Vallø Kommuneplan for Vallø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vallø 2016. Kommuneplan for Vallø Kommune"

Transkript

1 Vallø 2016 Kommuneplan for Vallø Kommune

2 Forord side 3 Kommunalbestyrelsens visioner for Vallø Kommune side 5 Hovedstruktur side 7 Centerstruktur Den offentlige og private service Det åbne land Den overordnede planlægning Eksisterende politikker i Vallø Kommune side 15 Fire fokusområder side 29 Fokusområde 1: Byudvikling, boliger og trafik Fokusområde 2: Det åbne land og landsbyerne Fokusområde 3: Miljø og sundhed for alle Fokusområde 4: De unge Rammer for lokalplanlægningen side 57 Hårlev Strøby Egede Valløby Strøby Landsbyer i landzone Sommerhusområde Det åbne land Forslag til kommuneplan for Vallø Kommune har været undervejs siden 2003, hvorfor den ikke er miljøvurderet jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr 316 af 5. maj 2004) Kolofon Udarbejdet af Layout Tryk Vallø Kommune med bistand af PLAN.TXT PLAN.TXT IKON, Vallensbæk 2

3 Vallø 2016 Kommuneplan for Vallø Kommune Forord Vallø Kommunalbestyrelse har vedtaget en ny kommuneplan. Planen indeholder visionerne for Vallø Kommune og de konkrete planer og bestemmelser, som skal sikre, at udviklingen bevæger sig hen imod visionerne. Vallø Kommune vil ikke være den samme om 2 år. Den kommende sammenlægning med Stevns Kommune vil skabe nye visioner og muligheder, der skal udnyttes i en fælles dialog med borgerne i hele den nye kommune. Vallø Kommunalbestyrelse ønsker at fastholde værdierne fra Vallø Kommune, så de kan være basis for den fremtidige udvikling. Kommunalbestyrelsen har derfor valgt at færdiggøre arbejdet med kommuneplanrevisionen, som blev påbegyndt med Plan- og Agenda-21 Strategiens vedtagelse i Plan- og Agenda-21 Strategien blev udarbejdet i en god og tæt dialog med borgerne på en række borgermøder. I Plan- og Agenda-21 Strategien blev fastlagt de overordnede visioner for udviklingen i Vallø Kommune. Strategien udpegede også en række fokusområder, som er væsentlige for udviklingen af Vallø Kommune. Fokusområderne er i løbet af 2004 blevet bearbejdet, så der i kommuneplanen kan fremlægges en række indsatsprojekter. Projekterne er Kommunalbestyrelsens forslag til de initiativer, der de næste fire år skal udvikles i et samarbejde mellem forvaltninger, institutioner, skoler, brugere, borgere m.v. Forslaget til kommuneplan har været fremlagt i offentlig høring fra den 29. marts til den 23. maj 2005, og kommunalbestyrelsen vedtog den 16. juni 2005 planen endeligt. Kommuneplanen er inddelt i fem hovedafsnit. Det første afsnit beskriver visionerne for Vallø Kommune. Det næste afsnit indeholder hovedstrukturen med de overordnede retningslinier for hvordan Vallø Kommune ser ud nu og i fremtiden. I det tredje afsnit er beskrevet de indsatsprojekter, som er Kommunalbestyrelsens prioritering af udviklingsinitiativer de næste fire år. Det fjerde afsnit omfatter en kort gennemgang af de politikker, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget som grundlag for Vallø Kommunes udvikling. Det femte og sidste afsnit indeholder de konkrete rammer for lokalplanlægningen i hele Vallø Kommune. Kommunalbestyrelsen håber med kommuneplanen Vallø Vision 2016 at have synliggjort de værdier og udviklingsretninger, som skal præge Vallø Kommune de næste par år, og som efter kommunesammenlægningen med Stevns Kommune skal indgå i den fortsatte debat om den nye kommunes visioner og udviklingsretninger. Venlig hilsen Poul Arne Nielsen, Borgmester 3

4 4

5 Kommunalbestyrelsens visioner for Vallø Kommune Kommunalbestyrelsen har en samlet vision for udviklingen af Vallø Kommune. Visionerne er de overordnede mål, som kommuneplanen skal medvirke til at opnå. - Vallø Kommune er en attraktiv grøn bosætningskommune med en god placering i forhold til hovedstaden og Øresundsregionen. Vallø Kommune har store natur- og kulturværdier og kan tilbyde et bredt udbud af gode boliger i attraktive omgivelser boliger i forskellige typer, størrelser og ejerformer. - Vallø Kommune har en kontrolleret vækst og byudvikling. Vallø Kommune udbygger, men ikke mere end at der hele tiden kan tilbydes et godt serviceniveau over gennemsnittet. Byudviklingen sker på baggrund af solid planlægning, hovedsageligt i Strøby Egede og Hårlev. - Vallø Kommune har et godt handelsliv med attraktive by- og handelsmiljøer. Handelsgader og -centre er forskønnede og trafiksanerede - og er derfor rige på liv og oplevelser for borgere i alle aldre. - Vallø Kommune bidrager til en bæredygtig udvikling i samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreninger. Vallø Kommune arbejder sammen med borgerne, erhvervsliv samt organisationer og foreninger om at forbedre miljøet og bidrage til en bæredygtig udvikling. Der sættes ind, hvor vi får mest muligt for pengene, og hvor flere aktører kan og vil spille med. Det skal være miljø med fornuft. Alle i Vallø Kommune har et ansvar for at bidrage med at forbedre miljøet. - Vallø Kommune har et aktivt og rigt foreningsliv. Vallø Kommune har et godt aktiv i dens mange aktive og engagerede borgere. Vallø Kommune understøtter og styrker foreningslivet og udbygger løbende dialogen med borgerne, blandt andet om mulighederne for at udbygge faciliteter og udnytte de eksisterende anlæg bedre. - I Vallø Kommune tager alle ansvar. I Vallø Kommune tager både borgere, kommune, erhvervslivet samt organisationer og foreninger hver især ansvar for dagligdagen og udviklingen i kommunen. Vallø Kommune udbygger løbende samarbejdet og dialogen med borgerne om løsningen af forskellige opgaver i fremtiden. - Vallø Kommune er et godt sted at arbejde med mange mindre og mellemstore virksomheder. Vallø Kommune arbejder for at skabe flere arbejdspladser for på den måde både at mindske udpendlingen og den tid børnene tilbringer i institutionerne og samtidig mindske miljøbelastningen. - Vallø Kommune er et sundt og trygt sted at vokse op, stifte familie og blive gammel. I Vallø Kommune anvendes løbende en bred vifte af tiltag til at fremme folkesundheden og trygheden for alle vores borgere. 5

6 Byerne, landsbyerne og den overordnede trafikstruktur Strøby Egede Køge Bugt Valløby Sommerhusområde Strøby St. Tårnby Himlingøje Endeslev Hårlev Varpelev Vråby 6

7 Hovedstruktur På grundlag af visionerne er udarbejdet en række retningslinier og bestemmelser, som - sammen med indsatsprojekterne - skal medvirke til, at Vallø Kommune udviklinger sig i den retning, visionerne angiver. Hovedstrukturen omfatter en række centrale emner: - Centerstruktur - Den offentlige og private service - Det åbne land Strøby Egede Centerstruktur Hårlev er udpeget som kommunecenter. Strøby Egede, Strøby og Valløby er udpeget som lokalcenter. Ny boligbebyggelse, offentlig og privat service og erhvervsbyggeri, skal primært ske i de 4 udpegede centerbyer. Hårlev er som kommunecenter hjemsted for rådhuset, et bredt udbud af offentlig og privat service Valløby og en attraktiv kollektiv trafikbetjening. Byens skal fremstå som et bysamfund, som rummer en varieret boligbebyggelse, samt mulighed for et aktivt erhvervsliv. Kommunalbestyrelsen vil sikre, at der i Hårlev fortsat er ledige arealer til boligbyggeri, erhvervsbyggeri, samt offentlig og privat service. Kommunalbestyrelsen har den 16. december 2004 vedtaget en helhedsplan for Hårlev, som fastlægger rammerne for bymidtens udvikling mht. centerfunktioner, byomdannelse og trafik. Helhedsplanen er fortsat gældende som en del af kommuneplanen. Byudviklingen ved Hårlev, skal de næste 4 år primært ske i den østlige del af byen. Området Himlingøje mellem Himlingøjevej og Køgevej skal, med udgangspunkt i forlængelse af Hovedgaden til Køgevej, omfattes af en samlet byudviklingsplan. Området skal udvikles med respekt for de kultur- og landskabsværdier, som området rummer og under hensyn til naboskabet til Hårlev Kirke. Den præcise afgrænsning af byudviklingsområdet afventer endelige godkendelse i regionplan Hårlev har en god forsyning med dagligvarebutikker, mens antallet af udvalgsvarebutikker er begrænset. I Hårlev udlægges centerområder, hvor der kan gives mulighed for nye dagligvare- og udvalgsvarebutikker med et samlet areal på op til m². Strøby Egede er lokalcenter og rummer med sin kystnære beliggenhed og relative nærhed til Køge og Københavnsområdet potentiale for en større bosætning. St. Tårnby Strøby Kommunalbestyrelsens mål er at sikre en afbalanceret byudvikling i området, så boligbyggeriets omfang afstemmes med kapaciteten i områdets skole og institutioner. Udbygningstakten er planlagt til mellem 1 og 2 % om året. Områdets eneste ledige areal til byudvikling er Amerikanergården, men kommunens ønske Køge Sommerhu Nye områder til byudvikling i Hårlev og Endeslev i Strøby Egede Strøby Egede Hårlev Varpelev Valløby 7

8 om nye byudviklingsområder forventes imødekommet i Regionplan Når regionplanen er endeligt vedtaget, vil kommunalbestyrelsen via et tillæg til Kommuneplan 2016 inddrage den del af arealerne, der skal kunne bebygges inden for planperioden. Områdets natur- og kystområder lægger sammen med vejforholdene stramme bindinger på planlægningen af byudviklingen. En planlagt omfartsvej syd om byen vil lette trafikken gennem byen betydeligt. Strøby Egede har en tilfredsstillende dagligvareforsyning og begrænsede udvalgsvarebutikker. I byen udlægges centerområder med mulighed for nye dagligvare- og udvalgsvarebutikker med et samlet areal på op til 3000 m². I den sydlige del af byen udlægges desuden et centerområde for butikker, som forhandler pladskrævende udvalgsvarer. Sommerhusområdet er med ca sommerhuse, hvoraf en del anvendes som helårsboliger af pensionister mv., et stort boligområde i Vallø Kommune. Området indeholder kun i begrænset omfang offentlig og privat service. Kommunalbestyrelsen arbejder for, at en del af sommerhusområdet kan overgå fra sommerhusstatus til helårsstatus. Det omfatter primært de områder, hvor der allerede i dag er mange helårsbeboere og hvor boligerne opføres og indrettes som helårshuse. Disse områder kan ved et skift af status blive omfattet af en samlet og ensartet planlægning, så områders rekreative værdier kan sikres, samtidig med at der skabes gode boligområder. Valløby og Strøby er mindre lokalcentre, hvor Kommunalbestyrelsen vil sikre, at der skabes rammer, som sikrer, at de kan være velfungerende lokalområder. Der skal sikres mulighed for en begrænset vækst gennem fortætning og omdannelse af arealer fra erhverv til boligformål, og ved et begrænset udlæg af nye byudviklingsarealer, hvor det er i harmoni med det omkringliggende landskab. Ved Valløby er udlagt en mindre byudviklingsområde vest for byen, som rummer mulighed for en begrænset udbygning på boliger. Eksisterende landbrugsejendomme og tilsvarende indenfor byzonen kan fortsat omdannes til boligformål. I Strøby er ikke udlagt nye byudviklingsområder. Der er fortsat mulighed for en begrænset fortætning på eksisterende arealer i byzonen, men på lidt længere sigt skabes mulighed for en større byudvikling. Udbygningsmulighederne skal planlægges i samarbejde med byens borgere. Det vil ske i forbindelse med næste revision af den overordnede planlægning. I Strøby og Valløby er dagligvarebutikker, men ingen udvalgsvarebutikker. I byerne gives mulighed for at der kan etableres dagligvarebutikker til lokalområdets lokale forsyning. Kystvejen i sommerhusområdet er meget smal, men med den planlagte forlægning af Stevnsvej bliver der grundlag for at ændre på vilkårene 8

9 Den offentlige og private service Vallø Kommune skal have en kontrolleret befolkningsvækst på mellem 1-2 % pr. år. Kommunen skal kunne følge med udviklingen med hensyn til serviceniveauet på de tre store kerneområder: børn-, unge- og ældreområdet, hvor serviceniveauet skal fastholdes og udvikles. Kommunalbestyrelsen vil ikke byggemodne og byudvikle mere end at der hele tiden er kapacitet på blandt andet institutions- og skoleområdet. De nuværende offentlige institutioner, skoler, ældrefaciliteter, rådhus m.v. er vist på vedstående kort. I afsnittet om Kommunalbestyrelsens gældende politikker, er alle serviceområderne behandlet. Grønne områder, turist attraktioner og faciliteter Vallø Kommune er i regionplanen udpeget til turist- og udflugtsområde. Kommunen rummer en række turistmål og rekreative områder som vist på kort. Kommunalbestyrelsen ønsker at disse turistattraktioner udvikles, så områdets potentiale udnyttes. De rekreative områder skal fastholdes og forbedres, ligesom der i forbindelse med byudvikling skal sikres anlagt yderligere rekreative områder, som er let tilgængelige fra byområderne. Infrastruktur og tekniske anlæg Vallø Kommunes overordnede infrastruktur er vist på nedenstående kort. Det er Kommunalbestyrelsens mål, at der stadig sker en udbygning og effektivisering af Strøby Egede SFO, klub, børnehave, vuggestue Køge Bugt Skole Hal, idrætsanlæg, golfbane Institution - ældreområdet Rådhus Valløby Sommerhusområde Strøby Himlingøje St. Tårnby Endeslev Varpelev Hårlev Vråby 9

10 transportmulighederne for kommunens borgere - herunder de mange pendlere. Det være sig i forhold til såvel den offentlige transport som etablering af de nødvendige trafikveje internt i kommunen samt udenfor kommunen. Vejstrukturen er primært baseret på de to amtsveje, som sammen med de overordnede kommuneveje forbinder alle kommunens bysamfund. I København Syd-samarbejdet vil Vallø Kommune arbejde aktivt og målrettet for, at der snarest sker en udbygning af motorvejen mod København. Ved Strøby Egede er der netop ved at blive udarbejdet VVM-redegørelse for en omfartsvej der forbinder Stevnsvej med Køgevej syd om Strøby Egede. Linjeføringen fremgår af regionplanen og det konkrete anlægsprojekt. Når trafikken efter omfartsvejen er etableret har tilpasset sig de nye forhold, vil behovet for en trafiksanering af den neddroslede Stevnsvej i byområdet blive nærmere vurderet. Ved Hårlev planlægges anlagt en vej fra Hovedgaden til Køgevej. Vejen skal være udgangspunkt for en byudvikling øst for Hårlev. Det er ligeledes et mål, at sikre, at trafikken i alle henseender kan afvikles sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Trafiksikkerheden vil i alle sammenhænge blive prioriteret højt og Vallø Kommune vil sørge for tilstrækkelig vedligeholdelse af veje og belægninger samt sørge for, at der sker en hurtig og effektiv vintervedligeholdelse. Generelt er der i alle bysamfund mulighed for Rekreativt område - Byskov, park, strand Kultur - kirke, museum, andet Strøby Egede Køge Bugt Campingplads Lystbådehavn Valløby Sommerhusområde Strøby Himlingøje St. Tårnby Endeslev Varpelev Hårlev Vråby 10

11 efter en konkrete vurdering, at udføre hastighedsdæmpende foranstaltninger. Disse efterspørges specielt i landsbyerne og på de større boligveje i byerne. Den kollektive trafik er primært baseret på Lokalbanen, som med forbindelse til Køge og Fakse Ladeplads/Rødvig er et effektivt transportmiddel. Der er i en vis udstrækning busruter, som primært betjener skolebørn og i mindre grad regionale ruter, som har forbindelse til Køge. Den kollektive trafik mellem kommunens øvrige bysamfund er meget begrænset. Vallø Kommune vil ligeledes arbejde for, at de kollektive trafikmuligheder i og ud af kommunen forbedres herunder, at der bliver en hurtigere forbindelse til Københavnsområdet. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at bevare jernbanen som et vigtigt aktiv i forhold til en optimering af den kollektive trafik herunder sikre, at de mindre bysamfund får en rimelig trafikbetjening. Hårlev Station skal bevares som knudepunkt for trafikken i kommunen. Stistrukturen skal sammen med de mindre veje sikre adgang til de to skoler, daginstitutionerne og fritidsfaciliteterne. Kommunalbestyrelsen vil i forbindelse med ny boligudvikling prioritere at nye stier forbindes med det eksisterende stisystem. Stisystemerne skal desuden indgå i det regionale stinet, som sikrer adgang til naturen fra de større byer. Landevej Vigtig kommunevej Regional sti Jernbane med station/trinbræt Strøby Egede Køge Bugt Valløby Sommerhusområde Strøby Himlingøje St. Tårnby Endeslev Varpelev Hårlev Vråby 11

12 Teknisk forsyning Den tekniske infrastruktur er udbygget, så den omfatter alle bysamfund. Disse er kloakeret eller planlagt kloakeret indenfor en kortere årrække. Alle bysamfund får desuden vand fra et vandværk. Der er adgang til aflevering af storskrald på en genbrugsplads i KARA regi. Hårlev, Valløby og Strøby Egede er omfattet af naturgasnettet, mens de øvrige områder ikke er omfattet af kollektive varmeforsyning. Den tekniske infrastruktur er planlagt, således at de nye byudviklingsområder ved Strøby Egede og Hårlev kan forsynes. Det åbne land Vallø Kommune skal fastholdes som en grøn kommune og styrkes som en attraktiv bosætningskommune med store natur-, kultur-, og landskabelige kvaliteter: skov, strand, åbne landskaber og attraktive landsbymiljøer. Mulighederne for naturoplevelser af forskellig art er en væsentlig kvalitet for kommunen. Udviklingen af kirkelandsbyerne og det åbne land skal ske på en måde så kultur- og naturmiljøer respekteres og bevares. Kirkelandsbyerne skal bevares og videreføres som holdepunkter for den lokale identitet, og der skal skabes de bedst mulige betingelser for livet i kirkelandsbyerne og det åbne land. Landsbyerne Varpelev, Endeslev, Himlingøje, St. Tårnby og Vråby er afgrænset som byområder med mulighed for en mindre byudvikling. Der kan, under hensyn den enkelte landsbys særlige bevaringsværdier, ske en mindre byudvikling. Omfang og placering af nye boligparceller er fastlagt i gældende lokalplaner eller kan fastlægges ved udarbejdelse af nye lokalplaner. Landsbyerne bidrager positivt til kommunens bredde i boligudbuddet og er boligkvarterer med enklere byudstyr og en større bredde i bebyggelsestyper og -anvendelser. Vindmøller I Vallø Kommune er opstillet en række vindmøller, som ikke kan erstattes eller genopstilles, fordi de står uden for et af de vindmølleområder, regionplanen udlægger til formålet. Vest for Hårlev ligger et sådant vindmølleområde, men det forventes ikke udnyttet på grund af dets nærhed til byen. Der forventes med andre ord ikke at kunne opføres nye vindmøller i kommunen. Kystnærhedszonen Den nordlige del af Vallø Kommune ligger langs Køge Bugt. Fra kysten og 3 km ind i landet er alle landzonearealer og sommerhusområdet omfattet af kystnærhedszone. Strøby Egede, Valløby og Strøby, samt området ved Strøbyskolen er byzone som ligger kystnært. 12

13 I kystnærhedszonen skal der en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse til, hvis der skal ske byudvikling eller godkendes andre aktiviteter som påvirker kystlandskabet. Naturværdierne / landskabsværdier Der skal skabes de bedst mulige betingelser for at kommunens borgere og turister kan opleve kommunens kultur- og naturmiljøer herunder Kystområdet. Borgernes muligheder for adgang til naturområderne og dermed mulighed for at opleve kommunens store natur- og kulturværdier (kyst, skov og det åbne land) gøres bedre. Området ved Tryggevælde Å-dal, Odden og del af Vallø Stift er udpeget som Natura 2000 område, hvor der som udgangspunkt ikke må udlægges areal til byggeri, bygges og etableres anlæg, som kan påvirke områderne negativt. En del af Vallø Stift er fredet med kendelse af 27. november I det åbne land er i øvrigt udpeget en række områder med særlige bevaringsinteresser. Disse fremgår af regionplanen, hvoraf det også fremgår hvilke hensyn der skal varetages i forbindelse med ønsker om konkrete anlæg i disse områder. En række landsbyer og ejerlav er udpeget som særlige kulturmiljøer. I forbindelse med byudvikling og andre anlæg i disse områder, skal det vurderes om aktiviteten har betydning for det kulturmiljø, der søges bevaret. Ved alle kirker er udpeget områder, hvor indsigten til kirken og udsigten fra kirken over det åbne land har en særlig betydning for landskabet. I forbindelse med byudvikling og andre anlæg i disse områder, skal det vurderes om aktiviteten har betydning for det kulturmiljø, der søges bevaret 13

14 Den overordnede planlægning Vallø Kommunalbestyrelse skal i sit valg af udviklingsmuligheder respektere den overordnede lovgivning og planlægning, der er fastlagt af andre myndigheder, herunder Folketinget, Miljøministeriet, Hovedstadens Udviklingsråd og Roskilde Amt. Planloven Planloven nævner en række temaer, som kommunalbestyrelsen skal behandle når kommuneplanen revideres. Disse er behandlet i de enkelte afsnit. Planloven formuerer ligeledes en række konkrete krav til indholdet i den kommunale planlægning, og som kommunalbestyrelsen ikke kan fravige. Kommuneplanen er udarbejdet i overensstemmelse med denne lovgivning. I medfør af planloven kan Miljøministeren udarbejde landsplandirektiver med konkrete retningslinjer for planlægningen. De kan eksempelvis omhandle større infrastrukturanlæg, udlæg af arealer til sommerhuse, vindmølleplanlægning, og disse direktiver skal kommunerne så indarbejde i deres planer, og det gælder også nærværende kommuneplan. Regionplanen Hovedstandens udviklingsråd vedtog i 2001 den gældende regionplan, som fastlægger en række rammer, som Kommunalbestyrelsen skal respektere. Regionplanen indeholder for eksempel bestemmelser om - bymønster og byudvikling, - overordnede veje og trafik, - miljøbeskyttelse, - turisme og friluftsliv og - natur- og miljøinteresser i det åbne land. Bestemmelserne er udmøntet retningslinjer for de enkelte emner suppleret af en række kort, som mere konkret fastlægger rammerne for de enkelte områder. Hovedstandens Udviklingsråd bekendtgjorde den 2. februar 2005 forslag til ny regionplan. Denne plan indeholder nye byudviklingsområder ved Strøby Egede og Hårlev. Efter regionplanen er vedtaget endeligt, får Vallø Kommune vished for, hvilke byudviklingsområder, kommunalbestyrelsen konkret kan arbejde videre med at realisere. Forslag til regionplan indeholder i øvrigt ikke nye retningslinjer eller bestemmelser, som efterfølgende skal indarbejdes i kommuneplanen for Vallø Kommune. Anden lovgivning af betydning En række love er af stor betydning for udviklingsmulighederne i kommunen. Naturbeskyttelsesloven indeholder eksempelvis bygge- og beskyttelseslinjer omkring skove, åer, strande for at forhindre byggeri eller andre større anlæg kan etableres uden en særlig vurdering og eventuel dispensation. Visse områder er desuden omfattet af en sådan form for beskyttelse, at deres tilstand ikke kan ændres. Lokalplaner For afgrænsede områder - helt ned til ejendomsniveau - fastlægger lokalplaner retningslinierne for anvendelse og disponering af den enkelte ejendom. Den overordnede planlægning er forpligtende for kommunalbestyrelsens planlægning, herunder lokalplaner. Til forskel fra den overordnede planlægning har lokalplaner retsvirkning for den enkelte grundejer. En lokalplan regulerer bygningshøjder, taghældninger og en række andre fysiske forhold. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. 14

15 Eksisterende politikker i Vallø Kommune Beskrivelse af de vedtagne politikker i Vallø Kommune. Der er tale om et uddrag af politikkerne. De samlede politikker for områderne kan læses på Vallø Kommunes hjemmeside eller rekvireres i forvaltningen. Politikkerne er oplistet i udvalgsorden. Økonomiudvalget Personalepolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. december Vallø Kommune ønsker at præstere den bedst mulige service til borgere og virksomheder med de ressourcer, der umiddelbart er til rådighed. Kommunens vigtigste ressource på serviceområdet er medarbejderne. Det er derfor en hovedmålsætning for personalepolitikken, at den kan medvirke til at tiltrække, fastholde og udvikle en kvalificeret, samarbejdsvillig, engageret og ansvarlig medarbejderstab, der har lyst til fortsat faglig og personlig udvikling - en udvikling der skal tage udgangspunkt i den enkelte medarbejders individuelle ressource og egenart, bl.a. via en højere grad af decentral kompetence til de enkelte medarbejdere. Den enkeltes trivsel på arbejdspladsen - grundlagt med et godt arbejdsmiljø, en høj motivationsgrad og et godt samarbejde i det daglige - er politikkens klare sigte. Til støtte for dette, er det tillige kommunens ønske, at enhver medarbejder altid kender sine fremtids- og udviklingsmuligheder i Vallø Kommune. Personalepolitikken skal derfor bidrage til en langsigtet økonomisk og personalemæssig planlægning, en høj informationsgrad og et tæt samarbejde med alle relevante samarbejdsorganer. Dette ikke mindst for at bevare Vallø Kommune som en dynamisk organisation med stor tilpasningsevne til de stadigt skiftende udfordringer. Endelig skal samlingen af de mere konkrete dele af personalepolitikken tjene til synliggørelse af og information om, hvilke arbejdsvilkår der gælder for personale ansat i Vallø Kommune. Herved fastslås visse minimumsrammer og dermed sikres et ensartet og velkendt administrationsgrundlag. Den skrevne og regelsatte del af personalepolitikken åbner tillige mulighed for en udstrakt delegation af personaleadministrationen og bidrager til at den enkelte medarbejder opnår større tryghed i ansættelsen. Boligpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 17. december Det er kommunalbestyrelsens overordnede mål at Vallø Kommune skal være et godt sted at bo og at der skabes rammer for en begrænset bolig- og befolkningsudvikling. at boligpolitikken medvirker til, at Vallø Kommune fortsat er en grøn kommune at der er et bredt udbud af boligtyper, som kan tilgodese boligbehovet for alle - unge, familier og ældre at boligpolitikken medvirker til at sikre kommunens borgere mulighed for at vælge en ny bolig, når behovene ændres (alder/familiestørrelse/status). sætningen er gjort operationel gennem en række delmålsætninger og nogle konkrete handlinger, der beskriver - lokaliseringen af udviklingsområder i kommunen - hvilke forskellige boligtyper der ønskes opført herunder at boligerne primært ønskes opført i privat regi. - at bebyggelse i Vallø Kommune fortsat skal være lav og åben - altså at der ikke vil blive givet tilladelse til opførelse af boliger i en større højde end 2 etager. Beredskabspolitik Fællesoverenskomst mellem kommunerne Vallø, Stevns, Skovbo og Køge er indgået for perioden Ordningen omfatter alle borgere i kommunen. Redningsberedskabet i henhold til lovens 12, stk. 1 omfatter: - Rednings- og slukningsopgaver. - Indkvartering og forplejning (udøves af frivilligt personel). - Udvidede rednings- og slukningsopgaver. 15

16 Eksisterende politikker i Vallø Kommune - Det civile beredskab. Brandslukning Brandslukning i kommunen foretages af Falcks Redningskorps. Opgaverne udføres af Falck-station Køge og Store Heddinge samt hjælpeberedskabsstation Hårlev og Borup. Erhvervspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. september Vallø Kommunalbestyrelse har i samarbejde med erhvervslivet i kommunen udarbejdet denne fælles erhvervspolitik. Målet med skabelse af en erhvervspolitik har primært været at styrke samspillet mellem erhvervslivet og kommunen, og dermed sikre bedre muligheder for de nuværende og kommende virksomheder i kommunen. Derudover er det målet, at sikre en stadig udvikling og markedsføring af Vallø Kommune, som et godt sted at bo og drive erhverv i. De overordnede mål med Vallø Kommunes Erhvervspolitik er at tiltrække ikke forurenende virksomheder og understøtte den nuværende erhvervsstruktur. at sikre gode rammebetingelser for erhvervsudviklingen gennem en udvikling af kommunens infrastruktur at styrke samspillet mellem erhvervslivet og kommunen at skabe rammerne og mulighederne for at Vallø Kommune fortsat kan være et godt sted at bo og arbejde. sætningen er gjort operationel gennem en række delmålsætninger og nogle konkrete handlinger, der beskriver - hvordan samspillet mellem kommune og erhvervsliv skal udøves - at Vallø Kommune - med henblik på at tiltrække nye virksomheder - skal markedsføres som en aktiv og udviklingsorienteret kommune med en smuk natur og en central beliggenhed der dog sikrer, at der ikke sker en uhensigtsmæssig sammenblanding af virksomheder og boliger i de enkelte områder sådan at natur- og kulturværdierne bevares - at en god planlægning skal sikre et varieret udbud af bomuligheder samt et godt serviceniveau - at Vallø Kommune indgår i relevante samarbejdsfora i de omkringliggende kommuner - hvordan folkeskolen skal ruste børnene til fremtidens arbejdsmarked og hvordan der skal arbejdes for et rummeligt arbejdsmarked - at der skal ske en stadig udbygning og effektivisering af transportmulighederne i kommunen Informationspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. oktober Udgangspunktet for Vallø Kommunes internetpolitik er, at samtlige medarbejdere/politikere med adgang til rådhusets interne net har fuld og ubegrænset adgang - via dette netværk - til internettet dog således at tilslutning til og brug af internettet alene forudsættes alene at ske i arbejdsmæssigt øjemed. For politikeres tilslutning til og betaling for brug af internettet fra privatadressen gælder særlige vilkår, som er beskrevet i særskilte retningslinier. Enhver tilslutning til internettet, og den trafik der finder sted på dette, registreres i en såkaldt elektronisk log, som jævnligt gennemgås af ITkoordinatoren. Loggen forelægges Chefgruppen til orientering. I tilfælde af mistanke om misbrug af internetadgangen, indhentes en udtalelse fra afdelingsleder, som berørte medarbejder henhører under. Udover ovenstående er der i politikken oplistet en række andre praktiske forhold omkring håndtering af s m.v. Indkøbspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 5. april

17 Eksisterende politikker i Vallø Kommune Formålet med indkøbspolitikken er - gennem en koordinering af kommunens indkøb, at udnytte de økonomiske ressourcer bedst muligt og gennem en styring af indkøbene til de enkelte forvaltninger og institutioner, at opnå de bedst mulige betingelser for kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser, - at der i konkrete indkøbssituationer anlægges saglige kriterier ved valg af leverandør ved indkøb af varer og tjenesteydelser og - det tillige tilstræbes, at genbrugs- og miljøvenlige produkter anvendes, hvor det er teknisk, kvalitetsmæssigt og økonomisk muligt. sætningen er gjort operationel gennem en række delmålsætninger og nogle konkrete handlinger, der blandt andet beskriver - at der skal søges indgået aftaler med leverandører, ligesom det kan være hensigtsmæssigt at indgå samarbejdsaftaler i amtet og kommunerne i Roskilde Amt vedrørende fælles indkøb, - at der er etableret en indkøbskoordinatorfunktion i forvaltningen, - hvordan der skal samarbejdes med leverandørerne, - hvordan information skal formidles videre til hele organisationen, og - hvordan personale uddannes til at varetage indkøbsfunktioner. Kommunesamarbejdspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 15. januar Vallø Kommune vil tage initiativ til samarbejde med andre kommuner, når det findes fordelagtigt og hensigtsmæssigt i forhold til en højere kvalitet i opgaveløsningen og/eller drifts- og anlægsøkonomiske fordele. Fordelagtigt og hensigtsmæssigt i denne sammenhæng kan også være sikring af driftssikkerhed, sikring af et fagligt miljø, bedre service til borgerne for samme pris eller lavere omkostninger. sætningen er gjort operationel gennem en række delmålsætninger og nogle konkrete handlinger, der beskriver hvordan der skal foretages analyse af fordele og ulemper ved den eksisterende driftsform, og at der i forbindelse med eventuelle samarbejder skal vælges den mest hensigtsmæssige samarbejdsform herunder at der gøres overvejelser om andre driftsformer, som f.eks. om udlicitering ville kunne være en fordel. Udbudspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. maj Udbudspolitikken indeholder Kommunalbestyrelsens målsætninger for hvorfor opgaver udbydes, hvordan det skal foregå, og på hvilken måde medarbejderne skal inddrages i udbudsprocessen. Kommunalbestyrelsen har den overordnede målsætning, at opgaverne skal løses bedst og billigst, således at borgernes skattebetalinger anvendes effektivt og kvalificeret. Kommunalbestyrelsen vil for at sikre denne målsætning løbende vurdere hvordan de enkelte kommunale serviceopgaver løses, herunder hvordan opgaverne organiseres effektivt. Et redskab til udvikling af de kommunale serviceopgaver er anvendelse af udbud og evt. efterfølgende udlicitering. Andre redskaber er kvalitetsudvikling, mål- og rammestyring, kontraktstyring og privat/offentligt samarbejde. Anvendelse af disse redskaber beskrives i andre politikker for disse områder. Det er Kommunalbestyrelsen primære mål med udbud at afprøve om den kommunale udførelse af opgaven er konkurrencedygtig overfor private udbydere. Dette kan føre til en økonomisk effektivitet i løsningen af de enkelte opgaver. Sekundært er det Kommunalbestyrelsen mål, at udbud af kommunale serviceopgaver giver mulighed for læring mellem kommunale og private opgaveløsere, og hvis det konkret er hen- 17

18 Eksisterende politikker i Vallø Kommune sigtsmæssigt, at der gives valgmulighed mellem flere leverandører. Kommunalbestyrelsen vil i forbindelse med beslutninger om udbud og den konkrete gennemførelse af udbudsprocessen sikre, at det berørte personale og de relevante samarbejdsorganer er korrekt involveret. Kommunalbestyrelsen vil, når der udarbejdes udbud og når en evt. udlicitering gennemføres sikre, at der er klarhed om det politisk besluttede serviceniveau og at den kommende private leverandør fastholdes på det aftale kontraktgrundlag. Kommunalbestyrelsen er opmærksom på, at gennemførelse af udbudsprocessen er en tidsog ressourcekrævende opgave, hvor de nødvendige ressourcer skal stilles til rådighed for at udbuddet kan gennemføres tilfredsstillende. sætningen er gjort operationel gennem en vejledning der beskriver kompetencefordelingen i udbudssager, tilrettelæggelsen af udbudsprocessen herunder den politiske proces samt inddragelse af personalet. Derudover er det et ønske for Kommunalbestyrelsen, at der altid foreligger et bud fra Vallø Kommune, når en kommunal opgave udbydes. Sponseringspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 14. februar Kommunalbestyrelsen i Vallø Kommune definerer sponsering således: Der er tale om sponsering når der direkte eller indirekte er tale om støtte fra erhvervslivet i form af materialer, penge eller andet. Det kan for eksempel være i form af: - Undervisningsmaterialer, legetøj eller andre materialer - Økonomisk støtte til et arrangement - Serviceydelser (underholdning, undervisning m.v.) Der er ikke tale om sponsering når der er tale om midler/støtte fra offentlige kasser, eller områder der er reguleret ved lov/cirkulærer. Det kan for eksempel være i form af: - EU-midler - SUM-midler - Støtte fra humanitære organisationer - Støtte fra private fonde og stiftelser Det er Kommunalbestyrelsen målsætning at en sponsering altid skal være etisk i overensstemmelse med Vallø Kommunes og den modtagende institutions målsætning. at der aldrig må skabes et afhængighedsforhold mellem sponsor og modtager. at udgangspunktet for den kommunale drift er, at de kommunale bevillinger er tilstrækkelige i forhold til lovgivningen og de vedtagne målsætninger på de respektive områder. at retningslinierne vedrørende sponsering kan give muligheder for institutionerne, som ligger udover det, de normale driftsmidler vil kunne dække. at skabe og sikre bevidsthed om det moralske ansvar, der er i forbindelse med modtagelse af sponsorstøtte. Politikken er uddybet med nogle retningslinier omkring kompetence, brugerindflydelse samt om hjælp til fortolkning af reglerne. Formålet med udarbejdelse af en politik og nogle retningslinier på området har således været at sikre at alle både ansatte, brugere og bestyrelser - er bekendt med muligheder og begrænsninger i forhold til sponsering og at der er en generel viden om, hvordan der skal ageres i forhold til sponsering, herunder hvilke moralske og etiske hensyn der skal tages. Servicestrategi Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december Formålet med indførelsen af reglerne om Servicestrategi har været at skabe en fælles kommunal ramme for arbejdet i kommunerne med udvikling af kvaliteten og effektiviteten i de kommunale ydelser, og samtidig sikre informationen til borgerne herom og at skabe klarhed om Kommunalbestyrelsens mål og om hvilke veje, Kommunalbestyrelsen vil anvende, til at nå disse mål. 18

19 Eksisterende politikker i Vallø Kommune Det er Kommunalbestyrelsens målsætning at sikre kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen, at sikre overblik og åbenhed overfor kommunens borgere og at sikre en løbende opfølgning og evaluering af opgaveløsningen, For at servicestrategien skal kunne fungere som et hensigtsmæssigt og fleksibelt beslutningsværktøj har Vallø Kommune valgt, at belyse de initiativer (indsatsområder), der er i gang samt de initiativer der forventes iværksat i nærmeste fremtid for at udvikle kvaliteten og effektiviteten i kommunen. Vallø Kommune vil årligt foretage en opfølgning af Servicestrategien, hvor hensigten er, at revidere de anførte indsatsområder / projekter samt evt. tilføje nye. Udfordringsret Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december Det er Kommunalbestyrelsen målsætning at alle kommunale opgaver løses bedst og billigst, og det løbende vurderes om dette er tilfældet, at leverandørers brug af udfordringsretten tages meget seriøst i forhold til afprøvning af den kommunale service og effektivitet, at sikre et godt, neutralt og grundigt gennemarbejdet beslutningsgrundlag og at der i forbindelse med valg af leverandør - kommunal eller privat - tages alle behørige hensyn både til skatteborgerne - og til brugerne af serviceydelserne. Private leverandører har med udfordringsretten fået en mulighed for at udfordre kommunen i dens opgaveudførsel ved at indsende tilbud på opgaver, som kommunens egne institutioner løser i dag. Når kommunen modtager et tilbud fra en privat leverandør, har Kommunalbestyrelsen pligt til at sammenligne omkostningerne ved at sammenligne med de udgifter, som kommunen har ved selv at udføre opgaven. Herefter skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt opgaven fortsat skal varetages af kommunens egne institutioner, eller om den skal løses af private leverandører. Med baggrund i lovgivningen på området har det været Kommunalbestyrelsens hensigt med politik og retningslinier for håndtering af udfordringsretten at fastlægge de politiske målsætninger på området og dels at udstikke nogle retningslinier for håndtering af udfordringsretten. Derudover har det været hensigten, at denne politik og vejledning skal være en slags vejviser for både administrationen og for de virksomheder, som ønsker at udfordre kommunen i opgaveudførslen. I relation til politikken om udfordringsret foreligger Vallø Kommunes Udbudspolitik, som blev vedtaget 16. maj

20 Eksisterende politikker i Vallø Kommune Skole- og Sundhedsudvalget Børnepasningspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. august Det tilstræbes at der fremskaffes et dagtilbud til alle børn med behov for pasning. - Der etableres brugerindflydelse i alle børneinstitutioner. - Der tilstræbes størst mulig økonomisk decentralisering. sætningen er gjort operationel gennem en række principper vedrørende dagpasningen. Disse principper er imidlertid ændret flere gange siden vedtagelsen af politikken i forbindelse med de gennemførte børnepasningsplaner i henholdsvis 2000, 2003 og 2005 tillige med beslutningen i 2004 om at indføre tidlig indskrivning igennem hele pasningssystemet. Derudover er der indført en generel pasningsgaranti for alle børn i førskolealderen. Principperne efter disse ændringer er: a) Dagplejen varetager pasningen af børn i alderen ½ år til 2 år og 9 måneder, hvor forældrene tilbydes plads i børnehave. Den tidlige indskrivning fra 2 år og 9 måneder er frivillig, idet forældrene kan vente med at tage imod børnehavepladsen til barnet er 3 år. b) Børnehaverne varetager pasningen af børn fra 2 år og 9 måneder til 1. maj i det år hvor børnene starter i børnehaveklasse efter sommerferien. c) Skolerne varetager i SFO-ordninger pasningen af børnene i 0-2. klasse, hvorefter pasningen pr. 1. maj overgår til klubtilbud. d) I 3. klasse passes børnene i klubtilbud i enten kontrolleret eller ikke-kontrolleret ordning efter forældrenes ønske og behov. e) I 4. klasse passes børnene i klubtilbud i ikkekontrolleret ordning. f) Morgenpasningstilbud tilbydes i SFOerne på skolerne. Derudover er beskrevet dispensationsmuligheder, pladsgaranti i arbejdsløsheds- og barselsperioder m.v. Folkeskolepolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. august Skolerne skal leve op til Folkeskolelovens formålsparagraf. Det er ligeledes centralt for Vallø Kommunes skolevæsen, at den enkelte elev gives mulighed for at udnytte egne evner bedst muligt, således at den basale og faglige viden og indsigt sættes i centrum samt tillige, at det alment dannende og forståelsen af de kulturskabte værdier styrkes. Herudover lægges særlig på at skolerne i samarbejde med forældrene kvalificerer børnene til hele livet, idet skolerne skal være stedet, hvor børnene lærer at lære og får kundskaber, færdigheder og holdninger til den verden, de lever i. at skolernes virksomhed hviler på et stærkt forældresamarbejde, idet forældrene er hovedansvarlige for deres børns liv og opvækst. at det skal optage børnene at gå i skole, således at deres naturlige nysgerrighed og evne til at forundres, når de begynder i skolen, også er noget de har med sig, når de forlader skolen. at den enkelte elevs udvikling sættes i centrum, så tilliden til egne muligheder styrkes, men altid med fællesskabet som ramme. at børnene skal lære at tage ansvar for sig selv og egen udvikling at der fastlægges mål for den enkelte elev. Disse evalueres løbende i samarbejde med eleven og forældrene. Eleverne skal gøres fortrolige med de arbejdsmetoder, der anvendes ved de afsluttende prøver. at skolerne og skolefritidsordningerne medvirker til i et ligeværdigt pædagogisk samarbejde, at det enkelte barn oplever helhed og 20

21 Eksisterende politikker i Vallø Kommune sammenhæng i dagligdagen. Derudover skal skolefritidsordningerne bidrage til, at børnene er glade, selvstændige og fungerer godt socialt. at skolerne indgår i et koordinerende og godt tværfagligt samarbejde med daginstitutionerne og øvrige faggrupper i Børn og Unge afdelingen. Politik for integration af børn og unge med anden etnisk baggrund Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december HOVEDMÅL Formålet med denne politik er at sikre, at - Integrationsindsatsen i forhold til børn og unge gives ud fra et helhedssyn, idet et godt liv for børnene og de unge forudsætter at alle i familien trives og har det godt. - Integrationsindsatsen i forhold til børn og unge sættes ind umiddelbart efter ankomsten til Danmark. - Integrationsindsatsen målrettes til det enkelte barn eller ung, under hensyntagen til de individuelle behov der måtte være. - Integrationsindsatsen i forhold til børn og unge skal være så effektiv og målrettet, at børnene og de unge på sigt kan indgå i det danske samfund med de samme rettigheder og pligter som andre borgere. - Integrationsarbejdet bliver betragtet som en selvfølgelig opgave på lige fod med øvrige opgaver i hverdagen. - Integrationsindsatsen i Vallø Kommune bliver opkvallificeret og løbende udviklet og evalueret. - Integrationsindsatsen i Vallø Kommune går to veje, sådan forstået at flygtningene skal gives kendskab til dansk kultur, men at danskerne også skal gives kendskab til de fremmedes kultur. sætningen er gjort operationel gennem en række delmålsætninger og nogle konkrete handlinger, der beskriver blandt andet hvordan forældrene/familierne skal rådgives, informeres og indrages i forbindelse med integrationen af børn og unge - at det er et mål at alle småbørn med anden etnisk optages i dagpleje og vuggestue - at det er et mål at alle tosprogede børn i førskolealderen lærer det danske sprog og udvikler de nødvendige kompetencer - at det er et mål at overgangen fra folkeskole til uddannelse/erhverv bliver så god som mulig for den enkelte elev og at forældrene inddrages og gives forståelse for det ansvar, de som forældre har, for at den unge får en uddannelse - at det er et mål i organisationen og for personalet, at ressourcerne udnyttes optimalt og at den kommunale organisation til erhverv tid kan dække de behov, som en effektiv integrationsindsats måtte afføde - at der etableres netværk af personale, som har specialviden og kompetence omkring integration af tosprogede børn og deres familier - midler til integrationsindsatsen i folkeskolen ydes efter en fastsat og godkendt tildelingsmodel - at der afsættes en pulje på Skole- og Sundhedsudvalgets regi til en særlig indsats i forhold til sent ankomne unge Specialundervisningspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. august Formålet med denne politik er at sikre, at - Specialundervisningen understøtter og er dermed et supplement til og en integreret del af den daglige undervisning på skolerne. - Rammerne for normalundervisningen i Vallø Kommunes skolevæsen skal være så rummelige, at færrest mulige elever får behov for specialundervisning. - Specialundervisningsindsatsen målrettes til den enkelte elev således, at eleven kan tilegne sig et så optimalt udbytte af undervisningen, som det er muligt, under hensyntagen 21

22 Eksisterende politikker i Vallø Kommune til elevens egne muligheder og ressourcerammen. - En så stor del af Vallø Kommunes specialundervisningstilbud som muligt, finder sted inden for kommunens egne rammer. - Specialundervisningen i Vallø Kommune skal løbende udvikles og evalueres. sætningen er gjort operationel gennem en række delmålsætninger og nogle konkrete handlinger, der beskriver - hvordan visiteringen af børn til specialundervisningen foregår - hvordan der kan skabes mere rummelighed i normalundervisningen, sådan at færrest mulige elever får brug for specialundervisning - hvordan specialundervisningstilbudene i kommunen løbende skal udvikles, og hvordan der skal samarbejdes med forældrene. Herudover er som bilag til politikken udarbejdet og godkendt en matematisk tildelingsmodel for ressourcer til skolerne til specialundervisning. Ungdomsskolepolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. november Kommunalbestyrelsens målsætning for ungdomsskolen er, at - Det skal være attraktivt for alle, at være ung i Vallø Kommune og ungdomsskolen skal medvirke til at skabe aktive unge i Vallø Kommune. - Ungdomsskolen skal medvirke til at give de unge selvværd og tolerance og give dem demokratiske værdier, og sikre at så få unge som muligt kommer ud i sociale problemer. - Ungdomsskolens tilbud skal være alsidige og bredt dækkende de unges behov og gives til alle unge i alderen år. - Ungdomsskoletilbuddet omfatter et klubtilbud. - Ungdomsskolevirksomheden udøves gennem en af kommunen oprettet ungdomsskole. sætningen er gjort operationel gennem en række delmålsætninger og nogle konkrete handlinger, der beskriver - Kvalitetsmålene for ungdomsskolen, hvor det er vigtigt at ungdomsskolen opfanger tidens strømninger og er fleksibel og omstillingsparat, ligesom ungdomsskolen skal være en attraktiv samarbejdspartner for alle der beskæftiger sig med unge i Vallø Kommune. - Ungdomsskolens egen målsætning og kvalitetsmål. Arbejdsmarkedspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 15. juni At forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie. Denne hovedmålsætning tager udgangspunkt i Lov om aktiv socialpolitik af 1. juli 1998 og er gjort operationel gennem en række delmålsætninger, der beskrives ved De fire A er : - Arbejdsfastholdelsen - Arbejdstræning - Arbejdsvedligehold - Alternativt arbejdsmarked sætningen er gjort operationel gennem en række delmålsætninger og nogle konkrete handlinger, der beskriver en vifte af muligheder i forhold til at fastholde borgere på arbejdsmarkedet, for eksempel - sygedagpengeopfølgning - arbejdsprøvning- og arbejdstræning/aktivering - revalidering - fleksjob og skånejob Integrationspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. januar

23 Eksisterende politikker i Vallø Kommune Formålet med Integrationsloven og hovedmålsætningen for at sikre, at flygtninge og indvandrere hurtigst muligt bliver integreret i det danske samfund er, at - bidrage til at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende, - bibringe den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer og - bidrage til at nyankomne udlændinge sikres en mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. sætningen er gjort operationel gennem en række delmålsætninger og nogle konkrete handlinger, der beskriver hvordan og hvor hurtigt kommunen skal agere i forhold til flygtninge eller indvandrere, f.eks. - hvordan kommunen skal arbejde for en geografisk fordeling af flygtningene og udlændingene i kommunen, - hvordan kommunen hurtigst muligt og inden for 3 måneder skal anvise en permanent bollig - at der for den enkelte flygtning/indvandrer skal udarbejdes en handleplan, herunder tilbud om aktivering, - at der skal gives danskundervisning senest efter én måned og gives mulighed for et kursus i samfundsforståelse, - at der ydes løbende økonomisk hjælp fra kommunen til forsørgelse ligesom der er en mulighed for at yde forskellige engangsydelser, - at børnene skal tilbydes daginstitutionsplads og folkeskoleundervisning senest efter én måned og at disse skal tilbydes sprogstimulering og - at der til familierne er et tilbud om individuel rådgivning og vejledning, tolkebistand samt tilbud om pension og sundhedsydelser på lige fod med Vallø Kommunes øvrige borgere. Målsætninger på ældre- og sundhedsområdet Godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar 1996 i forbindelse med godkendelse af Sundhedsredegørelse Overordnet målsætning I Sundhedsredegørelsen januar 1996 er beskrevet følgende: Vallø Kommunes overordnede målsætninger på Sundheds- og ældreområdet har siden 1986 taget udgangspunkt i WHO s sundhedsstrategi, hvor sundhedsbegrebet er fortolket i sin bredeste forstand, med livskvalitet som et af de væsentligste nøgleord. I Kommunens målsætning og i alle de initiativer, der gennem årene har været gennemført, har der været taget udgangspunkt i den enkelte borgers ansvar for sig selv og sit samfund, således at den sundheds-fremmende og forebyggende indsats har været bygget op efter følgende model: - Størst mulig oplysning. - Borgernes aktive deltagelse. - Vejledning om sundhedsfremmende initiativ bl.a. sundere levevis og livsstil. - En helhedsorienteret faglig kompetent behandlingsindsats. Vallø Kommunes overordnede målsætning på Sundheds- og ældreområdet er følgende: - Vallø Kommune skal være en sund kommune. - En forudsætning for opnåelse af dette mål er, at der arbejdes ud fra en række alment anerkendt gode værdier, som f.eks. glæde, leg, humor, kærlighed, kunst, fællesskab, dans, samarbejde, natur, kreativitet, at lære om livet, at være positiv og modtage følelser. - Kommunen skal medvirke til at fremme og sikre sundhed, trivsel og aktivitet for alle borgere uanset alder og funktion samt forebygge isolation, sygdom og ulykke. Der skal lægges vægt på, at den enkelte borger ansvarliggøres i at opnå og fastholde et sundt liv og medinddrages i den sundhedspolitiske udvikling. 23

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 INDLEDNING... 5 VISION OG TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER... 8 TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG

Læs mere

En bæredygtig udvikling i Fuglebjerg Kommune

En bæredygtig udvikling i Fuglebjerg Kommune En bæredygtig udvikling i Fuglebjerg Kommune Fuglebjerg Kommunalbestyrelse har vedtaget Forslag til Kommuneplan 2002-2009, der skal beskrive udviklingen i kommunen de næste otte år. Kommuneplanen afløser

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017 HELSINGE KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR & FORUDSÆTNINGER

Kommuneplan 2005-2017 HELSINGE KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR & FORUDSÆTNINGER Kommuneplan 2005-2017 HELSINGE KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR & FORUDSÆTNINGER AUGUST 2005 2 Indhold Indledning 3 Visioner og mål 4 Kommuneplanen er udarbejdet af Helsinge Kommune, Teknisk Forvaltning, i samarbejde

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye

Læs mere

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling Greve Forslag til Greve plan 2013-2025 Klima, sundhed og byudvikling Borgmesterens forord Kære Greveborger Du sidder med Greve s forslag til plan 2013-2025 foran dig. Det er planen for, hvordan Greve skal

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Randers Kommune. Hovedstruktur. mune

Randers Kommune. Hovedstruktur. mune Randers Kommune Hovedstruktur 2005 Komplan mune Kommuneplan 2005 Udgivet af Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Kort er gengivet med tilladelse fra KMS. Kommuneplanens revision Kommuneplaner skal

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Søndersø Kommune. Kommuneplan 2004

Søndersø Kommune. Kommuneplan 2004 Søndersø Kommune Kommuneplan 2004 Den offentlige debat Den offentlige debat Vedtagelse mandag den 21. juni 2004 Kommunalbestyrelsen godkender kommuneplanforslaget til foreløbig godkendelse. Offentliggørelse

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej 31 8560 Kolind. Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S

Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej 31 8560 Kolind. Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S Midtdjurs Kommune Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S Dispositionsplaner Arkitektfirmaet Møller & Grønborg Plankonsulenterne Lindgaard Kortmateriale Naturgas

Læs mere

Kommuneplan 2009 Hovedstruktur

Kommuneplan 2009 Hovedstruktur Kommuneplan 2009 Hovedstruktur Kommuneplan 2009 Aabenraa Kommune Hovedstruktur Maj 2010 Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Oplag: 400 eksemplarer Tryk:Vizuel, Aabenraa 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere