Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner:"

Transkript

1 FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Lyngby, den 22. september 2000 NS-J.Nr Forskningsnettets brugere Budget for 2001 og ny betalingsmodel Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner: 1. Det af Styregruppen vedtagne budget for Formålet med ny betalingsmodel for Forudsætningerne for den nye betalingsmodel. 4. Fastlæggelse af bidrag for den enkelte institution for 2001 under den ny betalingsmodel. 5. Nye og avancerede ydelser fra Forskningsnettet. 6. Årsmøde Budget for 2001 På styregruppemødet den 28. august 2000 blev det i bilag 1 viste budget vedtaget. Dette budget afviger kun lidt fra tidligere præsenterede udkast til budget for 2001, hvilket er udtryk for god stabilitet omkring de økonomiske forhold i Budgetposterne er opdelt lidt anderledes end tidligere. Dette skyldes at driftsudgifterne til den nye back-bone afholdes af NetSek medens UNI-C fortsat afholder de resterende driftsudgifter. Endvidere er der påført numre for hver post, og der er udarbejdet korte beskrivende tekstnoter til posterne, se bilag 1B. 2. Formålet med den ny betalingsmodel Der er flere væsentlige årsager til etablering af en ny betalingsmodel. 1. Forskningsnettet vil gerne medvirke til at fjerne de begrænsninger der måtte være af teknisk og/eller økonomisk art for anvendelsen af Forskningsnettet nationalt. De tekniske muligheder er tilvejebragt med etablering af det nye nationale backbone net. Den ny betalingsmodel, hvor al national trafik er gratis, skal medvirke til at fremme anvendelsen af nye ressourcekrævende anvendelser, f.eks. indenfor multimedie og tv/video. 2. Forskningsnettet vil gerne sikre at alle institutioner, som er koblet til Forskningsnettet bidrager til afholdelse af Forskningsnettets udgifter. Det vil bl.a. sige at også subnettede institutioner bliver registreret som betalende medlemmer. 3. Forskningsnettet vil gerne kunne sikre også små institutioner en rimelig tilslutningsafgift. Netsekretariatet Institut for Informationsteknologi, Telefon: Fax: Ørsteds Plads, Bygning 344, DTU, Lyngby Internet:

2 3. Forudsætningerne for den ny model I den nuværende model placeres alle institutioner, hvor det er muligt at måle trafikken, i en ud af 22 trafikklasser og der bestemmes en pris for hver prisklasse, således at den procentdel af Forskningsnettets samlede udgifter, som brugerne skal dække, opnås ved summen af alle bidrag. Summen af den til institutionen indgående og udgående trafik, såvel national som international, benyttes til indplacering af institutionen i en trafikklasse. Den ny model indeholder to elementer: 1. En forbrugsafgift, nemlig den i Lyngby målte indkommende internationale trafik, som registreres for hver enkelt institution i NORDUnet routeren i Lyngby. 2. En fast tilslutningsafgift, der er baseret på et økonomisk nøgletal for den enkelte institution. Der er fastsat et minimum på kr/år for at være tilsluttet Forskningsnettet. De to elementer skal hver dække ca. 50% af de samlede brugerbetalte udgifter for Forskningsnettet, som i 2001 udgør i alt 20,2 Mkr. Forbrugsafgift Den trafiktype (indkommende international trafik), som modellen benytter, har siden september 1999 været målt for hver enkelt institution. Målingerne bliver opgjort pr. måned og tallene for perioden oktober 1999 til og med august 2000, i alt 11 måneder, er benyttet til at beregne en foreløbig størrelse af forbrugsafgiften for hver enkelt institution, som det er vist i bilag 2. Der benyttes en logaritmisk prisberegning på samme måde som i den tidligere model. Det vil sige at storbrugere slipper billigere pr. bit. Endvidere er der nu indgået driftsaftaler med universiteterne i København, SDU-Odense, Århus og Aalborg, således at de institutioner, der er koblet til Forskningsnettet i disse POP er, for de flestes vedkommende betaler en del af udgiften for den samlede POP. Der opnås herved en stordriftsfordel i forbindelse med POP erne, som det også fremgår af bilag 2. Den konkrete udregning af forbrugsafgiften for den enkelte institution eller samlet for en POP foretages direkte ud fra følgende formel: FORBRUGSAFGIFT = A * ln(trafik% + 1) hvor: TRAFIK% er den enkelte institutions procentdel af den samlede indkommende NORDUnet trafik i perioden. ln er den naturlige logaritmefunktion. Konstanten A beregnes således at summen af alle FORBRUGSAFGIFTER bliver ca. 10,5 Mkr for For tallene i bilag 2 gælder: A = Tilslutningsafgift Den anden halvdel af brugerbetalingen baseres på økonomiske nøgletal for de enkelte institutioner. For de institutioner, der er på finansloven, benyttes tallene herfra, og for de resterende institutioner benyttes tilsvarende udarbejdede tal. FORSKNINGSNETTET Side 2

3 Disse nøgletal adderes og der udregnes en tilslutningsafgift for hver enkelt institution ud fra følgende formel: TILSLUTNINGSAFGIFT = B * INSTITUTION-NØGLETAL hvor: INSTITUTION-NØGLETAL er nøgletallet for den enkelte institution i Mkr. Konstanten B beregnes således at summen af alle TILSLUTNINGSAFGIFTER bliver ca. 9,7 Mkr. For tallene i bilag 2 gælder: B = 0,61. Denne beregning er helt lineær, og der er ikke stordriftsfordele. Der er indført et minimumsbeløb for TILSLUTNINGSAFGIFTEN på kr for den enkelte institution. 4. Fastlæggelse af bidrag for den enkelte institution for 2001 under den ny betalingsmodel Den samlede betaling for 2001 bliver beregnet på baggrund af summen af de to ovenfor beskrevne delelementer. Der bliver sendt regning ud to gange i løbet af året, i maj/juni måned, hvor trafikken fra november 2000 til og med april 2001 indgår og igen i november/december måned hvor trafikken fra maj til og med oktober 2001 indgår. Der benyttes de samme økonomiske nøgletal for hele For de institutioner, der er direkte opkoblet til UNI-C, se i bilag 2, vil regningerne blive sendt fra NetSek, medens de institutioner, der er tilsluttet via en POP kan få regningen herfra. Der vil for de enkelte POP er blive fastlagt retningslinier for fordeling af de samlede POP udgifter. I bilag 2 er der vist en fremskrivning af de enkelte institutioners betaling for Der er her benyttet finanslovstal fra 1999 og trafikmålinger fra november 1999 til og med august Der vil ved beregning af de aktuelle beløb for 2001 for den enkelte institution naturligvis blive benyttet opdaterede tal, altså finanslov 2000/2001 økonomi-tal og de aktuelle i perioden målte trafik-tal. Endvidere kan det blive nødvendigt med justeringer af økonomi-tallene for enkelte af de institutioner, der ikke fremgår af finansloven. 5. Nye og avancerede ydelser fra Forskningsnettet Der er i foråret blevet lavet en undersøgelse vedrørende anvendelsen af video på Forskningsnettet. På baggrund heraf er der udarbejdet en rapport, der dels beskriver status i Danmark og en række andre lande og dels skitserer en måde hvorpå brugen af disse systemer kan udbygges. Der er også en gennemgang af indbudte tilbud fra en række leverandører på et beskrevet set-up af videokonferenceudstyr. Rapporten er tilgængelig på NetSeks hjemmeside: under Nye tjenester. FORSKNINGSNETTET Side 3

4 På styregruppemødet i august blev det vedtaget at fortsætte dette initiativ, således at Forskningsnettet allerede er påbegyndt aktiviteter på tre områder indenfor digital video: 1. Video-konferencesystemer: Forskningsnettet starter opbygning af et praktisk orienteret kompetence-organisation, dels i driftsorganisationen hos UNI-C, dels i form af opbygning af en Erfa-gruppe. Starten kan rummes indenfor eksisterende budget i Det foreslås at forøge driftsorganisationen med et mandeår i en 18 måneders periode med start 1. januar 2001 og evaluering 1. januar Hertil kommer afsættelse af 0,5 Mkr til indkøb af udstyr til test og afprøvningsformål. 2. Video-arkiv/server (Video-on-Demand): Forskningsnettet afventer en reaktion på en forespørgsel om samarbejde på dette område til Det Elektroniske Forskningsbibliotek. Forskningsnettet vil herefter sammen med en partner vurdere opgavens omfang og hvorledes den bedst løses. 3. Tv/live streaming: Aktiviteter kan startes indenfor dette område indenfor de eksisterende rammer for driftsorganisationen. Dette betyder at der ikke iværksættes omfattende nye aktiviteter, men at denne tjeneste benyttes som et eksempel på en tjeneste, der stiller krav om håndtering af QoS på Forskningsnettet. For at disse aktiviteter skal blive så frugtbare som muligt, vil vi meget gerne i dialog med brugerne omkring disse aktiviteter, derfor: Send jeres synspunkter og forslag vedrørende video på Forskningsnettet til: NetSek, eller Dan Mønster på UNI-C, Vi mener at der er gode muligheder for at udbygge denne type aktivitet meget væsentligt og ganske hurtigt, men det kræver i høj grad brugernes aktive medvirken. 6. Årsmøde 2000 Igen i år har Forskningsnettet valgt at afholde årsmødet i Odense. Denne gang: Onsdag den 6. december 2000 fra kl til Flere detaljer kommer senere. Med venlig hilsen Steen Pedersen FORSKNINGSNETTET Side 4

5 Bilag 1A: Vedtaget budget for Forskningsnettet 2001 Budget for forskningsnettet MDKK 15. august 2000 SP Post År (år i år 2001 niveau) Udgifter 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) 3,6 1,6 1,6 1,6 11 Etablering back-bone (NetSek) 4,3 0,5 0,5 30,0 20 Basisnet drift (UNI-C) 13,6 10,5 7,4 7,4 7,4 11,0 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) 0,0 0,5 2,4 2,4 2,4 30 Support og tjenester (UNI-C) 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 31 Regionale driftscentre (NetSek) 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 40 Avancerede anvendelser (UNI-C) 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 50 Netsekretariat drift (FSK) 1,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 60 NORDUnet (FSK) 14,4 22,5 19,0 19,9 20,7 20,1 70 Nordunet2 (FSK) 1,8 1,3 1,3 80 Udviklingspulje (Styregruppe) 0,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 Udgifter ialt 32,9 49,3 40,1 39,7 71,0 40,0 Stigning i % Indtægter 100 Brugerbetaling 12,6 18,2 20,2 19,9 20,5 40,0 Indtægter ialt 12,6 18,2 20,2 19,9 20,5 40,0 Fordeling af udgifter 110 FSK omk. (+ særlig etablering) 20,3 31,1 19,9 19,9 50,5 0,0 Institutioners omk 12,6 18,2 20,2 19,9 20,5 40,0 Inst. egenfinanciering i % Oversigt over samlet forbrug af oprindelig bevilling Post År (tal i MDKK, år 2000 niveau) Overført fra tidligere år 51,7 51,4 20,3 0,4-19,5-70,0 Afsat i bevilling 20,0 Forskningsministeriets omkostninger 20,3 31,1 19,9 19,9 50,5 0,0 200 Acc. over/underskud 51,4 20,3 0,4-19,5-70,0-70,0 FORSKNINGSNETTET Side 5

6 Bilag 1B: Tekstnoter til budget Analyse Tekst no. 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) Omkostninger i forbindelse med tilslutning af nye inst. og opgraderinger af eksisterende. Endvidere mindre opdateringer af back-bone routere og driftssikkerheds forbedrende foranstaltninger. 11 Etablering back-bone (NetSek) En pulje som kan anvendes i forbindelse med allerede etablerede udviklingsprojekter på Forskningsnettet. Beløb over kr kan først anvendes efter samråd med Styregruppens formand. 20 Basisnet drift (UNI-C) Drift og service på sorte fibre og radiokæder. Serviceaftaler, vagtordninger, driftssikkerheds forbedring, drift af redundante linier og andre driftsudgifter. Baseret på 2000 priser med lidt kraftigere linier end i 2000, samt rationalisering i forbindelse med regionale driftscentre. 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) Direkte kontraktsbundne udgifter til Tele2 A/S og GlobalConnect A/S ifb. med den nye back-bone. 30 Support og tjenester (UNI-C) Help desk. Endvidere følgende tjenester, som deles med Sektornet:: WWW-proxy server, CERT, national ftp-server og News-server. 31 Regionale driftscentre (NetSek) Kompensation til Universiteterne i KBH, SDU-Odense, Århus og Aalborg, ifb. med indsats ved drift af regionale driftscentre. 40 Avancerede anvendelser (UNI-C) Opbygning af video-konference kompetence center, såvel personale som udstyr. Endvidere et mindre beløb til etablering at QoS på Forskningsnettet. 50 Netsekretariat drift (FSK) Udgift til drift af NetSek ifølge aftale mellem Styregruppen og DTU. 60 NORDUnet (FSK) Forskningsnettets del af udgiften til NORDUnet, afholdes af FSK ifølge aftale med UVM. 70 Nordunet2 (FSK) Udgift til dækning af de fælles nordiske projekter under Nordunet2 initiativet. 80 Udviklingspulje (Styregruppe) Pulje til støtte for nye initiativer/projekter på Forskningsnettet. Styregruppen behandler projektforslag på baggrund af indstilling fra NetSek. 100 Brugerbetaling Den samlede fastsatte brugerbetaling, i 2001 udgør denne 50% af de samlede udgifter. 110 FSK omk. (+ særlig etablering) Udgifter der dækkes af den oprindelige etableringsbevilling. Dette omfatter den del af budgettet som ikke dækkes af brugerne og særlige etableringsopgaver. 200 Acc. over/underskud En oversigt der viser det resterende beløb af den oprindelige finanslovsbevilling. FORSKNINGSNETTET Side 6

7 Bilag 2: Budget for brugerbetalingen i De her viste tal er udarbejdet på den baggrund der er nævnt i notatet. Ud for hver institution er der angivet tal i flere af de10 kolonner: 1. Trafikmålingen i % af den samlede indkommende NORDUnet trafik fra november 1999 til og med august Summen af denne trafik i den enkelte POP, benævnt POPsum trafik [%]. 3. Den beregnede forbrugsafgift for den enkelte institution. Dette er beregnet udfra den angivne formel og tallene i kolonne 1. Tallet benævnes NORDUnet bidrag i [kr]. 4. Den samlede forbrugsafgift for en POP. Heraf fremgår stordriftsfordelen, benævnes NORDUnet POPsum i [kr]. 5. Tilslutningsafgiften er baseret på institutionens økonomiske nøgletal. Betegnes Øko-vægt bidrag i [kr]. 6. Den samlede tilslutningsafgift for en POP, benævnt Øko-vægt POPsum i [kr]. 7. Den samlede betaling efter den nye model, benævnt Ny model 2001 [kr]. 8. Den samlede betaling efter den gamle model, benævnt Gl. model 2001 [kr]. 9. Den samlede udgift for en POP, beregnet efter den ny model, betegnet POPsum Ny model i [kr]. 10. Den samlede udgift for en POP, beregnet efter den gamle model, betegnet POPsum Gl. model i [kr]. FORSKNINGSNETTET Side 7

8 FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Ny model Gl. model POPsum POPsum måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum Ny model Gl. model Nr trafik [%] trafik [%] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] 1 AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut 0, Arbejdsmiljøinstituttet 0, Bornholms Forskningscenter 0, Carlsberg Forskningscenter 0, CAT - Center for Avanceret Teknologi. Roskilde 0, Center for Freds- og Konfliktforskning 0, Center for Udviklingsforskning 0, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 0, Danmarks Meteorologiske Institut 0, Danmarks Pædagogiske institut 0, Dansk Design Center 0, Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi 0, Dansk Standard 0, Dansk Sygehus Institut 0, Dansk Teknologisk Institut, København. 0, DBCG 0, Forskningscenter Risø 0, Forskningsministeriet 0, Forskningsrådene 0, Forsvarets Forskningstjeneste 0, Geoteknisk Institut 0, Glyptoteket 0, Handelshøjskolen i København 5, IT Højskolen (ITU) 0, Kort- og Matrikelstyrelsen 0, Kunstakademiets Arkitektskole 0, Nationalmuseet 0, Roskilde Universitetscenter 1, Netsekretariatet Institut for Informationsteknologi, Telefon: Fax: Ørsteds Plads, Bygning 344, DTU, Lyngby Internet:

9 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Ny model Gl. model POPsum POPsum måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum Ny model Gl. model Nr trafik [%] trafik [%] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] 29 Rådet for Trafiksikkerhedsforskning 0, Skibsteknisk Lab. (hedder nu Dansk Maritimt Inst.) 0, Statens Arkiver 0, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut 0, Statens Museum for kunst 0, Statens Skadedyrslaboratorium 0, Statens Veterinære Institut for Virusforskning 0, Statens Seruminstitut 0, Veterinær- og fødevaredirektoratet. (tidl. Levnedsm.) 0, Københavns Amtssygehus i Herlev 0, Alle med direkte tilslutning, total 12, Hovedstadens Sygehusfællesskab 1, Rigshospitalet 1, H:S og Rigshospitalet 2, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2, Statens Veterinære Serumlaboratorium 0, KVL-POP 2, Danmarks Tekniske Universitet 24, Dansk Institut for Fundamental Metrologi 0, Danmarks Fiskeri Undersøgelser, DFU 0, DTU-POP 24, Danmarks Lærerhøjskole København 0, Danmarks Lærerhøjskole Esbjerg 0, Danmarks Lærerhøjskole Aalborg 0, Danmarks Lærerhøjskole Odense 0, Danmarks Lærerhøjskole Århus 0, Danmarks Lærerhøjskole Haderslev 0, Danmarks LærerhøjskoleSkive 0, Danmarks Lærerhøjskole Vordingb. 0, Danmarks Lærerhøjskole, samlet 0, FORSKNINGSNETTET Side 9

10 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Ny model Gl. model POPsum POPsum måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum Ny model Gl. model Nr trafik [%] trafik [%] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] 54 FCH - Adm. 0, FCH - Bioteknologisk Inst. 0, FCH - Delta 0, FCH - DIEU 0, FCH - DONG 0, FCH - DTC 0, FCH - Innovationscentret 0, FCH - Inside Technology 0, FCH - M&E 0, FCH - NORDUnet A/S 0, FCH - Osteometer 0, FCH - Statens Byggeforskningsinstitut 0, FCH - Unizyme 0, FCH - VKI 0, Forskningscentret ved Hørsholm 1, Københavns Universitet - Panum 9, Det Kongelige Bibliotek 1, Danmarks Farmaceutiske Højskole 0, Danmarks Natur- og lægevidenskabelige Bibliotek 0, Dansk Rumforskningsinstitut 0, Dansk Polarcenter 0, Kunstakademiets Bibliotek 0, Center for Sprogteknologi 0, Center for Menneskerettigheder 0, Rektor Kollegiet 0, Symbion 0, Egmont kollegiet 0, Regensen 0, Københavns Kollegier 0, Studentergården 0, Østervold Kollegiet 0, KU-POP 14, FORSKNINGSNETTET Side 10

11 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Ny model Gl. model POPsum POPsum måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum Ny model Gl. model Nr trafik [%] trafik [%] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] 84 Syddansk Universitet 11, Forskerparken Fyn 0, Institut for Grænseregionsforskning 0, Dansk Data Arkiv 0, Odense Universitetshospital 0, SDU-POP 11, Aalborg Universitet 18, Danmarks Biblioteksskole 0, NOVI Nordjyllands Videnpark 0, Aalborg Sygehus 0, Aalborg-POP 18, Aarhus Universitet 10, Det Jyske Musikkonservatorium 0, Danmarks Journalist Højskole 0, Handelshøjskolen i Aarhus. 0, Forskerparken i Aarhus 0, Århus Universitetshospital 0, Statsbiblioteket, Århus 0, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 0, Analyseinstituttet for Forskning 0, Danmarks Sygeplejeske Højskole 0, Århus-POP 12, Sum 100, , FORSKNINGSNETTET Side 11

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Lyngby, den 22. juni 2004 NS-J.Nr. 04-162 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 10: Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Indhold 1. Nye tjenester

Læs mere

Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000

Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000 FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Lyngby, den 13. juni 2000 NS-J.Nr. 00-126. Til Forskningsnettets Institutioner Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000 Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09.

Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09. Årsrapport 2009 Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09.184 Netsekretariatet DTU, Anker Engelundsvej

Læs mere

Årsrapport 2008. Årsrapport 2008

Årsrapport 2008. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Forskningsnettets Årsrapport 2008 Forskningsnettet 2009 Maj 2009 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journalnr.: NS-J-Nr. 08.183 Netsekretariatet

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2014 Redaktion: Gitte Kudsk, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen.

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen. Punkt nr. 1 - Undersøgelsesdesign for evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem vedrørende Bemærkninger perioden til 1. KORAs april - undersøgelsesdesign 1. oktober 2014 for evaluering af enstrenget

Læs mere

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning..

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning.. Kilde: http://innovationsfonden.dk/innobooster/ InnoBooster - vækst med viden! Få tilført ny viden til virksomheden i et 6-18 måneders forløb sammensat af Ansættelse af højtuddannede Vidensamarbejde Understøttende

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Sagsnr. 2014-7310 Doknr. 254206 Dato 20. juli 2015 Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning.

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Kirkeministeriet - December 2006 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Krematoriestrukturen... 3 1.2 Nye miljøregler vedrørende kviksølvfiltre...

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

2/2007. Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver

2/2007. Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver 2/2007 Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver 2/2007 Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015...1 2. SSÆ - Den Sociale

Læs mere

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2005 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2005 Sprog Dansk Sidetal 19 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere