SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal"

Transkript

1 SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

2 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR. 98

3 SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 98 UDVIDELSE AF HAREKÆR GOLF CENTERS BANEAREAL SimiPEIJVlÆRKE RETTEN I KØGE P INDHOLDSFORTEGNELSE : nn SU dl Redegørelse Lokalplanens baggrund... 3 Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Golfbanen... 4 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 4 Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Adgangs- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelse m.v Ubebyggede arealer Tilladelser fra anden myndighed Retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag nr. 1 - Matrikulære forhold 13 Kortbilag nr. 2 - Illustrationsplan 15 Kortbilag nr. 3 - Grusgravssøer 17

4 :._... i nv/nt Harekær Golf Center ' B^-*^»^-*^»»^l^r'5^"i^^lc<^ \

5 SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 98 UDVIDELSE AF HAREKÆR GOLF CENTERS BANEAREAL LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Udvidelse Beliggenhed Harekær Golf Center, som i starten af 1990'erne blev etableret på Harekærgård jorder, har ønsker om at udvide banearealet, således at det bliver en 18 hullers bane. Harekær Golf Center er beliggende nord for Harekærvej i Køge Kommune grænsende op til Skovbo Kommune. Den ønskede baneudvidelse skal ske på det nuværende landbrugsareal og de grusgrave, der er beliggende syd for Harekærvej inde i Skovbo Kommune. Lokalplanlægning Den nuværende golfbane er omfattet af Lokalplan 1-22, Køge Kommune. Lokalplanens formål Plangrundlag Formålet med lokalplanen er at sikre det planmæssige grundlag for den arealmæssige udvidelse af golfbanen. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet Lokalplanområdet er ca. 20,4 ha. Ved udvidelsen bliver det samlede areal for Harekær Golf Center på ca. 41,2 ha. Lokalplanen udlægger hele området til fritidsmæssige formål og muliggør, at der kan indrettes 9 huller. Terræn Lokalplanen giver mulighed for mindre terrænreguleringer samt til retablering af

6 Bygninger Harekærvej grusgravssøerne. Det bliver ikke muligt at opføre klubhusbebyggelse eller lignende inden for lokalplanområdet. Mindre bygninger, f.eks. toilet og læskure kan opføres. Golfspillerne skal passerer Harekærvej lige ved kommunegrænsen til Køge for at komme fra den nuværende bane til den nye 9-hulsbane. l forbindelse med anlæggelse af banen skal denne passage udformning m.v. nærmere afklares. Lokalplanen indeholder således ikke bestemmelser om f.eks. trafikdæmpende og/eller fodgænger foranstaltninger på Harekærvej. Tranemosebækken Lokalplanen muliggøre, at der kan etableres overgange over Tranemosebækken. Golfbanen Udvidelsen af golfbanens areal skal alene udlægges til 9 ekstra huller. Herved bliver banen en 18-hullers bane. De 8 af de 9 huller etableres med både et herre og et dame tee-sted, - hullet ved grusgraven får kun et tee-sted. Bl.a. omkring greens anlægges bunkers, og både Tranemosebækken og grusgravssøerne og evt. en frilagt grøft vil udgør vandhazarder. Der suppleres med beplantning med kendte danske træer og buskarter. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan 1997 Regionplan 1997 har udlagt område, hvor golfbaner kan placeres, og lokalplanområdet er beliggende her inden for. Lokalplanområdet er i Regionplan 1997 i øvrigt beliggende inden for et område med særlig drikkevandsinteresse, og området er samtidig særligt sårbart over for nedsivning af forurenende stoffer. Banerne bør anlægges, så der er mindst muligt

7 behov for kunstvanding, gødskning og sprøjtning. Der kan ikke forventes tilladelse til etablering af grundvandsboring til vanding af banen. Rougharealerne bør plejes som naturarealer. Tranemosebækken er udpeget til et vandløb med lempet målsætning. Kommuneplan l Kommuneplan er lokalplanområdet ikke udlagt med et selvstændigt rammeområde. l forbindelse med nærværende lokalplan er udarbejdet et kommuneplantillæg, Tillæg nr. 3 som udlægger arealet som et rammeområde og som fastlægges rammebestemmelser. Tillæg nr. 3 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan fastlægger, at for lokalplanområdet gælder følgende rammer for indeholdet af lokalplanlægningen: 5F7, Golfbane ved Harekær ANVENDELSE Golfbane med tilhørende faciliteter, herunder klubhus og mindre restaurant, toiletfaciliteter m.v. Hvis anvendelsen til golfbane ophører, skal arealerne tilbageføres til landbrugsformål. BEBYGGELSESREGULERENDE BESTEMMELSER Bygningshøjde max. 8,5 m Max. 1 etage ANDET Bebyggelse og anlæg m.v. skal indrettes og udformes under hensyntagen til de omgivende landskabelige værdier og det eksisterende terræn. Landbrugspligt Fredning 3-arealer Transportkorridor Der er landbrugspligt på hele lokalplanområdet. Landbrugspligten ophæves ikke, idet golfbaner ikke er medregnet som varig anvendelse til ikkejordbrugsmæssig formål, jf. landbrugslovens 4, stk. 3. Området er ikke fredet. Grusgravssøerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Området ligger i et område, der er reserveret til trafik- og forsyningsanlæg.

8 Der vil blive lyst en nedtagningsklausul, at arealerne senere kan ryddes og anvendes til transportkorridorformål uden ekstra udgift for det offentlige. El-ledninger Området krydses i den nordvestlige del af det eksisterende 400 kv højspændingsnet og i den sydøstlige del af det eksisterende 132 kv højspændingsnet ved luftledning. Højspændingsliniernes tilstedeværelse er sikret ved deklaration tinglyst den Deklarationen fortrænges ikke af denne lokalplan. Vandindvinding Til brug for vanding af de 9 greens m.v. ønskes tilladelse fra Roskilde Amt til årligt at indvinde m 3 overfladevand fra grusgravssø. Harekær Golf Center har i forvejen tilladelse til indvinding af m 3 overfladevand fra en drænvandssø, der er beliggende på den eksisterende bane, samt ret til at benytte m 3 vandværksvand. Grus Til etablering af banen vil blive anvendt ca m 3 grus fra grusgravene inden for området.

9 SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 98 UDVIDELSE AF HAREKÆR GOLF CENTERS BANEAREAL LOKALPLANENS BESTEMMELSER l henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Til bestemmelserne er knyttet kortbilag nr. 1, nr. 2 og nr Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål, at fastlægge områdets anvendelse til fritidsmæssige formål i form af golfbane, at sikre golfbaneanlægget tilpasses på en hensigtmæssig måde i forhold til landskabet og uden genevirkninger i forhold til omgivelserne, at sikre de landskabelige karaktertræk, herunder retableringen af grusgravssøerne. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 7-au samt del af 32-e og af 8-f Ejby by, Ejby, samt alle parceller, der efter 1. marts 1999 udstykkes fra nævnte ejendomme. 2.2 Området er beliggende i landzone og forbliver i landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet udlægges til fritidsformål i form af golfbane. 3.2 Inden for området må ikke etableres klubhus eller anden bebyggelse udover småbygninger.

10 4 Udstykning 4.1 Inden for lokalplanområdet må der ikke foretages yderligere udstykning. Anden form for matrikulære forandringer i form af skelregulering, sammenlægning og arealoverførsel kan tillades. 5 Adgangs- og parkeringsforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Harekærvej. Passagen for golfspillerne over Harekærvej fra det nordlige til det sydlige baneanlæg skal gives en udformning og en markering, der tager hensyn til de på stedet værende trafikale forhold. 5.2 På arealet langs Harekærvej kan etableres parkering for maximalt 6 personbiler. 5.3 Der sikres adgang for gående fra Harekærvej langs østskellet frem til de østfor beliggende grusgravssøer. 6 Tekniske anlæg 6.1 Alle områdets forsyningskabler skal anlægges som jordkabler. 6.2 Vanding af golfbanens greens m.v. sker ved vandindvinding fra søerne inden for golfbanens samlede areal samt med vandværksvand jf. aftale med Ejby Vandværk. 7 Bebyggelse m.v. 7.1 Inden for lokalplanområdet må kun opføres småbygninger såsom toiletbygning, pumpehus og læskure. Småbygningerne skal gives en placering og udformning samt materialevalg, der er tilpasset landskabet. 7.2 Ingen form for skiltning eller reklamering må finde

11 sted på eventuelle bygnings- og hegnsflader, flagstænger eller lignende. Henvisningsskilte, herunder markering af tee-steder, kan i begrænset omfang tillades. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Golfbanen anlægges i overensstemmelse med kortbilag nr. 2, illustrationsplan. Det skal sikres, at anlæggets udformning m.v. er uden genevirkninger for de omgivende forhold. 8.2 Ved anlæggelsen af golfbanens fairways, tee-steder, greens, bunkers og vandhazard må nødvendige jordarbejder foretages. 8.3 Ved grusgravene må der i forbindelse med retablering af søerne foretages terrænregulering i form af afretning af de stejle skråninger, opgravninger for sammenløb af søerne m.v. jf. kortbilag nr. 3, grusgravssøer. 8.4 Uden for tee-steder, greens, fairways og grusgravene må den eksisterende landskabelige tilstand generelt ikke ændres. Det kan dog tillades, at den rørlagte grøft i den sydøstlige del af området åbnes. 8.5 Langs skel skal etableres de nødvendige out-ofbounds begrænsninger. 8.6 Langs skel til naboer og vej kan sættes et sikkerhedshegn, f.eks. i form af et trådhegn. 8.7 Der kan etableres 3-4 overgang over Tranemosebækken, som krydser igennem område syd for grusgravene. Overgangene etableres som fodgænger spang, - en af dem kan dog tilladelse udført for kørende redskaber. 8.8 Der må ikke etableres belysning af baneanlægget. Belysning i området må kun etableres med en lyspunktshøjde under 1,1 m fra terræn.

12 9 Tilladelse fra anden myndighed 9.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændring af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse fra: Jordbrugskommissionen angående anvendelse af området til ikke-jordbrugs-mæssige formål, Roskilde Amts tilladelse til regulering af grusgravssøerne, Roskilde Amts tilladelse til vandindvinding. 10 Retsvirkninger 10.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf. planlovens 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold, der således kan fortsætte som hidtil Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven, planloven og naturbeskyttelsesloven Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Inden for lokalplanområdet kan anvendelsen af området og bebyggelse, udstykning, byggeri og anlæg m.v. ske i overensstemmelse med

13 foranstående bestemmelser uden tilladelse efter planlovens 35, stk. 1 jf. lovens 36, stk. 1 nr. 5 og 15,stk.4. Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er i henhold til 27 i Lov om planlægning endeligt vedtaget af Skovbo Kommunalbestyrelse den Ole Hansen Borgmester Thøger Blicher Beknes Teknisk Direktør Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft ved planens offentliggørelse den Lokalplanen begæres tinglyst på de af planen omfattede ejendomme i henhold til 31, stk. 2 i Lov om planlægning. Skovbo Kommune, den Ole Hansen Borgmester ThøgeBlicher Beknes Teknisk Direktør

14 ~ Udvidelse N 32e I I I O 1 O0 200 m 0 Lokalplangrænse Kortbilag nr.: 1 - Matrikulære forhold LOKALPLAN NR. 98 af Harekær Golf Centers baneareal Målforhold: 1 :4.000 Dato: September 1999 Skovbo Kommune - Teknisk Forvaltning, Møllevej 2, 4140 Borup 1

15 ~ i \ 1 1 Lokafplanområde l I O m Kortbilag nr.: 2 - Areal- og bebyggelsesplan _- ~ ~-._ -. i ~ Skovbo Kommune - Teknisk Forvaltning, Møllevej 2, 4140 Borup - Ib. -

16 6 A - Z w O O CNlT g.snit g - s*gi»aoo ø,sr f Kortbilag nr.: 3 - Grusgravssøer LOKALPLAN NR. 98 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal Målforhold: Dato: September 1999 Skovbo Kommune - Teknisk Forvaltning, Møllevej 2,4140 Borup

17 *** * * * *** * Side: 13 * * *** * * * Retten i Køge Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen B 20 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 8 A m.fl., St. Salby By, Højelse Ejendomsejer: Kirsten Nikolaj sen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst på 7-au Ejby og 8-f Ejby, idet 32-e Ejby er udgået af matriklen og inddraget under 7-au Ejby Retten i Køge den Hanne Fiber

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT N 682326 26.06.98 10:05 0001250.00 280188 SU 01 For et rekreativt område

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL

LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL GULDBORGSUND KOMMUNE FEBRUAR 2009 HVAD ER EN LOKALPLAN? Indhold En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist INDLEDNING Gundsø Byråd har den 11. april 2001 endeligt vedtaget denne lokalplan for et lille boligområde, omfattende det gamle stuehus og en ny oldekolle-bebyggelsc ved Bistrup Ladegård i den østlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98

ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98 ULLERSLEV KOMMUNE Lokaiplan nr. 98 For et boligområde i Ullerslev By 1999 : Ullerslev Kommune Lokalpian nr. 38 for et boligområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokaiplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune J. nr. 01.0205P16 Sagsid. 200300021 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Ole Damgaard Sørensen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere