FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2015"

Transkript

1 Bestyrelsen FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2015 CT/CA-008/DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. PRISER GÆLDENDE FOR 2015 C. INDTÆGTER D. UDGIFTER E. AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015 IV. OVERSIGT OVER UDTÆGTER I 2015 BILAG 1 - STILLINGSFORTEGNELSE VEDTAGET AF BESTYRELSEN FOR OVERSÆTTELSESCENTRET DEN 19. MARTS

2 I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING Det foreløbige omfatter: A. denne generelle indledning, B. en gennemgang af centrets priser for 2015, C. centrets indtægter, jf. artikel 10, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003, som består af betalinger fra de organer, som centret betjener, samt fra de institutioner og organer, med hvilke der er indgået aftale om et samarbejde mod betaling for de leverede ydelser, herunder aktiviteter af interinstitutionel karakter. Indtægterne omfatter desuden et EU-tilskud og et tilskud fra den luxembourgske stat til centrets lejeudgifter, D. centrets udgifter opdelt i afsnit, E. centrets udgifter opgjort efter aktivitet. Dette afsnit viser forbindelsen mellem det foreløbige og det foreløbige arbejdsprogram for Heraf fremgår dels de midler, der er afsat til den enkelte aktivitet med henblik på at nå centrets strategiske mål, dels den almindelige budgetstruktur. Samtlige beløb i dette dokument er angivet i euro. B. PRISER GÆLDENDE FOR 2015 De priser, der foreslås som gældende for 2015, afviger ikke fra priserne i. Vi vil som sædvanlig foretage en omkostningsanalyse, der omfatter en periode på 6 måneder. Det gør vi i. Senere i august gennemgår vi overslagene for Nedenstående tabel viser de foreløbige priser, der er gældende for 2015: Tjenesteudbyder Normalr (EUR) Planlagt/langsom (EUR) Hastender (EUR) Yderst hastender (EUR) Oversættelse (pris pr. side) 92,00 82,80 115,00 165,60 Ændring (pris pr. side) 180,00 162,00 225,00 Revision (pris pr. side) 60,00 54,00 75,00 Redigering (pris pr. side) 45,00 40,50 56,25 Varemærker (pris pr. side) EF-design (pris pr. side) Termlister (pris pr. term) Revision af termlister (pris pr. term) Sproglig rådgivning, terminologi Ex-post kvalitetskontrol af oversættelser af varemærker 42,03 EUR for sider (bilateral aftale) 4,00 EUR 4,00 EUR 2,50 EUR 900 EUR pr. mand/dag 900 EUR pr. mand/dag (50 % af de samlede udgifter, bilateral aftale) 2

3 Tillægsgebyrer: Dokumenttype Tillægspris pr. side, angivet i euro Kompliceret format 15,00 Fortroligt dokument 20,00 Ikke-EU-sprog 10,00 C. INDTÆGTER De samlede indtægter i 2015 anslås til 45,7 mio. EUR og er opdelt således: Afsnit Indtægter (EUR) 1. Agenturer og organer Interinstitutionelt samarbejde (EU-institutioner) Andre indtægter Overførsler fra reserver fra foregående år Centrets forventede indtægter under afsnit 1-4 beløber sig til 42,3 mio. i Dette er et fald på 2,3 % i forhold til overslaget for og et fald på 15, 8 % i forhold til resultatet for. I den forbindelse skal det nævnes, at centret justerede de priser, der er gældende for, under hensyntagen til overskuddet fra tidligere år og reserven til prisstabilisering, som blev oprettet i Denne justering indebar også en nedsættelse på 5,2 % af prisen på standardoversættelser. Ændringen i overslaget og de faktiske priser fremgår af diagrammet nedenfor: Diagram 1 - Indtægter opgjort efter afsnit og år (afsnit 1, 3 og 4) Agenturer og organer Interinstitutionelt samarbejde (Europæiske institutioner) Andre indtægter 3

4 Som i de foregående år blev centrets kunder bedt om at fremlægge deres overslag med henblik på det foreløbige. Overslagene var baseret på de priser, der er gældende for, og som bestyrelsen har godkendt. Som det ofte er tilfældet, fremhævede mange af kunderne, at deres prognoser var usikre. På grundlag af kundernes oplysninger anslås indtægterne i afsnit 1 og 3 til at udgøre 41,9 mio., hvilket er EUR (2,3 %) lavere end i budgettet for. Overslagene fra 14 kunder er højere end i, mens overslagene fra 18 kunder er lavere. For 26 kunders vedkommende er der ingen ændringer i overslagene, og for flere kunder, som ingen oplysninger har indsendt, har vi medtaget de samme tal som i. Udover indtægterne fra kunderne og det interinstitutionelle samarbejde regner centret med andre indtægter i form af bankrenter på EUR og et tilskud på EUR fra den luxembourgske stat til centrets lejeudgifter. I det foreløbige har centret gjort brug af muligheden for at overføre ressourcer til indtægterne fra to reserver, som blev oprettet i de foregående år. Budgettet omfatter EUR, som er overført fra reserven til exceptionelle investeringer, til indtægterne. Dette beløb svarer til de forventede udgifter til e-cdt programmet i 2015, som har været opført under kapitel 32 siden. Desuden har centret overført en del af den reserve, der blev oprettet i 2011 til prisstabilisering ( EUR), til indtægterne. Denne overførsel skaber ligevægt på budgettet og giver centret mulighed for at tilbyde kunderne uændrede priser, mindske budgetoverskuddet og samtidig levere serviceydelser af høj kvalitet og overholde alle lovmæssige bestemmelser. Siden reserven blev oprettet i 2011, er den blevet forhøjet i 2012 og i, og en del af den anvendes også i budgettet for. Der findes flere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder nedenfor i afsnit E Aktiviteter og del III Oversigt over indtægter i D. UDGIFTER Centret har reduceret de forventede udgifter under afsnit 1-3 med 4,7 % i forhold til budgettet for. Generelt blev nedjusteringerne under afsnit 1 mulige, ved at vi beregnede personaleomsætningen og den tid, det tager at besætte ledige stillinger. Med hensyn til afsnit 2 er der taget hensyn til, at der kun anvendes en kontorbygning, og med hensyn til afsnit 3 har vi revideret behovet for freelanceoversættelser. I afsnit 2 omfatter den totale ændring imidlertid også en stigning på 2,1 %. Dette skyldes renteindekseringen, usikkerheden med hensyn til afgifter og andre bygningsrelaterede udgifter samt behovet for at investere i it-redskaber og it-systemer for at kunne tilbyde nye og bedre tjenester til centrets kunder. 4

5 Diagrammet nedenfor viser udgifterne opgjort efter afsnit, herunder en sammenligning med budgettet for og resultatet for. Diagram 2 - Udgifter opgjort efter afsnit og år Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 10 I alt % udvikling ,7% 2,1% -7,0% -47,9% -5,3% Afsnit 1 - PERSONALE Budgettet for afsnit 1 er 4,7 % lavere end budgettet for. Det samlede antal stillinger i stillingsfortegnelsen forbliver uændret: 203 stillinger. Centret har imidlertid analyseret og beregnet personaleomsætningen og den tid, det tager at besætte ledige stillinger. Det er grunden til, at vi ikke har budgetteret med en fuld gennemførelse af stillingsfortegnelsen i hele For ikke at overvurdere udgifterne og dermed behovet for indtægter har vi med vilje ladet budgettet for afsnit 1 være stramt i Når vi udarbejder get for 2015, vil vi igen gennemgå personaleomsætningen og gennemførelsen af stillingsfortegnelsen for at vurdere, om det nuværende budget slår til. I forhold til omfatter det foreløbige en eventuel løntilpasning på 0,9 % i seks måneder. Budgettet omfatter også forfremmelser og oprykninger til højere løntrin hvert andet år. Disse tre faktorer forklarer stigningen under post 1100 ( Grundlønninger ) fra til Da en del stillinger bliver ledige i løbet af året, og vi skal kunne dække udgifterne til personale, der er fraværende i en længere periode, har vi øget de budgetterede midler til kontraktansatte i forhold til. Næsten halvdelen af den stigning opvejes dog af en reducering af bevillingerne til centrets personale. Generelt vil centret fortsætte med at omdanne midlertidige stillinger og tjenestemandsstillinger til stillinger til kontraktansatte med kontrakter, der løber over længere perioder, når det er muligt inden for støtteaktiviteter. Desuden har Kommissionen og Parlamentet fremlagt nedjusterede overslag for post 1420 og 1630, som vedrører deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål og dagscentret for mindre børn. De årlige løntilpasninger i 2011 og 2012 ligger endnu ikke fast. Efter domstolens dom og med tanke på, at Kommissionen muligvis vil foreslå en tilpasning på 0,9 % pr. år, har centret sat bevillinger til 5

6 side i en reserve, som beløbsmæssigt svarer til den virkning, som tilpasningerne i vil få på personaleudgifterne i Dette beløb, EUR, er opført under konto i afsnit 10. AFSNIT 2 - EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER Budgettet for afsnit 2 er steget med 2,1 % i forhold til. Denne stigning skyldes blandt andet følgende faktorer: indekseringen af lejen til kontorbygningen, stigningen i antallet af tjenester ved datacentret og den planlagte investering i nye it-redskaber og it-systemer for at tilbyde kunderne nye og bedre tjenester i overensstemmelse med det midlertidige arbejdsprogram for Da vi ikke kender de faktiske udgifter til bygningen, inden der er gået et år, har vi været forsigtige i budgetplanlægningen for den type udgifter. Dette har en indvirkning på post 2000 ( Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed ), post 2020 ( Vand, gas, elektricitet og opvarmning ) og post 2030 ( Rengøring og vedligeholdelse ). Den markante stigning i post 2020 ( Vand gas, elektricitet og opvarmning ) i forhold til skyldes de gunstige lejebetingelser, der var gældende for en af centrets tidligere bygninger. På den anden side har centeret mindsket udgifterne til eksterne it-tjenester (post 2120) med næsten 5 % i forhold til, og flere andre poster har også lavere budgetter end i, til dels på grund af flytningen, og til dels fordi budgettet for indeholder enkeltstående arrangementer som for eksempel tre bestyrelsesmøder og en workshop for freelance-oversættere. Afsnit 3 - DRIFTSUDGIFTER Bevillingerne under afsnit 3 er blevet reduceret med 7, 0 % i forhold til budgettet for 2012 og øget med 2,6 % i forhold til resultatet for. I blev der opført udgifter til e-cdt-programmet under afsnit 2, og denne ændring af, hvad der skal opføres på budgettet, forklarer hele stigningen fra og med. Bevillingerne under post 3000 Eksterne oversættelsesydelser er lavere end i. Det anslåede antal sider af varemærker, der skal oversættes, er 10 % lavere end i og 30 % lavere end i, og dette er en af hovedårsagerne til faldet i de anslåede udgifter. Med hensyn til dokumenter er det anslåede samlede antal sider næsten det samme som i og. Mængden af oversættelser og oversættelser af ændringer anslås at falde i 2015, hvilket er den anden hovedårsag til det mindskede antal bevillinger. Kunderne forudser, at behovet for redigeringstjenester vil stige i 2015, men da denne tjeneste har de laveste omkostninger (både for centret og dets kunder), får denne stigning en mindre indvirkning end de lavere oversættelsesmængder. Udviklingen af e-cdt-programmet fortsætter i Det samlede budget for året er på EUR i forhold til EUR i. Budgettet for it-konsulentbistand i forbindelse med programmet er steget med 8,3 %, mens budgettet for hardware og software er blevet mindsket med 86,1 %, da de største indkøb vil ske i, og der kun er beregnet EUR til Afsnit 10 - RESERVER Centret har sat bevillinger til side, som beløbsmæssigt svarer til den virkning, som løntilpasningerne i vil få på personaleudgifterne i Beløbet EUR er opført under post ( Reserve til den omtvistede lønstigning ) og svarer til en stigning på 0,9 % for hvert af de to år. E. AKTIVITETER Oversættelsescentret har defineret fire aktiviteter: 1) Hovedaktivitet: Oversættelse, 2) Støtteaktiviteter, 3) Outreach-aktiviteter og 4) Ledelse og overvågning. Fordelingen af de menneskelige og finansielle ressourcer for 2015 på de enkelte aktiviteter fremgår af nedenstående tabel. De finansielle ressourcer under afsnit 1 og 2 er bevilget på grundlag af de menneskelige ressourcer, der anvendes til hver enkelt aktivitet. Beregningen tager højde for fordelingen af de 6

7 forskellige stillingstyper og lønklasser, og dermed lønomkostningerne. Nærmere oplysninger herom fremgår af centrets foreløbige arbejdsprogram for % af menneskelige ressourcer (personale) % af finansielle ressourcer Finansielle ressourcer Hovedaktivitet: Oversættelse 65,1 % 73,8 % Støtteaktiviteter 25,7 % 15,3 % Outreach-aktiviteter 2,3 % 3,5 % Ledelses- og overvågningsaktiviteter 6,9 % 6,5 % Bevillinger under afsnit 10 (Reserver), der ikke er afsat til en aktivitet 0,9 % I alt 100 % 100 % : HOVEDAKTIVITET: OVERSÆTTELSE Centrets primære aktivitet består i at levere sproglige ydelser, hovedsagelig oversættelse, ændring og revision af dokumenter samt oversættelse af EF-varemærker, design og termlister, i overensstemmelse med de fastsatte kvalitetskriterier og leveringsfrister (første prioritet i centrets strategi). Der er afsat 65,1 % af centrets personale til denne aktivitet, der udgør 73,8 % af det samlede budget, dvs. det fulde bevillingsbeløb opført under kapitel 30 og den andel af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er opført til denne aktivitet. Tabellen nedenfor viser det forventede antal sider og termlister i alt i 2015 og, og de forventede indtægter. Den anslåede oversættelsesmængde i antal sider pr. kunde vises i afsnit III Oversigt over indtægter i % Forventet antal sider i alt ,9 % Forventet antal termlister i alt ,9 % Forventede indtægter fra oversættelse, terminologi og termlister i alt ** *** -2,4 % *Inklusive termlister og EF-design af termerne i 2015 er EF-design, og er andre termer fra OHIM. **Inklusive euro for termlister fra OHIM (bortset fra EF-design) ***Inklusive euro for termlister fra OHIM (bortset fra EF-design) 2: STØTTEAKTIVITETER Centret fungerer som et selvstændigt EU-organ og skal derfor varetage de administrative og tekniske støttefunktioner for personalet, offentlige aftaler, nøjagtig og korrekt bogføring, infrastrukturer og logistik, og især skal centret levere den fornødne støtte til de primære driftsaktiviteter. 7

8 Der er afsat 25,7 % af centrets personale til denne aktivitet, der udgør 15,3 % af det samlede budget, dvs. det fulde bevillingsbeløb opført under kapitel 32 og den andel af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er opført til denne aktivitet. 3: OUTREACH-AKTIVITETER Målet med outreach-aktiviteterne er at markedsføre centret og dets oversættelsestjenester, primært ved at kommunikere med centrets kunder og interessenter. Aktiviteterne hænger også sammen med centrets anden opgave, nemlig at bidrage til det interinstitutionelle samarbejde med henblik på at rationalisere ressourcer og harmonisere procedurer inden for oversættelse af EU-tekster. Der er afsat 2,3 % af centrets personale til denne aktivitet, der udgør 3,5 % af det samlede budget, dvs. det fulde bevillingsbeløb opført under kapitel 31 og den andel af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er opført til denne aktivitet. 4: LEDELSE OG OVERVÅGNING Centrets ledelse skal sikre overholdelsen af personalevedtægten og finansforordningen, som finder anvendelse på EU s organer og institutioner, og sikre, at dets operationer er pålidelige, lovlige og formelt rigtige, at dets standarder for intern kontrol er effektive, og at dets kvalitetsstyringssystem overholdes. Der er afsat 6,9 % af centrets personale til denne aktivitet, der udgør 6,5 % af det samlede budget, nemlig den andel af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er opført til denne aktivitet. 8

9 II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER Afsnit Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret Regnskabsåret INDTÆGTER 1 BETALINGER FRA ORGANER OG AGENTURER TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. 0 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE ANDRE INDTÆGTER OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR TILBAGEFØRSLER p.m. p.m. 0 I ALT UDGIFTER 1 PERSONALE EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 3 DRIFTSUDGIFTER RESERVER I ALT

10 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015 Afsnit g for BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER Overslaget over mængden er angivet for hver kunde i kolonnen med anmærkninger. Hvis der ikke er anført andet, vedrører overslaget oversættelse/revision/redigering/ændring af dokumenter. 1 0 BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER Betalinger fra agenturer, kontorer, institutioner og organer 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/ Det Europæiske Miljøagentur (EEA) sider Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) sider Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) sider Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) sider Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) sider ret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM) Dokumenter: sider, termlister: termer, EF-design: termer, sproglig redigering: sider OHIM-varemærker EF-varemærker: sider EF-Sortsmyndigheden (CPVO) sider Den Europæiske Politienhed (Europol) sider Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) sider i alt

11 g for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) sider sider Den Europæiske Investeringsbank (EIB) p.m. p.m Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) sider Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) sider Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA) sider Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) sider Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) sider i alt Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (FRONTEX) Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) sider sider sider sider 11

12 g for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) sider Det Europæiske Politiakademi (Cepol) sider Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (Chafea) sider Det Europæiske GNSS-agentur (GSA) sider Det Europæiske Forsvarsagentur (AED) sider Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) sider i alt EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) sider Fællesforetagendet Fusion for Energy (F4E) sider EU-Satellitcentret (EUSC) p.m. p.m Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) sider Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA) sider sider Forvaltningsorganet for Forskning (REA) sider Fællesforetagendet Clean Sky (CSJU) sider 12

13 g for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) sider Fællesforetagendet SESAR (SJU) sider i alt Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) Fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (ARTEMIS) Fællesforetagendet for Initiativet om Innovative Lægemidler (IMI) Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (FCH JU) Fællesforetagendet for European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (ENIAC) sider sider sider sider p.m. p.m Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) sider Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder (ACER) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) sider sider Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) sider Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) sider 13

14 g for i alt Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) sider Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-lisa) sider i alt KAPITEL 1 0 I ALT Afsnit 1 - i alt TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN Tilskud fra Kommissionen 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/ Tilskud fra Kommissionen p.m. p.m i alt p.m. p.m. 0 KAPITEL 2 0 I ALT p.m. p.m. 0 Afsnit 2 - i alt p.m. p.m. 0 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 14

15 g for INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE Interinstitutionelt samarbejde 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/ Europa-Kommissionen Dokumenter: sider, termer: Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI) p.m. p.m Forvaltning af interinstitutionelle projekter Europa-Parlamentet p.m. p.m Rådet for Den Europæiske Union sider Den Europæiske Revisionsret sider Den Europæiske Unions Regionsudvalg p.m. p.m Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg p.m. p.m Den Europæiske Unions Domstol i alt Den Europæiske Centralbank Dokumenter: 750 sider, termer: Den Europæiske Ombudsmand sider i alt

16 g for 2015 KAPITEL 3 0 I ALT Afsnit 3 i alt ANDRE INDTÆGTER 4 0 ANDRE INDTÆGTER Bankrenter Denne artikel dækker renter, som centret vil modtage på sine bankkonti Bankrenter i alt Diverse tilbagebetalinger Denne artikel dækker diverse tilbagebetalinger (private telefonsamtaler osv.) Diverse tilbagebetalinger p.m. p.m i alt p.m. p.m Andre tilskud Tilskud fra den luxembourgske stat Det årlige tilskud fra den luxembourgske stat indgår som støtte til finansiering af centrets lejeudgifter i alt KAPITEL 4 0 I ALT Afsnit 4 - i alt

17 g for OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR Overskud fremført fra det foregående regnskabsår Overskud fremført fra det foregående regnskabsår p.m. p.m. 0 Overskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 20, stk 1, i centrets finansforordning af 2. januar i alt p.m. p.m Overførsler fra reserver fra foregående år Overførsel fra reserven til exceptionelle investeringer Overførsel fra reserven til prisstabilisering Overførslerne fra reserven til exceptionelle investeringer i og 2015 svarer til udgifterne i kapitel 32, "Udgifter i forbindelse med e-cdt-programmet". Overførslen fra reserven til prisstabilisering skyldes centrets beslutning om at sænke priserne på fire af dets produkter i Overførsel fra reserven til flytteudgifter p.m. p.m. 0 Reserven til flytteudgifter blev oprettet og anvendt til centrets flytning i i alt KAPITEL 5 0 I ALT Afsnit 5 i alt TILBAGEFØRSLER 6 0 TILBAGEFØRSLER TIL KUNDER 17

18 g for Tilbageførsler til kunder Tilbageførsler til kunder p.m. p.m i alt p.m. p.m. 0 KAPITEL 6 0 I ALT p.m. p.m. 0 Afsnit 6 i alt p.m. p.m. 0 TILSAMMEN

19 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I 2015 Afsnit 1 PERSONALE 11 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 110 Tjenestegørende personale Grundlønninger Vedtægten for Tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling skal dække vederlag og tillæg for tjenestemænd og øvrige ansatte. Stigningen fra skyldes forfremmelser og oprykninger til højere løntrin hvert andet år. Faldet i forhold til skyldes en strammere budgetplanlægning, hvor der tages højde for personaleomsætningen og ledige stillinger i løbet af året Familietillæg Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling skal dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg for tjenestemænd og øvrige ansatte Udlandstillæg og særligt udlandstillæg Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62 og 69, samt artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling skal dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og øvrige ansatte Sekretariatstillæg Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII. Denne bevilling skal dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og øvrige ansatte i stillingsgruppe AST med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær, som var berettiget til at modtage dette i den måned, der gik forud for den 1. maj i alt Hjælpeansatte og lokalt ansatte 19

20 Praktikanter Denne bevilling skal dække udgifter til praktikanter Kontraktansatte Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV. 111 i alt Faglig uddannelse af personalet Faglig uddannelse af personalet Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a. 112 i alt Arbejdsgiverbidraget til socialsikringsordningen Sygeforsikring Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i Den Europæiske Union Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling skal dække arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringen og forsikringen mod erhvervssygdomme Arbejdsløshedsforsikring Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 28a. Denne bevilling skal dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder p.m. p.m. 0 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 42. Denne bevilling skal dække de godtgørelser, som agenturet skal yde til tjenestemænd og øvrige ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet Bidrag til Unionens pensionsordning Denne bevilling skal dække centrets arbejdsgiverbidrag til Unionens pensionsordning. 20

21 113 i alt Øvrige tillæg og godtgørelser Ydelser ved barnefødsel og ved død Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling skal dække: bevillinger til ydelser ved barnefødsel for 5 børn af ansatte, hvis hjemland ikke har bestemmelser om denne form for ydelse, ydelse i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet. I tilfælde af en ansats død, vil de tilsvarende bevillinger blive overført fra konto Godtgørelse af årlige rejseudgifter Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling skal dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted Fast tjenstlig godtgørelse p.m. p.m. 0 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 14 i bilag VII. Denne bevilling skal dække faste tjenstlige godtgørelser for tjenestemænd eller øvrige ansatte, som på grund af de opgaver, der pålægges dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter. 114 i alt Overarbejde Overarbejde p.m. p.m. 0 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling skal dække faste godtgørelser og timebetaling for overarbejde, der er udført af tjenestemænd og øvrige ansatte i stillingsgruppe AST 1-4 eller AST/SC 1-6 og af kontraktansatte i stillingsgruppe I og II, som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser. 21

22 115 i alt p.m. p.m Andre ydelser Freelancetolke og konferenceteknikere p.m. p.m. 0 Betaling af freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer, i tilfælde af at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for centret. Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, og betaling af den faste rejsegodtgørelse Midlertidigt personale Denne bevilling skal dække anvendelse af midlertidigt personale. 117 i alt Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og 33. Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer Rejseudgifter Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71, samt artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling skal dække rejseudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte (herunder for deres familiemedlemmer) ved tiltræden og udtræden af tjenesten i centret Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling skal dække bosættelsespenge for tjenestemænd og øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds. Forskellene fra år til år afhænger af udskiftningen af medarbejdere og hjemstedet for de nyansatte og de ansatte, der udtræder af tjenesten. 22

23 Flytteudgifter Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71, samt artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling skal dække flytteomkostninger for tjenestemænd og øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds Midlertidige dagpenge Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71, samt artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling skal dække dagpenge til tjenestemænd og øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse). 118 i alt Justeringskoefficienter og løntilpasninger Justeringskoefficienter Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 65. Denne bevilling skal dække virkningerne af anvendelse af justeringskoefficienterne på tjenestemændenes og de øvrige ansattes lønninger og på overarbejde. 119 i alt KAPITEL 11 I ALT TJENESTEREJSER OG -BEFORDRING 130 Tjenesterejser og -befordring Tjenesterejse- og -befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i centrets interesse i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. 23

24 130 i alt Tjenesterejser og -befordring i tilknytning til uddannelse Udgifter til tjenesterejser i tilknytning til uddannelse Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesterejser, der vedrører uddannelse uden for Luxembourg. 131 i alt KAPITEL 13 I ALT SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 140 Sociomedicinsk infrastruktur Restauranter og kantiner p.m Centret får ingen kantineudgifter efter flytningen i. 140 i alt p.m Lægetjeneste Lægetjeneste Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag VII. 141 i alt Andre udgifter Andre udgifter Deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdspørgsmål. Overslaget er baseret på det skøn, som Kommissionens r for Infrastruktur og Logistik (OIL) har foretaget. 24

25 Sociale forbindelser Denne bevilling skal tilskynde til og finansiere alle initiativer med henblik på at fremme sociale forbindelser mellem ansatte af forskellige nationaliteter, andre foranstaltninger og anden støtte til ansatte samt omkostninger ved tilrettelæggelse af receptioner for personalemedlemmer. 142 i alt KAPITEL 14 I ALT MOBILITET 152 Mobilitet Mobilitet blandt personalet p.m. p.m. 0 Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og øvrige ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale administrationer eller internationale organisationer Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder. p.m. p.m. 0 Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og øvrige ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale administrationer eller internationale organisationer. 152 i alt p.m. p.m. 0 KAPITEL 15 I ALT p.m. p.m VELFÆRD 160 Velfærd Ekstraordinær hjælp p.m. p.m. 0 Denne bevilling skal dække kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation. 160 i alt p.m. p.m. 0 25

26 162 Andre udgifter Andre udgifter p.m. p.m. 0 Denne bevilling skal dække familietilskud, udgifter til modtagelse af nyansat personale, juridisk bistand, støtte til foreninger for børn og sekretariatsbistand til forældreforeninger. 162 i alt p.m. p.m Dagcenter for mindre børn Dagcenter for mindre børn Denne bevilling skal dække centrets finansielle bidrag til omkostningerne ved pasning af børn af centrets personale i vuggestuer, som ikke administreres af Kommissionen. Skøn for 2015 fremlagt af Europa- Parlamentet. 163 i alt Supplerende støtte til handicappede Supplerende støtte til handicappede Denne bevilling skal gøre det muligt for handicappet tjenestegørende personale, ægtefæller og forsørgelsesberettigede børn, efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at få godtgjort andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede. 164 i alt KAPITEL 16 I ALT UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 170 Receptioner og repræsentation 26

27 Udgifter til receptioner og repræsentation Denne bevilling skal dække udgifter til receptioner og repræsentation. 170 i alt KAPITEL 17 I ALT PENSIONER 190 Pensioner Pensioner og udtrædelsespenge p.m. p.m. 0 Denne bevilling skal dække pensioner og udtrædelsespenge. 190 i alt p.m. p.m. 0 KAPITEL 19 I ALT p.m. p.m. 0 Afsnit 1 i alt EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF BYGNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Investering i fast ejendom, leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed Denne bevilling skal dække udgifter til leje af centrets bygninger eller dele af bygninger og parkeringspladser. 200 i alt

28 201 Forsikringer Forsikringer Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne for centrets bygninger eller dele af bygninger. 201 i alt Vand, gas, elektricitet og opvarmning Vand, gas, elektricitet og opvarmning Denne bevilling skal dække løbende udgifter. I var udgifterne i forbindelse med en af centrets bygninger inkluderet i lejen og derfor opført under konto De faktiske udgifter i forbindelse med den nuværende bygning kender vi først, efter at vi har anvendt bygningen i et år, hvilket vil sige i starten af i alt Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring (regelmæssig rengøring, indkøb af rengørings-, vaske- og rensningsmidler mv.), udgifter til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, centralvarmesystemer, luftkonditioneringssystemer mv.) og udgifter til bortskaffelse af affald. 203 i alt Indretning af lokaler Indretning af lokaler Denne bevilling skal dække indretning og reparation af bygningen. Det høje beløb i skyldes indretningen af centrets nye bygning. 204 i alt Sikring af og tilsyn med bygninger 28

29 Sikring af og tilsyn med bygninger Denne bevilling skal dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger. Faldet i 2015 skyldes beslutningen om at reducere antallet af timer for sikkerhedsvagttjenester, som en omkostningsbesparelse. 205 i alt Ejendomserhvervelser Ejendomserhvervelser p.m. p.m. 0 Denne bevilling skal dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted. 206 i alt p.m. p.m Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger p.m. p.m. 0 Denne bevilling skal dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger. 208 i alt p.m. p.m Andre udgifter Andre udgifter p.m. p.m. 0 Denne bevilling skal dække andre løbende udgifter, der ikke er opført særskilt, f.eks. administrative udgifter (undtagen udgifter til forbrug - vand, gas, elektricitet), vedligeholdelse og kommunale skatter og hermed forbundne udgifter. 209 i alt p.m. p.m. 0 KAPITEL 20 I ALT

30 21 DATABEHANDLING 210 Informationsteknologi Indkøb, arbejde på, serviceeftersyn og vedligeholdelse af hardware og software Denne bevilling skal dække indkøb og leje af computerhardware, udvikling af software og vedligeholdelse af softwarepakker/software samt andet edb-udstyr osv. Telekommunikationsudstyr, fotokopieringsmaskiner og printere er også opført under denne konto. Stigningen i 2015 skyldes udskiftning af computere og investering i nye værtktøjer og systemer for kunne tilbyde centrets kunder nye og bedre tjenester. 210 i alt Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer Denne bevilling skal dække udgifter til eksternt driftspersonale (operatører, administratorer, systemingeniører osv.). 212 i alt KAPITEL 21 I ALT LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 220 Tekniske anlæg og elektronisk kontorudstyr Budgetposterne under denne artikel er lagt sammen i for at lette budgetforvaltningen. Alle udgifter til køb, leje, vedligeholdelse og reparation af kontorudstyr og tekniske installationer, undtagen udstyr som printere og fotokopieringsmaskiner, er dækket af konto Førstegangsanskaffelser Vedligeholdelse, anvendelse og reparation Denne budgetpost vil ikke blive anvendt fra og med. 30

31 rudstyr Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af elektronisk kontorudstyr og tekniske installationer, undtagen udstyr som printere og fotokopieringsmaskiner. Bevillingerne i 2015 skal dække udskiftning af gamle projektorer, skærme m.v. og er en fortsættelse af arbejdet i. 220 i alt Inventar Førstegangsanskaffelser Denne bevilling skal dække udgifter til køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar Fornyelser Denne budgetpost vil ikke blive anvendt fra og med Vedligeholdelse, anvendelse og reparation Denne budgetpost vil ikke blive anvendt fra og med. 221 i alt Transportmidler Nye indkøb af køretøjer p.m. p.m. 0 Denne bevilling skal dække indkøb af en tjenestevogn til centret Leje af transportmidler Denne bevilling skal dække leje, i form af en langtidskontrakt, af en tjenestevogn samt lejlighedsvise lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmidler Denne bevilling skal dække udgifter til anvendelse og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler. 223 i alt Udgifter til dokumentation og bibliotek 31

32 Udgifter til dokumentation og bibliotek Denne bevilling skal dække indkøb af biblioteksanskaffelser, abonnementer på aviser, tidsskrifter, onlinetjenester som f.eks. ordbøger samt anden dokumentation og andre biblioteksudgifter Abonnementer på aviser og tidsskrifter Denne budgetpost vil ikke blive anvendt fra og med Ordbøger Denne budgetpost vil ikke blive anvendt fra og med. 225 i alt KAPITEL 22 I ALT LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 230 Papirvarer og kontorartikler Papirvarer og kontorartikler Denne bevilling skal dække indkøb af papirvarer og kontorartikler. 230 i alt Finansielle udgifter Bankomkostninger Denne bevilling skal dække bankomkostninger og udgifter til forbindelsen til bankernes telekommunikationsnet Kurstab p.m. p.m. 0 Denne konto skal dække tab i forbindelse med centrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af centrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner. 232 i alt Procesomkostninger 32

33 Procesomkostninger Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter. 233 i alt Skadeserstatninger Skadeserstatninger p.m. p.m. 0 Denne bevilling skal dække udgifterne til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand. 234 i alt p.m. p.m Andre driftsudgifter Diverse forsikringer Denne bevilling skal dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar Diverse udgifter til afholdelse af interne møder Denne bevilling skal dække udgifter til afholdelse af interne møder Intern flytning af tjenestegrenene Denne bevilling skal dække udgifter til flytning, både inden for bygningen og til en ny bygning Andre udgifter Denne bevilling skal dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt. 235 i alt Ydelser mellem institutionerne Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen p.m. p.m. 0 Denne bevilling skal dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for centrets regning. 33

34 Tolkning Denne bevilling skal dække den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne, for centrets regning. Stigningen skyldes behovet for tolkning ved en konference for eksterne leverandører af oversættelsesydelser Administrativ bistand fra Kommissionen Denne bevilling skal dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder centret Publikationer Denne bevilling skal navnlig dække udgifter til offentliggørelse af centrets budget og årsberetning, udgifter til andre kommunikations- og PR-aktiviteter samt udgifter til den mulige ændring af centrets grundforordning i og til publikationer i forbindelse med centres 20-års jubilæum i Distribution Denne bevilling skal dække alle udgifter til distribution, særlig udgifter til reklame og marketing (kataloger, brochurer, reklamer, markedsundersøgelser osv.) og udgifter i forbindelse med information og bistand til offentligheden og kunder, herunder udgifter til den mulige ændring af centrets grundforordning og udgifter i forbindelse med centrets 20-års jubilæum i i alt KAPITEL 23 I ALT PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 240 Porto Porto og andre forsendelsesomkostninger Denne bevilling skal dække udgifter til frankering og porto, inklusive postpakker. 240 i alt Telekommunikation 34

35 Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter Denne bevilling skal dække abonnements- og kommunikationsudgifter i forbindelse med telefonsamtaler, telefax, telekonferencer og overførsel af data. Udgifter til telekommunikatinsudstyr er opført under konto i alt KAPITEL 24 I ALT UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 250 Udgifter til formelle møder og indkaldelser Møder og indkaldelser i almindelighed Denne bevilling skal dække udgifter til rejser, ophold og hermed forbundne omkostninger for eksperter og andre besøgende samt interinstitutionelle udvalg, som indbydes til at deltage i møder, udvalg, arbejdsgrupper og seminarer. 250 i alt Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder Denne bevilling skal dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder. Den skal også dække udgifter til afholdelse af eksterne møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur. Det foreløbige omfatter beløb til centrets 20-års jubilæum og til et møde i det netværk af oversættelseskontakter for kunder, som planlægges. 255 i alt KAPITEL 25 I ALT

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/ CT/CA-051//01DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 - STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2014

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2014 Bestyrelsen FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR CT/CA-012/2013/01DA INDHOLD I. INTRODUKTION A INDLEDNING B TILPASNING AF PRISER OG OMKOSTNINGER C INDTÆGTER D UDGIFTER E AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2013

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2013 Bestyrelsen FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2013 INDHOLD I. INDLEDNING A INDLEDNING CT/CA-008/2012DA B TILPASNING AF PRISER OG OMKOSTNINGER C INDTÆGTER D UDGIFTER E AKTIVITETER II. OVERSIGT

Læs mere

BUDGET FOR 2016 CT/CA-042/2015/01DA

BUDGET FOR 2016 CT/CA-042/2015/01DA Bestyrelse BUDGET FOR 2016 CT/CA-042/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. PRISER GÆLDENDE FOR 2016 C. INDTÆGTER D. UDGIFTER E. AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III.

Læs mere

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA. Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA. Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007 Bestyrelsen BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

BUDGET FOR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A INDLEDNING B PRISER C INDTÆGTER D UDGIFTER E AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

BUDGET FOR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A INDLEDNING B PRISER C INDTÆGTER D UDGIFTER E AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER Bestyrelsen BUDGET FOR 2011 CT/CA-040/2010DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A INDLEDNING B PRISER C INDTÆGTER D UDGIFTER E AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2014 CT/CA-040/2014/01DA

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2014 CT/CA-040/2014/01DA Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2014 CT/CA-040/2014/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2014

Læs mere

BUDGET 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A. INDLEDNING B. TILPASNING AF PRISER OG OMKOSTNINGER C. INDTÆGTER D. UDGIFTER E.

BUDGET 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A. INDLEDNING B. TILPASNING AF PRISER OG OMKOSTNINGER C. INDTÆGTER D. UDGIFTER E. Bestyrelsen BUDGET 2012 CT/CA-059/2011/01DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A. INDLEDNING B. TILPASNING AF PRISER OG OMKOSTNINGER C. INDTÆGTER D. UDGIFTER E. AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2010

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2010 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/ CT/CA-036/DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2009. vedtaget af bestyrelsen den 20. september 2009 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET 2009

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2009. vedtaget af bestyrelsen den 20. september 2009 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET 2009 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/ CT/CA-040/DA vedtaget af bestyrelsen den 20. september INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET

Læs mere

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2010 CT/CA-044/2009DA. vedtaget af bestyrelsen den 28. oktober 2009

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2010 CT/CA-044/2009DA. vedtaget af bestyrelsen den 28. oktober 2009 Bestyrelsen BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2010 CT/CA-044/2009DA vedtaget af bestyrelsen den 28. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A - INDLEDNING B - INDTÆGTER C - UDGIFTER D - AKTIVITETER II.

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2011

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2011 Bestyrelsen FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2011 CT/CA-064/2011DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2011 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 CT/CA-027/2015DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 1 019 000 943 000 713 236,37

Læs mere

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst BILAG V KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN 2006 1 Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 1 Personer, der er knyttet til institutionen 10 Medlemmer af institutionen 10 Medlemmer af institutionen

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 SEKTION IX DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 55 994 000 56 770 000 56 728 674,00 5 Indtægter fra institutionens administration p.m. p.m.

Læs mere

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget

Læs mere

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 SEKTION II DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/169 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Europa-Parlamentet for regnskabsåret

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

Igangværende arbejde

Igangværende arbejde Igangværende arbejde Resultat (er) : 79 Søgekriterier Udvalg : Budgetkontrol Igangværende arbejde - udgave : 14.03.2017 20:04:06 Igangværende arbejde Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 SEKTION VIII DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 FIN 472 PE-L 46 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske

Læs mere

EU's agenturer og andre organer for regnskabsåret 2015

EU's agenturer og andre organer for regnskabsåret 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af EU's agenturer og andre organer for regnskabsåret 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2281 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Læs mere

af EU's agenturer og andre organer for regnskabsåret 2014

af EU's agenturer og andre organer for regnskabsåret 2014 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af EU's agenturer og andre organer for regnskabsåret 2014 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS Luxembourg, den 14. juni 2013 DOMSTOL BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 Overførsel fra kapitel til kapitel (i henhold til bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, litra b),

Læs mere

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 11 441 657 10 862 036 11

Læs mere

INDTÆGTER. Regnskabsår et Regnskabsåret 2006

INDTÆGTER. Regnskabsår et Regnskabsåret 2006 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2008 Tekst Regnskabsår et 2008 Regnskabsår et 2007 Regnskabsåret 2006 Anmærkninger 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER

Læs mere

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION VII 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2135 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Regionsudvalget

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 SEKTION X DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 6.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 26 Regnskabsåret

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER 2007-2008 BILAG til VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 7. juni 2007 EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2008 (forretningsordenens artikel 73, stk. 4) P6_TA-PROV(2007)06-07(ANN01) FORELØBIG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/2219(DEC) 6.2.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 15.6.2004 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 832 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om institutionernes anvendelse i 2014 af Rådets forordning nr. 495/77, senest ændret

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 SEKTION V DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 20. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om de decentrale agenturers FFB for 2002 Budgetudvalget Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves DT\436804.doc PE 303.584

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER EUROPA- PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 18.12.2012 SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER til Rådet Budgetkontroludvalget DV\922653.doc PE502.044v02-00 1. Underkastes regnskaberne kontrol af regnskabsføreren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Din Guide til EU-lønninger

Din Guide til EU-lønninger Din Guide til EU-lønninger Denne Guide er udarbejdet for at imødekomme det behov vi jævnligt møder for oplysning om emnet "EU-lønninger". Den er senest ajourført i juli 2014. Løn og ansættelsesforhold

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

2016-BUDGETPROCEDUREN

2016-BUDGETPROCEDUREN 2016-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (7) ******* 24.09.2015 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: JOSÉ MANUEL FERNANDES - SEKTION III (KOMMISSIONEN) GÉRARD DEPREZ - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 3 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN29.5.2002 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2002 SEKTION V - REVISIONSRETTEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 IKKE-OBLIGATORISKE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere