HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 12. afdeling den 18. januar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Marianne Højgaard Pedersen, Vibeke Rønne, Michael Rekling og Jan Schans Christensen. Påstande Parterne har gentaget deres påstande. Supplerende sagsfremstilling Retslægerådet besvarede den 30. maj 2008 yderligere følgende supplerende spørgsmål således: Spørgsmål 13: Kan Retslægerådet tiltræde læge A. Thomsens vurdering af 16. november 2000 (bilag 9) om, at A s tilstand ikke har kunnet betegnes som stabil og uden problemer? I benægtende fald bedes Retslægerådet begrunde sin besvarelse. Nej Retslægerådet kan ikke tiltræde læge A. Thomsens vurdering af Der foreligger således diskrepans mellem de lægefaglige vurderinger af A s kliniske situation. Retslægerådet må henholde sig til, at der ikke forekom forværring i A s kredsløbsmæssige problemer før i forbindelse med og kort tid efter den akutte indlæggelse i Forklaringer

2 - 2 - Til brug for Højesteret er der afgivet forklaring af Erik Skovbo Kristensen og supplerende forklaring af Asger Thomsen. Erik Skovbo Kristensen har forklaret, at han tidligere var ledende overlæge på kirurgisk afdeling på Holstebro Sygehus. Han er nu speciallæge i Holstebro. Det var ham, der primært opererede A i 1998, og det var også ham, der stod for tilbagelægningen af stomien. Der var et langstrakt og besværligt forløb omkring A s operation for cancer i endetarmen i september Den primære canceroperation var omfattende, eftersom A tidligere havde gennemgået bukseproteseoperationen. Det indgreb, der blev foretaget den 22. september 1998, blev foretaget af en anden læge på Viborg Sygehus. Han fik igen kontakt med A, da denne blev flyttet tilbage til Holstebro Sygehus. A var da var forfærdelig syg. Hans ernæringssituation var meget problematisk, og det var et spørgsmål om overlevelse. Det var forårsaget af, at stomierne var blevet lagt igen. A s tilstand var påvirket af, at han havde gennemgået mange operationer på kort tid. Selve operationen havde dog været vellykket. De fik et positivt mikroskopisvar, og han rådede A og dennes hustru til at få A til at gå så meget som muligt for at få gang i kredsløbet. Stomierne blev tilbagelagt hos dem på Holstebro Sygehus. A kom fint gennem sine stomitilbagelæggelser. A var indlagt i tiden efter den 21. januar 1999, men blev udskrevet den 5. februar Han så efterfølgende A i ambulatoriet. A var i kontrol for sin mave, og journalnotaterne fra maj og august 1999 er udtryk for, at maven da fungerede godt. Kontrollen fortsatte hvert halve år. A kom nok uden henvisning den 23. august På sygehuset havde de meget åbne døre, så A kunne komme uden henvisning fra egen læge. Set i bagklogskabens lys var A da meget syg og kunne have været død af sin sygdom. Det viste sig jo, at han havde en fistel fra aorta til tolvfingertarmen. Det er en sjælden komplikation, som man normalt dør af. A var slet ikke så dårlig, at han tænkte på denne komplikation som en mulighed. Han troede i stedet, at det var noget tarmblødning. Der blev foretaget en gastroskopiundersøgelse, og den viste ikke noget. Ej heller en røntgenundersøgelse af tyktarmen viste noget. Henset til det tidligere forløb turde han ikke foretage en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Han foretog også en undersøgelse af A s tyndtarm, men fandt intet, der kunne forklare den ekstraordinære blødning. Han kan ikke huske, om der skete ændring i A s velbefindende, men da A den 9. oktober 2001 blev sat til kontrol seks måneder senere, må han have skønnet, at A havde det rimelig godt.

3 - 3 - Asger Thomsen har supplerende forklaret, at han blev læge for A efter den første bukseproteseoperation. Den henvisning til karkirurgisk afdeling, som han foretog i begyndelsen af september 1998, skete på baggrund af A s forhistorie med forkalkning og lavt blodtryk og den efterfølgende bukseproteseoperation. Han bad på den baggrund om en fremskyndet vurdering af A. Han og A s hustru talte i november 1998 om at starte en pensionssag på A, og han rejste på den baggrund i november 1998 pensionssag overfor Holstebro Kommune. A var fortsat svækket som følge af ernæringsproblemer. Disse problemer blev varetaget i sygehusregi. Pensionssagen blev rejst som følge af A s karproblemer. Efter januar 1999 så han ikke meget til A. I maj 2000 havde han kontakt til A og dennes familie. A skulle i forhold til sin golfklub have en lægeerklæring på, at han var nødt til at bruge en el-vogn for at kunne spille golf. Det var da hans opfattelse, at A ikke kunne gå tilstrækkeligt til at kunne spille golf uden at bruge en el-vogn, og han udfærdigede på den baggrund erklæringen. I november 2000 foretog han en blodtryksmåling af A s ben, ligesom han foretog en klinisk vurdering af A. Prøven indsendte han til analyse på Klinisk-Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling på Holstebro Sygehus, og på baggrund af sin vurdering og prøveresultatet, skrev han den 9. november 2000 til Karkirurgisk Afdeling på Holstebro Sygehus. Han skrev fordi, han var bekendt med, at Karkirurgisk Afdeling var af den opfattelse, at A havde en uendelig gangdistance, og at afdelingen ville afslutte A. Han mente, at karkirurgerne burde fortsætte kontrollen. Han havde ingen yderligere konsultationer af relevans vedrørende A, inden det gik galt i Højesterets begrundelse og resultat Efter 2, stk. 1, nr. 4, i den daværende patientforsikringslov (nu lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 20, stk. 1, nr. 4) ydes erstatning, hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle, såfremt skaden med overvejende sandsynlighed er forvoldt ved undersøgelsen eller behandlingen. Ved vurderingen af, om en skade er mere omfattende, end patienten med rimelighed må tåle, tages hensyn til dels skadens alvor, dels patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i betragtning.

4 - 4 - A har fået anerkendt en patientskade i henhold til patientforsikringslovens 2, stk. 1, nr. 4, i form af amputation af begge ben i januar 2002 i forbindelse med hans hospitalsbehandling den 14. september Sagen rejser spørgsmål om, hvornår en skade efter bestemmelsen må anses for indtrådt. Konkret er spørgsmålet, om den patientskade, som er overgået A, kan anses for indtrådt den 14. september 1998 i hvert fald ud fra en betragtning om, at amputationen af benene var afslutningen på et langt, sammenhængende komplikationsforløb, der begyndte den 14. september Subsidiært er der spørgsmål om, hvorvidt patientskaden kan anses for indtrådt på et andet tidligere tidspunkt end den 3. januar Efter de lægelige oplysninger er der ikke grundlag for at anse de komplikationer, der blev konstateret og behandlet i perioden fra den 14. september 1998 til den sidste stomi var tilbagelagt i januar 1999, for i sig selv at overskride tålegrænsen eller for at have sammenhæng med den fistel og blodpropdannelse, som i januar 2002 førte til amputation. Det må endvidere i overensstemmelse med de lægelige oplysninger lægges til grund, at A i perioden fra februar 1999 til januar 2002 gennemlevede en stort set symptomfri periode, jf. herved Retslægerådets svar på spørgsmål 7, 8 og 13. Det må på baggrund af de lægelige oplysninger lægges til grund, at symptomer på de forhold, der førte til amputation, ikke viste sig før i januar 2002, og der er ikke holdepunkter for at anse amputationen for at have en sammenhæng med tidligere komplikationer, som giver grundlag for at fastslå, at der foreligger en skade indtrådt tidligere end januar Højesteret finder derfor, at en patientskade efter patientforsikringslovens 2, stk. 1, nr. 4, først kan anses for at være indtrådt i begyndelsen af januar A har herefter ikke krav på yderligere erstatning eller godtgørelse, og Højesteret stadfæster dommen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes.

5 - 5 - I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale kr. til Patientskadeankenævnet. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a. --oo0oo-- Udskriftens rigtighed bekræftes. Højesteret, den 17. marts Lisbeth Primdahl Simonsen kontorfuldmægtig

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 112/2008 (1. afdeling) A (advokat Lars Sandager) mod Tømrer- og Snedkerfirma Allan Svendsen & Søn A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kunne kun ydes indtil det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erhvervsevnetab indtrådte. Godtgørelse for svie og smerte, da afgørelse om méngodtgørelse endnu

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 114/2009 (1. afdeling) B (advokat Henrik Krebs) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. oktober 2010 Sag 94/2007 (2. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod Advokatfirmaet Olesen & Lyager (advokat Joan Colding) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

MODTAGET 29 JAN. 2008 UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K. Baghuset. 15.

MODTAGET 29 JAN. 2008 UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K. Baghuset. 15. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K MODTAGET 29 JAN. 2008 ELMER & PARTNERE Baghuset J. nr. UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 15. afdeling D 0 M afsagt den 28. januar 2008 af

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved

Læs mere