UDFØRELSE UNDERTAG TAGFOD UNDERSTRYGNING MED MØRTEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDFØRELSE UNDERTAG TAGFOD UNDERSTRYGNING MED MØRTEL"

Transkript

1 UDFØRELSE UNDERTAG Undertag skal udføres i overensstemmelse med principperne anført i klassifikationsordningen DUKO, vejleninger fra TOR og TOP samt i følgende BYG-ERFA Erfaringsblade: Undertage. Opbygning, materialer og projektering (27) Undertage. Udførelse og detaljer (27) Blafrende undertage af banevarer (47) Traditionelt, fast undertag med vingetagsten (27) Der henvises til følgende hjemmesider: Duko: TOR: TOP: BYG-ERFA: UNDERSTRYGNING MED MØRTEL Til understrygning anvendes så lidt mørtel som muligt. (Se også Mørtel på side 17.) Mørtlen kan eventuelt iblandes fæhår (ca. 4 liter pr. 80 liter mørtel) eller tilsvarende materiale. Hvis understrygningsmørtlen uanset arten ikke er smidig nok, bør konsistensen forbedres ved yderligere bearbejdning, dog må blandetiden maksimalt være 15 minutter. Understrygning foretages bedst i gråvejr, og når tagstenene er fugtige. Derved får mørtlen de gunstigste hærdningsbetingelser. Om nødvendigt må tagstenene fugtes før understrygningen, men de må ikke være blanke af vand. Arbejdet må ikke udføres i perioder med direkte sol på tagfladen ej heller, hvis der kan forventes frost. Over gavlmuren, hvor tagstenene ikke kan understryges, henlægges stenene i mørtel, som anvist på side 26. Undersiden skal i forvejen svummes i cementmørtel eller påføres fliseklæb og henmures vådt i vådt som beskrevet i afsnittet Rygninger lagt i mørtel, se side 22. Vær opmærksom på, at ikke alle tagstenstyper er egnede til understrygning, det kan anbefales at forhøre sig hos tagstensproducenten. TAGFOD Ved tagfoden monteres en krydsfinerplade, hvorpå der monteres et fodblik. Mellem fodblik og krydsfinerplade monteres et skillelag. Undertaget fuldklæbes til fodblikket. For at være sikker på at opnå fornøden fri ventilationsspalte på min. 200 cm 2 pr. lbm anbefales det at anvende ventileret fuglegitter eller præfabrikeret enhed bestående af fodblik og ventilationsliste med fuglegitter. Se i øvrigt skema side 34. Ventileret fuglegitter mm Figur 9. Tagfod. 18

2 udførelse OPLÆGNING AF TAGSTEN Husk at udføre modtagekontrol for både tagsten og tilbehør. Forslag til tjekliste til brug for modtagekontrol er angivet på side 32. Forberedende arbejder Før oplægning af tagsten skal håndværkeren sikre: at tagfladerne er i vinkel via kontrolmål at undertaget ikke er beskadiget at lægteafstande svarer til den aktuelle tagsten at der er anvendt mindst 25 mm tykke afstandslister mellem undertag og lægter Viser kontrollen afvigelser eller utilsigtede forhold, skal afhjælpning udføres, inden tagarbejdet påbegyndes. Tagsten oplægges fra højre mod venstre, ensartet og med rette flugter. De lægges efter snor for mindst hver tredje række eller rettes ind efter et retholt inden for en tolerance på ± 2mm. Korrekt dækbredde og lægteafstand findes beskrevet på side 11 og 12. Tolerancer ved vingetagstens skrå hjørneafskæringer Tolerancer for de skrå hjørneafskæringer er direkte knyttet til tolerancerne på tre individueller forhold, der har indflydelse på den færdige tagflade: tagstenens længde og bredde ± 2 % (målt over et gennemsnit af 10 tagsten) lægtning ± 3 mm udlægning af tagsten (dækbredden) ± 2 mm Tolerancer må ikke ophobes! Åbninger ved de skrå hjørneafskæringer skal være mindst mulige, men kan forekomme. Tolerancer for eventuelle åbninger er angivet i nedenstående tabel. I tabellens værdier er indregnet alle variationer/tolerancer i forbindelse med materialer og den håndværksmæssige udførelse. Ved oplægning skal det sikres, at vingetagsten ligger så tæt som muligt ved de skrå hjørneafskæringer. Prøveudlægning for fastlæggelse af endelig dækbredde skal således sikre, at åbninger ved skrå hjørneafskæringer bliver mindst mulige. Falstagsten skal falde tæt sammen i falsene. Dette medvirker bl.a. til at sikre tagfladens tæthed og stabilitet. X I det følgende afsnit er tolerancer ved skrå hjørneafskæringer oplyst. Under oplægningen må der regnes med nogen tildannelse/tilpasning af tagstenene. Figur 11. Skrå hjørneafskæring. Der måles altid vinkelret og midtpå på hjørneafskæringens skrå flade. X angiver målet. Andel af tagsten i tagfladen Mindre end 5 % 10 % 70 % 10 % Mindre end 5 % Åbning ved skrå hjørneafskæringer Under 0-5 mm 5-10 mm mm *) mm Mere end 15 mm *) Nogen tildannelse af leverede tagsten, op til 5 %, kan forventes. Figur 10. Kontrolmål på tagflade. Tabel: Fordeling inden for de enkelte tabelværdiers intervaller skal være jævn, og samtlige tolerancer skal være jævnt fordelt over hele tagfladen. 19

3 udførelse BINDING AF TAGSTEN Eksempler på tagstensbindere Hver anden tagsten bindes diagonalt. Herudover bindes alle tagsten: i nederste eller næstnederste række ved tagfod i yderste række ved gavle langs skotrender omkring ovenlys og andre gennembrydninger i tagfladen i øverste række langs mørtelfrie rygninger og grater Figur 14. Vingetagsten, JP-binder. Figur 12. Alle tagsten, markeret med lyserødt, bindes. Vingetagsten bindes eksempelvis med JP-bindere og falstagsten med sidefalsbindere. Tagstensbindere Bindere er tilpasset de enkelte tagstenstyper og skal altid leveres sammen med tagstenene. De skal være mærket således, at både producenten og den tagstenstype, som den skal anvendes sammen med, tydeligt kan identificeres. Ved andre lægtedimensioner end mm skal der anvendes specielle bindere. Figur 15. Vingetagsten, krampe. Må kun benyttes som supplement i begrænset omfang, hvor f.eks. JP-bindere eller sidefalsbindere ikke kan anvendes eksempelvis i yderste række over henmurede tagsten. Med hensyn til valg af tagstensbindere henvises generelt til tagstensproducenten. Kramper kan i nødstilfælde anvendes, hvor der ikke er plads til f.eks. JP-bindere eller sidefalsbindere eksempelvis i yderste række over henmurede tagsten. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at skrue tagstenene fast. Det gælder f.eks. stejle tagkonstruktioner (taghældning på 60 og derover), mansardtage o.l. Figur 16. Falstagsten, sidefalsbinder. 20

4 DETALJER Generelt Efterfølgende detaljer, afslutninger m.v. viser løsninger relateret til tagbelægningen og konstruktioner omkring tagbelægningen. Detaljerne viser ikke løsninger, der f.eks. minimerer kuldebroers indflydelse på bygningens samlede varmetab. Disse detaljer kan findes andre steder (se f.eks. RYGNINGER OG GRATER Mørtelfrie rygninger og grater, figur På tage med falstagsten skal rygninger og grater altid lægges mørtelfrie. Rygningsstenene fastholdes til en ventilationsplanke eller taglægte. Rygningssten kan skrues fast eller fastgøres med specialbeslag, der leveres sammen med rygningsstenene. Ved udsat beliggenhed skal rygningsstenene altid skrues fast. Figur 18. Snit i rygning uden ventilation. Bemærk, at gratbånd ikke er vist. Topplanken eller lægten skal monteres så lavt, at rygningsstenene ligger ned til men fri af tagstenene i tagfladerne. I ventilerede rygninger skal der anbringes ikke-ekspanderende fugebånd i overlæggene mellem rygningsstenene for at hindre indtrængning af vand og fygesne, se figur 19. Min. 24 mm Figur 19. Fastgørelse af rygningssten med skrue (rustfri) og neoprenskive. Ikke-ekspanderende fugebånd er monteret i overlæggene. Figur 17. Snit i mørtelfri rygning, skruet fast og med ventilation via ventilationsplanke. Det kan være nødvendigt at supplere med ventilationsstudse i undertaget. Bemærk, at gratbånd ikke er vist. Vær opmærksom på, at ventilation fra tagrum gennem topplanke nedsættes ved anvendelse af gratbånd i rygningen. Nødvendig ventilation skal sikres, og der kan evt. monteres supplerende ventilationsstudse i undertaget. Figur 20. Snit i rygningssten, fastgjort med beslag. Figur 21. Beslag til fastgørelse af rygningssten. 21

5 Rygninger lagt i mørtel, figur 22 Rygningsstenene forbehandles og kan lægges på følgende måde: Rygningsstenene lægges ud med undersiden opad og spules rene med en kraftig vandstråle. Inden stenene når at tørre, svummes undersiden overalt med en mørtel af cement og groft sand i blandingsforholdet 1:3, og svummelaget skal derefter hærde uden udtørring i mindst et døgn. Stenene må altså tidligst lægges op dagen efter svumningen. Renden mellem de øverste rækker tagsten i kippen lukkes ved indlægning af murstensstumper. Alternativt kan en strimmel asfaltpap benyttes. Det skal sikres, at der er en mindst 25 mm fri ventilationsspalte mellem undertag og rygningsmørtel. Herefter lægges rygningsstenene i mørtel og flest mulige teglstensstumper indlægges i mørtelpuden. Som alternativ til at svumme bagsiden af rygningsstenene og lade svummelaget tørre til dagen efter kan rygningsstenenes bagside påføres et lag fliseklæb med tandspartel og umiddelbart henmures i den friske mørtel (vådt i vådt) som beskrevet ovenfor. Ved anvendelse af fliseklæb er der imidlertid en formodning om, at fordampning af vand gennem rygningsstenene sker væsentligt langsommere end fordampningen ved traditionel svumning, hvilket betyder, at der kan gå længere tid inden mørtlens kalkdel opnår fuld hærdning (f.eks. kan flere måneders forsinkelse af hærdningen give risiko for frostskader). Fliseklæb må ikke danne hinde inden henmuring, da det svækker vedhæftningen mellem fliseklæb og mørtel. Leverandørens anvisninger for fliseklæb skal følges. Grater lagt i mørtel, figur 23 Der lægges en bane bitumenpap oven på lægterne, så det sikres, at der er en mindst 25 mm fri ventilationsspalte under den mørtel, rygningsstenene lægges i. Paplaget udlægges stramt og fastholdes til lægterne med papsøm eller lignende. Rygningsstenene behandles og lægges som beskrevet i afsnittet Rygninger lagt i mørtel. Rygningsstenene lægges normalt i mørtel svarende til KC 35/65/650 eller KK h 20/80/475. Stenene skal trykkes så langt ned, at fugetykkelsen i overlægget bliver mindst mulig. Mørtlen renskæres. Hvis der skal efterfyldes, skal der anvendes samme type mørtel som den, rygningen blev lagt i. Arbejdet skal udføres hurtigst muligt i hvert fald samme dag. For at undgå støbeskel er det vigtigt, at mørtelpuden lægges i én arbejdsgang, og at der først renskæres, når mørtlen har sat sig. Derved undgås også unødig tilsmudsning af den underliggende tagsten. Underliggende tagsten kan evt. rengøres ved afsyring i saltsyre, ikke blandet stærkere end 1 del 30 % saltsyre til 20 dele vand. Afsyring må kun udføres én gang, og saltsyren må ikke komme i berøring med zinktagrender, skotrender eller andre konstruktionsdele. De frie mørtelflader i siderne skal skråne indad. (Ved stejle tage, svarende til taghældning over ca. 50, er det ikke muligt at udføre mørtelpude med let skråning indad). Forskellingen på stejle tage må påregnes at være mere udsat. Figur 22. Snit i rygning lagt i mørtel. Mørtlen afskæres, så der opstår et fremspring. Undertaget er lukket i kip. Såvel langsgående kanter på rygningsstenene som buede kanter ved overlægget skal renskæres effektivt for at hindre, at der ledes vand ind i mørtelpuden. Når dette arbejde er afsluttet, bør rygningen beskyttes, hvis der er risiko for hurtig udtørring. Arbejdet bør ikke udføres i regnvejr eller i perioder, hvor der kan forventes frost. Når rygningsstenene lægges i mørtel, bør tagstenene i øverste række i hver tagflade være slutsten (tagsten uden skrå hjørneafskæringer). Dette forudsat, at øverste række tagsten ikke skal tildannes. Figur 23. Snit i grat. 22

6 SKOTRENDER Generelt Den forsænkede skotrende, figur 24 og 25, har i praksis vist sig at være den mest enkle at opbygge og dermed den sikreste løsning, da den opsamler vand fra både overtag og undertag. Denne opbygning anbefales generelt. Skæring af tagsten skal foregå ved hjælp af stationære vådskæremaskiner placeret enten på stillads, terræn eller platform på lægter. Skæring udføres efter BAR vejledning, Oplægning af tagsten af beton og tegl. Vejledningen findes på Murerfagets Oplysningsråd (MURO) har udgivet vejledningen, Skæring af tagsten ved skotrender, som findes på Figur 24. Udsnit af planforsænket skotrende. De små trekantstykker, som forekommer langs rendens kanter, kan klæbes til nabostenen, se side 17. Enkelte producenter leverer dobbelte eller sammenlimede tagsten til brug for tildannelse af skotrender o.l Min. 400 mm Figur 25. Snit i planforsænket skotrende. (Illustrationen viser snit ude af perspektiv.) SYMBOLER 1. Vingetagsten. 2. Undertag, klæbes til skotrende, overlæg min. 150 mm. 3. Asfaltpap. 4. Skotrende. 5. Løskant. 6. Lægte. 7. Afstandsliste. 8. Ventilation fra tagkonstruktion. Ved falstagsten skal tudtagsten monteres i umiddelbar nærhed af ventilationsstudsen. 23

7 AFSLUTNINGER OG INDDÆKNINGER Diverse eksempler Figur 26. Snit. Lodret afslutning uden udhæng øverst i tagfladen. En lægte monteres vandret på spærender i hulrummet, og der indlægges et fugtstandsende lag fra lægtens overside under 45 ned til bagsiden af formuren. Undertaget føres omkring det fugtstandsende lag på de vandrette lægter. Den øverste række tagsten er slutsten uden de øverste skrå hjørneafskæringer. Stenene henmures, som beskrevet på side 22, Rygninger lagt i mørtel. Vælges en mørtelfri afslutning, afrettes der med et vindskedebræt, som tildannes efter tagstenenes underside. Figur 28. Skrå inddækning mellem mur og tagflade, blyfri. Undertaget føres op ad muren og klæbes på. Zinkløskanterne udføres f.eks. aftrappede efter skiftegangen. Blyfri inddækning skal nå mindst 10 cm ud over tagstenene. 1 Figur 27. Skrå inddækning mellem mur og tagflade med forskelling. Der udspares mindst 1/4-stens fals i muren. Undertaget føres ind i falsen og klæbes fast. Der lægges et lag f.eks. vådt papir oven på tagstenene, før forskellingen udføres. Herved kan der ske bevægelse mellem tagsten og mur. Se Mørtelvalg, side 17. Figur 29. Inddækning mellem mur og tagflade. Undertaget føres op ad muren og klæbes på. En blyfri inddækning monteres på murværket og formes ned over tagstenene. Herefter monteres en zinkløskant. Af hensyn til zinkens udvidelse frarådes det at lodde samlingerne. SYMBOLER 1. F.eks. vådt papir. 24

8 Afslutning ved kip, figur 30 og 31 Den frie spalte, V giver tagfladernes begrænsning foroven. Ved stejle tage (taghældninger over ) kan det være vanskeligt at dække den frie spalte V med traditionelle rygningssten. Det anbefales i disse situationer at mindske spalteåbningen mest muligt samt at anvende slutsten (tagsten uden hjørneafskæringer) i øverste række på hver tagflade. Afslutning ved tagfod, figur 32 og 33 Rendens bagside skal friholdes fra træbeklædning/mur af hensyn til afdryp af smeltevand. Tagstenenes fremspring i renden bør vælges ud fra hensyn til effektiv vandafledning og mulighed for at rense tagrenden. Undertaget klæbes til fodblikket, så evt. fugt ledes til tagrenden. Fodpladen opklodses ved hjælp af kiler, således at den nederste tagstensrække har samme fald som tagfladens øvrige tagsten, eller som det er angivet i projektet. V Figur 30. Snit i kip, mm Figur 32. Afslutning ved tagfod med 45º taghældning. Ventileret fuglegitter ikke vist. V mm Figur 31. Snit i kip, 25. Figur 33. Afslutning ved tagfod med 25º taghældning. Ventileret fuglegitter er ikke vist. SYMBOLER V = Fri spalte i kippen til nødvendig ventilation og plads til topplankebeslag (fri spalteåbning varierer afhængig af taghældning, beslagtype m.v. Anvendes rygning lagt i mørtel, er V nærmest lig nul). 25

9 3. Udførelse. 03/11/05 9:05 Side 26 udførelse / detaljer Afslutning ved gavle uden udhæng Det danske klima med store nedbørsmængder, kombineret med blæst og mange frysepunktspassager, slider hårdt på bygningerne. Derfor er et udhæng værdifuldt, da det bidrager til at beskytte den underliggende del af bygningen mod vejrliget. Selvom ovennævnte er velkendt, er afslutning ved gavle uden udhæng en populær løsning, der ofte anvendes. I det følgende nævnes en række regler og krav, som bygger på indhøstede erfaringer, og som bør overholdes, hvis man vil have et tilfredsstillende resultat: Murerfaget anbefaler, at gavle uden udhæng udføres som dobbeltmure, hvor bagmuren er ført helt op til tagdækningen. Facademuren opmures med en reduktion af isoleringstykkelsen og med en færdig murkrone på ca. 17 cm som vist på figur 34 eller med en ubrudt isoleringstykkelse og en udkraget gesims som vist på figur 35. Undertaget bukkes omkring kantlægten. Ved undertag af plademateriale anvendes påklæbet banevare (bitumenbaseret banevare) til ombuk. En isoleringsplade placeres op ad kantlægten. Fugtspærre placeres som vist og fastholdes ved hjælp af et papsøm i hver lægte. Nakke- og binderknast slås af tagstenene, og de svummes i kalkcementmørtel. De svummede tagsten nedlægges i mørtel KC 35/65/650 eller KKh 20/80/475 og henmures vådt i vådt, som beskrevet i afsnittet Rygninger lagt i mørtel side 22. Figur 34. Afslutning i gavl. Figur 35. Afslutning i gavl med gesims. 26

10 27

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

MELODIE Vingefalstagsten

MELODIE Vingefalstagsten MELODIE Vingefalstagsten 1 2 MELODIE Vingefalstagsten CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på at udvikle tagstenen

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning

Læs mere

Oplægning uden rygningsindlæg. Indhold

Oplægning uden rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning uden rygningsindlæg Indhold 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5 Mål vedrørende

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn. Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn. Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Indhold Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder Grundejerforeningen Nærumhave Amba Manual for TAGUDSKIFTNING i Grundejerforeningen Nærumhave Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder September 2013 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

håndstrøgne tagsten ANVENDELSE AF HÅNDSTRØGNE DANTEGL TAGSTEN FRA LAFARGE ROOFING

håndstrøgne tagsten ANVENDELSE AF HÅNDSTRØGNE DANTEGL TAGSTEN FRA LAFARGE ROOFING håndstrøgne tagsten ANVENDELSE AF HÅNDSTRØGNE DANTEGL TAGSTEN FRA LAFARGE ROOFING Indhold Tegl som byggemateriale Side 4 Fremstilling af håndstrøgne Dantegl Side 6 Dantegl håndstrøgen vingetagsten Side

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

MODENA - romerfalstagsten

MODENA - romerfalstagsten 1 Steffen Sten ApS Havnegade 70B 5000 Odense C 65916430 info@steffensten.dk tagsten.net MODENA - romerfalstagsten 2 3 2 3 1 2. Forskydning top 25 mm 3. Integreret sømhul 1 Modena 11 Dæklængde ca. 34,0-36,5

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

Building Value. Tegltagsten. Den ideelle løsning til moderne og sunde byggerier

Building Value. Tegltagsten. Den ideelle løsning til moderne og sunde byggerier uilding Value Tegltagsten en ideelle løsning til moderne og sunde byggerier se de mange muligheder på de næste sider Wienerberger Tegltagsten er et vigtigt element i dansk byggekultur, og Wienerberger

Læs mere

Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer

Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer EasyTile tagsten og tilbehør 1. EasyTile tagsten Standard og Premium Tagsten 2. Vindskedesten venstre Dækmål 207 Gavludhæng venstre 3.

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde PROTEX e Tørre og tætte tage som lader huset ånde Principskitser, undertage Ventileret undertag Anvendes et diffusionstæt undertag, skal der projekteres med en ventilationsspalte på 70 mm. Dette for at

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

være svært selv at regne ud, derfor viser vi det, så du slipper for en masse besvær. Det holder i 100 år

være svært selv at regne ud, derfor viser vi det, så du slipper for en masse besvær. Det holder i 100 år Tageksperten lægger TEGL Tag til de næste 00 år Et tegltag har historiens vingesus over sig. Sådan har tage set ud i årtusinder, og sådan vil de nok også se ud i fremtiden. For tegltaget har en fantastisk

Læs mere

DAFA AirVent System Montagevejledning

DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA AirVent System Montagevejledning NOVEMBER 2015 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Håndstrøgne tagsten Anvendelse af håndstrøgne Dantegl tagsten

Håndstrøgne tagsten Anvendelse af håndstrøgne Dantegl tagsten Håndstrøgne tagsten Anvendelse af håndstrøgne Dantegl tagsten 2 Dantegl håndstrøgen vingetagsten JP1 Indhold Tegl på Danmark 5 Tegl som byggemateriale 6 Fremstilling af håndstrøgne Dantegl 8 Dantegl håndstrøgne

Læs mere

Imprægnering af træ: Gori 22/7. Loft: Brædder med trådvæv og puds (MU pudser)

Imprægnering af træ: Gori 22/7. Loft: Brædder med trådvæv og puds (MU pudser) TAGOMLÆGNING - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

TEGLTAGE MED VINGESTEN

TEGLTAGE MED VINGESTEN INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING TEGLTAGE MED VINGESTEN Tage af tegl har været kendt i Danmark siden 1100-tallet, indført af kirke, kongemagt og aristokrati. Tegltaget er bl.a. kendt og værdsat for sit

Læs mere

ClimaLife -tagstenen der renser luften

ClimaLife -tagstenen der renser luften -tagstenen der renser luften Profile - din sikre leverandør af byggematerialer -tagstenen der renser luften 30 års garanti Foto: Anders Ekström Nu kan du få en tagsten - der virkelig gør noget for miljøet

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

ClimaLife -tagstenen der renser luften

ClimaLife -tagstenen der renser luften ClimaLife -tagstenen der renser luften PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER ClimaLife -tagstenen der renser luften Foto: Anders Ekström Nu kan du få en tagsten - der virkelig gør noget for

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

[CASE C. FAGOMRÅDET TAG]

[CASE C. FAGOMRÅDET TAG] Projektsvendeprøver [CASE C. FAGOMRÅDET TAG] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med oplægning af et nyt tegltag på svinestalden, hvor hele taget skal udskiftes, der skal hen-mures rygninger og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7196 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. For stor spærafstand i forhold til lægtedimensionen. 2. For

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

BENDERS TAG OPLÆGNINGSVEJLEDNING CARISMA BETONTAGSTEN. For proffe tagdækkere eller dig som lægger taget selv. Mere om Benders www.benders.

BENDERS TAG OPLÆGNINGSVEJLEDNING CARISMA BETONTAGSTEN. For proffe tagdækkere eller dig som lægger taget selv. Mere om Benders www.benders. BENDERS TAG OPLÆGNINGSVEJLEDNING CARISMA BETONTAGSTEN For proffe tagdækkere eller dig som lægger taget selv Mere om Benders www.benders.se Tilbehør og tagsikkerhed til Benders Carisma betontagsten. Rør

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KOMPROMENT betontagsten

KOMPROMENT betontagsten KOMPROMENT betontagsten 30 GARANTI Å R TEGLTAG BETONTAG NATURSKIFERTAG SOLCELLETAG TAGTILBEHØR UNDERTAG OVENLYSVINDUER KOMPROMENT betontagsten Dobbelt D sort KOMPROMENT betontagsten Dobbelt D KOMPROMENT

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde PROTEX UNDERTAGE som lader huset ånde DIFFUSIONSTÆTTE UNDERTAGE Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Tagfod et føres til tagrende og klæbes på fodblik - 10 mm fra forkant af fodblik. Vandtæt

Læs mere

Monteringsvejledning Pandeplade

Monteringsvejledning Pandeplade Monteringsvejledning Pandeplade Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

PROTEX Undertage. - som lader huset ånde

PROTEX Undertage. - som lader huset ånde PROTEX e - som lader huset ånde Diffusionstætte undertage Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Vandtæt Stor rivestyrke Kræver ingen specialværktøj Kan lægges på langs og på tværs Lang levetid

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Halotén Montagevejledning Undertag.

Halotén Montagevejledning Undertag. Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

~ ~ ~ ~ ~ ~ ca.22 ) Naturskifertag. Blikkenslagerarbeidet. --- --- --- T agvinduer af Støbejern eller Zink leveres og henlægges i det forlangte Antal.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ca.22 ) Naturskifertag. Blikkenslagerarbeidet. --- --- --- T agvinduer af Støbejern eller Zink leveres og henlægges i det forlangte Antal. Konstruktioner Tage Tagdækning Skifer og Kunstskifertage i 3 34 348 348.2 348.2 Blad l \ \ -\\ --- \ --- ---

Læs mere

Tage Byens tage, vedligehold. Tegltage, rygninger og grater, brandkamme og fritstående gavlmure, inddækninger, undertag, skifertag, Kobber- og blytage

Tage Byens tage, vedligehold. Tegltage, rygninger og grater, brandkamme og fritstående gavlmure, inddækninger, undertag, skifertag, Kobber- og blytage yens tage, vedligehold. Kobber- og blytage yens tage Et tæt tag er afgørende for en bygnings overordnede vedligeholdelsestilstand. t er husets femte facade og en vigtig del af bybilledet. Ved vedligehold

Læs mere