Dagsorden til møde i bestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i bestyrelsen"

Transkript

1 15. september 2015 Dagsorden til møde i bestyrelsen Til bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Dagsorden til møde i bestyrelsen tirsdag den 22. september 2015 kl på Campus Aarhus, Akvariet (400-gangen) Mødet afsluttes med frokost fra kl i den hvide kantine. Punkt Tema Bilag 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat Bilag A1: Referat af åbne punkter Bilag A2: Referat af lukkede punkter 3. Siden sidst Bilag B: Siden sidst 4. Økonomi Halvårsregnskab 2015 Investeringsoversigt 2015 Forecast Lukket punkt Omprioriteringsbidrag på det videregående uddannelsesområde Bilag C1: Halvårsregnskab 2015 Bilag C2: Investeringsoversigt 2015 Bilag C3: Forecast 2015 Bilag D: Konsekvensberegning på baggrund af udmelding fra ministeriet Drøftelse af regeringens udmelding 6. Strategi Bilag E: Strategiplan til godkendelse Fremlæggelse af endelig strategiplan til godkendelse 7. Lukket punkt Mundtlig orientering Bygninger Orientering om økonomisk helhedsløsning 8. Akkreditering og kvalitet TVM og journalistuddannelserne Institutionsakkreditering og turnusakkreditering 2016 (VK) 9. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for perioden Digitalisering Præsentation af nogle af de e-læringsprojekter, der allerede er i gang på højskolen Bilag F1: Møder med AI den 17/ Bilag F2: Brev fra AI om akkrediteringsplaner Bilag G: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen v/ Steen Rasmussen, udviklingschef, Henrik Berggreen, uddannelsesleder, og Kristian Strøbech, faglig leder for nye medier 11. Bestyrelsens årsplan 2016 Bilag H: Bestyrelsens årsplan Eventuelt

2 3. august 2015 Bilag A1: Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn Dokument: Beslutningsreferat Til stede: Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Jesper Jungersen Hans Peter Blicher Christian Kierkegaard Mona Juul Simon Tøgern Tine Johansen Medarbejderrepræsentanter: Karsten Vestergaard Ole Rode Jensen Studenterrepræsentanter: Anders Michael Kristensen Ledelse: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Per Linnemann Larsen Martin Rask Pedersen Afbud: Ditte Christensen Referent: Jeanne Mørk Hansen

3 Referat af bestyrelsesmødet den 23. juni 2015 åbne punkter 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referaterne fra mødet den 24. september 2014 Referatet, indeholdende de åbne punkter, godkendt uden bemærkninger. Referatet, indeholdende de lukkede punkter, godkendt uden bemærkninger. 3. Siden sidst Ingen kommentarer 4. Økonomi Kvartalsregnskab Per Linnemann Larsen gennemgik kvartalsregnskabet. Resultatet ligger meget tæt på det budgetterede. På et spørgsmål fra Karsten Vestergaard om, hvorvidt der var nogen overvejelser om at reducere størrelsen af det budgetterede overskud i de kommende år, svarede Lisbeth Knudsen, at det stadig er nødvendigt at investere i nye bygninger, og at dette fordrer en betydelig egenkapital. Forecast 2015 Årets resultat (inkl. ekstraordinære poster) forventes at ligge på 6,2 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til budget. Faldet i indtægter på 11.3 mio.kr. kan især opdeles i 1,3 mio.kr. på 1 % dispositionsbegrænsning (meldt ud af Uddannelses- og Forskningsministeriet den 20. maj), lavere aktivitet på 6,8 mio.kr. på Efter- og Videreuddannelsen samt lavere aktivitet på 3,0 mio.kr. under Forskning, Viden og Innovation. Rektoratet har i juni måned gennemført en driftsoptimering svarende til ca. 3 % af driftsbudgettet på årsbasis. Vakancer bliver nøje overvejet, og genansættelser udskydes, når det er muligt. Dette års planlagte medarbejderdøgn gennemføres i stedet som en medarbejderdag i egne lokaler i henholdsvis Aarhus og København, hvilket medfører en betydelig her og nu besparelse. Ole Rode kvitterede for en god proces i forbindelse med dette. Yderligere gennemføres en nærmere vurdering af match mellem kapacitet og kerne-/støtteopgaver. Den faldende aktivitet samt ovennævnte tiltag betyder, at lønomkostninger forventes at falde med 7,3 mio.kr., samt at øvrige driftsudgifter inkl. afskrivninger forventes at falde med 4,0 mio. kr. I alt forventes lønomkostninger og øvrige omkostninger at falde med 11,3 mio.kr. På formandskabets spørgsmål om, hvorvidt højskolen har overvejet mere strukturelle ændringer som følge af den fortsatte nedgang i aktiviteter, svarede rektoratet, at der i budgetprocessen for 2016 naturligt vil blive kigget på, om der er behov for mere grundlæggende ændringer. 2

4 Derudover forventes det, at eksempelvis Bring-your-own princippet vil medføre væsentlige besparelser på både investerings- og driftsbudgettet. Rektoratet understregede, at denne proces sker i tæt samarbejde med studerende, medarbejdere og uddannelsesledelse for at sikre, at kvaliteten af uddannelserne ikke falder. Rektoratet informerede om, at der arbejdes på at få mere tydeliggørelse af de enkelte uddannelsers pengestrøm, og hvad de skal levere til fællesskabet. Mona Juul foreslog, at højskolen undersøger mulighederne for at få dyrt udstyr sponsoreret - for på den måde at nedbringe investeringsomkostningerne. 5. Bygninger, Campus Aarhus lukket punkt Ministeriet har stillet spørgsmålstegn ved den foreslåede økonomiske model og har anmodet os om at søge råd hos kammeradvokaten med henblik på at finde en mere hensigtsmæssig løsning. Der sigtes mod en økonomisk helhedsløsning, der omfatter nye lokaliteter både i København og Aarhus. 6. Akkreditering og kvalitet Rektoratet har på baggrund af forløbet af de igangværende institutionsakkrediteringer og efter dialog med bestyrelsesformanden besluttet, at vi ikke vil anmode om at blive institutionsakkrediteret i En sådan akkreditering vil derfor tidligst kunne finde sted i Oplevelsen er, at Akkrediteringsinstitutionen ikke har været klar i sin udmelding om retningslinjerne, og at disse har skiftet og nye er blevet udmeldt undervejs i forløbet. Eksempelvis har Akkrediteringsinstitutionen nu præciseret, at det forventes, at institutionerne løbende evaluerer uddannelserne på en måde, der de facto er en fortsat fuld uddannelsesakkreditering. Disse krav lægger en betydelig ekstra administrativ byrde på institutionerne. Tv- og Medietilrettelæggeruddannelsen er af Akkrediteringsinstitutionen indstillet til en betinget godkendelse. Den endelige afgørelse meldes ud fredag den 26. juni Begrundelsen for den betingede godkendelse er, at der efterlyses et teoretisk spor i praktikken - større samspil mellem teori og praktik. Akkrediteringsinstitutionen peger eksempelvis på det uhensigtsmæssige i, at de studerende har givet udtryk for, at de lukker ned for uddannelsen under praktikken. Bestyrelsen bliver informeret, så snart rektoratet modtager den endelige afgørelse. Vilkårerne for praktikophold er en del af overenskomsten på området. Den største udfordring er, at der er tale om lønnet praktik, hvilket gør det vanskeligt at stille krav til de studerende og praktikstederne. Lisbeth Knudsen har skrevet til Akkrediteringsinstitutionen og gjort opmærksom på de problemer, et sådant krav rejser i forhold til den nuværende ordning, der gælder for både Journalistuddannelsen og Tv- og Medietilrettelæggeruddannelsen. 3

5 Christian Kierkegaard påpegede, at kravene til godkendelse af praktiksteder på de to uddannelser er forskellige, og at en skærpelse af kravene til godkendelse på Tv- og Medietilrettelæggeruddannelsen måske kunne øge mulighederne for en godkendelse. Jens Otto Kjær Hansen er sammen med de øvrige rektorer indkaldt til et evalueringsmøde den 17. august, hvor den hidtidige proces skal drøftes med Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bilaget, der blev udleveret på bestyrelsesmødet, er vedlagt dette referat. 7. Status på strategiprocessen Jens Otto Kjær Hansen kom med supplerende bemærkninger baseret på det seneste chefseminar. Slides medsendes dette referat, men offentliggøres ikke. Jesper Jungersen foreslog, at højskolen undersøger mulighederne for efter- og videreuddannelse på det skandinaviske marked, og efterlyste en systematisk gennemgang med henblik på at få et samlet overblik. 8. Eventuelt Fremover udsendes dagsorden mv. ikke længere per post, men kun per mail, medmindre der er tale om ekstraordinære store rapporter eller lignende, eksempelvis årsrapporten. 4

6 15. september 2015 Bilag B: Siden sidst TVÆRGÅENDE To vellykkede medarbejderdage om strategien Højskolen gennemførte den 11. og 12. august to vellykkede medarbejderdage i henholdsvis Emdrup og Aarhus. Hovedtemaet begge dage var højskolens strategi, hvor medarbejderne fik mulighed for at arbejde videre med de strategiske prioriteringer, som bestyrelsen i juni blev orienteret om. Der blev også gennemført en visionsproces med det mål at beskrive højskolen i år Input fra de to medarbejderdage indgår i det strategioplæg, som bestyrelsen skal behandle på nærværende møde. På de to medarbejderdage blev der også gennem 16 tour de force-præsentationer på hver tre minutter fortalt om de væsentlige udviklings- og forskningsprojekter, som højskolen er involveret i. Endelig blev medarbejderne introduceret til HSU's projekt om social kapital. Rigsrevisionen undersøger produktivitet Rigsrevisionen gennemfører i efteråret 2015 en forundersøgelse af professionshøjskolernes produktivitet og effektivitet. Rigsrevisionen beslutter på baggrund af forundersøgelsen, om der er grundlag for at gennemføre en større undersøgelse i Forundersøgelsen er netop meldt ud af Uddannelsesstyrelsen, og højskolen er pt. ikke bekendt med, om vi bliver udtaget til forundersøgelsen. DMJX Censorkorps For en del år siden besluttede ministeriet, at alle censorkorps skulle deles op efter uddannelsesniveau; så inden for vores område er der korps for hhv. akademi-, diplom- og professionsbachelorer. Dengang fik vi ministeriet overbevist om, at vi var for lille en institution til tre krops, så vi fik lov at nøjes med to, idet akademi og diplom blev lagt sammen. Men to korps var heller ingen succes. Censorerne har svært ved at forstå og huske opdelingen, og det giver frustration, især når vi udskifter censorer, og når de ikke forstår, hvorfor der var eksamener, de ikke får tildelt. Ordningen har mest udløst unødvendig megen administration. Vi har derfor ansøgt ministeriet om lov til at lægge de to korps sammen, og det har ministeriet sagt ja til. Så fremover har vi ét korps, DMJX Censorkorps. Motivationsudvalg med fokus på udvikling af pædagogik og didaktik Journalistik og Medier har nedsat et motivationsudvalg, som skal arbejde med udviklingen af pædagogik og didaktik på uddannelserne. Vibeke Borberg er tovholder i udvalget, som er sammensat af undervisere, forskere og studievejledere. Udvalget har i uge 34 afviklet en workshop i afdelingen med fokus på integrationen mellem grundfag og metodefag. Resultatet af workshoppen vil blive samlet i en guide med gode råd til, hvordan man kan skabe integration mellem fagene. Uddannelsesudvalget Tirsdag den 8. september mødtes højskolens uddannelsesudvalg, der er højskolens øverste rådgivende organ. Her fortalte kvalitetschef fra UC Sjælland, Christian Moldt, om deres vej gennem akkrediteringsprocessen til en godkendelse af institutionen. 1

7 15. september 2015 Han lagde blandt andet stor vægt på, at man gjorde meget ud af at finde den rette balance, så processen ikke blot blev en opfyldelse af en masse bureaukrati, men et redskab til læring og udvikling og dermed bedre kvalitet. Samtidig pegede han på, at akkrediteringen i høj grad bar præg af, at man fra politisk side ønskede, at ledelsen på de enkelte institutioner var synlige og kunne træde i karakter. Udvalget blev også præsenteret for den seneste dimittendanalyse for Journalistuddannelsen, der omfatter årgangene vinter 2013, sommer 2013, vinter 2014, sommer 2014 og vinter Resultatet af denne analyse viser, at dimittenderne anser praktikken, den praktiske erfaring og det journalistiske håndværk som de største styrker i uddannelsen. Noget af det, de godt kunne bruge mere af, er digitale kompetencer/sociale medier/nye medier, akademisk viden og viden om at starte egen virksomhed. Undersøgelsen pegede også på, at studerende gerne ville have mulighed for at arbejde mere tværfagligt og i højere grad at tone deres egen uddannelse. Uddannelsesudvalget fik også et indblik i nogle af de mange udviklings- og forskningsprojekter, der er på højskolen, og mulighed for at kommentere på hovedlinjerne i højskolens kommende strategi. Næste møde i Uddannelsesudvalget er den 21. januar Digital eksamen Højskolen er ved at implementere it-programmet Wiseflow, der skal digitalisere alle eksaminer og optagelsesprøver. Der kørte en række pilotprojekter i foråret, og de viste, at systemet er meget langt i forhold til eksaminer, mens det kræver udviklingsarbejde, før optagelsesprocessen kan køre alene gennem Wiseflow. I efteråret omfattes stort set alle eksaminer af digitaliseringen, og så vil efterårets projektarbejde vise, hvor langt vi kommer med digitaliseringen af optagelsesprøverne. Som systemet ligger nu, er der allerede en betydelig lettelse i arbejdet; fx slipper Journalistuddannelsen for at kopiere og håndtere en hel palle papir, ligesom håndteringen af ansøgernes opgaver er gjort mere sikker, fordi en fil ikke bliver væk på samme måde som et stykke papir. Omfattende vandskader i Emdrup Et sprængt vandrør forårsagede i slutningen af august store vandskader på tre etager i højskolens bygning i Emdrup. Skaderne opstod om aftenen eller natten og blev opdaget samme morgen, men her var der fosset store mængder vand ud. Takket være en hurtig indsats fra højskolens pedeller, rengøringsmedarbejdere og ikke mindst den tilkaldte skadeservice blev vandet fjernet hurtigt. Baggrunden for skaden er med stor sandsynlighed en sprængning i et gammelt, afblændet vandrør. Skaden skete før det store rykind ved studiestart primo september, så undervisningen blev ikke påvirket. Men alt efter følgeskadernes omfang og behovet for udtørring med mere er det for tidligt at sige noget om konsekvenserne. Udlejers forsikring vil uden tvivl påtage sig ansvaret. Norm & Vilkår har fungeret godt men ikke godt nok Norm & Vilkår har de seneste to år siden august 2013 dannet den fælles ramme for højskolens vidensmedarbejdere. 2

8 15. september 2015 Det var baggrunden for, at det såkaldte 8-udvalget et underudvalg til HSU med repræsentanter fra medarbejdere og ledelse i slutningen af juni mødtes for at evaluere retningslinjerne, der oprindeligt blev indgået ved en aftale og efterfølgende er justeret som et sæt personalepolitiske retningslinjer i henhold til Samarbejdsaftalen. Generelt mener 8-udvalget, at det er meget positivt, at Norm & Vilkår fokuserer så meget på tillid og den enkelte undervisers selvtilrettelæggelse. Ingen ønsker en detaljeret registrering af alle aktiviteter, men der er behov for at rydde banale uklarheder og misforståelser af vejen. 8-udvalget erkendte, at det har været vanskeligt at skabe et stort engagement inden for D-tid, forskning og udvikling. Der blev peget på, at det var lettere at bidrage til projekter, som der allerede var italesat, end at den enkelte selv skal skabe et projekt fra grunden. Der blev peget på, at medarbejdere, beskæftiget med forskning og udvikling, skulle blande sig noget mere med underviserne og omvendt. 8-udvalget håber, at de tre nye tværgående fagfælleskaber, organiseret omkring de tre perspektiver i højskolens plan for forskning og udvikling, vil skabe klarhed og initiativer. UDDANNELSERNE 240 studerende dimitterede i juni Ved dimissionsfesterne i juni dimitterede godt 90 journalister og fotojournalister i Aarhus, og 150 i Emdrup fra Medieproduktion og Ledelse, Tv- og Medietilrettelæggelse, Grafisk Design, Interaktivt Design, Kreativ Kommunikation og Fotografisk Kommunikation. I Aarhus var Frøberts Auditorium godt fyldt op af dimittender, forældre og pårørende, mens festen i København var lagt i Imperial Biografen for at få plads til de knap 500 deltagere. Journalist Lasse Jensen holdt festtalen i Aarhus med afsæt i sin 50 år lange karriere. Der var plads til formaninger om, at I skal være sandhedssøgende, tjene borgerne, være ordentlige, og ikke vinkle for skarpt, samt deling af mere jordnære erfaringer som Før som nu gælder det, at journalistik tager den tid, man har. Selina Juul, grafisk designer, iværksætter og forbrugeraktivist, holdt talen i København. I en tid hvor de sociale medier giver mange adgang til tusindvis af mennesker betonede hun, at dimittenderne havde fået redskaber til at kommunikere. Det giver jer muligheder, men også et stort ansvar. I skal ikke kommunikere blot for at kommunikere. I skal have et hvorfor med. Det er holdning, der skaber handling. Fotojournalister største bidragyder til internationalt website med historier om familieliv I efteråret 2014 igangsatte Syracuse University et projekt, hvor fotojournalister fra udvalgte skoler i hele verden skulle arbejde med samme tema hen over et semester. I juni offentliggjorde de et website med de mange historier. På dette website er studerende fra højskolen de største bidragydere. Til oktober udkommer en bog med udvalgte fotografier fra de forskellige projekter. Også her er højskolen stærkt repræsenteret. Læs mere på fotojournalisternes egen hjemmeside 3

9 15. september 2015 Fotojournalistuddannelsen på Copenhagen Photo Festival Selv om Fotojournalistuddannelsen ikke havde én samlet fotoudstilling på Copenhagen Photo Festival, var uddannelsen rigt repræsenteret på festivalen. Mathias Christensen udstillede sit 7. semester projekt; Dennis Lehmann udstillede sit BA-projekt; Daniel Hjort og Søren Pagter deltog i hver deres fotodebatter. Se billederne her Studerende laver bogdesign for Lindhardt & Ringhof Når forlaget Lindhardt & Ringhof i 2016 udgiver den prisbelønnede islandske forfatter Einar Már Guðmundssons samlede værker, bliver det med bogomslag og samlekasse, som er kreeret af Simon Færch fra Grafisk Design på højskolen. Sammen med 19 medstuderende fra 1. årgang har han deltaget i en konkurrence/undervisningsforløb, som har resulteret i 20 unikke løsningsforslag til, hvordan de i alt 20 bøger og bogkassen kan se ud. Forlaget har udpeget Simon Færchs løsning som den bedste og belønnet Simon med kr. Desuden skal han nu i samarbejde med forlaget arbejde videre med projektet. Forlaget var så begejstret for flere af de studerendes forslag, at de allerede nu er blevet tilbudt arbejde med fremtidige bogprojekter. Videngrundlag kortlagt på Journalistuddannelsen I forbindelse med akkrediteringen af Journalistuddannelsen har samtlige undervisere og forskere kortlagt deres videngrundlag. Vi har i forbindelse med kortlægningen arbejdet med tre kategorier af viden: 1. Ny viden om centrale tendenser i erhvervet og professionen 2. Ny viden fra forsøgs- og udviklingsprojekter 3. Ny viden fra forskningsfeltet Efter kortlægningen er der i august afviklet en workshop med fokus på at udvikle forsøgs- og udviklingsprojekter, som kan realiseres i krydsfeltet mellem undervisningen og branchen. Workshoppen resulterede i mange gode projekter, som skal udvikles yderligere. Planen er nu, at de første projekter realiseres i løbet af de kommende seks måneder. Studerende ønsker mere viden om freelance-livet, men er klar til arbejdsmarkedet Den nyeste dimittendundersøgelse for Journalistuddannelsen viser, at hovedparten af de studerende (86,28 %) i nogen, høj eller meget høj grad mener, at uddannelsen ruster dem til at komme ud på arbejdsmarkedet. Dermed er vinterårgangen 2015 ikke så forskellig fra vinterårgangen 2013, hvor 90,48 % svarede, at de følte sig rustet til arbejdsmarkedet i enten nogen, høj eller meget høj grad. Dimittenderne er også blevet bedt om at give gode råd til uddannelsen. I top tre over gode råd er det mere undervisning i, hvordan man bliver rustet til et liv som freelancer og/eller projektansat, mulighed for specialisering under uddannelsen og mere fokus på digitale kompetencer. Gode råd, som uddannelsesledelsen nu vil se nærmere på. Journalistuddannelsen er populær At højskolens professionsbacheloruddannelse i journalistik er populær, og at mange hvert år ikke kommer ind, er vist ingen hemmelighed. Men også vores øvrige uddannelser i faget er yderst populære. 4

10 15. september studerende fordelt på cand. public. (60 studerende), tillægsuddannelsen (65 studerende), BA-tilvalg (70 studerende) og Erasmus Mundus Master (80 studerende) har valgt at uddanne sig hos os. Dermed udgør de to tredjedele af alle vores studerende på journalist-området. Højskolen sætter fokus på sikkerhed for journalister og fotografer Puk Damsgård, korrespondent i DR, Peter Hove Olesen, fotograf på Politiken, og Ole Egeberg Mikkelsen fra Udenrigsministeriets Borgerservice gæster journalist- og fotojournalistuddannelsen den 8. oktober, hvor de vil tale om sikkerhed og forholdsregler, når man arbejder i konfliktområder. De tre har på hver deres måde erfaringer med både de gode og de dårlige oplevelser, når historierne skal fortælles midt i verdens brændpunkter. Over de senere år er antallet af studerende, der vælger at drage til områder, hvor de udsætter sig selv for store risici i forbindelse med deres arbejde, steget. Derfor har højskolen, DJ, Danske Mediestuderende og Udenrigsministeriet taget initiativ til en minikonference med fokus på sikkerhed både fysisk og mentalt for kommende fotografer og journalister. FORSKNING OG UDVIKLING Medieantropologi I august startede det medieantropologiske projekt Regionale Mediers Roller og Relationer. Danmarks regionale mediehuse oplever, at abonnementsskaren bliver ældre og mindre. Medierne har svært ved at nå ud til de yngre, og det truer både mediernes forretning og den lokale, demokratiske debat. I løbet af seks måneder skal studerende og ansatte på højskolen derfor arbejde med at skabe nye medieydelser for børnefamilier. Den konkrete konceptudvikling kommer til at hvile på et antropologisk feltarbejde, hvor vi studerer børnefamiliers liv og mediebehov. Projektet er støttet af Provinspressen, Nordjyske Medier, Herning Folkeblad, Jysk Fynske Medier, Midtjyske Medier, Aarhuus Stiftstidendes Fond, Dagspressens Fond samt Uddannelses- og Forskningsministeriets pulje for praksisnære innovationsprojekter. Nye interaktionsmodeller Hvordan skaber professionelle journalister interaktion med et ungt publikum med anderledes medieritualer end ældre generationer. Hvornår på dagen er de unge tilgængelige? Hvor? Og hvad vil de bruge tid på, som en professionel journalist kan bidrage med? Disse spørgsmål vil forskere, undervisere og studerende forsøge at svare på. 130 studerende på Journalistuddannelsen indsamler i efteråret på forløbet Indsamling og formidling gennem interview med unge mennesker data om journalisters interaktionsmuligheder med unge mennesker. De studerende lærer interview, transskription, kondensering af mening og refleksion over egen journalistisk praksis. De nye interaktionsformer og journalistisk praksis sættes i efteråret i et demokratisk perspektiv på forløbet Journalistik i samfundet (underviser Ejvind Hansen, forskningschef i journalistisk filosofi). 5

11 15. september 2015 Svar fra de cirka 400 unge interviewpersoner og de 130 studerendes refleksioner sammenfattes i en rapport med henblik på at identificere nye interaktionsmodeller. I foråret 2016 vil resultaterne blive afprøvet af studerende på 7. semester, inden modellerne kan eksporteres til afprøvning i branchen. KURSER OG VIDEREUDDANNELSE Fortsat pres på Kurser og Videreuddannelse Økonomien i Kurser og Videreuddannelse er fortsat under pres. På branchekurserne (PU/ME mv.) må vi - i forhold til det seneste forecast - sætte vores forventning til dækningsbidraget ned med 1 mio. kr. Virksomhedskurserne er stadig en meget usikker størrelse, og her må vi også justere ned med 1 mio. kr. Til gengæld sættes forventningen til Fagjournalistuddannelsen kr. op. Den samlede nedjustering af dækningsbidraget i forhold til seneste forecast bliver dermed på 1,3 mio. kr. Kursusområdet er præget af mange ubekendte faktorer. Vurderingen er, at der er potentiale til stabilisering af omsætningen og måske en svag vækst. Hen over sommeren er der gennemført en mindre justering af organisationen, således at medarbejdere beskæftiget med vidensalg (i høj grad virksomhedskurser) samt de kursusadministrative medarbejdere organisatorisk er blevet placeret under chefen for Kurser og Videreuddannelse. I de kommende måneder er der i særlig grad fokus på tre felter: 1. Yderligere opgradering af salgs- og markedsføringsinitiativer inden for alle kategorier; udvikling af virksomhedskurserne, herunder prioritering af nye målgrupper; yderligere fokus på indtjening og dækningsbidrag. 2. Kvalitet og gennemsigtighed i alle processer. Inden for det bekendtgørelsesbelagte område fastholdes og udvikles stringente processer, og hvor det giver mening kører kursusaktiviteten efter samme principper. Derudover sikres mulighed for dynamik i vores kursusaktivitet, så vi kan agere i forhold til kunder, konkurrenter og markedet. 3. Opgradering af vores kundeservice med sigte på at skabe længerevarende kundeloyalitet. 6

12 15. september 2015 IT-STATUS IT-strategiske prioriteringer Ved semesterstart i denne måned tog vi et såkaldt Identity Management (IDM) system i brug. IDM sikrer blandt andet oprettelse af de studerende i Office og OneDrive, automatisk synkronisering med ændringer fra det studieadministrative system i forhold til oprettelse og fjernelse af brugere i skyen hos Microsoft. Det nye IDM er en standardløsning, der erstatter højskolens eget system, som over en årrække er udviklet og vedligeholdt af forskellige tidligere medarbejdere; et tungt system, som er afhængigt at en række manuelle, tunge processer. Med IDM vil en studerende, der er oprettet i det studieadministrative system, automatisk få tildelt alle rettigheder på baggrund af den studerendes status og uddannelseskode. IDM fjerner årligt udviklingsomkostninger i størrelsesordnen kr. NYT OM NAVNE Dorte Nielsen, der i sin tid stod bag etableringen af Kreativ Kommunikation og siden har været leder af uddannelsen - der i dag er anerkendt som en af verdens bedste uddannelser inden for reklame - er gået på orlov fra den 1. september Orloven, der er på et år, skal bl.a. bruges til opstarten af en konsulentvirksomhed med fokus på kreativitet i folkeskoler og gymnasier, to bøger om kreativitet (hvor hun tidligere har skrevet bl.a. bogen 'Inspired' sammen med Kiki Hartmann) og posten som nyvalgt formand for Creative Circle, der bl.a. afholder Danmarks største kreativ pris. Højskolen har aftalt med Dorte, at hun efter orloven bliver lektor med fagligt fokus på kreativitet. Stillingen som leder for Kreativ Kommunikation har derfor været i opslag, og de indledende samtaler er gennemført. Vi forventer, at stillingen vil blive besat senest pr. 1. november Michael Ejstrup, sprogforsker og forskningschef, har netop udgivet en bog med titlen Hvad tiden er fuld af, flyder munden over med. Formålet med bogen er at skabe større sprogbevidsthed: Hvor kommer ord og vendinger fra?; dels at lægge op til debat: Gør det noget, at talemåderne forandrer sig og tilpasses tidens tant (og fjas)? Bogen handler om små, til tider næsten umærkelige, ændringer i vores faste vendinger, som illustrerer sprogbrugernes kamæleonagtige evne til at tilpasse sig en verden, der konstant forandrer sig. Bogen er allerede blevet en stor succes 1. oplag blev nærmest revet væk, og her kort efter udgivelsen er 3. oplag på vej. Troels Østergaard er pr. 1. september begyndt som ph.d.-studerende i et tæt samarbejde mellem højskolen og Aarhus Universitet. Ph.d.-forløbet er samfinansieret af højskolen og midler fra en større FKK-bevilling givet til forskningsprojektet From Ivory to Twitter under ledelse af lektor Nete Nørgaard Kristensen fra Københavns Universitet. Hovedvejleder på ph.d.-projektet er Unni From, lektor og centerleder på CJU (Center for journalistiske universitetsuddannelser). Emnet for ph.d.-projektet er "Musikjournalistikkens udfordringer i det digitale medielandskab". 7

13 15. september 2015 Agnethe Kirstine Grøn er ansat som projektleder ved Forskning, Viden og Innovation, København. Agnethe skal stå i spidsen for projektet "Regionale mediehuses roller og relationer". Agnethe har erfaring andre større projekter, og senest har hun været ansat som antropolog ved Rambøll. Henrik Birkvig, uddannelsesleder på Grafisk Design, har sammen med to andre grafiske designere udviklet en ny skrifttype til vores hovedstad, København. Fonten er en gave til københavnerne, som kan bidrage til at profilere hovedstaden over for både byens besøgende og indbyggere. Skriftfontfamilien er gratis for alle og består af seks forskellige varianter samt et sæt symboler for en række af byens seværdigheder. Den kan benyttes både til tryk og websites - og fx skiltning. Projektet er blevet realiseret med økonomisk støtte fra Bergiafonden og Etatsråd Georg Bestle og Hustru s Mindelegat. 8

14 15. september 2015 Bilag C1: Halvårsregnskab 2015 Sammendrag De totale indtægter er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget De totale lønomkostninger er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget Øvrige driftsudgifter er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget Afskrivninger og finansielle udgifter er 95 t.kr. over budget Resultat før ekstraordinære poster pr. 30. juni 2015 er på -501 t.kr., hvilket er 607 t.kr. under budget Ekstraordinære udgifter er 93 t.kr. over budget Resultat pr. 30. juni 2015 er på -594 t.kr., hvilket er 698 t.kr. under budget Generelt Regnskabsrapporten viser realiserede tal for juni måned 2015 og akkumulerede tal for år til dato pr. 30. juni 2015, med sammenligning til budgettet for 2015 og realiserede tal for Resultatopgørelsen omfatter hele højskolen og er ikke specificeret på afdelinger, områder eller aktiviteter. Denne opdeling bliver alene specificeret i den interne resultatopfølgning baseret på rapporter fra Navision/Toolpack. Åbningsbalancen i budget 2015 er korrigeret, så den stemmer overens med den godkendte årsrapport for Der er foretaget fuld periodisering af alle væsentlige indtægter og udgifter i overensstemmelse med de principper, som anvendes i lov om statens regnskab med undtagelse af periodisering af feriepengeforpligtelser. Regnskabsrapporten indeholder 8 sider: Side 1: Resultatopgørelse med finansielle nøgletal Side 2: Balance: Aktiver med finansielle nøgletal Side 3: Balance: Passiver med finansielle nøgletal Side 4: Pengestrømsopgørelse med specifikation af likvide beholdninger Side 5: Noter til resultatopgørelse for indtægter og personalelønninger Side 6 8: Specifikation af omkostninger Resultatopgørelse, side 1 Indtægter, note side 5 Indtægterne år til dato udgør t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Stats- og kommunetilskud er t.kr. under budget. Ordinære uddannelser ligger 609 t.kr. under budget, Kurser og Videreuddannelse ligger 285 t.kr. under budget, videnskab.dk ligger 475 t.kr. under budget (som er en tidsmæssig forskydning), og endelig ligger tilskud til dækning af husleje 342 t.kr. under budget. 1

15 15. september 2015 Indtægter fra salg af varer og tjenester er t.kr. under budget. Deltagerbetaling ligger t.kr. under budget, og kan især henføres til virksomhedskurser, branchekurser og andre kurser. Øvrige aktiviteter ligger 210 t.kr. under budget. Indtægter fra projekter ligger 699 t.kr. under budget, som udelukkende kan henføres til NJC (tidsmæssig forskydning). Endelig ligger tilskud 324 t.kr. over budget. Personalelønninger, note side 5 Personalelønninger år til dato udgør t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Løn til VIP (videnskabeligt personale) og til TAP (teknisk administrativt personale) ligger t.kr. under budget, mens timelønnede samt undervisere, som betales pr. faktura, ligger 349 t.kr. over budget. Øvrige driftsudgifter, specifikationer side 6-8 Øvrige driftsudgifter er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Afskrivninger og finansielle poster, specifikationer side 6-8 Afskrivningerne år til dato er beregnet til t.kr., hvilket er 64 t.kr. over budget. De finansielle poster er 31 t.kr. over budget. Særlige forhold i 2015 Salg af Olof Palmes Allé 11 Der har ikke været afholdt omkostninger i Omkostninger i forbindelse med arbejde med nyt domicil i Aarhus Omkostninger til Kromann Reumert advokater på 34 t.kr., til Kammeradvokaten på 57 t.kr. samt til Holte Projekt på 2 t.kr. Særlige forhold 2015 i alt Samlet påvirker særlige forhold halvårsregnskabet med en udgift på 93 t.kr. Renoveringstilskud År til dato er der forbrugt 54 t.kr. af renoveringstilskuddet, hvorefter restsaldo er på t.kr. Balance, side 2-3 De samlede aktiver udgør t.kr. mod budget på t.kr., dvs. et fald på t.kr. Egenkapitalen udgør t.kr., hvilket er 571 t.kr. mindre end budget, som skyldes, at resultatet er 700 t.kr. mindre end budget, samt en positiv regulering af renteswap på realkreditlånet på 129 t.kr. Soliditetsgraden udgør nu 25,7 %, hvilket er en forbedring på 0,9 % i forhold til budget og en forbedring på 1,9 % i forhold til Den samlede kortfristede gæld udgør t.kr., hvilket er et fald på t.kr. i forhold til budget. Likviditetsgraden udgør 94,0 %, hvilket er et fald på 1,9 % i forhold til budget, og et fald på 27,0 % i forhold til Korrigeres 2014-tallet for frikøb af tilbagekøbsret fra Aarhus Kommune på højskolens bygninger i Aarhus, vil likviditetsgraden i 2015 være steget med 11 % i forhold til

16 15. september 2015 Gennemsnitlige debitordage er opgjort til 13 dage mod 25 dage i budget. Gennemsnitlige kreditordage er opgjort til 20 dage mod 25 dage i budget. Generelt er opgørelsen behæftet med stor usikkerhed, idet en stor del af omsætningen og lønomkostningerne ikke indgår i beregningen. Pengestrømsopgørelse, side 4 Pengestrømsopgørelsen udviser en negativ pengestrøm fra driftsaktiviteten år til dato på t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Investeringer er år til dato på t.kr. mod t.kr. i budget. Den samlede likviditet er år til dato forringet med t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Den samlede likvide beholdning pr. 30. juni 2015 udgør t.kr., hvilket svarer til 67 % af den kortfristede gæld. Tillagt en kreditfacilitet på t.kr., som pt. ikke er udnyttet, så er den samlede likviditetsreserve fortsat solid. Konklusion Samlet set udgør resultatet år til dato et underskud på 594 t.kr., hvilket er 700 t.kr. under budget. 3

17 Halvsregnskab 2015 tal xls DMJX 2015 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Resultatopgørelse INDTÆGTER Stats- og kommunetilskud Salg af varer og tjenester Indtægter fra projekter Tilskud i alt INDTÆGTER I ALT Lønomkostninger Løn og pension til fastansatte VIP Løn og pension til fastansatte TAP Timelønnede, lærer, censorer mv Øvrige lønomkostninger Undervisere, betalt pr. faktura Lønomkostninger i alt Dækningsbidrag Øvrige driftsudgifter Køb af konsulentbistand/tjenesteydelser Rejse, ophold og repræsentation Undervisning og AV udstyr IT drift Salgs- og marketingomkostninger Øvrige personaleomkostninger Administrationsomkostninger Husleje mv Bygningsdrift Forsyning Udgifter til projekter Øvrige udgifter Øvrige driftsudgifter i alt EBITDA - Driftsresultat Af- og nedskrivninger i alt EBITA - Resultat før renter og skat Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger i alt EBT- Ordinært resultat Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Finansielle nøgletal Dækningsbidrag 44,6% 36,0% 29,4% 8,6% 15,2% 32,6% 34,4% 34,4% -1,7% -1,8% EBITDA - Driftsresultat 26,2% 11,9% 4,3% 14,3% 21,9% 4,4% 4,8% 4,6% -0,3% -0,1% EBITA - Resultat før renter og skat 22,6% 8,3% 0,3% 14,2% 22,3% -0,2% 0,5% 0,3% -0,6% -0,5% EBT- Ordinært resultat 21,6% 7,5% -0,6% 14,1% 22,2% -0,5% 0,1% 0,0% -0,7% -0,5% Udskrevet : PL :49 1

18 Halvsregnskab 2015 tal xls DMJX 2015 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Balance AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lokaler Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventer Anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger Forlaget Ajour bøger Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Salg af varer og ydelser Kompensationsmoms UVM Periodiseret tilskud Mediehøjskolen Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Værdipapirer og likvide beholdninger Værdipapirer, obligationer Likvide beholdninger Værdipapirer/likvide beholdninger i alt OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Finansielle nøgletal Afkastningsgrad -0,4% 0,1% 0,0% -0,5% -0,4% Udskrevet : PL :49 2

19 Halvsregnskab 2015 tal xls DMJX 2015 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Balance PASSIVER Egenkapital Selskabskapital Regulering renteswap Overført resultat tidligere år Overført resultat indeværende år Egenkapital i alt Hensættelser Andre hensættelser Hensættelser i alt Langfristet gæld Kreditinstituttter Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Løn- og gageafhængig gæld Feriepengeforpligtelse ansatte Leverandører af varer og ydelser Udbetalte tilskud, igangv. projekter Afholdte omkostninger, igangv. projekter Mellemregning med UVM Moms og afgifter Anden gæld Forudbetalte tilskud Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Finansielle nøgletal Forrentning af egenkapital -2,0% 0,3% -0,8% -2,3% -1,1% Soliditetsgrad 25,7% 24,8% 23,8% 0,9% 1,9% Likviditetsgrad 94,0% 95,9% 121,1% -1,9% -27,0% Debitordage (12) (15) Kreditordage (5) (6) Udskrevet : PL :49 3

20 Halvsregnskab 2015 tal xls DMJX 2015 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Pengestrømsopgørelse Driftsresultat Andre hensættelser Varebeholdninger Varedebitorer Kompensationsmoms UVM Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Løn og gageafhængige gældsposter Varekreditorer Igangværende tilskudsprojekter Mellemregning UVM Anden gæld Forudbetalte indtægter Pengestrøm fra driftsaktivitet før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Pengestrøm fra driftsaktivitet Ekstraordinære poster Pengestrøm fra driftsaktivitet Investering i immaterielle anlægsaktiver Investering i materielle anlægsaktiver Investering i finansielle anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Langfristet gæld Kapitalindskud/udlodning af udbytte Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider/bankgæld Likvider/bankgæld primo Likvider/bankgæld ultimo Likvider/bankgæld består af: Værdipapirer, obligationer Likvide beholdninger Bankgæld Likvider/bankgæld ultimo Udskrevet : PL :49 4

21 Halvsregnskab 2015 tal xls DMJX 2015 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Noter til resultatopgørelse Stats- og kommunetilskud Faglig basisbevilling Grundbevilling Tilskud til dækning af husleje Bygningstaxameter Taxameter grunduddannelse teori Taxameter grunduddannelse praktik Færdiggørelsestaxameter Fællesudgiftstaxameter Åben uddannelse/diplomuddannelse/jobcentr Internationalisering CJU/Cand Public Særlige midler Videnskab.dk Stats- og kommunetilskud i alt Salg af varer og tjenester Deltagerbetaling Salg af bøger, kopi og print Foredrag/oplæg og konsulentydelser Andre indtægter Salg af varer og tjenester i alt Indtægter fra projekter NJC Indtægter fra overhead/adm. bidrag Indtægter fra projekter Indtægter fra projekter i alt Tilskud Tilskud Offentlig tilskud/fonde Private tilskud/fonde Tilskud i alt Personalelønninger Løn til fastansatte VIP Kontraktsansatte undervisere * Løn til fastansatte TAP Timelønnede, TAP * Løn til timelærere * Løn til censorer * Øvrige lønomkostninger Løn vedrørende projekter Undervisere, betalt pr. faktura * Personalelønninger i alt * timelønnede, lærer, censorer m.m. Udskrevet : PL :49 5

22 Halvsregnskab 2015 tal xls DMJX 2015 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Specifikation af omkostninger Lønomkostninger honorarlønnede Køb af konsulentbistand/tjenesteydelser Undervisere, betalt pr. faktura Øvrige tjenesteydelser Køb af konsulentbistand/tjenesteydelser, n Rejse, ophold og repræsentation Betalte omk MasterCard til OMP Øvrige rejser, intern Ophold, intern Diæter Rejse/ophold kursister DK Rejse/ophold kursister Udland Repræsentation Fællesarr. og eksursioner Rejse, ophold og repræsentation i alt Undervisning og AV udstyr Forlaget AJOUR. forbrug af lag Leje af kopimaskiner Øvrig leje Stipendier m.v Tryk til UV, markedsføring og internt Brug af kopimaskiner Copydan kopiafgift Forsikring inkl. transportfors Bibliotek elektroniske abon Kursusmaterialer (bøger m.v.) Køb af fotoartikler/fotoudstyr Køb af AV-udstyr Køb af radio-udstyr Køb af TV-udstyr Småanskaffelser Kopipapir Matr til bibliotek Køb af bøger til videresalg Udgivelsesomkostninger E-bøger Køb af studiematr f videresalg Undervisningsmaterialer og AV udstyr IT drift Køb af IT-varer til forbrug Køb af IT-tjenesteydelser Øvrige tele- og datalinier Software og licenser IT drift i alt Udskrevet : PL :49 6

23 Halvsregnskab 2015 tal xls DMJX 2015 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Specifikation af omkostninger Salgs- og marketingomkostninger Grafiker og illustrator Tryk af bøger Markedsføring og annoncering Salgs- og marketingomkostninger i alt Øvrige personaleomkostninger Dækning af kontorhold og tlf AER - tilskud/refusion Efter- og videreuddannelse Telefon - fastnet Telefon - mobil Medarbejderbredbånd Forplejning til interne møder+spisebilletter Kantine/køkkenudstyr Øvrige personaleomkostninger i alt Administrationsomkostninger Advokatsalær Revisorsalær Forsendelse Gebyrudgifter Kontorinventar Kontorartikler Avis tidssk bøger kontorbrug Administrationsomkostninger i alt Husleje mv Husleje faste lejemål Lokaleleje inkl. kollegier Husleje mv i alt Bygningsdrift Rep og vedligehold, bygninger Skatter, kommune Vagttjenester Installationsudgifter Renovation Rengøringsydelser Udvendige arealer m.m Varer t. egen rep./vedlh Rengør.midler og -redskaber Bygningsdrift i alt Forsyning Fjernvarme El Vand Forsyning i alt Udskrevet : PL :49 7

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 17. december 2014 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 11. december 2014 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 10. december 2015 kl. 15-17 på Emdrupvej 72, København

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 10. december 2015 kl. 15-17 på Emdrupvej 72, København 3. december 2015 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 10. december 2015 kl. 15-17 på Emdrupvej 72, København Der serveres julemiddag i højskolens

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dagsorden til bestyrelsesmøde Dagsorden til bestyrelsesmøde TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 23. juni 2015 kl. 10.30-12.30 på Berlingske Media, Pilestræde 34, København

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 13. oktober 2014 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. september 2014 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen tirsdag den 23. september 2014 kl. 10.15-13.00 på Campus Aarhus

Dagsorden til møde i bestyrelsen tirsdag den 23. september 2014 kl. 10.15-13.00 på Campus Aarhus 16. september 2014 Til bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Dagsorden til møde i bestyrelsen tirsdag den 23. september 2014 kl. 10.15-13.00 på Campus Aarhus Punkt Tema Bilag 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde den 21. juni 2016

Referat af møde den 21. juni 2016 29. juni 2016 Referat af møde den 21. juni 2016 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 21. juni 2016 Mødested: Campus København Dokument:

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dagsorden til bestyrelsesmøde 13. juni 2016 Dagsorden til bestyrelsesmøde TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 21. juni 2016 kl. 14.00-17.00 på højskolen, Emdrupvej 72,

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 30. september 2013 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. september 2013 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2016 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 30. marts 2016 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede Formand:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen

Dagsorden til møde i bestyrelsen 14. september 2016 Dagsorden til møde i bestyrelsen TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til møde i bestyrelsen onsdag den 21. september 2016 kl. 10.15-13.00 på højskolen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 17.01.2014/JMH Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 Deltagere: Udpeget af bestyrelsen: Thomas Jordan Johannesen, Business Manager, Rambøll Udpeget af uddannelsernes Advisory Boards:

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget den 25. januar 2017, opsamling

Møde i Uddannelsesudvalget den 25. januar 2017, opsamling 14. februar 2017/jmh Møde i Uddannelsesudvalget den 25. januar 2017, opsamling Udpeget af bestyrelsen: * Udpeget af uddannelsernes Advisory Boards: Claus Ladegaard, områdedirektør, Det Danske Filminstitut

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 4 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret

2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret 19.06.2012-1/1 - FC TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012, fra kl. 10.00-12.00 på Berlingske Media, Pilestræde 34 i København.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelse. Rektorat Rektor Jens Otto Kjær Hansen Prorektor Lars Poulsen. Uddannelse og Viden Direktør Trine Nielsen

Bestyrelse. Rektorat Rektor Jens Otto Kjær Hansen Prorektor Lars Poulsen. Uddannelse og Viden Direktør Trine Nielsen ORGANISATIONSDIAGRAM Rektorat Rektor Jens Otto Kjær Hansen Prorektor Lars Poulsen Fællesfunktioner Prorektor Lars Poulsen Uddannelse og Viden Direktør Trine Nielsen Kurser og Videreuddannelse Chef Martin

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 6 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 19. august 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 24. juni 2014 Mødested: Campus Emdrup Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Indhold: Resultatopgørelsen Hvor kommer pengene fra? Hvordan anvendes pengene? Afvigelser i forhold til budget Disponering af resultatet

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 16. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Grethe Funch Pedersen, Benedicte Hesselager, Camilla

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger Resultatopgørelsen Note Indtægter Huslejeindtægter 110.582.699 102.686 Øvrige indtægter 1 6.388.804 3.710 116.971.503 106.396 Omkostninger Driftsomkostninger 2-22.776.885-20.090 Skatter og afgifter -15.604.932-14.092

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

KVARTALS- RAPPORT. A/B Grøntoften. For perioden til Administrator: Pamela Jacobsen

KVARTALS- RAPPORT. A/B Grøntoften. For perioden til Administrator: Pamela Jacobsen A/B Grøntoften KVARTALS- RAPPORT For perioden 01.01.2016 til 30.09.2016 Administrator: Controller: Pamela Jacobsen 45 26 86 07 pwi@datea.dk Ann Jørgensen 45 26 02 34 anj@datea.dk EjendomNr: 63668 DATEA

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere