Velkommen til DTC s Derbyauktion 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til DTC s Derbyauktion 2010"

Transkript

1

2 Velkommen til DTC s Derbyauktion 2010 Det er med stor glæde, at Dansk Travsports Centralforbund atter kan byde velkommen til den traditionsrige unghesteauktion, som hvert år afholdes i forbindelse med derbyweekenden. Årets udgave vil i lighed med udgaven have det på alle måder imponerende Stutteri York som ramme. Fra opdrætterne lød der stort set udelukkende positive meldinger omkring York efter auktionen, da alle heste blev opstaldet indendørs, og forholdene på dette område ikke tidligere var set bedre. For publikum vil auktionshallen igen i 2010 byde på meget fine forhold med mange siddepladser, ligesom Tårbæk Kro, der står for mad og drikke, vil have et bredt udvalg, der kan tilfredsstille selv de mest kræsne ganer og maver. I 2009 havde DTC besøg af gæster fra det norske centralforbund, der kom til Danmark for at se, om der kunne hentes inspiration. Blandt mange positive tilbagemeldinger blev især selve auktionslokalets indretning og udsmykning samt udbuddet af lækre retter i buffeten fremhævet fra norsk side. Auktionens 65 heste, der er faldet efter 33 forskellige avlshingste, er noget af det bedste, som dansk avl kan byde på. Med en S-årgang på omkring 800 heste er muligheden for at købe en klassisk vinder større end tilfældet har været med de foregående årgange. Nyskabelsen Dansk Avlsløb omfatter også S-årgangen, og derfor kan det som potentiel køber være en god idé at se efter, om den plag man ser på opretholder engagement i Dansk Avlsløb, der som bekendt afvikles i 2012 (når hestene er 3 år). Løbet afviklet med to finaler. En for hopper og en for hingste/vallakker. Med den meget store interesse, der har været fra alle sider, er det ikke urealistisk, at præmiesummen i hver finale bliver kr Se efter om logoet for Dansk Avlsløb står ud for den hest, der inspiceres Det betaler sig!! Som noget nyt vil hvert køb blive fejret med en flaske champagne, som køberen kan hygge sig med! Allerede fra kl på auktionsdagen vil der være mulighed for at se og gennemgå de mange fine ungheste, der alle er røntgenundersøgt. I lighed med sidste år vil der blive mulighed for gratis transport med busser fra Charlottenlund Travbane. Der afgår to busser. Den første kl og den næste og sidste afgår kl fra Charlottenlund Travbane (indkørslen til staldterrænet) til York. Arrangementet tager sin begyndelse kl med en lille ceremoni, hvor deltagerkredsen omkring søndagens derbyheste er inviteret. Første hest vil komme i ringen kl.19.45, og auktionen forventes afsluttet kl Kl og kl vil der afgå busser fra Stutteri York til Charlottenlund Travbane. DTC ønsker alle fremmødte en god auktion og rigtig god fornøjelse. Dansk Travsports Centralforbund Klaus Storm Auktionskataloget er udgivet af Dansk Travsports Centralforbund, Hestesportens Hus, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund, Tlf: Fax Ansvarshavende redaktør: Klaus Storm Forside foto: U S Photo 3

3 Auktionsbetingelser gældende for DTC s Derbyauktion på York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm Lørdag den 28. august DTCs Derbyauktion, der afholdes af Dansk Travsports Centralforbund (DTC), omfatter tilsammen heste født Kun danskfødte og danskregistrerede heste kan tilmeldes. 2. DTC forbeholder sig ret til at fastlægge antallet af heste på auktionen og udvælge disse blandt de tilmeldte. Taler særlige forhold herfor, kan en hest nægtes medtaget på auktionen. DTC forbeholder sig endvidere ret til at aflyse auktionen. 3. Anmeldelse til auktionen er kun gyldig, når den sker på auktionsholders anmeldelsesblanket, er egenhændigt underskrevet af hestens ejer, og hestens registreringsattest medfølger Anmeldelsesgebyr udgør: DTCs Derby Auktion 28.august kr moms i alt kr Ovennævnte beløb er pr. hest, som udvælges til auktionen. Anmeldelsesgebyr opkræves via TravData. Anmeldelsen er først gyldig, når anmeldelsesgebyret er indbetalt. Dersom ejeren af en hest har forfalden gæld til DTC, kan hesten slettes fra deltagelse på auktionen helt frem til afholdelsen. Anmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke i et sådant tilfælde. Røntgenfotografering af de anmeldte heste er obligatorisk og skal være digital. Følgende røntgenfotos (projektioner) skal mindst tages: Latero-medial projektion af alle 4 tæer samt skrå lateral (115 grader skrå plantaro-lateral, dorso-medial) projektion af begge haser, (caudolateral craniomedial oblique) projektion af begge bagknæ. Billederne skal være DTC i hænde senest den 1.juni og ledsaget af udtalelse fra dyrlægen, der har foretaget røntgenfotograferingen (speciel blanket fremsendes til de udtagne heste). Senest 26. august skal DTC modtage en højst 3 dage gammel dyrlægeattest/sundhedsattest, der udviser, at pågældende hest er sund og rask og uden tegn på smitsom sygdom, ligesom det attesteres, at hesten kommer fra et sted, hvor der heller ikke findes smitsom sygdom. For hingstes vedkommende skal attesten endvidere udvise, at hesten er i besiddelse af normale ydre kønsorganer. Kopi af dyrlægeattest/sundhedsattest forefindes på auktionssekretariatet. Samtidig skal der fremsendes gyldig vaccinationsattest mod influenza. Denne vaccination skal have fundet sted senest 14 dage inden ankomsten til auktionsstedet. Såfremt hesten ikke er basisvaccineret, vaccineres den 2 gange med 1 måneds mellemrum, hvoraf sidste vaccination skal have fundet sted senest 14 dage inden ankomsten. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT HESTEPAS SKAL AFLEVERES I AUKTIONSSEKRETARIATET PÅ AUKTIONSDA- GEN SKER DETTE IKKE, VIL HESTEN BLIVE SLETTET FRA AUKTIONEN. 4. Anmeldelsesfristen til auktionen udløber 19.april. Anmeldelsesblanket og registreringsattest sendes til Dansk Travsports Centralforbund, Hestesportens Hus, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund (tlf ). For sent indsendte anmeldelser vil blive returneret, og de pågældende heste vil ikke komme med på auktionen. 5. De anmeldte heste står vederlagsfrit, men for ejers risiko, på Stutteri York. Nærmere oplysninger om vilkår for opstaldning fastlægges senere. 6. Udebliver/udgår en anmeldt hest fra auktionen efter udsendelse af korrektur af auktionsside, refunderes anmeldelsesgebyret ikke (gælder også hvis årsag er sygdom). Er der ingen gyldig grund for udeblivelsen, d.v.s. sygdom bekræftet ved dyrlægeattest, betaler anmelderen endvidere kr. + moms til arrangør. Såfremt en hest udgår efter katalogets trykning p.g.a. sygdom, forbeholder arrangør sig retten til at indhente en supplerende dyrlægeattest fra en anden dyrlæge, end den, der har undersøgt hesten i forbindelse med sletningen. Omkostninger i forbindelse med denne besigtigelse betales af anmelder. På DTCs Derby Auktion er mindstepris på kr

4 Auktionarius fastsætter størrelse af overbud. Det enkelte salg sker ved, at hammerslag efter tre gange gentaget overbud gives til den højestbydende. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Byder flere det samme, er auktionarius berettiget til at vælge. 8. Hestene sælges som beset af køber og i den stand, hvori de ved hammerslaget forefindes og uden garanti af nogen art. Herefter står de for købers regning og risiko i enhver henseende. Der henvises i øvrigt til, at Købeloven finder anvendelse i forholdet mellem køber og sælger. 9. Auktionsholder påtager sig intet ansvar for hestene, deres stand eller for det i kataloget anførte. Alle rekorder, løbsresultater og startpræmiesummer er så vidt muligt ført ajour. Anmelderne holder DTC skadesløst for et hvilket som helst tab, det være sig erstatning, sagsomkostninger eller andet, som de måtte lide i anledning af de ved hesten anførte bemærkninger. Køberen er gjort opmærksom på, at supplerende oplysninger vedr. hesten kan gives af såvel auktionens speaker som af auktionarius, samt ved opslag på hestens boksdør. Sådanne oplysninger har samme retsvirkning, som hvis de var optaget i auktionskataloget. 10 Auktionsholder påtager sig intet ansvar for betalingen af de solgte heste. Betalingen for det købte + 2,5 % auktionssalær + moms betales kontant, med kreditkort eller check af køber ved hammerslaget. Dog er auktionsholder berettiget til med mindre sælger modsætter sig dette at bevillige kredit i op til 14 dage fra auktionsdagen. Eventuelt tab i den anledning kan ikke under nogen omstændigheder rettes med auktionarius eller DTC. Budsummen ved kredit tillægges renter iflg. renteloven. For heste, der sælges til købere, som er bevilliget kredit, gælder: Hesten livsforsikres i kreditperioden for købers regning for den samlede købspris (dog maksimalt kr ), det vil sige budsum + salær + moms. Forsikringen tegnes i Alm. Brand til 0,6 % af forsikringssummen pr. påbegyndt måned. Ejendomsretten overgår først, når hele købesummen (inkl. moms og salær) er betalt til auktionsholder. Skulle indkøbt hest blive syg, komme til skade eller dø efter hammerslag, men før ejendomsretten er overgået til køber, er denne ikke desto mindre pligtig til at betale hele købesummen. Ønsker sælger at foretage retslige skridt mod køber, skal dette ske på hans eget initiativ og for egen regning. For heste, der er anmeldt til auktionen af personer, som ikke er momsregistreret, gælder følgende: Der opkræves ikke moms på budsummen, men på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 11. Køberen er pligtig til på anfordring straks at opfylde de gældende salgsbetingelser for auktionen eller udlevere det købte. Ved tilbagelevering på grund af købers misligholdelse er køber pligtig til at svare alle tab og omkostninger ved nyt salg, hvad enten dette er auktionssalg eller almindeligt salg, men har intet krav på overskud. 12. Den person, som afgiver bud, hæfter for opfyldelse af auktionens salgsbetingelser. Køber flere i forening, hæftes der solidarisk. Senest tirsdag den 31.august 2010 skal købers navn være opgivet til DTC. 13. Anmelder/Sælger betaler til DTC følgende salærer ved hammerslag på bud på kr. og derover: Ved salg: 2,5 % + moms. Ved tilbagekøb: På bud over kr. og op til kr.: 5 % + moms af den samlede budsum. På bud over kr.: 7 % + moms af den samlede budsum. 14 Erlægges betalingen ikke kontant ved hammerslag, er køber pligtig til at udrede de med inddrivelsen forbundne omkostninger, skadesløst og pligtige til at forrente restancerne med den gældende diskonto + 6 % fra hammerslag til betaling sker jvf. Rentelovens Ethvert spørgsmål om handlens tilbagegang i anledning af mangler, eller om erstatning eller afslag i købesummen i anledning af sådanne mangler, indbringes for de civile domstole efter reglerne i Købeloven. Ethvert spørgsmål om mangler skal af køber rettes direkte overfor sælger, og er således såvel auktionarius som arrangørerne uvedkommende. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret, og værneting er sælgers hjemting. Ophold på auktionsarealet sker på eget ansvar. Tillægskonditioner forbeholdes DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND Knud Erik Ravn (formand) 5

5 VEJBESKRIVELSE TIL YORK STUTTERI Nordfra (Helsingør Motorvejen E47/E55) Følg Motorvej E47/E55 mod København Drej fra ved Afkørsel nr. 9 Hørsholm C Følg 1. vej i Rundkørslen Følg Isterødvejen Følg 3. vej i Rundkørslen Følg Sjælsmarkvej OBS! kun ca. 50 meter Drej til højre ad Stumpedyssevej Drej til venstre ved York Stutteri Stumpedyssevej Grønnegade Isterød Sydfra (Helsingør Motorvejen E47/E55) Følg Motorvej E47/E55 mod Helsingør Drej fra ved Afkørsel nr. 9 Hørsholm C Følg 1. vej i Rundkørslen Følg Isterødvejen Følg 3. vej i Rundkørslen Følg Sjælsmarkvej OBS! kun ca. 50 meter Drej til højre ad Stumpedyssevej Drej til venstre ved York Stutteri

6

7 NR DERBYAUKTIONENS HESTE 35 S J s Toft hingst v. S J s Photo (us) - Ironwoman 54 Sabrina hoppe v. Daguet Rapide (i) - Bambina Dulce (us) 25 Safari K hingst v. ENS Snapshot (us) - Romana November (d) 56 Saint Emilion hingst v. Justice Hall (us) - Lorraine (i) 12 Salerno hoppe v. ENS Snapshot (us) - Super Spira (s) 5 Salut Cæsar hingst v. Global Glide (us) - Nicola Cæsar 16 Sander Esterel hingst v. Dream Vacation (us) - Magic Esterel 28 Sandra Trøjborg hoppe v. Great Challenger (us) - Veronica Trøjborg 2 Saturn hingst v. Chipmate (us) - Serpens 46 Sauvignon Blance hoppe v. Love You (f) - Hillary Avenue 39 Savannah Avalon hoppe v. Juliano Star (f) - Scotty (d) 10 Saxo hingst v. Trophy Catch (us) - Princip Ribb (s) 23 Saxo Holmsminde hingst v. Dream Vacation (us) - Devil s Lady 26 Schumann hingst v. Ganymede (f) - Opal Kryss (i) 38 Scott Laser hingst v. Muscles Yankee (us) - It s Only Chips (us) 18 Scott Ø hingst v. Ganymede (f) - Komigen (s) 30 Search The Dream hoppe v. Dream Vacation (us) - Walking Saltum 40 Secret Guy hingst v. Malabar Circle Ås (s) - Fight Brogård 41 See My Jeans hoppe v. Legendary Lover K (us) - Vælg Cowboyland 62 See The Dust hingst v. Chocolatier (us) - Richly Possessed (us) 31 See You Ice hoppe v. Love You (f) - Jolly Dust 48 Selma Stensbæk hoppe v. S J s Photo (us) - Evita Stensbæk 55 Shadow hingst v. Dream Vacation (us) - Let s Go Flamingo 7 Shanty Halbak hingst v. Timberland (d) - Grace Classy 15 SIF hoppe v. Love You (f) - Juvel Siem 53 Silver Cæsar hingst v. Brandy Dei Fiori (i) - Puk Paradiso 27 Silver Flame hingst v. Pine Chip (us) - Kalia (f) 13 Simoni s Molar hoppe v. Ganymede (f) - Cindelina Bowl (s) 34 Simoni s Revanche hoppe v. Gill s Victory (us) - Amance Højgård 19 Simoni s Smasher hingst v. Gill s Victory (us) - Ann Arifant (s) 47 Simoni s Sunrise hoppe v. Dream Vacation (us) - Salut Frøkjær 45 Sindy Shadow hoppe v. Lindy Lane (us) - Judy Mondena 52 Sir Rose hingst v. Cash Hall (us) - Regal Winner (us) Husk at checke Derbyauktionens hjemmeside Her finder du bl.a. fotos af åringerne 8

8 NR DERBYAUKTIONENS HESTE 59 Sky Line hingst v. Credit Winner (us) - Lou Silvio (s) 58 Skylar Hydrup hingst v. Great Challenger (us) - Filippa Hydrup 60 Slide So Easy hingst v. Quite Easy (us) - Elegante Frøkjær 14 Smaragd hoppe v. Great Challenger (us) - D Cherie 42 Smilla Garbo hoppe v. Great Challenger (us) - O Shea Garbo 44 Snap hoppe v. Dream Vacation (us) - Gloria F 37 Snooty hoppe v. Global Glide (us) - Velvet 1 Soffi Nock hoppe v. Dream Vacation (us) - Flicka Trøjborg 24 Soffi Reerstrup hoppe v. Great Challenger (us) - Sofie Reerstrup 50 Solo Nolo hingst v. Dream Vacation (us) - Vupti 43 Soloney Boy hingst v. Quite Easy (us) - Honey Guy 6 Song Line hoppe v. Bartali OK (i) - Herta Djuhm 29 Special Line hoppe v. Varenne (i) - Tagamint (us) 17 Speedy Lund hingst v. ENS Snapshot (us) - Com Kristina (s) 36 Speedy Salløv hingst v. Gill s Victory (us) - Daisy Guy 32 Speedy Tiger hingst v. Thai Tanic (n) - Princess Tigerlily (us) 61 Sputnik hingst v. Thai Tanic (n) - Highlight F H 63 Star Line hingst v. Offshore Dream (f) - Femme Fatale (s) 8 Starlight D Finder hingst v. Great Challenger (us) - Fabiola Dan 9 Stravinsky hingst v. Dream Vacation (us) - Exciting Me (us) 21 Strike A Mile hoppe v. Enjoy Lavec (s) - American Lore (us) 65 Stronger N Therest hingst v. Muscles Yankee (us) - Tahitien Treat (us) 4 Sucker Dust hingst v. Global Glide (us) - Nya Toftebjerg 11 Sugarlove Vixi hoppe v. Love You (f) - Caterina Crown (s) 33 Summer Flirt hoppe v. Flirtin Man (us) - Regina Løjbjerg 57 Super Vategård hingst v. Dream Vacation (us) - Elegant Vategård 22 Superlove hoppe v. Love You (f) - Helle Steensbæk 64 Supreme Laser hoppe v. Varenne (i) - Pols Divine (s) 49 Supreme Shadow hingst v. Alesi OM (i) - Gemma 51 Sweet Above hoppe v. From Above (us) - Bona 20 Sweet Challenger hoppe v. Great Challenger (us) - Andante 3 Sweet Shadow hoppe v. Korean (f) - Muscles Flamingo tilbyder bl.a. Tag selv Auktionsbuffet for Kr. 200 Bordbestilling tlf: eller via 9

9 FØLHOPPER REPRÆSENTERET MED AFKOM PÅ DERBYAUKTIONEN Mor (årings navn v. hingsts navn - Katalog nr.) AMANCE HØJGÅRD (Simoni s Revanche hoppe v. Gill s Victory)...34 AMERICAN LORE (US) (Strike A Mile hoppe v. Enjoy Lavec)...21 ANDANTE (Sweet Challenger hoppe v. Great Challenger)...20 ANN ARIFANT (S) (Simoni s Smasher hingst v. Gill s Victory)...19 BAMBINA DULCE (US) (Sabrina hoppe v. Daguet Rapide)...54 BONA (Sweet Above hoppe v. From Above)...51 CATERINA CROWN (S) (Sugarlove Vixi hoppe v. Love You)...11 CINDELINA BOWL (S) (Simoni s Molar hoppe v. Ganymede)...13 COM KRISTINA (S) (Speedy Lund hingst v. ENS Snapshot)...17 DAISY GUY (Speedy Salløv hingst v. Gill s Victory)...36 D CHERIE (Smaragd hoppe v. Great Challenger)...14 DEVIL S LADY (Saxo Holmsminde hingst v. Dream Vacation)...23 ELEGANT VATEGÅRD (Super Vategård hingst v. Dream Vacation)...57 ELEGANTE FRØKJÆR (Slide So Easy hingst v. Quite Easy)...60 EVITA STENSBÆK (Selma Stensbæk hoppe v. S J s Photo)...48 EXCITING ME (US) (Stravinsky hingst v. Dream Vacation)...9 FABIOLA DAN (Starlight D Finder hingst v. Great Challenger)...8 FEMME FATALE (S) (Star Line hingst v. Offshore Dream)...63 FIGHT BROGÅRD (Secret Guy hingst v. Malabar Circle Ås)...40 FILIPPA HYDRUP (Skylar Hydrup hingst v. Great Challenger)...58 FLICKA TRØJBORG (Soffi Nock hoppe v. Dream Vacation)...1 GEMMA (Supreme Shadow hingst v. Alesi OM)...49 GLORIA F (Snap hoppe v. Dream vacation)...44 GRACE CLASSY (Shanty Halbak hingst v. Timberland)...7 HELLE STENSBÆK (Superlove hoppe v. Love You)...22 HERTA DJUHM (Song Line hoppe v. Bartali OK)...6 HIGHLIGHT F H (Sputnik hingst v. Thai Tanic)...61 HILLARY AVENUE (Sauvignon Blance hoppe v. Love You)...46 HONEY GUY (Soloney Boy hingst v. Quite Easy)...43 IRONWOMAN (S J s Toft hingst v. S J s Photo)...35 IT S ONLY CHIPS (US) (Scott Laser hingst v. Muscles Yankee)...38 JOLLY DUST (See You Ice hoppe v. Love You)...31 JUDY MONDENA (Sindy Shadow hoppe v. Lindy Lane)...45 JUVEL SIEM (S I F hoppe v. Love You)...15 KALIA (F) (Silver Flame hingst v. Pine Chip)...27 KOMIGEN (S) (Scott Ø hingst v. Ganymede)...18 LET S GO FLAMINGO (Shadow hingst v. Dream Vacation)...55 LORRAINE (I) (Saint Emilion hingst v. Justice Hall)...56 LOU SILVIO (S) (Sky Line hingst v. Credit Winner)...59 MAGIC ESTEREL (Sander Esterel hingst v. Dream Vacation)...16 MUSCLES FLAMINGO (Sweet Shadow hoppe v. Korean)...3 NICOLA CÆSAR (Salut Cæsar hingst v. Global Glide)...5 NYA TOFTEBJERG (Sucker Dust hingst v. Global Glide)...4 OPAL KRYSS (I) (Schumann hingst v. Ganymede)...26 O SHEA GARBO (Smilla Garbo hoppe v. Great Challenger)...42 POLS DIVINE (S) (Supreme Laser hoppe v. Varenne)...64 PRINCESS TIGERLILY (US) (Speedy Tiger hingst v. Thai Tanic)...32 PRINCIP RIBB (S) (Saxo hingst v. Trophy Catch)...10 PUK PARADISO (Silver Cæsar hingst v. Brandy dei Fiori)...53 REGAL WINNER (US) (Sir Rose hingst v. Cash Hall)

10 FØLHOPPER REPRÆSENTERET MED AFKOM PÅ DERBYAUKTIONEN Mor (årings navn v. hingsts navn - Katalog nr.) REGINA LØJBJERG (Summer Flirt hoppe v. Flirtin Man)...33 RICHLY POSSESSED (US) (See The Dust hingst v. Chocolatier)...62 ROMANA NOVEMBER (D) (Safari K hingst v. ENS Snapshot)...25 SALUT FRØKJÆR (Simoni s Sunrise hoppe v. Dream Vacation)...47 SCOTTY (D) (Savannah Avalon hoppe v. Juliano Star)...39 SERPENS (Saturn hingst v. Chipmate)...2 SOFIE REERSTRUP (Soffi Reerstrup hoppe v. Great Challenger)...24 SUPER SPIRA (S) (Salerno hoppe v. ENS Snapshot)...12 TAGAMINT (US) (Special Line hoppe v. Varenne)...29 TAHITIEN TREAT (US) (Stronger N Therest hingst v. Muscles Yankee)...65 VELVET (Snooty hoppe v. Global Glide)...37 VERONICA TRØJBORG (Sandra Trøjborg hoppe v. Great Challenger)...28 VUPTI (Solo Nolo hingst v. Dream Vacation)...50 VÆLG COWBOYLAND (See My Jeans hoppe v. Legendary Lover K)...41 WALKING SALTUM (Search The Dream hoppe v. Dream Vacation)...30 Gratis bustransport! Der vil køre busser til York Stutteri fra staldterrænet Lørdag kl & kl Retur fra York til Charlottenlund kl & kl

11 Sådan læses Auktionskataloget 1. Katalognr. og navn på hesten. Heste med Dansk Avlsløbslogo før katalog nr. er startberettiget i Dansk Avlsløb. 2. Hestens lød, køn og fødselsdato. 3. Hestens stamtavle i tre led. 4. Hestens mor og samtlige dennes afkom, uanset om de har startet eller ej. 5. Hestens mormor og evt. oldemor etc. Her er alle afkom ikke nødvendigvis nævnt. Ad 4. & 5. Afkom på 4 år og ældre er anført med fremhævet navn, hvis afkommet enten har præsteret 1:18,0 eller bedre i snorestart,1:17,0 eller bedre i autostart, eller har vundet beløb svarende til mindst kr. Afkom på 2- og 3 år er anført med fremhævet navn, hvis afkommet enten har præsteret 1:19,0 eller bedre i snorestart, 1:18,0 eller bedre i autostart, eller har vundet beløb svarende til mindst kr. Evt. afkom efter døtre et tabuleret 1 gang til højre, døtres døtre 2 gange til højre. Rekorder og præmiesum er så vidt muligt ajourført pr. den 1. juli Navn og telefonnummer til den person, der har opdrættet og/eller anmeldt hesten, med evt. særlige oplysninger om hesten. 12

12 1 Soffi Nock Sortbrun hoppe født 14. marts Pine Chip Arndon Dream Vacation (us) Pine Speed Dream On Victory Valley Victory Crown Dream Earthquake Supergill Flicka Trøjborg Tarport Bridget Bright Vision Buckeye Count Jane Go FLICKA TRØJBORG 5,15,9n - 4,13,3ak, kr. 19 st Mor til 3 afkom (05-09). Dansk rekordholder for 4-årige hopper. 05 Nick Nock Exp Sv S J s Photo 3,13,4k - 4,11,3ak skr 49 st Som 2-åring 3 er i Dansk Opdrætningsløb. Som 3-åring 2 er i Big Noon Pokalen. Placeret i Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr. II Nat.), Grand Circle 3-års Championat (Gr. II Nat.). Som 4-åring 1 er i Aalborgs Store Pris, Grand Circle 4-års Championat (Gr. II Nat.). 3 er i SprinterMesteren. Som ældre 2 er i V75 Silverdivisionen forsök. 07 Pippi Nock 09 hp. Extreme Aunou 09 Soffi Nock Ovennævnte hp. Dream Vacation BRIGHT VISION (S) 19,8k - 18,8ak, kr. Mor til 10 afkom (84-99), bl.a. 89 Rebecca Trøjborg hp. Buckfinder 4,16,7k - 4,15,9ak kr Som 3-åring 3 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). 90 Silvia Trøjborg Exp. Tyskl hp. Speed Merchant 5,15,8m - 5,14,7ak Athene Trøjborg hp. Buckfinder 5,19,5k - 5,18,8ak kr Køb Metax Exp Be 6,14,8L - 6,14,4am Etteren Trøjborg Victor Victor 7,18,1k - 7,16,1ak kr 98 Flicka Trøjborg hp. Earthquake 5,15,9m - 4,13,3ak kr 99 Gorm Trøjborg Little Devil 8,16,5m - 9,14,0ak kr JANE GO (S) 22,6k, skr. Mor til 7 afkom (66-79), bl.a. 77 Pimp (s) Iran Will 16,6m - 15,7ak skr 22 sejre. 79 Bright Vision (s) Ovennævnte hp. Buckeye Count 19,8k - 18,8ak kr Opdrætter: Dorthe Christensen ApS, Saltum. Tlf: Soffi Nock er røntgenundersøgt hvor der er fundet pålejring over kondyl-kodeled, bagpå. Det røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug. (Dyrlægerne Nørhald ApS). Soffi Nock er tilkørt hos travtræner Peter Rasmussen, Skive Trav. Tlf:

13 2 Saturn Mørkebrun hingst født 18. marts Pine Chip Chipmate (us) Reel Fish Buckfinder Serpens Dream Shot Arndon Pine Speed Bonefish Tarport Lady Ann Super Bowl Nutmeg Lobell Fine Shot Racegirl Safari SERPENS 3,19,7m - 5,13,8ak, kr. Mor til 9 afkom (97-09). Som 4-åring 1 er i Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. II Nat.). 2 er i Dansk Hoppe Derby (Gr. II Nat.), Dansk Avlsløb. Som ældre 1 er i Grand Circle 5-års Hoppe Championat. 97 Eurydike hp. Indus 4,19,8m - 5,17,1ak kr 27 st Nyx 4,17,4m - 5,16,3ak kr 98 Fornax Exp. Sv Tamin Sandy 5,16,4m - 6,15,1am skr 16 st Som 3-åring 1 er i Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr. II Nat.). Placeret i Dansk Trav Kriterium (Gr. II Nat.). 99 Gimini S J s Photo 7,16,6m - 5,14,4ak kr 103 st Hydrus hp. Indus 6,18,7m - 6,16,3ak kr 66 st Lupus Dylan Lobell 6,15,1m - 6,13,4am kr 45 st Mars Chipmate 6,14,9L - 4,11,7ak kr 59 st Som 2-åring 2 er i Jydsk 2-årings Grand Prix. Som 3-åring Placeret i Grand Circle 3-års Championat (Gr. II Nat.). Som 4-åring 2 er i Dansk Trav Derby (Gr. I Nat.), Derbyprøve. 3 er i Aalborgs Store Pris. Placeret i Grand Circle 4-års Championat (Gr. II Nat.). 05 Nestor Ganymede 3,21,0m - 4,18,2am kr 10 st O Beron Great Challenger 3,17,9m - 3,16,2am kr 15 st Saturn Ovennævnte Chipmate DREAM SHOT 25,1m, kr. Mor til 15 afkom (82-99), bl.a. 82 Jenna Exp. N hp. Newport Monarch 7,17,3L - 7,15,9am nkr Tidl. Dansk rekordholder. Air Craft (n) 3,17,7m - 6,16,1ak nkr Spirit Son (n) 6,16,6m - 7,16,0ak nkr Jenna s Boy (n) 9,16,5k - 5,14,7ak nkr 83 Katja hp. Pay Dirt 5,17,3k - 5,16,3ak kr Sir Focus Exp. Øst. 5,18,6m - 5,16,7ak The Invincible 7,18,0m - 7,16,8ak kr 85 Musca Exp. Tyskl. Pay Dirt 5,17,3k - 6,14,6ak sejre. 90 Serpens Ovennævnte hp. Buckfinder 3,19,7m - 5,13,8ak kr 92 Uranus Indus 3,20,6m - 4,16,7ak kr 94 Bootes Indus 8,17,3m - 9,16,1ak kr Opdrætter: Kaj S. Nielsen, Aalborg. Tlf: NB! KLAUSUL MOD NAVNEÆNDRING! Saturn er røntgenundersøgt hvor der er fundet lille forkalkning proximalt ved ledkapseltilhæftningen begge forkoder. De røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug. (Gistrup Hestepraksis ApS).

14 3 Sweet Shadow Brun hoppe født 18. maj Dahir de Prelong Korean (f) Calmness Muscles Yankee Muscles Flamingo Tairin Asa Fakir du Vivier Marieva Robespierre Pavesca Hanover Valley Victory Maiden Yankee Napoletano Norabel Lobell MUSCLES FLAMINGO 3,18,7am, 900 kr. 1 st Mor til 1 afkom (09). 09 Sweet Shadow Ovennævnte hp. Korean TAIRIN ASA (I) ust. Mor til 10 afkom (98-09), bl.a. 00 Anacott Steel (s) Exp DK hp. Meadow Road 5,15,9m - 3,13,9ak kr 39 st Som 2-åring 2 er i Tvååringseliten. Som 3-åring 1 er i Guldstoet. Som 4-åring 1 er i Aalborgs Store Hoppe Pris. 01 Joker PitStop Exp MT Carmody Lobell 5,16,1m - 6,15,1ak kr - - st. 04 Muscles Flamingo Ovennævnte hp. Muscles Yankee 3,18,7am 900 kr 1 st Only The Lonely hp. Great Challenger 4,13,8ak kr 21 st Som 2-åring Placeret i Dansk Opdrætningsløb. Som 3-åring 1 er i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.), Grand Circle 3-års Hoppe Championat (Gr. II Nat.), Hoppe Grand Prix-prøve, Hoppe Kriteriumsprøve. 2 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). Som 4-åring 2 er i Sprintermesteren Hoppeløb. 3 er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.). NORABEL LOBELL (US) ust. Mor til 13 afkom (87-03), bl.a. 87 Market Leader (s) Snack Bar 13,1k - 11,2ak skr 41 sejre. Som 4-åring 1 er i Grand Prix de l UET (Gr. I Int.). Som ældre 1 er i N. J. Koster Memorial, EJ s Guldsko (x2), Sverigeloppet, Guldbjörken, Gran Premio Duomo, Birger Bengtssons Minneslopp, Midsommarloppet, Axevallalöpning. 2 er i Sweden Cup. 3 er i Årjängs Stora Sprinterlopp, Smedträffen. 90 Rock N Roller (s) Snack Bar 16,7m - 15,4ak skr 93 Tairin Asa (i) Ovennævnte hp. Napoletano ust. 03 Our Fame (s) Barbeque 14,5k - 13,6ak skr NORMAJEAN HANOVER (US) 19,1ak, $ Mor til 14 afkom (74-91), bl.a. 74 Norah Lobell (us) hp. Speedy Crown 15,7ak $ Archies Boy (us) 5,13,0ak $ Armbro Bullet (us) 8,14,9ak $ Armbro Edith (us) 15,8ak Tipi (d) 8,11,8ak Brioni (d) 5,13,7m - 7,10,5ak skr Armbro Hinter (us) 3,13,5ak $ Armbro Ina (us) 2,14,8ak $ Armbro Norbert (us) 2,14,0ak $ Norabel Lobell (us) Ovennævnte hp. Speedy Crown ust. 84 Nealy Lobell (us) hp. Speedy Crown 14,8k - 11,7ak skr 47 sejre. Som 4-åring 1 er i N. J. Koster Memorial, Rikstotoens Europamatch. 3 er i Elite-Rennen (Gr. I Int.), Hugo Åbergs Memorial (Gr. I - GC). Som ældre 1 er i N. J. Koster Memorial, Fina Cup, Biri International, Campionato Europeo (x2), Årjängs Stora Sprinterlopp, Malmö Stads Pris, Sverigeloppet, Klosterskogen Elitelöp, Bjerke Cup. 2 er i Copenhagen Cup (Gr. I - GC), N. J. Koster Memorial. Herr Jägermeister (s) 12,4k - 10,7ak skr Super Queen (s) 15,8m - 12,2ak skr Blue Canyon (s) 15,4m - 12,3ak skr 91 Limestone Hawaii (s) Baltic Speed 14,2k - 12,9ak skr Opdrætter: Stutteri Shadow, v. N. J. Jensen, Vrå. Tlf: Sweet Shadow er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger! (Dyrl. H. C. Sørensen, Aabybro).

15 4 Sucker Dust Lysebrun hingst født 5. juli Yankee Glide Global Glide (us) Wishes Fullfilled Tibur Nya Toftebjerg Fortuna Hoff Valley Victory Gratis Yankee Super Bowl Lady Legend Fandango Hellenienne Pay Dirt Silvie Hoff NYA TOFTEBJERG 3,19,2m - 4,16,8am, kr. Mor til 13 afkom (92-09). Som 2-åring 1 er i Dansk Opdrætningsløb (Gr. II Nat.), Jydsk 2-årings Grand Prix, Grand Circle 2-års Championat, Skovbo Travs Mesterskab for 2-åringer. Som 3-åring 1 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). 3 er i Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr. II Nat.). Som 4-åring 2 er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.). 3 er Grand Circle 4-års Championat (Gr. II Nat.). 92 Unik Toftebjerg Smokin Yankee 8,16,6k - 5,16,0ak kr 93 Any Toftebjerg hp. Shane T Hanover 4,17,5m - 6,14,5ak kr Som 3-åring 3 er i Grand Circle 3-års Hoppe Championat (Gr. II Nat.). Som 4-åring 1 er i Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. II Nat.). 3 er i Dansk Hoppe Derby (Gr. II Nat.). Som ældre 2 er i Grand Circle 5-års Hoppe Championat. Keep On Mr Run Exp Sv 5,16,5m - 6,15,1ak skr 94 Bounty Toftebjerg Buckfinder 5,15,2k - 5,14,6am kr Som 4-åring 1 er i Aalborgs Store Pris. 3 er i Dansk Trav Derby (Gr. I Nat.). Placeret i Grand Circle 4-års Championat. Som ældre 3 er i Grand Circle 5-års Championat. Avlshingst i DK. 95 Cimba Toftebjerg Speed Merchant 9,16,9k - 8,13,8ak kr 96 Demestica Højgård hp. Buckfinder 3,19,4m - 4,17,6am kr 98 Forza F C K 01 hp. Crowning Point ust. 99 Gold Dust Exp Sv hp. Lindy s Crown 6,14,9k - 7,12,3ak skr Som 4-åring 3 er i Dansk Hoppe Derby (Gr. II Nat.). Placeret i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.). 00 Hey Day Dust 10 hp. Alf Palema ust. 01 Invincible Dust (s) hp. Alf Palema 5,16,3m - 5,14,3ak skr 02 Knobby Dust (s) Exp DK hp. Smok n Lantern ust. 03 Lucky Cochran (s) Smok n Lantern ust. 04 K K Logistic (s) Buvetier d Aunou 6,16,2m - 5,14,6ak skr 09 Sucker Dust Ovennævnte Global Glide FORTUNA HOFF 20,4-25,1a, kr. Mor til 14 afkom (86-02), bl.a. 86 Nya Toftebjerg Ovennævnte hp. Tibur 3,19,2m - 4,16,8am kr 88 Pia Toftebjerg hp. Shane T Hanover 5,18,6k - 4,17,6am kr Som 3-åring 1 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). 3 er i Skovbo Travs Mesterskab for 3-årige Hopper. Let s Go Flamingo 3,17,0m - 4,15,1am kr Shadow Katalog nr. 55 Odin Mølgård 3,17,5m - 4,14,5am kr 90 Sharon Toftebjerg hp. Tibur ust. Charons Diavolo 8,16,6m - 8,16,8ak kr 91 Tara Toftebjerg hp. Peace On Earth 5,17,7m - 5,14,8ak kr Hurricane Hoff 5,15,9m - 5,14,8ak skr 92 Vivaldi Toftebjerg Shane T Hanover 4,15,5k - 3,15,4ak kr 93 Atan Laugshøj Buckfinder 6,14,0k - 6,15,5ak kr 02 Kolsrud Exp N Dylan Lobell 4,16,8m - 4,15,5ak nkr Opdrætter: Thomas Lind-Holm, Skive. Tlf: Sucker Dust er opereret for basalmus i højre bagkode. Prognosen for fuld atletisk funktion vurderes som værende god. (Dyrl. Bo Jørgensen, Ansager Dyrehospital).

16 5 Salut Cæsar Brun hingst født 15. juni Yankee Glide Global Glide (us) Wishes Fulfilled Deliberate Speed Nicola Cæsar Puk Paradiso Valley Victory Gratis Yankee Super Bowl Lady Legend Speedy Crown Delnouvelle Hairos Eva Paradiso NICOLA CÆSAR ust. Mor til 1 afkom (09). 09 Salut Cæsar Ovennævnte Global Glide PUK PARADISO 5,23,8m - 5,20,8ak, kr. Mor til 11 afkom (95-09), bl.a. 95 Coco Cæsar Exp Sv / E hp. Mr Bones 7,15,5k - 7,14,9ak kr - st. 97 Echuca Cæsar hp. Dungeness 5,18,4m - 4,13,7ak kr 30 st Som 3-åring 1 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). Som 4-åring 1 er i Dansk Hoppe Derby (Gr. II Nat.), Aalborgs Store Pris, Hopper Derbyprøve, Nykøbing F. Trav s 4-års Mesterskab. 01 Jubilee Cæsar hp. Bostonian 9,16,7m - 5,15,1ak kr 79 st Som 3-åring Placeret i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). Som 4-åring 1 er i Hoppe Derbyprøve. 3 er i Dansk Hoppe Derby (Gr. II Nat.). 03 Louis Cæsar Spotlite Lobell 3,16,3m - 4,12,9ak kr 23 st Som 2-åring 2 er i Dansk Opdrætningsløb. Som 3-åring 1 er i Dansk Trav Kriterium (Gr. II Nat.). 05 Nicola Cæsar Ovennævnte hp. Deliberate Speed ust. 06 Opal Cæsar Exp Sv Deliberate Speed 4,16,4m - 4,15,9am skr 13 st Som 4-åring 3 er i Grand Prix-prøve. Placeret i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II Nat.). 07 Palermo Cæsar Alf Palema 3,19,4k - 3,18,8ak kr 3 st Silver Cæsar Katalog nr. 53 Brandy Dei Fiori EVA PARADISO 6,19,7k - 6,18,1ak, kr. Mor til 4 afkom (88-95), bl.a. 88 Puk Paradiso Ovennævnte hp. Hairos 5,23,8n - 5,20,8ak kr CLEO KIGNÆS 29,1, kr. Mor til 8 afkom (66-82), bl.a. 74 Adam Paradiso Flicking Star 18,8k - 17,5am kr Som 4-åring 1 er i Dansk Trav Derby (Gr. I Nat.), Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II Nat.). 75 Eva Paradiso Ovennævnte hp. Flicking Star 6,19,7k - 6,18,1ak kr 81 Hannok Paradiso Pay Dirt 9,19,4n - 7,18,5ak kr Opdrætter: Stald Cæsar, v. Erik Bisgaard, Kolding. Tlf: Salut Cæsar er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger! (Kolding Dyrehospital).

17 6 Song Line Lysebrun hoppe født 28. maj Bartali OK (i) Herta Djuhm Lemon Dra Sharif di Iesolo Danea Singer Lobell Speedy Crown Somolli Sugarcane Han. Florida Pro Sugar Hanover Yoursisnodisgrace Supergill It s Fanny HERTA DJUHM 2,16,8k - 5,15,4ak, kr. 40 st Mor til 1 afkom (09). Som 2-åring 1 er i Dansk Opdrætningsløb. Placeret i Jydsk 2-årings Grand Prix. Som 3-åring 1 er i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.), Hoppe Grand Prix-prøve. Som 4-åring 3 er i Hoppe Derby-prøve. 09 Song Line Ovennævnte hp. Bartali OK YOURSISNODISGRACE (US) ust. Mor til 8 afkom (97-08), bl.a. 97 Ella Hornline Exp Sv hp. Nordin Hanover 3,17,7k - 3,14,9ak skr Evening Star (s) 15,1m - 13,7ak skr 99 Gerda Djuhm hp. Lindy s Crown 5,16,3m - 5,14,3ak kr Som 4-åring 2 er i Dansk Avlsløb for 4-årige Hopper, Hoppe Grand Prix-prøve, Grand Circle Hoppe-prøve. Placeret i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.), Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. II Nat.), Hoppe Derby-prøve, Aalborgs Store Hoppe Pris. 00 Herta Djuhm Ovennævnte hp. Sugarcane Hanover 2,16,8k - 5,15,4ak kr 01 Joe Joe Djuhm Lindy s Crown 5,15,7k - 5,13,5ak kr 04 Malaika Djuhm hp. Sugarcane Hanover 4,17,7m - 4,13,6ak kr Som 4-åring Placeret i Hoppe Derby-prøve. 05 Nanok Djuhm Dream Vacation 4,18,4L - 5,12,1ak kr 13 sejre i 29 starter IT S FANNY (US) ust. Mor til 6 afkom (93-99), bl.a. 93 Yoursisnodisgrace (us) Ovennævnte hp. Supergill ust. 98 Henk Diamant (d) Furman 9,16,1ak EVITA (US) 3,13,5ak, $ Mor til 14 afkom (85-01), bl.a. 85 Orrefors (us) hp. Super Bowl ust. Crystal Wind (us) 5,13,2ak $ Crystal Goal (us) 4,13,0ak $ It s Fanny (us) Ovennævnte hp. Speedy Crown ust. 90 Armbro Liberty (us) hp. Speedy Crown ust. Legacy Seelster (us) 14,0ak $ Armbro Norway (us) hp. Speedy Crown 3,13,5ak $3.284 Kremlin Conspiracy (us) 15,5m - 11,3ak skr Norway No Day (us) 5,11,6ak $ Ice Princess (us) 5,12,5ak $ Nordic Nymph (us) 4,13,3ak $ Armbro Revolution (us) Super Pleasure 3,14,8ak $ Super One (us) Super Bowl 6,14,1ak $ Armbro Voice (us) hp. Garland Lobell 4,14,5ak $ Armbro Beau (us) Balanced Image 5,12,1ak $ Opdrætter: Jørn Borch, Harndrup. Tlf: Song Line er røntgenundersøgt hvor der er fundet et meget lille dorsalfragment i venstre forkode. Det røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug. (Højgård Hestehospital).

18 7 Shanty Halbak Brun hingst født 21. april Coktail Jet Timberland (d) Maryland Speedy Herve Grace Classy Troja Classy Quouky Williams Armbro Glamour Native Starlight Faithful Speedy Somolli Kenwood Duchess Larabello Fair Classy GRACE CLASSY 5,16,4k - 5,15,4ak, kr. 68 st Mor til 2 afkom (07-09). 07 Per Mento Buvetier d Aunou 3,19,1k - 3,15,2ak kr 8 st Shanty Halbak Ovennævnte Timberland TROJA CLASSY 6,19,8n - 6,18,4ak, kr. 22 st Mor til 8 afkom (99-09), bl.a. 99 Grace Classy Ovennævnte hp. Speedy Herve 5,16,4k - 5,15,4ak kr 01 Jet Halbak Exp N Speedy Herve 6,16,9m - 6,15,8ak nkr 03 Labella Halbak Exp N hp. Abracadabrant 6,15,2m - 6,13,9ak nkr FAIR CLASSY (US) 20,2ak, kr. Mor til 4 afkom (91-94), bl.a. 91 Troja Classy Ovennævnte hp. Larabello 6,19,8n - 6,18,4ak kr. 94 Bonzo Nørgård The Chemist 9,17,7n - 7,14,0ak kr. 31 sejre. CLASSY LAND (US) 4,21,8ak, $ Mor til 4 afkom (81-85), bl.a. 81 Classy Buckeye (us) hp. Steve Lobell ust. J R Lickety (us) 7,p12,0ak $ J R Whippersnapper (us) 5,p12,2ak $ Jrramalamadingdong (us) 4,p12,3ak $ Fair Classy (us) Ovennævnte hp. Nevele Impulse 20,2ak kr Opdrætter: Bj. Fyenbo & Cecilie Kulebjerg, Vodskov. Tlf: Shanty Halbak er røntgenundersøgt hvor der er fundet lille basalmus i højre bagkode. Det røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug. (Dyrl. H. C. Sørensen, Aabybro). NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms.

19 8 Starlight D Finder Brun hingst født 27. april Conway Hall Great Challenger (us) Ali s Cat Earthquake Fabiola Dan O Bente Dan Garland Lobell Amour Angus Meadow Road Witsend s Nimble Supergill Tarport Bridget Desert Air O Bente June FABIOLA DAN 3,19,8k - 5,15,9ak, kr. Mor til 3 afkom (05-09). 12 sejre i 29 starter. 05 Nolittlebigjoe Chipmate 5,19,5k - 5,17,4ak kr 25 st Pikachu C N Great Challenger 3,15,2ak kr 11 st Som 2-åring 1 er i Dansk Opdrætningsløb, Jydsk 2-årings Grand Prix. Kåret til Årets 2-årige Traver i DK 09 Starlight D Finder Ovennævnte Great Challenger O BENTE DAN ust. Mor til 8 afkom (92-00), bl.a. 92 Verona Dan hp. Caballo Hoff 4,19,0k - 4,20,2am kr Hellolittlebigjoe 6,18,8m - 5,18,4ak kr 96 Dixi Dan hp. Speed Merchant 27,4k - 24,3ak 0 kr Lucky D Finder 5,15,8m - 5,15,5ak kr 97 Eliten Dan hp. Odin Vang 3,20,9k - 4,18,7ak kr 98 Fabiola Dan Ovennævnte hp. Earthquake 3,19,8k - 5,15,9ak kr 99 Gabrielle Dan hp. Capital Idea 4,18,4m - 4,17,6ak kr O BENTE JUNE 23,5-20,4a, kr. Mor til 13 afkom (74-91), bl.a. 75 Bittenkokkenborg hp. Osiris Salar 23,8m - 22,2ak kr Imperial 19,1k - 8,15,9ak kr Penny McKee Exp Tyskl 3,19,9m - 4,16,1ak Flicka Kokkenborg hp. Jannie Boy 5,21,7m - 5,21,4am kr Pretty McKee 6,16,3m - 6,14,6ak kr 19 sejre. Etoile 5,16,2k - 7,15,3ak kr Gatecrasher Exp. Sv 3,16,5k - 3,16,2ak skr Som 3-åring 1 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). Som 4-åring Placeret i Jydsk 4-års Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.). Hot Stuff 4,19,4m - 4,16,8ak kr Matrix 5,19,4m - 6,14,5ak kr 84 Lavinen Dan hp. Desert Air 5,21,1m - 5,19,0ak kr Duka Lendalund 4,20,0m - 4,16,6am kr Flying Lendalund 8,17,2m - 8,15,8ak kr Hunka Lendalund 3,17,5m - 4,16,7am kr 87 O Bente Dan Ovennævnte hp. Desert Air ust. Opdrætter: Knud Christoffersen, Hobro. Tlf: Starlight D Finder er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger! (Dyrl. Per Bottke, Ålestrup).

20 9 Stravinsky Sort hingst født 24. marts Pine Chip Dream Vacation (us) Dream on Victory Speedy Crown Exciting Me (us) Fish Keeper Arndon Pine Speed Valley Victory Crown Dream Speedy Scot Missile Toe Bonefish Wishe s Keeper EXCITING ME (US) ust. Mor til 5 afkom (98-09). 98 Frosts Nitecap (s) hp. Smasher 4,18,7m - 4,18,7ak skr 10 st No Trash Talk (s) 5,18,7m - 5,18,2ak skr 99 Frosts Omaha (s) 09 hp. Copiad 5,15,5k - 6,15,6am skr 26 st Jankie Gel (s) hp. Yankee Mustang 4,17,4m - 4,17,9am skr 13 st Owita hp. Ganymede 3,18,0m - 3,15,5ak kr 5 st Stravinsky Ovennævnte Dream Vacation FISH KEEPER (US) ust. Mor til 7 afkom (90-96), bl.a. 90 Lead The World (us) hp. Baltic Speed 4,15,6ak $ Paradise Bo (us) 4,14,3ak $ The Marksman (us) 6,12,8ak $ Electric Chicken (us) 3,10,7ak $ Blue Wave (us) hp. Speedy Crown 3,14,6ak $ Blue Lady (s) 15,5m - 13,5ak skr Made Unbeatable 3,14,8ak kr Nobodybeatsthebeat 4,17,8m - 5,11,9ak kr Som 2-åring 1 er i Dansk Opdrætningsløb, Jydsk 2-årings Grand Prix. Som 3-åring 1 er i Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr. II Nat.), Grand Circle 3-års Championat (Gr. II Nat.). Placeret i Dansk Trav Kriterium (Gr. II Nat.). Som 4-åring 1 er i Dansk Hoppe Derby (Gr. II Nat.), Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. II Nat.), Jydsk 4- årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.). Dansk rekord. 93 Exciting Me (us) Ovennævnte hp. Speedy Crown ust. 95 Something To Keep (us) Baltic Speed 6,12,7ak $ WISHE S KEEPER (US) 22,7ak, $285. Mor til 16 afkom (75-92), bl.a. 80 Lady Lexington (us) Exp Sv hp. Speedy Crown 3,12,5ak skr Som 2-åring 2 er i Merrie Annabelle Trot. Som 3-åring 1 er i World Trotting Derby. 2 er i Hambletonian Oaks. Svenskt Elitsto Bowls Lady (s) 14,0k - 13,2ak skr Never Ending (s) 13,8k - 13,7ak skr 83 Fish Keeper (us) Ovennævnte hp. Bonefish ust. 86 Wish for Speed (us) hp. Speedy Crown 3,13,9ak $ Som 3-åring 1 er i The Colonial Lady. Super Stealth (us) 12,0ak $ Running Sea (us) 5,15,0k - 3,10,1ak skr Gator Trout (us) 11,8ak nkr Opdrætter: Stutteri Jyske Ås, v. Jørgen Klitgård, Hjallerup. Tlf: Hjemmeside: Stravinsky er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger! (Dyrl. Søren Slettebo).

21 10 Saxo Sort hingst født 27. april Pine Chip Trophy Catch (us) Nan s Catch Spotlite Lobell Princip Ribb (s) U S Principessa Arndon Pine Speed Bonefish Nan Hanover Speedy Somolli Spotlite Hill Lindy s Crown Crown Viva PRINCIP RIBB (S) 18,5m - 18,6ak, kr. 26 st Mor til 1 afkom (09). 09 Saxo Ovennævnte Trophy Catch US PRINCIPESSA (US) ust. Mor til 13 afkom (86-04), bl.a. 86 General Three (us) Mystic Park 4,13,3ak $ Nilema Prince (s) Mack Lobell 16,2m - 14,2ak skr 91 Nilema Song (s) hp. Mack Lobell 18,4m - 17,2ak skr Hope Ås (s) 16,4m - 14,3ak skr Nirvana Ås (s) 15,6m - 13,9ak skr 92 Princip Ås (s) hp. Mack Lobell 15,2k - 12,9ak skr Som 4-åring 1 er i Derbystoet, StoSprintern. 93 Fortunate Son (s) Mack Lobell 15,1k - 14,1ak skr 00 Pine Ribb (s) Silver Pine 16,2m - 14,6ak skr 02 Princip Ribb (s) Ovennævnte hp. Spotlite Lobell 18,5m - 18,6ak kr CROWN VIVA (US) 2,16,9ak, $6.618 Mor til 14 afkom (79-98), bl.a. 80 Jef s Value (us) hp. Lindy s Pride ust. Jef s Bargain (us) 5,13,8ak $ Benita Birchwood (s) 13,6k - 14,3ak skr Janina Galax (s) Exp Tyskl 16,8n - 13,2ak Mindy Staro (s) 4,17,0n - 5,14,4ak Staro Tonic (s) 5,15,8n - 6,13,8ak skr 81 Cornstalk (us) Lindy s Pride 3,10,7ak $ Tidl. absolut verdensrekordholder. Avlshingst i USA/Finland. 83 U S Principessa (us) Ovennævnte hp. Lindy s Crown ust. 84 Jade Ring (us) Exp Sv hp. Lindy s Crown 3,12,7ak $ Defiant Dream (s) 4,15,1k - 4,14,1ak Dream of Magic (d) 15,3ak Titanic Dream (s) ust. C Monza Hoff 4,18,7n - 3,15,5an kr Wade New Exp Tyskl 5,17,4n - 6,14,8ak Jademack Ås (s) 9,13,6k-10,12,1ak skr Judy Ås (s) ust. Wim Van d Eau (s) 4,17,5k - 7,14,0ak skr Profit Ås (s) 3,14,9n - 4,11,3ak skr Marilyn Ås (s) 4,15,9n - 4,14,6ak skr Opdrætter: Ole Haubro, Aars. Tlf: Saxo er røntgenundersøgt UDEN anmærkning! (Dyrl. Hans Schougaard, Nørlund Hestehospital). NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms.

22 11 Sugarlove Vixi Brun hoppe født 30. maj Coktail Jet Love You (f) Guilty of Love Sugarcane Han. Caterina Crown (s) Caterina Lobell Quouky Williams Armbro Glamour And Arifant Amour d Aunou Florida Pro Sugar Hanover Speedy Crown Cora T CATERINA CROWN (S) 15,5k - 14,5ak, skr. 53 st Mor til 5 afkom (03-09). 03 Tiffany Crown (s) hp. Juliano Star 2,18,4k - 3,17,6am skr 15 st Robespierre Star (s) Juliano Star 5,16,1m - 5,14,4am skr 16 st Picton (s) Coktail Jet 4,19,0m - 4,21,8ak skr 3 st P P Amour (s) hp. Joyau d Amour ust. 09 Sugarlove Vixi Ovennævnte hp. Love You CATERINA LOBELL (US) 17,1k - 14,5ak, skr. Mor til 10 afkom (92-04), bl.a. 92 Caterina Crown (s) Ovennævnte hp. Sugarcane Hanover 15,5k - 14,5ak skr 93 In Your Eyes (s) hp. Pershing 16,8k - 16,2ak skr Montalbano (sf) 15,6m - 14,1ak In Shape (s) hp. Texas 16,1m - 13,2ak skr Underberg (s) 16,0m - 12,6ak skr Etiennette (s) 15,8m - 13,8ak skr Trim (s) 14,7L - 11,2ak skr 96 Country Road (s) hp. Zoot Suit ust. Ketchup (s) 15,7k - 14,3ak skr 97 Inside Story (s) Zoot Suit 16,9m - 15,1am skr 04 Zoorina (s) hp. Zoogin 16,9m - 14,0ak skr CORA T (US) 3,13,3ak, $ Mor til 7 afkom (80-86), bl.a. Som 3-åring 1'er i Hambletonian Oaks, Breeder s Stakes. 81 Flicka T (us) hp. Speedy Crown 3,17,9ak $1.900 R Don T (us) 5,12,7ak $ Gretel T (us) 3,15,9ak $ Minnesota John (us) 5,12,3ak $ Minnesota Chelsea (us) 2,13,8ak $ Katie T (us) hp. Speedy Crown 3,Q17,2ak $160 Katelynn T (us) 4,11,5ak Peaceable (us) 4,14,3ak $ Carmody Lobell (us) Speedy Crown 6,17,6m - 3,13,6ak kr Avlshingst i DK / Sverige. 86 Caterina Lobell (us) Ovennævnte hp. Speedy Crown 4,17,1k - 4,14,5ak skr FLICKA FROST (US) 15,8ak, $ Mor til 16 afkom (61-77), bl.a. 67 Timothy T (us) Ayres 3,13,0ak $ Som 3-åring 1 er i Hambletonian Stakes. Som ældre 1 er i Solvalla s Elitlopp (Gr. I Int.). Avlshingst i USA. 71 Christopher T (us) Ayres 3,13,7ak $ Som 3-åring 1 er i Hambletonian Stakes. Avlshingst i USA. 75 Cora T (us) Ovennævnte hp. Star s Pride 3,13,3ak $ Opdrætter: Susanne J. Nielsen, Jerslev J. Tlf: NB! Klausul mod navneændring! Sugarlove Vixi er røntgenundersøgt hvor der er fundet mindre forkalkning ved glideled højre bag. Det røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug. (Dyrl. Søren Slettebo).

23 12 Salerno Brun hoppe født 1. maj S J s Photo ENS Snapshot (us) ENS Brittania Super News Super Spira (s) Artuamare Photo Maker Sassy Jane Go Get Lost Regression Super Bowl Norva Hanover Florida Pro Negrita SUPER SPIRA (S) 19,6m - 14,9ak, kr. 21 st Mor til 2 afkom (07-09). 07 Pamela hp. Legendary Lover K 3,17,4m - 3,17,7ak kr 10 st Salerno Ovennævnte hp. ENS Snapshot ARTUAMARE (S) ust. Mor til 3 afkom (96-99), bl.a. 98 Super Spira (s) Ovennævnte hp. Super News 19,6m - 14,9ak kr NEGRITA (US) 4,15,6ak, $ Mor til 9 afkom (86-94), bl.a. 87 Baltic Osborne (s) Baltic Speed 16,8m - 16,9ak skr 88 Honey Tonk Lady (s) hp. Workaholic 16,9k - 15,4ak skr 89 Excellens Crazy (s) Texas 17,4k - 17,1ak skr 90 Femita Crazy (s) hp. Texas 18,7k - 17,1ak skr Prince Mustang (s) 16,1m - 14,8ak skr Foreign Limit (s) 15,9k - 13,8ak skr Dorino (s) 16,1L - 15,7ak skr 91 Artuamare (s) Ovennævnte hp. Florida Pro ust. 93 Indiana Crazy (s) hp. Quick Pay 17,5m - 16,6ak skr King Sunflower (s) 16,4m - 14,6ak skr HILARY (US) n.c., $49 Mor til 4 afkom (71-74), bl.a. 71 Tata Ninette (us) hp. Speedster ust. Superette (us) 2,21,9ak $1.917 First Down (us) 6,12,6ak $ Negrita (us) Ovennævnte hp. Hickory Pride 4,15,6ak $ Opdrætter: Torben Christiansen, Aabybro. Tlf: Salerno er røntgenundersøgt hvor der er fundet lille forkalkning i ledkapsels omslagsfold dorsalt i kodeled venstre bag. Det røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug. (Biersted Dyrehospital, Dyrl. Marianne Rom). NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms.

24 13 Simoni s Molar Lysebrun hoppe født 7. maj Buvetier d Aunou Ganymede (f) Udames Crown s Cristy Cindelina Bowl (s) Ata Cindy Royal Prestige Nesmile Quioco Gadames Speedy Crown Viva Hill Super Bowl Flo CINDELINA BOWL (S) 16,4m - 15,9ak, kr. Mor til 6 afkom (97-09). 97 Express Molar 99 The Chemist ust. 01 I m Simonis Molar Ride The Wave 8,11,9ak kr 53 st Som ældre 1 er i Norsk V Le Simoni Gill s Victory 7,16,7m - 5,14,8ak kr 77 st Nathan Simoni Victory Abroad 5,17,3L - 5,15,3ak kr 18 st Roussel Simoni Offshore Dream 09 Simoni s Molar Ovennævnte hp. Ganymede ATA CINDY (US) 26,0m, 0 skr. Mor til 10 afkom (81-91), bl.a. 83 Cindy Bowl (s) hp. Shiny Scot 15,3k - 17,1ak skr Peace Bowl (s) 15,7k - 14,7ak skr 86 Cindella Bowl (s) Exp Tyskl hp. Netted 16,0k - 16,0ak Cindelina Bowl (s) Ovennævnte hp. Crown s Cristy 16,4m - 15,9ak kr 89 Cindy Flo (s) hp. Florida Pro 16,4k - 13,8ak skr FLO (US) 3,16,8ak, $ Mor til 9 afkom (65-75), bl.a. 66 Flowing Speed (us) hp. Speedster 4,16,4ak $ Instant Speed (us) hp. Speedy Scot ust. Horton s Miss (us) 7,14,1ak $ Ata Mike (us) Speedster 7,15,6ak $ sejre. 75 Ata Cindy (us) Ovennævnte hp. Super Bowl 26,0m 0 skr NATHALIE (US) 4,21,5ak, $2.164 Mor til 16 afkom (50-66), bl.a. 59 Nathaniel (us) hp. Florican 2,TT15,2ak $ Flo (us) Ovennævnte hp. Florican 3,16,8ak $ Flon (us) hp. Florican ust. Corn Maid (us) 4,18,3ak $ Nathoo (us) hp. Florican ust. Money Problem (us) 2,17,8ak $ Hampton Frost (us) 3,15,7ak $ Opdrætter: Peter Simoni, Polen. Tlf: Simoni s Molar er røntgenundersøgt hvor der er fundet opbygning foran kodeled højre for og hjørnestøtte fragment lateralt venstre bag. De røntgenologiske fund anses at få betydning for hestens fremtidige brug! NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms.

Velkommen til DTC s Derbyauktion 2012

Velkommen til DTC s Derbyauktion 2012 Velkommen til Det er med stor glæde, at Dansk Travsports Centralforbund atter kan byde velkommen til den traditionsrige unghesteauktion, som hvert år afholdes i forbindelse med derby weekenden. Årets udgave

Læs mere

Travkalender. Torsdag 28. maj. Nykøbing...4. juni. Bornholm...30. juni. Charlottenlund...13. juni. Aarhus...13. juni. Torsdag 18.

Travkalender. Torsdag 28. maj. Nykøbing...4. juni. Bornholm...30. juni. Charlottenlund...13. juni. Aarhus...13. juni. Torsdag 18. Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Løbsdage

Læs mere

Rudolf Le Ann 1989-2012. Dansk Travsports Centralforbund. hingstekatalog

Rudolf Le Ann 1989-2012. Dansk Travsports Centralforbund. hingstekatalog Rudolf Le Ann 1989-2012 Dansk Travsports Centralforbund 2013 hingstekatalog Hingstekatalog 2013 Krystalkuglen! Der findes, som bekendt ikke krystalkugler, hvor opdrætterne kan se hvilke hingste, der kommer

Læs mere

bane program KAN P J STROOPER GENTAGE TRIUMFEN I BILLUND TRAYS A/S SPRINTERMESTEREN MED LOBELL COUNTESS? V65-JACKPOT PÅ 352.435 KR.

bane program KAN P J STROOPER GENTAGE TRIUMFEN I BILLUND TRAYS A/S SPRINTERMESTEREN MED LOBELL COUNTESS? V65-JACKPOT PÅ 352.435 KR. bane NR. program BANE 04 WWW.BILLUNDTRAV.DK // SØNDAG 20. MAJ 2012 // KL. 1.00 // PRIS 20 KR. V-JACKPOT PÅ 2.4 KR. KAN P J STROOPER GENTAGE TRIUMFEN I BILLUND TRAYS A/S SPRINTERMESTEREN MED LOBELL COUNTESS?

Læs mere

BANEPROGRAM SØNDAG 8. JULI KL. 12.30 BANE 08

BANEPROGRAM SØNDAG 8. JULI KL. 12.30 BANE 08 BANEPROGRAM SØNDAG. JULI KL. 1.30 BANE 0 NYKØBING FALSTER TRAVBANE Gedser Landevej 400 Nykøbing F Tlf: 54 17 7 15 - Fax: 54 17 75 53 Restaurant 54 13 6 6 Søndag. juli kl. 1.30 Bane 0 Resultater: www.danskespil.dk

Læs mere

program VELKOMMEN TIL SÆSON 2013! ÅRETS FØRSTE LØBSDAG! www.skive-trav.dk Nr. 1 // mandag 21. januar 2013 // kl. 18.15 Pris 20 kr.

program VELKOMMEN TIL SÆSON 2013! ÅRETS FØRSTE LØBSDAG! www.skive-trav.dk Nr. 1 // mandag 21. januar 2013 // kl. 18.15 Pris 20 kr. trav mandag den 21. januar 2013 // SKIVE TRAV Nr. 1 // mandag 21. januar 2013 // kl. 18.15 program Bane 06 Pris 20 kr. www.skive-trav.dk ÅRETS FØRSTE LØBSDAG! Champion ponytrav: Camilla Svendsen Champion

Læs mere

15 // TIRSDAG 21. JULI 2015 // KL. 18.00 // PRIS 25 KR. BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL CARL EDV. MOGENSENS STORE PRIS BORNHOLM 1

15 // TIRSDAG 21. JULI 2015 // KL. 18.00 // PRIS 25 KR. BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL CARL EDV. MOGENSENS STORE PRIS BORNHOLM 1 bane NR. program BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK // TIRSDAG. JULI 0 // KL. 8.00 // PRIS KR. VELKOMMEN TIL CARL EDV. MOGENSENS STORE PRIS BORNHOLM Velkomst AF VELKOMMEN TIL SOMMERTRAV I tirsdags satte

Læs mere

program SEJRSHESTEN INDESIGN JAGTER FYNSK TRIUMF V65-JACKPOT PÅ 54.036 KR. KL. 13.00 // BANE 05 // PRIS 20 KR. WWW.ROYALCANINARENA.

program SEJRSHESTEN INDESIGN JAGTER FYNSK TRIUMF V65-JACKPOT PÅ 54.036 KR. KL. 13.00 // BANE 05 // PRIS 20 KR. WWW.ROYALCANINARENA. . MARTS 0 banesøndag program KL..00 // BANE 0 // PRIS 0 KR. WWW.ROYALCANINARENA.DK SEJRSESTEN INDESIGN JAGTER FYNSK TRIUMF V-JACKPOT PÅ.0 KR. ROYAL CANIN ARENA Velkomst SPÆNDENDE ESTE MØDES PÅ FYN Masser

Læs mere

ÅBNING AF SKIVE TRAVS NYE BANE! Åbningsløbet: Politiken i kamp mod nogle af Danmarks bedste heste WWW.SKIVE-TRAV.DK

ÅBNING AF SKIVE TRAVS NYE BANE! Åbningsløbet: Politiken i kamp mod nogle af Danmarks bedste heste WWW.SKIVE-TRAV.DK trav program NR. 9 // MANDAG 23. JUNI 2014 // KL. 18.15 BANE 06 PRIS 25 KR. Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb WWW.SKIVE-TRAV.DK Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb

Læs mere

BANEPROGRAM LØRDAG 22. MARTS KL. 17.30 BANE 08

BANEPROGRAM LØRDAG 22. MARTS KL. 17.30 BANE 08 BANEPROGRAM LØRDAG 22. MARTS KL. 17.30 BANE 08 NYKØBING FALSTER TRAVBANE Gedser Landevej 22 800 Nykøbing F Tlf: 5 17 72 15 - Fax: 5 17 75 53 Restaurant 22 2 1 5 Lørdag 22. marts kl. 17.30 Bane 08 Resultater:

Læs mere

program MUSKETERDAG 2015

program MUSKETERDAG 2015 trav Nr. 8 // søndag 9. april 0 // kl..00 program Bane 06 Pris kr. www.skive-trav.dk MUSKETERDAG 0 Winston Sisa er kongen af årgangen! gode spilleløb med dusinvis af klasseheste Svært V spil kan give hele

Læs mere

program Nordisk travdag - god sport og store spillepuljer Gratis parkering 1. løb starter kl. 15.15 Dansk Hestevæddeløb

program Nordisk travdag - god sport og store spillepuljer Gratis parkering 1. løb starter kl. 15.15 Dansk Hestevæddeløb bane Nr. 0 // onsdag. februar 0 // kl..00 Onsdag program den. februar 0 Pris 0 kr. // BANE 0 Pris: kr. jvb-aarhus.dk Dansk estevæddel Dansk e stage / visual / logo / endorsed brands Gratis entré og parkering

Læs mere

program Galoppremiere 2013 Bededagsløb med 7 trav- og 3 galopløb Nr. 7 // fredag 26. april 2013 // kl. 13.00 Pris: 25 kr. jvb-aarhus.

program Galoppremiere 2013 Bededagsløb med 7 trav- og 3 galopløb Nr. 7 // fredag 26. april 2013 // kl. 13.00 Pris: 25 kr. jvb-aarhus. bane Nr. // fredag. april 0 // kl..00 Onsdag program den. februar 0 Pris 0 kr. // BANE 0 Pris: kr. jvb-aarhus.dk Galoppremiere 0 Bededagsløb med trav- og galopløb aarhus jydsk væddeløbsbane // fredag DEN.

Læs mere

program NORDISK ONSDAG: FLEMMING JENSEN TIL START

program NORDISK ONSDAG: FLEMMING JENSEN TIL START trav program NR. // ONSDAG. JANUAR 0 // KL.. BANE 0 PRIS KR. WWW.SKIVE-TRAV.DK NORDISK ONSDAG: FLEMMING JENSEN TIL START Hyldest af Skive Travs champions fra 0! Lodtrækning af 0 x.000 kr. blandt alle startheste

Læs mere

program WWW.FVB-ODENSE.DK HVEM VINDER H. M. DRONNING INGRIDS MINDELØB PÅ GALOPTURFEN?

program WWW.FVB-ODENSE.DK HVEM VINDER H. M. DRONNING INGRIDS MINDELØB PÅ GALOPTURFEN? ONSDAG DEN 9. JULI 0 // FYENS VÆDDELØBSBANE 9. JULI 0 baneonsdag program KL.. // BANE 0 // PRIS KR. Dansk Hestevæddeløb WWW.FVB-ODENSE.DK Dansk Hestevæddeløb stage 8 / visual / logo / Fyens Væddeløbsbane

Læs mere

program Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb

program Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb trav Nr. // mandag. september 0 // kl.. program Bane 0 Pris kr. www.skive-trav.dk stage / visual / logo / endorsed brands Vind store penge på Skive Trav! Mange heste til start Ponytrav efter. løb Gordon

Læs mere

BANEPROGRAM Søndag 12. juli KL. 13.00 BANE 08. Entré: 30 kr. Børn og unge under 18 år: Gratis

BANEPROGRAM Søndag 12. juli KL. 13.00 BANE 08. Entré: 30 kr. Børn og unge under 18 år: Gratis BANEPROGRAM Søndag 1. juli KL. 1.00 BANE 08 Entré: 0 kr. Børn og unge under 18 år: Gratis nykøbing falster travbane Gedser Landevej 800 Nykøbing F Tlf: 1 1 - Fax: 1 Restaurant 1 Søndag 1. juli kl. 1.00

Læs mere

12 // TIRSDAG 30. JUNI 2015 // KL. 18.00 // PRIS 25 KR. BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL AAKIRKEBY S TRAVDAG BORNHOLM 1

12 // TIRSDAG 30. JUNI 2015 // KL. 18.00 // PRIS 25 KR. BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL AAKIRKEBY S TRAVDAG BORNHOLM 1 bane NR. program BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK // TIRSDAG 0. JUNI 0 // KL. 8.00 // PRIS KR. VELKOMMEN TIL AAKIRKEBY S TRAVDAG BORNHOLM Velkomst AF VELKOMMEN TIL AAKIRKEBYS TRAVDAG I dag byder vi for

Læs mere

CAMILLO NEO DAGENS SIKRE!

CAMILLO NEO DAGENS SIKRE! trav NR. // ONSDAG. JULI 0 // KL.. program BANE 0 PRIS KR. WWW.SKIVE-TRAV.DK CAMILLO NEO DAGENS SIKRE! 0 løb med fællesnordisk spil Jævnbyrdigt V spil med mange heste Ponytrav Dennis Kristiansen deler

Læs mere

Meget flot og åbent. forlods kr. 146.395

Meget flot og åbent. forlods kr. 146.395 bane Nr. program BANE 0 www.aav.dk // søndag 9. sept. 0 // kl.. // Pris kr. Jackpot forlods kr..9 i V puljen NKI Aalborg Store Pris Meget flot og åbent Derbyrevanche felt flotte løb, hvor der kæmpes om

Læs mere

BANEPROGRAM SØNDAG 20. JULI KL. 12.30 BANE 08. Gratis entré

BANEPROGRAM SØNDAG 20. JULI KL. 12.30 BANE 08. Gratis entré BANEPROGRAM SØNDAG 0. JULI KL. 1.0 BANE 08 Gratis entré NYKØBING FALSTER TRAVBANE Gedser Landevej 800 Nykøbing F Tlf: 1 1 - Fax: 1 Restaurant 1 Søndag 0. juli kl. 1.0 Bane 08 Resultater: www.danskespil.dk

Læs mere

mandag den 10. juni 2013 // NKI Racing Arena Aalborg 13 //mandag 10. juni 2013 // kl. 18.15 // Pris 25 kr. BANE 07 www.aav.dk

mandag den 10. juni 2013 // NKI Racing Arena Aalborg 13 //mandag 10. juni 2013 // kl. 18.15 // Pris 25 kr. BANE 07 www.aav.dk bane Nr. program BANE 0 www.aav.dk //mandag 0. juni 0 // kl.. // Pris kr. 0 Gode spille løb Udløses der dobbelt op i V spillet? Vinder John Nielsen igen de galopløb i aften? Husk at melde dig til Tour

Læs mere

program Knud Mønster jagter nye sejre!

program Knud Mønster jagter nye sejre! bane Nr. 6 // mandag 0. juli 0 // kl. 8. program Bane 06 Pris 0 kr. www.skive-trav.dk Knud Mønster jagter nye sejre! Masser af heste i løbene Svært V spil kan give hele kassen Husk Hesten i Fokus 0 lørdag

Læs mere

program RAZZMINA OG MORTEN FRIIS JAGTER NY TRIUMF I HOPPERNES RECORD RACE STORE GEVINSTPULJER PÅ NORDISK DAG V5-SPILLET AFVIKLES FRA 2.-6.

program RAZZMINA OG MORTEN FRIIS JAGTER NY TRIUMF I HOPPERNES RECORD RACE STORE GEVINSTPULJER PÅ NORDISK DAG V5-SPILLET AFVIKLES FRA 2.-6. bane NR. 5 // ONSDAG 7. MAJ 2014 // KL. 15.00 // PRIS 20 KR. program BANE 04 Dansk Hestevæddeløb WWW.BILLUNDTRAV.DK Dansk Hestevæddeløb stage 8 / visual / logo / Billund Trav V5-SPILLET AFVIKLES FRA 2.-6.

Læs mere

fredag den 12. juni 2015 // NKI Racing Arena Aalborg 14 // fredag 12. juni 2015 // kl. 15.30 // Pris 25 kr. www.aav.dk Bemærk kl 15.

fredag den 12. juni 2015 // NKI Racing Arena Aalborg 14 // fredag 12. juni 2015 // kl. 15.30 // Pris 25 kr. www.aav.dk Bemærk kl 15. bane r. program BAE 0 www.aav.dk // fredag. juni 0 // kl..0 // Pris kr. Bemærk start kl. gratis parkering og entre i dag Remain Garbo med stor chance ordisk spil hvor Sverige og orge spiller med V spil

Læs mere

Er Ophoto Brogård stærkest i Den Jydske

Er Ophoto Brogård stærkest i Den Jydske bane Nr. program BANE 0 www.billundtrav.dk // torsdag. november 0 // kl. 8. // Pris 0 kr. Er Ophoto Brogård stærkest i Den Jydske MaratHon V-Guldet? Velkomst Spændende aften med masser af signaturløb Flere

Læs mere

PL Entreprise Memorial. Velkommen til. 06 // fredag 15. maj 2015 // kl. 17.45 // Pris 25 kr. NR. 09. bornholmsbrandpark.dk. Forsidefoto: San Siro

PL Entreprise Memorial. Velkommen til. 06 // fredag 15. maj 2015 // kl. 17.45 // Pris 25 kr. NR. 09. bornholmsbrandpark.dk. Forsidefoto: San Siro bane Nr. program BANE NR. 09 bornholmsbrandpark.dk 0 // fredag. maj 0 // kl.. // Pris kr. Velkommen til PL Entreprise Erling Rügge Memorial Forsidefoto: San Siro bornholm Velkomst Af Velkommen til årets

Læs mere

- 101 heste i 8 løb! - V5 spillet kan give hele kassen på 200.000 kr. - Læs mere på det der nymodens Facebook

- 101 heste i 8 løb! - V5 spillet kan give hele kassen på 200.000 kr. - Læs mere på det der nymodens Facebook baneprogram Nr. 23 - mandag 7. NOVEMBER 2011 - kl. 18.15 - Bane 06 mandag den 7. NOVEMBER 2011 // SKIVE TRAV www.skive-trav.dk Pris 20 kr. NORDVESTJYDSK VÆDDELØBSBANE S K I V E 7. NOVEMBER 1965 Løbsaften

Læs mere

14 // TIRSDAG 14. JULI 2015 // KL. 18.00 // PRIS 25 KR. BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL FÆRGENS TRAVDAG BORNHOLM 1

14 // TIRSDAG 14. JULI 2015 // KL. 18.00 // PRIS 25 KR. BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL FÆRGENS TRAVDAG BORNHOLM 1 bane NR. program BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK // TIRSDAG. JULI 0 // KL. 8.00 // PRIS KR. VELKOMMEN TIL FÆRGENS TRAVDAG BORNHOLM Velkomst AF VELKOMMEN TIL FÆRGENS TRAVDAG Det en fornøjelse at byde

Læs mere

program Hvem siger Billund skal lukke? 120 heste i 10 løb det taler sit tydelige sprog! V5-Spillet afvikles fra 2.-6. løb

program Hvem siger Billund skal lukke? 120 heste i 10 løb det taler sit tydelige sprog! V5-Spillet afvikles fra 2.-6. løb bane Nr. 5 // fredag 5. maj 05 // kl. 5.5 // Pris 5 kr. program BANE 0 Dansk Hestevæddeløb www.billundtrav.dk Dansk Hestevæddeløb stage 8 / visual / logo / Billund Trav Bemærk. løb starter kl. 5.5 V5-Spillet

Læs mere