resterende driftsudgifter. Endvidere er der påført numre for hver post, og der er udarbejdet korte beskrivende tekstnoter til posterne, se bilag 1B. 2. Formålet med den ny betalingsmodel Der er flere væsentlige årsager til etablering af en ny betalingsmodel. 1. Forskningsnettet vil gerne medvirke til at fjerne de begrænsninger der måtte være af teknisk og/eller økonomisk art for anvendelsen af Forskningsnettet nationalt. De tekniske muligheder er tilvejebragt med etablering af det nye nationale backbone net. Den ny betalingsmodel, hvor al national trafik er gratis, skal medvirke til at fremme anvendelsen af nye ressourcekrævende anvendelser, f.eks. indenfor multimedie og tv/video. 2. Forskningsnettet vil gerne sikre at alle institutioner, som er koblet til Forskningsnettet bidrager til afholdelse af Forskningsnettets udgifter. Det vil bl.a. sige at også subnettede institutioner bliver registreret som betalende medlemmer. 3. Forskningsnettet vil gerne kunne sikre også små institutioner en rimelig tilslutningsafgift. Netsekretariatet Institut for Informationsteknologi, Telefon: Fax: Ørsteds Plads, Bygning 344, DTU, Lyngby Internet:

2 3. Forudsætningerne for den ny model I den nuværende model placeres alle institutioner, hvor det er muligt at måle trafikken, i en ud af 22 trafikklasser og der bestemmes en pris for hver prisklasse, således at den procentdel af Forskningsnettets samlede udgifter, som brugerne skal dække, opnås ved summen af alle bidrag. Summen af den til institutionen indgående og udgående trafik, såvel national som international, benyttes til indplacering af institutionen i en trafikklasse. Den ny model indeholder to elementer: 1. En forbrugsafgift, nemlig den i Lyngby målte indkommende internationale trafik, som registreres for hver enkelt institution i NORDUnet routeren i Lyngby. 2. En fast tilslutningsafgift, der er baseret på et økonomisk nøgletal for den enkelte institution. Der er fastsat et minimum på kr/år for at være tilsluttet Forskningsnettet. De to elementer skal hver dække ca. 50% af de samlede brugerbetalte udgifter for Forskningsnettet, som i 2001 udgør i alt 20,2 Mkr. Forbrugsafgift Den trafiktype (indkommende international trafik), som modellen benytter, har siden september 1999 været målt for hver enkelt institution. Målingerne bliver opgjort pr. måned og tallene for perioden oktober 1999 til og med august 2000, i alt 11 måneder, er benyttet til at beregne en foreløbig størrelse af forbrugsafgiften for hver enkelt institution, som det er vist i bilag 2. Der benyttes en logaritmisk prisberegning på samme måde som i den tidligere model. Det vil sige at storbrugere slipper billigere pr. bit. Endvidere er der nu indgået driftsaftaler med universiteterne i København, SDU-Odense, Århus og Aalborg, således at de institutioner, der er koblet til Forskningsnettet i disse POP er, for de flestes vedkommende betaler en del af udgiften for den samlede POP. Der opnås herved en stordriftsfordel i forbindelse med POP erne, som det også fremgår af bilag 2. Den konkrete udregning af forbrugsafgiften for den enkelte institution eller samlet for en POP foretages direkte ud fra følgende formel: FORBRUGSAFGIFT = A * ln(trafik% + 1) hvor: TRAFIK% er den enkelte institutions procentdel af den samlede indkommende NORDUnet trafik i perioden. ln er den naturlige logaritmefunktion. Konstanten A beregnes således at summen af alle FORBRUGSAFGIFTER bliver ca. 10,5 Mkr for For tallene i bilag 2 gælder: A = Tilslutningsafgift Den anden halvdel af brugerbetalingen baseres på økonomiske nøgletal for de enkelte institutioner. For de institutioner, der er på finansloven, benyttes tallene herfra, og for de resterende institutioner benyttes tilsvarende udarbejdede tal. FORSKNINGSNETTET Side 2

3 Disse nøgletal adderes og der udregnes en tilslutningsafgift for hver enkelt institution ud fra følgende formel: TILSLUTNINGSAFGIFT = B * INSTITUTION-NØGLETAL hvor: INSTITUTION-NØGLETAL er nøgletallet for den enkelte institution i Mkr. Konstanten B beregnes således at summen af alle TILSLUTNINGSAFGIFTER bliver ca. 9,7 Mkr. For tallene i bilag 2 gælder: B = 0,61. Denne beregning er helt lineær, og der er ikke stordriftsfordele. Der er indført et minimumsbeløb for TILSLUTNINGSAFGIFTEN på kr for den enkelte institution. 4. Fastlæggelse af bidrag for den enkelte institution for 2001 under den ny betalingsmodel Den samlede betaling for 2001 bliver beregnet på baggrund af summen af de to ovenfor beskrevne delelementer. Der bliver sendt regning ud to gange i løbet af året, i maj/juni måned, hvor trafikken fra november 2000 til og med april 2001 indgår og igen i november/december måned hvor trafikken fra maj til og med oktober 2001 indgår. Der benyttes de samme økonomiske nøgletal for hele For de institutioner, der er direkte opkoblet til UNI-C, se i bilag 2, vil regningerne blive sendt fra NetSek, medens de institutioner, der er tilsluttet via en POP kan få regningen herfra. Der vil for de enkelte POP er blive fastlagt retningslinier for fordeling af de samlede POP udgifter. I bilag 2 er der vist en fremskrivning af de enkelte institutioners betaling for Der er her benyttet finanslovstal fra 1999 og trafikmålinger fra november 1999 til og med august Der vil ved beregning af de aktuelle beløb for 2001 for den enkelte institution naturligvis blive benyttet opdaterede tal, altså finanslov 2000/2001 økonomi-tal og de aktuelle i perioden målte trafik-tal. Endvidere kan det blive nødvendigt med justeringer af økonomi-tallene for enkelte af de institutioner, der ikke fremgår af finansloven. 5. Nye og avancerede ydelser fra Forskningsnettet Der er i foråret blevet lavet en undersøgelse vedrørende anvendelsen af video på Forskningsnettet. På baggrund heraf er der udarbejdet en rapport, der dels beskriver status i Danmark og en række andre lande og dels skitserer en måde hvorpå brugen af disse systemer kan udbygges. Der er også en gennemgang af indbudte tilbud fra en række leverandører på et beskrevet set-up af videokonferenceudstyr. Rapporten er tilgængelig på NetSeks hjemmeside: under Nye tjenester. FORSKNINGSNETTET Side 3

4 På styregruppemødet i august blev det vedtaget at fortsætte dette initiativ, således at Forskningsnettet allerede er påbegyndt aktiviteter på tre områder indenfor digital video: 1. Video-konferencesystemer: Forskningsnettet starter opbygning af et praktisk orienteret kompetence-organisation, dels i driftsorganisationen hos UNI-C, dels i form af opbygning af en Erfa-gruppe. Starten kan rummes indenfor eksisterende budget i Det foreslås at forøge driftsorganisationen med et mandeår i en 18 måneders periode med start 1. januar 2001 og evaluering 1. januar Hertil kommer afsættelse af 0,5 Mkr til indkøb af udstyr til test og afprøvningsformål. 2. Video-arkiv/server (Video-on-Demand): Forskningsnettet afventer en reaktion på en forespørgsel om samarbejde på dette område til Det Elektroniske Forskningsbibliotek. Forskningsnettet vil herefter sammen med en partner vurdere opgavens omfang og hvorledes den bedst løses. 3. Tv/live streaming: Aktiviteter kan startes indenfor dette område indenfor de eksisterende rammer for driftsorganisationen. Dette betyder at der ikke iværksættes omfattende nye aktiviteter, men at denne tjeneste benyttes som et eksempel på en tjeneste, der stiller krav om håndtering af QoS på Forskningsnettet. For at disse aktiviteter skal blive så frugtbare som muligt, vil vi meget gerne i dialog med brugerne omkring disse aktiviteter, derfor: Send jeres synspunkter og forslag vedrørende video på Forskningsnettet til: NetSek, eller Dan Mønster på UNI-C, Vi mener at der er gode muligheder for at udbygge denne type aktivitet meget væsentligt og ganske hurtigt, men det kræver i høj grad brugernes aktive medvirken. 6. Årsmøde 2000 Igen i år har Forskningsnettet valgt at afholde årsmødet i Odense. Denne gang: Onsdag den 6. december 2000 fra kl til Flere detaljer kommer senere. Med venlig hilsen Steen Pedersen FORSKNINGSNETTET Side 4

5 Bilag 1A: Vedtaget budget for Forskningsnettet 2001 Budget for forskningsnettet MDKK 15. august 2000 SP Post År (år i år 2001 niveau) Udgifter 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) 3,6 1,6 1,6 1,6 11 Etablering back-bone (NetSek) 4,3 0,5 0,5 30,0 20 Basisnet drift (UNI-C) 13,6 10,5 7,4 7,4 7,4 11,0 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) 0,0 0,5 2,4 2,4 2,4 30 Support og tjenester (UNI-C) 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 31 Regionale driftscentre (NetSek) 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 40 Avancerede anvendelser (UNI-C) 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 50 Netsekretariat drift (FSK) 1,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 60 NORDUnet (FSK) 14,4 22,5 19,0 19,9 20,7 20,1 70 Nordunet2 (FSK) 1,8 1,3 1,3 80 Udviklingspulje (Styregruppe) 0,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 Udgifter ialt 32,9 49,3 40,1 39,7 71,0 40,0 Stigning i % Indtægter 100 Brugerbetaling 12,6 18,2 20,2 19,9 20,5 40,0 Indtægter ialt 12,6 18,2 20,2 19,9 20,5 40,0 Fordeling af udgifter 110 FSK omk. (+ særlig etablering) 20,3 31,1 19,9 19,9 50,5 0,0 Institutioners omk 12,6 18,2 20,2 19,9 20,5 40,0 Inst. egenfinanciering i % Oversigt over samlet forbrug af oprindelig bevilling Post År (tal i MDKK, år 2000 niveau) Overført fra tidligere år 51,7 51,4 20,3 0,4-19,5-70,0 Afsat i bevilling 20,0 Forskningsministeriets omkostninger 20,3 31,1 19,9 19,9 50,5 0,0 200 Acc. over/underskud 51,4 20,3 0,4-19,5-70,0-70,0 FORSKNINGSNETTET Side 5

6 Bilag 1B: Tekstnoter til budget Analyse Tekst no. 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) Omkostninger i forbindelse med tilslutning af nye inst. og opgraderinger af eksisterende. Endvidere mindre opdateringer af back-bone routere og driftssikkerheds forbedrende foranstaltninger. 11 Etablering back-bone (NetSek) En pulje som kan anvendes i forbindelse med allerede etablerede udviklingsprojekter på Forskningsnettet. Beløb over kr kan først anvendes efter samråd med Styregruppens formand. 20 Basisnet drift (UNI-C) Drift og service på sorte fibre og radiokæder. Serviceaftaler, vagtordninger, driftssikkerheds forbedring, drift af redundante linier og andre driftsudgifter. Baseret på 2000 priser med lidt kraftigere linier end i 2000, samt rationalisering i forbindelse med regionale driftscentre. 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) Direkte kontraktsbundne udgifter til Tele2 A/S og GlobalConnect A/S ifb. med den nye back-bone. 30 Support og tjenester (UNI-C) Help desk. Endvidere følgende tjenester, som deles med Sektornet:: WWW-proxy server, CERT, national ftp-server og News-server. 31 Regionale driftscentre (NetSek) Kompensation til Universiteterne i KBH, SDU-Odense, Århus og Aalborg, ifb. med indsats ved drift af regionale driftscentre. 40 Avancerede anvendelser (UNI-C) Opbygning af video-konference kompetence center, såvel personale som udstyr. Endvidere et mindre beløb til etablering at QoS på Forskningsnettet. 50 Netsekretariat drift (FSK) Udgift til drift af NetSek ifølge aftale mellem Styregruppen og DTU. 60 NORDUnet (FSK) Forskningsnettets del af udgiften til NORDUnet, afholdes af FSK ifølge aftale med UVM. 70 Nordunet2 (FSK) Udgift til dækning af de fælles nordiske projekter under Nordunet2 initiativet. 80 Udviklingspulje (Styregruppe) Pulje til støtte for nye initiativer/projekter på Forskningsnettet. Styregruppen behandler projektforslag på baggrund af indstilling fra NetSek. 100 Brugerbetaling Den samlede fastsatte brugerbetaling, i 2001 udgør denne 50% af de samlede udgifter. 110 FSK omk. (+ særlig etablering) Udgifter der dækkes af den oprindelige etableringsbevilling. Dette omfatter den del af budgettet som ikke dækkes af brugerne og særlige etableringsopgaver. 200 Acc. over/underskud En oversigt der viser det resterende beløb af den oprindelige finanslovsbevilling. FORSKNINGSNETTET Side 6

7 Bilag 2: Budget for brugerbetalingen i De her viste tal er udarbejdet på den baggrund der er nævnt i notatet. Ud for hver institution er der angivet tal i flere af de10 kolonner: 1. Trafikmålingen i % af den samlede indkommende NORDUnet trafik fra november 1999 til og med august Summen af denne trafik i den enkelte POP, benævnt POPsum trafik [%]. 3. Den beregnede forbrugsafgift for den enkelte institution. Dette er beregnet udfra den angivne formel og tallene i kolonne 1. Tallet benævnes NORDUnet bidrag i [kr]. 4. Den samlede forbrugsafgift for en POP. Heraf fremgår stordriftsfordelen, benævnes NORDUnet POPsum i [kr]. 5. Tilslutningsafgiften er baseret på institutionens økonomiske nøgletal. Betegnes Øko-vægt bidrag i [kr]. 6. Den samlede tilslutningsafgift for en POP, benævnt Øko-vægt POPsum i [kr]. 7. Den samlede betaling efter den nye model, benævnt Ny model 2001 [kr]. 8. Den samlede betaling efter den gamle model, benævnt Gl. model 2001 [kr]. 9. Den samlede udgift for en POP, beregnet efter den ny model, betegnet POPsum Ny model i [kr]. 10. Den samlede udgift for en POP, beregnet efter den gamle model, betegnet POPsum Gl. model i [kr]. FORSKNINGSNETTET Side 7

8 FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Ny model Gl. model POPsum POPsum måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum Ny model Gl. model Nr trafik [%] trafik [%] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] 1 AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut 0, Arbejdsmiljøinstituttet 0, Bornholms Forskningscenter 0, Carlsberg Forskningscenter 0, CAT - Center for Avanceret Teknologi. Roskilde 0, Center for Freds- og Konfliktforskning 0, Center for Udviklingsforskning 0, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 0, Danmarks Meteorologiske Institut 0, Danmarks Pædagogiske institut 0, Dansk Design Center 0, Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi 0, Dansk Standard 0, Dansk Sygehus Institut 0, Dansk Teknologisk Institut, København. 0, DBCG 0, Forskningscenter Risø 0, Forskningsministeriet 0, Forskningsrådene 0, Forsvarets Forskningstjeneste 0, Geoteknisk Institut 0, Glyptoteket 0, Handelshøjskolen i København 5, IT Højskolen (ITU) 0, Kort- og Matrikelstyrelsen 0, Kunstakademiets Arkitektskole 0, Nationalmuseet 0, Roskilde Universitetscenter 1, Netsekretariatet Institut for Informationsteknologi, Telefon: Fax: Ørsteds Plads, Bygning 344, DTU, Lyngby Internet:

9 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Ny model Gl. model POPsum POPsum måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum Ny model Gl. model Nr trafik [%] trafik [%] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] 29 Rådet for Trafiksikkerhedsforskning 0, Skibsteknisk Lab. (hedder nu Dansk Maritimt Inst.) 0, Statens Arkiver 0, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut 0, Statens Museum for kunst 0, Statens Skadedyrslaboratorium 0, Statens Veterinære Institut for Virusforskning 0, Statens Seruminstitut 0, Veterinær- og fødevaredirektoratet. (tidl. Levnedsm.) 0, Københavns Amtssygehus i Herlev 0, Alle med direkte tilslutning, total 12, Hovedstadens Sygehusfællesskab 1, Rigshospitalet 1, H:S og Rigshospitalet 2, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2, Statens Veterinære Serumlaboratorium 0, KVL-POP 2, Danmarks Tekniske Universitet 24, Dansk Institut for Fundamental Metrologi 0, Danmarks Fiskeri Undersøgelser, DFU 0, DTU-POP 24, Danmarks Lærerhøjskole København 0, Danmarks Lærerhøjskole Esbjerg 0, Danmarks Lærerhøjskole Aalborg 0, Danmarks Lærerhøjskole Odense 0, Danmarks Lærerhøjskole Århus 0, Danmarks Lærerhøjskole Haderslev 0, Danmarks LærerhøjskoleSkive 0, Danmarks Lærerhøjskole Vordingb. 0, Danmarks Lærerhøjskole, samlet 0, FORSKNINGSNETTET Side 9

10 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Ny model Gl. model POPsum POPsum måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum Ny model Gl. model Nr trafik [%] trafik [%] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] 54 FCH - Adm. 0, FCH - Bioteknologisk Inst. 0, FCH - Delta 0, FCH - DIEU 0, FCH - DONG 0, FCH - DTC 0, FCH - Innovationscentret 0, FCH - Inside Technology 0, FCH - M&E 0, FCH - NORDUnet A/S 0, FCH - Osteometer 0, FCH - Statens Byggeforskningsinstitut 0, FCH - Unizyme 0, FCH - VKI 0, Forskningscentret ved Hørsholm 1, Københavns Universitet - Panum 9, Det Kongelige Bibliotek 1, Danmarks Farmaceutiske Højskole 0, Danmarks Natur- og lægevidenskabelige Bibliotek 0, Dansk Rumforskningsinstitut 0, Dansk Polarcenter 0, Kunstakademiets Bibliotek 0, Center for Sprogteknologi 0, Center for Menneskerettigheder 0, Rektor Kollegiet 0, Symbion 0, Egmont kollegiet 0, Regensen 0, Københavns Kollegier 0, Studentergården 0, Østervold Kollegiet 0, KU-POP 14, FORSKNINGSNETTET Side 10

11 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Ny model Gl. model POPsum POPsum måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum Ny model Gl. model Nr trafik [%] trafik [%] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] 84 Syddansk Universitet 11, Forskerparken Fyn 0, Institut for Grænseregionsforskning 0, Dansk Data Arkiv 0, Odense Universitetshospital 0, SDU-POP 11, Aalborg Universitet 18, Danmarks Biblioteksskole 0, NOVI Nordjyllands Videnpark 0, Aalborg Sygehus 0, Aalborg-POP 18, Aarhus Universitet 10, Det Jyske Musikkonservatorium 0, Danmarks Journalist Højskole 0, Handelshøjskolen i Aarhus. 0, Forskerparken i Aarhus 0, Århus Universitetshospital 0, Statsbiblioteket, Århus 0, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 0, Analyseinstituttet for Forskning 0, Danmarks Sygeplejeske Højskole 0, Århus-POP 12, Sum 100, , FORSKNINGSNETTET Side 11

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Lyngby, den 30. november 2001 NS-J.Nr. 01-145 Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Dette notat indeholder information om følgende emner: 1. Forskningsnettets

Læs mere

Nyhedsbrev 6: Nyheder og brugerbetaling for første halvdel af 2002

Nyhedsbrev 6: Nyheder og brugerbetaling for første halvdel af 2002 Lyngby, den 28. juni 2002 NS-J.Nr. 01-148 Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 6: Nyheder og brugerbetaling for første halvdel af 2002 Dette notat indeholder information om følgende emner: 1. Forskningsnettets

Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H2 2003 samt budgetudsigt for 2004-2006

Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H2 2003 samt budgetudsigt for 2004-2006 Lyngby, den 24. november 2003 NS-J.Nr. 03-160 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H2 2003 samt budgetudsigt for 2004-2006 Indhold 1. Elektronisk

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Lyngby, den 22. juni 2004 NS-J.Nr. 04-162 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 10: Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Indhold 1. Nye tjenester

Læs mere

Prognose for 2006 og samlet brugerbetaling for H1-2006

Prognose for 2006 og samlet brugerbetaling for H1-2006 Lyngby, den 1. august 2006 NS-J.Nr. 06-170 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 14 Prognose for 2006 og samlet brugerbetaling for H1-2006 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet 2. Ny prognose for

Læs mere

Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000

Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000 FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Lyngby, den 13. juni 2000 NS-J.Nr. 00-126. Til Forskningsnettets Institutioner Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000 Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet

Læs mere

Forskningsnettet: Status og udbygning på basisnettet og lidt om betalingsmodel og tjenester

Forskningsnettet: Status og udbygning på basisnettet og lidt om betalingsmodel og tjenester Forskningsnettet: Status og udbygning på basisnettet og lidt om betalingsmodel og tjenester Forskningsnet konferencen 2010 16/11-2010 Divisionsdirektør Martin Bech, UNI-C martin.bech@uni-c.dk Basisnet

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Cirkulæreskrivelse af 22. december 2016 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Til alle ministerier, Denne cirkulæreskrivelse fastsætter i henhold til bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Fakta om forskning. Fakta om forskning

Fakta om forskning. Fakta om forskning Fakta om forskning Forskningsministeriet Juli 2000 Fakta om forskning Publikationen kan rekvireres gratis ved henvendelse til: Statens Information Postboks 1103 1009 København K Tlf. 3337 9228 Fax 3337

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005. KVL juni 2005 Åbent marked for ph.d.-kurser Aftale mellem alle fakulteter i den danske universitetsverden Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Læs mere

Status og planer for DeICs infrastruktur - net og services

Status og planer for DeICs infrastruktur - net og services Status og planer for DeICs infrastruktur - net og services DeIC konference 2012 Middelfart 12. november 2012 Divisionsdirektør Martin Bech, martin.bech@deic.dk De services vi leverer Internet Netforbindelser

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning FFL2002s bevillinger og budgetoverslag for forskning og udvikling 2002-05 Peter S. Mortensen Carina Sponholtz Notat 2001/7 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 5 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om beskæftigelse for nyuddannede

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DeIC

Bestyrelsesmøde i DeIC Sekretariatet 13. maj 2013 Gitte Kudsk Bestyrelsesmøde i DeIC Dato: 21. maj 2013 Tid: 10.30 14.30 Sted: DTU Anker Engelundsvej 1 Bygning 101, lokale S09 2800 Kongens Lyngby Til stede: Børge Obel, Helle

Læs mere

Forskningsnettet ved starten af 2012: Net og linjer og lidt om hvad vi ellers arbejder med

Forskningsnettet ved starten af 2012: Net og linjer og lidt om hvad vi ellers arbejder med Forskningsnettet ved starten af 2012: Net og linjer og lidt om hvad vi ellers arbejder med Forskningsnet Konferencen 2011 Korsør 16/11-2011 Divisionsdirektør Martin Bech, UNI-C martin.bech@uni-c.dk Forskningsnettet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

51 Københavns Universitet 52 Københavns Universitet 53 Københavns Universitet 54 Århus Universitet 55 Århus Universitet 56 Århus Universitet 57

51 Københavns Universitet 52 Københavns Universitet 53 Københavns Universitet 54 Århus Universitet 55 Århus Universitet 56 Århus Universitet 57 Oversigt over lodtrækningsnumrenes fordeling på de tre universiteter vinteren 2011/2012. De sekundære kandidater, der er tilmeldt ægtefælle/samleverordningen, som først skal påbegynde klinisk basisuddannelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Cirkulæreskrivelse af 6. januar 2014 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Til alle ministerier, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, Denne cirkulæreskrivelse

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Aarhus Universitet 2007

Aarhus Universitet 2007 Aarhus Universitet 2007 Hotte emner ved årsskiftet Aarhus Universitet efter 1.1.2007 Strategi for Aarhus Universitet Budget 2007, herunder Globaliseringspuljen Tre superuniversiteter Nyt universitet Københavns

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe Hvor sporene krydses Børge Obel Formand for Forskningsnettets Styregruppe Velkommen til Forskningsnettets 7. konference Styregruppe Evaluering af tjenester Nye strategiske mål Roadmap for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Notat Oversigt over fordeling af frie og strategiske midler fordelt på finanslovskonti I det følgende er de frie og de

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med ti årsværk eller flere i 2003 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Mænd Kvinder Begge

Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med ti årsværk eller flere i 2003 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Mænd Kvinder Begge 051101 DEPARTEMENTET 3,1 8,6 6,4 5,9 29,4 051203 RIGSOMBUDSM/GRØNLAN 1,3 5,4 3,9 3,9 32,5 051251 RIGSOMBUDET/FÆRØERN 10,0 1,8 3,6 3,6 49,1 061101 UDENRIGSTJENESTEN 3,5 8,7 5,9 3,6 45,6 061113 DANSK C.FOR

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008 Professionshøjskolerne Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Analyse af forskelle mellem. Foreløbigt Forskningsbudget 2002 og. Offentligt Forskningsbudget 2002

Analyse af forskelle mellem. Foreløbigt Forskningsbudget 2002 og. Offentligt Forskningsbudget 2002 Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 DK-8200 Aarhus N Tel +45 8942 2394 Fax: +45 8942 2399 Mail: afsk@afsk.au.dk Web: www.afsk.au.dk Analyse af forskelle mellem Foreløbigt Forskningsbudget 2002

Læs mere

beskrivelse af netværket på NOVI

beskrivelse af netværket på NOVI beskrivelse af netværket på NOVI Beskrivelse af netværket på NOVI - NOVInet Indledning Som lejer/beboer på NOVI har man mulighed for at få virksomhedens computere tilsluttet det fælles netværk i NOVI Park

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Forskningsnettets tjenester - et kig i krystalkuglen

Forskningsnettets tjenester - et kig i krystalkuglen Forskningsnettets tjenester - et kig i krystalkuglen Forskningsnet Konferencen 2009 18/11-2009 Martin Bech, UNI-C martin.bech@uni-c.dk Du er i det rigtige rum hvis du vil vide noget om Hvilke tjenester

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik Udgivet Opdateret

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik Udgivet Opdateret Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet 09.03.04 Opdateret 24.11.04 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade

Læs mere

Digital Signatur. Et projektsamarbejde mellem: Projektets navn: Digital signatur for studerende

Digital Signatur. Et projektsamarbejde mellem: Projektets navn: Digital signatur for studerende Projektets navn: Digital signatur for studerende Projekt ophav: Aalborg Universitet Klaus Kilt, IT-chef, Administrationens IT afdeling VTU Glenn Leervad-Bjørn, Chefkonsulent, Videnskabsministeriet It-politisk

Læs mere

Højteknologifonden. Forberedelse af teknologi til kommercialisering

Højteknologifonden. Forberedelse af teknologi til kommercialisering Højteknologifonden Forberedelse af teknologi til kommercialisering Få informationer om kommende ansøgningsrunder ved tilmelding til nyhedsbrev: send e-mail til taa@hoejteknologifonden.dk Trine Aabo Andersen

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Tillæg til ansøgningsstatistik

Tillæg til ansøgningsstatistik Syddansk Universitet Tillæg til ansøgningsstatistik Tillæg til ansøgningsstatistikken på alle længere videregående uddannelser i Danmark per 5. juli 2008 Bruno Mølgaard Geertsen Afdelingen for Dokumentation

Læs mere

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient Optagelsestal og adgangskvotienter universiteternes it-uddannelser: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer Notat Emne: Bilag 1 til byrådsindstilling om Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af vandtaksten. Den 16. oktober 2006

Læs mere

Eksempel 1 - Benchmarking mellem sygehusafdelinger

Eksempel 1 - Benchmarking mellem sygehusafdelinger Sygehuse Sygehusvæsenet er amternes absolut tungeste udgiftspost og derfor også et område, der konstant underlægges kritisk analyse. Typiske analyseområder er sammenhængen mellem økonomi og kvalitet, samspil

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Metode og datagrundlag. Institutionsliste

Metode og datagrundlag. Institutionsliste Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2002 Metode og datagrundlag Institutionsliste Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde , den 4. marts 2013

Referat af bestyrelsesmøde , den 4. marts 2013 Sekretariatet 6. marts 2013 Gitte Kudsk Referat af bestyrelsesmøde 1-2013, den 4. marts 2013 Dato: 4. marts 2013 Tid: 10.00 15.00 Sted: Danske Universiteter Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Til stede:

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Fraværsstatistik for året 2015

Fraværsstatistik for året 2015 Fraværsstatistik for året 2015 Finanslovshovedkonto pr. ansat pr. mand pr. kvinde pr. ansat ekskl. langtidssygdom Antal ansatte Andel af ansatte u. fravær i pct. 051101 Departementet 3,1 1,7 4,4 3,1 65,2

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Opgave i WAN (Autonomt system).

Opgave i WAN (Autonomt system). Side 1 af 6 Dato: 05-11-2003 Opgave i WAN (Autonomt system). Undersøgelse af Københavns Universitets Net. http://www.ku.dk/net/ Københavs Universitet har en god beskrivelse af deres net på Internettet.

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Årsværk i alt (gnst. 2012)

Årsværk i alt (gnst. 2012) Til- og afgang i 2012 på hovedkonti med 10 årsværk og derover Årsværk i alt (gnst. 2012) Afgåede årsværk Tilgåede årsværk Pct, afgåede 051101 Departementet 70 9 10 12,9 051251 Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Kommercialisering af Forskningsresultater

Kommercialisering af Forskningsresultater Kommercialisering af Forskningsresultater Statistik 005 Forsknings- og Innovationsstyrelsen September 00 Indhold [ Indledning 7 Sammenfatning 8 Indberettede opfindelser 0 Patentansøgninger Udstedte patenter

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Pair Bonding Ver 1.0 TWD

Pair Bonding Ver 1.0 TWD 1 Pair Bonding 0210-2013 Ver 1.0 TWD Pair Bonding - produktet Pair Bonding (PB) er et tillægsprodukt til VULA, VULA UC, ebsa, BB Basic og Rå/Delt rå kobber. 2 Pair Bonding er defineret ved: at xdsl-produktet

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 3. december 2014

Referat Bestyrelsesmøde 3. december 2014 Sekretariatet 04. december 2014 Gitte Kudsk Referat Bestyrelsesmøde 3. december 2014 Dato: 3. december 2014 Tid: kl. 14.00 18.00 Sted: Danske Universiteter Fiolstræde 44, 1.th 1171 København K Det Grønne

Læs mere

Informationsgrundlaget for integreret miljøplanlægning Ole Gravgård Pedersen Flemming Møller Niels Christensen

Informationsgrundlaget for integreret miljøplanlægning Ole Gravgård Pedersen Flemming Møller Niels Christensen Informationsgrundlaget for integreret miljøplanlægning Ole Gravgård Pedersen Flemming Møller Niels Christensen Danmarks Miljøundersøgelser Informationsgrundlaget for integreret miljøplanlægning Udgivet

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

Det bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat.

Det bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat. Reguleringer af budgetrammer for 2015 som følge af lov- og cirkulæreændringer. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Inspiration til biblioteker

Inspiration til biblioteker po inventar as Vermundsgade 40 B 3. 2100 København Ø Telefon 39 27 08 41 Fax 39 27 08 84 po@poinventar.dk www.poinventar.dk Inspiration til biblioteker Bibliotekernes stærkere placering i samfundet som

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 21. juni 2011 Sag nr. 2 Emne: 2. Økonomirapport 2011 bilag 3 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Økonomisk Planlægning Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer Ringby-samarbejdet

Region Hovedstadens Vækstbarometer Ringby-samarbejdet Region Hovedstadens Vækstbarometer Ringby-samarbejdet Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012.

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. november 2012 Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk 1. Resume Aarhusnettet er det fibernetværk, der forbinder hovedparten af kommunens arbejdspladser

Læs mere