Velkommen til DTC s Derbyauktion 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til DTC s Derbyauktion 2010"

Transkript

1

2 Velkommen til DTC s Derbyauktion 2010 Det er med stor glæde, at Dansk Travsports Centralforbund atter kan byde velkommen til den traditionsrige unghesteauktion, som hvert år afholdes i forbindelse med derbyweekenden. Årets udgave vil i lighed med udgaven have det på alle måder imponerende Stutteri York som ramme. Fra opdrætterne lød der stort set udelukkende positive meldinger omkring York efter auktionen, da alle heste blev opstaldet indendørs, og forholdene på dette område ikke tidligere var set bedre. For publikum vil auktionshallen igen i 2010 byde på meget fine forhold med mange siddepladser, ligesom Tårbæk Kro, der står for mad og drikke, vil have et bredt udvalg, der kan tilfredsstille selv de mest kræsne ganer og maver. I 2009 havde DTC besøg af gæster fra det norske centralforbund, der kom til Danmark for at se, om der kunne hentes inspiration. Blandt mange positive tilbagemeldinger blev især selve auktionslokalets indretning og udsmykning samt udbuddet af lækre retter i buffeten fremhævet fra norsk side. Auktionens 65 heste, der er faldet efter 33 forskellige avlshingste, er noget af det bedste, som dansk avl kan byde på. Med en S-årgang på omkring 800 heste er muligheden for at købe en klassisk vinder større end tilfældet har været med de foregående årgange. Nyskabelsen Dansk Avlsløb omfatter også S-årgangen, og derfor kan det som potentiel køber være en god idé at se efter, om den plag man ser på opretholder engagement i Dansk Avlsløb, der som bekendt afvikles i 2012 (når hestene er 3 år). Løbet afviklet med to finaler. En for hopper og en for hingste/vallakker. Med den meget store interesse, der har været fra alle sider, er det ikke urealistisk, at præmiesummen i hver finale bliver kr Se efter om logoet for Dansk Avlsløb står ud for den hest, der inspiceres Det betaler sig!! Som noget nyt vil hvert køb blive fejret med en flaske champagne, som køberen kan hygge sig med! Allerede fra kl på auktionsdagen vil der være mulighed for at se og gennemgå de mange fine ungheste, der alle er røntgenundersøgt. I lighed med sidste år vil der blive mulighed for gratis transport med busser fra Charlottenlund Travbane. Der afgår to busser. Den første kl og den næste og sidste afgår kl fra Charlottenlund Travbane (indkørslen til staldterrænet) til York. Arrangementet tager sin begyndelse kl med en lille ceremoni, hvor deltagerkredsen omkring søndagens derbyheste er inviteret. Første hest vil komme i ringen kl.19.45, og auktionen forventes afsluttet kl Kl og kl vil der afgå busser fra Stutteri York til Charlottenlund Travbane. DTC ønsker alle fremmødte en god auktion og rigtig god fornøjelse. Dansk Travsports Centralforbund Klaus Storm Auktionskataloget er udgivet af Dansk Travsports Centralforbund, Hestesportens Hus, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund, Tlf: Fax Ansvarshavende redaktør: Klaus Storm Forside foto: U S Photo 3

3 Auktionsbetingelser gældende for DTC s Derbyauktion på York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm Lørdag den 28. august DTCs Derbyauktion, der afholdes af Dansk Travsports Centralforbund (DTC), omfatter tilsammen heste født Kun danskfødte og danskregistrerede heste kan tilmeldes. 2. DTC forbeholder sig ret til at fastlægge antallet af heste på auktionen og udvælge disse blandt de tilmeldte. Taler særlige forhold herfor, kan en hest nægtes medtaget på auktionen. DTC forbeholder sig endvidere ret til at aflyse auktionen. 3. Anmeldelse til auktionen er kun gyldig, når den sker på auktionsholders anmeldelsesblanket, er egenhændigt underskrevet af hestens ejer, og hestens registreringsattest medfølger Anmeldelsesgebyr udgør: DTCs Derby Auktion 28.august kr moms i alt kr Ovennævnte beløb er pr. hest, som udvælges til auktionen. Anmeldelsesgebyr opkræves via TravData. Anmeldelsen er først gyldig, når anmeldelsesgebyret er indbetalt. Dersom ejeren af en hest har forfalden gæld til DTC, kan hesten slettes fra deltagelse på auktionen helt frem til afholdelsen. Anmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke i et sådant tilfælde. Røntgenfotografering af de anmeldte heste er obligatorisk og skal være digital. Følgende røntgenfotos (projektioner) skal mindst tages: Latero-medial projektion af alle 4 tæer samt skrå lateral (115 grader skrå plantaro-lateral, dorso-medial) projektion af begge haser, (caudolateral craniomedial oblique) projektion af begge bagknæ. Billederne skal være DTC i hænde senest den 1.juni og ledsaget af udtalelse fra dyrlægen, der har foretaget røntgenfotograferingen (speciel blanket fremsendes til de udtagne heste). Senest 26. august skal DTC modtage en højst 3 dage gammel dyrlægeattest/sundhedsattest, der udviser, at pågældende hest er sund og rask og uden tegn på smitsom sygdom, ligesom det attesteres, at hesten kommer fra et sted, hvor der heller ikke findes smitsom sygdom. For hingstes vedkommende skal attesten endvidere udvise, at hesten er i besiddelse af normale ydre kønsorganer. Kopi af dyrlægeattest/sundhedsattest forefindes på auktionssekretariatet. Samtidig skal der fremsendes gyldig vaccinationsattest mod influenza. Denne vaccination skal have fundet sted senest 14 dage inden ankomsten til auktionsstedet. Såfremt hesten ikke er basisvaccineret, vaccineres den 2 gange med 1 måneds mellemrum, hvoraf sidste vaccination skal have fundet sted senest 14 dage inden ankomsten. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT HESTEPAS SKAL AFLEVERES I AUKTIONSSEKRETARIATET PÅ AUKTIONSDA- GEN SKER DETTE IKKE, VIL HESTEN BLIVE SLETTET FRA AUKTIONEN. 4. Anmeldelsesfristen til auktionen udløber 19.april. Anmeldelsesblanket og registreringsattest sendes til Dansk Travsports Centralforbund, Hestesportens Hus, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund (tlf ). For sent indsendte anmeldelser vil blive returneret, og de pågældende heste vil ikke komme med på auktionen. 5. De anmeldte heste står vederlagsfrit, men for ejers risiko, på Stutteri York. Nærmere oplysninger om vilkår for opstaldning fastlægges senere. 6. Udebliver/udgår en anmeldt hest fra auktionen efter udsendelse af korrektur af auktionsside, refunderes anmeldelsesgebyret ikke (gælder også hvis årsag er sygdom). Er der ingen gyldig grund for udeblivelsen, d.v.s. sygdom bekræftet ved dyrlægeattest, betaler anmelderen endvidere kr. + moms til arrangør. Såfremt en hest udgår efter katalogets trykning p.g.a. sygdom, forbeholder arrangør sig retten til at indhente en supplerende dyrlægeattest fra en anden dyrlæge, end den, der har undersøgt hesten i forbindelse med sletningen. Omkostninger i forbindelse med denne besigtigelse betales af anmelder. På DTCs Derby Auktion er mindstepris på kr

4 Auktionarius fastsætter størrelse af overbud. Det enkelte salg sker ved, at hammerslag efter tre gange gentaget overbud gives til den højestbydende. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Byder flere det samme, er auktionarius berettiget til at vælge. 8. Hestene sælges som beset af køber og i den stand, hvori de ved hammerslaget forefindes og uden garanti af nogen art. Herefter står de for købers regning og risiko i enhver henseende. Der henvises i øvrigt til, at Købeloven finder anvendelse i forholdet mellem køber og sælger. 9. Auktionsholder påtager sig intet ansvar for hestene, deres stand eller for det i kataloget anførte. Alle rekorder, løbsresultater og startpræmiesummer er så vidt muligt ført ajour. Anmelderne holder DTC skadesløst for et hvilket som helst tab, det være sig erstatning, sagsomkostninger eller andet, som de måtte lide i anledning af de ved hesten anførte bemærkninger. Køberen er gjort opmærksom på, at supplerende oplysninger vedr. hesten kan gives af såvel auktionens speaker som af auktionarius, samt ved opslag på hestens boksdør. Sådanne oplysninger har samme retsvirkning, som hvis de var optaget i auktionskataloget. 10 Auktionsholder påtager sig intet ansvar for betalingen af de solgte heste. Betalingen for det købte + 2,5 % auktionssalær + moms betales kontant, med kreditkort eller check af køber ved hammerslaget. Dog er auktionsholder berettiget til med mindre sælger modsætter sig dette at bevillige kredit i op til 14 dage fra auktionsdagen. Eventuelt tab i den anledning kan ikke under nogen omstændigheder rettes med auktionarius eller DTC. Budsummen ved kredit tillægges renter iflg. renteloven. For heste, der sælges til købere, som er bevilliget kredit, gælder: Hesten livsforsikres i kreditperioden for købers regning for den samlede købspris (dog maksimalt kr ), det vil sige budsum + salær + moms. Forsikringen tegnes i Alm. Brand til 0,6 % af forsikringssummen pr. påbegyndt måned. Ejendomsretten overgår først, når hele købesummen (inkl. moms og salær) er betalt til auktionsholder. Skulle indkøbt hest blive syg, komme til skade eller dø efter hammerslag, men før ejendomsretten er overgået til køber, er denne ikke desto mindre pligtig til at betale hele købesummen. Ønsker sælger at foretage retslige skridt mod køber, skal dette ske på hans eget initiativ og for egen regning. For heste, der er anmeldt til auktionen af personer, som ikke er momsregistreret, gælder følgende: Der opkræves ikke moms på budsummen, men på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 11. Køberen er pligtig til på anfordring straks at opfylde de gældende salgsbetingelser for auktionen eller udlevere det købte. Ved tilbagelevering på grund af købers misligholdelse er køber pligtig til at svare alle tab og omkostninger ved nyt salg, hvad enten dette er auktionssalg eller almindeligt salg, men har intet krav på overskud. 12. Den person, som afgiver bud, hæfter for opfyldelse af auktionens salgsbetingelser. Køber flere i forening, hæftes der solidarisk. Senest tirsdag den 31.august 2010 skal købers navn være opgivet til DTC. 13. Anmelder/Sælger betaler til DTC følgende salærer ved hammerslag på bud på kr. og derover: Ved salg: 2,5 % + moms. Ved tilbagekøb: På bud over kr. og op til kr.: 5 % + moms af den samlede budsum. På bud over kr.: 7 % + moms af den samlede budsum. 14 Erlægges betalingen ikke kontant ved hammerslag, er køber pligtig til at udrede de med inddrivelsen forbundne omkostninger, skadesløst og pligtige til at forrente restancerne med den gældende diskonto + 6 % fra hammerslag til betaling sker jvf. Rentelovens Ethvert spørgsmål om handlens tilbagegang i anledning af mangler, eller om erstatning eller afslag i købesummen i anledning af sådanne mangler, indbringes for de civile domstole efter reglerne i Købeloven. Ethvert spørgsmål om mangler skal af køber rettes direkte overfor sælger, og er således såvel auktionarius som arrangørerne uvedkommende. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret, og værneting er sælgers hjemting. Ophold på auktionsarealet sker på eget ansvar. Tillægskonditioner forbeholdes DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND Knud Erik Ravn (formand) 5

5 VEJBESKRIVELSE TIL YORK STUTTERI Nordfra (Helsingør Motorvejen E47/E55) Følg Motorvej E47/E55 mod København Drej fra ved Afkørsel nr. 9 Hørsholm C Følg 1. vej i Rundkørslen Følg Isterødvejen Følg 3. vej i Rundkørslen Følg Sjælsmarkvej OBS! kun ca. 50 meter Drej til højre ad Stumpedyssevej Drej til venstre ved York Stutteri Stumpedyssevej Grønnegade Isterød Sydfra (Helsingør Motorvejen E47/E55) Følg Motorvej E47/E55 mod Helsingør Drej fra ved Afkørsel nr. 9 Hørsholm C Følg 1. vej i Rundkørslen Følg Isterødvejen Følg 3. vej i Rundkørslen Følg Sjælsmarkvej OBS! kun ca. 50 meter Drej til højre ad Stumpedyssevej Drej til venstre ved York Stutteri

6

7 NR DERBYAUKTIONENS HESTE 35 S J s Toft hingst v. S J s Photo (us) - Ironwoman 54 Sabrina hoppe v. Daguet Rapide (i) - Bambina Dulce (us) 25 Safari K hingst v. ENS Snapshot (us) - Romana November (d) 56 Saint Emilion hingst v. Justice Hall (us) - Lorraine (i) 12 Salerno hoppe v. ENS Snapshot (us) - Super Spira (s) 5 Salut Cæsar hingst v. Global Glide (us) - Nicola Cæsar 16 Sander Esterel hingst v. Dream Vacation (us) - Magic Esterel 28 Sandra Trøjborg hoppe v. Great Challenger (us) - Veronica Trøjborg 2 Saturn hingst v. Chipmate (us) - Serpens 46 Sauvignon Blance hoppe v. Love You (f) - Hillary Avenue 39 Savannah Avalon hoppe v. Juliano Star (f) - Scotty (d) 10 Saxo hingst v. Trophy Catch (us) - Princip Ribb (s) 23 Saxo Holmsminde hingst v. Dream Vacation (us) - Devil s Lady 26 Schumann hingst v. Ganymede (f) - Opal Kryss (i) 38 Scott Laser hingst v. Muscles Yankee (us) - It s Only Chips (us) 18 Scott Ø hingst v. Ganymede (f) - Komigen (s) 30 Search The Dream hoppe v. Dream Vacation (us) - Walking Saltum 40 Secret Guy hingst v. Malabar Circle Ås (s) - Fight Brogård 41 See My Jeans hoppe v. Legendary Lover K (us) - Vælg Cowboyland 62 See The Dust hingst v. Chocolatier (us) - Richly Possessed (us) 31 See You Ice hoppe v. Love You (f) - Jolly Dust 48 Selma Stensbæk hoppe v. S J s Photo (us) - Evita Stensbæk 55 Shadow hingst v. Dream Vacation (us) - Let s Go Flamingo 7 Shanty Halbak hingst v. Timberland (d) - Grace Classy 15 SIF hoppe v. Love You (f) - Juvel Siem 53 Silver Cæsar hingst v. Brandy Dei Fiori (i) - Puk Paradiso 27 Silver Flame hingst v. Pine Chip (us) - Kalia (f) 13 Simoni s Molar hoppe v. Ganymede (f) - Cindelina Bowl (s) 34 Simoni s Revanche hoppe v. Gill s Victory (us) - Amance Højgård 19 Simoni s Smasher hingst v. Gill s Victory (us) - Ann Arifant (s) 47 Simoni s Sunrise hoppe v. Dream Vacation (us) - Salut Frøkjær 45 Sindy Shadow hoppe v. Lindy Lane (us) - Judy Mondena 52 Sir Rose hingst v. Cash Hall (us) - Regal Winner (us) Husk at checke Derbyauktionens hjemmeside Her finder du bl.a. fotos af åringerne 8

8 NR DERBYAUKTIONENS HESTE 59 Sky Line hingst v. Credit Winner (us) - Lou Silvio (s) 58 Skylar Hydrup hingst v. Great Challenger (us) - Filippa Hydrup 60 Slide So Easy hingst v. Quite Easy (us) - Elegante Frøkjær 14 Smaragd hoppe v. Great Challenger (us) - D Cherie 42 Smilla Garbo hoppe v. Great Challenger (us) - O Shea Garbo 44 Snap hoppe v. Dream Vacation (us) - Gloria F 37 Snooty hoppe v. Global Glide (us) - Velvet 1 Soffi Nock hoppe v. Dream Vacation (us) - Flicka Trøjborg 24 Soffi Reerstrup hoppe v. Great Challenger (us) - Sofie Reerstrup 50 Solo Nolo hingst v. Dream Vacation (us) - Vupti 43 Soloney Boy hingst v. Quite Easy (us) - Honey Guy 6 Song Line hoppe v. Bartali OK (i) - Herta Djuhm 29 Special Line hoppe v. Varenne (i) - Tagamint (us) 17 Speedy Lund hingst v. ENS Snapshot (us) - Com Kristina (s) 36 Speedy Salløv hingst v. Gill s Victory (us) - Daisy Guy 32 Speedy Tiger hingst v. Thai Tanic (n) - Princess Tigerlily (us) 61 Sputnik hingst v. Thai Tanic (n) - Highlight F H 63 Star Line hingst v. Offshore Dream (f) - Femme Fatale (s) 8 Starlight D Finder hingst v. Great Challenger (us) - Fabiola Dan 9 Stravinsky hingst v. Dream Vacation (us) - Exciting Me (us) 21 Strike A Mile hoppe v. Enjoy Lavec (s) - American Lore (us) 65 Stronger N Therest hingst v. Muscles Yankee (us) - Tahitien Treat (us) 4 Sucker Dust hingst v. Global Glide (us) - Nya Toftebjerg 11 Sugarlove Vixi hoppe v. Love You (f) - Caterina Crown (s) 33 Summer Flirt hoppe v. Flirtin Man (us) - Regina Løjbjerg 57 Super Vategård hingst v. Dream Vacation (us) - Elegant Vategård 22 Superlove hoppe v. Love You (f) - Helle Steensbæk 64 Supreme Laser hoppe v. Varenne (i) - Pols Divine (s) 49 Supreme Shadow hingst v. Alesi OM (i) - Gemma 51 Sweet Above hoppe v. From Above (us) - Bona 20 Sweet Challenger hoppe v. Great Challenger (us) - Andante 3 Sweet Shadow hoppe v. Korean (f) - Muscles Flamingo tilbyder bl.a. Tag selv Auktionsbuffet for Kr. 200 Bordbestilling tlf: eller via 9

9 FØLHOPPER REPRÆSENTERET MED AFKOM PÅ DERBYAUKTIONEN Mor (årings navn v. hingsts navn - Katalog nr.) AMANCE HØJGÅRD (Simoni s Revanche hoppe v. Gill s Victory)...34 AMERICAN LORE (US) (Strike A Mile hoppe v. Enjoy Lavec)...21 ANDANTE (Sweet Challenger hoppe v. Great Challenger)...20 ANN ARIFANT (S) (Simoni s Smasher hingst v. Gill s Victory)...19 BAMBINA DULCE (US) (Sabrina hoppe v. Daguet Rapide)...54 BONA (Sweet Above hoppe v. From Above)...51 CATERINA CROWN (S) (Sugarlove Vixi hoppe v. Love You)...11 CINDELINA BOWL (S) (Simoni s Molar hoppe v. Ganymede)...13 COM KRISTINA (S) (Speedy Lund hingst v. ENS Snapshot)...17 DAISY GUY (Speedy Salløv hingst v. Gill s Victory)...36 D CHERIE (Smaragd hoppe v. Great Challenger)...14 DEVIL S LADY (Saxo Holmsminde hingst v. Dream Vacation)...23 ELEGANT VATEGÅRD (Super Vategård hingst v. Dream Vacation)...57 ELEGANTE FRØKJÆR (Slide So Easy hingst v. Quite Easy)...60 EVITA STENSBÆK (Selma Stensbæk hoppe v. S J s Photo)...48 EXCITING ME (US) (Stravinsky hingst v. Dream Vacation)...9 FABIOLA DAN (Starlight D Finder hingst v. Great Challenger)...8 FEMME FATALE (S) (Star Line hingst v. Offshore Dream)...63 FIGHT BROGÅRD (Secret Guy hingst v. Malabar Circle Ås)...40 FILIPPA HYDRUP (Skylar Hydrup hingst v. Great Challenger)...58 FLICKA TRØJBORG (Soffi Nock hoppe v. Dream Vacation)...1 GEMMA (Supreme Shadow hingst v. Alesi OM)...49 GLORIA F (Snap hoppe v. Dream vacation)...44 GRACE CLASSY (Shanty Halbak hingst v. Timberland)...7 HELLE STENSBÆK (Superlove hoppe v. Love You)...22 HERTA DJUHM (Song Line hoppe v. Bartali OK)...6 HIGHLIGHT F H (Sputnik hingst v. Thai Tanic)...61 HILLARY AVENUE (Sauvignon Blance hoppe v. Love You)...46 HONEY GUY (Soloney Boy hingst v. Quite Easy)...43 IRONWOMAN (S J s Toft hingst v. S J s Photo)...35 IT S ONLY CHIPS (US) (Scott Laser hingst v. Muscles Yankee)...38 JOLLY DUST (See You Ice hoppe v. Love You)...31 JUDY MONDENA (Sindy Shadow hoppe v. Lindy Lane)...45 JUVEL SIEM (S I F hoppe v. Love You)...15 KALIA (F) (Silver Flame hingst v. Pine Chip)...27 KOMIGEN (S) (Scott Ø hingst v. Ganymede)...18 LET S GO FLAMINGO (Shadow hingst v. Dream Vacation)...55 LORRAINE (I) (Saint Emilion hingst v. Justice Hall)...56 LOU SILVIO (S) (Sky Line hingst v. Credit Winner)...59 MAGIC ESTEREL (Sander Esterel hingst v. Dream Vacation)...16 MUSCLES FLAMINGO (Sweet Shadow hoppe v. Korean)...3 NICOLA CÆSAR (Salut Cæsar hingst v. Global Glide)...5 NYA TOFTEBJERG (Sucker Dust hingst v. Global Glide)...4 OPAL KRYSS (I) (Schumann hingst v. Ganymede)...26 O SHEA GARBO (Smilla Garbo hoppe v. Great Challenger)...42 POLS DIVINE (S) (Supreme Laser hoppe v. Varenne)...64 PRINCESS TIGERLILY (US) (Speedy Tiger hingst v. Thai Tanic)...32 PRINCIP RIBB (S) (Saxo hingst v. Trophy Catch)...10 PUK PARADISO (Silver Cæsar hingst v. Brandy dei Fiori)...53 REGAL WINNER (US) (Sir Rose hingst v. Cash Hall)

10 FØLHOPPER REPRÆSENTERET MED AFKOM PÅ DERBYAUKTIONEN Mor (årings navn v. hingsts navn - Katalog nr.) REGINA LØJBJERG (Summer Flirt hoppe v. Flirtin Man)...33 RICHLY POSSESSED (US) (See The Dust hingst v. Chocolatier)...62 ROMANA NOVEMBER (D) (Safari K hingst v. ENS Snapshot)...25 SALUT FRØKJÆR (Simoni s Sunrise hoppe v. Dream Vacation)...47 SCOTTY (D) (Savannah Avalon hoppe v. Juliano Star)...39 SERPENS (Saturn hingst v. Chipmate)...2 SOFIE REERSTRUP (Soffi Reerstrup hoppe v. Great Challenger)...24 SUPER SPIRA (S) (Salerno hoppe v. ENS Snapshot)...12 TAGAMINT (US) (Special Line hoppe v. Varenne)...29 TAHITIEN TREAT (US) (Stronger N Therest hingst v. Muscles Yankee)...65 VELVET (Snooty hoppe v. Global Glide)...37 VERONICA TRØJBORG (Sandra Trøjborg hoppe v. Great Challenger)...28 VUPTI (Solo Nolo hingst v. Dream Vacation)...50 VÆLG COWBOYLAND (See My Jeans hoppe v. Legendary Lover K)...41 WALKING SALTUM (Search The Dream hoppe v. Dream Vacation)...30 Gratis bustransport! Der vil køre busser til York Stutteri fra staldterrænet Lørdag kl & kl Retur fra York til Charlottenlund kl & kl

11 Sådan læses Auktionskataloget 1. Katalognr. og navn på hesten. Heste med Dansk Avlsløbslogo før katalog nr. er startberettiget i Dansk Avlsløb. 2. Hestens lød, køn og fødselsdato. 3. Hestens stamtavle i tre led. 4. Hestens mor og samtlige dennes afkom, uanset om de har startet eller ej. 5. Hestens mormor og evt. oldemor etc. Her er alle afkom ikke nødvendigvis nævnt. Ad 4. & 5. Afkom på 4 år og ældre er anført med fremhævet navn, hvis afkommet enten har præsteret 1:18,0 eller bedre i snorestart,1:17,0 eller bedre i autostart, eller har vundet beløb svarende til mindst kr. Afkom på 2- og 3 år er anført med fremhævet navn, hvis afkommet enten har præsteret 1:19,0 eller bedre i snorestart, 1:18,0 eller bedre i autostart, eller har vundet beløb svarende til mindst kr. Evt. afkom efter døtre et tabuleret 1 gang til højre, døtres døtre 2 gange til højre. Rekorder og præmiesum er så vidt muligt ajourført pr. den 1. juli Navn og telefonnummer til den person, der har opdrættet og/eller anmeldt hesten, med evt. særlige oplysninger om hesten. 12

12 1 Soffi Nock Sortbrun hoppe født 14. marts Pine Chip Arndon Dream Vacation (us) Pine Speed Dream On Victory Valley Victory Crown Dream Earthquake Supergill Flicka Trøjborg Tarport Bridget Bright Vision Buckeye Count Jane Go FLICKA TRØJBORG 5,15,9n - 4,13,3ak, kr. 19 st Mor til 3 afkom (05-09). Dansk rekordholder for 4-årige hopper. 05 Nick Nock Exp Sv S J s Photo 3,13,4k - 4,11,3ak skr 49 st Som 2-åring 3 er i Dansk Opdrætningsløb. Som 3-åring 2 er i Big Noon Pokalen. Placeret i Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr. II Nat.), Grand Circle 3-års Championat (Gr. II Nat.). Som 4-åring 1 er i Aalborgs Store Pris, Grand Circle 4-års Championat (Gr. II Nat.). 3 er i SprinterMesteren. Som ældre 2 er i V75 Silverdivisionen forsök. 07 Pippi Nock 09 hp. Extreme Aunou 09 Soffi Nock Ovennævnte hp. Dream Vacation BRIGHT VISION (S) 19,8k - 18,8ak, kr. Mor til 10 afkom (84-99), bl.a. 89 Rebecca Trøjborg hp. Buckfinder 4,16,7k - 4,15,9ak kr Som 3-åring 3 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). 90 Silvia Trøjborg Exp. Tyskl hp. Speed Merchant 5,15,8m - 5,14,7ak Athene Trøjborg hp. Buckfinder 5,19,5k - 5,18,8ak kr Køb Metax Exp Be 6,14,8L - 6,14,4am Etteren Trøjborg Victor Victor 7,18,1k - 7,16,1ak kr 98 Flicka Trøjborg hp. Earthquake 5,15,9m - 4,13,3ak kr 99 Gorm Trøjborg Little Devil 8,16,5m - 9,14,0ak kr JANE GO (S) 22,6k, skr. Mor til 7 afkom (66-79), bl.a. 77 Pimp (s) Iran Will 16,6m - 15,7ak skr 22 sejre. 79 Bright Vision (s) Ovennævnte hp. Buckeye Count 19,8k - 18,8ak kr Opdrætter: Dorthe Christensen ApS, Saltum. Tlf: Soffi Nock er røntgenundersøgt hvor der er fundet pålejring over kondyl-kodeled, bagpå. Det røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug. (Dyrlægerne Nørhald ApS). Soffi Nock er tilkørt hos travtræner Peter Rasmussen, Skive Trav. Tlf:

13 2 Saturn Mørkebrun hingst født 18. marts Pine Chip Chipmate (us) Reel Fish Buckfinder Serpens Dream Shot Arndon Pine Speed Bonefish Tarport Lady Ann Super Bowl Nutmeg Lobell Fine Shot Racegirl Safari SERPENS 3,19,7m - 5,13,8ak, kr. Mor til 9 afkom (97-09). Som 4-åring 1 er i Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. II Nat.). 2 er i Dansk Hoppe Derby (Gr. II Nat.), Dansk Avlsløb. Som ældre 1 er i Grand Circle 5-års Hoppe Championat. 97 Eurydike hp. Indus 4,19,8m - 5,17,1ak kr 27 st Nyx 4,17,4m - 5,16,3ak kr 98 Fornax Exp. Sv Tamin Sandy 5,16,4m - 6,15,1am skr 16 st Som 3-åring 1 er i Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr. II Nat.). Placeret i Dansk Trav Kriterium (Gr. II Nat.). 99 Gimini S J s Photo 7,16,6m - 5,14,4ak kr 103 st Hydrus hp. Indus 6,18,7m - 6,16,3ak kr 66 st Lupus Dylan Lobell 6,15,1m - 6,13,4am kr 45 st Mars Chipmate 6,14,9L - 4,11,7ak kr 59 st Som 2-åring 2 er i Jydsk 2-årings Grand Prix. Som 3-åring Placeret i Grand Circle 3-års Championat (Gr. II Nat.). Som 4-åring 2 er i Dansk Trav Derby (Gr. I Nat.), Derbyprøve. 3 er i Aalborgs Store Pris. Placeret i Grand Circle 4-års Championat (Gr. II Nat.). 05 Nestor Ganymede 3,21,0m - 4,18,2am kr 10 st O Beron Great Challenger 3,17,9m - 3,16,2am kr 15 st Saturn Ovennævnte Chipmate DREAM SHOT 25,1m, kr. Mor til 15 afkom (82-99), bl.a. 82 Jenna Exp. N hp. Newport Monarch 7,17,3L - 7,15,9am nkr Tidl. Dansk rekordholder. Air Craft (n) 3,17,7m - 6,16,1ak nkr Spirit Son (n) 6,16,6m - 7,16,0ak nkr Jenna s Boy (n) 9,16,5k - 5,14,7ak nkr 83 Katja hp. Pay Dirt 5,17,3k - 5,16,3ak kr Sir Focus Exp. Øst. 5,18,6m - 5,16,7ak The Invincible 7,18,0m - 7,16,8ak kr 85 Musca Exp. Tyskl. Pay Dirt 5,17,3k - 6,14,6ak sejre. 90 Serpens Ovennævnte hp. Buckfinder 3,19,7m - 5,13,8ak kr 92 Uranus Indus 3,20,6m - 4,16,7ak kr 94 Bootes Indus 8,17,3m - 9,16,1ak kr Opdrætter: Kaj S. Nielsen, Aalborg. Tlf: NB! KLAUSUL MOD NAVNEÆNDRING! Saturn er røntgenundersøgt hvor der er fundet lille forkalkning proximalt ved ledkapseltilhæftningen begge forkoder. De røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug. (Gistrup Hestepraksis ApS).

14 3 Sweet Shadow Brun hoppe født 18. maj Dahir de Prelong Korean (f) Calmness Muscles Yankee Muscles Flamingo Tairin Asa Fakir du Vivier Marieva Robespierre Pavesca Hanover Valley Victory Maiden Yankee Napoletano Norabel Lobell MUSCLES FLAMINGO 3,18,7am, 900 kr. 1 st Mor til 1 afkom (09). 09 Sweet Shadow Ovennævnte hp. Korean TAIRIN ASA (I) ust. Mor til 10 afkom (98-09), bl.a. 00 Anacott Steel (s) Exp DK hp. Meadow Road 5,15,9m - 3,13,9ak kr 39 st Som 2-åring 2 er i Tvååringseliten. Som 3-åring 1 er i Guldstoet. Som 4-åring 1 er i Aalborgs Store Hoppe Pris. 01 Joker PitStop Exp MT Carmody Lobell 5,16,1m - 6,15,1ak kr - - st. 04 Muscles Flamingo Ovennævnte hp. Muscles Yankee 3,18,7am 900 kr 1 st Only The Lonely hp. Great Challenger 4,13,8ak kr 21 st Som 2-åring Placeret i Dansk Opdrætningsløb. Som 3-åring 1 er i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.), Grand Circle 3-års Hoppe Championat (Gr. II Nat.), Hoppe Grand Prix-prøve, Hoppe Kriteriumsprøve. 2 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). Som 4-åring 2 er i Sprintermesteren Hoppeløb. 3 er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.). NORABEL LOBELL (US) ust. Mor til 13 afkom (87-03), bl.a. 87 Market Leader (s) Snack Bar 13,1k - 11,2ak skr 41 sejre. Som 4-åring 1 er i Grand Prix de l UET (Gr. I Int.). Som ældre 1 er i N. J. Koster Memorial, EJ s Guldsko (x2), Sverigeloppet, Guldbjörken, Gran Premio Duomo, Birger Bengtssons Minneslopp, Midsommarloppet, Axevallalöpning. 2 er i Sweden Cup. 3 er i Årjängs Stora Sprinterlopp, Smedträffen. 90 Rock N Roller (s) Snack Bar 16,7m - 15,4ak skr 93 Tairin Asa (i) Ovennævnte hp. Napoletano ust. 03 Our Fame (s) Barbeque 14,5k - 13,6ak skr NORMAJEAN HANOVER (US) 19,1ak, $ Mor til 14 afkom (74-91), bl.a. 74 Norah Lobell (us) hp. Speedy Crown 15,7ak $ Archies Boy (us) 5,13,0ak $ Armbro Bullet (us) 8,14,9ak $ Armbro Edith (us) 15,8ak Tipi (d) 8,11,8ak Brioni (d) 5,13,7m - 7,10,5ak skr Armbro Hinter (us) 3,13,5ak $ Armbro Ina (us) 2,14,8ak $ Armbro Norbert (us) 2,14,0ak $ Norabel Lobell (us) Ovennævnte hp. Speedy Crown ust. 84 Nealy Lobell (us) hp. Speedy Crown 14,8k - 11,7ak skr 47 sejre. Som 4-åring 1 er i N. J. Koster Memorial, Rikstotoens Europamatch. 3 er i Elite-Rennen (Gr. I Int.), Hugo Åbergs Memorial (Gr. I - GC). Som ældre 1 er i N. J. Koster Memorial, Fina Cup, Biri International, Campionato Europeo (x2), Årjängs Stora Sprinterlopp, Malmö Stads Pris, Sverigeloppet, Klosterskogen Elitelöp, Bjerke Cup. 2 er i Copenhagen Cup (Gr. I - GC), N. J. Koster Memorial. Herr Jägermeister (s) 12,4k - 10,7ak skr Super Queen (s) 15,8m - 12,2ak skr Blue Canyon (s) 15,4m - 12,3ak skr 91 Limestone Hawaii (s) Baltic Speed 14,2k - 12,9ak skr Opdrætter: Stutteri Shadow, v. N. J. Jensen, Vrå. Tlf: Sweet Shadow er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger! (Dyrl. H. C. Sørensen, Aabybro).

15 4 Sucker Dust Lysebrun hingst født 5. juli Yankee Glide Global Glide (us) Wishes Fullfilled Tibur Nya Toftebjerg Fortuna Hoff Valley Victory Gratis Yankee Super Bowl Lady Legend Fandango Hellenienne Pay Dirt Silvie Hoff NYA TOFTEBJERG 3,19,2m - 4,16,8am, kr. Mor til 13 afkom (92-09). Som 2-åring 1 er i Dansk Opdrætningsløb (Gr. II Nat.), Jydsk 2-årings Grand Prix, Grand Circle 2-års Championat, Skovbo Travs Mesterskab for 2-åringer. Som 3-åring 1 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). 3 er i Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr. II Nat.). Som 4-åring 2 er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.). 3 er Grand Circle 4-års Championat (Gr. II Nat.). 92 Unik Toftebjerg Smokin Yankee 8,16,6k - 5,16,0ak kr 93 Any Toftebjerg hp. Shane T Hanover 4,17,5m - 6,14,5ak kr Som 3-åring 3 er i Grand Circle 3-års Hoppe Championat (Gr. II Nat.). Som 4-åring 1 er i Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. II Nat.). 3 er i Dansk Hoppe Derby (Gr. II Nat.). Som ældre 2 er i Grand Circle 5-års Hoppe Championat. Keep On Mr Run Exp Sv 5,16,5m - 6,15,1ak skr 94 Bounty Toftebjerg Buckfinder 5,15,2k - 5,14,6am kr Som 4-åring 1 er i Aalborgs Store Pris. 3 er i Dansk Trav Derby (Gr. I Nat.). Placeret i Grand Circle 4-års Championat. Som ældre 3 er i Grand Circle 5-års Championat. Avlshingst i DK. 95 Cimba Toftebjerg Speed Merchant 9,16,9k - 8,13,8ak kr 96 Demestica Højgård hp. Buckfinder 3,19,4m - 4,17,6am kr 98 Forza F C K 01 hp. Crowning Point ust. 99 Gold Dust Exp Sv hp. Lindy s Crown 6,14,9k - 7,12,3ak skr Som 4-åring 3 er i Dansk Hoppe Derby (Gr. II Nat.). Placeret i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.). 00 Hey Day Dust 10 hp. Alf Palema ust. 01 Invincible Dust (s) hp. Alf Palema 5,16,3m - 5,14,3ak skr 02 Knobby Dust (s) Exp DK hp. Smok n Lantern ust. 03 Lucky Cochran (s) Smok n Lantern ust. 04 K K Logistic (s) Buvetier d Aunou 6,16,2m - 5,14,6ak skr 09 Sucker Dust Ovennævnte Global Glide FORTUNA HOFF 20,4-25,1a, kr. Mor til 14 afkom (86-02), bl.a. 86 Nya Toftebjerg Ovennævnte hp. Tibur 3,19,2m - 4,16,8am kr 88 Pia Toftebjerg hp. Shane T Hanover 5,18,6k - 4,17,6am kr Som 3-åring 1 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). 3 er i Skovbo Travs Mesterskab for 3-årige Hopper. Let s Go Flamingo 3,17,0m - 4,15,1am kr Shadow Katalog nr. 55 Odin Mølgård 3,17,5m - 4,14,5am kr 90 Sharon Toftebjerg hp. Tibur ust. Charons Diavolo 8,16,6m - 8,16,8ak kr 91 Tara Toftebjerg hp. Peace On Earth 5,17,7m - 5,14,8ak kr Hurricane Hoff 5,15,9m - 5,14,8ak skr 92 Vivaldi Toftebjerg Shane T Hanover 4,15,5k - 3,15,4ak kr 93 Atan Laugshøj Buckfinder 6,14,0k - 6,15,5ak kr 02 Kolsrud Exp N Dylan Lobell 4,16,8m - 4,15,5ak nkr Opdrætter: Thomas Lind-Holm, Skive. Tlf: Sucker Dust er opereret for basalmus i højre bagkode. Prognosen for fuld atletisk funktion vurderes som værende god. (Dyrl. Bo Jørgensen, Ansager Dyrehospital).

16 5 Salut Cæsar Brun hingst født 15. juni Yankee Glide Global Glide (us) Wishes Fulfilled Deliberate Speed Nicola Cæsar Puk Paradiso Valley Victory Gratis Yankee Super Bowl Lady Legend Speedy Crown Delnouvelle Hairos Eva Paradiso NICOLA CÆSAR ust. Mor til 1 afkom (09). 09 Salut Cæsar Ovennævnte Global Glide PUK PARADISO 5,23,8m - 5,20,8ak, kr. Mor til 11 afkom (95-09), bl.a. 95 Coco Cæsar Exp Sv / E hp. Mr Bones 7,15,5k - 7,14,9ak kr - st. 97 Echuca Cæsar hp. Dungeness 5,18,4m - 4,13,7ak kr 30 st Som 3-åring 1 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). Som 4-åring 1 er i Dansk Hoppe Derby (Gr. II Nat.), Aalborgs Store Pris, Hopper Derbyprøve, Nykøbing F. Trav s 4-års Mesterskab. 01 Jubilee Cæsar hp. Bostonian 9,16,7m - 5,15,1ak kr 79 st Som 3-åring Placeret i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). Som 4-åring 1 er i Hoppe Derbyprøve. 3 er i Dansk Hoppe Derby (Gr. II Nat.). 03 Louis Cæsar Spotlite Lobell 3,16,3m - 4,12,9ak kr 23 st Som 2-åring 2 er i Dansk Opdrætningsløb. Som 3-åring 1 er i Dansk Trav Kriterium (Gr. II Nat.). 05 Nicola Cæsar Ovennævnte hp. Deliberate Speed ust. 06 Opal Cæsar Exp Sv Deliberate Speed 4,16,4m - 4,15,9am skr 13 st Som 4-åring 3 er i Grand Prix-prøve. Placeret i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II Nat.). 07 Palermo Cæsar Alf Palema 3,19,4k - 3,18,8ak kr 3 st Silver Cæsar Katalog nr. 53 Brandy Dei Fiori EVA PARADISO 6,19,7k - 6,18,1ak, kr. Mor til 4 afkom (88-95), bl.a. 88 Puk Paradiso Ovennævnte hp. Hairos 5,23,8n - 5,20,8ak kr CLEO KIGNÆS 29,1, kr. Mor til 8 afkom (66-82), bl.a. 74 Adam Paradiso Flicking Star 18,8k - 17,5am kr Som 4-åring 1 er i Dansk Trav Derby (Gr. I Nat.), Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II Nat.). 75 Eva Paradiso Ovennævnte hp. Flicking Star 6,19,7k - 6,18,1ak kr 81 Hannok Paradiso Pay Dirt 9,19,4n - 7,18,5ak kr Opdrætter: Stald Cæsar, v. Erik Bisgaard, Kolding. Tlf: Salut Cæsar er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger! (Kolding Dyrehospital).

17 6 Song Line Lysebrun hoppe født 28. maj Bartali OK (i) Herta Djuhm Lemon Dra Sharif di Iesolo Danea Singer Lobell Speedy Crown Somolli Sugarcane Han. Florida Pro Sugar Hanover Yoursisnodisgrace Supergill It s Fanny HERTA DJUHM 2,16,8k - 5,15,4ak, kr. 40 st Mor til 1 afkom (09). Som 2-åring 1 er i Dansk Opdrætningsløb. Placeret i Jydsk 2-årings Grand Prix. Som 3-åring 1 er i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.), Hoppe Grand Prix-prøve. Som 4-åring 3 er i Hoppe Derby-prøve. 09 Song Line Ovennævnte hp. Bartali OK YOURSISNODISGRACE (US) ust. Mor til 8 afkom (97-08), bl.a. 97 Ella Hornline Exp Sv hp. Nordin Hanover 3,17,7k - 3,14,9ak skr Evening Star (s) 15,1m - 13,7ak skr 99 Gerda Djuhm hp. Lindy s Crown 5,16,3m - 5,14,3ak kr Som 4-åring 2 er i Dansk Avlsløb for 4-årige Hopper, Hoppe Grand Prix-prøve, Grand Circle Hoppe-prøve. Placeret i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.), Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. II Nat.), Hoppe Derby-prøve, Aalborgs Store Hoppe Pris. 00 Herta Djuhm Ovennævnte hp. Sugarcane Hanover 2,16,8k - 5,15,4ak kr 01 Joe Joe Djuhm Lindy s Crown 5,15,7k - 5,13,5ak kr 04 Malaika Djuhm hp. Sugarcane Hanover 4,17,7m - 4,13,6ak kr Som 4-åring Placeret i Hoppe Derby-prøve. 05 Nanok Djuhm Dream Vacation 4,18,4L - 5,12,1ak kr 13 sejre i 29 starter IT S FANNY (US) ust. Mor til 6 afkom (93-99), bl.a. 93 Yoursisnodisgrace (us) Ovennævnte hp. Supergill ust. 98 Henk Diamant (d) Furman 9,16,1ak EVITA (US) 3,13,5ak, $ Mor til 14 afkom (85-01), bl.a. 85 Orrefors (us) hp. Super Bowl ust. Crystal Wind (us) 5,13,2ak $ Crystal Goal (us) 4,13,0ak $ It s Fanny (us) Ovennævnte hp. Speedy Crown ust. 90 Armbro Liberty (us) hp. Speedy Crown ust. Legacy Seelster (us) 14,0ak $ Armbro Norway (us) hp. Speedy Crown 3,13,5ak $3.284 Kremlin Conspiracy (us) 15,5m - 11,3ak skr Norway No Day (us) 5,11,6ak $ Ice Princess (us) 5,12,5ak $ Nordic Nymph (us) 4,13,3ak $ Armbro Revolution (us) Super Pleasure 3,14,8ak $ Super One (us) Super Bowl 6,14,1ak $ Armbro Voice (us) hp. Garland Lobell 4,14,5ak $ Armbro Beau (us) Balanced Image 5,12,1ak $ Opdrætter: Jørn Borch, Harndrup. Tlf: Song Line er røntgenundersøgt hvor der er fundet et meget lille dorsalfragment i venstre forkode. Det røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug. (Højgård Hestehospital).

18 7 Shanty Halbak Brun hingst født 21. april Coktail Jet Timberland (d) Maryland Speedy Herve Grace Classy Troja Classy Quouky Williams Armbro Glamour Native Starlight Faithful Speedy Somolli Kenwood Duchess Larabello Fair Classy GRACE CLASSY 5,16,4k - 5,15,4ak, kr. 68 st Mor til 2 afkom (07-09). 07 Per Mento Buvetier d Aunou 3,19,1k - 3,15,2ak kr 8 st Shanty Halbak Ovennævnte Timberland TROJA CLASSY 6,19,8n - 6,18,4ak, kr. 22 st Mor til 8 afkom (99-09), bl.a. 99 Grace Classy Ovennævnte hp. Speedy Herve 5,16,4k - 5,15,4ak kr 01 Jet Halbak Exp N Speedy Herve 6,16,9m - 6,15,8ak nkr 03 Labella Halbak Exp N hp. Abracadabrant 6,15,2m - 6,13,9ak nkr FAIR CLASSY (US) 20,2ak, kr. Mor til 4 afkom (91-94), bl.a. 91 Troja Classy Ovennævnte hp. Larabello 6,19,8n - 6,18,4ak kr. 94 Bonzo Nørgård The Chemist 9,17,7n - 7,14,0ak kr. 31 sejre. CLASSY LAND (US) 4,21,8ak, $ Mor til 4 afkom (81-85), bl.a. 81 Classy Buckeye (us) hp. Steve Lobell ust. J R Lickety (us) 7,p12,0ak $ J R Whippersnapper (us) 5,p12,2ak $ Jrramalamadingdong (us) 4,p12,3ak $ Fair Classy (us) Ovennævnte hp. Nevele Impulse 20,2ak kr Opdrætter: Bj. Fyenbo & Cecilie Kulebjerg, Vodskov. Tlf: Shanty Halbak er røntgenundersøgt hvor der er fundet lille basalmus i højre bagkode. Det røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug. (Dyrl. H. C. Sørensen, Aabybro). NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms.

19 8 Starlight D Finder Brun hingst født 27. april Conway Hall Great Challenger (us) Ali s Cat Earthquake Fabiola Dan O Bente Dan Garland Lobell Amour Angus Meadow Road Witsend s Nimble Supergill Tarport Bridget Desert Air O Bente June FABIOLA DAN 3,19,8k - 5,15,9ak, kr. Mor til 3 afkom (05-09). 12 sejre i 29 starter. 05 Nolittlebigjoe Chipmate 5,19,5k - 5,17,4ak kr 25 st Pikachu C N Great Challenger 3,15,2ak kr 11 st Som 2-åring 1 er i Dansk Opdrætningsløb, Jydsk 2-årings Grand Prix. Kåret til Årets 2-årige Traver i DK 09 Starlight D Finder Ovennævnte Great Challenger O BENTE DAN ust. Mor til 8 afkom (92-00), bl.a. 92 Verona Dan hp. Caballo Hoff 4,19,0k - 4,20,2am kr Hellolittlebigjoe 6,18,8m - 5,18,4ak kr 96 Dixi Dan hp. Speed Merchant 27,4k - 24,3ak 0 kr Lucky D Finder 5,15,8m - 5,15,5ak kr 97 Eliten Dan hp. Odin Vang 3,20,9k - 4,18,7ak kr 98 Fabiola Dan Ovennævnte hp. Earthquake 3,19,8k - 5,15,9ak kr 99 Gabrielle Dan hp. Capital Idea 4,18,4m - 4,17,6ak kr O BENTE JUNE 23,5-20,4a, kr. Mor til 13 afkom (74-91), bl.a. 75 Bittenkokkenborg hp. Osiris Salar 23,8m - 22,2ak kr Imperial 19,1k - 8,15,9ak kr Penny McKee Exp Tyskl 3,19,9m - 4,16,1ak Flicka Kokkenborg hp. Jannie Boy 5,21,7m - 5,21,4am kr Pretty McKee 6,16,3m - 6,14,6ak kr 19 sejre. Etoile 5,16,2k - 7,15,3ak kr Gatecrasher Exp. Sv 3,16,5k - 3,16,2ak skr Som 3-åring 1 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). Som 4-åring Placeret i Jydsk 4-års Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.). Hot Stuff 4,19,4m - 4,16,8ak kr Matrix 5,19,4m - 6,14,5ak kr 84 Lavinen Dan hp. Desert Air 5,21,1m - 5,19,0ak kr Duka Lendalund 4,20,0m - 4,16,6am kr Flying Lendalund 8,17,2m - 8,15,8ak kr Hunka Lendalund 3,17,5m - 4,16,7am kr 87 O Bente Dan Ovennævnte hp. Desert Air ust. Opdrætter: Knud Christoffersen, Hobro. Tlf: Starlight D Finder er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger! (Dyrl. Per Bottke, Ålestrup).

20 9 Stravinsky Sort hingst født 24. marts Pine Chip Dream Vacation (us) Dream on Victory Speedy Crown Exciting Me (us) Fish Keeper Arndon Pine Speed Valley Victory Crown Dream Speedy Scot Missile Toe Bonefish Wishe s Keeper EXCITING ME (US) ust. Mor til 5 afkom (98-09). 98 Frosts Nitecap (s) hp. Smasher 4,18,7m - 4,18,7ak skr 10 st No Trash Talk (s) 5,18,7m - 5,18,2ak skr 99 Frosts Omaha (s) 09 hp. Copiad 5,15,5k - 6,15,6am skr 26 st Jankie Gel (s) hp. Yankee Mustang 4,17,4m - 4,17,9am skr 13 st Owita hp. Ganymede 3,18,0m - 3,15,5ak kr 5 st Stravinsky Ovennævnte Dream Vacation FISH KEEPER (US) ust. Mor til 7 afkom (90-96), bl.a. 90 Lead The World (us) hp. Baltic Speed 4,15,6ak $ Paradise Bo (us) 4,14,3ak $ The Marksman (us) 6,12,8ak $ Electric Chicken (us) 3,10,7ak $ Blue Wave (us) hp. Speedy Crown 3,14,6ak $ Blue Lady (s) 15,5m - 13,5ak skr Made Unbeatable 3,14,8ak kr Nobodybeatsthebeat 4,17,8m - 5,11,9ak kr Som 2-åring 1 er i Dansk Opdrætningsløb, Jydsk 2-årings Grand Prix. Som 3-åring 1 er i Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr. II Nat.), Grand Circle 3-års Championat (Gr. II Nat.). Placeret i Dansk Trav Kriterium (Gr. II Nat.). Som 4-åring 1 er i Dansk Hoppe Derby (Gr. II Nat.), Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. II Nat.), Jydsk 4- årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.). Dansk rekord. 93 Exciting Me (us) Ovennævnte hp. Speedy Crown ust. 95 Something To Keep (us) Baltic Speed 6,12,7ak $ WISHE S KEEPER (US) 22,7ak, $285. Mor til 16 afkom (75-92), bl.a. 80 Lady Lexington (us) Exp Sv hp. Speedy Crown 3,12,5ak skr Som 2-åring 2 er i Merrie Annabelle Trot. Som 3-åring 1 er i World Trotting Derby. 2 er i Hambletonian Oaks. Svenskt Elitsto Bowls Lady (s) 14,0k - 13,2ak skr Never Ending (s) 13,8k - 13,7ak skr 83 Fish Keeper (us) Ovennævnte hp. Bonefish ust. 86 Wish for Speed (us) hp. Speedy Crown 3,13,9ak $ Som 3-åring 1 er i The Colonial Lady. Super Stealth (us) 12,0ak $ Running Sea (us) 5,15,0k - 3,10,1ak skr Gator Trout (us) 11,8ak nkr Opdrætter: Stutteri Jyske Ås, v. Jørgen Klitgård, Hjallerup. Tlf: Hjemmeside: Stravinsky er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger! (Dyrl. Søren Slettebo).

21 10 Saxo Sort hingst født 27. april Pine Chip Trophy Catch (us) Nan s Catch Spotlite Lobell Princip Ribb (s) U S Principessa Arndon Pine Speed Bonefish Nan Hanover Speedy Somolli Spotlite Hill Lindy s Crown Crown Viva PRINCIP RIBB (S) 18,5m - 18,6ak, kr. 26 st Mor til 1 afkom (09). 09 Saxo Ovennævnte Trophy Catch US PRINCIPESSA (US) ust. Mor til 13 afkom (86-04), bl.a. 86 General Three (us) Mystic Park 4,13,3ak $ Nilema Prince (s) Mack Lobell 16,2m - 14,2ak skr 91 Nilema Song (s) hp. Mack Lobell 18,4m - 17,2ak skr Hope Ås (s) 16,4m - 14,3ak skr Nirvana Ås (s) 15,6m - 13,9ak skr 92 Princip Ås (s) hp. Mack Lobell 15,2k - 12,9ak skr Som 4-åring 1 er i Derbystoet, StoSprintern. 93 Fortunate Son (s) Mack Lobell 15,1k - 14,1ak skr 00 Pine Ribb (s) Silver Pine 16,2m - 14,6ak skr 02 Princip Ribb (s) Ovennævnte hp. Spotlite Lobell 18,5m - 18,6ak kr CROWN VIVA (US) 2,16,9ak, $6.618 Mor til 14 afkom (79-98), bl.a. 80 Jef s Value (us) hp. Lindy s Pride ust. Jef s Bargain (us) 5,13,8ak $ Benita Birchwood (s) 13,6k - 14,3ak skr Janina Galax (s) Exp Tyskl 16,8n - 13,2ak Mindy Staro (s) 4,17,0n - 5,14,4ak Staro Tonic (s) 5,15,8n - 6,13,8ak skr 81 Cornstalk (us) Lindy s Pride 3,10,7ak $ Tidl. absolut verdensrekordholder. Avlshingst i USA/Finland. 83 U S Principessa (us) Ovennævnte hp. Lindy s Crown ust. 84 Jade Ring (us) Exp Sv hp. Lindy s Crown 3,12,7ak $ Defiant Dream (s) 4,15,1k - 4,14,1ak Dream of Magic (d) 15,3ak Titanic Dream (s) ust. C Monza Hoff 4,18,7n - 3,15,5an kr Wade New Exp Tyskl 5,17,4n - 6,14,8ak Jademack Ås (s) 9,13,6k-10,12,1ak skr Judy Ås (s) ust. Wim Van d Eau (s) 4,17,5k - 7,14,0ak skr Profit Ås (s) 3,14,9n - 4,11,3ak skr Marilyn Ås (s) 4,15,9n - 4,14,6ak skr Opdrætter: Ole Haubro, Aars. Tlf: Saxo er røntgenundersøgt UDEN anmærkning! (Dyrl. Hans Schougaard, Nørlund Hestehospital). NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms.

22 11 Sugarlove Vixi Brun hoppe født 30. maj Coktail Jet Love You (f) Guilty of Love Sugarcane Han. Caterina Crown (s) Caterina Lobell Quouky Williams Armbro Glamour And Arifant Amour d Aunou Florida Pro Sugar Hanover Speedy Crown Cora T CATERINA CROWN (S) 15,5k - 14,5ak, skr. 53 st Mor til 5 afkom (03-09). 03 Tiffany Crown (s) hp. Juliano Star 2,18,4k - 3,17,6am skr 15 st Robespierre Star (s) Juliano Star 5,16,1m - 5,14,4am skr 16 st Picton (s) Coktail Jet 4,19,0m - 4,21,8ak skr 3 st P P Amour (s) hp. Joyau d Amour ust. 09 Sugarlove Vixi Ovennævnte hp. Love You CATERINA LOBELL (US) 17,1k - 14,5ak, skr. Mor til 10 afkom (92-04), bl.a. 92 Caterina Crown (s) Ovennævnte hp. Sugarcane Hanover 15,5k - 14,5ak skr 93 In Your Eyes (s) hp. Pershing 16,8k - 16,2ak skr Montalbano (sf) 15,6m - 14,1ak In Shape (s) hp. Texas 16,1m - 13,2ak skr Underberg (s) 16,0m - 12,6ak skr Etiennette (s) 15,8m - 13,8ak skr Trim (s) 14,7L - 11,2ak skr 96 Country Road (s) hp. Zoot Suit ust. Ketchup (s) 15,7k - 14,3ak skr 97 Inside Story (s) Zoot Suit 16,9m - 15,1am skr 04 Zoorina (s) hp. Zoogin 16,9m - 14,0ak skr CORA T (US) 3,13,3ak, $ Mor til 7 afkom (80-86), bl.a. Som 3-åring 1'er i Hambletonian Oaks, Breeder s Stakes. 81 Flicka T (us) hp. Speedy Crown 3,17,9ak $1.900 R Don T (us) 5,12,7ak $ Gretel T (us) 3,15,9ak $ Minnesota John (us) 5,12,3ak $ Minnesota Chelsea (us) 2,13,8ak $ Katie T (us) hp. Speedy Crown 3,Q17,2ak $160 Katelynn T (us) 4,11,5ak Peaceable (us) 4,14,3ak $ Carmody Lobell (us) Speedy Crown 6,17,6m - 3,13,6ak kr Avlshingst i DK / Sverige. 86 Caterina Lobell (us) Ovennævnte hp. Speedy Crown 4,17,1k - 4,14,5ak skr FLICKA FROST (US) 15,8ak, $ Mor til 16 afkom (61-77), bl.a. 67 Timothy T (us) Ayres 3,13,0ak $ Som 3-åring 1 er i Hambletonian Stakes. Som ældre 1 er i Solvalla s Elitlopp (Gr. I Int.). Avlshingst i USA. 71 Christopher T (us) Ayres 3,13,7ak $ Som 3-åring 1 er i Hambletonian Stakes. Avlshingst i USA. 75 Cora T (us) Ovennævnte hp. Star s Pride 3,13,3ak $ Opdrætter: Susanne J. Nielsen, Jerslev J. Tlf: NB! Klausul mod navneændring! Sugarlove Vixi er røntgenundersøgt hvor der er fundet mindre forkalkning ved glideled højre bag. Det røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug. (Dyrl. Søren Slettebo).

23 12 Salerno Brun hoppe født 1. maj S J s Photo ENS Snapshot (us) ENS Brittania Super News Super Spira (s) Artuamare Photo Maker Sassy Jane Go Get Lost Regression Super Bowl Norva Hanover Florida Pro Negrita SUPER SPIRA (S) 19,6m - 14,9ak, kr. 21 st Mor til 2 afkom (07-09). 07 Pamela hp. Legendary Lover K 3,17,4m - 3,17,7ak kr 10 st Salerno Ovennævnte hp. ENS Snapshot ARTUAMARE (S) ust. Mor til 3 afkom (96-99), bl.a. 98 Super Spira (s) Ovennævnte hp. Super News 19,6m - 14,9ak kr NEGRITA (US) 4,15,6ak, $ Mor til 9 afkom (86-94), bl.a. 87 Baltic Osborne (s) Baltic Speed 16,8m - 16,9ak skr 88 Honey Tonk Lady (s) hp. Workaholic 16,9k - 15,4ak skr 89 Excellens Crazy (s) Texas 17,4k - 17,1ak skr 90 Femita Crazy (s) hp. Texas 18,7k - 17,1ak skr Prince Mustang (s) 16,1m - 14,8ak skr Foreign Limit (s) 15,9k - 13,8ak skr Dorino (s) 16,1L - 15,7ak skr 91 Artuamare (s) Ovennævnte hp. Florida Pro ust. 93 Indiana Crazy (s) hp. Quick Pay 17,5m - 16,6ak skr King Sunflower (s) 16,4m - 14,6ak skr HILARY (US) n.c., $49 Mor til 4 afkom (71-74), bl.a. 71 Tata Ninette (us) hp. Speedster ust. Superette (us) 2,21,9ak $1.917 First Down (us) 6,12,6ak $ Negrita (us) Ovennævnte hp. Hickory Pride 4,15,6ak $ Opdrætter: Torben Christiansen, Aabybro. Tlf: Salerno er røntgenundersøgt hvor der er fundet lille forkalkning i ledkapsels omslagsfold dorsalt i kodeled venstre bag. Det røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug. (Biersted Dyrehospital, Dyrl. Marianne Rom). NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms.

24 13 Simoni s Molar Lysebrun hoppe født 7. maj Buvetier d Aunou Ganymede (f) Udames Crown s Cristy Cindelina Bowl (s) Ata Cindy Royal Prestige Nesmile Quioco Gadames Speedy Crown Viva Hill Super Bowl Flo CINDELINA BOWL (S) 16,4m - 15,9ak, kr. Mor til 6 afkom (97-09). 97 Express Molar 99 The Chemist ust. 01 I m Simonis Molar Ride The Wave 8,11,9ak kr 53 st Som ældre 1 er i Norsk V Le Simoni Gill s Victory 7,16,7m - 5,14,8ak kr 77 st Nathan Simoni Victory Abroad 5,17,3L - 5,15,3ak kr 18 st Roussel Simoni Offshore Dream 09 Simoni s Molar Ovennævnte hp. Ganymede ATA CINDY (US) 26,0m, 0 skr. Mor til 10 afkom (81-91), bl.a. 83 Cindy Bowl (s) hp. Shiny Scot 15,3k - 17,1ak skr Peace Bowl (s) 15,7k - 14,7ak skr 86 Cindella Bowl (s) Exp Tyskl hp. Netted 16,0k - 16,0ak Cindelina Bowl (s) Ovennævnte hp. Crown s Cristy 16,4m - 15,9ak kr 89 Cindy Flo (s) hp. Florida Pro 16,4k - 13,8ak skr FLO (US) 3,16,8ak, $ Mor til 9 afkom (65-75), bl.a. 66 Flowing Speed (us) hp. Speedster 4,16,4ak $ Instant Speed (us) hp. Speedy Scot ust. Horton s Miss (us) 7,14,1ak $ Ata Mike (us) Speedster 7,15,6ak $ sejre. 75 Ata Cindy (us) Ovennævnte hp. Super Bowl 26,0m 0 skr NATHALIE (US) 4,21,5ak, $2.164 Mor til 16 afkom (50-66), bl.a. 59 Nathaniel (us) hp. Florican 2,TT15,2ak $ Flo (us) Ovennævnte hp. Florican 3,16,8ak $ Flon (us) hp. Florican ust. Corn Maid (us) 4,18,3ak $ Nathoo (us) hp. Florican ust. Money Problem (us) 2,17,8ak $ Hampton Frost (us) 3,15,7ak $ Opdrætter: Peter Simoni, Polen. Tlf: Simoni s Molar er røntgenundersøgt hvor der er fundet opbygning foran kodeled højre for og hjørnestøtte fragment lateralt venstre bag. De røntgenologiske fund anses at få betydning for hestens fremtidige brug! NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms.

DERBYAUKTION LØRDAG D. 27. AUGUST 2011 KL. 19.00. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm. Dansk Travsports Centralforbund

DERBYAUKTION LØRDAG D. 27. AUGUST 2011 KL. 19.00. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm. Dansk Travsports Centralforbund DERBYAUKTION LØRDAG D. 27. AUGUST 2011 KL. 19.00 Dansk Travsports Centralforbund York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm Velkommen til DTC s Derbyauktion 2011 Det er med stor glæde, at Dansk Travsports

Læs mere

Velkommen til DTC s Derbyauktion 2012

Velkommen til DTC s Derbyauktion 2012 Velkommen til Det er med stor glæde, at Dansk Travsports Centralforbund atter kan byde velkommen til den traditionsrige unghesteauktion, som hvert år afholdes i forbindelse med derby weekenden. Årets udgave

Læs mere

Demilo Crown. Hingstelinie: Lindy s Crown - Lindy s Pride - Star s Pride - Worthy Boy

Demilo Crown. Hingstelinie: Lindy s Crown - Lindy s Pride - Star s Pride - Worthy Boy Demilo Crown Lindy s Crown (us) 4,1:54,4 (11,4a), $262.048 Speedy Toe Rag Trade (s) Lindy s Pride Star s Pride Galena Hanover Eleazar Anja The Great Speedy Scot Missile Toe Kerjacques Querida Lord Valentine

Læs mere

Derbyauktion. Lørdag den 25. august 2007 Klampenborgvej 52, 2930 Klampenborg

Derbyauktion. Lørdag den 25. august 2007 Klampenborgvej 52, 2930 Klampenborg Derbyauktion Klampenborg Galopbane Lørdag den 25. august 2007 kl. 19.00 Klampenborgvej 52, 2930 Klampenborg Dansk Travsports Centralforbund Velkommen til 2007-udgaven af DTC s Derbyauktion Det er med stor

Læs mere

Dansk Travsports Centralforbund. Winston Sisa DERBYAUKTION. Lørdag d. 29. august 2015 kl. 19.30. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm

Dansk Travsports Centralforbund. Winston Sisa DERBYAUKTION. Lørdag d. 29. august 2015 kl. 19.30. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm Dansk Travsports Centralforbund Winston Sisa DERBYAUKTION Lørdag d. 29. august 2015 kl. 19.30 York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm v. Lindy Lane (us) 3,10,2ak*, $895.110-21 st. 11-3 - 3 af Bonney

Læs mere

Velkommen til DTC s Derbyauktion anno 2009

Velkommen til DTC s Derbyauktion anno 2009 Velkommen til DTC s Derbyauktion anno 2009 Det er med stor glæde, at Dansk Travsports Centralforbund atter kan byde velkommen til den traditionsrige unghesteauktion, som hvert år afholdes i forbindelse

Læs mere

Katalog 2015. Stutteri og Reproduktaionscenter. Racer Bourbon

Katalog 2015. Stutteri og Reproduktaionscenter. Racer Bourbon Stutteri The Liguidator Shadow Katalog 2015 Stutteri og Reproduktaionscenter Our Love Racer Bourbon Husk! Åbent Hus Søndag den 12. april kl. 13.00 Stutteri Shadow v. Niels Jørgen Jensen, Gønderupgårdvej

Læs mere

Stutteri Shadow KATALOG. Stutteri og Reproduktionscenter. Husk! Åbent Hus lørdag den 5. april kl. 11.00

Stutteri Shadow KATALOG. Stutteri og Reproduktionscenter. Husk! Åbent Hus lørdag den 5. april kl. 11.00 Stutteri Shadow Stutteri og Reproduktionscenter KATALOG 2014 Stutteri Shadow v. Niels Jørgen Jensen, Gønderupgårdvej 239, DK-9760 Vrå +45 20 87 02 15 stutterishadow@hotmail.com Husk! Åbent Hus lørdag den

Læs mere

PEAK. Ina Tilly. Inpursuitofvictory. Nikaia. Peak Performance. Peak n Royal. Sea The Peaks. Winners never quit, quitters never win!

PEAK. Ina Tilly. Inpursuitofvictory. Nikaia. Peak Performance. Peak n Royal. Sea The Peaks. Winners never quit, quitters never win! Winners never quit, quitters never win! Stutteri PEAK Ringstedvej 638, DK-4100 Ringsted Tlf: (+45) - 26 85 12 80 E-mail: stutteripeak@hotmail.com Stutteriets følhopper Ina Tilly - Drægtig: Infinitif Inpursuitofvictory

Læs mere

AUKTION 2015. www.duboishingst.eu PRÆSENTERER ÅRGANG 2015 PÅ NKI RACING ARENA AALBORG & KRITERIEAUKTION STOCKHOLM

AUKTION 2015. www.duboishingst.eu PRÆSENTERER ÅRGANG 2015 PÅ NKI RACING ARENA AALBORG & KRITERIEAUKTION STOCKHOLM www.duboishingst.eu PRÆSENTERER ÅRGANG 2015 PÅ AUKTION 2015 NKI RACING ARENA AALBORG & KRITERIEAUKTION STOCKHOLM Solgt på Aalborg Auktionen 2013 Axel 58.000 kr Solgt til Ellen Piltoft & Karsten Holm Solgt

Læs mere

Velkommen til Opdrætterforeningens auktion 2013

Velkommen til Opdrætterforeningens auktion 2013 Velkommen til Opdrætterforeningens auktion 2013 Det er med stor glæde Foreningen af Traveropdrættere i Danmark igen i 2013, i samarbejde med NKI Racing Arena, kan byde velkommen til auktion i Gigantium.

Læs mere

Stutteri Shadow. Travstutteri og Reproduktionscenter

Stutteri Shadow. Travstutteri og Reproduktionscenter Stutteri Shadow Travstutteri og Reproduktionscenter Katalog 2013 Husk Åbent Hus lørdag den 13. april kl. 13.00 Stutteri Shadow v. Anette & Niels Jørgen Jensen, Gønderupgårdvej 239, DK-9760 Vrå +45 20 87

Læs mere

Avlshingsteindex. Mor Morfar (årings navn v. hingsts navn)... Katalog nr. v. Garland Lobell (us) A C s Princess. af Amour Angus (us)

Avlshingsteindex. Mor Morfar (årings navn v. hingsts navn)... Katalog nr. v. Garland Lobell (us) A C s Princess. af Amour Angus (us) FØLHOPPER REPRÆSENTERET MED AFKOM PÅ DERBYAUKTIONEN Mor Morfar (årings navn v. hingsts navn)... Katalog nr. Alfa GT Buck nder (Aloue e, hoppe ABC v. Coktail Freight Jet)... Noble Victory 5 v. Garland Lobell

Læs mere

DANSK OPDRÆT I MEDVIND (?) - TRODS ØKONOMISK MODVIND (HVORFOR ER DANSKE HESTE BEDRE END NORSKE?)

DANSK OPDRÆT I MEDVIND (?) - TRODS ØKONOMISK MODVIND (HVORFOR ER DANSKE HESTE BEDRE END NORSKE?) DANSK OPDRÆT I MEDVIND (?) - TRODS ØKONOMISK MODVIND (HVORFOR ER DANSKE HESTE BEDRE END NORSKE?) 1) KORT PRÆSENTATION INDHOLD 2) DANSK TRAVSPORT OVERORDNET STRUKTUR ØKONOMI SPIL ORGANISATION SPORT AVL

Læs mere

ARRANGERES I SAMARBEJDE MED RACING ARENA AF FORENINGEN AF TRAVER OPDRÆTTERE I DANMARK. Tillæg AUKTION

ARRANGERES I SAMARBEJDE MED RACING ARENA AF FORENINGEN AF TRAVER OPDRÆTTERE I DANMARK. Tillæg AUKTION ARRANGERES I SAMARBEJDE MED RACING ARENA AF FORENINGEN AF TRAVER OPDRÆTTERE I DANMARK Tillæg AUKTION 2016 The Liquidator (US) Tahitien Treat (US) 46 Crocodille Shadow Brun hingst, født 10. juni 2014 Andover

Læs mere

AuktiOn. Lørdag den 20. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg

AuktiOn. Lørdag den 20. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg ArrAngeres i samarbejde med Aalborg kommune og NKI Racing Arena af Foreningen af Travopdrættere i Danmark AuktiOn 2014 Lørdag den 20. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg Skydebanevej 25, 9000

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i september og oktober Startmeldingsdatoer til løb i september og oktober September: Tirsdag 3. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 4. Aalborg kl. 15.15 Torsdag 5. Billund

Læs mere

Rudolf Le Ann 1989-2012. Dansk Travsports Centralforbund. hingstekatalog

Rudolf Le Ann 1989-2012. Dansk Travsports Centralforbund. hingstekatalog Rudolf Le Ann 1989-2012 Dansk Travsports Centralforbund 2013 hingstekatalog Hingstekatalog 2013 Krystalkuglen! Der findes, som bekendt ikke krystalkugler, hvor opdrætterne kan se hvilke hingste, der kommer

Læs mere

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5 Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Travligaen

Læs mere

Great Challenger Danmarks championhingst. Hingstekatalog. Foreningen af Traveropdrættere i Danmark

Great Challenger Danmarks championhingst. Hingstekatalog. Foreningen af Traveropdrættere i Danmark Great Challenger Danmarks championhingst Hingstekatalog 2015 Foreningen af Traveropdrættere i Danmark 2 Hingstekatalog 2015 Velkommen WIEGAARDEN.dk. TV. 146098 Bedækningssæsonen 2015 Igen i 2015 tilbydes

Læs mere

AUKTION. Lørdag den 10. september kl på NKI Racing Arena Aalborg

AUKTION. Lørdag den 10. september kl på NKI Racing Arena Aalborg ARRANGERES I SAMARBEJDE MED NKI RACING ARENA AF FORENINGEN AF TRAVER OPDRÆTTERE I DANMARK AUKTION 2016 Lørdag den 10. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg Skydebanevej 25, 9000 Aalborg FORENINGEN

Læs mere

237.139 41.657 22.686 3.162 3.162 2-årige

237.139 41.657 22.686 3.162 3.162 2-årige Mest vindende heste Totalt udenlandske baner - Kørselsdato Side -årige St.... Bad Moon Rising Bali Uncle Wise As (IT) Babymoney Bette Nock år h e. Muscles Yankee (US) år h e. The Liquidator (US) år h e.

Læs mere

BANENUMRE STARTTIDER HAR DU SPØRGSMÅL TIL DANTOTO PRODUKTET, SÅ:

BANENUMRE STARTTIDER HAR DU SPØRGSMÅL TIL DANTOTO PRODUKTET, SÅ: LØBSKALENDER 2017 BANENUMRE DANSKE BANER 01 Charlottenlund 02 Århus 04 Billund 05 Odense 06 Skive 07 Aalborg 08 Nykøbing 09 Bornholm 10 Klampenborg SVENSKE BANER 22 Xpress 24 Solvalla 25 Åby 26 Jägersro

Læs mere

INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 29. marts 2009 kl. 10.00-14.00

INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 29. marts 2009 kl. 10.00-14.00 Nordjysk Hingstestation Hingstekatalog 2009 Ingen bookning på opstaldede hingste INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 29. marts 2009 kl. 10.00-14.00 Præsentation af de 7 opstaldede avlshingste Stort lotteri

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i Startmeldingsdatoer september og oktober til løb i september og oktober September: Mandag 1. Skive kl. 18.30 Tirsdag 2. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 3. Aalborg kl.

Læs mere

Dansk Travsports Centralforbund. Takethem. Derbyauktion. Lørdag d. 30. august 2014 kl. 19.00. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm

Dansk Travsports Centralforbund. Takethem. Derbyauktion. Lørdag d. 30. august 2014 kl. 19.00. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm Dansk Travsports Centralforbund Takethem Derbyauktion Lørdag d. 30. august 2014 kl. 19.00 York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm Bo Westergaard & My Happiness E P Vinder af TAROK s Mindeløb 2013

Læs mere

25 Mest vindende heste Totalt danske baner Kørselsdato Side 1. Hingste og Vallakker. 2-årige. Varmblod

25 Mest vindende heste Totalt danske baner Kørselsdato Side 1. Hingste og Vallakker. 2-årige. Varmblod Mest vindende heste Totalt danske baner - Kørselsdato Side -årige Hingste og Vallakker St.... Rambo Flex Rusty Dust* Robin Laser* Rebus* Ravenna Ratata Ronaldo Blåbjerg* Rasmus Pilbro Race Chip Remee Torp

Læs mere

AUKTION. Lørdag den 19. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg

AUKTION. Lørdag den 19. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg ARRANGERES I SAMARBEJDE MED NKI RACING ARENA AF FORENINGEN AF TRAVER OPDRÆTTERE I DANMARK AUKTION 2015 Lørdag den 19. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg Skydebanevej 25, 9000 Aalborg FORENINGEN

Læs mere

Travkalender. Torsdag 28. maj. Nykøbing...4. juni. Bornholm...30. juni. Charlottenlund...13. juni. Aarhus...13. juni. Torsdag 18.

Travkalender. Torsdag 28. maj. Nykøbing...4. juni. Bornholm...30. juni. Charlottenlund...13. juni. Aarhus...13. juni. Torsdag 18. Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Løbsdage

Læs mere

Alvika Konsults Amatørløb, finale.

Alvika Konsults Amatørløb, finale. CH20120825-1 1Gul Trio Alvika Konsults Amatørløb, finale. 3-12-årige $Startpræmiesum och point per den 31 juli 2012 kl. 24.00. 2000 m. Tillæg 20 m ved 25.001 kr, 40 m ved 65.001 kr, 60 m ved 180.001 kr,

Læs mere

PEAK. Ina Tilly Inpursuitofvictory Nikaia Peak Performance Peak n Royal. Winners never quit, quitters never win! Stutteri. Stutteriets følhopper

PEAK. Ina Tilly Inpursuitofvictory Nikaia Peak Performance Peak n Royal. Winners never quit, quitters never win! Stutteri. Stutteriets følhopper Winners never quit, quitters never win! Stutteri PEAK Ringstedvej 638 DK-4100 Ringsted Tlf: (+45) - 26 85 12 80 E-mail: stutteripeak@hotmail.com Stutteriets følhopper Ina Tilly Inpursuitofvictory Nikaia

Læs mere

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG LØRDAG DEN 8. MARTS 2014 Auktionsbetingelser 1. De på auktionen solgte tyre og kvier sælges med tilhørende stamtavler med de garantibestemmelser, der

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner maj/juni Løbsdage i maj og juni Startmeldingsdatoer til løb i maj og juni Maj: Torsdag 1. Nykøbing kl. 18.30 Fredag 2. Odense kl. 17.45 Lørdag 3. Bornholm kl. 13.00 Søndag 4. Lunden kl. 13.15

Læs mere

Månedens Hesteejer i januar: Stald KTAS

Månedens Hesteejer i januar: Stald KTAS Månedens Hesteejer i januar: Stald KTAS Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 13.20 // Af Henrik Ebbesen // // // Dansk Hestevæddeløb har kåret landets største anpartsstald, Stald KTAS, som Månedens Hesteejer

Læs mere

Løbsreferat d. 28. december 2013. Vejr og bane: Fint vejr og god bane. 1. løb

Løbsreferat d. 28. december 2013. Vejr og bane: Fint vejr og god bane. 1. løb Løbsreferat d. 8. december 13 V65-spil, 3.-8. løb, omsat: 1.45.981 SEK. Opdateret kl. :14 Afd. Nr. Vinder Odds Værdi Udg. 1 4 Dries Buitenzorg Mads Hviid Nielsen 11,94 138-6 Silke Dalimo Bent Svendsen

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner november/december Løbsdage i november og december November: Torsdag 1. Billund kl. 18.30 Lørdag 3. Lunden kl. 14.15 Søndag 4. Aalborg kl. 13.15 Mandag 5. Skive kl. 18.00 Onsdag 7. Aarhus

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner maj/juni Løbsdage i maj og juni Startmeldingsdatoer til løb i maj og juni Maj: Onsdag 1. Lunden kl. 15.15 Torsdag 2. Billund kl. 18.30 Lørdag 4. Bornholm kl. 13.00 Lørdag 4. Skive kl. 17.42

Læs mere

INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00-15.00 Præsentation af de 6 opstaldede avlshingste

INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00-15.00 Præsentation af de 6 opstaldede avlshingste Nordjysk Hingstestation Hingstekatalog 2008 Hingsteholder Jens Peter Hansen HUSK: Vi inseminerer med frostsæd!!! INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00-15.00 Præsentation af de 6

Læs mere

Team Friis - Tilbageblik på 2014

Team Friis - Tilbageblik på 2014 Team Friis - Tilbageblik på 2014 2014 blev et år hvor stalden kan se tilbage på sin første klassiske sejr, sin første V75 sejr og en storløbssejr i Harald Lunds Mindeløb. 2014 blev året hvor vi endelig

Læs mere

GIV ET BUD. Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev. Jordstykke på m2 udbydes til salg.

GIV ET BUD. Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev. Jordstykke på m2 udbydes til salg. GIV ET BUD Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev Jordstykke på 1.005 m2 udbydes til salg. Violvej, Breum, 7870 Roslev. Skive Kommune udbyder matr. nr. 3m Breum by, Grinderslev beliggende på Violvej i Breum

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Team Don. Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Følg Don på Facebook under facebook.com/teamfriis.don og på

Team Don. Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Følg Don på Facebook under facebook.com/teamfriis.don og på Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Team Don Anpartsprojekt på hesten Don, lillebror til Barok Prospekt for Team Don Team Friis giver dig nu mulighed for at komme med i et spændende anpartsprojekt. Udgangspunktet

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner marts/april Løbsdage i marts og april Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Marts: Søndag 4. Odense kl. 13.15 Onsdag 7. Lunden kl. 15.45 Søndag 11. Aalborg kl. 13.15 Mandag 12. Skive

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem erhvervsdrivende og privat.

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem erhvervsdrivende og privat. KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem erhvervsdrivende og privat. Mellem By: Land: Tlf: herefter benævnt køber og By: Land: Tlf: Cvr.nr.: herefter benævnt sælger er der indgået aftale på nedenstående betingelser

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive

T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået følgende aftale om køb

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner juli/august Løbsdage i Juli og August Startmeldingsdatoer til løb i Juli og August Juli: Søndag 1. Aarhus kl. 13.15 Mandag 2. Skive kl. 18.15 Tirsdag 3. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 4. Lunden

Læs mere

Afd. Nr. Vinder Odds Værdi Udg. 1 7 Nuggie Hawn Jens Laursen 8,21 275 - 2 5 Silver Cæsar Knud Mønster 3,28 360 8

Afd. Nr. Vinder Odds Værdi Udg. 1 7 Nuggie Hawn Jens Laursen 8,21 275 - 2 5 Silver Cæsar Knud Mønster 3,28 360 8 Løbsreferat d. 6. september 23 V5-spil, 3.-7. løb, omsat: 78.794 DKK. Opdateret kl. : Afd. Nr. Vinder Odds Værdi Udg. 7 Nuggie Hawn Jens Laursen 8,2 275-2 5 Silver Cæsar Knud Mønster 3,28 36 8 3 4 Rikke

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner november/december Løbsdage i Startmeldingsdatoer til løb i november og december november og december November: Mandag 27. oktober: Lørdag 1. Lunden kl. 18.05 Tirsdag 28. oktober: Søndag 2.

Læs mere

4.løb/2 Sir Diamond: 5.løb/4 Sir William: 7.løb/2 Viktor B: 6.løb/5 Royal Dream: 7.løb/4:

4.løb/2 Sir Diamond: 5.løb/4 Sir William: 7.løb/2 Viktor B: 6.løb/5 Royal Dream: 7.løb/4: Løbsdag d 26.06.15 Kaj Westergaard seler 3 heste ud fra stalden og med et par spændende chancer: 4.løb/2 Sir Diamond: Gik et helt vildt topløb senest, hvor den sad i dødens hele vejen rundt i toptempo

Læs mere

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Propositioner marts/april Løbsdage i marts og april Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Marts: Søndag 3. Aalborg kl. 13.15 Onsdag 6. Lunden kl. 15.15 Søndag 10. Aarhus kl. 13.15 Mandag 11. Skive

Læs mere

Stutteri Valhallas salgsliste - Nov. 2014

Stutteri Valhallas salgsliste - Nov. 2014 Stutteri Valhallas salgsliste - Nov. 2014 På Stutteri Valhalla har vi besluttet at skære lidt ned i bestanden af vores Welsh Cobs. Det betyder, at vi netop nu har 7-8 dyr til salg eller udlejning - bl.a.

Læs mere

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private.

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private. KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private. Mellem By: Land: Tlf: herefter benævnt køber og By: Land: Tlf: herefter benævnt sælger er der indgået aftale på nedenstående betingelser om købers erhvervelse

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

SPECIAL MUDDI 2140:1 20,7 M 2.250 5,lbr. hp. v Fuddi Muddi - 14: 4 0-1-1 20,7 2.250 13: 0 0-0-0 0 Tot: 4 0-1-1

SPECIAL MUDDI 2140:1 20,7 M 2.250 5,lbr. hp. v Fuddi Muddi - 14: 4 0-1-1 20,7 2.250 13: 0 0-0-0 0 Tot: 4 0-1-1 OD20140531-1 1Gul Trio DM for Amatører 2014 - Amerikanerløb. b 3-14-årige 0-150.000 kr. 2140 m. Autostart. Præmier: 10.000-7.000-5.500-3.500-2.000-1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud. Ærespræmie til

Læs mere

AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER)

AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER) AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER) 1. Kundeforhold: 1.1.For at få adgang til at sælge genstande på auktion på se link på http://hillerødauktioner.dk (i det følgende kaldet on-line siden, skal rekvirenten

Læs mere

Udbuddet sker uden en fastsat mindstepris.

Udbuddet sker uden en fastsat mindstepris. Giv et bud Jordstykke på ca. 9.000 m 2 udbydes til salg. Holstebrovej/Rønbjergvej, 7860 Spøttrup Skive Kommune udbyder matr. nr. 17g Hvidbjerg By, Hvidbjerg beliggende på Holstebrovej/Rønbjergvej i Hvidbjerg

Læs mere

9 Äg: Thomas Baastrup Jensen Lindhardt C Aa 18/12-1 4/ 1800n 0 25,1 g - - 231 9ĸ

9 Äg: Thomas Baastrup Jensen Lindhardt C Aa 18/12-1 4/ 1800n 0 25,1 g - - 231 9ĸ DK20120222-1 1 Trio V P Tv 3-12-åriga högst 5.500 DKK. 2100 m. 2100 m. Tillägg 20 m vid 1.251 DKK. Pris: 7500-3750-1900-1100-750 DKK RED HOT EPICE (DK) 3 22,6 M 20,2 AM 3.220 4,br. s. e Storstadsbusen

Læs mere

10 Äg: Anita Bakkegård Hansen Olsen A Ny 17/5-3 3/ 2140n 4 23,5 - - 38 5. 11 Äg: Team Oscar Nielsen M Ch 4/7-1 6/ 2000 1 17,3 - - 68 9

10 Äg: Anita Bakkegård Hansen Olsen A Ny 17/5-3 3/ 2140n 4 23,5 - - 38 5. 11 Äg: Team Oscar Nielsen M Ch 4/7-1 6/ 2000 1 17,3 - - 68 9 CH20120801-1 1 Trio V P Tv 3-12-åriga. Högst 10.000 DKK. 2000 m. 2000 m. Tillägg 20m vid vunna 3.001 DKK. Pris: 7500-3750-1900-1100-750 DKK ca kl 15:45 2012-08-01 H Ch = 55 GEMINI GULL 2000:1 0 4,br. s.

Læs mere

Trio. V P Tv DK20120411-1. ca kl 15:45 2012-04-11. Dk = 54

Trio. V P Tv DK20120411-1. ca kl 15:45 2012-04-11. Dk = 54 DK20120411-1 1 Trio V P Tv 3-12-åriga högst 5.500 DKK. 2140 m. 2140 m. Tillägg 20 m vid 1.751 DKK. Pris: 7500-3750-1900-1100-750 DKK ca kl 15:45 2012-04-11 H Dk = 54 SUNE ELHOLM (DK) 2140:1 27,1 K 0 3,ljbr.

Læs mere

OUTSTANDING LADY 1900:1 16,9 M 13,4 AK 276.695 6,brun hp. v Muscles Yankee - 12: 6 0-1-2 16,0a 10.650 11: 11 2-2-0 13,4a 39.

OUTSTANDING LADY 1900:1 16,9 M 13,4 AK 276.695 6,brun hp. v Muscles Yankee - 12: 6 0-1-2 16,0a 10.650 11: 11 2-2-0 13,4a 39. BI20121118-1 Trio Grindsted Autogenbrug ApS Monteløb - Monteserien 7. afdeling. b 1Gul 3-14-årige højst 300.000 kr. 1900 m. Monté. Autostart. 10 startende. Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 (5 præmier)

Læs mere

bane program 6 // ONSDAG 27. MARTS 2013 // KL. 15.00 // PRIS 25 KR. BANE 07 WWW.AAV.DK ONSDAG DEN 27. MARTS 2013 // NKI RACING ARENA AALBORG

bane program 6 // ONSDAG 27. MARTS 2013 // KL. 15.00 // PRIS 25 KR. BANE 07 WWW.AAV.DK ONSDAG DEN 27. MARTS 2013 // NKI RACING ARENA AALBORG bane NR. program BANE 07 WWW.AAV.DK 6 // ONSDAG 27. MARTS 2013 // KL. 15.00 // PRIS 25 KR. AALBORG ALBORG 1 K ÆRE PUBLIKUM, SPONSORER OG ALLE AKTIVE: Det er en glæde at kunne byde såvel publikum, sponsorer,

Læs mere

Nextgenerationtoft e Action Hall Pedersen J B Se 21/8 -k 1/ 2120 k 22,5 - - gdk Uppf: Ivan Thorsager Äg: Pia och Niels Lange

Nextgenerationtoft e Action Hall Pedersen J B Se 21/8 -k 1/ 2120 k 22,5 - - gdk Uppf: Ivan Thorsager Äg: Pia och Niels Lange ÅL20130904-1 1 Trio V P Tv ca kl 15:15 2013-09-04 H Ål = 54 TEMPO GIGANTE (DK) 2100:1 0 3,br. v. e Nero Toft - 13: 0 0-0-0 0 12: 0 0-0-0 0 1 Nextgenerationtoft e Action Hall Pedersen J B Se 21/8 -k 1/

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127*

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* - FORTEGNELSE OVÉR EN SAMLING MALERIER AF MALEREN AD. HEINRICH-HANSEN BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* EFTERSYN: Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag den 25. Februar

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

Ge G nera r lf l o f rs r aml m i l ng g Skive Trav 2011

Ge G nera r lf l o f rs r aml m i l ng g Skive Trav 2011 Generalforsamling Skive Trav 2011 Skive Travs trænere er de bedste i landet - herunder 2010 s bedste resultater: Frosty Hanovers Mindeløb - Odin Mølgård 1 Lord Valentines Mindeløb - Neo Smed 2(vinder:

Læs mere

Sport Spil Spænding. SIK og Skivehesten Robin Ice på banen! Baneprogram Mandag d. 28. feb. 2011 kl. 18.15. www.skive-trav.dk

Sport Spil Spænding. SIK og Skivehesten Robin Ice på banen! Baneprogram Mandag d. 28. feb. 2011 kl. 18.15. www.skive-trav.dk Sport Spil Spænding Baneprogram Mandag d. 8. feb. kl. 8.5 Pris,- / Nr. BANE 6 SIK og Skivehesten Robin Ice på banen! www.skive-trav.dk Velkommen til Skive! Løbs-dagens cirkatider: Kl.. Det gule Hus åbner

Læs mere

Program for Skive 27.05.2013

Program for Skive 27.05.2013 Program for Skive 27.05.2013 www.simtoto.dk - Hjemmesiden for travtips baseret på statistik! Simtoto Ranking Løp 3, V5-1 100.0 5 SAXWILL MONEY 97.1 8 PIHL STEENSGÅRD 89.2 4 STAR TULSBJERG 87.9 2 SWEET

Læs mere

Aalborg træner Peter Jensen starter 3 spændende heste og de får følgende ord med på vejen:

Aalborg træner Peter Jensen starter 3 spændende heste og de får følgende ord med på vejen: 24.07.15 Aalborg træner Peter Jensen starter 3 spændende heste og de får følgende ord med på vejen: 1.løb/8 Thai Paycheck: Er en fin traver, som i dens debut løb lidt urutineret og ikke helt forstod kuskens

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner juli/august Løbsdage i Juli og August Startmeldingsdatoer til løb i Juli og August Juli: Mandag 1. Aalborg kl. 18.15 Tirsdag 2. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 3. Lunden kl. 15.15 Torsdag 4. Billund

Læs mere

Pris: kr. 20,- KATALOG. Cykel Auktion: Torsdag D. 23. Januar 2014 kl: 16:00. Eftersyn: Torsdag D. 23. Januar kl 13:00-16:00. Live auktion!!

Pris: kr. 20,- KATALOG. Cykel Auktion: Torsdag D. 23. Januar 2014 kl: 16:00. Eftersyn: Torsdag D. 23. Januar kl 13:00-16:00. Live auktion!! Pris: kr. 20,- KATALOG Cykel Auktion: Torsdag D. 23. Januar 2014 kl: 16:00 Eftersyn: Torsdag D. 23. Januar kl 13:00-16:00 Live auktion!! Side 1 Cyklerne sælges i den stand de forefindes. Det må forventes

Læs mere

Auktioner ApS sælger aktiver fra dødsbo

Auktioner ApS sælger aktiver fra dødsbo 22. februar 2017 Auktioner ApS sælger aktiver fra dødsbo IKKE under konkurs (9 Smykker) Eftersyn: 7. marts 2017 fra kl. 11.00 til kl. 11.30 Strandvejen 60, 2900 Hellerup kun efter tilmelding dagen inden

Læs mere

Løbsreferat d. 27. august 2012. Vejr og Bane: Sommerbane og sommervejr. 1. løb

Løbsreferat d. 27. august 2012. Vejr og Bane: Sommerbane og sommervejr. 1. løb Løbsreferat d. 27. august 212 V5-spil, 3.-7. løb, omsat: 11.212 DKK. Opdateret kl. : Afd. Nr. Vinder Odds Værdi Udg. 1 1 Sounds Perfect Kenneth Andersen 17,8 32-2 3 Satano Neergård Jeppe Juel 3,81 825

Læs mere

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Sekretariat: Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Telefon på dyrskuepladsen: 51 90 16 92 Dyrskuets CHR-nummer: 077037 Indhold Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Far Mor. Armbro Overt (CA) Opdrætter: Adams Hall (US) Runway Blues (US) Opdrætter: Amer I Can (US) Macon Opdrætter: Amer I Can (US)

Far Mor. Armbro Overt (CA) Opdrætter: Adams Hall (US) Runway Blues (US) Opdrætter: Amer I Can (US) Macon Opdrætter: Amer I Can (US) 1 Back on Track 0N0509 130803 Adams Hall (US) Narnia Armbro Overt (CA) Per Nielsen Asselkærvej 2, Hvidbjerg, 7860 Spøttrup Bakers Boy 0N0162 130521 Amer I Can (US) Alamo Bay Runway Blues (US) Lindy Holm

Læs mere

banenr. 30 // SØNDAG 4. NOVEMBER 2012 // KL. 13.00 // PRIS 25 KR. program

banenr. 30 // SØNDAG 4. NOVEMBER 2012 // KL. 13.00 // PRIS 25 KR. program banenr. 0 // SØNDAG. NOVEMBER 01 // KL. 1.00 // PRIS KR. program BANE 0 WWW.AAV.DK W. AALBORG 1 K ÆRE PUBLIKUM, SPONSORER OG ALLE AKTIVE: Det er os hermed en fornøjelse, at kunne byde såvel publikum, sponsorer,

Læs mere

KATALOG. Designermøbler mm.

KATALOG. Designermøbler mm. KATALOG Designermøbler mm. Auktion: Torsdag den 24. okt. 2013 kl. 17 Eftersyn: Tirsdag d. 22. okt. - Onsdag d. 23. okt - Torsdag d. 24. okt. 2013 kl 13-15 Alle dage Live auktion!! Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Stiftet 2010 Vi avler welsh sec C og Cobs

Stiftet 2010 Vi avler welsh sec C og Cobs Stutteri tt Assentorp Stiftet 2010 Vi avler welsh sec C og Cobs Assentorp s s Ballarina Sec C hoppe føl 21 dage Far: Coedeneirinn Reflect Mor: Dynamite Balina Synod Grouse Assentorps Ballarina er efter

Læs mere

Løbsreferat d. 19. marts 2014. V5-spil, 2.-6. løb, omsat: 726.684 SEK. Opdateret kl. 16:57. Afd. Nr. Vinder Odds Værdi Udg.

Løbsreferat d. 19. marts 2014. V5-spil, 2.-6. løb, omsat: 726.684 SEK. Opdateret kl. 16:57. Afd. Nr. Vinder Odds Værdi Udg. Løbsreferat d. 19. marts 214 V5-spil, 2.-6. løb, omsat: 726.684 SEK. Opdateret kl. 16:57 Afd. Nr. Vinder Odds Værdi Udg. 1 3 Time To Fly Michelle Mønster 7,25 155-2 6 Sofus Kaj Jensen 2,67 1562-3 11 Sigurd

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Derbyhistorie. De første år II: De åbne avlsløb begynder og dansk hest vinder kæmpepræmie..

Derbyhistorie. De første år II: De åbne avlsløb begynder og dansk hest vinder kæmpepræmie.. Derbyhistorie II De åbne avlsløb begynder og Metropolitanløbet med den kolossale førstepræmie på 5.000 kr. giver dansk sejr Af Lars Donatzky Princess Earl var en af de heste, der både deltog i løbene på

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i september og oktober Startmeldingsdatoer til løb i september og oktober September: Lørdag 1. Odense kl. 14.15 Tirsdag 4. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 5. Lunden kl.

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

Far Mor. 150617 Digelsvej 5, Langstrup, 3480 Fredensborg. Among Hastrup. 150610 Gønderupgårdvej 239.C, 9760 Vrå

Far Mor. 150617 Digelsvej 5, Langstrup, 3480 Fredensborg. Among Hastrup. 150610 Gønderupgårdvej 239.C, 9760 Vrå 1 Diesel 0R0250 Tonny Lerche 150617 Abracadabrant (IT) Nice Vixi Digelsvej 5, Langstrup, 3480 Fredensborg Daguet Rapide (IT) Design Hastrup 0R0269 Niels H. Andersen 150508 Among Hastrup Rolig Hastrup Skolevangen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger.

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger. AUKTIONSVILKÅR ON-LINE AUKTIONER. 1. Forord: 1.1.Ethvert salg på Hillerød Auktioners on-line auktionsside (i det følgende kaldet online) er underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.2.Betingelserne

Læs mere

program Weekenden starter på Jydsk Væddeløbsbane 10 trav- og 3 galopløb Nordisk spil med store puljer OBS! 1. løb starter kl. 15.

program Weekenden starter på Jydsk Væddeløbsbane 10 trav- og 3 galopløb Nordisk spil med store puljer OBS! 1. løb starter kl. 15. bane Nr. 8 // fredag 8. juli 0 // kl..00 Onsdag program den. februar 0 Pris 0 kr. // BANE 0 Pris: kr. jvb-aarhus.dk Dansk Hestevæddel Dansk He stage 8 / visual / logo / endorsed brands OBS!. løb starter

Læs mere

PEAK. Ina Tilly Inpursuitofvictory Nikaia Peak Performance Peak n Royal Sea The Peaks. Winners never quit, quitters never win!

PEAK. Ina Tilly Inpursuitofvictory Nikaia Peak Performance Peak n Royal Sea The Peaks. Winners never quit, quitters never win! Winners never quit, quitters never win! Stutteri PEAK Ringstedvej 638 DK-4100 Ringsted Tlf: (+45) - 26 85 12 80 E-mail: stutteripeak@hotmail.com Stutteriets følhopper Ina Tilly Inpursuitofvictory Nikaia

Læs mere

blev fundament for SUCCES

blev fundament for SUCCES Steen og Pernille Rugaard med deres første avlshoppe Clara RDH, der er mor til Tørveslettens Stamina Besøg på Stutteri Tørvesletten SELSKABSHESTEN blev fundament for SUCCES 54 MAGASINET HEST 02 2011 H110228E1A54.indd

Læs mere

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV Grund, Kirkebakken 11, 7870 Roslev, matr.nr. 9au Roslev By, Roslev Skive Kommune udbyder en grund beliggende Kirkebakken 11, 7870 Roslev til salg i henhold til

Læs mere

Trio Tvilling Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey 4-14-årige. total præmiesum : 5.000 dist tid kmtid præmiesum odds kusk 20,6 20,0 19,4 20,9

Trio Tvilling Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey 4-14-årige. total præmiesum : 5.000 dist tid kmtid præmiesum odds kusk 20,6 20,0 19,4 20,9 Nykøbin F. Travbane torsda den 6 juni 6. Tvillin m Snorestart Formløb Klasse Amatør/Jockey --årie. total præmiesum :. Luii Molar /6.,,6. Nyaard Torben 8 Penny Lane Dryad /8.,,. 6 Steinlein Niclas 9 Speedy

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

K Ø B E K O N T R A K T

K Ø B E K O N T R A K T Hestegalleri.dk K Ø B E K O N T R A K T Sælger Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende) Adresse: Postnr./by: Telefonnr. E-mail: (i det følgende omtalt som sælger) og køber Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

Butik Mette Freyberg, Lyngby ApS under konkurs v/advokat Ingrid Brix Jensen (Customade. By Malene Birger, Ivy, Lee. kr )

Butik Mette Freyberg, Lyngby ApS under konkurs v/advokat Ingrid Brix Jensen (Customade. By Malene Birger, Ivy, Lee. kr ) 19. januar 2017 Butik Mette Freyberg, Lyngby ApS under konkurs v/advokat Ingrid Brix Jensen (Customade. By Malene Birger, Ivy, Lee. kr.285.368) Eftersyn: 18. januar 2017 fra kl. 13.30 til kl. 14.00 Butik

Læs mere

Program for Odense 05.12.2012

Program for Odense 05.12.2012 Program for Odense 05.12.2012 www.simtoto.dk - Hjemmesiden for travtips baseret på statistik! Simtoto Ranking Løp 2, V5-1 100.0 2 ROYAL SIMONI 96.8 4 ROMEO PELLE 95.9 7 OLYMPIC LASER 95.6 5 O'BELLA MAX

Læs mere

ODENSE. Samstag, 01. Februar 2014. 1 17:35 Montélopp 2140 Meter. 2 17:55 Hedersloppet - Det är skönt att vara hästägare 2140 Meter

ODENSE. Samstag, 01. Februar 2014. 1 17:35 Montélopp 2140 Meter. 2 17:55 Hedersloppet - Det är skönt att vara hästägare 2140 Meter Samstag,. Februar Title Samstag,. Februar : Montélopp Meter SEK : Hedersloppet - Det är skönt att vara hästägare Meter SEK 8: :A PRIS 9, V Meter SEK 8: Travligan, Extra Bladet Liga Meter SEK 9: Amatörlopp

Læs mere

Auktioner ApS sælger sko for kunde

Auktioner ApS sælger sko for kunde 19. januar 2017 Auktioner ApS sælger sko for kunde IKKE under konkurs (1400 par damesko, største delen ballerina sko) Eftersyn: 1. februar 2017 fra kl. 12.00 til kl. 15.00 Grantoftestræde 11, 2750 Ballerup

Læs mere

KATALOG. LIEBHAVER BILAUKTION Auktion: Onsdag D.12. November 2014 kl: 18:00

KATALOG. LIEBHAVER BILAUKTION Auktion: Onsdag D.12. November 2014 kl: 18:00 Pris: kr. 20,- KATALOG LIEBHAVER BILAUKTION Auktion: Onsdag D.12. November 2014 kl: 18:00 Eftersyn: Mandag d. 10. November fra Kl. 10-18 samt Onsdag d. 12. November fra kl. 15-17. Live auktion!! Side 1

Læs mere