Alm. Forretningsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alm. Forretningsbetingelser"

Transkript

1 Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013

2 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende forretningsbetingelser medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne. Sådanne ændringer til nærværende forretningsbetingelser, skal være indskrevet i en specifik og signeret samarbejdsaftale før de har gyldighed. Medmindre andet er aftalt har afgivne Overslag og Tilbud gyldighed i 30 dage. 2 Ydelser og Honorar Alle timeydelser faktureres efter faktisk medgået tid. Alle indikationer af størrelsen af samlet Honorar i forbindelse med påbegyndelsen af en opgave er overslag. Ønskes der en nærmere indikation af Honorarets størrelse inden igangsætning af en opgave, kan der aftales en analyse af opgavens samlede omfang, karakter og kompleksitet, hvorved risikoen for større afvigelser på Honorarets størrelse kan reduceres. Kunden er bekendt med at overslag på Honorarets størrelse kan fraviges væsentligt medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt i en samarbejdsaftale. 3 Betalbare ydelser Enhver konsulentydelse er betalbar. Nedennævnte ydelser beskriver men afgrænser ikke de ydelser der af Elite IT anses for værende naturligt forekommende konsulentydelser: Diagnosticering af fejlårsager samt fejlrettelser Udarbejdelse af analyser Afgrænsning af opgaven Koordinering med 3-parts leverandører Design af løsning Udvikling af specialløsninger Implementering af nye produkter / løsninger Daglig support og vedligeholdelse Projektledelse For arbejde udført på hverdage udenfor tidsrummet 7:00 til 17:00 samt lørdage beregnes et tillæg på 50 % af den til enhver tid gældende timetakst, hvis arbejdet sker på Kundens opfordring. For arbejde udført på søndage og helligdage beregnes et tillæg på 100 % af den til enhver tid gældende timetakst, hvis arbejdet sker på Kundens opfordring. 4 Betalbare varer og Øvrige udgifter Licenser faktureres til gældende salgspriser efter faktisk forbrug. Udlæg og Andre Omkostninger i øvrigt faktureres efter faktisk forbrug.

3 Kørsel afregnes med normal timetakst plus statens takst for kørte km. Broafgifter, diæter, overnatning og andre udgifter faktureres med faktisk afholdte udgifter. Licenser og andre varer, krediteres ikke og tages ikke retur. 5 Elite IT s ansvar Det er afgørende, at Elite IT gennem projektledelse styrer processen for at opnå en succesfuld gennemførelse af arbejdet, med mindre andet er skriftligt aftalt i samarbejdsaftalen. Elite IT har pligt til at informere kunden om alle forhold, der har betydning for opgavens løsning. Elite IT skal planlægge arbejdet samt tildele egne ressourcer, således at arbejdet kan leveres som aftalt. Såfremt der undervejs i projektet opstår forhold, der berettiger en ændring af kvalitet, økonomi eller tid, skal disse forhold snarest muligt præsenteres, så de nødvendige ændringer kan aftales. Det er Elite IT s ansvar, at opgaven udføres og leveres i overensstemmelse med den udarbejdede beskrivelse af opgaven, således at den grundlæggende målsætning om Aftalt kvalitet, til aftalt tid og aftalt økonomi, bliver overholdt. Det er Elite IT s ansvar, at de udførte opgaver, udføres med behørig omhu og kompetence samt lever op til højeste faglige standard på området. Det er Elite IT s ansvar at rådgive kunden om integrationsmuligheder i forhold til andre produkter. Det er Elite IT s ansvar at rådgive og tilbyde produkter, der kan afdække kundens risici vedr. backup og nødprocedurer. Det er Elite IT s ansvar at udbedre fejl og mangler samt efterfølgende beordrede serviceringer ved det leverede IT system uden unødigt ophold. Det er Elite IT s ansvar at tilbyde et testforløb, der sikrer kunden mod overraskelser. Det er Elite IT s ansvar at sikre kunden en korrekt konsulentassistance, således at mangler ved opgavens udførelse så vidt muligt undgås. Elite IT skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette kunden, såfremt der indtræffer Force Majeure og andre forhold, som Elite IT ikke er herre over. 6 Ansvarsbegrænsning Elite IT er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, omkostninger eller skade, som kunden eller tredjemand måtte blive påført i anledning af fejl og mangler ved det leverede. I sådanne tilfælde begrænses Elite IT s ansvar til udbedring af sådanne fejl og mangler. Elite IT er ikke ansvarlig for fejl og mangler i leveret Standard Software. Al software leveres med de garantier, der medfølger fra producenten af softwaren. Elite IT kan i samarbejde med Kunden udarbejde fejlbeskrivelse samt indrapportering heraf til Programleverandøren, som derpå vurderer fejlen samt foreslår eventuelle løsningsmuligheder. Omkostningen i forbindelse hermed påhviler Kunden. Såfremt Programleverandørens løsningsforslag (omfang, tidshorisont, indhold, mm.) ikke kan accepteres af Kunden, kan Kunden vælge at lade Elite IT udbedre fejlen. Omkostningen hertil påhviler Kunden.

4 Elite IT kan under ingen omstændigheder gå ud over den garanti som producenten stiller. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Oplyste leveringstider er alene vejledende og Elite IT påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger af forsinket levering. 7 Kundens ansvar Det er afgørende, at Kunden medvirker aktivt i processen for at opnå en succesfuld gennemførelse af arbejdet. Kunden bør informere Elite IT om alle forhold, der har betydning for opgavens løsning, herunder information omkring processer, beslutninger og mål. Kunden bør bidrage til planlægning af arbejdet samt tildele egne ressourcer, således at arbejdet kan leveres som aftalt. Såfremt Kundens forhold resulterer i, at det aftalte arbejde ikke kan leveres, faktureres Kunden de ydelser, som Elite IT har anvendt på opgaven. Det er Kundens ansvar, at foretage de fornødne test af leverancer fra Elite IT. Kunden er ansvarlig for Data, IT-installationer, kommunikationslinjer samt backup. Det er Kundens ansvar, at producentens licensbetingelser for programmer er overholdt. Som dokumentation for licenser er producentens certifikater og licensbeviser gældende. Det er Kundens ansvar at undersøge, evaluere og teste det leverede ved enhver opgaves afslutning. Hvis Kunden vil påberåbe sig mangel, skal Kunden straks efter at manglen er eller burde have været opdaget, give Elite IT skriftlig besked herom, samt anføre hvori manglen består. 8 Betaling Betalingsfristen er netto kontant 8 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af betalingsfristen tilskrives morarente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Ved overskridelse af betalingsfristen forbeholder Elite IT sig ret til at stoppe yderligere leverancer indtil årsag er klarlagt og forholdene igen er bragt i orden. Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav til Elite IT, som ikke skriftligt er godkendt af Elite IT og har ej heller ret til at tilbageholde nogen del af aftalesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt Kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske skriftligt og senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af fakturaen. 9 Fakturering Normalt fakturerer Elite IT ugentligt i takt med levering hos Kunden. Såfremt en opgave strækker sig over flere faktureringsperioder, opgøres og faktureres forbrugt tid løbende, uanset om opgaven er fuldført og leveret.

5 Specialudviklede opgaver eller programtilpasninger tilhører Elite IT. Det er alene brugsretten, Kunden køber. Det står kunden frit for at vælge en anden leverandør til servicering og vedligeholdelse af løsningen, Elite IT lægger ingen begrænsninger i de leverede løsninger som måtte hindre en anden leverandør i at overtage serviceringen. 10 Forbehold Der tages forbehold for fejl i priser og specifikationer. 11 Reklamationsret For kundespecifikke tilretninger i Dynamics NAV ydes der 1 måneds reklamationsret fra leveringsdatoen. Dette for at sikre, at kunden får testet og afprøvet nye tilretninger indenfor en rimelig periode. Hvis kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende. For varer gælder reglerne i varens dokumentation. I tilfælde af reklamation over vare, skal kunden straks manglen opdages påberåbe sig dette overfor producenten / forhandleren. 12 Dokumentation Med mindre andet er aftalt, leverer Elite IT kun tilbud, samarbejdsaftale, fakturaer og den dokumentation, som følger med købte programmer, som en del af dokumentationen. Efter aftale kan den medfølgende dokumentation mod betaling udvides med tegninger, backuprutiner, nødprocedurer, systemdokumentation medvidere. Elite IT anbefaler, at kunden samler og arkiverer licensbetingelser, licensbeviser og certifikater særskilt. 13 Gensidig orientering Der tages forbehold for opgaver der ikke er afdækket. Begge parter er forpligtet til hurtigst muligt at oplyse om eventuelle u- afdækkede opgaver så forholdet kan afklares med det samme. 14 Fortrolige oplysninger Elite IT er ansvarlig for at fortrolige oplysninger hos kunden ikke kommer videre. Hvis ønskes, kan der udarbejdes en separat fortrolighedserklæring. 15 Force Majeure Ingen af parterne skal i henhold til den indgåede aftale være ansvarlig over for den anden part, hvis ansvaret skyldes forhold, der ligger udenfor partens rimelige kontrol. Begge parter er dog berettiget til at hæve en aftale om leverance, såfremt leveringen overskrides med mere end 90 dage som følge af sådanne forhold. Ved ophævelse er Elite IT berettiget til dækning af de ydelser, der er delleveret på tidspunktet for ophævelsens ikrafttræden. Ønsker en af parterne at hæve aftalen, skal dette ske skriftligt.

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S 1. Aftaleindgåelse Inventio.IT's tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen mellem ADDA-bureauer og kunder Anbefales af: V. 1.1. 29-10-2012. CS/SP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel... 4 2. Tilbud... 4 3. Anvendelse

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter Version 2.0, Juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Præambel... 5 2. Aftalen...

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere